Кафедра економіки підприємства та управління персоналом

Кафедра є структурним підрозділом університету з самого початку його заснування. У 1930 році вона мала назву «Кафедра економіки та організації будівництва». Протягом останніх майже 20 років кафедра пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування. У 1990 році одержала назву «Кафедра економіки підприємства». У зв’язку з відкриттям нового напрямку підготовки «Управління персоналом та економіка праці» з 1.08.2013 року кафедра одержала назву «Економіка підприємства та управління персоналом». У різні роки кафедру очолювали: професор Берлін М.З., доцент Крисанов А.Г., професор Анюховський A.M., доцент Губачов В.П.

Із 1995 року кафедру економіки підприємства очолює кандидат економічних наук, професор Чевганова В.Я.

Кафедра функціонує у складі Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту, є випускаючою і за кількістю та складом являє собою потужний навчальний підрозділ університету.

Історія кафедри

Історія становлення кафедри економіки підприємства та управління персоналу – це історія розвитку Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, тому що кафедра (поряд із іншими) є спадкоємицею кафедри економіки та організації будівництва, створеної ще у 1930 році. Першим завідувачем кафедрою був відомий фахівець із сільського будівництва Суханов Василь Петрович.

У зв'язку зі збільшенням контингенту студентів та відкриттям нових спеціальностей від кафедри економіки та організації будівництва почали відокремлюватися інші кафедри: кафедра будівельних машин, кафедра основ та фундаментів, технології будівельного виробництва, економіки будівництва та інші. У післявоєнні роки колектив кафедри брав активну участь у відбудові об'єктів і підприємств сільського господарства області, зруйнованих німецько-фашистськими загарбниками, надавав значну допомогу будівельникам м. Полтави, колгоспам і радгоспам у відбудові зруйнованих об'єктів.

Із 1989 року кафедра веде підготовку інженерів-економістів. У 1990 році вона була розділена на дві кафедри: економіка підприємства та економічної теорії.

У різні роки кафедру очолювали: професор Берлін М.З., доцент Крисанов А.Г., професор Анюховський A.M., доцент Губачов В.П.

Із 1995 року кафедру очолює кандидат економічних наук, професор Чевганова В.Я.

У 2013 році було відкрито новий напрям підготовки «Управління персоналом та економіка праці», а назву кафедри змінено на «Економіки підприємства та управління персоналом».

Кафедра «Економіки підприємства та управління персоналом» успішно адаптувалася до створення єдиного європейського освітнього простору.

Згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2016 рік» та новою редакцією Закону України «Про вищу освіту» відбулося перейменування спеціальності «Економіка підприємства» (за старим переліком) у спеціальність «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ».

Колектив кафедри залучений до освітнього процесу на всіх факультетах та інститутів денної та заочної форми навчання, керує дипломним проектуванням та виробничою практикою студентів, здійснює підготовку бакалаврів та магістрів із спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» підприємства. Із 1995 року при кафедрі діє аспірантура, яка забезпечує підготовку кандидатів економічних наук.

 

Концепція кафедри

В умовах ринкової економіки існує попит на фахівців, які розуміються на загальній структурі діяльності підприємств, способах сприяння оптимізації різних сфер його діяльності (організаційної, економічної, фінансової, збутової тощо). Особливістю таких фахівців є широке розуміння структурних зв’язків на підприємстві, а також ґрунтовна їх підготовка за такими дисциплінами як: економіка підприємства, економічний аналіз, проектний аналіз, фінансовий менеджмент, фінанси підприємств, економіка праці, управління персоналом, маркетинг, організація виробництва тощо.

Концепція кафедри економіки підприємства та управління персоналом базується на основі поєднання двох напрямків у підготовці дипломованого фахівця:

 • з однієї сторони, формуються знання випускників з загальнопрофесійних дисциплін, які дозволяють фахівцю працювати в різних галузях економіки, без врахування специфіки підприємств. Такі дисципліни як економіка підприємства, економіка праці та соціально-трудові відносини, менеджмент, маркетинг, економічний аналіз дають загальні знання, навички проведення економічних розрахунків та прийняття економічно обґрунтованих рішень, що дозволяє випускнику здійснювати свою діяльність у будь-якій галузі економіки. Це актуально в умовах постійних змін на ринку праці та високого ступеню загальності внутрішньофірмових економічних процесів незалежно від галузі та продуктової специфіки підприємства і фірми.
 • з іншої сторони, в навчальному плані фахівців передбачені дисципліни, які розкривають технологічні особливості промислових, торгівельних та будівельних підприємств, що в поєднанні зі спеціальними дисциплінами, такими як організація будівельних підприємств, ціни та ціноутворення, організація виробництва, економіка торгівлі дають поглибленні економічні знання та розглядають економіку підприємств промисловості та будівництва у тісному зв’язку із технологією та галузевими особливостями виробництва.

Прийнята за основу кафедрою економіки підприємства та управління персоналом концепція дозволяє оптимально поєднувати галузеву специфіку та поглиблену теоретичну та практичну підготовку з загально-професійних та спеціальних дисциплін.

Такий підхід до підготовки фахівців забезпечує випуск спеціалістів, що здатні пристосовуватися до кон’юнктури ринку праці, що динамічно змінюється.

 

Наші випускники

Кафедра пишається своїми випускниками зі спеціальності «Економіка підприємства», які успішно захистили кандидатські дисертації та отримали науковий ступінь кандидата економічних наук – Григор’єва О.В., Чичкало – Кондрацька І.Б., Світалка В.П., Яценко В.М., Яріш О.В., Яхіна Т.Р., Момот Т.В., Чернявський М.О., Іваницька С.Б., Скриль В.В., Левченко Л.В., Скрильник А.С., Кулакова С.Ю., Христенко О.В., Ярошенко М.С., Хадарцев О.В., Пінчук І.О., кандидата юридичних наук – Слатвицька А.В., Скрильник О.О., кандидата наук з державного управління – Паутова Т.О.

Успішно захистили докторські дисертації та отримали науковий ступінь доктора економічних наук – Момот Т.В., Птащенко Л.О. та Чичкало-Кондрацька І.Б., Брижань І.А., Романова Т.В., доктора юридичних наук – Божко В.М.

На сьогоднішній день д.е.н. Чичкало-Кондрацька І.Б. є завідуючою кафедри міжнародної економіки та маркетингу ПолтНТУ, д.е.н. Момот Т.В. – завідуючою кафедри фінансово-економічної безпеки обліку та аудиту Харківського національного університету міського господарства ім. А.Н. Бекетова, д.е.н. Птащенко Л.О. – професор кафедри фінансів і банківської справи ПолтНТУ.

Ректор університету д.е.н., професор Онищенко В.О. теж розпочав свою науково-педагогічну діяльність на кафедрі економіки підприємства. Маючи великий досвід практичної роботи начальником відділу одного з провідних комерційних банків України викладав для студентів спеціальності «Економіка підприємства» дисципліну «Банківська справа». Це дозволило поєднати теорію з практичною підготовкою.

Науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства та управління персоналом, які неодноразово заохочувалися відзнаками університету, регіонального рівня та Міністерства освіти та науки України. Наприклад, зав. кафедрою економіки підприємства та управління персоналом, професор Чевганова В.Я. нагороджена нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила», «За наукові та освітні досягнення», грамотами органів місцевої влади та університету.

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Які дисципліни викладає

Посада

Вчене звання, науковий ступінь

Чевганова Віра Яківна

1. Економіка підприємства

2. Введення в дипломне проектування

3. Економічні стратегії фірми

4. Комплексний тренінг-курс

5. Інноваційний розвиток підприємства

 

професор,
зав. кафедри

к.е.н., професор

Александров Іван Олександрович

1. Капітал підприємства: формування і використання

2. Ризикологія і страхування

 

професор

д.е.н., професор

Беседін Василь Федорович

1. Технології аналізу трудових показників суб'єктів підприємницької діяльності

2. Управління оплатою прац

 

професор

д.е.н., професор

 

Биба Володимир Васильович

1. Економіка підприємства

2. Економіка природокористування

3. Аналіз підприємницької діяльності

4. Аналіз водного господарства

5. Організаційно-економічні основи будівництва

доцент

к.т.н.,

доцент

Валявський Сергій Миколайович

1. Планування та організація виробничої діяльності

2. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків

3. Капітал підприємства: формування та використання

4. Економіка, організація та планування виробництва

5. Економіка та врядування

ст. викладач

к.е.н.

 

Васюта Вікторія Борисівна

1. Мотивування персоналу

2. Основи підприємницької діяльності

3. Економіка, організація та планування виробництва

4. Економіка будівництва

5. Економіка будівництва, спецкурс

доцент

к.т.н.,

доцент

Волошина Оксана Анатоліївна

1. Інвестування

2. Економіка підприємства;

3. Управління проектами;

4. Проектний аналіз;

5. Економіка та організація інноваційної діяльності.

ст. викладач

 -

 

Галайда Тетяна Олександрівна

1. Економіка праці й соціально-трудові відносини

2. Чинники успішного працевлаштування за фахом

3. Управління зайнятістю

4. Управління персоналом.

ст. викладач

Григор’єва Олеся Володимирівна

1.Концепції та стратегії рохвитку економики

2. Системи та механізми соціального захисту

3. Корпоартивна соціальна відповідальність

4. Економіка виробництва

5. Економіка підприємства

доцент

к.е.н., доцент

 

Іваницька Світлана Богданівна

1. Економіка праці й соціально-трудові відносини

2. Ринок праці.

доцент

к.е.н., доцент

 

Кулакова Світлана Юріївна

1. Ризикологія та страхування

2. Управління персоналом

3. Економіка підприємств нафтогазового комплексу

4. Управління витратами

5. Економічні ризики.

доцент

к.е.н.

Міняйленко Інна Валентинівна

1. Управління потенціалом підприємства

2. Управління трудовим потенціалом

3. Потенціал і розвиток підприємства

4. Бізнес-діагностика.

ст. викладач

 

Скрильник Андрій Сергійович

1. Проектний аналіз

2. Інвестиційний аналіз

3. Підприємництво та бізнес-планування

4. Економіка торгівлі

5. Комплексний тренінг-курс Start-up.

доцент

к.е.н.

Сосновська Ольга Олександрівна

1. Економіка підприємства

2. Бізнес-діагностика

доцент 

к.е.н., 

доцент

Теницька Наталія Борисівна

1. Аналіз ресурсів підприємства

2. Економічний аналіз

3. Аналіз підприємницької діяльності;

4. Економіка підприємства;

5.Технології аналізу трудових показників суб’єктів підприємницької діяльності.

ст.  викладач

 –

Хадарцев Олександр Валентинович

1. Управління проектами

2. Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями

3. Економіка підприємств нафтогазового комплексу

4. Економіка підприємства

5. Інфраструктура товарного ринку

доцент

к.е.н.

 

Чичуліна Ксенія Вікторівна

1. Ціни і ціноутворення

2. Цінові стратегії фірми

3. Економіка

4. Економіка будівництва

5. Економіка підприємства

доцент

к.т.н., доцент

Шумейко Олена Юріївна

1. Економіка підприємства;

2. Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства

3. Аудит персоналу

4. Управління оплатою праці

5. Нормування праці

ст. викладач

Кафедра «Економіки підприємства та управління персоналом» успішно адаптувалася до створення єдиного європейського освітнього простору.

Пропонуємо здобути сучасну європейську освіту за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (за старим переліком «Економіка підприємства»).

Перейменування напряму відбулося згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2016 рік» та новою редакцією Закону України «Про вищу освіту».

 

УВАГА!!!

Абітурієнтам, які мали намір здійснювати навчання в ПолтНТУ:

- за напрямом «Економіка підприємства» необхідно подавати документи на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

Гарантуємо високу якість підготовки висококваліфікованих фахівців за освітніми рівнями (ОР): «бакалавр», «магістр».

Спеціальність акредитована за найвищим, IV рівнем акредитації.

Форми навчання: денна, заочна, прискорена (на базі диплома молодшого спеціаліста).

Термін навчання за ОР «бакалавр» денної форми навчання – 4 роки; прискореної форми навчання – 2 роки, за ОР «магістр» – 1,5 року.

Студенти по закінченню навчання отримують диплом міжнародного зразка з додатком перекладеним англійською мовою та сформованим відповідно до міжнародного європейського стандарту.

Викладання студентам-іноземцям ведеться державною та іноземною (англійською) мовами.

 

Переваги навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

 • універсальна та перспективна професія, високооплачувана посада, успішна кар’єра, фінансова незалежність і стабільність;
 • значний обсяг прийому за державним замовленням;
 • забезпечення всіх іногородніх студентів місцями в гуртожитках;
 • можливість навчання та стажування за кордоном;
 • участь у освітньому процесі іноземних фахівців з Польщі, Німеччини, Бельгії та інші;
 • можливість поглибленого вивчення іноземних мов;
 • постійне проведення студентських науково-практичних конференцій, виконання студентських проектів, організація «круглих столів», олімпіад тощо;
 • заняття у сучасних аудиторіях з мультимедійним обладнанням;
 • можливість користуватися бібліотеками та комп’ютерними класами, доступ до мережі Internet та Wi-Fi.

 

Навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє студентам після завершення навчання успішно займатися власним бізнесом, стати висококваліфікованими фахівцями та керівниками промислових, будівельних та комерційних підприємств, агрофірм, бірж, страхових компаній; органів державного управління та місцевого самоврядування, фіскальних служб та силових структур..

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ДОСЯГНУТИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ, ПОБУДУВАТИ УСПІШНУ КАР’ЄРУ, ЗАБЕЗПЕЧИТИ МАЙБУТНІЙ ДОБРОБУТ, СТВОРИТИ УМОВИ ДЛЯ АКТИВНОГО І ЯСКРАВОГО ЖИТТЯ – ОБИРАЙТЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»!!!

ЧОМУ Я ВИБИРАЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»?

Фахівці з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності працюють абсолютно в усіх сферах бізнесу, та забезпечують успішне функціонування економіки і держави на всіх рівнях. Саме вони складають основну професійну ланку підприємництва!

Вас навчатимуть висококваліфіковані викладачі – досвідчені практики, економісти, вчені, які відомі в Україні та за кордоном.

ЩО Я БУДУ ВИВЧАТИ?

Стандартами передбачено вивчення багатьох обов’язкових дисциплін, у тому числі й тих, які формують економічне мислення: макро- та мікроекономіка; економіка підприємництва; економіка торгівлі; економіка праці та соціально-трудові відносини, аналіз підприємницької діяльності; планування та організація виробничої діяльності; підприємництво та бізнес планування; фінанси, гроші та кредит; міжнародна економіка; фінансово-економічна безпека підприємницької діяльності; торгівля цінними паперами; бухгалтерський облік; маркетинг; менеджмент; реклама та рекламна діяльність; правознавство тощо.

ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»?

Промислові й будівельні підприємства, агрофірми, приватний бізнес, біржі, торговельні компанії, виробничі та торговельні підприємства, установи готельно-ресторанного бізнесу, товариства захисту прав споживачів, митні органи, консалтингові компанії, органи державного управління та місцевого самоврядування, підприємства транспорту, зв’язку та комунікацій.

КИМ ПРАЦЮЮТЬ ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»?

Саме НАШІ ВИПУСКНИКИ обіймають ВИКЛЮЧНО КЛЮЧОВІ ТА КЕРІВНІ ПОСАДИ: керівник (директор) підприємства за видами економічної діяльності; фізична особа-підприємець; аналітик з інвестицій; економіст: з планування, праці, бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, фінансової роботи, матеріально-технічного забезпечення, міжнародної торгівлі, податків і зборів; економічний радник; консультант з економічних питань; фахівець з управління проектами; брокер; дилер; маклер біржовий; агент з нерухомості; ріелтор; торговець комерційний; оцінювач; агент податковий; інспектор митний; інспектор з контролю за цінами; інспектор з виплати пенсій.

Наші студенти – розумні, талановиті та успішні особистості

В Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відкрито нові можливості підготовки студентів за програмами перехресного вступу, що суттєво розширює можливості студентів для навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Зарахування молодших спеціалістів на навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється на 3 курс зі спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Організація виробництва», «Комерційна діяльність», «Оціночна діяльність», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Економіка» та «Менеджмент», «Лісове господарство», «Агрономія» та інші.

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку керівників, фахівців різних рівнів управління тих, хто бажає здобути якісну економічну освіту європейського рівня, шукає нові можливості власного професійного зростання, намагається навчитися приймати нестандартні управлінські рішення в умовах постійної зміни зовнішнього бізнес-середовища.

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» формує у студентів системні професійні знання з питань:

 • комплексної економічної діагностики господарської діяльності підприємства;
 • стратегічного та оперативного планування діяльності та управління потенціалом підприємства;
 • розроблення інвестиційних та інноваційних програм і проектів; виявлення резервів виробництва та розроблення заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності;
 • ефективного управління підприємством та економічного обґрунтування управлінських рішень тощо.

Більш детальна інформація про правила вступу розміщена на сайті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка https://vstup.pntu.edu.ua/page/rules.html.

За інформацією звертайтесь: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, кафедра «Економіки підприємства та управління персоналом» або телефонуйте 066-948-55-36; 099-965-39-89; 067-345-80-06.

Сторінка Facebook: www.facebook.com/kafedra.epup

е-mail: еkonomica@pntu.edu.ua;

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом здійснює наукову роботу у відповідності до статті 33 Закону України «Про вищу освіту», Перспективної програми діяльності університету до 2020 року, планових завдань вченої ради університету й навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту, а також плану наукової роботи кафедри.

Основними напрямами наукової роботи кафедри економіки підприємства та управління персоналом є наступні:

 • проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій;
 • виконання госпдоговірних тем на замовлення підприємств;
 • публікація монографій, в т.ч. за кордоном;
 • публікація наукових статей викладачів кафедри у фахових виданнях, зарубіжних журналах та виданнях, що входять до науко-метричних баз даних, зокрема, у SCOPUS та Web of Science;
 • участь викладачів кафедри в міжнародних, всеукраїнських та інших наукових та науково-практичних конференціях;
 • використання результатів наукових досліджень в навчальному процесі та при розробці навчально-методичної документації;
 • участь студентів кафедри в університетських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт та олімпіадах;
 • функціонування наукового гуртка студентів тощо.

 

Перелік найбільш перспективних напрямів наукових досліджень

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом виконує науково-практичні дослідження за такими напрямами:

 1. Структурно-інвестиційна перебудова економіки підприємств з метою забезпечення її економічного зростання.
 2. Економічні аспекти енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення.
 3. Проблеми та особливості розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в сучасних умовах господарювання.
 4. Розроблення механізмів та інструментів інтегрованого розвитку міста.
 5. Управління конкурентоспроможністю та конкурентними перевагами підприємства, регіону, держави.
 6. Моделювання інноваційного розвитку підприємств України та оцінка його результативності.
 7. Цінова політика суб’єктів господарювання на національних і міжнародних ринках.
 8. Розвиток соціальної відповідальності українського бізнесу в умовах євроінтеграційних процесів.
 9. Формування, розвиток і ефективність використання персоналу підприємства.
 10. Дослідження європейських практик управління персоналом компаній та впровадження їх в діяльність суб’єктів підприємництва в Україні.

Особлива увага на кафедрі приділяється науковій роботі, яка має прикладний характер. В рамках госпдоговірної тематики на замовлення пыдприємств виконуються дослідження за різними економічними напрямами.

Тематика комплексних науково-дослідних робіт, що виконуються на кафедрі

 1. Енергоефективність економіки України: проблеми та шляхи їх розвитку.
 2. Управління працею на підприємствах та установах України.
 3. Управління формуванням і розвитком потенціалу підприємств регіонів України.
 4. Інтегрований розвиток міст України.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри економіки підприємства та управління персоналом використовуються:

 • для підготовки і публікації наукових статей у фахових виданнях України та за кордоном, які входять до наукометричних баз даних, зокрема, у НМБД SCOPUS та Web of Science;
 • у випускних кваліфікаційних та магістерських роботах;
 • в дисертаційних роботах на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук;
 • при виконанні науково-дослідних робіт та при підготовці наукових робіт зі студентами;
 • для підготовки і публікації монографій, підручників та навчальних посібників;
 • для надання науково-технічної, економічної допомоги підприємствам різних форм власності Полтавського регіону та виконання госпдоговірних робіт на замовлення підприємств, установ, організацій;
 • для проведення наукових семінарів, круглих столів, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій та інших заходів;
 • для розроблення аналітичних та програмних документів розвитку регіону, зокрема: Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Полтавській області на 2015-2017 роки, Комплексній програмі розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки, Стратегії соціально-економічного розвитку Полтавської області та м. Полтави до 2020 р., Концепції інтегрованого розвитку м. Полтава до 2030 р.

Визнання наукових здобутків викладачів та студентів кафедри економіки підприємства та управління персоналом на міжнародному рівні

Значним науковим досягненням кафедри економіки підприємства та управління персоналом є видання публікацій наукових статей викладачів кафедри у фахових виданнях, зарубіжних журналах та виданнях, що входять до науко-метричних баз даних, в тому числі SCOPUS та Web of Science.

Викладачі кафедри є авторами підручників та навчальних посібників з грифом МОН України та ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, які широко використовуються студентами різних ЗВО:

 1. Чевганова В.Я., Брижань І.А., Асаул А.М. Економіка нерухомості: Підручник. – К.: «Лібра», 2004. – 304 с.
 2. Онищенко В.О., Редкін О.В., Старовірець А.С., Чевганова В.Я. Організація виробництва. Підручник, -К.: Лібра, 2008. – 360 с.
 3. Онищенко В.О., Редкін О.В, Чевганова В.Я. Економіка та організація інноваційної діяльності. Практика організаційно-економічного управління проектами і програмами. Навч. посіб. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 144 с.
 4. Онищенко В.О., Редкін О.В., Старовірець А.С., Чевганова В.Я. Економіка та організація інноваційної діяльності. Теорія і практика організаційно-економічного управління проектами та бізнес-планування в інноваційній сфері. Навч. посіб. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 241с.
 5. Чевганова В.Я., Биба В.В., Скрильник А.С. Проектний аналіз: навч. посіб. ‒ К.: «Центр учбової літератури». - 2014. – 258 с.
 6. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність [Текст] : підручник за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка.- Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. (Чевганова В.Я., Васюта В.Б., Григор’єва О.В., Скрильник А.С., Кулакова С.Ю., Міняйленко І.В.)
 7. Инвестиционный анализ: учебное пособие / А.Н. Асаул, В.В. Биба, В.Л. Буняк, А.С. Скрыльник, Р.А. Фалтинский, В.Я. Чевганова; под редакцией д-ра экон. наук, профессора А.Н. Асаула. – СПб.:, 2014. – 288 с.
 8. Сосновська О.О. Ярошенко П.П. Іванюта М.П. Техніко-економічне обґрунтування господарських рішень в сільському господарстві. Навч. посібник.  К.: «Центр учбової літератури». – 2013.  396 с.
 9. Менеджмент: навч. посіб. / І.О. Александров та ін..; за аг. ред.. д.е.н. І.О. Александрова, д.е.н. К.І. Ткача. – Одеський національний політехнічний університет – Одеса: Астропринт. – 2015. – 388 с.
 10. Методологія та організація наукових досліджень: підручник / І.О. Александров, К.І. Ткач, С.В. Філиппов. – Одеса: Астро-принт. – 2018. – 200 с.
 11. Васюта В.Б. Навчальний посібник до використання програмного комплексу АВК-5 для визначення вартості будівництва // В.Б. Васюта. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 117 с.
 12. Чевганова В.Я., Шумейко О.Ю. Навчальний посібник з дисципліни «Управління оплатою праці» для студентів напряму підготовки: 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання // В.Я. Чевганова, О.Ю. Шумейко. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 113 с.
 13. Chichulina K., Vasuta V. Tutorial on the subject “Construction Economics” for students on the specialty 192 –" Construction and civil engineering " full-time form of studying // K. Chichulina, V. Vasuta. – Poltava: PoltNTU, 2017. – 87 p.
 14. Валявський С.М. Навчальний посібник до вивчення курсу «Капітал підприємства: формування та використання» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» // С.М. Валявський. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 119 с.
 15. Григор’єва О.В. Корпоративна соціальна відповідальність: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» // О.В. Григор’єва. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 88 с.
 16. Кулакова С.Ю., Міняйленко І.В. Потенціал і розвиток підприємства: навчально-методичний посібник до самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» усіх форм навчання // С.Ю. Кулакова, І.В. Міняйленко. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 197 с.
 17. Валявський С.М. Навчальний посібник до вивчення курсу «Планування та організація виробничої діяльності» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» // С.М. Валявський. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 182 с.
 18. Чичуліна К.В. Навчальний посібник до вивчення курсу «Цінові стратегії фірми» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого рівня вищої освіти // К.В. Чичуліна. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 135 с.
 19. Григор’єва О.В. Концепції та стратегії розвитку економіки: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» // О.В. Григор’єва. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 88 с.
 20. Беседін В.Ф., Теницька Н.Б., Биба В.В. Технології аналізу трудових показників суб’єктів підприємницької діяльності: навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого рівня вищої освіти усіх форм навчання // В.Ф. Беседін, Н.Б. Теницька, В.В. Биба. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 109 с.
 21. Чевганова В.Я., Сосновська О.О., Міняйленко І.В. Навчальний посібник із дисципліни «Бізнес - діагностика» для студентів спеціальності 076 «Підприємицтво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка» другого рівня вищої освіти // В.Я. Чевганова, О.О. Сосновська, І.В. Мціняйленко. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 218 с.
 22. Хадарцев О.В. Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями: навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» // О.В. Хадарцев. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 94 с.
 23. Чевганова В.Я., Редкін О.В. Організація праці (теоретичні та науково-методичні основи курсу): навчальний посібник (частина 1) // О.В. Редкін, В.Я. Чевганова. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 132 с.
 24. Чевганова В.Я., Редкін О.В. Організація праці (теоретичні та науково-методичні основи курсу): навчальний посібник (частина 2) // О.В. Редкін, В.Я. Чевганова. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 131 с.
 25. Ivanytska S., T. Halaida. Employment Management: workbook for students of speciality 051 «Economics» // S. Ivanytska, T. Halaida, Yu.. Kuznetsova. – Potava, PoltNTU, 2018. – 90 р.
 26. Теницька Н.Б., Міняйленко І.В., Биба В.В. Аналіз трудових показників: навчальний посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка» усіх форм навчання // Н.Б. Теницька, І.В. Міняйленко, В.В. Биба. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 109 с.
 27. Міняйленко І.В. Управління потенціалом підприємства: навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» // І.В. Міняйленко. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 150 с.
 28. Васюта В.Б., Чичуліна К.В. Навчальний посібник «Ціноутворення в будівництві» // В.Б. Васюта, К.В. Чичуліна. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 104 с.
 29. Іваницька С.Б., Галайда Т.О. Labor Economics and Social-Labor Relationships: educational guidance for all students of all modes of study. Part I // С.Б. Іваницька, Т.О. Галайда. – Poltava: PoltNTU, 2017. – 61 с.
 30. Іваницька С.Б., Галайда Т.О. Labor Economics and Social-Labor Relationships: educational guidance for all students of all modes of study. Part 2 // С.Б. Іваницька, Т.О. Галайда. – Poltava: PoltNTU, 2017. – 59 с.
 31. Григор’єва О.В., Галайда Т.О., Кузнецова Ю.І. Factors of successful employment in speciality: workbook for students of specialities 6.030504 «Enterprise economy» and 6.030505 «Management human resources and economics labor» // О.В. Григор’єва, Т.О. Галайда, Ю.І. Кузнецова. – Poltava: PoltNTU, 2017. – 71 p.
 32. Скрильник А.С. Навчальний посібник для вивчення дисципліни «Підприємництво та бізнес-планування» // А.С. Скрильник. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 100 с.
 33. Скрильник А.С. Навчальний посібник для вивчення дисципліни «Управління проектами» // А.С. Скрильник. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 100 с.
 34. Швець І.Б., Шумейко О.Ю. Навчальний посібник для вивчення дисципліни «Управління оплатою праці» // І.Б. Швець, О.Ю. Шумейко. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 100 с.
 35. Проектування бурового і нафтогазопромислового обладнання / Білецький В.С., Вітрик В.Г., Матвієнко А.М., Орловський В.М., Савик В.М., Рой М.М., Молчанов П.О., Дорохов М.А., Сизоненко А.В., Проскурня М.І., Дегтярьов В.Л., Шумейко О.Ю., Кулакова С.Ю., Ткаченко М.В. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 196 с.
 36. Кулакова С.Ю., Міняйленко І.В. Навчальний посібник з дисципліни «Потенціал та розвиток підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» // С.Ю. Кулакова, І.В. Міняйленко. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 214 с.
 37. Григор’єва О.В., Галайда Т.О. Чинники успішного працевлаштування за фахом: навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» // О.В. Григор’єва, Т.О. Галайда. – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2015. – 97 с.
 38. Григор'єва О.В., Галайда Т.О. Управління зайнятістю: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» // О.В. Григор’єва, Т.О. Галайда. – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2015. – 117 с.
 39. Хадарцев О.В. Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства // О.В. Хадарцев. – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2015. – 86 с.
 40. Чевганова В.Я., Скриль В.В., Скрильник А.С. Проектний аналіз: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни // В.Я. Чевганова, В.В. Скриль, А.С. Скрильник. – Полтава: ПолТНТУ, 2014. – 167 с.
 41. Григор'єва О.В., Галайда Т.О. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи із дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної форми навчання // О.В. Григор’єва, Т.О. Галайда. –Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 41 с.
 42. Сосновська О.О. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 8.18010106 «Бізнес адміністрування» ОКР «магістр» // О.О. Сосновська. – Полтава: ПолТНТУ, 2014. – 84 с.
 43. Чевганова В.Я., Кулакова С.Ю., Шумейко О.Ю. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та слухачів, що отримують другу вищу освіту з економічних спеціальностей усіх форм навчання // В.Я. Чевганова, С.Ю. Кулакова, О.Ю. Шумейко. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 75 с.
 44. Валявський С.М. Навчальний посібник «Економіка природокористування» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання // С.М. Валявський. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 145 с.

Монографії викладачів кафедри (2010-2018 р.р.)

 1. Чевганова В.Я., Брижань І.А., Земцова К.А., Олійник О.О. Конкурентоспроможність: сутність, оцінка та шляхи підвищення її рівня (регіон, галузь, підприємство): монографія. Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 256с.
 2. Пила В.І., Чевганова В.Я., Скриль В.В. Теплове господарство України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: [монографія] / В.І. Пила, В.Я. Чевганова, В.В. Скриль – Полтава: ПолНТУ, 2014. – 341 с.
 3. Брижань І.А. Управління розвитком промисловості в умовах циклічності економіки: екологічно-орієнтований аспект. Монографія. – ТОВ «УПТС», Полтава, 2014. - 396 с.
 4. Економічні аспекти енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення: кол. монографія / за заг. ред. В.Я. Чевганової. - Полтава:ПолтНТУ, 2015. – 180 с.
 5. Економіка та управління підприємствами регіонів України в контексті європейської інтеграції: кол. монографія / за заг. ред. В.Я. Чевганової. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 210 с.
 6. Романова Т.В. Державна структурна політика економічного розвитку в контексті інтеграційних змін: монографія / Т.В. Романова. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 372 с.
 7. Енергоефективність економіки: проблеми сьогодення та майбутнього: кол. монографія / за заг. ред. В.Я. Чевганової. – Полтава:ПолтНТУ, 2017. – 200 с.

 

Наукова робота студента

 

Становлення, ровиток і безперервний процес наукового пошуку має тривалу історію й вагомі наукові здобуку студентства, молодих вчених на кафедрі економіки підприємства та управління персоналом. Починаючи з 2000 року на кафедрі започатковано роботу студентського наукового гуртка, який майже за 30 років еваліціював в фундаментальну і прикладну наукову студентську школу під керівництвом провідних викладачів та професорів кафедри.

На сьогодні студентська наукова робота реалізується за такми напрямками:

 1. Зростання публікаційної активності.
  • підготовка доповідей за результатами власних наукових досліджень і приймання активної участі у засіданнях студентського наукового гуртка;
  • спільно з викладачами кафедри готують і публікують наукові статті, у тому числі у фахових виданнях України та закордоном.
  • підготовка доповідей та участь у щорічних університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях.
 2. Розширення спектру наукових досліджень та участі студентів у Всеукраїньких і Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт.
 3. Покращення результативності участі студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у ІІ турах Всеукраїнських студентських олімпіад.
 4. Збільшення обсягів госпдоговірних робіт із залученням студентів.
 5. Поеднання теоретичної підготовки та здобуття практичних навичок при стажуванні в студентському кадровому агенстві, бізнес-клубі «Досвід+» та лабораторії «Підприємництва і торгівлі» при кафедрі економіки підприємства та управління персоналом.

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом системно розширує співпрацю та налагоджує діалог в форматі круглих столів з фахівцями та практиками сфери економіки і управління діяльністю підприємств. З 2017 року започатковано щорічне проведення «Тиждня професійних дискусій» – це новий формат діалогу студентів, науковців і практиків в сфері економіки та управління діяльністю підприємств.

У 2015 році кафедрою економіки підприємства та управління персоналом започатковано роботу студентського клубу «Досвід+», в рамках засідань якого, проводяться зустрічі успішних підприємців та керівників провідних підприємств регіону зі студентами кафедри.

Учасники засіданнь клубу приймають активну участь в обговоренні актуальних й дискусійних питань ведення бізнесу; відбору підприємницьких ініціатив, інноваційних та новаторських рішень; практичного аналізу ситуацій в бізнес-процесі; налагодження діалогу і співпраці з партнерами по бізнесу й постачальниками ресурсів та інше.

Обмін знаннями і досвідом між студентсвом та практиками мотивують до навчання й особистого розвитку; можуть бути корисними для студентів старших курсів, які здійснюватимуть виконання наукових робіт, випускних робіт бакалавра й магістерських робіт.

Високоякісна організація навчального процесу в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондатюка, системне підвищення рівня наукового змісту студентських робіт на кафедрі економіки підприємства та управління персоналом, надання можливостей для отримання фахового практичного досвіду в освітньому процесі, забезпечує високу результативність наукової роботи студентів кафедри на Всеукраїнському й Міжнародному рівнях.

Результати наукової роботи студентів
за 2017-2018 роки
кафедри економіка підприємства тауправління персоналом

 

Список студентів, які посіли призові місця та отримали відзнаки у ІІ турі Всеукраїнських студентських олімпіад

Студенти Наявні результати
Селецька А. Диплом ІІ ступеня
за перемогу у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства», Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, 2018 р.
Завгородний А. Грамота за високий рівень теоретичної підготовки при виконанні завдань ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці», Донецький національний університет (м. Вінниця), 2018 р.
Метелиця А. Диплом ІІІ ступеня
за перемогу у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інвестування», Одеська національна академія будівництва та архітектури, 2017 р.
Грибова А. Подяка за найкращу теоретичну підготовку у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці», Донецький національний університет (м. Вінниця), 2017 р.

Список студентів, які посіли призові місця у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт та інвестиційних проектів

Студенти Науковий
керівник
Наявні результати
Гайдучок М. к.е.н., проф.
Чевганова В.Я.
Диплом І ступеня
за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Одеський національний політехнічний університет, 2018 р.
Олешко В.
Притула А.,
Толоконніков К.
к.е.н., проф.
Чевганова В.Я.
к.е.н., доцент
Скрильник А.С.
Призери Всеукраїнського молодіжного бізнес-форуму «Youth&Business», Бізнес-Школа Сумського національного університету, 2017 року

Список студентів, які посіли призові місця у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Студенти Науковий
керівник
Наявні результати
НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
Метелиця А. к.е.н., доцент
Скрильник А.С.
Диплом ІІ ступеня
за перемогу у ІІ турі Міжнародному конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торівля та біржова діяльніст», Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, 2018 р.
НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РІВНІ
Метелиця А. к.е.н., доцент
Скрильник А.С.
Диплом ІІ ступеня
за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка та управління в сфері торгівлі», Харківський державний університет харчування і торгівлі, 2018 р.
Касмініна К. к.т.н., доцент
Чичуліна К.В.
Диплом ІІІ ступеня
за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018 р.
Загородній А. ст. викл.
Галайда Т.О.
Диплом ІІІ ступеня
за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці», Тернопільський національний технічний університет, 2018 р.
Назаровська В. ст. викл.
Міняйленко І.В.
Диплом ІІІ ступеня
за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом « Маркетинг, управління персоналом та економіка праці», секція «Управління персоналом та економіка праці», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2017 р.

Студенти кафедри економіки підприємства та управління пермоналом є переможцями:

 • Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт за напрямами «Економіка та управління підприємства», «Економіка та управління підприємства в сфері торгівлі», «Управління пермоналом та еконоімка праці», «Економіка підприємсва», «Управління проектами», «Туризм».
 • Всеукраїнстких студентських олімпіад з дисциплни «Інвестування», «Економіка підприємсива», «Регіональна економіка» та спеціальностей «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці».

На сьогодні молоді студенти науковці кафедри успішно реалізують власний девіз «Наука – це крила для досягнення неосяжний мрій» і прагнуть до нових перемог!

 

Участь викладачів та студентів кафедри у конференціях

 

Викладачі кафедри економіки підприємства та управління персоналом систематично проводять конференції, в Україні та закордоном. Зокрема, проведено Всеукраїнську студентську конференцію «Економічні аспекти енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення» (жовтень 2014 р.) та Міжнародну науково-практичну конференцію «Енергоефективність економіки: проблеми сьогодення та майбутнього» (жовтень 2016 р.), за результатами яких були видані збірники тез конференцій та колективні монографії. У конференціях брали участь представники України, Білорусії, Туркменістану, Польщі, Латвії, Китаю, Сполучених Штатів Америки, Азербайджану, Турції, Саудівської Аравії, Франції.

Два роки поспіль викладачами кафедри проведені засідання секцій: «Економічні аспекти міського розвитку» та «Економічні та екологічні аспекти сучасної архітектури» в рамках проведення міжнародної науково-практичної конференції на базі Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка на тему: «АРХІТЕКТУРА: ЕСТЕТИКА + ЕКОЛОГІЯ + ЕКОНОМІКА» ( жовтень 2017-2018 р.).

Спікерами заходів виступають не тільки викладачі ПолтНТУ, але й провідні науковці і професори університету-партнеру Сумського державного університету, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», представники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, головного управління статистики в Полтавській області, комунальної організації «Інститут розвитку міста», Державної аудиторської служби в Полтавській області та інші.

Теми доповідей охоплюють широкий спектр сучасних проблем міського розвитку, зокрема: існуючих систем централізованого постачання міст, роздрібних компаній при організації міської торгівлі, креативної економіки, оптово-роздрібної інфраструктури, демографічних аспектів розвитку міст, капітальних інвестицій, побудови стратегії інтегрованого розвитку міста, оптимізації витрат на опалення для вітчизняних домогосподарств. Визначались пріоритетні напрями екологічного розвитку м. Полтава, еколого-економічні детермінанти здоров’я населення, інклюзивні вектори розвитку економіки українських міст.

Традиційно за участю студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проводяться цікаві дискурс-панелі на тему «Концепція розвитку міст майбутнього», де студенти представляють свої погляди на формування міста майбутнього.

Викладачі кафедри постійно відвідують у міжнародні конференції з очною участю за кордоном: ІІ Міжнародна наукова конференція «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», що відбулася в Академії Полонійній у Ченстохові (Польща, квітень 2017 р.); І Міжнародна азербайджансько-українська конференція «Building Innovations-2018», організаторами якої виступили ПолтНТУ спільно з Азербайджанським архітектурно-будівельним університетом (Азербайджан, травень 2018 р); ІІ та ІІІ Міжнародний науково-практичний форуми «Інновації в науці: виклики сучасності» на базі Варненського вільного університету імені Черноризця Храброго (Болгарія, вересень 2017, 2018 рр.) тощо.

Міжнародна діяльність кафедри економіки підприємства та управління персоналом спрямована на встановлення контактів і розвиток співробітництва з зарубіжними навчальними закладами, організаціями та установами з метою:

 • гармонійної інтеграції у європейську та світову систему вищої освіти, удосконалення навчального процесу згідно сучасних вимог;
 • підвищення кваліфікації, обміну професійним досвідом та зростання наукового рівня викладачів кафедри;
 • організації та забезпечення міжнародної академічної мобільності викладачів та студентів;
 • пошуку та підтримки перспективних напрямів спільних наукових досліджень, впровадженню наукових здобутків у різних сферах діяльності.

Одним із пріоритетних напрямів розвитку міжнародного співробітництва кафедри економіки підприємства та управління персоналом у складі стратегії розвитку Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка є підготовка студентів за програмами «подвійного» диплому. Діють спільні програми «подвійного» диплому з наступними закордонними закладами вищої освіти:

 • Білостоцьким технологічним університетом (Польща);
 • Університетом прикладних наук м. Любек (Німеччина);
 • Університетом Гринвічу (Великобританія).

Діють програми академічної мобільності (у відповідності до міжінституційних угод) KA1 Erasmus+ International Credit Mobility на базі Познанської політехніки та Вроцлавської політехніки (Польща) щодо підвищення кваліфікації та проходження навчального стажування для науково-педагогічних працівників навчального року для науково-педагогічних працівників – Staff Mobility for Teaching. Також кафедра економіки підприємства та управління персоналом в рамках діючих угод має тісні міжнародні зв’язки з факультетами та кафедрами економічного спрямування з Полоцьким державним університетом (Білорусь), Балтійським інститутом Ерландера (Латвія), Інститутом економіки та ділової адміністрації Педагогічного університету центрального Китаю, Азербайджанським державним економічним університетом.

Науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри економіки підприємства та управління персоналом активно просувають свої наукові здобутки у світовий освітній простір. Постійно зростає кількість і якість наукових публікацій За 2016 рік науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано 2 монографії у закордонних виданнях, 19 статей та тез за кордоном, що входять до міжнародних науково-метричних баз даних (НМБД). Опублікована 1 стаття у НМБД Scopus. У 2017 році кафедра економіки підприємства та управління персоналом опублікувала 1 монографію за кордоном, 18 статей та тез за кордоном, з яких 13 входять до міжнародних НМБД. Опубліковано 1 стаття у НМБД Scopus. У 2018 році науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано 2 монографії за кордоном, 24 статті та тез доповідей у закордонних виданнях. При цьому 7 статей опубліковано у виданнях, що входять до НМБД Scopus, 1 стаття у НМБД Web of Science.

Світове визнання здобувають й навчально-методичні розробки кафедри. 17-20 березня 2016 р. Чевганова В.Я., Биба В.В., Скрильник А.С. презентували навчальний підручник «Інвестиційний аналіз» на Паризькому міжнародному книжковому салоні (PARIS BOOK FAIR. EURASIAN SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL CHAMBER. European Scientific and Industrial Consortium. 17-20 March 2016). 19-23 жовтня 2016 р. Чевганова В.Я., Биба В.В., Скрильник А.С. презентували навчальний підручник «Інвестиційний аналіз» на 68-му Франкфуртському Міжнародному книжковому ярмарку (Frankfurter Buchmesse 2016, Frankfurt am Main, 19-23 Oktober 2017).

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом активно залучає іноземних фахівців у науковий та освітній процес. У міжнародних конференціях кафедри приймали участь та презентували свої доповіді фахівці з Інституту природних ресурсів Нахчіванського відділення НАН Азербайджану С.А. Джаббарова та Ш.Г Ількин; з Інституту економіки та ділової адміністрації Педагогічного університету центрального Китаю – Джоу Вейді. Щорічно читають лекції для студентів кафедри іноземні фахівці Гюнтер Штоль та Уве Шраг з Фольксбанку, Німеччина. У травні 2018 року для викладачів кафедри та студентів-магістрів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проводилися лекції Євгена Гребенюка, акредитованого спеціаліста Світового Банку, Президента CFA Society Ukraine – асоціації інвестиційних професіоналів міжнародної мережі спільнот сертифікованих фінансових аналітиків (CFA) що є частиною глобальної асоціації інвестиційних професіоналів CFA Institute.

На кафедрі економіки підприємства та управління персоналом здійснюється викладання на англійській мові різних навчальних курсів для іноземних студентів. Мають сертифікат рівня В2 з володіння англійською мовою доценти: С.Ю. Кулакова, А.С. Скрильник, О.В. Хадарцев, К.В. Чичуліна. Проходять навчання з підвищення рівня володіння англійською мовою С.Б. Іваницька, І.В. Міняйленко, О.В. Волошина, Т.А. Галайда, Н.Б. Теницька.

 

Академічна мобільність та стажування за кордоном

Викладачі кафедри економіки підприємства та управління персоналом регулярно приймають очну участь у міжнародних конференціях та проходять стажування у країнах ЄС. У 2016 р. В.Я. Чевганова прийняла участь у Міжнародній науковій конференції «Європейська інтеграція і Україна: радикальні економічні реформи» (09-23 жовтня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина) та пройшла науково-педагогічне стажування за програмою «Імплементація європейського досвіду в системі вищої економічної та соціогуманітарної освіти України» (23.03.2016 – 23.09.2016 р.) м. Бодрум (Туреччина), м. Козані (Греція), м. Берлін (Німеччина).

Чичуліна К.В. та Романова Т.В. у липні 2016 р пройшли наукове стажування Prague Institute for Qualification Enhancement, Чехія. У 2017 році з НПП кафедри економіки підприємства та управління персоналом перебувало за кордоном 5 викладачів. Чевганова В.Я.– робота у науковій раді міжнародної конференції та участь у міжнародній конференції. В рамках реалізації програми академічної мобільності викладачів кафедри економіки підприємства та управління персоналом 10-16 вересня 2017 року доценти В.В. Васюта, О.В. Григор’єва, С.Б. Іваницька, С.Ю. Кулакова пройшли міжнародне стажування з отриманням Європейського сертифікату у форматі 4-ECTS на базі Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра (Болгарія) у м. Варна та взяли очну участь у ІІ Міжнародному науково-практичному форумі «Інновації в науці: виклики сучасності».

У 2018 р. кафедра економіки підприємства та управління персоналом виступила співучасником І Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2018», яка відбулася 24-25 травня 2018 року на базі Азербайджанського архітектурно-будівельного університету у м. Баку, Азербайджан. К.е.н, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом В.Я. Чевганова увійшла до складу міжнародного наукового комітету конференції та була модератором секції «Організація управління та економіка будівництва». К.е.н., професор Чевганова В.Я та к.т.н., доцент Васюта В.Б. прийняли очну участь у конференції і виступили з доповідями.

О.Ю. Шумейко пройшла стажування за кордоном у форматі 6-ECTS на базі Суспільно-Економічного Університету (Польща) у м. Пшеворськ, Польща (20-26 червня 2018 р.) Протягом 08-16 вересня 2018 р. Чичуліна К.В. та Хадарцев О.В. пройшли стажування у форматі 4-ECTS на базі Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра (Болгарія).

Академічна мобільність студентів, що навчаються на кафедрі економіки підприємства та управління персоналом має позитивну динаміку. Студентка Косташ А.І. пройшла виробничу практики на базі Білостоцької політехніки (Польща) (05.05-12.05.2016 р.). Студент Олешко В.В. у 2016 р. подав заявку на навчання в магістратурі до The National Scholarship Programme of the Slovak Republic J. Selye University in Komárno, яку успішно завершив у 2018 р.

Протягом 2017 р. на кафедрі економіки підприємства та управління персоналом активізується академічна мобільність студентів. У жовтні 2017 р. на стажування у Канаді за програмою Canada’s Mitacs Globalink Research Internship підготували й подали заявки на участь студенти Олійник Д., Ульченко А., Толоконніков К. У 2017-2018 р. студенти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» приймали активну участь у програмах міжнародної мобільності.

ПІБ студента Програма, за якою направлений до закордонного ВНЗ Приймаючий
закордонний
заклад
Термін
проходження
Демченко А. ERASMUS + Португалія Березень 2017 р.
Демченко А. Міжнародний молодіжний обмін “Rights 4 Employment”, Romania, Craiova Румунія Травень 2017
Демченко А. ERASMUS +, Міжнародний молодіжний “FATALITI” Туреччина Серпень 2017
Демченко А. ERASMUS +, Міжнародний молодіжний проект “EcoLaboration” Іспанія Жовтень 2017
Демченко А. Integration through EVS, Erlebnis Drobollach, Drobollach, Austria Австрія Березень-квітень 2018 р.
Солод В. Програма стажування для студентів міжнародного туроператора Calypso Tour Туреччина Квітень-жовтень 2018 р.
Ульченко А. Міжнародна літня школа «Логістика: переваги та виклики», Шуменський університет Болгарія Червень-липень 2018 р.

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом здійснює активне співробітництво з грантоувторюючими організаціями.

З 2016 року по теперішній час здійснюється постійна співпраця з Німецьким товариством міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. НПП кафедри приймають постійну участь у виконанні міжнародного проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні», у якості експертів з розроблення «Концепції інтегрованого розвитку м. Полтава до 2030 р.». Участь у міжнародному проекті GIZ «Інтегрований розвиток міст в Україні» (у співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ), передбачала науково-дослідну і практичну роботу для розроблення «Концепції інтегрованого розвитку м. Полтава до 2030 р.», «Прогнозу населення м. Полтава та прилеглих територій до 2030 р.». Керівник: к.е.н., професор В.Я. Чевганова, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом.

Кафедра активно співпрацює з іншими закладами вищої освіти (ЗВО) України щодо реалізації міжнародного співробітництва. у травні 2017 року доценти кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету О.В. Кубатко та Б.Л. Ковальов провели серію лекцій та тренінгів для студентів в рамках навчального модулю Жана Моне «Можливості та виклики торгівлі з ЄС для України». У жовтні 2017 року доценти кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету Т.В. Пімоненко та Ю.В. Чорток провели лекцію-дискусію та дебати для студентів на тему «Європейська торговельна політика: досвід Вишеградських країн». в рамках гранту Жана Моне «Можливості та виклики торгівлі з ЄС для України». Спільне читання лекцій та обмін викладацькими практиками між СумДУ та ПолтНТУ відбувається в рамках підписаного двостороннього договору про співпрацю.

Кафедра активно приймає участь у розробленні та реалізації власних гратнових програм і проектів. За 2016 рік кафедра економіки підприємства та управління персоналом здійснила роботу з підготовки грантових заявок:

 1. Erasmus +. Jean Monnet Module «Building energy-efficient economy in the twenty-first century: implementation of European experience».
 2. Erasmus +. Jean Monnet Module «European experience in labour management: Lessons for Ukraine»

У лютому 2017 року подана заявка Erasmus +. Jean Monnet Module «European benchmarks of energy-efficient development of Ukraine».

У 2018 р. НПП кафедрами підготовлено та подано три колективні заявки за програмами ЄС Erasmus+, з тематики імплементації європейського досвіду у різних сферах економічної діяльності:

 1. Erasmus+ Jean Monnet Module «Enterprise Human Resource Management European Practices»
 2. Erasmus+ Jean Monnet Module «The challenges of energy efficiency: cooperation of Ukraine with the EU»
 3. Erasmus+ Jean Monnet Module «Integrated urban development: European studies»

Вагомими здобутком кафедри є те, що за результатами конкурсу Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейського Союзу (ЕАСЕА), проект кафедри економіки підприємства та управління персоналом «The challenges of energy efficiency: cooperation of Ukraine with the EU» набрав 92 бали зі 100 і став одним із 14 проектів від України, які отримали грантове фінансування від Європейського Союзу. Реалізація проекту здійснюватиметься протягом трьох років і передбачає активну співпрацю з установами, організаціями, та іншими ЗВО.

Кафедра «Економіки підприємства та управління персоналом» успішно адаптувалася до створення єдиного європейського освітнього простору.

Пропонуємо здобути сучасну європейську освіту за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (за старим переліком «Економіка підприємства»).

Перейменування напряму відбулося згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2016 рік» та новою редакцією Закону України «Про вищу освіту».

 

УВАГА!!!

Абітурієнтам, які мали намір здійснювати навчання в ПолтНТУ:

- за напрямом «Економіка підприємства» необхідно подавати документи на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

Гарантуємо високу якість підготовки висококваліфікованих фахівців за освітніми рівнями (ОР): «бакалавр», «магістр».

Спеціальність акредитована за найвищим, IV рівнем акредитації.

Форми навчання: денна, заочна, прискорена (на базі диплома молодшого спеціаліста).

Термін навчання за ОР «бакалавр» денної форми навчання – 4 роки; прискореної форми навчання – 2 роки, за ОР «магістр» – 1,5 року.

Студенти по закінченню навчання отримують диплом міжнародного зразка з додатком перекладеним англійською мовою та сформованим відповідно до міжнародного європейського стандарту.

Викладання студентам-іноземцям ведеться державною та іноземною (англійською) мовами.

 

Переваги навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

 • універсальна та перспективна професія, високооплачувана посада, успішна кар’єра, фінансова незалежність і стабільність;
 • значний обсяг прийому за державним замовленням;
 • забезпечення всіх іногородніх студентів місцями в гуртожитках;
 • можливість навчання та стажування за кордоном;
 • участь у освітньому процесі іноземних фахівців з Польщі, Німеччини, Бельгії та інші;
 • можливість поглибленого вивчення іноземних мов;
 • постійне проведення студентських науково-практичних конференцій, виконання студентських проектів, організація «круглих столів», олімпіад тощо;
 • заняття у сучасних аудиторіях з мультимедійним обладнанням;
 • можливість користуватися бібліотеками та комп’ютерними класами, доступ до мережі Internet та Wi-Fi.

 

Навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє студентам після завершення навчання успішно займатися власним бізнесом, стати висококваліфікованими фахівцями та керівниками промислових, будівельних та комерційних підприємств, агрофірм, бірж, страхових компаній; органів державного управління та місцевого самоврядування, фіскальних служб та силових структур..

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ДОСЯГНУТИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ, ПОБУДУВАТИ УСПІШНУ КАР’ЄРУ, ЗАБЕЗПЕЧИТИ МАЙБУТНІЙ ДОБРОБУТ, СТВОРИТИ УМОВИ ДЛЯ АКТИВНОГО І ЯСКРАВОГО ЖИТТЯ – ОБИРАЙТЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»!!!

ЧОМУ Я ВИБИРАЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»?

Фахівці з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності працюють абсолютно в усіх сферах бізнесу, та забезпечують успішне функціонування економіки і держави на всіх рівнях. Саме вони складають основну професійну ланку підприємництва!

Вас навчатимуть висококваліфіковані викладачі – досвідчені практики, економісти, вчені, які відомі в Україні та за кордоном.

ЩО Я БУДУ ВИВЧАТИ?

Стандартами передбачено вивчення багатьох обов’язкових дисциплін, у тому числі й тих, які формують економічне мислення: макро- та мікроекономіка; економіка підприємництва; економіка торгівлі; економіка праці та соціально-трудові відносини, аналіз підприємницької діяльності; планування та організація виробничої діяльності; підприємництво та бізнес планування; фінанси, гроші та кредит; міжнародна економіка; фінансово-економічна безпека підприємницької діяльності; торгівля цінними паперами; бухгалтерський облік; маркетинг; менеджмент; реклама та рекламна діяльність; правознавство тощо.

ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»?

Промислові й будівельні підприємства, агрофірми, приватний бізнес, біржі, торговельні компанії, виробничі та торговельні підприємства, установи готельно-ресторанного бізнесу, товариства захисту прав споживачів, митні органи, консалтингові компанії, органи державного управління та місцевого самоврядування, підприємства транспорту, зв’язку та комунікацій.

КИМ ПРАЦЮЮТЬ ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»?

Саме НАШІ ВИПУСКНИКИ обіймають ВИКЛЮЧНО КЛЮЧОВІ ТА КЕРІВНІ ПОСАДИ: керівник (директор) підприємства за видами економічної діяльності; фізична особа-підприємець; аналітик з інвестицій; економіст: з планування, праці, бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, фінансової роботи, матеріально-технічного забезпечення, міжнародної торгівлі, податків і зборів; економічний радник; консультант з економічних питань; фахівець з управління проектами; брокер; дилер; маклер біржовий; агент з нерухомості; ріелтор; торговець комерційний; оцінювач; агент податковий; інспектор митний; інспектор з контролю за цінами; інспектор з виплати пенсій.

Наші студенти – розумні, талановиті та успішні особистості

В Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відкрито нові можливості підготовки студентів за програмами перехресного вступу, що суттєво розширює можливості студентів для навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Зарахування молодших спеціалістів на навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється на 3 курс зі спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Організація виробництва», «Комерційна діяльність», «Оціночна діяльність», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Економіка» та «Менеджмент», «Лісове господарство», «Агрономія» та інші.

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку керівників, фахівців різних рівнів управління тих, хто бажає здобути якісну економічну освіту європейського рівня, шукає нові можливості власного професійного зростання, намагається навчитися приймати нестандартні управлінські рішення в умовах постійної зміни зовнішнього бізнес-середовища.

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» формує у студентів системні професійні знання з питань:

 • комплексної економічної діагностики господарської діяльності підприємства;
 • стратегічного та оперативного планування діяльності та управління потенціалом підприємства;
 • розроблення інвестиційних та інноваційних програм і проектів; виявлення резервів виробництва та розроблення заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності;
 • ефективного управління підприємством та економічного обґрунтування управлінських рішень тощо.

Більш детальна інформація про правила вступу розміщена на сайті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка https://vstup.pntu.edu.ua/page/rules.html.

За інформацією звертайтесь: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, кафедра «Економіки підприємства та управління персоналом» або телефонуйте 066-948-55-36; 099-965-39-89; 067-345-80-06.

Сторінка Facebook: www.facebook.com/kafedra.epup

е-mail: еkonomica@pntu.edu.ua;

Кафедра економіки підприємства та управління персоналу проводить навчання іноземних фахівців для зарубіжних країн за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за всіма освітніми рівнями (бакалаври, магістри) денної та заочної форми навчання. Чотири викладачі кафедри мають міжнародні сертифікати підтвердження володіння іноземною мовою на рівні В2.

На кафедрі економіки підприємства та управління персоналом традиційно навчаються громадяни Ірану, Індії, Лівії, Йорданії, Лівану, Сирії, Марокко, Тунісу, Заїру, Гани, Камеруну, Туркменістану.

Наші провідні викладачі допоможуть студентам отримати необхідні компетенції для успішного кар’єрного зростання, зрозуміти секрети успіху власного бізнесу, навчать організації та плануванню комерційної діяльності підприємства. Після навчання випускники кафедри отримають диплом європейського зразка.

Наші випускники можуть обіймати посади:

 • управляючого торговельним підприємством;
 • менеджера з продажів та Інтернет-продажів;
 • торгового агента, брокера, дилера; трейдера;
 • мерчандайзера;
 • фахівця з управління проектами;
 • аналітика з інвестицій;
 • спеціаліста з прийому та обліку товарів тощо.

Рівень підготовки студентів відповідає європейському і базується на високій кваліфікації викладачів та сучасній дослідницькій базі. Навчальний процес здійснює висококваліфікований науково-педагогічний персонал.

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом здійснює освітньо – методичну та виховну роботу, орієнтована на навчання іноземних студентів

 • розробка та видання методичних посібників та іншої навчальної документації, адаптованої для студентів-іноземців;
 • методична та навчальна документація перенесена на електронні носії (навчальні плани, програми дисциплін, методичні посібники, вказівки, конспекти лекцій та інші) і при необхідності перекладається на розповсюджені іноземні мови;
 • здійснюються додаткові заходи з метою підвищення якості підготовки студентів-іноземців (індивідуальні консультації, поглиблене вивчення навчальних дисциплін, екскурсії, інші форми індивідуальної роботи викладачів зі студентами);
 • проводиться навчально-виховна робота з іноземними студентами (призначені куратори академічних груп, викладач-куратор іноземних студентів);
 • підтримуються контакти із зарубіжними посольствами, фірмами, земляцтвами іноземних громадян в Україні.

Обравши спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" Ви забезпечите себе цікавою, творчою і стабільною роботою та перспективним майбутнім.

 

Корисна інформація для вступників

 

Іноземні громадяни приймаються в Університет незалежно від статі, раси, мови або віросповідання. Вони мають усі права відповідно до українського законодавства нарівні із громадянами України, безкоштовно користуються бібліотекою Університету, спортивним комплексом і інвентарем. Студенти розміщуються в університетських гуртожитках, університетське містечко компактно розташоване поруч з мальовничою парковою зоною міста Полтави.

Тривалість навчання:

 • підготовче відділення – 1 рік;
 • бакалавр – 4 роки;
 • магістр – 1,5 років після програми бакалавра (незалежно від спеціальності бакалавара).

Іноземні громадяни можуть безпосередньо звертатися в дирекцію Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту до заступника декана по роботі з іноземцями (корпус А, кімната 302) або на кафедру економіки підприємства та управління персоналу (корпус А, кімната 108) з метою оформлення контракту або одержання додаткової інформації про умови навчання і спеціальність.

Контактні данні кафедри з питань вступу:

тел. (099) 965-39-89

E-mail: еkonomica@pntu.edu.ua

Прожити студентське життя цікаво і змістовно допомагають адміністрація Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту, студентське самоврядування та колектив кафедри економіки підприємства та управління персоналом.

Захистити права та інтереси студентів, розв’язати проблемні питання у навчанні, надати їм корисну пораду зможуть, справжні студентські лідери – старости, які представляють студентське самоврядування на рівні академічних груп, та куратори-тьютори – наставники, досвідчені викладачі кафедри.

Діяльність кафедри спрямована на виховання в студентської молоді відповідального відношення до найбільших цінностей культури – людського життя й здоров’я, до якісної освіти, до високо професіонального застосування отриманих в університеті знань на практиці.

Студенти спеціальностей «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» та «Економіка» активно приймають участь у студентських благодійних акціях, патріотичних та спортивно-масових заходах, дбають про довкілля та популяризують майбутню спеціальність.

Вручення дипломів магістрам

На параді вишиванок

Студенти разом з викладачами кафедри беруть участь в турнірах з міні-футболу

Презентація спеціальності «Підприємництво торгівля та біржова діяльність на «Науковому пікніку»

Студентське життя приносить багато радості, надає можливість проявитися талантам.

Студенти кафедри економіки підприємства та управління персоналом вдало поєднують час навчання і дозвілля. У вільний від навчальних занять час проводяться виховні та розважальні заходи, в яких із задоволенням беруть участь студенти і викладачі. Традицією стало проведення творчих заходів до Дня працівників освіти та до Міжнародного Дня студента «Ми вас любимо, поважаємо та щиро вітаємо…», для першокурсників «Прикрасимо плодами дерево знань», гуморини «Квітневе розвантаження» до Міжнародного Дня сміху, Брейн-рингу та багатьох інших.

Разом з викладачами відвідують музеї та театр, ковзанку та грають в теніс

Студенти кафедри економіки підприємства та управління персоналом вдало поєднують час навчання і розваг. Разом цікавіше і готуватись до іспитів, і святкувати Новий рік та День студента, проводити наукові дослідження і відпочивати влітку. Ми як одна велика і дружня родина. Ми не дамо тобі сумувати! Приєднуйся!

Адреса:

36011. м. Полтава, проспект Першотравневий, 24

Тел.: (099)-965-39-89

e-mail: Ekonomica@pntu.edu.ua

Facebook