Кафедра економіки підприємства та управління персоналом

Кафедра є структурним підрозділом університету з самого початку його заснування. У 1930 році вона мала назву «Кафедраекономіки та організації будівництва». Протягом останніх майже 20 років кафедра пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування. У 1990 році одержала назву «Кафедра економіки підприємства». У зв’язку з відкриттям нового напрямку підготовки «Управління персоналом та економіка праці» з 1.08 2013 року кафедра одержала назву «Економіка підприємства та управління персоналом». У різні роки кафедру очолювали: професор Берлін М.З., доцент Крисанов А.Г., професор Анюховський A.M., доцент Губачов В.П.

Із 1995 року кафедру економіки підприємства очолює кандидат економічних наук, професор Чевганова В.Я.

Кафедра функціонує у складі фінансово-економічного факультету, є випускаючою і за кількістю та складом являє собою потужний навчальний підрозділ університету.

Історія кафедри

Історія становлення кафедри економіки підприємства та управління персоналу - це історія розвитку Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, тому що кафедра (поряд із іншими) є спадкоємицею кафедри економіки та організації будівництва, створеної ще у 1930 році. Першим завідувачем кафедрою був відомий фахівець із сільського будівництва Суханов Василь Петрович.

У зв'язку зі збільшенням контингенту студентів та відкриттям нових спеціальностей від кафедри економіки та організації будівництва почали відокремлюватися інші кафедри: кафедра будівельних машин, кафедра основ та фундаментів, технології будівельного виробництва, економіки будівництва та інші.  У післявоєнні роки колектив кафедри брав активну участь у відбудові об'єктів і підприємств сільського господарства області, зруйнованих німецько-фашистськими загарбниками, надавав значну допомогу будівельникам м. Полтави, колгоспам і радгоспам у відбудові зруйнованих об'єктів.

У 1967 році за наказом Міністерства вищої і середньої освіти республіки при кафедрі була створена територіальна науково-дослідна лабораторія організації та економіки будівництва (ТНДЛОЕБ). Ініціатором організації цієї лабораторії і науковим керівником у перші роки її діяльності був професор Берлін Михайло Захарович. Лабораторія проводила велику наукову роботу з підвищення ефективності сільськогосподарського будівництва.
Колектив кафедри й ТНДЛОЕБ брали активну участь у конференціях та семінарах із питань інтенсифікації сільськогосподарського будівництва.

Із 1989 року кафедра веде підготовку інженерів-економістів. У 1990 році вона була розділена на дві кафедри: економіка підприємства та економічної теорії.

У різні роки кафедру очолювали: професор Берлін М.З., доцент Крисанов А.Г., професор Анюховський A.M., доцент Губачов В.П.

Із 1995 року кафедру очолює кандидат економічних наук, професор Чевганова В.Я.

У 2013 році було відкрито новий напрям підготовки «Управління персоналом та економіка праці», а назву кафедри змінено на «Економіки підприємства та управління персоналом».

Кафедра «Економіки підприємства та управління персоналом» успішно адаптувалася до створення єдиного європейського освітнього простору.

В рамках скорочення видатків на освіту згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2016 рік» та новою редакцією Закону України «Про вищу освіту» відбулося перейменування напряму «Економіка підприємства» (за старим переліком) у спеціальність «ПІДПРИЄМницТВо, торгівля та біржова діяльність»; «Управління персоналом та економіка праці» (за старим переліком)– у спеціальність «Економіка».

Колектив кафедри веде навчальний процес на всіх факультетах денної та заочної форми навчання, керує дипломним проектуванням та виробничою практикою студентів, здійснює підготовку магістрів з економіки підприємства. Із 1995 року при кафедрі діє аспірантура, яка забезпечує підготовку кандидатів економічних наук.

 

Концепція кафедри

В умовах ринкової економіки існує попит на фахівців, які розуміються на загальній структурі діяльності підприємств, способах сприяння оптимізації різних сфер його діяльності (організаційної, економічної, фінансової, збутової тощо). Особливістю таких фахівців є широке розуміння структурних зв’язків на підприємстві, а також ґрунтовна їх підготовка за такими дисциплінами як: економіка підприємства, економічний аналіз, проектний аналіз, фінансовий менеджмент, фінанси підприємств, економіка праці, управління персоналом, маркетинг, організація виробництва тощо.

Концепція кафедри економіки підприємства та управління персоналом базується на основі поєднання двох напрямків у підготовці дипломованого фахівця:

 • з однієї сторони, формуються знання випускників з загальнопрофесійних дисциплін, які дозволяють фахівцю працювати в різних галузях економіки, без врахування специфіки підприємств. Такі дисципліни як економіка підприємства, економіка праці та соціально-трудові відносини, менеджмент, маркетинг, економічний аналіз дають загальні знання, навички проведення економічних розрахунків та прийняття економічно обґрунтованих рішень, що дозволяє випускнику здійснювати свою діяльність у будь-якій галузі економіки. Це актуально в умовах постійних змін на ринку праці та високого ступеню загальності внутрішньофірмових економічних процесів незалежно від галузі та продуктової специфіки підприємства і фірми.
 • з іншої сторони, в навчальному плані фахівців передбачені дисципліни, які розкривають технологічні особливості промислових та будівельних підприємств, що в поєднанні зі спеціальними дисциплінами, такими як  організація будівельних підприємств, ціни та ціноутворення, організація виробництва дають поглибленні економічні знання та розглядають економіку підприємств промисловості та будівництва у тісному зв’язку із технологією та галузевими особливостями виробництва.

Прийнята за основу кафедрою економіки підприємства та управління персоналом концепція дозволяє оптимально поєднувати галузеву специфіку та поглиблену теоретичну та практичну підготовку з загально-професійних та спеціальних дисциплін.

Такий підхід до підготовки фахівців забезпечує випуск спеціалістів, що здатні пристосовуватися до кон’юнктури ринку праці, що динамічно змінюється.

 

Наші випускники

Кафедра пишається своїми випускниками зі спеціальності «Економіка підприємства», які успішно захистили кандидатські дисертації та отримали науковий ступінь кандидата економічних наук – Григор’єва О.В., Чичкало – Кондрацька І.Б., Світалка В.П., Яценко В.М., Яріш О.В., Яхіна Т.Р., Момот Т.В., Чернявський М.О., Іваницька С.Б., Романова Т.В., Скриль В.В., Левченко Л.В., Скрильник А.С., Кулакова С.Ю., Христенко О.В., Ярошенко М.С., кандидата юридичних наук – Слатвицька А.В., Скрильник О.О., кандидата наук з державного управління – Паутова Т.О. Успішно захистили докторські дисертації та отримали науковий ступінь доктора економічних наук – Момот Т.В., Птащенко Л.О. та Чичкало-Кондрацька І.Б., Брижань І.А., доктора юридичних наук – Божко В.М. Під науковим керівництвом професора, доктора економічних наук Онищенко В.О. доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Романова Т.В. працює над докторською дисертацією.

На сьогоднішній день д.е.н. Чичкало-Кондрацька І.Б. є завідуючою кафедри міжнародної економіки та маркетингу, д.е.н. Момот Т.В. – завідуючою кафедри фінансово-економічної безпеки обліку та аудиту Харківського національного університету міського господарства ім. А.Н. Бекетова, д.е.н. Птащенко Л.О. – професор кафедри фінансів і банківської справи.

Ректор університету Онищенко В.О. теж розпочав свою науково – педагогічну діяльність на кафедрі економіки підприємства. Маючи великий досвід практичної роботи начальником відділу одного з провідних комерційних банків України викладав для студентів спеціальності «Економіка підприємства» дисципліну «Банківська справа». Це дозволило поєднати теорію з практичною підготовкою. Успішне викладання дозволило багатьом випускникам працевлаштуватися на посаду провідних фахівців саме в банках України і досягти значних успіхів . А, зокрема, Даценко А.М. – помічник керуючого  по роботі з клієнтами філії ПАТ «Укрексімбанк» в місті Полтаві, Яхіна Т.Р. – начальник управління з розробки та методології банківських продуктів ПАТ «Мегабанк» тощо.

Науково–педагогічні працівники кафедри економіки підприємства та управління персоналом, які неодноразово заохочувалися відзнаками університету, регіонального рівня та Міністерства освіти та науки України. Наприклад, зав. кафедрою економіки підприємства та управління персоналом, професор Чевганова В.Я. нагороджена нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «Петро Могила».

Чернявський М. О.

 

генеральний директор ПАТ «Прикарпаттяобленерго";

кандидат економічних наук

Момот Т. В.

 

Зав. кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту, доктор економічних наук, професор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Тарасов Д. А.

 

заступник директор з економічних питань ТОВ «Смарагд»

Даценко С.М.

 

Начальник відділу корпоративного бізнесу ПАТ "Укрексімбанк"

Яхіна Т.Р.

 

Начальник управління з розробки та методології банківських продуктів ПАТ «Мегабанк» 

Попельнюк С.А.

 

директор ТОВ «Спецмехсервіс»

Гаркун А.В.

 

начальник фінансового управління Виконавчого комітету Київської районної у м. Полтаві ради

Золотайко О.Г.

 

головний економіст ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод»

Кремчук Т.Ю.

 

фінансовий директор ТОВ «Агрофірма імені Довженка»

Чичкало Кондрацька І.Б.

 

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Які дисципліни викладає

Посада

Вчене звання, науковий ступінь

1. Особи, що працюють на постійній основі:

 

Чевганова Віра Яківна

1. Введення в дипломне проектування

2. Економіка підприємства

3. Економічні стратегії фірми

4. Тренінг-курс: обґрунтування та розроблення проектів розвитку компаній

 

професор

к.е.н., професор

 

Биба Володимир Васильович

1. Економічний аналіз

2. Економіка водного господарства

3. Основи економіки будівництва

4. Економіка природокористування

5. Тренінг-курс: обґрунтування та розроблення проектів розвитку компаній

доцент

Doctor of Philosophy

к.т.н.,

доцент

Валявський Сергій Миколайович

1. Економіко-аналітична діяльність державної служби

2. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків

3. Капітал підприємства:формування і використання

4. Планування та організація виробничої діяльності

5. Економіка

ст. викладач

к.е.н.

 

Васюта Вікторія Борисівна

1. Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств

2. Економіка та організація ведення бізнесу

3. Економіка будівництва

4. Економіка будівництва (спецкурс)

5. Економіка будівництва та експлуатації автодоріг та аеродромів

доцент

Doctor of Philosophy

к.т.н.,

доцент

 

Галайда Тетяна Олександрівна

1. Економіка праці й соціально-трудові відносини

2. Чинники успішного працевлаштування за фахом

3. Управління зайнятістю

4. Економічна діагностика

ст. викладач

 Григор’єва Олеся Володимирівна

1. Економіка підприємства

2. Економіка виробництва

3. Концепції та стратегії розвитку економіки

4. Системи та механізми соціального захисту.

5. Корпоративна соціальна відповідальність.

доцент

к.е.н., доцент

 

Кулакова Світлана Юріївна

1 Економіка підприємства

2. Економічні ризики

3. Управління персоналом

4. Потенціал і розвиток підприємства

5. Управління витратами

доцент

к.е.н.

 

Іваницька Світлана Богданівна

1. Економіка праці й соціально-трудові відносини

2. Вступ до спеціальності

3. Ринок праці

доцент

к.е.н., доцент

Міняйленко Інна Валентинівна

1. Економічна діагностика

2. Управління потенціалом підприємства

3. Потенціал і розвиток підприємства

4. Управління трудовим потенціалом

ст. викладач

Романова Тетяна Володимирівна

1. Інвестування

2. Економіка і організація інноваційної діяльності

3. Інноваційний розвиток підприємства

4. Портфельна теорія управління фінансовими інвестиціями

доцент

к.е.н., доцент 

 

Скриль Віталія В’ячеславівна

1. Проектний аналіз

2. Економіка, організація та планування виробництва

3. Економіка та бізнес

4. Аналіз бізнес-процесів.

5. Економіка підприємства

доцент

к.е.н., доцент

 

Скрильник Андрій Сергійович

1. Підприємство і бізнес планування.

2. Управління проектами

3. Економіка підприємства

4. Тренінг-курс: обґрунтування та розроблення проектів розвитку компаній

5. Інвестиційний аналіз

доцент

к.е.н.

Теницька Наталія Борисівна

1. Економічний аналіз

2. Економіка підприємства

3. Економіка виробництва

ст.  викладач

 –

 

Чичуліна Ксенія Вікторівна

1. Ціни і ціноутворення

2. Економіка галузі

3. Економіка підприємств будіндустрії

4. Управління персоналом

5. Економіка праці та соціально-трудові відносини

доцент

 к.т.н.

Хадарцев Олександр Валентинович

1.Внутрішній економічний механізм функціонування підприємств

2. Економіка підприємства

3.Економічні ризики

4. Портфельна теорія управління фінансовими інвестиціями

асистент

Шумейко Олена Юріївна

1. Економіка підприємства

2. Внутрішній економічний механізм функціонування підприємств

3.Управління оплатою праці

4. Економіка праці і соціально-трудові відносини

ст. викладач

Волошина Оксана Анатоліївна

1. Інвестування

2. Економіка підприємства

3. Інноваційний розвиток підприємства

асистент

 -

2. Особи, що працюють за сумісництвом:

Швець Ірина Борисівна

1. Управління проектами

2. Економіка праці та соціально-трудові відносини

3. Підприємство і бізнес планування

4. Економічна діагностика

професор

д.е.н.,

професор

Сосновська Ольга Олександрівна

1. Економіка підприємства

2. Економічна діагностика

доцент 

к.е.н., 

доцент

Самойлик Юлія Василівна

1. Економіка підприємства

2. Конкурентоспроможність підприємства

доцент

 к.е.н., 

доцент

Кафедра «Економіки підприємства та управління персоналом» успішно адаптувалася до створення єдиного європейського освітнього простору.

Пропонуємо здобути сучасну європейську освіту за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (за старим переліком «Економіка підприємства»), «Економіка» (за старим переліком «Управління персоналом та економіка праці»).

Перейменування напряму відбулося в рамках скорочення видатків на освіту згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2016 рік» та новою редакцією Закону України «Про вищу освіту».

 

УВАГА!!!

Абітурієнтам, які мали намір здійснювати навчання в ПолтНТУ:

 

- за напрямом «Економіка підприємства» необхідно подавати документи на спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

- за напрямом «Управління персоналом та економіка праці», необхідно подавати документи на спеціальність «Економіка».

 

Переваги навчання за спеціальностями «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Економіка»:

 • Універсальна та перспективна професія, високооплачувана посада, успішна кар’єра, фінансова незалежність і стабільність;
 • Значний обсяг прийому за державним замовленням;
 • Забезпечення всіх іногородніх студентів першого курсу місцями в гуртожитках;
 • Можливість навчання та стажування за кордоном;
 • Участь іноземних фахівців з Польщі, Німеччини, Бельгії та інші;
 • Можливість поглибленого вивчення іноземних мов;
 • Постійне проведення студентських науково-практичних конференцій, виконання студентських проектів, організація «круглих столів», олімпіад тощо;
 • Для занять облаштовані сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням;
 • Можливість користуватися бібліотеками та комп’ютерними класами, мати доступ до мережі Internet та Wi-Fi.

 

Студенти по закінченню навчання отримають диплом міжнародного зразка з додатком перекладеним англійською мовою та сформованим відповідно до міжнародного європейського стандарту.

Викладання студентам-іноземцям ведеться англійською, російською та українською мовами.

 

Навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє студентам після завершення навчання успішно займатися власним бізнесом, стати висококваліфікованими фахівцями та керівниками промислових, будівельних та комерційних підприємств, агрофірм, бірж, страхових компаній; органів державного управління та місцевого самоврядування, державних податкових інспекцій та силових структур.

 

Конкурентні переваги наших випускників – володіння практичними навичками:

 • оцінювання проблем і тенденцій соціально-економічного розвитку країни, окремих регіонів, галузей, підприємств;
 • бізнес-планування підприємницької діяльності;
 • моделювання ринкових ситуацій, вирішення економічних завдань підприємницької діяльності;
 • формування стратегій підприємницької діяльності з урахуванням змін у конкурентному бізнес-середовищі;
 • застосування сучасних методів діагностики, прогнозування та економіко-математичне моделювання розвитку суб’єктів господарювання;
 • розроблення дієвих механізмів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

 

Таким чином, успішне опанування спеціальності «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка дає можливість стати добре підготовленим висококваліфікованим фахівцем, знання, навички та вміння якого будуть відповідати вимогам широкого спектра вакансій на ринку праці. Сучасний економіст – інтегратор головних бізнес-процесів підприємства.

Фахівці спеціальності «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» можуть займати такі первинні посади:

 • економіст,
 • економіст з планування,
 • економіст з фінансової роботи,
 • науковий співробітник (економіст),
 • консультант з економічних питань,
 • консультант з ефективності підприємництва
 • економічний радник,
 • оглядач з економічних питань,
 • науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)
 • викладач вищого навчального закладу та інші.

 

Унікальність фахівців спеціальності «Економіка» полягає в тому, що вони потрібні у всіх сферах діяльності, на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, тому перспективи працевлаштування у випускників досить широкі.

 

ДЕ ПРАЦЕВЛАШТОВУЮТЬСЯ ФАХІВЦІ З Економіки?

Де я буду працювати?

Ким я буду працювати?

Промислові та будівельні підприємства, агрофірми, торгівельні та страхові компанії

керівник (директор) середнього та малого підприємства за видами економічної діяльності

Відділ організації нормування та оплати праці

економіст з праці

Планово-економічний відділ

Фінансово-економічний відділ

економіст з планування

економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

економіст з фінансової роботи

Служба управління персоналом
Відділ кадрів

менеджер з персоналу;

фахівець з підбору кадрів;

фахівець з корпоративного управління;

фахівець з аналізу ринку праці

фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів

Державна адміністрація
Служба зайнятості населення
Органи соціального захисту населення
Пенсійний Фонд України
Фонди соціального страхування

фахівець з найму робочої сили;

фахівець відділу праці та соціальних відносин;

фахівець з питань зайнятості;

фахівець із соціальної роботи;

інспектор з призначення соціальних виплат;

спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

Кадрові агентства
Консалтингові фірми

фахівець з підбору персоналу;

консультант з персоналу

Вищі навчальні заклади та наукові установи

викладач вищого навчального закладу;

науковий співробітник з економіки праці, зайнятості та соціального захисту населення

 

Конкурентні переваги наших випускників – володіння практичними навичками:

 • формування економічних стратегій розвитку підприємства та управління персоналом з урахуванням змін у конкурентному середовищі підприємства;
 • здійснення професійного підбору персоналу;
 • організація професійної та соціальної адаптації працівників;
 • розроблення планів розвитку персоналу;
 • розроблення процедур та організація оцінювання персоналу;
 • використання сучасних інформаційних технологій в управлінні персоналом;
 • застосування сучасних методів діагностики, прогнозування та економіко-математичного моделювання розвитку підприємства;
 • розроблення корпоративних стандартів, заходів щодо формування та розвитку корпоративної культури підприємства.

 

У 2016 році на фінансово-економічному факультеті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка відкрито нові можливості підготовки студентів за програмами перехресного вступу, що суттєво розширює можливості студенті для навчання за напрямом підготовки «Економіка підприємства».

Зарахування молодших спеціалістів на напрям «Економіка підприємства» здійснюється на 3 курс зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Організація виробництва», «Комерційна діяльність», «Оціночна діяльність», «Бухгалтерський облік» та «Менеджмент», «Інформаційна діяльність підприємства», «Організація і технологія ведення фермерського господарства».

Більш детальна інформація про правила вступу розміщена на сайті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка https://vstup.pntu.edu.ua/page/rules.html.

Інформація про випускову кафедру «Економіку підприємства та управління персоналом», яка здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр більше 25 років, її наукову, міжнародну, виховну діяльність, зв'язок з виробництвом тощо розміщено на сайті https://pntu.edu.ua/uk/educational-research-institute-finance-economy-management/kafedra-ekonomiki-pidpriemstva-ta-upravlinnya-personalom.html

 

Економісти складають основну професійну ланку підприємництва та забезпечують успішне функціонування економіки всіх рівнів.

Співробітники кафедри активно займаються науковими проблемами економіки підприємств та управління персоналом у сучасних умовах господарювання. Колектив кафедри постійно поповнюється молодими висококваліфікованими фахівцями.

Основними напрямами наукової роботи кафедри економіки підприємства та управління персоналом є наступні:

- проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій;

- виконання госпдоговірних тем на замовлення підприємств;

- публікація монографій, в т.ч. за кордоном;

- публікація наукових статей викладачів кафедри у фахових виданнях, зарубіжних журналах та виданнях, що входять до науко-метричних баз даних;

- участь  викладачів кафедри  в міжнародних, всеукраїнських та інших наукових та науково-практичних конференціях;

- використання результатів наукових досліджень в навчальному процесі та при розробці навчально-методичної документації;

- участь студентів кафедри в університетських, обласних, всеукраїнських  та міжнародних конкурсах наукових робіт та олімпіадах;

- функціонування наукового гуртка студентів тощо.

 

Перелік найбільш перспективних напрямів наукових досліджень

– Енергоефективність економіки України: проблеми та шляхи їх розвитку

–  Управління конкурентоспроможністю та конкурентними перевагами підприємства, регіону, держави

– Дослідження тенденцій ринку праці та формування програми заходів щодо його збалансованого розвитку

– Управління формуванням і розвитком потенціалу підприємств регіонів України

– Виконання господарських договорів щодо розроблення програм енергозбереження теплового господарства Полтавського регіону

– Надання консультаційних та практичних послуг з розроблення інноваційних заходів щодо удосконалення системи організації оплати праці на підприємстві

– Побудова моделі впливу конкурентних переваг на соціально-економічний розвиток регіону і розроблення механізму вибору

– Фінансове забезпечення проектів та програм енергозбереження економіки України

– Інвестиційна політика держави та підприємств у сфері енергозбереження

– Надання консультаційних послуг щодо розвитку зеленого туризму із розробленням бізнес-плану з надання туристичних послуг в Полтавській області;

– Складання бізнес-планів інноваційного розвитку та інвестиційного забезпечення підприємств та окремих напрямків бізнесу

– Розробка інвестиційно-інноваційних проектів для підприємств та установ регіону

– Розроблення кошторисної документації на будівництво, реконструкцію об'єктів та окремі види ремонтних робіт

– Надання консультативних послуг з калькулювання собівартості продукції та обліку витрат підприємства

– Формування програми ресурсозбереження на промислових та будівельних підприємствах

– Розрахунок конкурентоспроможності підприємства на внутрішніх та зовнішніх ринках

– Проведення тренінгу “Економіка для не економістів: управління доходами та витратами підприємства”

– Курс підвищення кваліфікації «Основи підприємницької діяльності» для слухачів, що мають базову вищу освіту (термін навчання – 2 тижні; обсяг навантаження – 40 годин)

– Аналіз та обґрунтування економічної ефективності технічних та виробничих рішень для підприємств різних галузей промисловості

– Формування активної промислової політики підприємства в умовах трансформаційних процесів, що відбуваються в економіці

– Комплексна оцінка ефективності діяльності підприємства та програма заходів щодо її підвищення

– Розроблення інноваційних заходів з удосконалення системи організації оплати праці на підприємстві

– Програмне забезпечення для автоматизації розрахунків з планування та економічного обґрунтування бізнес-проектів

– Розробка програми розвитку туристичних послуг

– Стратегія розвитку конкурентоспроможного персоналу на підприємстві

 

Визнання наукових здобутків викладачів та студентів кафедри економіки підприємства та управління персоналом на міжнародному рівні

 

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом приймає активну участь у наукових конкурсах як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні.

Студентка 5 курсу спеціальності «Економіка підприємства» Гаращенко Оксана Володимирівна зайняла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом», який проходив 27 – 28 березня 2014 року у м. Одеса.

Наукове дослідження Гаращенко О.В. знайшло розвиток у магістерській роботі  «Стратегія економічного розвитку (на матеріалах ТОВ «Решетилівський цегельний завод»)», що була підготовлена під керівництвом старшого викладача кафедри Міняйленко І.В. У міжнародному конкурсі презентацій «НИРС - 2014», який був проведений Товариством науки та техніки 24 травня у місті Казань, дана магістерська робота зайняла серед 61 учасників ІІІ місце.

Значним науковим досягненням кафедри економіки підприємства та управління персоналом є видання монографії авторів Пили В.І., Чевганової В.Я., Скриль В.В. «Теплове господарство України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку».

Наукова значущість та цінність монографії підтверджена на міжнародному конкурсі наукових видань «Global Science», який відбувся 29.05.2014р. у м.Казань. Професор Пила В.І., професор Чевганова В.Я., доцент Скриль В.В. нагороджені дипломами за перемогу в номінації «Найкращий зарубіжний проект».

СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

15 жовтня 2015 кафедрою економіки підприємства та управління персоналом проведена Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Економіка та управління підприємствами регіонів України в контексті європейської інтеграції». Головною метою проведення конференції було: визначення концепції, стратегії та тактики забезпечення конкурентоспроможності підприємств регіонів на сучасному етапі європейської інтеграції України; розробка заходів щодо подолання існуючих бар’єрів входу українських підприємств на європейські ринок, визначення перспектив залучення іноземних інвестицій в Україну та інноваційного розвитку  українських підприємств в умовах сучасної глобалізації.

 

В роботі конференції було зареєстровано 214 учасників, серед них 10 докторів наук, 32 кандидатів наук, 2 аспіранти, 149 студенти. Тези надійшли з 10 міст України. В Інтернет-конференції приймали участь викладачі і студенти багатьох вищих навчальних закладів України, зокрема: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Луцький національний технічний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Запорізький національний технічний університет, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Хмельницький університет управління та права, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Одеський регіональний інститут державного управління при Президентові України, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», Одеська національна академія харчових технологій, Національний університет державної податкової служби. Матеріали конференції надійшли від школярів та викладачів Розсошенської гімназії Полтавської районної ради.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися Шинкаренко Раїса Василівна – декан фінансово-економічного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, к.е.н. та Чевганова Віра Яківна – завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, к.е.н., проф.

Підсумкове засідання проходило у інтерактивному форматі. Окрім аудиторних виступів відбувався постійний скайп-зв'язок, завдяки чому учасники мали можливість заслухати з доповідями Хвищун Надію Віталіївну, к.е.н., доц. кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету; Паршину Олену Анатоліївну, д.е.н., проф., завідувача кафедри економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ); Павлова Олександра Івановича, д.е.н., проф., завідувача кафедри економіки промисловості Одеської національної академії харчових технологій (м. Одеса), Момота Володимира Євгеновича, д.е.н., проф., завідувача кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпропетровськ);

Робота конференції здійснювалась за наступними секціями:

Секція №1. Конкурентоспроможність української продукції на європейських ринках.

Секція № 2. Бар'єри входу українських підприємств на європейський ринок.

Секція № 3. Управління ризиками виходу українських підприємств на європейський ринок.

Секція № 4. Перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну.

Секція № 5. Структурна перебудова економіки України в контексті євроінтеграційних процесів.

Секція № 6. Перспективи інноваційного розвитку та інтеграції регіонів України до умов сучасної глобалізації.

Усі учасники приймали активну участь у обговоренні проблем зовнішньої інтеграції України у світовий економічний простір. Детально обговорювались такі питання як, конкурентоспроможність продукції українських підприємств на європейському ринку, проблеми українських підприємств на шляху збільшення експорту в країни ЄС, методичні особливості оцінювання розвитку підприємств України в умовах євроінтеграції, перспективи розширення експортних можливостей підприємств цукробурякової галузі в контексті євроінтеграції, перспективи іноземної інвестиційної діяльності в Україні, перспективи інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах євроінтеграції, впровадження НАССР як засіб подолання бар'єрів входу на європейський ринок.

Підсумовуючи результати роботи конференції, учасники відзначили надзвичайну актуальність анонсованих проблем та напрямків їх вирішення, узагальнили головні питання, пов'язані з євроінтеграцією. Сьогодні відкриття європейських ринків для українських товарів може стати першим кроком у завоюванні певного рівня конкурентоспроможності на світовому ринку та ефективним інструментом зміцнення економіки країни. Таким чином, входження українських підприємств до ринок ЄС - є тривалим еволюційним процесом, який потребує державної підтримки у вирішенні низки складних проблем, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, а також дозволить поліпшити зовнішньоекономічну діяльність та конкурентоздатність української економіки.

 

Енергозбереження – шлях до процвітання економіки країни! 

16 жовтня 2014 кафедрою економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка проведена Всеукраїнська студентська інтернет-конференція «Економічні аспекти енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення».


 

Робота конференції здійснювалась за секціями:

1.  Енергоефективність економіки України: проблеми та особливості.

2. Потенціал енергозбереження в Україні та перспективні напрями його використання.

3. Формування механізмів розробки та впровадження високоефективних програм і технологій в різних галузях економіки України.

4. Фінансове забезпечення проектів та програм енергозбереження економіки України.

5. Інвестиційна політика держави та підприємств у сфері енергозбереження.

6. Оцінка ефективності використання альтернативних і поновлювальних джерел енергії.

7. Енергоощадні та природозберігаючі технології в будівництві та житлово-комунальному господарстві.

 

 У роботі конференції взяли участь 154 учасники, серед них 8 докторів наук, 35 кандидатів наук, 3 аспіранти, 95 студентів. Тези надійшли з 8 міст України, Німеччини, Латвії, Росії. В інтернет-конференції приймали участь викладачі та студенти 14 вищих навчальних закладів України, зокрема: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвиту і торгівлі України, Луцький національний технічний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Сумський державний університет, Національний авіаційний університет, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Запорізький національний технічний університет, Донецький національний технічний університет, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, та  багато інших ВНЗ України.

Головними цілями конференції стали: визначення стану та оптимальних шляхів розв’язання теоретичних та практичних завдань енергоефективності в різних галузях економіки України, формування проектних підходів із залучення фінансових і технологічних ресурсів для вирішення основних проблем енергозбереження, виявлення проблем та формування стратегій і перспектив енергозбереження в Україні, аналіз іноземного та вітчизняного досвіду у сфері енергоефективного будівництва, а також пошук ефективних рішень щодо впровадження енергозберігаючих технологій та матеріалів для економії ресурсів.

 З привітальним словом від Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка виступили Володимир Муравльов, кандидат технічних наук, доцент, в.о. проректора з науково-педагогічної та методичної роботи. Він зазначив, що існує можливість вирішення питань енергозбереження через державні програми, міжнародні проекти та гранти. Яскравим прикладом цього є участь ПолтНТУ в проекті по термомодернізації гуртожитків і будівель університету на суму понад 5 мільйонів євро. Проект ініційовано ректором Полтавського національного технічного університету Володимиром Онищенко. Володимир Муравльов  зауважив, що значний обсяг робіт проекту виконано викладачами кафедри економіки підприємства та управління персоналом, які розрахували та обґрунтували його вартість. Підводячи підсумок своєї доповіді він підкреслив актуальність проведення саме студентської конференції з метою залучення молоді до вирішення важливих проблем енергозбереження.

З привітаннями виступили також голова робочої групи, кандидат економічних наук, декан фінансово-економічного факультету Раїса Шинкаренко та заступник  голови робочої групи, кандидат економічних наук, професор Віра Чевганова, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом.

 У конференції також взяли активну участь представники підприємств та організацій Полтавщини, зокрема Наталія Погребняк, начальник планово-економічного відділу ПАТ «Полтавакондитер», Юрій Парахнич, заступник керуючого Придніпровського Регіонального Департаменту ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Олександр Головатий, директор малого підприємства «Протон».

Підсумкове засідання проходило у інтерактивному форматі. Окрім аудиторних виступів відбувався постійний скайп-зв'язок зі співорганізаторами та учасниками конференції, завдяки чому усі заслухали і «побачили» з доповідями Надію Хвищун, кандидата економічних наук, доцента кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету; Олену Паршину, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ); студентку 4-го курсу Юлію Верхоляк (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ); студентку спеціальності «Управління підприємницькою діяльністю» Анну Акініну (університет TURIBA м. Рига, Латвія); студента факультету інформаційних технологій Владислава Гребелю, ПолтНТУ  ім. Ю. Кондратюка. 

Детально обговорювались такі питання як, зарубіжний досвід фінансування проектів енергозбереження, інноваційна політика держави та підприємств у сфері енергозбереження, сутність та проблеми енергоефективності теплового господарства України, техніко-економічні аспекти виробництва електроенергії в Україні, енергосервісні компанії як джерело фінансування енергозберігаючих заходів, закордонний досвід (на прикладі Латвії) у досягненні енергетичної безпеки та енергетичної незалежності країни, схеми використання лізингових операцій для фінансування енергозберігаючих проектів  в Україні та закордоном, особливості фінансування енергоефективних проектів на підприємстві, напрями фінансування міжнародними організаціями заходів підвищення енергоефективних підприємств, підвищення інвестиційної привабливості енергозберігаючих проектів.

Підсумовуючи результати роботи конференції, учасники відзначили надзвичайну актуальність анонсованих проблем та напрямків їх вирішення, узагальнили головні положення енергозбереження та енергоефективності. Наслідком вирішення проблеми енергоефективності повинно стати забезпечення за нормальної ситуації безперебійного постачання споживачам доступних енергоресурсів належної якості, а в екстремальних умовах – задоволення мінімально необхідного попиту соціально значущих споживачів; ефективне використання енергоресурсів, що сприятиме переведенню держави на енергозберігальний шлях розвитку та зменшення енергоємності виробництва товарів та послуг; задоволення вимог економічної, виробничої, екологічної та соціальної безпеки.

 

Наукова робота студентів

Важливе місце в роботі кафедри відводиться науково-дослідницькій роботі студентів. На кафедрі функціонує науковий семінар і студентський науковий гурток із проблем економіки підприємств, інвестиційної діяльності, структурної перебудови економіки регіону.

Студенти, що навчаються за спеціальністю економіка підприємства, вже неодноразово отримували грамоти та нагороди за участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах.

Залучення студентів до наукової роботи на кафедрі здійснюється у таких формах:

1. Участь у засіданнях наукового студентського гуртка із представленням результатів своєї науково-дослідної роботи у вигляді доповідей.

2. Апробація рівня одержаних студентами фахових знань, у тому числі на І та ІІ етапах Всеукраїнських студентських олімпіадах.

3. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

4. Участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів.

5. Участь у госпдоговірних дослідженнях кафедри.

6. Участь у проведенні науково-практичних конференцій, семінарів.

7. Видання статей у збірниках наукових праць.

 

Підсумки І етапу Всеукраїнських студентських олімпіад

З метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання в період з 01 грудня по 07 грудня 2015 року кафедрою економіки підприємства та управління персоналом проведено І тур Всеукраїнських студентських олімпіад із навчальної дисципліни «Інвестування» та спеціальності «Економіка підприємства» й «Управління персоналом та економіка праці».

До участі в І турі олімпіад були запрошені студенти 4 та 5 курсів спеціальності «Економіка підприємства» та студенти 3 курсу спеціальності «Управління персоналом та економіка праці».

Переможцями І туру олімпіад стали:

зі спеціальності „Економіка підприємства”: І місце - Залізняк Юлія, (група 501-ЕП); ІІ місце - Гайжук Олексій, (група 501-ЕП); ІІІ місце – Шикіло Анастасія, (група 501-ЕП).

зі спеціальності „Управління персоналом та економіка праці”: І місце - Грибова Анастасія, Соломаха Ольга (група 301-УП), ІІ місце - Гольд Аліна, Пархоменко Оксана (група 301-УП), ІІІ місце – Мовчан Юлія (група 301-УП).

з дисципліни „Інвестування”: І місце – Новохацька Юлія, (група 401-ЕП); ІІ місце – Семено Тетяна, (група 401-ЕП); ІІІ місце – Кійко Аліна, Чайка Альона (група 402-ЕП, 401-ЕП).

Колектив кафедри економіки підприємства та управління персоналом вітає переможців І туру Всеукраїнських студентських олімпіад та  висловлює подяку за участь усім учасникам.

Крім того, 1-10 грудня 2015 року кафедрою економіки підприємства та управління персоналом започатковано проведення виставки наукових досягнень студентів спеціальності «Економіка підприємства». Метою виставки є презентації вагомих здобутків студентів спеціальності «Економіка підприємства» на Всеукраїнському та міжнародному рівнях за період 2012-2015 р., а саме участі у підготовці та виданні монографій, фахових публікацій, тез доповідей.

Особливу зацікавленість студентів різних спеціальностей привернула виставка дипломів-переможців всеукраїнських конкурсах наукових, дипломних та магістерських робіт, всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів та міжнародних проектів. Тільки за останні 3 роки студенти кафедри отримали понад 27 перемог та відзнак і відвідали з доповідями й презентаціями власних наукових здобутків більшість міст України.

 

Підсумками десятиденної роботи виставки є зростання зацікавленості студентів спеціальності «Економіка підприємства» науковими тематиками кафедри, формування творчих колективів у написанні та виданні фахових наукових статей, збільшення учасників першого туру Всеукраїнських студентських олімпіад, у порівнянні з минулими роками, та підвищення якості виконання олімпіадних завдань.

 

Кафедрою економіки підприємства та управління персоналом започатковано роботуСТУДЕНТСЬКОГО КЛУБУ «ДОСВІД+»

У 2015/2016 н.р. кафедрою економіки підприємства та управління персоналом започатковано роботу студентського клубу «Досвід+» в рамках засідань якого, передбачаються зустрічі успішних підприємців та керівників провідних підприємств регіону зі студентами спеціальності «Економіка підприємства».

Метою роботи клубу «Досвід+» є набуття студентами актуальних практичних знань й досвіду в сфері організації, планування й обґрунтування підприємницької діяльності.

30.09.2015 року було проведено перше засідання на тему: «Власна справа: точка відліку», модератором якого був Бурлай Максим - директор підприємства, засновник школи робототехніки, автор книг й тренінгів з технології відкриття та ведення бізнесу, з управлінським досвідом роботи більш 15 років.  Лектор  розглянув актуальні питання щодо започаткування й відкриття власного бізнесу в сучасних економічних умовах.

Учасники засідання клубу приймали активну участь в обговоренні актуальних й дискусійних питань ведення бізнесу; відбору підприємницьких ініціатив, інноваційних та новаторських рішень; практичного аналізу ситуацій в бізнес-процесі; налагодження партнерських стосунків з партнерами по бізнесу й постачальниками ресурсів та інше.

На завершення засідання клубу, студенти напряму підготовки «Економіка підприємства» подякували  Максиму Бурлаю за цікаву, актуальну й змістовну інформацію та запросили бути модератором засідань клубу і в подальшому.

 

Відбулося чергове жовтневе засідання студентського наукового гуртка кафедри економіки підприємства та управління персоналом

Поглиблюючи дослідження актуальних проблем розвитку економіки України, 27 жовтня 2015 року відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри економіки підприємства та управління персоналом на тему «Бюджетування: підприємство, регіон, держава – сучасний аспект».

Під керівництвом провідних викладачів кафедри студентами напряму підготовки «Економіка підприємства» були підготовлені й апробовані наступні наукові доповіді.

1. Стан формування доходної частини бюджету України в сучасних кризових умовах (студентка групи 302-ЕП Метелиця А.);

2. Сучасні аспекти формування та виконання місцевих бюджетів (студентка групи 302-ЕП Касмініна К.)

3. Методичні засади бюджетування діяльності підприємств (к.е.н, доцент Скрильник А.С.)

Учасники засідання студентського наукового гуртка приймали активну участь в обговоренні актуальних й дискусійних питань формування дохідної частини бюджету України й основних новацій в наповненні місцевих бюджетів; пріоритетні напрямки використання бюджетних ресурсів на всеукраїнському й регіональному рівнях; особливості побудови та функціонування системи бюджетування на підприємствах в сучасних економічних умовах та інше.

На завершення засідання студентського наукового гуртка, його учасники подякували доповідачам за цікаву, актуальну й змістову інформацію та з врахуванням наданих рекомендацій, сформували майбутні напрямки поглиблення обраної наукової тематики.

 

Студентка ПолтНТУ отримала призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Економіка та управління підприємствами"

2–3 квітня 2015 року у Київському національному економічному університеті імені В. Гетьмана відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом "Економіка та управління підприємствами"

У ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт взяли участь 146 наукових робіт ВНЗ таких областей України, як Луганської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Тернопільської, Львівської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Рівненської. На основі результатів рецензування до участі у підсумковій науково-практичній конференції були рекомендовані студентські наукові роботи 45 авторів.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка представляла студентка 5-го курсу спеціальності «Економіка підприємства» Петрова Анна з роботою на тему: «Використання лізингових операцій для фінансування енергозберігаючих проектів» (науковий керівник професор, к.е.н. Чевганова В.Я.). Дана робота та її автор були нагороджені диплом ІІ ступеня.

Вітаємо Петрову Анну з перемогою!

 

Студентка ПолтНТУ отримала призове місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Інвестування»

 

25–27 березня 2015 року у Національному університеті податкової служби України відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інвестування».

У ІІ етапі взяли участь 44 студенти – найкращі знавці інвестування з 25 ВНЗ таких областей України, як Луганської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Тернопільської, Львівської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Рівненської.

За підсумками олімпіади переможцями стали 7 студентів. При визначенні переможців було враховано рівень теоретичної, практичної підготовки студентів і творчий підхід у вирішенні завдань.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка представляла студентка 4-го курсу спеціальності «Економіка підприємства» Прудка Ліза, яка отримала диплом ІІІ ступеня.

Вітаємо Лізу з перемогою!

 

Міжнародне співробітництво кафедри економіки підприємства та управління персоналом розвивається у декількох напрямах:

1. Активна участь професорсько-викладацького складу кафедри у міжнародних науково-практичних конференціях та інших наукових заходах, що проводяться за межами України, з метою підвищення міжнародного авторитету ПолтНТУ.

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом неодноразово була співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій за кордоном. У 2016 році кафедра економіки підприємства та управління персоналом стала співорганізатором IV Международної науково-практичної конференції «БАЛТИЙСКО- ЧЕРНОМОРСКИЙ РЕГИОН: ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО», яка пройшла у м.Рига (Латвія, 4-5 липня 2016 року.). Чевганова В.Я. та Григор’єва О.В. стали членами редколегії цієї конференції.

2. Публікація результатів наукових досліджень у авторитетних міжнародних виданнях.

За останні роки викладачами кафедри опубліковано понад 10 монографії у закордонних виданнях, 80 статей, а також 5 статей, що входять у НМБД SCOPUS. Опубліковано близько 100 тез у міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах, симпозіумах, форумах та виставках; створено умови для навчання студентів іноземною мовою за напрямами, спеціальностями підготовки кафедри економіки підприємства та управління персоналом. У 2014 році підготовлено та надруковано спільний підручник – А.Н. Асаул, В.В. Биба, В.Л. Буняк, А.С. Скрыльник, Р.А. Фалтинский, В.Я. Чевганова Инвестиционный анализ: учебное пособие / под редакцией заслуженного деятеля РФ, д-ра экон. наук, профессора А.Н. Асаула. – СПб.:, 2014. – 288 с.

3. Укладання угод про співпрацю із зарубіжними ВНЗ

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом активно співпрацює з Вроцлавською політехнікою та Білостоцькою політехнікою (Польща), Полоцьким державним університетом (Білорусь), Інститутом економіки та ділової адміністрації Педагогічного університету центрального Китаю (Китай). В рамках цієї угоди окреслено конкретні практичні домовленості щодо проведення спільної міжнародної конференції у 2017 році.

4. Робота з грантоутворюючими організаціями.

Кафедра здійснює роботу з грантоутворюючими організаціями. У 2014 році здійснена робота з грантоутворюючою організаціяєю, а саме з Німецьким товариством міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. З 2016 року кафедра економіки підприємства та управління персоналом приймає участь у підготовці та подачі грантових заявок до Erasmus + Jean Monnet Module

5. Залучає фахівців із зарубіжних країн для читання лекцій у ПолтНТУ в рамках програм академічних обмінів та для участі у проведенні міжнародних науково-практичних конференцій.

За останні роки викладачами Гюнтер Штоль, Уве Шраг, Александр Вольф (Німеччина) було проведено читання лекцій на теми «Рынок земли и недвижемости Германии» Уве Шраг, «Проблемы и перспективы развития кредитования недвижимости в Германи» Гюнтер Штоль, "Оценка кредитоспособности заёмщика при кредитовании недвижемости" Александр Волф.

У жовтні 2016 року кафедрою економіки підприємства та управління персоналом було залучено до міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективність економіки: проблеми сьогодення та майбутнього» двох іноземних науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, а саме: Джаббарова Севидж (Азербійджан). Інститут природних ресурсів Нахчиванського відділення НАН Азербайджана та Джоу Вэйди (Китай). Інститут економіки та ділової адміністрації Педагогічного університету центрального Китаю (Китай).

6. Стажування за кордоном та академічна мобільність студентів.

За останній рік Чевганова В.Я, Романова Т.В. та Чичуліна К.В. здійснили візит до міжнародних партнерів:

1. Чевганова В.Я. Візит до міжнародних партнерів з метою участі у Міжнародній науковій конференції "Європейська інтеграція і Україна: радикальні економічні реформи (09-23 жовтня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина) та проходження науково-педагогічне стажування за програмою «Імплементація європейського досвіду в системі вищої економічної та соціогуманітарної освіти України» (23.03.2016 – 23.09.2016 р.) м. Бодрум (Туреччина), м.Козані (Греція), м. Берлін (Німеччнина).

2. Романова Т.В. Візит до міжнародних партнерів з метою наукового стажування. Prague Institute for Qualification Enhancement / The duration of the programme was 72 hours.Prague, 9th of July 2016. Certificate of attendance №05201'6031.

3. Чичуліна К.В. Візит до міжнародних партнерів з метою наукового стажування. Prague Institute for Qualification Enhancement / The duration of the programme was 72 hours.Prague, 9th of July 2016. Certificate of attendance №052016038.

Щодо академічної мобільністі студентів, що навчаються на кафедрі економіки підприємства та управління персоналом, то слід зазначити, що Костиш А.І. (група 302-ЕП). пройшла виробничу практики на базі Білостоцької політтехніки (Польща) (05.05-12.05.2016 р.), а . Олешко В.В. (група 403-ЕП), подавав заявку на навчання в магістратурі до The National Scholarship Programme of the Slovak Republic (2016) J. Selye University in Komárno. З 01-08.03. 2017 року студентка Демченко Анастасія прийняла участь у Молодіжному обміні в Португалії по програмі Erasmus +.

Кафедра «Економіки підприємства та управління персоналом» успішно адаптувалася до створення єдиного європейського освітнього простору.

Пропонуємо здобути сучасну європейську освіту за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (за старим переліком «Економіка підприємства»), «Економіка» (за старим переліком «Управління персоналом та економіка праці»).

Перейменування напряму відбулося в рамках скорочення видатків на освіту згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2016 рік» та новою редакцією Закону України «Про вищу освіту».

 

УВАГА!!!

Абітурієнтам, які мали намір здійснювати навчання в ПолтНТУ: 

- за напрямом «Економіка підприємства» необхідно подавати документи на спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

- за напрямом «Управління персоналом та економіка праці», необхідно подавати документи на спеціальність «Економіка».

 

Переваги навчання за спеціальностями «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Економіка»:

 • Універсальна та перспективна професія, високооплачувана посада, успішна кар’єра, фінансова незалежність і стабільність;
 • Значний обсяг прийому за державним замовленням;
 • Забезпечення всіх іногородніх студентів першого курсу місцями в гуртожитках;
 • Можливість навчання та стажування за кордоном;
 • Участь іноземних фахівців з Польщі, Німеччини, Бельгії та інші;
 • Можливість поглибленого вивчення іноземних мов;
 • Постійне проведення студентських науково-практичних конференцій, виконання студентських проектів, організація «круглих столів», олімпіад тощо;
 • Для занять облаштовані сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням;
 • Можливість користуватися бібліотеками та комп’ютерними класами, мати доступ до мережі Internet та Wi-Fi.

 

Студенти по закінченню навчання отримають диплом міжнародного зразка з додатком перекладеним англійською мовою та сформованим відповідно до міжнародного європейського стандарту.

Викладання студентам-іноземцям ведеться англійською, російською та українською мовами.

 

Навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє студентам після завершення навчання успішно займатися власним бізнесом, стати висококваліфікованими фахівцями та керівниками промислових, будівельних та комерційних підприємств, агрофірм, бірж, страхових компаній; органів державного управління та місцевого самоврядування, державних податкових інспекцій та силових структур.

 

Конкурентні переваги наших випускників – володіння практичними навичками:

 • оцінювання проблем і тенденцій соціально-економічного розвитку країни, окремих регіонів, галузей, підприємств;
 • бізнес-планування підприємницької діяльності;
 • моделювання ринкових ситуацій, вирішення економічних завдань підприємницької діяльності;
 • формування стратегій підприємницької діяльності з урахуванням змін у конкурентному бізнес-середовищі;
 • застосування сучасних методів діагностики, прогнозування та економіко-математичне моделювання розвитку суб’єктів господарювання;
 • розроблення дієвих механізмів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

 

Таким чином, успішне опанування спеціальності «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка дає можливість стати добре підготовленим висококваліфікованим фахівцем, знання, навички та вміння якого будуть відповідати вимогам широкого спектра вакансій на ринку праці. Сучасний економіст – інтегратор головних бізнес-процесів підприємства.

Фахівці спеціальності «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» можуть займати такі первинні посади:

 • економіст,
 • економіст з планування,
 • економіст з фінансової роботи,
 • науковий співробітник (економіст),
 • консультант з економічних питань,
 • консультант з ефективності підприємництва
 • економічний радник,
 • оглядач з економічних питань,
 • науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)
 • викладач вищого навчального закладу та інші.

 

Унікальність фахівців спеціальності «Економіка» полягає в тому, що вони потрібні у всіх сферах діяльності, на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, тому перспективи працевлаштування у випускників досить широкі.

 

ДЕ ПРАЦЕВЛАШТОВУЮТЬСЯ ФАХІВЦІ З Економіки?

Де я буду працювати?

Ким я буду працювати?

Промислові та будівельні підприємства, агрофірми, торгівельні та страхові компанії

керівник (директор) середнього та малого підприємства за видами економічної діяльності

Відділ організації нормування та оплати праці

економіст з праці

Планово-економічний відділ

Фінансово-економічний відділ

економіст з планування

економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

економіст з фінансової роботи

Служба управління персоналом
Відділ кадрів

менеджер з персоналу;

фахівець з підбору кадрів;

фахівець з корпоративного управління;

фахівець з аналізу ринку праці

фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів

Державна адміністрація
Служба зайнятості населення
Органи соціального захисту населення
Пенсійний Фонд України
Фонди соціального страхування

фахівець з найму робочої сили;

фахівець відділу праці та соціальних відносин;

фахівець з питань зайнятості;

фахівець із соціальної роботи;

інспектор з призначення соціальних виплат;

спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

Кадрові агентства
Консалтингові фірми

фахівець з підбору персоналу;

консультант з персоналу

Вищі навчальні заклади та наукові установи

викладач вищого навчального закладу;

науковий співробітник з економіки праці, зайнятості та соціального захисту населення

 

Конкурентні переваги наших випускників – володіння практичними навичками:

 • формування економічних стратегій розвитку підприємства та управління персоналом з урахуванням змін у конкурентному середовищі підприємства;
 • здійснення професійного підбору персоналу;
 • організація професійної та соціальної адаптації працівників;
 • розроблення планів розвитку персоналу;
 • розроблення процедур та організація оцінювання персоналу;
 • використання сучасних інформаційних технологій в управлінні персоналом;
 • застосування сучасних методів діагностики, прогнозування та економіко-математичного моделювання розвитку підприємства;
 • розроблення корпоративних стандартів, заходів щодо формування та розвитку корпоративної культури підприємства.

 

Кафедра пишається своїми випускниками зі спеціальності „Економіка підприємства", які успішно захистили кандидатські дисертації та отримали науковий ступінь кандидата економічних наук - Брижань І.А., Птащенко Л.О., Григор'єва О.В., Чичкало-Кондрацька І.Б., Світалка В.П., Яценко В.М., Яріш О.В., ЯхінаТ.Р., Момот Т. В., Чернявський М.О., Іваницька С.Б., Романова Т.В., Скриль В.В., Левченко Л.В., кандидата юридичних наук – Слатвицька А.В., Скрильник О.О., кандидата наук з державного управління – Паутова Т.О. Успішно захистили докторські дисертації та отримали науковий ступінь доктора економічних наук – Момот Т.В, Птащенко Л.О. та Чичкало-Кондрацька І.Б., доктора юридичних наук – Божко В.М.

Наші студенти – розумні, талановиті та успішні особистості

Усі випускники зі спеціальності «Економіка підприємства» працевлаштовані за фахом і успішно реалізують себе на підприємствах різних форм власності, фінансово-кредитних установах, у Державній податковій адміністрації та інших закладах. Багато з них займають керівні посади, наприклад: Чернявський М.О. – голова правління ПАТ «Івано-Франківськобленерго»; Інгуш Т.С. – начальник фінансового відділу ПАТ «Полтаваобленерго»; Попельнюх С.А. – директор ТОВ «Спецмехсервіс»; Яхіна Т.Р. – головний бухгалтер Харківського відділення АБ «Мегабанк»; Голуб Л.О. – начальник управління оподаткування фізичних осіб ДПА у Полтавській області; Доценко А. – начальник відділу Полтавської філії АБ «UniСreditВank», Лисак О.В. – начальник Полтавського відділення АБ «Фінанси та кредит»; Момот Т.В. – завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту Харківської національної академії міського господарства. Для обдарованих студентів є можливість поповнювати кадровий склад кафедри шляхом вступу до аспірантури.

 

Якщо тебе цікавить престижна спеціальність, затребувана на ринку праці в Україні та Європі, можливість стажуватися за кордоном, сучасна матеріально-технічна база тоді Вам до нас.

 

Полтавський національний університет

імені Юрія Кондратюка – це міст, який поєднає період навчання з успішною

кар'єрою та перспективною роботою!

У 2016 році на фінансово-економічному факультеті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка відкрито нові можливості підготовки студентів за програмами перехресного вступу, що суттєво розширює можливості студентів для навчання за напрямом підготовки «Економіка підприємства».

Зарахування молодших спеціалістів на напрям «Економіка підприємства» здійснюється на 3 курс зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Організація виробництва», «Комерційна діяльність», «Оціночна діяльність», «Бухгалтерський облік» та «Менеджмент», «Інформаційна діяльність підприємства», «Організація і технологія ведення фермерського господарства».

Більш детальна інформація про правила вступу розміщена на сайті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка https://vstup.pntu.edu.ua/page/rules.html.

Економісти складають основну професійну ланку підприємництва та забезпечують успішне функціонування економіки всіх рівнів

За інформацією звертайтесь: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, кафедра «Економіки підприємства та управління персоналом» або телефонуйте 099-965-39-89 (черговий кафедри).

26 листопада 2015 року відбулася відкрита лекція для студентів іноземців на тему «Manpower and personnel of the construction organization. Productivity»

В умовах сьогодення досить гостро постає проблема викладання іноземною мовою для підготовки конкурентоздатних професіоналів у контексті сучасних вимог. Безумовно запорукою успіху в підготовці конкурентоспроможного фахівця є відповідне забезпечення викладання іноземною мовою фахових дисциплін.

Отже, одним із головних завдань, яке стоїть перед викладачами кафедри економіки підприємства та управління персоналом у ході викладання дисциплін студентам-іноземцям, є формування кадрів із сучасним економічним мисленням через знання мов міжнародного спілкування.

В межах запланованих заходів кафедрою економіки підприємства та управління персоналом  26 листопада  2015 року була проведена відкрита мультимедійна лекція (лектор – к.т.н., доцент Чичуліна  К.В.) для студентів іноземців.

Лекція привернула увагу студентів різних факультетів, які із захопленням слухали про проблеми розвитку персоналу та оплати праці іноземною мовою, що при умові орієнтації нашої держави на європейський та світовий освітній простір набувають все більшої актуальності.

Студенти з цікавістю сприйняли викладений матеріал, про що свідчила їх активність при обговоренні лекції. Кількість присутніх студентів показала, що тематика лекції «Трудові ресурси та кадри будівельної організації. Продуктивність праці» є надзвичайно важливою для сучасної молоді.

Викладачі кафедри економіки підприємства та управління персоналом на чолі з завідуючою кафедри Чевгановою В.Я., які були ознайомлені з методикою викладання іноземною мовою. Після проведеної лекції колектив кафедри обговорив проблемні питання щодо складу та порядку формування трудових ресурсів, методів оцінювання продуктивності праці, сучасних форм та систем оплати праці на підприємстві.

 

Кафедра «Економіки підприємства та управління персоналом» успішно адаптувалася до створення єдиного європейського освітнього простору.

Пропонуємо здобути сучасну європейську освіту за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (за старим переліком «Економіка підприємства»), «Економіка» (за старим переліком «Управління персоналом та економіка праці»).

Перейменування напряму відбулося в рамках скорочення видатків на освіту згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2016 рік» та новою редакцією Закону України «Про вищу освіту».

 

УВАГА!!!

Абітурієнтам, які мали намір здійснювати навчання в ПолтНТУ:

 

- за напрямом «Економіка підприємства» необхідно подавати документи на спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

- за напрямом «Управління персоналом та економіка праці», необхідно подавати документи на спеціальність «Економіка».

 

Викладання студентам-іноземцям ведеться англійською, російською та українською мовами.

Переваги навчання за спеціальностями «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Економіка»:

 • Універсальна та перспективна професія, високооплачувана посада, успішна кар’єра, фінансова незалежність і стабільність;
 • Значний обсяг прийому за державним замовленням;
 • Забезпечення всіх іногородніх студентів першого курсу місцями в гуртожитках;
 • Можливість навчання та стажування за кордоном;
 • Участь іноземних фахівців з Польщі, Німеччини, Бельгії та інші;
 • Можливість поглибленого вивчення іноземних мов;
 • Постійне проведення студентських науково-практичних конференцій, виконання студентських проектів, організація «круглих столів», олімпіад тощо;
 • Для занять облаштовані сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням;
 • Можливість користуватися бібліотеками та комп’ютерними класами, мати доступ до мережі Internet та Wi-Fi.

 

Студенти по закінченню навчання отримають диплом міжнародного зразка з додатком перекладеним англійською мовою та сформованим відповідно до міжнародного європейського стандарту.

 

Навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє студентам після завершення навчання успішно займатися власним бізнесом, стати висококваліфікованими фахівцями та керівниками промислових, будівельних та комерційних підприємств, агрофірм, бірж, страхових компаній; органів державного управління та місцевого самоврядування, державних податкових інспекцій та силових структур.

 

Конкурентні переваги наших випускників – володіння практичними навичками:

 • оцінювання проблем і тенденцій соціально-економічного розвитку країни, окремих регіонів, галузей, підприємств;
 • бізнес-планування підприємницької діяльності;
 • моделювання ринкових ситуацій, вирішення економічних завдань підприємницької діяльності;
 • формування стратегій підприємницької діяльності з урахуванням змін у конкурентному бізнес-середовищі;
 • застосування сучасних методів діагностики, прогнозування та економіко-математичне моделювання розвитку суб’єктів господарювання;
 • розроблення дієвих механізмів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

 

Таким чином, успішне опанування спеціальності «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка дає можливість стати добре підготовленим висококваліфікованим фахівцем, знання, навички та вміння якого будуть відповідати вимогам широкого спектра вакансій на ринку праці. Сучасний економіст – інтегратор головних бізнес-процесів підприємства.

Фахівці спеціальності «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» можуть займати такі первинні посади:

 • економіст,
 • економіст з планування,
 • економіст з фінансової роботи,
 • науковий співробітник (економіст),
 • консультант з економічних питань,
 • консультант з ефективності підприємництва
 • економічний радник,
 • оглядач з економічних питань,
 • науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)
 • викладач вищого навчального закладу та інші.

 

Унікальність фахівців спеціальності «Економіка» полягає в тому, що вони потрібні у всіх сферах діяльності, на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, тому перспективи працевлаштування у випускників досить широкі.

 

ДЕ ПРАЦЕВЛАШТОВУЮТЬСЯ ФАХІВЦІ З Економіки?

Де я буду працювати?

Ким я буду працювати?

Промислові та будівельні підприємства, агрофірми, торгівельні та страхові компанії

керівник (директор) середнього та малого підприємства за видами економічної діяльності

Відділ організації нормування та оплати праці

економіст з праці

Планово-економічний відділ

Фінансово-економічний відділ

економіст з планування

економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

економіст з фінансової роботи

Служба управління персоналом
Відділ кадрів

менеджер з персоналу;

фахівець з підбору кадрів;

фахівець з корпоративного управління;

фахівець з аналізу ринку праці

фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів

Державна адміністрація
Служба зайнятості населення
Органи соціального захисту населення
Пенсійний Фонд України
Фонди соціального страхування

фахівець з найму робочої сили;

фахівець відділу праці та соціальних відносин;

фахівець з питань зайнятості;

фахівець із соціальної роботи;

інспектор з призначення соціальних виплат;

спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

Кадрові агентства
Консалтингові фірми

фахівець з підбору персоналу;

консультант з персоналу

Вищі навчальні заклади та наукові установи

викладач вищого навчального закладу;

науковий співробітник з економіки праці, зайнятості та соціального захисту населення

 

Конкурентні переваги наших випускників – володіння практичними навичками:

 • формування економічних стратегій розвитку підприємства та управління персоналом з урахуванням змін у конкурентному середовищі підприємства;
 • здійснення професійного підбору персоналу;
 • організація професійної та соціальної адаптації працівників;
 • розроблення планів розвитку персоналу;
 • розроблення процедур та організація оцінювання персоналу;
 • використання сучасних інформаційних технологій в управлінні персоналом;
 • застосування сучасних методів діагностики, прогнозування та економіко-математичного моделювання розвитку підприємства;
 • розроблення корпоративних стандартів, заходів щодо формування та розвитку корпоративної культури підприємства.

 

Кафедра пишається своїми випускниками зі спеціальності „Економіка підприємства", які успішно захистили кандидатські дисертації та отримали науковий ступінь кандидата економічних наук - Брижань І.А., Птащенко Л.О., Григор'єва О.В., Чичкало-Кондрацька І.Б., Світалка В.П., Яценко В.М., Яріш О.В., ЯхінаТ.Р., Момот Т. В., Чернявський М.О., Іваницька С.Б., Романова Т.В., Скриль В.В., Левченко Л.В., кандидата юридичних наук – Слатвицька А.В., Скрильник О.О., кандидата наук з державного управління – Паутова Т.О.

Успішно захистили докторські дисертації та отримали науковий ступінь доктора економічних наук – Момот Т.В, Птащенко Л.О. та Чичкало-Кондрацька І.Б., доктора юридичних наук – Божко В.М.

Наші студенти – розумні, талановиті та успішні особистості

Усі випускники зі спеціальності «Економіка підприємства» працевлаштовані за фахом і успішно реалізують себе на підприємствах різних форм власності, фінансово-кредитних установах, у Державній податковій адміністрації та інших закладах. Багато з них займають керівні посади, наприклад: Чернявський М.О. – голова правління ПАТ «Івано-Франківськобленерго»; Інгуш Т.С. – начальник фінансового відділу ПАТ «Полтаваобленерго»; Попельнюх С.А. – директор ТОВ «Спецмехсервіс»; Яхіна Т.Р. – головний бухгалтер Харківського відділення АБ «Мегабанк»; Голуб Л.О. – начальник управління оподаткування фізичних осіб ДПА у Полтавській області; Доценко А. – начальник відділу Полтавської філії АБ «UniСreditВank», Лисак О.В. – начальник Полтавського відділення АБ «Фінанси та кредит»; Момот Т.В. – завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту Харківської національної академії міського господарства. Для обдарованих студентів є можливість поповнювати кадровий склад кафедри шляхом вступу до аспірантури.

 

Якщо тебе цікавить престижна спеціальність, затребувана на ринку праці в Україні та Європі, можливість стажуватися за кордоном, сучасна матеріально-технічна база тоді Вам до нас.

 

Полтавський національний університет

імені Юрія Кондратюка – це міст, який поєднає період навчання з успішною

кар'єрою та перспективною роботою!

У 2016 році на фінансово-економічному факультеті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка відкрито нові можливості підготовки студентів за програмами перехресного вступу, що суттєво розширює можливості студентів для навчання за напрямом підготовки «Економіка підприємства».

Зарахування молодших спеціалістів на напрям «Економіка підприємства» здійснюється на 3 курс зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Організація виробництва», «Комерційна діяльність», «Оціночна діяльність», «Бухгалтерський облік» та «Менеджмент», «Інформаційна діяльність підприємства», «Організація і технологія ведення фермерського господарства».

Більш детальна інформація про правила вступу розміщена на сайті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка https://vstup.pntu.edu.ua/page/rules.html.

Інформація про випускову кафедру «Економіку підприємства та управління персоналом», яка здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр більше 25 років, її наукову, міжнародну, виховну діяльність, зв'язок з виробництвом тощо розміщено на сайті https://pntu.edu.ua/uk/finansovo-ekonomichnij-fakultet/kafedra-ekonomiki-pidpriemstva-ta-upravlinnya-personalom.html.

Економісти складають основну професійну ланку підприємництва та забезпечують успішне функціонування економіки всіх рівнів

За інформацією звертайтесь: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, кафедра «Економіки підприємства та управління персоналом» або телефонуйте 099-965-39-89 (черговий кафедри).

СТУДЕНТИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ННІ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПОЛТНТУ ПРОЙШЛИ ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ

Згідно навчального плану підготовки бакалаврів та графіку навчального процесу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка студенти 4-го курсу кафедри економіки підприємства та управління персоналом напрямів підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» та 6.030504 «Економіка підприємства» з 16 по 30 січня 2017 року проходили переддипломну практику за укладеними угодами на підприємства Полтави та Полтавської області під керівництвом завідувача кафедри професора В.Я. Чевганової.

Переддипломна практика студентів проходила на промислових підприємствах (ПАТ «Полтавський машинобудівний завод», ПП «Лубнимаш», ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод», ТОВ «Полтавський газовий завод», ПАТ «Полтавський завод медичного скла»); підприємствах харчової промисловості (Кобеляцький, Ланнівський та Яреськівський цукрові заводи,  ПАТ  «Полтавський олійно-екстракційний завод Кернел Груп», ПАТ «Фірма «Полтавпиво», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод»); легкої промисловості (ТЗДВ «Полтавська фірма «Ворскла»);  нафтогазового комплексу («Полтавськк тампонажне управління ПАТ «Укрнафта», Гнідинцівський газопереробний завод ПАТ «Укрнафта»); транспорту (Гребінківське локомотивне депо Південної залізниці); сільськогосподарських підприємствах (ТОВ Агрофірма «Довженка», ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», ПрАТ «Райз Максимко», ТОВ «Батьківщина», СТОВ «Воскобійники», ТОВ НВП «Інтерагросервіс»), в Головному управлінні ДСНС України в Полтавській області та на підприємствах інших галузей економіки різних організаційно-правових форм.

Під керівництвом досвідчених провідних фахівців баз практики студенти вивчили організаційно-економічні основи діяльності підприємств, здобули практичні навички економіко-аналітичної роботи та управління персоналом, здійснили збір вихідних даних для виконання випускних кваліфікаційних робіт бакалавра.

Здобуття студентами практичного досвіду на провідних підприємствах Полтавщини є невід’ємною частиною організації навчального процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців з управління персоналом та економіки праці й економіки підприємства в Навчально-науковому інституті фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.


 

Студентка ПолтНТУ – учасник Всеукраїнської програми «Твоя країна. Київ»

У грудні 2016 року студентка групи 401-ЕП Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Анастасія Демченко була учасником Всеукраїнської програми «Твоя країна», основна ідея якої полягає у тому, щоб розкрити чарівність і неповторність кожного міста нашої держави і стимулювати молодь до саморозвитку та пізнання світу.

Незмінним ініціатором та організатором програми «Твоя країна» є Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Фундація регіональних ініціатив» («ФРІ»), за підтримки якої щорічно здійснюються кількаденні подорожі для студентської молоді до одного із населених пунктів України. Цього разу всіх учасників, серед яких була і студентка ПолтНТУ, організатори запросили до Києва.

Програма заходів була досить насиченою: незабутні екскурсії, квести, лекції, майстер-класи та спілкування з цікавими людьми, які досягли значних успіхів у своєму житті, що не може не викликати почуття захоплення.

Особисто для мене участь у проекті «Твоя Країна. Київ» – це принципово нова сходинка в житті. Подорож до столиці нашої держави подарувала мені величезну порцію натхнення, неоціненний досвід та нових друзів з усіх куточків України!», - ділиться своїми враженнями від участі у програмі Анастасія Демченко.


 

Першокурсники долучилися до традицій кафедри економіки підприємства та управління персоналом ННІ ФЕМ ПолтНТУ

У листопаді 2016 року викладачі кафедри економіки підприємства та управління персоналом Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ щиро привітали студентів, які у цьому навчальному році стали першокурсниками, з Міжнародним днем студента.

Завідувач кафедри, професор Віра Чевганова від щирого серця побажала кожному першокурснику бути на рівні високих вимог сучасного життя, оскільки майбутнє належить активним, сповненим життєвої енергії та знань, людям.

Куратори-тютори Інна Міняйленко, Світлана Іваницька, Олена Шумейко побажали своїм вихованцям успіхів у навчанні, нових творчих досягнень, гармонійного духовного та фізичного розвитку.

Насамкінець першокурсники спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Економіка» набору 2016 року підтримали чудову традицію та прикрасили кафедральне Дерево знань, намальоване викладачами, кольоровими ґудзиками на згадку про себе.

Нехай вони стануть оберегами кожному в житті, а Дерево знань росте плодами і ніколи не зів’яне!


 

Свято знань та інтелекту на кафедрі економіки підприємства та
управління персоналом ННІ ФЕМ ПолтНТУ

Наприкінці листопада 2016 року на кафедрі економіки підприємства та управління персоналом Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка відбулася цікава подія – гра «Брейн-ринг».

У кмітливості та ерудованості змагалися сім студентських команд 1-5 курсів спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка», напрямів підготовки «Економіка підприємства» та «Управління персоналом та економіка праці».

Студентські команди вправно долали раунд за раундом, шукали правильні відповіді на нестандартні питання з історії, економіки, літератури.

Глядачі не лише з особливим інтересом спостерігали за дійством, але й інколи самі були активними учасниками гри. На питання, що стали непосильними для команд, часто знаходили правильні відповіді саме вони.

Переможне місце серед студентських команд посіли «Карасики» з 5-го курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Вони вибороли право у фінальній грі позмагатися з командою викладачів. Змагання закінчилося перемогою наставників із загальним рахунком 5:2.

Окрім інтелектуальних змагань, всіх присутніх чекали «Музична пауза» від Соні Сокури та Дениса Огнівенка, смачні ласощі та солодкі призи, а краща студентська команда отримала торт у подарунок від завідувача кафедри економіки підприємства та управління персоналом, професора Віри Чеганової.

Надзвичайне задоволення від такого неформального спілкування та неповторне відчуття єдиної родини отримали всі, і студенти, і викладачі кафедри економіки підприємства та управління персоналом ННІ ФЕМ ПолтНТУ. Насамкінець присутні разом із доцентом кафедри Ксенією Чичуліною заспівали легендарну «Show Must Go On».

До нових зустрічей, ерудити!


 

Студенти-економісти ПолтНТУ – найактивніші учасники Бізнес-школи «Youth&Business» 

У рамках двосторонньої угоди про співпрацю між Сумським державним університетом та Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка 5-6 листопада 2016 року студенти-економісти ПолтНТУ взяли активну участь у роботі Бізнес-школи СумДУ «Youth&Business» у м. Суми.

Навчання пройшли студенти 4-5 курсів спеціальності «Економіка підприємства» Альона Косташ, Альона Міщенко, Володимир Олешко та Владислав Кривенко під керівництвом доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ Світлани Кулакової.

За задумом засновників, бізнес-школа «Youth&Business» являє собою молодіжну платформу для спілкування молоді, що навчається, з бізнес-молоддю, яка вже працює та веде власну справу. Завдяки цьому успішне оволодіння новими знаннями і навичками відбувається одночасно із формуванням мережі ділових контактів.

У перший день занять на слухачів бізнес-школи чекали захоплюючі лекції про започаткування бізнесу та його подальший розвиток. Молоді успішні підприємці з міста Суми охоче ділилися зі студентською молоддю своїми секретами успіху і корисними порадами щодо ведення власної справи. Наприкінці першого дня навчання слухачі також мали можливість взяти участь у вечірніх практичних заняттях у класі одного зі спікерів, та, об’єднавшись у групи, провести мозковий штурм щодо створення певної бізнес-ідеї.

Другий день тренінгу передбачав інтенсивну командну роботу над презентаціями бізнес-проектів. Студентам ПолтНТУ вдалося створити перспективний проект у сфері послуг, який вони і представили на розгляд поважного журі, до складу якого входили кращі спікери бізнес-школи та викладачі Сумського державного університету. За активну роботу над цим перспективним проектом наші студенти були відзначені відповідними сертифікатами.

Приємною несподіванкою для всіх учасників бізнес-школи «Youth&Business» стала можливість взяти участь у конкурсі «Бізнес-селфі», що тривав протягом двох днів. Завдяки своїй креативності команда студентів ПолтНТУ, керівником якої є доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ Світлана Кулакова, здобула перемогу в даній грі і була нагороджена спеціальним призом.

Останній день навчання у бізнес-школі «Youth&Business» запам’ятався кожному чудовою вечіркою з її неповторною дружньою атмосферою.

Тож дякуємо СумДУ за чудовий прийом нашої команди і з нетерпінням будемо чекати наступної зустрічі!


 

Студенти ПолтНТУ відвідали Яреськівський  цукровий завод

6 грудня 2016 року студенти груп 401-ЕП, 402-ЕП та 201пЕП на чолі із викладачами кафедри Економіки підприємства та управління персоналом Валявським С.М. та Бибою В.В. відвідали Виробничий підрозділ «Яреськівський цукровий завод» агрофірми  ім. Довженка

6 грудня 2016 року студенти груп 401-ЕП, 402-ЕП та 201пЕП на чолі із викладачами кафедри Економіки підприємства та управління персоналом Валявським С.М. та Бибою В.В. відвідали Виробничий підрозділ «Яреськівський цукровий завод» агрофірми  ім. Довженка

Метою екскурсії є ознайомлення студентів із структурою, умовами та специфікою роботи підприємства, а також для того, щоб на власні очі побачити сучасну техніку і технологію виробництва цукру.

Екскурсія проходила у кілька етапів:

1. Підготовка до екскурсії (проведення вступного інструктажу);

2. Вступна бесіда на підприємстві;

3. Екскурсія по виробничим цехам підприємства;

4. Зустрічі та бесіди з виробничниками;

5. Заключна бесіда із директором заводу.

Майбутні спеціалісти отримали масу позитивних емоцій під час екскурсії та отримали практичні знання. Студенти, на власному досвіді, переконалися як важливо вчитися та відповідально підходити до своєї роботи.

Всім дуже ласував цукор на різних стадіях його розробки. Майбутні економісти та, навіть, викладачі не могли відірватися від нього. Бо ж справді цукор досить високої якості. Від йде на експорт за кордон, адже відповідає міжнародному стандарту.

«Це наскільки був цікавий досвід, наскільки мотивуючою була бесіда з директором, що тепер ще більше хочеться пізнавати нове та вдосконалювати свої знання. Дійсно розумієш зараз, що якщо ти будеш освітченим та  висококваліфікованим працівником, то ти досягнеш успіху. Не все зараз робиться через зв’язки та гроші. Ми в цьому переконалися» - висловлювався один із студентів.

Після цієї подорожі подальше навчання буде легше даватися, адже тепер ми знаємо як теоретичні знання важливі на практиці. Дякую нашим викладачам та завідуючій кафедрі Вірі Яківні за таку можливість!» - говорять студенти.

Висловлюємо подяку директору Виробничого підрозділу «Яреськівський цукровий завод» агрофірми ім. Довженка за цікаву екскурсію та бажаємо йому подальшого розвитку та процвітання.


 

Студенти напряму підготовки «Управління персоналом та економіка праці»ПолтНТУ оволодівають знаннями на виробництві

18 жовтня 2016 року студенти кафедри економіки підприємства та управління персоналом, група 301-УП, вже втретє відвідали Кобеляцький цукровий завод з метою проведення занять з дисципліни «Планування та організація виробничої діяльності».

Завданням практичного заняття було ознайомлення з технологією та організацією переробки цукрових буряків та виробництва цукру, а також енергетичним господарством підприємства.

Головний технолог заводу наочно ознайомила студентів з технологією виробництва цукру з цукрових буряків починаючи із миття буряків, приготування стружки, отримання з неї дифузійного соку, очистки соку від домішок, його упарювання до стану сиропу та кристалізації. Завершальним етапом складного технологічного процесу виробництва солодкого продукту є кристалізація цукру з утфелів на вакуум-апаратах, подальший розподіл на кристалічну масу та міжкристальний розчин на центрифугах, висушування цукру в сушарках.

Під час заняття з організації роботи енергетичного комплексу начальник ТЕЦ підприємства детально ознайомив студентів з дільницею підготовки води для котельні, роботою котельні, дільницею по виробництву електроенергії для технологічних потреб.

Проведення занять безпосередньо на виробництві дає змогу студентам здобути практичні навички та закріпити теоретичні знання з професійно-орієнтованих дисциплін.


  

Студенти кафедри ЕП та УП ПолтНТУ проходять практичні заняття на виробництві

12 жовтня 2016 року студенти групи 301-УП напряму підготовки «Управління персоналом та економіка праці» разом з викладачем кафедри економіки підприємства та управління персоналом вдруге відвідали Кобеляцький цукровий завод Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Добробут» для проведення практичних занять з дисципліни «Планування та організація виробничої діяльності».

 

Навчально-виробничі екскурсії, які регулярно організовує кафедра економіки підприємства та управління персоналом, мають важливі значення при підготовці фахівців. Студенти мають змогу детально ознайомитись з виробничою та організаційною структурою підприємства, дослідити економічні аспекти виробничого процесу, вивчити на практиці взаємодію виробничих та невиробничих підрозділів і економічних служб. Окрім цього, студенти можуть наочно спостерігати як теоретичні знання застосовуються у практичній діяльності реального підприємства.

Основним принципом роботи відділу кадрів підприємства є оперативне і якісне виконання службових обов’язків, уважне, ввічливе ставлення до кожного працівника в інтересах колективу підприємства та кожної особи окремо. З основними напрямами діяльності відділу кадрів Кобеляцького цукрового заводу ознайомила студентів його начальник, зокрема, з організацією і проведенням кадрової політики відповідно до чинного законодавства України; роботою, пов’язаною із зберіганням і заповненням трудових книжок, особових справ, веденням встановленої документації з кадрового обліку; співпрацею з центром зайнятості та навчальними закладами з метою вирішення питань добору персоналу; веденням звітності з персоналу.

Знайомство з роботою ремонтно-силового цеху та механічної майстерні дало змогу студентам ознайомитися з плануванням ремонтних робіт, квартальними і місячними планами ремонтів по цехам і підприємству в цілому, розстановками працівників в міжремонтний період та період цукроваріння.

Цікавою була інформація начальника вапнякового відділення про технологію отримання вапнякового молока, яка включає таке обладнання, як  вапняково-обпалювальну піч, подавальний транспортер, вогнегасильний апарат, пісковловлювач, мішалку та гідроциклони. Шматки обпаленого каменю з вапняково-обпалювальної печі потрапляє в вапногасильний апарат, де вони гасяться водою та розділяються на вапнякове молоко та великі куски недопалу та перепалу, які направляються у відходи. Отримане вапнякове молоко з додатково розчиненим сатураційним газом направляється на виробництво.

Залишали студенти підприємство сповненими нових знань, навиків і звичайно ж позитивних емоцій. Кафедра економіки підприємства та управління персоналом бажає усім студентам здобути якісну освіту та стати висококваліфікованим професіоналом в галузі управління персоналом та економіки праці, якому сміливо можна доручити велике і потужне підприємство.


 

Студенти ПолтНТУ спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» завітали на виробництво

28 вересня група 301 УП мала нагоду завітати на Кобеляцький цукровий завод, який розташований у селищі міського типу Білики.

Студентам сподобалась екскурсія на призаводський бурякопункт цукрового заводу. Завдяки персоналу бурякопереробного пункту вони дізналися як діє саме підприємство, скільки зусиль треба вкладати, щоб запустити весь процес роботи. Справді, роботи там вистачає.

Територія заводу з усіма його підрозділами, до яких відносять головний виробничий корпус, ТЕЦ, склади і тому подібне, займає велику за розмірами територію, для обслуговування якої потрібно значна кількість персоналу.

Оскільки виготовлення продукції на цукровому заводі є сезонним виробництвом, то основний виробничий персонал наймають тільки на період роботи самого заводу. Завдяки таким виїздам, студенти на власні очі можуть бачити обсяги цього виробництва, самостійно зможуть вирахувати, скільки робітників можна залучити до роботи. 

Це було особливо цікавим для студентів, оскільки вони майбутні фахівці спеціальності «управління персоналом та економіка праці» і повинні розуміти та вміти спланувати кількість необхідного персоналу, спираючись на завантаженість роботи заводу. Саме так, тому що надлишкова кількість працівників це додаткові витрати підприємства, а отже зменшення прибутку. Водночас дефіцит персоналу, це повільніша робота заводу, що може є катастрофічним для такої галузі, оскільки цукровий буряк не може лежати на складах вічно, це така сировина яка потребує швидкої переробки.

Дуже цікавим було знайомство з лабораторією при заводського бурякоприймального пункту, де  на очах студентів  вимірювали вміст цукру у буряках. Цікаво було побачити, велику кількість організованого персоналу, які займаються  транспортними перевезенням буряку, мали нагоду познайомитися з відділом планування, організації виробництва та відділом охорони праці які є профілюючими для нашої спеціальності «Управління персоналом та економіка праці». Було цікаво не скільки ознайомитися с процесом виробництва цукру, а скільки побачити на власні очі роботу такої величезної структури як виробничий підрозділ «Кобеляцький цукровий завод».

Студенти дуже вдячні викладачам кафедри економіки підприємства та управління персоналом за організацію навчального процесу, в якому  поєднані аудиторні заняття з практичною підготовкою із залученням провідних фахівців діючих підприємств.


 

Студенти напряму підготовки «Управління персоналом та економіка праці» ПолтНТУ пройшли виробничу практику

З 30-го травня по 17 червня 2016 року студенти ІІІ курсу напряму підготовки «Управління персоналом та економіка праці» під керівництвом старшого викладача кафедри Т.О. Галайди пройшли виробничу практику на підприємствах і установах м. Полтави та Полтавської області. Базами практики стали промислові, сільськогосподарські, транспортні підприємства, комунальні та державні установи, міський центр зайнятості, кадрові агентства.

Під час практики студенти мали можливість ознайомитись з роботою служб управління персоналом підприємств та діяльністю органів управління зайнятістю населення, вивчити організаційно-економічну діяльність підприємств з питань організації оплати праці та розвитку соціально-трудових відносин, опрацьовувати статистичну та фінансову звітність.

Працівники підприємств та установ детально на конкретних прикладах роз’яснювали майбутнім фахівцям з управління персоналом та економіки праці принципи і напрями роботи кадрових служб і структурних підрозділів, що займаються організацією та управлінням оплатою праці, вимоги до безпеки праці, процедури укладання колективних договорів і угод.

Працівники центру зайнятості та кадрового агентства надали можливість студентам здобути практичні навички з питань управління зайнятістю населення, підбору персоналу для потреб роботодавців, спілкування з шукачами роботи.

Важливими стали для практикантів поради досвідчених професіоналів щодо аналізу трудових показників, оброблення й систематизації статистичної інформації, роботи з первинною документацією з обліку кадрів та широкого кола інших важливих для майбутніх фахівців питань управління персоналом та економіки праці.

Здобуті під час практики знання та вміння допоможуть студентам успішно закріпити навчальний матеріал з професійних дисциплін, оволодіти практичними навичками з майбутньої спеціальності.

 Поєднання теоретичної та практичної підготовки є запорукою успішного навчання та здобуття відповідної кваліфікації за фахом. Саме тому кафедра економіки підприємства та управління персоналом постійно оновлює бази виробничої практики, укладає угоди з найбільш передовими підприємствами, які належать до галузі машинобудування, харчової промисловості, транспорту, агропромислового і нафтопереробного комплексу, енергетики, а також з комунальними і державними установами та організаціями, що належать до інфраструктури ринку праці.


 

 

За економічними знаннями студенти йдуть до виробничників 

18 травня 2016 року для студентів другого курсу, що навчаються за напрямом підготовки «Економіка підприємства», кафедрою економіки підприємства та управління персоналу було проведено навчально-виробничу екскурсію на Публічному акціонерному товаристві «Полтавський автоагрегатний завод».

В цей час студенти починають вивчати фахові економічні дисципліни, готуються до підсумкового контролю з деяких з них. Вони вже отримали певний рівень теоретичних знань щодо організаційних основ діяльності підприємства, ресурсної бази його функціонування, форм, методів, важелів впливу на ефективність діяльності. Поєднання традиційних аудиторних занять з навчанням безпосередньо на реальних підприємствах є корисним інноваційним впровадженням. Це дозволяє опанувати вивчений матеріал в повній мірі, застосовувати отриманні знання у практичній діяльності, а відтак стати фахівцем високої кваліфікації – саме таке завдання ставить перед собою колектив кафедри економіки підприємства та управління персоналом. Тому й підприємства, з якими співпрацює кафедра, одні з передових, найбільших, найпотужніших у місті та області.

 

Сьогодні ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод» - це єдине в Україні і одне з найбільших в СНД спеціалізоване підприємство з виробництва гальмівної апаратури, призначеної для вантажних автомобілів типу КРАЗ, КАМАЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, причепів і напівпричепів, автобусів, тролейбусів і спеціальної автотехніки, а також часткового гальмівного устаткування залізничного рухомого складу. Завод заслужив на визнання і пошану в Україні, країнах СНД і Прибалтики, і в далекому зарубіжжі – Китаї, Болгарії, Франції, Германії, Австрії, Великобританії, США, Швейцарії, Греції, Туреччині, Польщі, Румунії і Аргентині. Завод контактує з представниками більше 40 країн світу. Тому, відвідуючи цехи та підрозділи підприємства, студенти були вражені наявними потужностями, обладнанням, машинами і механізмами. Екскурсію по виробничим підрозділам проводив технолог підприємства Степан Іванович Кухар, під час якої він розповів про економіко-організаційні аспекти виробництва, специфіку технологічного процесу, механізм взаємодії між виробничими цехами і дільницями.

Студенти ставили питання робітникам, технологам та інженерам щодо виконання окремих технологічних операцій, оснащення та ресурсного забезпечення виробничого процесу, уточнювали окремі аспекти виробничої програми підрозділів, особливості складання кошторису їх витрат та формування собівартості окремих видів продукції, багато інших професійних питань.

Після ознайомлення із виробництвом студенти відвідали музей Полтавського автоагрегатного заводу, де ознайомилися зі славною історією підприємства, його цікавим сьогоденням та залишили запис, сповнений позитиву та вдячності у Книзі відгуків гостей заводу.

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом бажає майбутнім економістам здобути гідну освіту та стати професіоналами високого класу, яким сміливо можна доручити управління потужним підприємством!


 

Засідання студентського наукового гуртка кафедри економіки підприємства та управління персоналом ПолтНТУ

У рамках проведення Х Всеукраїнського фестивалю науки в Полтавському національному технічному університету імені Юрія Кондратюка 12 травня 2016 року кафедрою економіки підприємства та управління персоналом було проведене позачергове засідання студентського наукового гуртка на тему: «Управління персоналом: теорія та практика сьогодення».

Метою даного засідання було опанування студентами актуальних практичних знань й досвіду в сфері підбору, оцінки та мотивації персоналу на підприємстві.

 Під керівництвом провідних викладачів кафедри студентами напряму підготовки «Управління персоналом та економіка праці» були здійснено поглиблене опитування керівників провідних підприємств Полтавського регіону щодо визначення індивідуальних підходів і критеріїв відбору й мотивації персоналу. Підготовлено й апробовано наступні наукові доповіді:

- Формальні та неформальні критерії оцінки лідерських якостей майбутніх працівників;

- Як підібрати та мотивувати персонал: професійні поради від підприємців м. Полтави;

- Як знайти персонал: оптимальні механізми.

 Учасники засідання студентського наукового гуртка приймали активну участь в обговоренні актуальних й дискусійних питань підбору та оцінки лідерських якостей майбутніх працівників; пріоритетні напрямки використання фінансових ресурсів підприємств щодо мотивації та зростання потенціалу персоналу; особливості побудови та функціонування системи управління персоналом на підприємствах в сучасних економічних умовах та ін.


 

Глобинський переробний завод – унікальне, інноваційне підприємство 

Полтавська область  займає одне з провідних місць у рейтингу промислового розвитку регіонів України. Глобинський район є одним з найбільш динамічних за соціально-економічним розвитком – ефективно здійснюють господарську діяльність ІПК «Полтавазернопродукт», маслозавод, м’ясокомбінат, цукровий завод.

18 квітні 2016 року за сприяння кафедри економіки підприємства та управління персоналом до Глобинського переробного заводу завітала делегація у складі студентів фінансово-економічного факультету ПолтНТУ та Білостоцької політехніки (Польща), які приїхали на навчання за обміном.

Глобинський заводз переробки соїє унікальним та інноваційним як в Україні, так і на пострадянському просторі. На ньому встановлене обладнання провідних світових виробників, що дає можливість виготовляти високоякісну та висококонкурентну продукцію, яка користується попитом і на українському, і на світовому ринку, зокрема, в країнах ЄС – 27, Північної Африки та Близького Сходу.

Новий комплекс із переробки сої об’єднує олійноекстраційне виробництво потужністю 700 тонн за добу, елеватор на 42 тис. тонн соєвих бобів, а також ємності для зберігання готової продукції. Планова річна потужність заводу становить близько 220 тис. тонн переробки. Щороку виготовлятиметься близько 160 тис. тонн соєвого шроту, близько 40 тис. тонн соєвої олії та 9 тис. тонн гранульованої соєвої оболонки. Соєва олія є цінним харчовим продуктом, що містить незамінні жирні кислоти, вітамін Е і велику кількість поліненасичених жирних кислот. Соєвий шрот застосовується у високоенергетичних раціонах для годівлі тварин, птиці та риби. Гранульована соєва оболонка використовується у виробництві комбікормів.

 

Технологічні процеси в цехах підприємства автоматизовані, що забезпечує повний контроль виробничого циклу. Глобинський переробний завод побудовано відповідно до світових норм екологічної безпеки, тут встановлено обладнання провідних виробників, яке сертифіковане за міжнародними екологічними стандартами. У березні поточного року на підприємстві успішно завершилася комплексна сертифікація від Deutche Quality System (DQS) (Німеччина) на відповідність наступним системам управління міжнародними стандартами: система управління якістю (ISO 9001:2008), система управління охорони навколишнього середовища (ISO 14001:2004+Cor.1:2009), система управління безпекою праці (OHSAS 18001:2007), система управління безпечністю продукції (ISO 22000), а також схема сертифікації систем управління безпечністю продукції (FSSC 22000). За оцінками офісу DQS, такий масштаб сертифікації став першим для аграрного підприємства України.

 

Інтегрована система менеджменту якості, безпечності продукції, охорони праці і навколишнього середовища зміцнює бізнес-репутацію Глобинського переробного заводу та надає нові перспективи по розширенню ринків збуту.


 

 

Квітневе розвантаження ПолтНТУ – 2016

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом відзначила 1 квітня святковим концертом з конкурсами.

Перше квітня – найпозитивніший день у році. Весь світ кепкує, жартує, бо відзначає День сміху. Напередодні веселого свята, 31 березня, кафедра економіки підприємства та управління персоналом із задоволенням та у піднесеному настрої відзначила день гумору. Силами студентів, які навчаються за спеціальностями «Економіка підприємства» і «Управління персоналом та економіка праці», за участі викладачів і співробітників було проведено розважальний захід «Квітневе розвантаження – 2016».

Святково прикрашена аудиторія ледь умістила всіх бажаючих розділити веселу усмішку.

Студенти радували своїми незчисленними талантами глядачів. Анастасія Гавриш з групи 301-П та її партнер Волков Микола подарували гостям сонячний джайв.

Приємно, що тон атмосфері веселощів, гумору та добра задала дівоча команда КВН «Лабутени» з цієї ж групи. Їх мініатюра «Весілля» викликала щиросердний сміх усіх присутніх.

Студентське життя особливе, неповторне. Це пора, коли найскладніші життєві ситуації сприймаються з гумором. Аліна Метелиця та Катерина Касьмініна з групи 302-П довели, що «Студенти не здаються без бою»!

Про «Будні студентського життя» розповіли глядачам Бугир Мирослава, Гахович Іван, Стеценко Юлія, Стогній Максим, Улько Олександр та інші хлопці та дівчата з групи 102-П.

Свої враження від першої в своєму житті сесії студентки групи 102-УП Соня Сокура, Наталія Холод та Юлія Дяченко втілили у новому художньому фільмі «Іспит».

А далі були кумедні конкурси від Юлії Раду та Анастасії Притули (група 403-П) та дотепний фільм-презентація про студентські будні від групи 202-ЕП.

Хлопці та дівчата з групи 301-П показали також оновлену казку «Про курочку рябу» за участі викладачів кафедри.

Відомо, що студентське життя – це цілий «космос», в якому завжди є місце веселому жарту, посмішці та гумору. Сюжет комедійного фільму «Галактика студента», авторами якого є Вікторія Кочергіна, Дмитро Дробинка, Каріна Небрат, Вікторія Копейкіна та Ігор Овчарик з групи 201-ЕП, сподобався і студентам, і викладачам!

Секрети сільського життя розкрила  присутнім Соломаха Алла з групи  401-ЕП. Українська гумореска  викликала гомеричний сміх аудиторії та подарувала незабутні враження від акторської майстерності Алли.

Своїм досвідом навчання різним наукам в університеті поділився п’ятикурсник Олексій Гайжук, який представив свій номер у жанрі stand-up виступу.

Приємним сюрпризом для гостей стали привітання від веселих та кмітливих студентів – команди КВН «Разные», Давида Боброва та Сергія Зіньченка, які викликали в аудиторії особливий захват і щирий сміх.

Слід зазначити, що Давид є незмінним ведучим кафедральних розважальних заходів. Завдяки  харизмі, дотепності та почуттю гумору ведучого в аудиторії панував незабутній першоквітневий настрій!

Насамкінець розважального заходу було оголошено переможців конкурсу гумористичних графічних робіт «ЗаКарлюка», який проводився в рамках святкування Дня сміху. Ними стали  студенти групи 102-П та 302-ЕП. Солодкі призи від завідуючої кафедри, професора Чевганової Віри Яківни додали гарного настрою переможцям конкурсу!

Квітневе розвантаження відбулося! Дякуємо всім командам за гарний настрій, заряд позитивної енергії, які отримала наша університетська родина!


 

Студентка ПолтНТУ – активна учасниця благодійної акції

У нашому місті, за підтримки Полтавської обласної благодійної організації «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги», відбулася благодійна акція «Підтримай заходи із запобігання травматизму в м. Полтава».

У цій акції, за сприяння ректора ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, професора В.О. Онищенка, взяла участь студентка групи 301-ЕП спеціальності «Економіка підприємства» Альона Косташ. Акція передбачала підготовку і винесення на розгляд Полтавської міської ради петицій, щодо проблем благоустрою територій міста з метою безпеки пішохідного руху і проходила в декілька етапів. Спочатку необхідно було  визначити проблемні питання благоустрою, які знаходяться в компетенції органів місцевого самоврядування, потім підготувати і подати петицію, організувати збір голосів для її підтримки, та проконтролювати хід розгляду петиції.

Альона Косташ – наполеглива студентка, займає активну громадянську позицію, приймає участь у суспільному житті університету,перебуває у складі студентського парламенту та ради гуртожитків, і тому відмінно упоралась із поставленими завданнями. Завдяки її зусиллям на розгляд Полтавської міської ради було подано дві петиції, що зібрали необхідну кількість голосів:

– про ремонт асфальтної частини дороги (спуску) з Білої Альтанки;

– про ремонт сходинок центрального підземного пішохідного переходу.

За такий вагомий внесок у розвиток міста «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги» відзначила громадську активність Альони Косташ почесною грамотою, уповноваживши В.Я. Чевганову, завідувача кафедри «Економіки підприємства та управління персоналом» ПолтНТУ ім. Ю Кондратюка урочисто її нагородити.

Фінансово-економічний факультет щиро вітає Альону Косташ із здобутками у громадській роботі, бажає їй нових досягнень і запрошує усіх студентів не бути осторонь та активно долучатися до суспільного життя нашого міста.


 

 

Передкваліфікаційна практика студентів

З 18-го по 31 січня 2016 року студенти ІV курсу напряму підготовки «Економіка підприємства» на чолі з викладачами кафедри Чевгановою В.Я., Васютою В.Б., Валявським С.М. пройшли передкваліфікаційну практику на підприємствах м.Полтави та Полтавської області. Базами практики у цьому році стали підприємства, які сьогодні посідають лідируючі позиції на ринку, мають загальнодержавний і міжнародний авторитет, а саме: ПАТ «Фірма Полтавапиво», ПАТ «Полтавський завод медичного скла», ТОВ «Агрофірма «Добробут», ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт».

Під час практики, студенти мали можливість ознайомитись з технологічним процесом виробництва, вивчити організаційно-економічну діяльність підприємства, опрацьовувати статистичну та фінансову звітність.

Працівники підприємств детально показували та роз’яснювали нашим майбутнім економістам принципи роботи технологічних процесів та ліній, вимоги до безпеки та якості продукції, із чого складається повний процес виробництва. Адже комплексне знання технологічного процесу на підприємстві необхідне економісту для професійної діяльності.

Важливими стали для майбутніх економістів поради досвідчених фахівців щодо нормування праці, планування діяльності підприємства, організації оплати праці, аналізу трудових та економіко-фінансових показників, оброблення й систематизації статистичної інформації, роботи з первинною документацією з обліку кадрів та широкого кола інших питань економіки та організації виробництва.

Здобуті на виробництві знання та вміння допоможуть студентам успішно закріпити навчальний матеріал з економічних дисциплін, оволодіти практичними навичками з майбутньої професії.

Саме тому кафедра економіки підприємства та управління персоналом вже протягом багатьох років постійно оновлює базу практики, поповнюючи її найбільшими і найпередовішими підприємствами, які належать до галузі машинобудування, харчової промисловості, хіміко-технологічного комплексу, агропромисловості та сільгоспвиробництва, енергетики, транспорту тощо.

Кафедра економіки підприємства і управління персоналом бажає всім професійних успіхів і буде надалі продовжувати підтримувати студентів у реалізації бажання стати фахівцем-економістом найвищого класу.


 

 

Свято молодості та оптимізму

19 листопада кафедра економіки підприємства та управління персоналом провела святковий захід «Ми вас любимо, поважаємо та щиро вітаємо…».

Студенти спеціальностей «Економіка підприємства» та «Управління персоналом та економіка праці» разом зібралися у родинному колі, щоб почути привітання своїх наставників-викладачів з Міжнародним днем студента!

Студентські роки є незабутніми, адже вони співпадають з першими самостійними рішеннями. Це кроки професійного становлення, роки натхнення та творчості, період першої любові та особливих мрій. Студентське життя – неповторне, воно заряджає оптимізмом, дарує надію усім людям, хто причетний до спільноти молодих людей, тому викладачі кафедри вирішили привітати своїх вихованців у незвичайний спосіб. Вони самі згадали у віршах, піснях, концертних мініатюрах студентські роки.

З молодіжним азартом хлопці та дівчата разом з викладачами приймали участь у конкурсах та прикрашали «Родове дерево кафедри».

Справжнім сюрпризом-подарунком для молодих людей став виступ популярного рок-гурту «Транс-Формер».

Святкова програма була насиченою теплими побажаннями, добром та щиросердністю.

Насамкінець колектив кафедри разом із студентами виконав пісню, яка стала символом студентського життя для багатьох поколінь людей «Во французской стороне…».

Заряд бадьорості та оптимізму отримали всі присутні на цьому заході!


 

Фахівці ПАТ «Полтавпиво» діляться практичним досвідом зі студентами спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» 

28 жовтня 2015 року старшим викладачем, к.е.н. Валявським С.М. сумісно із спеціалістами Публічного акціонерного товариства «Полтавпиво» провели лекцію з дисципліни «Планування та організація виробничої діяльності» для студентів групи 301–УП.

Начальник планово-економічного відділу підприємства Маркова О.А. (до речі, випускниця Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка) ознайомила студентів із сутністю та організаційно-методичними основами планування діяльності підприємства, поділилась досвідом планування матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства та обсягів реалізації продукції, обґрунтування виробничої програми, організації оперативно-календарного планування та регулювання виробництва.

Особливу увагу було приділено питанням планування персоналу і оплати праці на підприємстві, при висвітленні яких в мультимедійному форматі  були використані матеріали підприємства, а саме, організаційна структура управління підприємства, штатний розпис, розрахункові таблиці планування чисельності по окремим цехам та підрозділам і т.п. Особливо цікавою та корисною для студентів була інформація про порядок розробки бюджету підприємства.

Студенти мали нагоду задати керівнику економічної служби підприємства питання щодо підвищення ефективності подальшого навчання та отримати на них кваліфіковані відповіді та рекомендації.


 

 

Відбулося чергове жовтневе засідання студентського наукового гуртка кафедри економіки підприємства та управління персоналом

Поглиблюючи дослідження актуальних проблем розвитку економіки України, 27 жовтня 2015 року відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри економіки підприємства та управління персоналом на тему «Бюджетування: підприємство, регіон, держава – сучасний аспект».

Під керівництвом провідних викладачів кафедри студентами напряму підготовки «Економіка підприємства» були підготовлені й апробовані наступні наукові доповіді.

1. Стан формування доходної частини бюджету України в сучасних кризових умовах (студентка групи 302-ЕП Метелиця А.);

2. Сучасні аспекти формування та виконання місцевих бюджетів (студентка групи 302-ЕП Касмініна К.)

3. Методичні засади бюджетування діяльності підприємств (к.е.н, доцент Скрильник А.С.)

Учасники засідання студентського наукового гуртка приймали активну участь в обговоренні актуальних й дискусійних питань формування дохідної частини бюджету України й основних новацій в наповненні місцевих бюджетів; пріоритетні напрямки використання бюджетних ресурсів на всеукраїнському й регіональному рівнях; особливості побудови та функціонування системи бюджетування на підприємствах в сучасних економічних умовах та інше.

На завершення засідання студентського наукового гуртка, його учасники подякували доповідачам за цікаву, актуальну й змістову інформацію та з врахуванням наданих рекомендацій, сформували майбутні напрямки поглиблення обраної наукової тематики.


 

 

СТУДЕНТКА - ЕКОНОМІСТКА ВДАЛО ПОЄДНУЄ УСПІШНЕ НАВЧАННЯ
ТА ЗАНЯТТЯ ЖИВОПИСОМ

14 жовтня в смт. Диканька відкрилася перша персональна виставка картин студентки 3-го курсу фінансово-економічного факультету напряму підготовки «Економіка підприємства» Демченко Анастасії, яка розміщена у відомій картинній галереї ім. М. Башкирцевої.

Захід зібрав багато прихильників таланту Анастасії. Серед них: колишні вчителі та однокласники, студентки, місцеві художники, голова 

Диканської районної адміністрації О.Ю. Ус, директор краєзнавчого музею Н.В. Крюченко, завідуюча кафедрою «Економіки підприємства та управління персоналом» ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка Чевганова В.Я., учасник «Україна має талант» В. Гришанін тощо.

Молода самодіяльна художниця малює ще із дитинства. У шкільні роки вона брала участь у 2-х районних виставках. Із 2012 року Анастасія почала співпрацювати із диканським турагенством «Зелентур», де і зараз можна побачити її картини.

У 2014 та 2015 роках виставляла свої картини на святі «Пісні Бузкового гаю» та брала участь у виставці до 85-річчя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Усі присутні на виставці тепло привітали юну художницю з відкриттям виставки та побажали їй нових успіхів.

  


День працівників освіти – свято для всієї дружньої родини економістів

Кожного року у перші жовтневі дні Україна відзначає день працівника освіти! Це професійне свято не тільки викладачів. Це свято усіх, хто шанує працю педагога, вихователя, наставника підростаючого покоління! Саме з цієї нагоди 29 вересня 2015 року студенти напрямів підготовки «Економіка підприємства» та «Управління персоналом та економіка праці» зібралися у святково вбраній аудиторії щоб подарувати для своїх викладачів, кураторів, співробітників кафедри економіки підприємства та управління персоналом велику привітальну концертну програму «Ми вас любимо, поважаємо та щиро вітаємо…».

Студенти кілька тижнів ретельно готували кожен номер. В результаті глядачі отримали феєричне дійство, що не залишило байдужим жодного з присутніх на концерті. Талановита молодь співала, танцювала, декламувала вірші для своїх вихователів. Викладачі впізнавали себе у гумористичних мініатюрах та із захопленням сприймали привітальні відеоролики та слайд-шоу. Свої щирі привітання підготували студенти від першого до п’ятого курсів.

Затамувавши подих глядачі слідкували за граційними рухами Гавриш Анастасії та її партнера Волкова Миколи, слухали проникливі слова вдячності від Улько Олександри, Паленка Олега та Косташ Альони.

Щиросердний сміх викликали виступи Боброва Давида, Зіньченка Сергія та мініатюра четвертокурсників «Засідання кафедри».

Щасливої долі «наворожили» викладачам Хохлова Даря та Соломаха Алла.

А першокурсники Дмитро Дробинко, Денис Огнівенко, Гуміров Віктор та Яковенко Вадим вразили присутніх своєю майстерністю гри на гітарі, саксофоні та надали їм урок зі співу.

Особливу радість подарували своїм викладачам студенти групи 201 УП, які зробили викладачів безпосередніми учасниками дійства.

В рамках святкування Дня працівників освіти був оголошений конкурс на кращий привітальний плакат. Насамкінець свята завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чевганова Віра Яківна оголосила переможців. Ними стали студенти групи 201 УП.

Кожен з учасників концертної програми  став учасником святкової лотереї та мав приємний сюрприз на згадку про захід.

Велику приємність принесло свято всім присутнім­ викладачам, співробітникам кафедри і самим студентам. Воно завершилося гучними оплесками та сподіваннями на скору зустріч у майбутньому.

 

СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
ОВОЛОДІВАЮТЬ ЗНАННЯМИ НА ВИРОБНИЦТВІ

30 вересня 2015 року студенти кафедри економіки підприємства та управління персоналом, група 301-УП,  вдруге відвідали Яреськівський цукровий завод з метою проведення занять з дисципліни  «Планування та організація виробничої діяльності».

Завданням заняття було ознайомлення з організацією та технологією переробки цукрових буряків,  виробництва цукру, а також роботою сектору організації та оплати праці підприємства.

 

Кваліфіковані працівники заводу наочно ознайомили студентів за всіма стадіями переробки сировини, починаючи із миття буряків, нарізання стружки, отримання з неї дифузійного соку, очистки соку від домішок, його упарювання до стану сиропу та кристалізації.

Саме кристалізація цукру з утфелів на вакуум-апаратах,  подальший розподіл на кристалічну масу та між кристальний розчин на центрифугах, висушування цукру є завершальним етапом складного хіміко-фізичного процесу виробництва солодкого продукту.

Під час заняття спеціалісти сектору організації та оплати праці ознайомили студентів з практичними аспектами визначення трудомісткості робіт планування чисельності персоналу за окремими видами робіт, формування штатного розпису, планування витрат на оплату праці.

Проведення занять безпосередньо на виробництві дає змогу студентам здобути знання з майбутньої спеціальності.

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОВОДИТЬ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

16 вересня  2015 року ст. викладачем Валявським С.М. проведені практичні заняття з навчальної дисципліни «Планування та організація виробничої діяльності» в групі 301-УП на Яреськівському цукровому заводі, який є виробничим підрозділом ТОВ «Агрофірма ім. Довженка».

Підприємство є структурною одиницею агропромхолдингу «Астарта-Київ», до складу якого увійшло 2009 року. Нині агрофірмою обробляється майже 45 тисяч гектарів орних земель у Гадяцькому, Диканському, Зіньківському і Шишацькому районах Полтавщини. Агрофірма ім. Довженка є прямим роботодавцем майже для трьох тисяч працівників.

Важливою складовою діяльності ТОВ «АФ ім. Довженка» є виробництво цукру, яким займається виробничий підрозділ «Яреськівський цукровий завод»., який у 2013 році отримав сертифікат міжнародного екологічного стандарту ISO14001, а в 2014 році – сертифікат якості та безпечності харчової продукції за міжнародним стандартом FSSC 22000.

Постійними споживачами продукції ВП «Яреськіський цукровий завод» є потужні великі підприємства, які виробляють напої (ТОВ «Сандора», ПАТ «Оболонь», ПрАТ «Ерлан»), молочні продукти (ДП «Лакталіс-Україна», ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» та ін.), солодощі (ПАТ «Виробниче об’єднання «КОНТІ», Кондитерська Корпорація ROSHEN).

За час перебування на такому незвичайному занятті студенти напряму підготовки «Управління персоналом та економіка праці» отримали багато корисної інформації про агрофірму в цілому.

Особливу увагу було приділено питанням планування та організації сировинного відділу цукрового заводу, системі організації праці персоналу підприємства, охорони і безпеки праці. Студенти мали можливість ознайомилися з технологією виробництва цукру та відвідати лабораторію контролю якості продукції.

Студенти повернулися з новими враженнями та позитивними емоціями від відвідування мальовничого куточка Полтавщини та знайомства з виробничою діяльністю одного з передових підприємств цукрової промисловості України.


Літня практика студентів-економістів завершилась
успішним захистом звітів

Протягом літа у студентів 3-го курсу спеціальності «Економіка підприємства» відбулася виробнича практика.

Вивчення звітної документації
на Державному підприємстві 
«Дослідне господарство «Іскра»

Студенти кафедри економіки підприємства та управління персоналом проходили практику на підприємствах та в установах м. Полтави та Полтавської області різних сфер діяльності: промислових, сільсько-господарських, транспортних, будівельних, тощо.

Під час практики студенти вивчали виробничу та організаційну структуру підприємств, досліджували економічні аспекти

Дослідження системи оплати праці на
підприємстві «Управління водного
каналу «Дніпро-Інгулець»

технології виробництва продукції, вивчали механізми організації та оплати праці.

В результаті практики, студенти спеціальності здобули якісні фахові знання і вміння, про що засвідчив успішний захист звітів.

Виробнича практика на ПАТ
«Полтавський завод медичного скла»

ПАТ «Полтаваобленерго»
практично головний економіст!

Опанування методик облікової і аналітичної роботи в Полтавському
міському управлінні статистики

Дослідження виробничо-господарської діяльності на Полтавському казенному
протезно-ортопедичному підприємстві

 

Сміх людський – чудесна штука, він мистецтво і наука

Відомо, що посмішка, дотепний гумор і щиросердний сміх є чудесними ліками від душевних та фізичних хвороб, вони поліпшують настрій людини і продовжують її життя. Тому 2 квітня кафедра економіки підприємства та управління персоналом із задоволенням і в піднесеному настрої святкувала День сміху. Силами студентів, які навчаються на першому, другому та третьому курсах за спеціальностями «Економіка підприємства» й «Управління персоналом та економіка праці», за участі викладачів випускової кафедри і співробітників було проведено розважальну Гуморину.

Святково прикрашена аудиторія ледь умістила всіх бажаючих розділити веселу усмішку.

 

Студенти радо дарували хороший настрій і свої численні таланти глядачам.

 

Приємно, що тон атмосфері веселощів, гумору та добра задали першокурсники з групи 101-УП своєю сценкою-привітанням.

 

А далі були ТСН-новини студентського життя від репортерів третьокурсників, сценка зустрічі кумедної українки та пані з Америки. Правду про взаємини студентів з викладачами під час іспитів глядачі дізналися з гумористичної мініатюри групи 201-ЕП.

 

Хлопці та дівчата показали також оновлену на економічний лад казку «Ріпка», дружні шаржі на своїх наставників-викладачів.

 

Приємним сюрпризом для присутніх стало привітання від університетської команди КВН, яке викликало в аудиторії особливий захват і щирий сміх. Однак найбільше оплесків отримав виступ веселих та кмітливих студентів групи 202-ЕП Боброва Давида й Зіньченка Сергія, вони ж і вибороли приз глядацьких симпатій.

 

Усі учасники смакували солодкими призами, а Давид і Сергій отримали спеціальний подарунок від завкафедри економіки підприємства та управління персоналом Чевганової В.Я. Захід закінчився під бурхливі оплески у піднесеному настрої.

 

Вітаємо учасників Гуморини! Дякуємо всім командам за гарний настрій, заряд позитивної енергії, які отримала наша університетська родина!

 

Майбутні економісти знайомляться з виробництвом

27 листопада 2014 року студенти групи 402ЕП на чолі з викладачем ПолтНТУ Валявським Сергієм Миколайовичем здійснили екскурсію на цукровий завод, який розташований в селищі  Яреськи Шишацького району  Полтавській області.

 

З 2000 року Яреськівський цукровий завод  входить в Агропромхолдинг «Астарта-Київ», а в 2009 році став, виробничим підрозділом ТОВ «Агрофірма ім. Довженка».

Дуже важливим моментом у роботі заводу є те, що він має власну сировинну базу, що дозволяє гарантовано забезпечити підприємство сировиною.

Постійними споживачами продукції цукроварів  ВП «Яреськіський цукровий завод» є потужні великі підприємства, які виробляють напої (ТОВ «Сандора», ПАТ «Оболонь», ПрАТ «Ерлан»), молочні продукти (ДП «Лакталіс-Україна», ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» та ін.), солодощі (ПАТ «Виробниче об’єднання «КОНТІ», Кондитерська Корпорація ROSHEN).

У 2013 році ВП «Яреськіський цукровий завод» отримав сертифікат міжнародного екологічного стандарту ISO14001, а в 2014 – сертифікат якості та безпечності харчової продукції за міжнародним стандартом FSSC 22000. Продукція гарантовано якісна і постійно вдосконалюються техніка та технологія задля підтримання якості цукру на належному рівні.

Під час екскурсії студенти ознайомилися на працюючому підприємстві з технологічним процесом виготовлення цукру (доставка на завод, приймання,  первинна обробка й підготовка сировини,  мийка та зважування буряка, подрібнення на стружку, теплова обробка, отримання дифузійного соку, очищення дифузійного соку, згущення соку до сиропу, уварювання сиропу та відтоків до утфелів, отримання кристалічного цукру, центрифугування утфеля,  відбілювання та сушка цукру-піску, фасування, зберігання), побачили в дії основне та теплоенергетичне обладнання та їх складові частини.

Чи не вперше студенти були свідками процесів дифузії, сатурації, згущення,  випарювання, варки кристалів. А робітники заводу, які безпосередньо займалися цими складними процесами, охоче показували та роз’яснювали майбутнім економістам принципи роботи апаратів та особливості технології.

По закінченню екскурсії, наших студентів переповнювали емоції, вони залишилися цілком задоволені поїздкою, оскільки побачили, як теорія під час навчального процесу втілюється у практику на виробництві ...

 

Брейн-ринг –  це не лише гра …

20 листопада 2014 року кафедра економіки підприємства та управління персоналом провела турнір з брейн-рингу серед студентів спеціальностей «Економіка підприємства» та «Управління персоналом та економіка праці». Брейн-ринг – це гра не лише на демонстрацію ерудиції або відмінної пам’яті. Це гра, яка вимагає майже миттєвої концентрації думок, вміння логічно мислити, працювати у команді та знаходити обґрунтовану відповідь на питання. І все це протягом 60 секунд у стані напруженості, оскільки поряд «конкуренти»! Тобто брейн-ринг – це можливість проявити й випробувати власний інтелект, увагу, зосередженість й витримку в цілому.

У грі приймали участь збірні команди студентів 1-го, 2-го, 3-го та 4-го курсів спеціальності «Економіка підприємства» (ЕП), а також збірна команда 1-2-го курсів студентів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (УП). За правилами проведення гри, а саме жеребкуванням, визначались команди що змагались у першій грі. Після першої гри і далі, переможець самостійно обирав на двобій наступну команду-суперника. Команда-переможець серед студентів здобувала право прийняти участь у супергрі із командою викладачів кафедри економіки підприємства та управління персоналом на звання найкращих «інтелектуалів». Абсолютно усі учасники отримали цікаві й приємні призи.

Позмагатись у першій грі рівнем інтелекту жереб випав команді 3-го курсу 

ЕП та збірній 1-2-го курсів УП. Після напруженої боротьби перемогу все ж таки здобула команда 3-го курсу ЕП. Далі запрошення за стіл отримала команда 2-го курсу ЕП. І знову команда 3-го курсу виборола перемогу. На двобій вийшла команда 1-го курсу ЕП і лідерство у грі змінилось. Команда 1-го курсу не лише впевнено виграла у 3-го курсу, а й здобула перемогу у останнього суперника – команди 4-го курсу ЕП, потрапивши таким чином у супергру проти команди викладачів. Студенти-глядачі активно підтримували свої команди, але секунданти уважно стежили за порядком та не допускали підказок. Після невеликої перерви супергра розпочалась. Викладачі і студенти по черзі задавали питання, часом доволі складні і підступні. І навіть були моменти, коли здавалось, що ось-ось студенти таки вирвуть перемогу у викладачів. Проте у підсумку переважили досвід і мудрість – перемогу у супергрі здобула команда викладачів. Але й студенти показали неймовірно високий рівень знань і волі до перемоги: гра відбувалась на рівних, про що засвідчив підсумковий рахунок гри – 3:2. Саме тому й головний приз з почестями був вручений студентам команди 1-го курсу ЕП!

 Для усіх присутніх гра подарувала незабутні враження, шквал позитивних емоцій та просто гарний настрій від спілкування у родинному колі кафедри.

Залишаючи аудиторію, викладачі і студенти усіх курсів разом обговорювали найбільш гострі моменти гри, найцікавіші питання, аналізували помилки команд та шляхи пошуку відповідей.

А кафедра економіки підприємства та управління персоналом бажає усім бути наполегливими у навчанні, оскільки саме розвинений інтелект і широкий світогляд є головною умовою успішності у майбутній професії.

Творчий конкурс «Спеціальність «Економіка підприємства» очима студентів»

28 жовтня 2014 кафедрою економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка за ініціативою кураторів і студентів 1-5 курсів відбулася тематична зустріч «Наша майбутня спеціальність» та творчий конкурс «Спеціальність «Економіка підприємства»» очима студентів», проведення якої стало доброю традицією.

Метою конкурсу є популяризація спеціальності «Економіка підприємства», підвищення її престижу та донесення до молоді конкурентних переваг даного фаху.

До складу конкурсної комісії входили: голова – випускник спеціальності «Економіка підприємства» Парахнич Юрій Володимирович, заступник керуючого Придніпровського Регіонального Департаменту, АТ «Банк «Фінанси та Кредит»; декан фінансово-економічного факультету Шинкаренко Р.В., доцент кафедри «Економіки підприємства» Биба В.В., студентка прискореної форми навчання «Економіка підприємства» Знайко Альона.

Конкурс був оголошений в шести номінаціях.

До конкурсної комісії надійшли роботи у номінаціях Флаєр», «Презентація», «Відеорилик», «Проспект», «Freestyle».

За конкурсною категорією «Флаєр» приймали участь студенти Білоус Антоніна, Міхрякова Вікторія, Фарига Ольга, Гавриленко Вікторія (група 101ЕПп) та Городенська Анастасія, Раду Юля, Бондаренко Денис (група 303 ЕП), роботи яких дозволили згадати шкільні роки і моменти, що стали вирішальними для них у виборі майбутньої професії. 

За конкурсною категорією «Презентація» підготували роботи наступні учасники: Демченко Анастасія (група 201ЕП) та Назаровська Вікторія, Улич Лілія  група (302 ЕП), що відобразили переваги спеціальності «Економіка підприємства» очима студентів.

За конкурсною категорією «Відеоролик» у конкурсі приймали участь відеоматеріали, підготовлені студентами: Метелицею Аліною, Касмініною Катериною (група 202 ЕП) та Худолій Мариною, Чечіль Тетяною (група 501 ЕП), про їх цікаве студентське життя в ПолтНТУ.

За конкурсною категорією «Проспект» членам журі було представлено роботи: Мирошниченко Анни, Опрі Дмитра, Гайжук Олексія (група 401 ЕП); Шикіло Анастасії (група 402 ЕП) та Петровець Оксани (група 502 ЕП). 

За конкурсною категорією «Freestyle» приймали участь: Денисова Юля, Бібік Ольга, Моргун Анастасія (група 101 ЕП) та Хохлова Дар’я, Жигаліна Аліна (група 301 ЕП). «Родзинкою» даних робіт був авторський підхід та креативність мислення.

Кафедрою економіки підприємства та управління персоналом вже другий рік ведеться набір студентів за напрямом підготовки «Управління персоналом та економіка праці», які теж прийняли активну участь у творчому конкурсі. Так,  Омельяненко Марина, Покотило Наталія (група 101УП) досить вдало презентували свою спеціальність, за що отримали спеціальний приз.

Як правило, такі зустрічі успішних випускників із викладачами кафедри та студентами проходять в теплому, родинному колі. 

І не випадково у цьому році було започатковано проведення виставки робіт «Наша родина багата на таланти», на якій було представлено роботи викладачів та студентів, а саме: картини, ікони, вишиті бісером, нитками, вироблені за допомогою тканини (автори: Павленко Олег, Бондаренко Тетяна, Задорожна Настя, Іваницька Світлана, Шумейко Олена, Кулакова Світлана); малюнки (Демченко Анастасія; Бондаренко Віта); прикраси з полімерної глини та бісеру (Романова Тетяна; Новохацька Юлія); вироби, вив’язані гачком (Шумейко Олена); поліграфічна продукція Прудкої Єлизавети виготовлена на французькій мові.

Студенти спеціальності «Економіка підприємства» та «Управління персоналом та економіка праці», наглядно продемонстрували вміння  декламувати, співати та танцювати.

Цікавою для студентів стала вікторина «Юний економіст», яка дозволила студентам розкрити свої інтелектуальні та творчі здібності.

За результатами конкурсу було оголошено переможців за номінаціями:

 

 • «Флаєр» – Городенська Анастасія, Раду Юля, Бондаренко Денис (группа 303ЕП);

 • «Презентація» – Демченко Анастасія (групи 201 ЕП);

 • «Відеоролик» –Худолій Марина, Чечіль Тетяна (групи 501 ЕП);

 • «Проспект» – Мирошниченко Анна, Опря Дмитро, Гайжук Олексій (групи 401 ЕП);

 • «Freestyle» – Денисова Юлія, Бібік Ольга, Моргун Анастасія (групи 101 ЕП).

 

Завідувач кафедри Чевганова В.Я. та члени журі подякували учасникам конкурсу за різноманіття цікавих ідей, за творчість і креативність та майстерність представлення власного бачення майбутньої реалізації отриманого фаху за спеціальністю «Економіка підприємства». 

 

ТЕОРІЯ – У НАВЧАННІ, ПРАКТИКА – НА ВИРОБНИЦТВІ

22 жовтня 2014 року студенти спеціальності «Економіка підприємства» груп 301-ЕП та 302-ЕП, разом з викладачами кафедри економіки підприємства та управління персоналом В.В. Бибою, Н.В. Левошко, О.Ю. Шумейко та О.В. Хадарцевим відвідали Публічне акціонерне товариство «Полтавський автоагрегатний завод». 

Ця навчально-виробнича екскурсія була проведена кафедрою економіки підприємства та управління персоналу саме у середині навчального періоду. На цей час студенти, які вже вивчають фахові економічні дисципліни, отримали певний рівень теоретичних знань щодо економічно-організаційної структури підприємства, ресурсної бази забезпечення виробничої діяльності, форм і методів реалізації економічного механізму діяльності підприємства, тощо. Тому поєднання традиційних аудиторних занять з навчанням і практикою безпосередньо на реальних підприємствах носить інноваційний характер. Це дозволяє не просто «запам’ятати» чи «визубрити» вивчений матеріал, а опанувати його в повній мірі, вміти застосовувати отриманні знання у практичній діяльності – тобто стати  справжнім фахівцем і професіоналом своєї справи. А саме таке завдання - підготовка економістів високого рівня кваліфікації – ставить перед собою і виконує колектив кафедри економіки підприємства та управління персоналом. Тому й підприємства, з якими співпрацює кафедра, одні з найбільших, найпотужніших, найпередових.

Сьогодні ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод» - це єдине в Україні і одне з найбільших в СНД спеціалізоване підприємство по виробництву гальмівної апаратури, призначеної для вантажних автомобілів типу КРАЗ, КАМАЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, причепів і напівпричепів, автобусів, тролейбусів і спеціальної автотехніки, а також часткового гальмівного устаткування залізничного рухомого складу. Завод заслужив на визнання і пошану в Україні, країнах СНД і Прибалтики, і в далекому зарубіжжі - Китаї, Болгарії, Франції, Германії, Австрії, Великобританії, США, Швейцарії, Греції, Туреччині, Польщі, Румунії і Аргентині. Завод контактує з представниками більше 40 країн світу.

У 2014 році, згідно результатів економічних рейтингів «Експортер року» і «Імпортер року», Державних органів статистики України, Полтавський автоагрегатний завод зайняв друге місце (золото), по сумарному балу, у сфері машинобудування, в номінації «Машини, устаткування і механічні пристосування і їх частини». Тому відвідуючи цехи та підрозділи підприємства, студенти були вражені  наявними потужностями, обладнанням, машинами і механізмами. Екскурсію по виробничим підрозділам проводив технолог підприємства Степан Іванович Кухар, під час якої він розповів про економіко-організаційні аспекти виробництва, специфіку технологічного процесу, механізм взаємодії між виробничими цехами і дільницями – тобто те, на  чому повинен добре розумітись економіст. Студенти ставили питання співробітникам підрозділів, уточнюючи окремі аспекти щодо обґрунтування виробничих програм підрозділів, планування ресурсного забезпечення, врахування окремих аспектів технологічного процесу у кошторисі діяльності підрозділу, особливостей розподілу витрат та формування собівартості окремих видів продукції, і багато інших професійних питань. 

Після ознайомлення із виробництвом, студенти і викладачі відвідали  музей Полтавського атвоагрегатного заводу, де відбулась  зустріч і спільна професійна бесіда з головним економістом підприємства – Золотайко Оленою Григорівною, до речі випускницею спеціальності «Економіка підприємства» ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Бесіда була присвячена професійним навикам і якостям, якими повинен володіти сучасний економіст, щоб стати успішним і досягти високого кар’єрного росту. Студенти активно ставили питання щодо роботи економіста на підприємстві, на що слід звернути більшу увагу в процесі навчання, які дисципліни мають більше значення при підготовці, тощо. Ну і звичайно ж студенти попросили Олену Григорівну поділитися секретами власного професійного успіху, на що отримали відповідь що головний секрет - наполеглива праця над власним професіоналізмом та відповідальне ставлення до навчання. А кафедра економіки підприємства та управління персоналом бажає усім студентам обов’язково скористатися цим «секретом», і зайняти гідне місце серед фахівців-економістів найвищого класу.

 

Вивчаємо економіку безпосередньо на виробництві

14 жовтня 2014 року студенти спеціальності «Економіка підприємства» групи 401-ЕП разом з викладачами кафедри економіки підприємства та управління персоналом С.М. Валявським та О.В. Хадарцевим відвідали Кобеляцький цукровий завод Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Добробут».

Навчально-виробничі екскурсії, які регулярно організовує кафедра економіки підприємства та управління персоналом, мають важливі значення при підготовці фахівців спеціальності «Економіка підприємства». Студенти мають змогу детально ознайомитись з виробничою та організаційною структурою підприємства, дослідити економічні аспекти виробничого процесу, вивчити на практиці взаємодію виробничих та невиробничих підрозділів і економічних служб. Окрім цього, студенти можуть «побачити» як теоретичні знання реалізуються у практичній діяльності реального підприємства.

Прибувши на підприємство, студенти були вражені масштабом його споруд і будівель, а також потужним гулом технологічного обладнання. Перед відвідуванням підприємства, було проведено обов’язковий інструктаж з техніки безпеки та видано засоби індивідуального захисту. Після цього, технолог підприємства Потапенко Валентина Василівна, провела тривалу екскурсію по підрозділам основного виробництва.

Студенти ознайомились з повним технологічним процесом виробництва цукру, економічно-організаційною роботою щодо передачі продукції по внутрішньо-коопераційним зв’язкам, економічним механізмом забезпечення цехів сировиною, матеріалами та іншими ресурсами, процедурою контролю за дотриманням параметрів виробництва.

Студенти уважно слухали пояснення технолога, ставили питання співробітникам окремих підрозділів, уважно вивчали техніко-економічні показники, що були наведені на інформаційних стендах і моніторах. А викладачі кафедри пропонували студентам дати відповіді на питання щодо функціонування підприємства, з урахуванням набутих теоретичних знань з дисциплін «Економіка підприємства», «Економіка праці», «Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства», «Економічний аналіз», «Економічні ризики», тощо.  

Після відвідування виробництва, група викладачів і студентів направилась в адміністративний корпус, де ознайомились з роботою економічних служб підприємства. Тетяна Павлівна Поставна, головний економіст заводу, прочитала лекцію студентам про завдання, обов’язки та специфіку роботи економіста на промисловому підприємстві.

Зокрема це: розроблення бюджету діяльності підприємства, складання калькуляцій продукції та кошторисів витрат підрозділів, планування ресурсного забезпечення виробництва, техніко-економічне обґрунтування оновлення і модернізації виробничих потужностей, аналіз господарської діяльності підприємства за окремими напрямами і в цілому, та багато інших аспектів. Тетяна Павлівна зазначила, що економіст, окрім знання економічних дисциплін, повинен розумітися на технічних аспектах виробництва, бухгалтерському обліку, логістиці, мати організаторські навики, володіти інформаційними технологіями. Тобто економіст повинен вміти завжди «найти спільну мову» з інженером, технологом, механіком, бухгалтером, маркетологом.

Адже саме економіст – перший помічник і права рука керівника! І знову студенти задавали питання головному економісту: які дисципліни більш важливі при  фаховій підготовці, які додаткові фахові навики потрібно розвивати, які бувають нестандартні ситуації у діяльності економіста, тощо.

Після отриманих відповідей, студенти попросили зробити колективне фото на згадку.

Залишали студенти підприємство сповненими нових знань, навиків і звичайно ж позитивних емоцій. А кафедра економіки підприємства та управління персоналом бажає усім студентам здобути освіту та стати економістом-професіоналом високого класу, якому сміливо можна доручити велике і потужне підприємство.

 

Економісти – разом у навчанні, разом у спорті!

З 4-го по 11-те вересня 2014 року у ПолтНТУ відбувся традиційний  турнір з міні-футболу пам’яті О.Г. Онищенка. Турнір відбувався між збірними усіх факультетів і структурних підрозділів університету. За правилами цьогорічного турніру перший тайм грала збірна викладачів, а другий – збірна студентів, при цьому результат зараховувався як загальний для факультету. А це означає, що і студенти і викладачі мали створити єдиний спортивний колектив, націлений на спільну мету – перемогу!  Тому нам дуже приємно відзначити що 1-ше місце посіла збірна команда саме фінансово-економічного факультету, на чолі з капітаном – ректором, доктором економічних наук, професором Онищенком В.О. Збірна команда факультету заслужено і почесно отримала чемпіонський кубок, а також «смачні» призи.

Збірну футбольну команду складали викладачі практично усіх кафедр факультету і студенти практично усіх спеціальностей, закріплених за факультетом. Зокрема  студентську команду від спеціальності «Економіка підприємства» представляли гравці Денис Коба (студент групи 302-ЕП), Євгеній Левченко (студент групи 302-ЕП) та Ярослав Гринь (студент групи 201-ЕП). Разом зі студентами, від викладачів спортивну честь і престиж факультету захищав асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Олександр Хадарцев. 

Спортивна боротьба за перемогу була динамічною і напруженою, але в той же час веселою і цікавою. І ціна перемоги – не лише фізична підготовка і спортивна майстерність, а й взаємна підтримка і допомога між викладачами і студентами.  А як щиро і яскраво вболівали команди і глядачі (теж викладачі і студенти) один за одного – позаздрять будь-які «ультрас»!

 

Тому наша головна перемога – це єдність між нами, одна «родина» викладачів і студентів. Ну а кафедра економіки підприємства та управління персоналом бажає усим перемог як у спорті, так і у навчанні і науці, оскільки ми всі знаємо, що «у здоровому тілі – здоровий дух»!

Адреса:

36011. м. Полтава, проспект Першотравневий, 24

Тел.: (099)-965-39-89

e-mail: Ekonomica@pntu.edu.ua

Facebook