Кафедра економічної теорії та економічної кібернетики

В Полтавському інженерно-будівельному інституті протягом багатьох десятків років курс «Обчислювальна техніка та програмування» читався на кафедрі будівельної механіки. В 90-х роках ХХ ст. в період трансформації університету на підготовку спеціалістів різних галузей народного господарства була створена кафедра комп’ютерних технологій та інформаційних систем (1998 р.) на чолі з доктором технічних наук, професором Савенком Русланом Григоровичем. Викладачами кафедри було про ліцензовано в 1999 р. нову, на той час, спеціальність «Економічна кібернетика» та здійснено перший набір студентів в кількості 18 осіб. З метою підвищення якості підготовки фахівців у 2003 р. було створену випускову кафедру економічної кібернетики, на якій працювали 7 викладачів: зав. кафедри – доктор технічних наук, професор Савенко Р.Г., канд. ф-м. наук, доцент Лисенко М.В., канд. техн. наук, доценти Крещенко Л.Ф., Носач О.Б., Харченко Ю.А. та асистенти Климко О.Г. і Скрильник І.І. За період з 2004 по 2018 рр. кафедрою було здійснено 15 випусків фахівців з економічної кібернетики (понад 550 бакалаврів і спеціалістів та понад 200 магістрів).

Кафедра політичної економії була заснована у 1962 р. Протягом 1962-1969 рр. кафедру очолював ветеран праці, кандидат економічних наук, доцент Іщенко Костянтин Федорович. З 1969 по 1982 рік кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Бризгалов Володимир Родіонович. З 1983 до 1986 року кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Турчин Микола Андрійович. З 1987 по 1990 рік кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Беляєв Юрій Костянтинович.

В 1991 році, у період поглиблення трансформаційних процесів у суспільстві й економічній науці рішенням вченої ради Полтавського інженерно-будівельно інституту кафедру політичної економії було перепрофільовано на кафедру економічної теорії і систем господарювання, а з 1994 року вона була перейменована у кафедру макроекономіки. В 1996 році, у період поглиблених дискусій щодо об’єктивності та прагматичного змісту економічних теорій, кафедру було перейменовано на кафедру економічної теорії. З 1994 по 2001 рік кафедру очолювала доктор економічних наук, професор Кривенко Лариса Володимирівна. З 2001 року по 2018 рік завідувачем кафедри був доктор економічних наук, професор Дубіщев Віктор Петрович. У 2006 році з метою забезпечення інноваційного розвитку структурних підрозділів університету за рішеннями вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка на базі кафедри економічної теорії була створена кафедра економічної теорії та регіональної економіки.

Після переходу на підготовку фахівців за новою спеціальністю 051 «Економіка» (освітня програма «Економічна кібернетика та аналітична економіка») згідно з наказом №22 від 07.02.2018 р. було створено нову кафедру шляхом об’єднання кафедр економічної кібернетики й економічної теорії та регіональної економіки. З 01.03.2018 р. в.о. зав. кафедри економічної теорії та економічної кібернетики є доктор економічних наук, професор Дубіщев Віктор Петрович.

Зараз кафедра забезпечує фундаментальну підготовку з економіко-математичного моделювання та економічної теорії студентів Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту та здійснює підготовку фахівців в Навчально-наукових інститутах архітектури та будівництва, інформаційних технологій та мехатроніки, нафти і газу й гуманітарному факультеті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Список основних дисциплін професійної підготовки фахівців з спеціальності 051 "Економіка" (освітня програма "Економічна кібернетика та аналітична економіка"):

 1. Економіка підприємства /Enterprise Economics
 2. Фінанси /Finance
 3. Бухгалтерськийоблік /Accounting
 4. Економетрика/ Econometrics
 5. Дослідження операцій /Operations Research
 6. Методи прийняття рішень /Decision-making Methods
 7. Програмні оболонки і пакети/ Software Shell and Packages
 8. Технологіястворенняпрограмних та інтелектуальних систем /Technology of Software and Intelligent Systems
 9. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці /Economic-mathematical Models in Management and Economics
 10. Інформаційні системи і технології в управлінні /Informational Systems and Technologies in Management
 11. Моделювання економіки /Simulation of Economics
 12. Операційні системи /Operating Systems
 13. Автоматизовані системи управління /Automated Process Control Systems
 14. Адаптивні моделі економіки /Adaptive Economic Models
 15. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації /Algorithmic and Programming Procedures for Information
 16. Моделі економічної динаміки /Economic Dynamics Models
 17. Cистеми підтримки прийняття рішень /Decision Support Systems
 18. Прогнозування соціально-економічних процесів/ Prediction of Socio-economic Processes
 19. Топологія економічних структур: аналіз та моделювання/ Topology Economic Structures: Analysis and Simulation
 20. Управління проектами інформатизації /Information Project Management
 21. Системи обробки економічної інформації /Economic Information Processing Systems
 22. Технологія проектування та адміністрування БД і СД /Technology Designand Administration of Databases and Warehouse Data
 23. WEB-програмування /WEB-programming

 1. Адміністрування мережевних операційних систем та захист інформації в мережах /Administration of network operating systems and protection of informationin networks
 2. Бізнес-діагностика /Business Diagnostics
 3. Глобальна економіка /Global Economy
 4. Соціальна відповідальність /Social responsibility
 5. Інформаційний менеджмент /Information Management
 6. Економічна ефективність інформаційних систем /Economic efficiency of information systems
 7. Концепції та стратегії розвитку економіки /Conceptions and Strategies of Economic Developmen
 8. Корпоративні інформаційні системи /Corporate Information Systems
 9. Математичні методи і моделі ринкової економіки /Mathematical methods and models of market economy
 10. Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці /Methodology of scientific resear chinthe information economy
 11. Моделювання в управлінні соціально-економічними системами /Modelingin the management of socio-economic systems
 12. Моделювання економічних ризиків /Modeling of economic risks
 13. Нейро-нечіткі технології моделювання економічних систем /Neuro- fuzzy technology for modeling of economic systems
 14. Прикладна економетрика /Applied econometrics
 15. Управління проектами /Projects Management
 16. Обєктно-орієнтовне моделювання, проектування та програмування інформаційних систем /Object-oriented modeling, planning and programming of information systems

На кафедрі зараз працюють 10 викладачів: 1 доктор економічних наук, професор, 8 кандидатів наук, доцентів, 1 старший викладач.

Дубіщев Віктор Петрович – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка з 1984 року.

У 1998 році захистив докторську дисертацію на тему «Методологічні основи формування господарського механізму регіону».

Має понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження інноваційних форм господарського механізму.

Викладає дисципліни: політична економія, макроекономіка, теорія економіки регіонів, соціальна відповідальність, методологія наукових досліджень.

Жовнір Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка з 1998 року.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Стратегія і тактика підвищення якості праці на регіональному рівні»

Має понад 65 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: формування ефективності праці на загальнодержавному та регіональному рівнях.

Викладає дисципліни: макроекономіка, мікроекономіка.

Шевченко Олена Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка з 2010 року.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування ринку цінних паперів у  трансформаційній економіці».

Має понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем функціонування та розвитку ринку цінних паперів та венчурного капіталу в інноваційній економіці.

Викладає дисципліни: економічна теорія, мікроекономіка.

Максименко Олег Сергійович – кандидат економічних наук, доцент.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка  з 2005 року.

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Державне регулювання енергоефективного розвитку національної економіки».

Має понад  35 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: енергетична безпека  національної економіки.

Викладає дисципліни: політична економія,  мікроекономіка, економічна теорія.

Лисенко Микола Володимирович– кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка з 1976 року.

Має понад 50 друкованих та 70 навчально-методичних праць.

Напрям наукової діяльності: Економіко-математичне моделювання.

Викладає дисципліни: Моделювання економіки, Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації, Основи теорії систем і системний аналіз, Моделювання в управлінні соціально-економічніми системами, Математичні методи і моделі ринкової економіки.

Харченко Юрій Анатолійович– кандидат технічних наук, доцент.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка з 1988 року.

Має понад 90 друкованих наукових та 30 навчально-методичних праць.

Напрям наукової діяльності: економіко-математичне моделювання соціально-економічних процесів.

Викладає дисципліни: Економіко-математичні методи та моделі, Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці, Моделювання економічних ризиків, Актуарні розрахунки, Програмні оболонки і пакети.

Кобець Сергій Петрович– кандидат економічних наук, доцент.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка з 2014 року.

Має понад 40 друкованих та 20 навчально-методичних праць.

Напрям наукової діяльності: Управлиння економічною стійкістю підприємств.

Викладає дисципліни: Економіко-математичне моделювання: оптимізаційні методи та моделі, економетрик; Системи моніторингу в економіцi.

Щербініна Світлана Адамівна– старший викладач.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка з 2005 року.

Має понад 40 друкованих та 10 навчально-методичних праць.

Напрям наукової діяльності: організаційно-економічні засади підвищення енергоефективності житлового будівництва.

Викладає дисципліни: економетрика, оптимізаційні методи та моделі, економічна кібернетика, моделювання економічних ризиків, ефективність інформаційних систем.

В наш час економічна кібернетика є наукою, яка вивчає нетрадиційні за постановкою, складністю та шляхами розв’язання задачі управління. Об’єм та рівень необхідних знань, кваліфікація спеціалістів, які володіють методологією та інструментарієм дослідження поведінки економічних систем наближені до стандарту сучасної економічної освіти в розвинених країнах світу. Студенти, які навчаються за спеціальністю «Економіка» (освітня програма «Економічна кібернетика та аналітична економіка»), за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр отримують систему знань із спеціальних економічних та математичних дисциплін, новітніх інформаційних технологій та використання комп’ютерної техніки.

Процес пізнання людиною навколишнього світу в значній мірі пов’язаний із створенням моделей, побудованих за принципом аналогій щодо досліджуваних об’єктів. Основним методом економічної кібернетики є моделювання. Економічна кібернетика – самостійний науковий напрямок, який вивчає економіку та її ланки як складні динамічні системи управління. Об’єктом економічної кібернетики є економічна система – складна цілеспрямована керована динамічна система, що здійснює виробництво, розподіл та використання матеріальних благ з метою задоволення людських потреб.

Економічна кібернетика досліджує особливості соціально-економічних процесів управління в економічних системах та синтезу систем управління економічними об’єктами. Економічній кібернетиці притаманний системний підхід, який дозволяє досліджувати явище в усій його складності, із урахуванням усіх наявних зв’язків та властивостей. Це дозволяє виявити, дослідити та раціонально використати закономірності управління в природі, суспільстві та штучно створених системах.

Економісти-кібернетики мають високу кваліфікацію в галузі економіки та управління. Вони володіють сучасними математичними методами аналізу й прогнозування економічних процесів, вміють організовувати комп’ютеризацію економічних об’єктів із використанням новітніх інформаційних технологій, є сучасними фахівцями в будь-якій галузі економіки та в управлінні виробничо-економічними системами.

Наукова діяльність кафедри здійснюється у відповідності із законами України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», нормативами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями ректорату з рішеннями вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка та відповідає стратегічним напрямам науково-дослідницької роботи університету.

Наукова робота науково-педагогічних працівників кафедри підпорядкована плановій науково-дослідній темі «Управління соціально-економічним розвитком на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні» (державний реєстраційний номер 011U001833). У межах цієї теми за останні роки захищені кандидатські дисертації Глушко А.Д., Максименка О.С. Готуються наукові статті, монографії, проводяться методологічні семінари.

Зусилля професорсько-викладацького колективу зосереджені на дослідженнях таких основних наукових напрямків:

 • розроблення моделей економічного розвитку регіонів України у глобалізаційних світових умовах;
 • економіко-математичне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів;
 • формування трудового потенціалу регіону;
 • інноваційно-інвестиційний механізм реалізації стратегії розвитку регіону;
 • управління трудовим потенціалом з урахуванням регіональних факторів розвитку;
 • формування регіональної регуляторної політики;
 • економічне стимулювання енергоефективного розвитку регіонів України;
 • глобальні проблеми сучасного економічного розвитку в умовах інтеграції;
 • формування регіональних ринків нерухомості;
 • фінансування регіональних ринків туристичних послуг.

Науково-дослідницька діяльність кафедри сприяє розвитку економічної науки і спрямована як на теоретичну оцінку поточних та довгострокових викликів глобальної економіки, так і на підготовку пропозицій з реалізації практичних заходів на різних рівнях економіки: національному, регіональному, галузевому, окремого підприємства. Поряд з теоретичними фундаментальними дослідженнями, кафедра надає консультаційні послуги підприємствам у формуванні підходів до стратегії їх розвитку.

За результатами наукових досліджень викладачів кафедри за останні п'ять років розроблено та видано 374 друкованих праць в тому числі 16 навчальних посібників, 218 статей в фахових та закордонних виданнях, 10 монографій, 307 тез доповідей. Повнотекстові статті, монографії, навчальні посібники та інші наукові публікації професорсько-викладацького колективу нашої кафедри розміщені у вільному доступі на сайті Інституційного депозитарію ПолтНТУ: http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/62, http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/49.

На кафедрі функціонує науково-методологічний семінар, на якому розглядаються найважливіші проблеми сучасної економічної теорії та історії економічної думки. Матеріали роботи семінару регулярно публікуються у провідних фахових наукових збірниках України: Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка і регіон», «Економічний часопис», «Економічна теорія» та інших.

Доброю традицією колективу кафедри є участь у організації та проведенні Всеукраїнській науково-практичних Інтернет-конференції «Сучасна економічна наука: теорія і практика».

Для активного обміну досвідом і науковими досягненнями кафедрою економічної теорії та економічної кібернетики, спільно з іншими кафедрами ННІ ФЕМ ПолтНТУ, проводяться щорічні Міжнародні науково-практичні конференції ««Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність» та«Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки».У рамках цих Міжнародних науково-практичних конференцій проводяться щороку секційні засідання кафедри на теми «Перспективи соціально-економічного розвитку України у контексті євроінтеграції» та «Інформаційні системи і комп’ютерні технології, моделювання та прогнозування в управлінні інноваційними процесами».

Кафедрою щорічно проводиться секційні засідання на актуальні проблеми економічної теорії та економічної кібернетики Всеукраїнського фестивалю науки у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

На кафедрі економічної теорії та економічної кібернетики організовано науково-дослідну роботу студентів. У системі організації науково-дослідної роботи студентів важливе місце займають олімпіади, конференції, конкурси студентських наукових робіт, науковий гурток. Щорічно викладачами кафедри проводиться І тур олімпіади з дисципліни «Регіональна економіка» та спеціальності «Економічна кібернетика» з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді.

Діяльність наукового гуртка спрямована на формування наукового світогляду та основ загальної наукової культури, а також популяризації науково-дослідної роботи серед студентів. На засіданнях гуртка розглядаються найактуальніші проблеми економічної теорії. Гурток працює за такими темами досліджень:

 1. Структура національної економіки, структурна політика та механізм її реалізації.
 2. Інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її реалізації.
 3. Регулятори і важелі антикризової політики держави.
 4. Економіко-математичне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів.
 5. Інноваційний розвиток, державна інноваційна політика та механізм її реалізації.

Керівник гуртка – в.о. завідувача кафедри, д.е.н., професор Дубіщев Віктор Петрович.

За результатами роботи студентського наукового гуртка студентами під керівництвом викладачів кафедри протягом останніх п’ять років опубліковано: 276 наукових публікацій, з них 27 статей і 249 тез.

Метою міжнародної діяльності кафедри є підвищення ефективності співпраці з ВНЗ партнерами, пошук, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри та університету в Україні та за її межами.

Головними напрямами діяльності кафедри в міжнародному співробітництву є :

 • залучення науково-педагогічних працівників, магістрів та аспірантів до участі у міжнародних проектах;
 • співпраця з міжнародними освітніми установами;
 • викладання для іноземних громадян в університеті;
 • організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів кафедри;
 • використання міжнародного досвіду в науковій, навчально-методичній та культурно-виховній роботі;
 • сприяння науковій співпраці з іноземними колегами.

Науковий потенціал кафедри постійно зростає за рахунок щорічної участі у міжнародних наукових конференціях. Викладачі кафедри плідно працюють в науково-дослідницькому напрямі, про що свідчить кількість опублікованих у закордонних виданнях тез доповідей та наукових статей.

Участь викладачів кафедри в міжнародних конференціях:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна економічна наука: теорія і практика».
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність».
 • Міжнародна науково-практична конференція «Social responsibility as the defining strategy of development of modern business» //Modern trend sin the development of CSR materials. Лісабон, Португалія.
 • Innovative Educational Technologies: Experience of the European Union Countries and its Introduction in the Training of Economics and Management. – Training. – Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економічна теорія у ХХІ ст.» Полоцький державний університет (Білорусь).
 • Conference Proceedings of the 5th International Scientific Conference «Modern problems of management: economics, education, healthcare and pharmacy». - Opole, Republic of Poland.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Kondratyuk Innovations XX – XXI».
 • Міжнародна азербайджансько-українська конференція «BUILDING INNOVATIONS 2018».
 • International Scientific Practical Conference «Innovation management in marketing modern trends and strategic imperatives» – Poland.
 • The 16th International Scientific Conference «Information Technologies and Management»– Riga: ISMA University.

Розвиток спільних програм є одним з магістральних напрямків розвитку міжнародного співробітництва кафедри. Тому актуальним залишається питання розширення сфери співробітництва з іноземними партерами, зокрема створення і впровадження програм подвійних дипломів.

На сьогодні кафедра проводить організаційну роботу з пошуку профільних консорціумів в рамках Програми ЄС «Горизонт 2020». Також викладачі кафедри беруть активну участь у інформаційних сесіях щодо можливостей співпраці в рамках програми Еразмус +.

Кафедра розширює міжнародні контакти зі спорідненими кафедрами європейських університетів з метою обміну науковим досвідом, презентацією наукових власних досліджень. В рамках підписаних угод про співпрацю здійснюється міжнародне співробітництво з колегами із зарубіжних університетів: Полоцьким державним університетом (Білорусь), Білостоцькою політехнікою (Польща), University of Mons (Mons, Belgium), Азейбаджаном.

Науково-педагогічний склад кафедри активно співпрацює із зарубіжними науковими та навчальними закладами у рамках наукового стажування та обміну науковим досвідом:

 • к.е.н, доцент Шевченко О.М. пройшла стажування за кордоном в Молдовському державному університеті та отримала сертифікат науково-педагогічного стажування за спеціальністю 051 «Економіка» (профіль економічна теорія).
 • к.е.н., доцент Марчишинець О.В. - науково-педагогічне стажування «Innovative Educational Technologies: Experience of the European Union Countries and its Introduction in the Training of Economics and Management» за спеціальністю 051 «Економіка». // Департамент економіко-правових досліджень Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору. Сертифікат Серія С 20170724

Результати закордонних стажувань дають можливість збагатити лекційний матеріал та підвищити рівень проведення сучасних різноманітних форм практичних занять. На основі зібраного матеріалу розробляються програми і методичні рекомендації до курсів, видаються монографії та статті, поповнюються бібліотечні фонди.

До наукових досліджень кафедри активно долучаються іноземні студенти. В рамках студентського наукового гуртка кафедри підготовлено наукові доповіді з проблем розвитку міжнародних економічних відносин між Україною, Тунісом, Азербайджаном, Туркменістаном.

Запрошуємо науковців з України, близького та далекого зарубіжжя до співробітництва!

ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ СТАТИ НАЙБІЛЬШ ПІДГОТОВЛЕНИМИ ФАХІВЦЯМИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАДАЧ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ!!!

Спеціальність 051«Економіка» освітня програма «Економічна кібернетика та аналітична єкономіка» є унікальним поєднанням комп'ютерних і економічних дисциплін, що забезпечує можливість роботи в різних сферах економіки без здобування додаткової дорогої освіти і перепідготовки.

Студенти, що навчаються на спеціальності 051«Економіка» освітня програма «Економічна кібернетика та аналітична економіка» отримують систему знань за економічними, управлінськими, математичними та спеціальними дисциплінами, прогресивними комп'ютерними технологіями. Попит на економістів-кібернетиків в Україні значний, про що свідчать 100% працевлаштування випускників нашої спеціальності.

Основні посади, на яких економіст-кібернетик може працювати після закінчення навчання:

 • Головний економіст
 • Провідний економіст з аналізу портфельних ризиків та прогнозування
 • Провідний економіст управління корпоративного бізнесу
 • Економіст з матеріально-технічного забезпечення
 • Економіст з планування
 • Економіст з управлінського обліку
 • Аналітик відділу аналізу та оптимізації адміністративних витрат
 • Аналітик консолідованої інформації
 • Фінансовий-аналітик
 • Адміністратор бази даних
 • Інженер-програміст з автоматизації систем оброблення інформації
 • Web-дизайнер, Front-End Developer

ЧЕКАЄМО НА ВАС В РЯДАХ ЕКОНОМІСТІВ-КІБЕРНЕТИКІВ ПолтНТУ!!!

Консультації за телефоном +38 (095) 727-58-90 (Кобець Сергiй Петрович), м. Полтава, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, пр. Першотравневий, 24, каб. 104-А

З кожним роком все більше іноземних громадян обирають місцем свого подальшого навчання Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, який за багаторічну історію свого існування став справжнім флагманом освіти й науки у розгалуженій системі вищих навчальних закладів України.

Кафедра економічної теорії та економічної кібернетики запрошує до навчання іноземних громадян на спеціальність 051 «Економіка».

Навчання за спеціальністю 051 «Економіка» відкриває перед Вами унікальні можливості:

 • стати висококваліфікованим і затребуваним дипломованим фахівцем;
 • отримати диплом бакалавра і магістра європейського зразка;
 • продовжити своє навчання в аспірантурі ПолтНТУ;
 • брати активну участь в організації і проведенні розважальних і культурних заходів у ПолтНТУ;
 • ознайомитися з культурою і мистецтвом українського народу;
 • провести незабутні студентські роки в мальовничому місті Полтава і знайти справжніх друзів серед студентів ПолтНТУ.

Для іноземних студентів в університеті розроблені спеціальні адаптовані методичні матеріали (конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань, курсових і дипломних проектів), що сприяють по-підвищенню ефективності їх самостійної роботи і якості їх професійної підготовки. Викладачами кафедри здійснюється викладання дисциплін англійською мовою. Викладачі кафедри успішно склали іспити та отримали міжнародні сертифікати, що підтверджують їх високий рівень знання англійської мови.

Більш детальну інформацію щодо умов вступу іноземних громадян на навчання до ПолтНТУ можна дізнатися за адресою:
м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, центральний корпус, перший поверх, кімната 122.

E-mail: interoffice.pntu@gmail.com

Контактний телефон: +38(050) 618-94-06 – Вірченко Віктор Вікторович

Наші кібернетики економісти поєднують відмінні успіхи в навчанні з науковою роботою, за результатами якої разом студенти разом з керівниками публікують статті у фахових виданнях України.

Вони щорічно успішно виступають на Всеукраїнській олімпіаді з спеціальності «Економічна кібернетика (2018 р., м. Львів), перемагають у конкурсі Міс факультету, а також беруть активну участь у художній самодіяльності університету

Кращі випускники 2017 р. блискуче захистили дипломні роботи на одному з промислових підприємств м. Полтави.

В 2018 р. студент гр. 401-ЕК Мудряк Максим став фіналістом Загально-Європейського конкурсу ITchallenges, де брали участь представники 11 країн, в категорії Front-end html developer, який відбувся у Краківському технологічному парку (м. Краків, Польща).

У цьому році наша кібернетична родина поповнилася п’ятнадцятьма першокурсниками з різних куточків рідної Полтавщини.

Ми пишаємося нашими випускниками, які є гордістю Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Вони часто відвідують нас з пропозиціями про вакансії для студентів старших курсів (деякі відділи провідних українських компаній складаються тільки з наших випускників). Високий рівень підготовки кібернетиків-економістів дає можливість працевлаштування кращих магістрантів вже на 5-му курсі та навчання за індивідуальним графіком.

Так, відділ впровадження і розробки 1С компанії ТОВ «Кернел-Трейд» очолює Сорока М., наш випускник 2006 р. Разом з ним у відділі працюють випускники спеціальності «Економічна кібернетика» різних років – Ковпак А. (2008), Коросташов В. і Лисенко С. (2009), Пунтус А. (2011), Якименко І. (2017). Зараз навчається за індивідуальним графіком і працює в відділі наш магістрант Дяченко О.

Якісна й сучасна освіта отримана в університеті з спеціальності «Економічна кібернетика» дає можливість нашим магістрам застосувати набуті ґрунтовні знання й практичні навички з економіко-математичного моделювання та комп’ютерних технологій оброблення економічної інформації під час роботи на підприємствах різних галузей економіки країни. Наші кращі випускники 2017 року успішно застосовують фундаментальні знання з інформаційних технологій, фінансів, економіки та маркетингу під час розв’язування практичних задач.

Марія Шаповал працює провідним фахівцем з маркетингу та реклами автомобілів Ford та Volvo ТОВ ДК “Полтава-Автосвіт”.

Ольга Дейнеко працює на посаді Junior Front - End Developer у фірмі “SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY YANPIX”.

В АТ ”ОТП Банк” старшим фахівцем з кредитування Полтавського кредитно-контрольного округу працює Володимир Курлов.

На приватному підприємстві “Будмонтажпроектплюс” (м. Лохвиця) працює економістом зі збуту Аліна Савенко.

Рубан Дмитро і Рибас Вікторія працюють фахівцями відділу статистики сервісу та якості у Департаменті сервісу та якості ТОВ «Нова пошта».

Можна ще додати, в цій компанії у різних відділах (м. Полтава, м. Київ) працюють ще кілька десятків випускників нашої кафедри (2005 – 2016 р.) на посадах начальників відділів, програмістів та фахівців з логістики, інформаційних систем тощо.

Також часто на кафедрі організовуються зустрічі наших випускників з викладачами. Так в 2017 р. до нас завітали випускники 2012 р., які розповіли про власні досягнення та подякували викладачам за фахову підготовку.

В 2018 р. до нас завітали студенти 1-го випуску (2004 р.) й 10-го (2013 р.). Випускники згадували роки навчання в університеті та розповідали про власні професійні перемоги й життєві здобутки та щиро подякували викладачам університету за плідну працю.

Щоб правильно вибрати спеціальність, важливо знати чітко свою мету. В усіх абітурієнтів вона добре відома – це перспективна робота, яка надає можливість отримувати гідну заробітну плату та підійматися кар’єрними сходинками вгору. Фахівець з економічної кібернетики – це економіст-аналітик, який має високу кваліфікацію у галузях аналізу та управління різноманітними секторами економіки, зокрема: виробництво, фінанси, банківський бізнес, державне управління та ін. Він володіє сучасними методами збору інформації, формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій; управління економічними об’єктами в умовах невизначеності. Отже, якщо Ви маєте бажання бути успішним, тоді вибір освітньої програми «Економічна кібернетика» – це правильне рішення.

Наші кращі випускники:

Вірченко В.В. (випускник 2008 р.), канд. техн. наук,

начальник відділу міжнародних зв’язків Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Тесьолкін Д.О. (випускник 2004 р.), канд. екон. наук,

фахівець департаменту ризик-менеджменту центрального офісу АТ «Укрсиббанк» (м. Київ)

Мащенко О.В. (випускник 2005 р.),

керівник департаменту логістики компанії «Кернел» (м. Київ).

Також випускники спеціальності «Економічна кібернетика» поділилися власними враженнями про навчання в університеті й розповіли про власні здобутки:

Колода Леонід (м. Київ), випуск 2006 р.

З 2006-2012 рр. працював у ПАТ «Промінвестбанк» спеціалістом з впровадження DWH, а з квітня 2014 р. – у Київській телекомунікаційній компанії. У роботі стають в нагоді такі дисципліни, що вивчалися в університеті: економічний аналіз, математична статистика, проектування баз даних. Під час навчання на самоосвіту приходилося витрачати 90% часу. Отриманий диплом магістра допоміг моєму кар’єрному зростанню.

Камуз Максим (м. Вроцлав, Польща), випуск 2007 р.

Працював у м. Києві у телекомунікаційній компанії «Воля». Філіали відкриті у всіх обласних центрах, у тому числі і в Полтаві. У компанії займаю посаду старшого аналітика першої категорії. В основні обов’язки входить: систематичне надання консолідованої інформації про показники діяльності компанії керівникам верхньої ланки управління З усього, що дійсно пригодилося у роботі після університету, так це знання VBA та й сам Microsoft Excel. Мій рівень програмування на Microsoft Excel VBA досягнув професійного та суттєво відрізняється від тих принципів та методів, якими користувалися на заняттях.

Рукас Андрій (м. Вільнюс, Литва), випуск 2007 р.

Работаю в международной компании HYVA Hydraulics. Очень многие знания действительно пригодились на практике, а особенно: методы прогнозирования, построение IDEF моделей, методы принятия решений, ну а программирование на VBA и работа с базами данных это вообще ежедневное занятие, поскольку эффективное планирование продаж и ведение клиентской базы очень важно для успешной торговли на специализированных рынках. Так же стараюсь продолжать освоение кибернетических дисциплин самостоятельно, например, активно интересуюсь новыми разработками в сфере задач оптимизации систем и принятия решений с помощью нейронных сетей.

Лубенець Ігор (м. Київ), випуск 2012 р.

З 2012 р. по 2014 р. працював спеціалістом відділу програмування Департаменту інформаційних технологій в «Простобанк Консалтинг». Зараз працюю в 6-Systems Sixt Group (з квітня 2014 р. по червень 2016 р. - Senior PHP Developer, з червня 2016 р. по теперішній час - Java Web Developer). Які дисципліни мені більше допомогли в роботі? Це WEB-програмування, програмування на C++, бази даних, мережі, вища математика, а взагалі вони всі навчили найважливішому – умінню думати. Під час навчання в університеті майже весь вільний час витрачав на самоосвіту, займався фрілансом. Вибираючи спеціальність «Економічна кібернетика» я керувався тим, що за усіма характеристиками вона найбільше підходила для досягнення моїх життєвих прагнень.

Шапаренко Ліна (м. Полтава), випуск 2016 р.

Кафедра економічної кібернетики стала частиною мого життя. Це найкращі роки становлення, формування нового мислення. Тут мене навчили вчитися. Тобто не вручили порцію застарілих з часом знань, а розвинули у мені навички, що дозволяють завжди і всюди знаходити потрібну та актуальну інформацію. І не тільки знаходити, але й ефективно використовувати. Спеціальність «Економічна кібернетика» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, в першу чергу, є поєднанням двох - економічного та комп’ютерного напрямків підготовки, що безумовно, є одними з найбільш затребуваних на ринку праці. Під час лекцій, лабораторних і практичних занять на кафедрі я не тільки отримувала знання з різних предметів, але і насолоджувалася можливістю спілкування з прекрасними людьми з багатим професійним та життєвим досвідом. Викладачі вклали в нас не тільки знання, але і часточку душі, своїми настановами та теплими словами надихали нас на нові починання, вселяли віру у власні сили. Поряд з нами були надійні наставники, готові у будь-який час підтримати, дати пораду, направити на вірний шлях. Своїми професійними досягненнями всі випускники доводять, що вони отримали якісні знання. Така хороша атмосфера на кафедрі не зрівняється ні з чим, адже тут дійсно виховують професіоналів, справжніх спеціалістів своєї справи. Саме за це я вдячна кафедрі економічної кібернетики.

Якименко Ірина (м. Полтава), випуск 2017 р.

Працюю програмістом 1С у групі розробки 1С бухгалтерського обліку ПРАТ «Полтавський олійно-екстрактний завод КЕРНЕЛ ГРУП». В наш час недостатньо бути лише хорошим економістом чи програмістом. Після закінчення навчання, при практичному застосуванні своїх знань на робочому місці, дуже цінується вміння використовувати комп’ютерні технології під час виконання економічних завдань. Побудова економічних моделей за допомогою комп’ютера, автоматизація економічних і фінансових розрахунків дозволяє значно скоротити час для виконання завдань і прийняття управлінських рішень, мінімізує ймовірність помилок, відкриває нові можливості для аналітики, що особливо актуально в умовах ринкової економіки. Всі перераховані вище навички були набуті мною під час навчання на кафедрі економічної кібернетики. Саме це дозволило мені успішно виконати всі тестові завдання на співбесіді та влаштуватися в одну з найуспішніших та найбільших агропромислових компаній в Україні – ТОВ "Кернел-Трейд", на престижну посаду! Виражаю свою подяку всім викладачам кафедри за підтримку, досвід та ґрунтовні знання!

Фото випускників спеціальності «Економічна кібернетика» 2004 – 2013 рр.

Адреса: 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24

Тел.: 60-87-58

e-mail: ettare06@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/1444295499196842

Аудиторії кафедри

 • 107-А – приміщення кафедри;
 • 102-А і 104-А– викладацькі;
 • 103-А – комп’ютерний клас;
 • 101-А – лекційна аудиторія;
 • 206-Ф – кабінет завідувача.