Кафедра економічної теорії та регіональної економіки

В умовах глобалізації та інформатизації суспільства, комп’ютеризації всіх галузей діяльності людини все більшої значущості набувають не лише професійні, але й базові компетенції. Кафедра економічної теорії та регіональної економіки є однією з базових кафедр університету  і функціонує у складі Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту. Вона забезпечує фундаментальну економіко-теоретичну підготовку студентів Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту та здійснює підготовку фахівців на будівельному, гуманітарному, електромеханічному факультеті та факультеті нафти, газу та природокористування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Кафедра була заснована у 1962 році як кафедра політичної економії. Протягом 1962-1969 рр. кафедру очолював ветеран праці, кандидат економічних наук, доцент Іщенко Костянтин Федорович.

З 1969 по 1982 рік кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Бризгалов Володимир Родіонович.

З 1983 до 1986 року кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Турчин Микола Андрійович.

З 1987 по 1990 рік кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Беляєв Юрій Костянтинович.

З 1991 року, у період поглиблення трансформаційних процесів у суспільстві  і в економічній науці  рішенням вченої ради Полтавського будівельно-інженерного інституту кафедру політичної економії було перепрофільовано на кафедру економічної теорії і систем господарювання, а з 1994 року вона була перейменована у кафедру макроекономіки. З 1996 року, у період поглиблених дискусій щодо об’єктивності та прагматичного змісту економічних теорій, кафедру було перейменовано на кафедру економічної теорії. З 1994 по 2001 рік кафедру очолювала доктор економічних наук, професор Кривенко Лариса Володимирівна.

З 2001 року  по сьогоднішній час завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Дубіщев Віктор Петрович. У 2006 році з метою забезпечення інноваційного розвитку структурних підрозділів університету за рішеннями вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка на базі кафедри економічної теорії була створена кафедра економічної теорії та регіональної економіки.

Сьогодні на кафедрі викладається широкий спектр дисциплін:

1. Політична економія.

2. Мікроекономіка.

3. Макроекономіка.

4. Історія економіки та економічної думки.

5. Економічна теорія.

6. Регіональна економіка.

7. Сучасні економічні теорії.

8. Соціальна економіка.

9. Національна економіка.

10. Основи економіки.

11. Соціально-економічна безпека.

12. Мікроекономіка і макроекономіка.

13. Соціальна відповідальність.

14. Методологія наукових досліджень.

15. Лауреати Нобелівської премії.

Викладання дисциплін ведеться у відповідності до освітньо-кваліфікаційного напряму підготовки бакалавра, магістра та вимог типових навчальних програм і розроблених на їх базі робочих навчальних програм.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням науково-методичного рівня викладання та застосовують інноваційні методи навчання.

Матеріально-технічна база кафедри економічної теорії та регіональної економіки постійно поповнюється відповідно до повного забезпечення потреб навчального, наукового, виховного й соціально-культурного розвитку університету. Кафедра економічної теорії та регіональної економіки розташована у наступних приміщеннях:

107- А – кафедра економічної теорії та регіональної економіки;

04 - А – лекційна аудиторія;

010 - А – комп’ютерне приміщення;

206 -Ф – кабінет завідувача.

Усі приміщення паспортизовані, повністю відповідають санітарним нормам як за площею, так і за температурними та освітлювальними режимами.

На кафедрі працюють 7 викладачів, у тому числі 1 доктор економічних наук, професор; 6 доцентів.

Дубіщев Віктор Петрович – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка з 1984 року.

У 1998 році захистив докторську дисертацію на тему «Методологічні основи формування господарського механізму регіону».

Має понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження інноваційних форм господарського механізму.

Викладає дисципліни: політична економія, макроекономіка, теорія економіки регіонів, соціальна відповідальність, методологія наукових досліджень.

Титаренко Любов Михайлівна – заступник завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка з 1979 року.

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості реального обороту основних виробничих фондів»

Має понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічні аспекти комплексного структурування національної економіки.

Викладає дисципліни: сучасні економічні теорії, економічна теорія, історія економіки та економічної думки.

Жовнір Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка з 1998 року.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Стратегія і тактика підвищення якості праці на регіональному рівні»

Має понад 65 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: формування ефективності праці на загальнодержавному та регіональному рівнях.

Викладає дисципліни: макроекономіка, мікроекономіка.

Шевченко Олена Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка з 2010 року.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування ринку цінних паперів у  трансформаційній економіці».

Має понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем функціонування та розвитку ринку цінних паперів та венчурного капіталу в інноваційній економіці.

Викладає дисципліни: економічна теорія, мікроекономіка.

Молтусов Валерій Олексійович – кандидат історичних наук, старший викладач.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка з 2003 року.

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Воєнно-історичні аспекти Північної війни».

Має понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: економічна політика провідних країн світу, вплив інститутів на формування економічного середовища та громадянського суспільства.

Викладає дисципліни: історія економіки та економічної думки, національна економіка, регіональна економіка.

Максименко Олег Сергійович – кандидат економічних наук, доцент.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка  з 2005 року.

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Державне регулювання енергоефективного розвитку національної економіки».

Має понад  35 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: енергетична безпека  національної економіки.

Викладає дисципліни: політична економія,  мікроекономіка, економічна теорія.

Марчишинець Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка з 2014 року.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Заготівельна діяльність споживчої кооперації України у 20-х роках ХХ століття»

Має понад 45 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: державне регулювання економіки.

Викладає дисципліни: основи економічної теорії, державне регулювання економіки.

Плужник Андрій Васильович – старший викладач.

Працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка  з   2005 року.

Має понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: економічна безпека.

Викладає дисципліни: політична економія, макроекономіка.

Кафедра економічної теорії та регіональної економіки не є випусковою.

Department of Economics and Regional Economics are not graduating.

Наукова діяльність кафедри здійснюється у відповідності із законами України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», нормативами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями ректорату з рішеннями вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка та відповідає стратегічним напрямам науково-дослідницької роботи університету. Науковці кафедри працюють в складі наукової школи наступного напрямку:  обґрунтування моделей регіонального розвитку та формування наукових засад регіональної соціально-економічної політики (науковий керівник - доктор економічних наук, професор В.О. Онищенко). Керівництво науковою роботою аспірантів кафедри здійснюють провідні викладачі, що мають значний досвід науково-педагогічної діяльності.

Починаючи з 2010 року по сьогоднішній час наукова робота викладачів та науковців кафедри підпорядкована плановій науково-дослідній темі «Управління соціально-економічним розвитком на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні» (державний реєстраційний номер 011U001833). У межах цієї теми  за останні  роки захищені кандидатські дисертації Глушко А.Д., Максименко О.С. Готуються наукові статті, монографії, проводяться методологічні семінари.

Зусилля професорсько-викладацького колективу зосереджені на дослідженнях таких основних наукових напрямків:

-  розроблення моделей економічного розвитку регіонів України у глобалізаційних світових умовах;

-  формування трудового потенціалу регіону;

-  інноваційно-інвестиційний механізм реалізації стратегії розвитку регіону;

-  управління трудовим потенціалом з урахуванням регіональних факторів розвитку;

-  формування регіональної регуляторної політики;

-  економічне стимулювання енергоефективного розвитку регіонів України;

-  глобальні проблеми сучасного економічного розвитку в умовах інтеграції;

-  формування регіональних ринків нерухомості;

-  фінансування регіональних ринків туристичних послуг.

Науково-дослідницька діяльність кафедри вносить важливий внесок в розвиток економічної науки і спрямована як на теоретичну оцінку поточних та довгострокових викликів глобальної економіки, так і на підготовку пропозицій з реалізації практичних заходів на різних рівнях економіки: національному, регіональному, галузевому, окремого підприємства. Поряд з теоретичними фундаментальними дослідженнями, кафедра надає консультаційні послуги підприємствам у формуванні підходів до стратегії  їх розвитку.

За результатами наукових досліджень викладачів кафедри  за останні п'ять років розроблено та видано 374 друкованих праць в тому числі 9 навчальних посібників, 194 статей в фахових та закордонних виданнях, 9 монографій,  235 тез доповідей.

На кафедрі постійно працює науково-методичний семінар, на якому викладачі обговорюють сучасні методики викладання економічної теорії, вивчаючи вітчизняний та зарубіжний досвід. Обмін досвідом відбувається також в процесі проведення відкритих лекцій і семінарських занять, взаємовідвідувань і їх подальшого обговорення. Матеріали роботи семінару регулярно висвітлюються у провідних наукових збірниках України: Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка і регіон», «Економічний часопис», «Економічна теорія» та інших.

Доброю традицією колективу кафедри є участь у організації та проведенні Всеукраїнській  науково-практичних Інтернет-конференції  «Сучасна економічна наука: теорія і практика»

На кафедри економічної теорії та регіональної економіки організована науково-дослідна робота студентів. У системі організації науково-дослідної роботи студентів важливе місце займають олімпіади, конференції, конкурси студентських наукових робіт, науковий гурток. Щорічно викладачами кафедри проводиться І тур олімпіади з дисциплін: «Регіональна економіка», «Економічна теорія»  з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді.

Діяльність наукового гуртка спрямована на формування наукового світогляду та основ загальної наукової культури, а також  популяризації науково-дослідної роботи серед студентів. На засіданнях гуртка розглядаються найактуальніші проблеми економічної теорії. Гурток працює за такими темами досліджень:

  1. Структура національної економіки, структурна політика та механізм її реалізації.
  2. Регулятори і важелі антикризової політики держави.
  3. Економічна безпека національної економіки.
  4. Інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її реалізації.
  5. Інноваційний розвиток, державна інноваційна політика та механізм її реалізації.

Керівник гуртка – завідувач кафедри, д.е.н., професор Дубіщев Віктор Петрович.

За результатами функціонування студентського наукового гуртка студентами під керівництвом викладачів кафедри протягом останніх п’ять кроків опубліковано135 наукових публікацій, з них 10 статей і 125 тез.

Метою міжнародної діяльності кафедри є підвищення ефективності співпраці з ВНЗ партнерами, пошук, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри та університету в Україні та за її межами.

Головними напрямами діяльності кафедри в сфері міжнародного співробітництва є :

- залучення науково-педагогічних працівників, магістрів та аспірантів до участі у міжнародних проектах;

- співробітництво з міжнародними освітніми установами;

- викладання для іноземних громадян в університеті;

- організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів кафедри;

- використання міжнародного досвіду в науковій, навчально-методичній та культурно-виховній роботі;

- сприяння науковій співпраці з іноземними колегами.

Науковий потенціал кафедри постійно зростає за рахунок щорічної участі у міжнародних наукових конференціях. Викладачі кафедри плідно працюють в науково-дослідницькому напрямі, про що свідчить кількість опублікованих у закордонних виданнях тез доповідей та статей.

Розвиток спільних програм є одним з магістральних напрямків розвитку міжнародного співробітництва кафедри. Тому актуальним залишається питання розширення сфери співробітництва з іноземними партерами, зокрема створення і впровадження програм подвійних дипломів.

На сьогодні кафедра проводить організаційну роботу з пошуку профільних консорціумів в рамках Програми ЄС «Горизонт 2020». Також викладачі кафедри беруть активну участь у інформаційних сесіях щодо можливостей співпраці в рамках програми Еразмус +.

Кафедра здійснює розширення міжнародних контактів зі спорідненими кафедрами європейських університетів з метою обміну науковим досвідом, презентацією наукових власних досліджень. В рамках підписаних відповідних угод про співпрацю здійснюється міжнародне співробітництво з колегами із зарубіжних університетів: Полоцьким державним університетом (Білорусь), Технічним університетом в м. Кошице (Словаччина), Білостоцькою політехнікою (Польща).

Міжнародна робота кафедри зосереджена на встановленні нових партнерських зв’язків, виконанні нових договорів про співпрацю. Наразі активно налагоджуються зв'язки з науковцями економічного факультету Українського Вільного Університету (Ukrainische Freie Universität) (УВУ) ФДЕН (Факультет державних та економічних наук) – Мюнхен.

Науково-педагогічний склад кафедри активно співпрацює із зарубіжними науковими та навчальними закладами у рамках наукового стажування та обміну науковим досвідом.. К.е.н, доцент Шевченко О.М. пройшла стажування за кордоном в Молдовському державному університеті та отримала сертифікат науково-педагогічного стажування за спеціальністю 051 «Економіка» (профіль економічна теорія), старший викладач Плужник А. В. пройшов підвищення кваліфікації на літніх курсах Британської Ради. Результати закордонних стажувань дають можливість збагатити лекційний матеріал та підвищити рівень проведення сучасних різноманітних форм практичних занять. На основі зібраного матеріалу розробляються програми і методичні рекомендації до курсів, видаються монографії та статті, поповнюються бібліотечні фонди.

До наукових досліджень кафедри активно долучаються іноземні студенти. В рамках студентського наукового гуртка кафедри підготовлено наукові доповіді на тему по проблемах розвитку міжнародних економічних відносин між Україною, Китаєм, Нігерією, Ганою, Тунісом, Азербайджаном, Туркменистаном.

Запрошуємо науковців з України, близького та далекого зарубіжжя до співробітництва!

Вибір майбутньої професії є одним із найважливіших рішень молодої людини. Економічна теорія є однією з найважливіших навчальних дисциплін для  майбутніх фахівців як економічного, так і неекономічного напрямків. Вона забезпечує здобуття ґрунтовних економічних знань, вмінь та навичок у дослідженнях економічних явищ і процесів, є базою для формування сучасного наукового типу економічного мислення. Без опанування теоретичних проблем, які вона вивчає, не можна стати висококваліфікованим фахівцем, досвідченим управлінцем, господарником, науковцем і державним діячем сучасного рівня. На сучасному етапі  знання з економічної теорії набувають особливого значення, так як  країна потребує висококваліфікованих фахівців­, які зможуть подолати економічну нестабільність та забезпечити сталий економічний розвиток.

На кафедрі здійснюється викладання дисциплін іноземною мовою. Викладачі кафедри успішно склали іспити та отримали міжнародні сертифікати про рівень знання іноземної мови: к.е.н., доцент Максименко О.С. - сертифікат рівня «В 2», старший викладач Плужник А.В. - сертифікат рівня «С 1».

Студентське життя в ПолтНТУ дуже різнобарвне. Кафедра надає широкі можливості для розвитку та самореалізації кожної особистості. Студентам створено умови для самостійного вдосконалення знань у вільний від навчання час, розвитку їх захоплень. Усі бажаючі можуть спробувати себе у різноманітних всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференція, конкурсах, олімпіадах.

На кафедрі функціонує студентський гурток відповідно до наукових інтересів викладачів та студентів за напрямами дослідження:

– структура національної економіки, структурна політика та механізм її реалізації;

– регулятори і важелі антикризової політики держави;

– економічна безпека національної економіки;

– інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її реалізації;

– інноваційний розвиток, державна інноваційна політика та механізм її реалізації.

Найкращі результати роботи гуртка публікуються в збірниках наукових студентських робіт, фахових виданнях, використовуються в розробці госпдоговірної тематики кафедри.

Членами професорсько-викладацького складу кафедри проводяться бесіди, дискусії, організуються поїздки по історичних місцях України.

Адреса: 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24

Тел.: (097)- 809-81-89

e-mail: ettare06@yandex.ua