Кафедра вищої та прикладної математики

Кафедра вищої та прикладної математики. 316 – П.

Завідувач кафедри

Сєров Микола Іванович

доктор фізико-математичних наук, 

професор

 

Роком народження кафедри вищої математики Полтавського державного технічного університету ім. Юрія Кондратюка можна вважати 1952 рік, коли на базі дисциплін «Вища математика» та «Теоретична механіка» була створена кафедра вищої математики Полтавського інженерно-будівельного інституту. Колектив кафедри складався з 5-ти осіб. Першим завідуючим кафедри був призначений кандидат технічних наук, доцент Куренков Олександр Федорович. Він керував роботою кафедри до 1957 року. За цей час відбулося організаційне становлення кафедри.

З 1957 до 1961 р. кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Супрун Микола Миколайович. У цей період збільшується кількість годин, що відводяться за учбовим планом на вивчення математики, і збільшується план прийому студентів до інституту. Тому кафедра математики зростає чисельно, укріплюється організаційно. Вводиться математичний практикум, базою для якого були логарифмічні лінійки та арифмометри «Фелікс». Починає працювати семінар з філософських проблем математики, стає жвавішою наукова робота.

З 1961 до 1972 року кафедрою керує кандидат фізико-математичних наук, доцент Дейнеко Клара Сергіївна. Число членів кафедри досягає 17 чоловік. На кафедрі починає регулярно працювати методичний семінар. Обсяг курсу вищої математики збільшується до 520 годин. Кріпне матеріальна база, з'являються настільні електричні обчислювальні машини. Удосконалюється методика проведення математичного практикуму.

В 1972 році кафедру вищої математики розділяють на дві кафедри: вищої математики та теоретичної механіки. Кафедру вищої математики очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Засько Юрій Никонович. Кількість викладачів з науковими ступенями та званнями починає поступово зростати. Кафедра починає співпрацювати з Інститутом гідромеханіки АН УРСР, з Київським державним університетом.

З 1985 до 1988 року кафедрою керує кандидат фізико-математичних наук, доцент Горбань Анатолій Григорович. В цей час на кафедрі вже працює 9 кандидатів наук.

У 1989 році завідуючим кафедри призначено кандидата фізико-математичних наук, доцента Ємця Олега Олексійовича. На кафедрі з'являються персональні комп'ютери, захищають докторські дисертації Сєров М.І. та Ємець О.О., відкривається аспірантура, починають регулярно працювати наукові семінари, захищаються 4 кандидатські дисертації.

У 1998 році кафедру вищої математики знову розділяють на дві кафедри. Кафедру вищої математики очолює доктор фізико-математичних наук, професор Сєров М.І., кафедра продовжує розвиватись.

У січні 2018 року кафедра вищої математики об'єднується з кафедрою прикладної математики, інформатики і математичного моделювання і стає кафедрою вищої та прикладної математики, яку знову очолює доктор фізико-математичних наук, професор Сєров Микола Іванович.

Сєров М.І., доктор фізико-математичних наук, професор.

Працює в університеті з 1984 р.

Рік захисту та тема дисертації: 1993. Умовна симетрія нелінійних хвильових рівнянь.

Наукова орієнтація: Симетрійний аналіз рівнянь математичної фізики

Тулупова Л. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Працює в університеті з 1991 р.

Рік захисту та тема дисертації: 1997. Ліївська та умовна симетрія нелінійних рівнянь параболічного типу

Наукова орієнтація: Симетрійні властивості та точні розв'язки нелінійних рівнянь параболічного типу

Ічанська Н.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Працює в університеті з 1995 р.

Рік захисту та тема дисертації: 2006. Ліївська та умовна симетрії деяких рівнянь еволюційного типу

Наукова орієнтація: Симетрійні властивості та точні розв'язки нелінійних рівнянь параболічного типу

 Блажко Л.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Працює в університеті з 1994 р.

Рік захисту та тема дисертації: 2008. Симетрійні властивості та точні розв’язки нелінійних рівнянь гіперболічного типу.

Наукова орієнтація: Симетрійні властивості та точні розв'язки нелінійних рівнянь параболічного типу

Рассоха І.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Працює в університеті з 2002 р.

Рік захисту та тема дисертації: 2012. Дослідження симетрійних властивостей нелінійних систем параболічного типу

Наукова орієнтація: Симетрійні властивості та точні розв'язки нелінійних рівнянь параболічного типу

Плюхін О.Г., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Працює в університеті з 2004 р.

Рік захисту та тема дисертації: 2009. Симетрійні властивості і точні розв'язки систем рівнянь реакції-дифузії-конвекції

Наукова орієнтація: Симетрійні властивості та точні розв'язки нелінійних рівнянь параболічного типу

Рендюк С.П., кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Працював в університеті протягом 2007-2011 н.р. та з 2015 р.

Рік захисту та тема дисертації: 2015р. Розвиток пізнавальної діяльності студентів технічних університетів у процесі вивчення математичних дисциплін.

Наукова орієнтація: Активізація пізнавальної діяльності в процесі навчання математичних дисциплін студентів вищих технічних навчальних закладів.

 

Приставка Ю.В., асистент

Працює в університеті з 2012 року.

Наукова орієнтація: Симетрійні властивості та точні розв'язки нелінійних рівнянь параболічного типу.

Кафедра вищої та прикладної математики є однією з випускаючих кафедр в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. В 2018 році кафедра пройшла акредитацію та ліцензування напряму та спеціальності 113 «Прикладна математика» і отримала до 2028 року ліцензію та сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки України на продовження надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра та магістра.

Ліцензійні обсяги прийому на спеціальність - 113 «Прикладна математика»

 • рівень вищої освіти "Бакалавр" - 30 осіб (денна форма навчання);
 • рівень вищої освіти "Магістр" - 25 осіб (денна форма навчання).

Викладачами кафедри забезпечується підготовка студентів до розв‘язання реальних практичних виробничих та управлінських задач шляхом побудови комп‘ютерних та математичних моделей, вибору або створення методу їх розв‘язання, розробки алгоритму, програмної реалізації, дослідження та апробації результатів.

Особлива увага підготовки фахівців приділяється двом основним напрямкам – придбанню теоретичних знань та набуттю практичних навичок.

Навички математичного моделювання, класифікації задач різних рівнів складності та вибору чисельних методів розв‘язання забезпечуються ґрунтовною фундаментальною теоретичною підготовкою.

Практичні вміння забезпечуються широким переліком дисциплін, що пов‘язані з інформаційними технологіями та алгоритмізацією.

Наукова школа кафедри вищої математики працює за науковим напрямом «Симетрійний аналіз рівнянь математичної фізики» під керівництвом професора, доктора фізико-математичних наук, завідувача кафедри вищої математики Сєрова М.І.

Дослідження здійснюються з 1984 року за напрямками:

 • вивчення та класифікація симетрійних властивостей рівнянь математичної фізики;
 • застосування груп інваріантності рівнянь математичної фізики для редукції цих рівнянь та знаходження їх точних розв'язків.

Класичні рівняння математичної фізики, такі, як системи рівнянь Максвела, Дірака, Пуассона, Д'Аламбера, Шредінгера, Нав'є-Стокса, що описують реальні фізичні процеси гідродинаміки, газової динаміки, хвильових процесів, квантової теорії поля, задовольняють принципи відносності Галілея та Пуанкаре - Ейнштейна. У зв'язку з інтенсивним розвитком в останні роки фізики, математичної фізики, теоретичної фізики, з'явилося багато нових моделей, котрі претендують на описання фізичних процесів. Ці моделі потребують аналізу як із точки зору тієї чи іншої галузі фізики, так і з точки зору математики, а саме: вони повинні задовольняти ті самі принципи відносності, що й процеси, які вони описують.

Мета досліджень:

 • вивчення симетрійних властивостей математичних моделей;
 • вибір з усіх моделей тих, що задовільняють принципам відносності Галілея й Пуанкаре-Енштейна;
 • застосування вивчених властивостей до редукції вихідних рівнянь та знаходження їх точних розв'язків.

За останні роки були проведені дослідження галілеєвської, конформної, нелокальної та умовної симетрії різних рівнянь математичної фізики. Зараз проводяться роботи з розробки та застосування алгоритму нелокальних формул розмноження розв'язків рівнянь деяких з цих рівнянь.

Під керівництвом професора Сєрова М.І. ведуться фундаментальні дослідження «Дослідження галілеївської інваріантності систем нелінійної рівнянь математичної фізики еволюційного типу».

Викладачі кафедри проводять науково-дослідницькі роботи за наступними напрямками

 • Симетрійний аналіз нелінійних багатовимірних рівнянь математичної фізики – Сєров М.І., Сєрова М.М., Блажко Л.М., Ічанська Н.В., Тулупова Л.О., Плюхін О.Г., Приставка Ю.В., Рассоха І.В.
 • Застосування різних математематичних методів, алгоритмів, задач в різних галузях промисловості. – Наливайко Л.Г.
 • Активізація пізнавальної діяльності студентів технічних університетів у процесі вивчення математичних дисциплін – Рендюк С.П.

Метою методичної роботи на кафедрі є забезпечення високого науково-методичного рівня викладання курсів «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Спеціальні розділи математики», «Функціональний аналіз» «Інтернет-програмування та технологія XML», «Обробка зображень та мультимедіа», «Бази даних та інформаційні системи», «Захист інформації», «Методи оптимізації та дослідження операцій», «Програмування та підтримка Web-застосувань», «Обчислювальні методи» та ін.

Вона складається зі складання робочих навчальних програм за фахами, розробки засобів для проведення поточного й підсумкового контролю знань студентів, організації та проведення перевірки залишкових знань студентів, організації самостійної роботи студентів та її методичне забезпечення тощо.

Велика робота проводиться з учнями м. Полтави та області по підготовці до участі у конкурсі МАН з математики. Блажко Л.М. є керівником наукового гуртка математики полтавського обласного територіального відділення МАН України. Співробітники кафедри вищої та прикладної математики є постійними членами журі конкурсів-захистів МАН міського і обласного рівнів з дисциплін «Математика» і «Прикладна математика». Викладачі кафедри регулярно проводять підготовку переможців районного (міського) етапу конкурсів-захистів МАН до участі в обласному етапі, а також переможців обласного етапу до участі у всеукраїнському етапі. Підготовка відбувається в навчально-оздоровчому комплексі «Ерудит» в с. Потоки.

Викладачі кафедри щорічно проводять олімпіаду з математики для школярів міста та області.

Значною складовою діяльності кафедри є довузівська підготовка. Абітурієнти для покращання своїх знань та успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання відвідують підготовчі курси з математики.

На кафедрі викладається повторювальний курс з елементарної математики для іноземних слухачів підготовчого відділення на якому навчаються представники більше ніж 20 країн.

Викладачі кафедри мають сертифікати знання англійської мови рівнів B2, С та читають навчальні дисципліни для іноземних студентів, що сприяє конкурентоздатності та перспективності процесу навчання.

Систематично подаються заявки на участь у міжнародній програмі Fulbright Scholar Program.

Результатом співпраці з американською компанією CRC Press, Taylor & Francis Group стало видання монографії англійською мовою “Nonlinear Reaction-Diffusion-Convection Equations: Lie and Conditional Symmetry, exact Solutions and Their Applications”, авторами якої є проф. Сєров М.І., та доцент Плюхін О.Г.

Кафедра вищої та прикладної математики здійснює підготовку фахівців:

Освітній рівень „Бакалавр”.

Рівень освіти – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Термін навчання – 4 роки.

Освітній рівень „Магістр”

Рівень освіти – другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Термін навчання – 1,5 роки після здобуття освітнього рівня бакалавра.

ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ МАЮТЬ ПРАВО ПРАЦЮВАТИ НА ПОСАДАХ:

 • програміст,
 • прикладний програміст,
 • системний програміст,
 • розробник програмного забезпечення (Software Developer),
 • Web – програміст,
 • Web – аналітик,
 • адміністратор баз даних,
 • адміністратор мереж,
 • системний адміністратор,
 • аналітик комп‘ютерних систем,
 • спеціаліст по просуванню сайтів (SEO),
 • link-менеджер,
 • проектувальник інформаційних систем (Software Architect),
 • керівник проектів (Project Manager),
 • розробник сайтів
 • інженер-програміст.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

 • Програмування (інформатика);
 • Операційні системи та системи програмування;
 • Алгебра та геометрія;
 • Теорія алгоритмів і математична логіка;
 • Сучасні парадигми програмування;
 • Алгоритми та методи обчислення;
 • Організація і обробка електронної інформації;
 • Теорія ймовірностей і математична статистика;
 • Бази даних та інформаційних систем;
 • Методи оптимізації та дослідження операцій;
 • Диференціальні рівняння;
 • Математичний аналіз;
 • Функціональний аналіз;
 • Чисельні методи;
 • Дискретна математика;
 • Інтернет програмування;
 • Теорія програмування;
 • Технологія XML;
 • Економетрія;
 • Методи оптимізації.

Професійна підготовка майбутніх фахівців націлена на розв’язання реальних практичних виробничих та управлінських задач шляхом побудови комп’ютерних та математичних моделей, вибору та створення методів їх реалізації, розробку алгоритму, застосування необхідного програмного забезпечення, дослідження та апробації результатів.

Вища математика

Вища та прикладна математика для економістів

Теорія ймовірностей та матиматична статистика

Спеціальні розділи вищої математики

 1. Сєров М.І, Сєрова М.М., Рассоха І.В. Нелінійні системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії інваріантні відносно алгебри Галілея та її розширень // Матеріали доповідей міжнародного семінару до 75-річчя від дня народження Вільгельма Ілліча Фущича "Симетрія та інтегрованість рівнянь математичної фізики". – Київ, Інститут математики НАН України. – 2011.
 2. Сєров М.І., Сєрова М.М. Симетрійні методи в математичній фізиці // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 50-річчю кафедри вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу "Прикладні задачі математики". – 2011. – С. 106–109.
 3. М.І. Сєров,М.М. Сєрова, І.В. Рассоха. Система рівнянь реакції-конвекції-дифузії. Принцип відносності Галілея. Всеукраїнська наукова конференція «Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці», 11-13 червня 2012 р. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2012 р.
 4. Сєров М.І., Сєрова М.М. Симетрійні методи в математичній фізиці. Прикарпатський вісник НТШ. - Число. 1(13). — Івано-Франківськ. — 2011 р.— С. 87-105.
 5. Сєров М.І., Сєрова М.М., Рассоха І.В. Системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії. Принцип відносності Галілея. Матеріали Всеукраїнської університету, - 2012 р. – С. 132-133. наукової конференції до 50-річчя кафедри прикладної математики Чернівецького національного
 6. Сєров М.І., Сєрова М.М., Рассоха І.В. Симетрійні властивості системи рівнянь реакції – конвекції – дифузії. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім.. Ю. Федьковича, - 2012 р. (подана до друку)
 7. Сєров М.І., Сєрова М.М., Карпалюк Т.О. Застосування принципів симетрії для узагальнення системи рівнянь Нав’є-Стокса. Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю В.В.Маринця. Ужгородський національний університет, - 2012 р. – С. 76-77.
 8. Лаврут О.О., Блажко Л.М. Математичне моделювання процесів функціонування фрагменту мобільного компоненту системи зв'язку ЗС України . «Системи обробки інформації». – Випуск 8(98). – Харків, 2011 р. –С.170–174.
 9. 2. Сєров М.І., Блажко Л.М. Квазілінійні диференціальні рівняння з частинними похідними другого порядку. 2012 р. (підготовлена до друку)
 10. 3. Рассоха І.В., Блажко Л.М. Самостійна робота студентів як засіб підвищення ефективності навчання математики. Педагогічний процес: теорія і практика. – Випуск 1. – 2012 р. – С.146-151
 11. Блажко Л.М. Класифікація зображень алгебр інваріантності квазілінійного диференціального рівняння з частиними похідними другого порядку / Збірник праць ІІ Всеукраїнського наукового семінару "Українська школа групового аналізу диференціальних рівнянь: здобутки і перспективи", 19-20 жовтня 2011р.  — Полтава, 2012. — С. 91–98.
 12. Сєров М.І., Блажко Л.М. Зображення алгебр інваріантності рівнянь гіперболічного типу / Збірник тез 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, 17 квітня –11 травня 2012 р. — Полтава, 2012. — Т.1. — С. 210–212.
 13. Сєров М.І. Симетрійні властивості системи нелінійних рівнянь хемотаксису / М.І.Сєров, O.M.Омелян// Полтава: ПолтНТУ
  ім. Ю. Кондратюка, 2011.– 238 с.
 14. Омелян O.M. Побудова розв’язків системи нелінійних рівнянь дифузії за допомогою нелокальних перетворень змінних./ O.M.Омелян// Матеріали наукової конференції ПолтНТУ ім. Кондратюка – Полтава.– травень 2011.
 15. 2. Омелян O.M. Застосування нелокальних перетворень еквівалентності системи нелінійних рівнянь дифузії/ O.M.Омелян// Матеріали ІІ Всеукраїнського семінару з питань симетрії (пам’яті В.І. Фущича)– Полтава– 2011. – С.197.
 16. Зюков М.Е. Ресурсы Интернет для наглядности в обучении высшей математике / Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. “ Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі ”, 16-18 листопада 2011 р. –  Луганськ, 2011, с. 70-72
 17. Зюков М.Є. Компетенції для використання ІКТ у навчальному процесі  / Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “ Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі ”, 14-16 листопада 2012 р. –  Луганськ, 2012, с. 60-62.
 18. О. І. Наливайко, А. М. Мангура, Л. Г. Наливайко. / Основи фізики пласта. Фізика нафтового, газового та газоконденсатного пласта/: навчальний посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2011р. – 254 с
 19. Малинській С.М., к.ф,-м.н., Наливайко Л.Г., старший викладач. / Аналіз інтенсивності відмов взаємозв’язаних елементів системи // Видавництво вісник ХНУ ім. Каразіна, Серія: Математичне модулювання систем управлыння , 2012 рік, № 1037, стр. 156-158
 20. А.М. Мангура, О.І. Наливайко, Л.Г. Наливайко / «Магнітна активація складів нафти як метод боротьби з відкладаннями парафіну » // Науковий журнал Видавництво Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка Випуск 1 (1) 2012 р, 200с., стр. 110-116.
 21. А.М.Мангура, Л.Г. Наливайко  «Магнітний антипарафійний пристрій, як метод для запобігання утворення асфальто-смолистих  парафінистих речовин» Науковий журнал (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа) Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка Випуск 1 (1) 2012 р,, стр. 156-160
 22. УДК 622.276.64  А.М. Мангура, ст.викл., Л.Г. Наливайко ст.викл.,
 23. О.О. Яценко, студент гр. 501 ММВ. «Застосування магнітного поля як методу боротьби з асфальто-смолопарафінами» — Полтавський нац. тех. універ. ім. Ю. Кондратюка — Випуск 1 (1) — 2012 р. — с. 83-85.
 24. Тулупова Л. О. Особливості викладання математики на підготовчому відділенні для іноземних студентів. – Доповідь на 64-та наукової конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Полтава, 2012.
 25. Тулупова Л.О. Деякі принципові відмінності викладання математики на підготовчому відділенні для іноземних студентів. – стаття підготовлена до друку.
 26. Cherniha R., Pliukhin O. Nonlinear evolution equations with exponential nonlinearities: conditional symmetries and exact solutions.//Banah center publications. – 2011.–V.93.– P.105–115.
 27. Cherniha R., Pliukhin O. New conditional symmetries and exact solutions of reaction-diffusion-convection equations with exponential nonlinearities. (На рецензуванні)
 28. Плюхін О.Г. Q-умовні симетрії систем рівнянь реакції-дифузії зі сталими коефіцієнтами дифузії. // Збірник праць II Всеукраїнського наукового семінару. – 2012. – С. 59–67
 29. Сєров М.І., Рассоха І.В.  Принцип відносності Галілея для системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії. Український математичний вісник. – 2012 р. (рекомендована до друку)
 30. Сєров М.І., Сєрова М.М., Рассоха І.В. Симетрійні властивості системи рівнянь реакції – конвекції – дифузії. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім.. Ю. Федьковича, - 2012 р. (подана до друку)
 31. Рассоха І.В., Блажко Л.М. Самостійна робота студентів як засіб підвищення ефективності навчання математики. Педагогічний процес: теорія і практика. – Випуск 1. – 2012 р. – С.146-151.
 32. Сєров М.І. Інваріантність системи реакції-конвекції-дифузії відносно алгебр Галілея / М.І. Сєров, І.В. Рассоха // Збірник праць ІІ Всеукраїнського наукового семінару "Українська школа групового аналізу диференціальних рівнянь: здобутки і перспективи", 19-20 жовтня 2011р.  — Полтава, 2012. — С. 112–128
 33. Рассоха І.В. Галілеївська інваріантність системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії. Збірник тез 63-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Полтава 2011.- Т.1. – 181 с.
 34. Рассоха І. В. Інваріантність системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії відносно алгебри Галілея та її розширень операторами масштабних та про-ективних перетворень / І.В. Рассоха // Збірник тез 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів уні-верситету, 17 квітня –11 травня 2012 р. — Полтава, 2012. — Т.1. — С. 215–216.
 35. Сєров М.І., Ічанська Н.В. Оператори. Q – умовної інваріантності нелінійних рівнянь теплопровідності. Вісник Київського університету ім. Тараса  Шевченка. Серія: Механіка. Математика. – червень, 2011 р. .— С. 57-65.
 36. Сєров М.І. , Ічанська Н.В. Інволютивні множини Q-умовної інваріантності нелінійного рівняння теплопровідності. – НУ «Львівська політехніка». Серія: фізика-математичні науки. – червень, 2011 р. .— С. 45-52.
 37. Сєров М.І., Сєрова М.М. Симетрійнй методи в математичній фізиці. Прикарпатський вісник НТШ. - Число. 1(13). — Івано-Франківськ. — 2011 р.— С. 87-105.
 38. Сєров М.І., Рассоха І.В.  Принцип відносності Галілея для системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії. Прийнято до друку Українського математичного вісника. – 2012 р.
 39. Сєров М.І., Сєрова М.М., Рассоха І.В. Симетрійні властивості системи рівнянь реакції – конвекції – дифузії. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, - 2012 р. (прийнято до друку)
 40. Сєров М.І. Інваріантність системи реакції-конвекції-дифузії відносно алгебр Галілея / М.І. Сєров, І.В. Рассоха // Збірник праць ІІ Всеукраїнського наукового семінару "Українська школа групового аналізу диференціальних рівнянь: здобутки і перспективи", 19-20 жовтня 2011р.  — Полтава, 2012. — С. 112–128.
 41. Сєров М.І., Блажко Л.М., Класифікація зображень алгебр інваріантності квазілінійного диференціального рівняння з частиними похідними другого порядку. Збірник доповідей ІІ Всеукраїнського наукового семінару "Українська школа групового аналізу диференціальних рівнянь:здобутки і перспективи". - 2011 р.
 42. Сєров М.І., Карпалюк Т.О., Симетрійна класифікація двовимірної системи нелінійних рівнянь конвекції дифузі. Збірник доповідей ІІ Всеукраїнського наукового семінару "Українська школа групового аналізу диференціальних рівнянь: здобутки і перспективи". - 2011 р.
 43. Сєров М.І., Рассоха І.В., Інваріантність системи реакції-конвекції-дифузії відносно алгебр Галілея. Збірник доповідей ІІ Всеукраїнського наукового семінару "Українська школа групового аналізу диференціальних рівнянь:здобутки і перспективи". - 2011 р.
 44. Сєров М.І. Нелінійні системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії інваріант-ні відносно алгебри Галілея та її розширень [Електронний ресурс] / М.І. Сєров, М.М. Сєрова, І.В. Рассоха // Міжнародний семінар до 75-річчя від дня народження Вільгельма Ілліча Фущича "Симетрія та інтегрованість рівнянь математичної фізики", 18–19 грудня 2011р. — Київ: Інститут математики НАН України, 2011. — Режим доступу: http://www.imath.kiev.ua/~appmath/ AbstractsWIF/SerovSerovaRassoha.pdf
 45. Сєров М.І., Сєрова М.М., Рассоха І.В. Системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії. Принцип відносності Галілея. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 50-річчя кафедри прикладної математики Чернівецького національного університету. – 2012 р. – С. 132 – 133.
 46. Сєров М.І., Сєрова М.М., Карпалюк Т.О. Застосування принципів симетрії для узагальнення системи рівнянь Нав’є-Стокса. Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю В.В.Маринця. Ужгородський національний університет,. – 2012 р. – С. 76 – 77

Перелік публікацій кафедри станом на 2014 – 2016

 1. Bandurina O.V., Nalivaiko L.G., Shtolfel U.O. Research into the iodine contain in tubular waters of the prycarpathians/ Conference reports materials. Problems of energy saving and nature use 2013, Budapest , 2014 р.
 2. Nalivaiko O.I., Mangura A.M., Mangura S.I., Nalivaiko L.G., Strokan V.S. Magnetic activation of oil as a method for controlling paraffin accumulation / Conference reports materials. Problems of energy saving and nature use 2013, Budapest , 2014 р.
 3. Воронцов О.В., Тулупова Л.А. Определение дискретных аналогов классов элементарных функций суперпозициями одномерных точечных множеств / Электронный научный журнал «Universum: технические науки» (подана до друку).
 4. Сєров М.І., Блажко Л.М. Інваріантність відносно алгебри Пуанкаре квазілінійного диференціального рівняння з частинними похідними другого порядку. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 172-174.
 5. Сєрова М.М. Симетрія квазілінійного диференціального рівняння з частинними похідними другого порядку. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 170.
 6. Малинський С.М., Наливайко Л.Г. Стабілізація вектора інтенсивності відмов при оновленні елементів системи. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 171-172.
 7. Омелян О.М. Симетрійні властивості системи реакції-дифузії з n просторовими змінними. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 174-175.
 8. Рассоха І.В. Необхідні умови розширення основної алгебри інваріантності рівняння колмогорівського типу. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 176-177.
 9. Тулупова Л.О. Деякі особливості викладання теми «Аналітична геометрія» на підготовчому відділенні для іноземних студентів. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 177-178.
 10. Приставка Ю.В. Перетворення еквівалентності двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 178-179.
 11. Зюков М.Є. Вивчення лінійної алгебри з MS Mathematics. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 180-181.
 12. Рогова Н.Ю. Жінки в історії математики. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 181-183.
 13. Рогова Н.Ю., Семибаламут Р.О. Погляд на проблему: рівняння Нав’є-Стокса. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 183-184.
 14. Сєров М.І., Сєрова М.М. Конформна інваріантність нелінійного двовимірного рівняння Д’аламбера. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2014 — С. 285.
 15. Сєров М.І., Блажко Л.М. Розвязки солітонного типу рівняння синус – Гордон. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2014 — С. 282.
 16. Сєров М.І., Омелян О.М. Галілеївська інваріантність багатовимірної системи рівнянь рекції-дифузії. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2014 — С. 283-285.
 17. Малинський С.М., Наливайко Л.Г. Застосування диференціальних рівнянь до дослідження руху вектора інтенсивності відмов. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2014 — С. 209-210.
 18. Плюхін О.Г. Рівняння рекції-дифузії –конвекції умовно варіантні відносно алгебри Галілея. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2014 — С. 250.
 19. Приставка Ю.В. Необхідні умови розширення основної алгебри інваріантності двовимірного рівняння рекції-конвекції-дифузії. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2014 — С. 256-257.
 20. Рассоха І.В. Рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю, інваріантне відносно узагальненої алгебри Галілея. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2014 — С. 261.
 21. Blazhko L. Some aspects of technical high school teacher professional training / Liudmyla Blazhko, Inna Rossokha, Valentyna Strilets // Topical issues of future teachers’ training in Ukraine. – Lublin: Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2014. – P. 31 – 36.
 22. Наливайко О.І., Малиновський С.М., Мангура А.М., Шадурдиєв Б.К. Ефективність розкриття пластів при використанні методу гідропіскоструменевої перфорації на Кордупинському НГКР. /   О.І. Наливайко, С.М. Малиновський, А.М. Мангура, Б.К. Шадурдиєв //Тези 65-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2013, – С. 220–221.
 23. Serov M.I., Karpaliuk T.O., Pliukhin O.G., Rassokha I.V. System of reaction-convection-diffusion equation invariant under Galilean algebras. Journal of Mathematical Analysis and Applications. (Подана до друку).
 24. Malins’kyj S., Malins’ka L., Dubischev V., Tulupova L. Application of Pareto Principle for Marginal Utilities Motion of Energy-Saving Measures. (Підготовлена до друку).
 25. Сєров М.І., Сєрова М.М. Про односолітонні розв’язки рівняння синус-Гордона. // Тези ІV міжнародної Ганської конференції, присвяченої 135-ій річниці від Дня народження Ганса Гана  30.06-05.07, 2014, Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, с. 185-187.
 26. Наливайко Л.Г., Наливайко О.І. Виділення йоду з пластових вод, родовищ із застосуванням технології концентрування за допомогою газових гідратів. // Науковий журнал № 1(3) «Геологія.Гірництво. Нафтогазова справа» – Полтава: ПолтНТУ, 2014, – С. 75–81.
 27. Воронцов О.В., Тулупова Л.О. Дискретное моделирование кривых поверхностей суперпозициями двумерных точечных множеств. Электронный научный журнал «Universum: технические науки»(Подано до друку).
 28. Малинский С.М., Іщук В.І., Малинська Л.В. Валютний курс і грошово-кредитна політика НБУ// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи», 11 листопада 2014 р. – Полтава: ПолтНТУ. – 2014. – С. 74–76
 29. Блажко Л.М. Нелiнiйнi зображення конформної алгебри AC(1,2) для квазiлiнiйних диференцiальних рiвнянь другого порядку// Буковинський математичний журнал. Серія "Математика"(подано до друку).
 30. Malynsky S., Nalivaiko L.G. The vector motion dynamics of system components failure intensity with consideration of its component renewal. / Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. – Вип. 1(43) – Полтава: ПолтНТУ, 2015 – 280 с. –С. 137-139.
 31. Serov M.I., Karpaliuk T.O., Pliukhin O.G., Rassokha I.V. System of reaction-convection-diffusion equation invariant under Galilean algebras./ Journal of Mathematical Analysis and Applications. –Volume 422, 2015, P 155-211.
 32. Рассоха І.В., Блажко Л.М., Карпалюк Т.О. Проблеми адаптації студентів першого курсу при вивченні вищої математики. Математика в сучасному технічному університеті: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. К.:НТУУ «КПІ», 2015 – 386 с. – С. 203-205.
 33. Сєрова М.М., Ічанська Н.В. Точні розв’язки нелінійного диференціального рівняння . Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 188-189.
 34. Сєров М.І., Блажко Л.М. Інваріантність поліхвильових рівнянь відносно конформної алгебри. Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 189-190.
 35. Малинський С.М., Наливайко Л.Г. Аналіз надійності системи взаємозв’язаних елементів на мові руху вектора інтенсивності відмов . Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 190-191.
 36. Ічанська Н.В., Сєрова М.М. Багатовимірні еволюційні рівняння, інваріантні відносно конформної алгебри. Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 192-193.
 37. Омелян О.М. Неліївський розв’язок системи рівнянь хемотаксису. Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 193-195.
 38. Рассоха І.В. Основні та додаткові перетворення рівнянь колмогорівського типу. Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 195-196.
 39. Тулупова Л.О. Методика проведення занять з математики на початковому етапі для іноземців-слухачів підготовчого відділення. . Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 196-198.
 40. Приставка Ю.В. Додаткові перетворення двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії. Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 198-199
 41. Зюков М.Є. Вивчення математичного аналізу з Microsoft Mathematics. Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 199-200.
 42. Рогова Н.Ю. Особливості підготовки майбутніх абітурієнтів до складання ЗНО з математики. Тези 67–ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 201-202.
 43. Рассоха І. В., Блажко Л. М., Карпалюк Т. О. Проблеми адаптації студентів першого курсу при вивченні вищої математики.Математикав сучасному технічному університеті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 груд. 2014 р.). — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — С. 203.
 44. Кузнецова Т.Ю., Ківа О.В., Рогова Н.Ю. Вплив середовища на механізм взаємодії антиоксидантів із активними формами кисню. Тези ХІІІ-ї міжнародної науково-технічної конференції – Кременчук, КремНТУ, 2015, – С.75-76.
 45. O. Vorontsov, L.Tulupova Recurrence formulae of a catenary in creation of geometric images. Oxford Journal of Scientific Research. No.1. (9), January-June, 2015, pp. 134-140.
 46. Воронцов О.В., Тулупова Л.О. Определение дискретных аналогов классов элементарных функций суперпозициями одномерных точечных множеств. Электронный научный журнал «Universum: технические науки» (подано до друку).
 47. Сєров М. І., Омелян О.М. Умовна інваріантність та розв’язки системи рівнянь хемотаксису.  XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ: Матеріали конф. Т. 1. Диференціальні та інтегра-льні рівняння, їх застосування. — К.: НТУУ «КПІ», 2015. — С. 205-206.
 48. Сєров М. І., Приставка Ю.В. Точні розв’язки двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії.  XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ: Матеріали конф. Т. 1. Диференціальні та інтегра-льні рівняння, їх застосування. — К.: НТУУ «КПІ», 2015. — С. 207-208.
 49. Сєров М. І., Рассоха І. В., Плюхін О. Г. Галілеївська інваріантність рівняння Гінзбурга -Ландау з деривативною нелінійністю.  XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ: Матеріали конф. Т. 1. Диференціальні та інтегра-льні рівняння, їх застосування. — К.: НТУУ «КПІ», 2015. — С. 209-2011.
 50. Сєров М.І., Сєрова М.М., Ічанська Н.В. Конформна. Інваріантність нелінійних еволюційних багатовимірних рівнянь. XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14-15 травня, 2015 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2015 — С. 286.
 51. Блажко Л.М., Ічанська Н.В., Сєрова М.М. Точнi розв’язки нелiнiйного хвильового рiвняння. XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14-15 травня, 2015 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2015 — С. 35-37.
 52. Блажко Л.М. Наступність у навчанні під час викладання вищої математики як засіб адаптації студентів першого курсу технічних ВНЗ. Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. № 21 (354). – С. 5-8.
 53. М. Сєрова, Ю. Приставка. Про розширення основних симетрій двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії// Вісник КНУ імені Т.Г.Шевченка. (подано до друку).
 54. Сєров М., Омелян О.М. Галілеївська інваріантність n-вимірної  системи реакції-конвекції// Вісник КНУ імені Т.Г.Шевченка. (подано до друку)
 55. Зюков М.Є. Навчання лінійній алгебрі з використанням Microsoft Mathematics. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 42 – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015, С. 246-251.
 56. Блажко Л.М. Наступність у навчанні під час викладання вищої математики як засіб адап-тації студентів першого курсу технічних ВНЗ. Вісник Черкаського універси-тету. Сер.: Педагогічні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2015. – № 21 (354). – С.5-8.
 57. М.І. Сєров. Умовні симетрії і точні розв’язки системи рівнянь реакції-дифузії / Сєров М.І., Плюхін О.Г. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2016, Випуск 13. С. 194–199.http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/70285(входить в НМБД googlescholar).
 58. Омелян О.М. Лінеаризація систем нелінійних рівнянь конвекції–дифузії за допомогою  нелокальних перетворень / О.М. Омелян, М.М. Сєрова // «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки». — Випуск 13.— КПНУ: 2016. — С 131-143.http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/70275 (входить в НМБД googlescholar).
 59. М.І. Сєров. Умовні симетрії і точні розв’язки системи рівнянь реакції-дифузії / Сєров М.І., Плюхін О.Г. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2016, Випуск 13. С. 194–199.http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/70285(входить в НМБД googlescholar)
 60. L. Nalivaiko / Effect of maqnetic field equipment  (MAU-1)  on asphalt, resin and paraffin deposits. / Nalivaiko O., Ermakova I., Mangura A., Nalivaiko L., Reznichenko A. //  Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. − 2016. Вип. 1 (46). – ПолтНТУ – С. 271 – 278. http://znp.pntu.edu.ua/uk/1_46_2016_en
 61. С.П. Рендюк. Суб’єкт-суб’єктна дидактична взаємодія викладача і студентів у навчально-виховному процесі технічних університетів / Рендюк С.П. // Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога». – Полтава, 2016. №17 ‒ С. 220-228. http://vytokypedagogmayster.webnode.com.ua/
 62. І.В. Рассоха. Реалізація між предметних зв’язків під час вивчення вищої математики. / Рассоха І.В. // Витоки педагогічної майстерності.. Збірник наукових праць. ‒ Полтава, 2016. №17 ‒ С. 210-219.http://vytokypedagogmayster.webnode.com.ua/
 63. О.В. Воронцов.. Величина рекурентної залежності у формуванні дискретних кривих на основі суперпозиції одновимірних точкових множин. / Воронцов О.В., Тулупова Л.О. // Збірник наукових праць Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Мелітополь: ‒ МДПУ. Випуск 5. 2016. ‒ С.24-29. (htt://reposit.pntu.edu.ua/PoltNTU/249)
 64. Nalivayko L. G.  / The vector motion dynamics of system components failure intensity with consideration of its component renewal./S.M.Malynsky, L.G.Nalivayko / Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво / ISSN 2409-9074/ – П.: ПолтНТУ, 2015, Том 1(43). – С. 137-140.
 65.  Nalivaiko L.G. / The reasons of differential wall sticking in drilling oil and gas wells. / Nalivaiko O.I, Nalivaiko L.G., Reznichenko A.O. Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво  / ISSN 2409 – 9074 / – П.: ПолтНТУ, 2015, – Том 1 (44). – С. 214- 223.

 

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у зарубіжних виданнях 

 1. Bandurina O.V., Nalivaiko L.G., Shtolfel U.O. Research into the iodine contain in tubular waters of the prycarpathians. Conference reports materials. Problems of energy saving and nature use 2013, Budapest , 2014 р.
 2. Nalivaiko O.I., Mangura A.M., Mangura S.I., Nalivaiko L.G., Strokan V.S. Magnetic activation of oil as a method for controlling paraffin accumulation. Conference reports materials. Problems of energy saving and nature use 2013, Budapest , 2014 р.
 3. Воронцов О.В., Тулупова Л.А. Определение дискретных аналогов классов элементарных функций суперпозициями одномерных точечных множеств. Электронный научный журнал «Universum: технические науки». Подана до друку
 4. Blazhko Liudmyla, Rossokha Inna, Strilets Valentyna. Some aspects of technical high school teacher professional training. Topical issues of future teachers’ training in Ukraine. – Lublin: Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2014. P. 31 – 36.
 5. Serov M.I., Karpaliuk T.O., Pliukhin O.G., Rassokha I.V. System of reaction-convection-diffusion equation invariant under Galilean algebras. Journal of Mathematical Analysis and Applications.
 6. Malins’kyj S., Malins’ka L., Dubischev V., Tulupova L. Application of Pareto Principle for Marginal Utilities Motion of Energy-Saving Measures. Підготовлена до друку.
 7. Воронцов О.В., Тулупова Л.О. Дискретное моделирование кривых поверхностей суперпозициями двумерных точечных множеств. Электронный научный журнал «Universum: технические науки». Подана до друку
 8. O. Vorontsov, L.Tulupova. Recurrence formulae of a catenary in creation of geometric images. Oxford Journal of Scientific Research. No.1. (9), January-June, 2015, pp. 134-140.
 9. Nalivaiko L.G. Improving the quality of cementing the production casing by oil well cement slurry «Silpan - P» of group «Ramsinks - 2M"/ Nalivaiko O.I., Vinnikov Yu.L, Nalivaiko L.G., Melnikov O.L.,  Reznichenko A.O.  / Collection of  scientific articles «Energy. Energy saving and  rational nature use» Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanitles in Rodon (Польща)/ ISBN 978-83-7351-471-3; ISSN 2409-658X.

 

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у виданнях, що входять до міжнародних баз даних:

 1. Serov M.I., Karpaliuk T.O., Pliukhin O.G., Rassokha I.V. System of reaction-convection-diffusion equation invariant under Galilean algebras. Journal of Mathematical Analysis and Applications (НМБД Scopus).
 2. Pliukhin O. G. The reaction-convection-diffusion system invariant with respect to Galilei’s algebra. Journal of Mathematic Analysis and Applications. – Volume 422, 2015, P. 185-211.(НМБД Scopus).

- Збільшити кількість осіб, які мають наукові ступені та звання доцента і професора серед викладачів;

- Ширше впроваджувати в навчальний процес сучасні наукові досягнення, в першу чергу, науковців кафедри, а також інших ВНЗ та наукових установ і колективів;

- Інтенсифікація роботи з написання вченими і викладачами кафедри навчальних посібників і навчально-методичних розробок;

- Працювати над збільшенням обсягів науково-дослідницьких робіт, що виконуються фахівцями кафедри;

- Активізувати роботи з написання вченими та викладачами кафедри монографій, наукових робіт, статей.

Під керівництвом професора Сєрова М.І. ведуться фундаментальні дослідження по роботі №84/12 «Дослідження галілеївської інваріантності систем нелінійної рівнянь математичної фізики еволюційного типу», що фінансується з 2012р. за рахунок коштів загальнго фонду державного бюджету.

Мета роботи буде досягнута при виконанні наступних етапів:

– розроблення принципово нового методу класифікації лінійних зображень алгебр Галілея, розширеної алгебри Галілея, узагальненої алгебри Галілея, Пуанкаре, конформної алгебри;

– дослідження інваріантності системи рівнянь конвекції дифузії відносно алгебри Галілея;

– знаходження нелінійностей, при яких система рівнянь конвекції дифузії інваріантна відносно розширеної алгебри Галілея;

– встановлення нелінійностей, при яких система рівнянь конвекції дифузії інваріантна відносно узагальненої алгебри Галілея;

– знаходження нелінійностей, при яких система рівнянь реакції конвекції дифузії інваріантна відносно алгебри Галілея;

– дослідження інваріантності системи рівнянь реакції конвекції дифузії відносно розширеної алгебри Галілея;

– встановлення нелінійностей, при яких система рівнянь реакції конвекції дифузії інваріантна відносно узагальненої алгебри Галілея.

  1. Знайдено непервні перетворення еквівалентності нелінійної системи рівнянь реакції-конвекції-дифузїї та основну алгебру інваріантності даної системи;
  2. Вказано зображення алгебри Галілея з масою для системи-реакції-конвекції дифузїї та доведено, що дана система інваріантна відносно такої алгебри тоді і тільки тоді, коли нелінійності мають один із нееквівалентних тринадцяти виглядів;
  3. Встановлено вигляд розширеної алгебри Галілея з масою для системи реакції конвекції дифузїї та доведено, що існує лише вісім нееквівалентних виглядів нелінійностей системи реакції-конвекції-дифузії, при яких вона інваріантна відносно алгебри Галілея з масою, розширеної оператором масштабних перетворень;
  4. Досліджено зображення узагальненої алгебри Галілея з масою для системи реакції-конвекції-дифузії та встановлено, що вона інваріантна відносно даної алгебри тоді і тільки тоді, коли з точністю до неперервних перетворень еквівалентності вона має один із семи виглядів. рівнянь з частинними похідними.
  5. Застосовуючи інфінітезимальний підхід, виведено загальні формули продовження оператора еквівалентності. Виписано умови еквівалентності системи відносно перетворень, породжених оператором еквівалентності.
  6. Побудовано та розв’язано систему визначальних рівнянь для знаходження перетворень еквівалентності системи реакції-конвекції-дифузії.
  7. Сформульовано та доведено теорему про встановлення групи неперервних перетворень еквівалентності системи реакції-конвекції-дифузії.
  8. Побудовано та розв’язано систему визначальних рівнянь для знаходження перетворень еквівалентності системи конвекції-дифузії.
  9. Сформульовано та доведено теорему про знаходження групи неперервних перетворень еквівалентності системи конвекції-дифузії.
  10. Введено загальні поняття про основні групу та алгебру інваріантності системи.
  11. Знайдено систему визначальних рівнянь для системи реакції-конвекції-дифузії.
  12. Сформульовано та доведено теорему про відшукання основної алгебри інваріантності системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії.
  13. Знайдено систему визначальних рівнянь для системи конвекції-дифузії.
  14. Сформульовано та доведено теорему про знаходження основної алгебри інваріантності системи рівнянь конвекції-дифузії.
  15. Уточнено вигляд інфінітезимального оператора, якщо відносно нього інваріантна система реакції-конвекції-дифузії. Доведено відповідну теорему.
  16. Уточнено вигляд інфінітезимального оператора, якщо відносно нього інваріантна система конвекції-дифузії. Доведено відповідну теорему.

Основні результати були строго доведені, самі доведення представлені у вигляді теорем. Усі результати однозначно інтерпретуються з точки зору математичної фізики.

Результати наукових розробок використовуються при вивченні курсу «Спеціальні розділи вищої математики» студентами ІІІ курсу електромеханічного факультету.

Викладачі кафедри проводять науково-дослідницькі роботи за наступними напрямками

Симетрійний аналіз нелінійних багатовимірних рівнянь математичної фізики – Сєров М.І., Сєрова М.М., Блажко Л.М., Плюхін О.Г., Омелян О.М., Ічанська Н.В., Тулупова Л.О., Рассоха І.В.

Застосування різних математичних методів, алгоритмів, задач в різних галузях промисловості. – Наливайко Л.Г.

Активізація пізнавальної діяльності студентів технічних університетів у процесі вивчення математичних дисциплін – Рендюк С.П.

Відомості про участь науково-педагогічних працівників кафедри в науковому, науково-технічному заході (конференції, «круглому столі», семінарі, симпозіумі, форумі, виставці, конкурсі тощо) за межами університету

 1. Сєров М.І., Сєрова М.М. Конформна інваріантність нелінійного двовимірного рівняння Д’аламбера. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ
 2. Сєров М.І., Блажко Л.М. Розвязки солітонного типу рівняння синус – Гордон. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ
 3. Сєров М.І., Омелян О.М. Галілеївська інваріантність багатовимірної системи рівнянь рекції-дифузії. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ
 4. Малинський С.М., Наливайко Л.Г. Застосування диференціальних рівнянь до дослідження руху вектора інтенсивності відмов. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ
 5. Плюхін О.Г. Рівняння рекції-дифузії –конвекції умовно варіантні відносно алгебри Галілея. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ
 6. Приставка Ю.В. Необхідні умови розширення основної алгебри інваріантності двовимірного рівняння рекції-конвекції-дифузії. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ
 7. Рассоха І.В. Рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю, інваріантне відносно узагальненої алгебри Галілея. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ
 8. Сєров М.І., Сєрова М.М. Про односолітонні розв’язки рівняння синус-Гордона. ІV міжнародна Ганська конференція, присвячена 135-ій річниці від Дня народження Ганса Гана  30.06-05.07, 2014, Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 9. Малинский С.М. Валютний курс і грошово-кредитна політика НБУ. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи», 11 листопада 2014 р., м.Полтава, ПолтНТУ
 10. Рассоха І.В., Блажко Л.М. Проблеми адаптації студентів першого курсу при вивченні вищої математики. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Київ, НТУУ «КПІ»
 11. Сєров М. І., Омелян О.М. Умовна інваріантність та розв’язки системи рівнянь хемотаксису. XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ
 12. Сєров М. І., Приставка Ю.В. Точні розв’язки двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії. XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ
 13. Сєров М. І., Рассоха І. В., Плюхін О.Г. Галілеївська інваріантність рівняння Гінзбурга -Ландау з деривативною нелінійністю. XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ
 14. Сєров М.І., Сєрова М.М., Ічанська Н.В. Конформна. Інваріантність нелінійних еволюційних багатовимірних рівнянь. XVI-та. XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ
 15. Сєрова М.М., Ічанська Н.В., Блажко Л.М. Точнi розв’язки нелiнiйного хвильового рiвняння. XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ
 16. Омелян О.М. Лінеаризація систем нелінійних рівнянь конвекції –дифузії за допомогою нелокальних перетворень / О.М. Омелян, М.М. Сєрова // Тези доповідей VII міжнародної наукової конференції  «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації».  Кам’янець-Подільський національній університет ім. Івана Огієнка. — 2016. — С. 166 -167.http://kpnu.edu.ua/7-ma-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-suchasni-problemy-matematychnoho-modelyuvannya-prohnozuvannya-ta-optymizatsiji/
 17. Омелян О.М. Нелокальні анзаци системи нелінійних рівнянь конвекції-дифузії / О.М. Омелян // Збірник матеріалів XVII міжнародній конференції ім. академіка М.П. Кравчука Т1. – Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування — Київ: НТУ КПІ, 2016. — С. 251-253.http://kpnu.edu.ua/7-ma-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-suchasni-problemy-matematychnoho-modelyuvannya-prohnozuvannya-ta-optymizatsiji/
 18. Сєров М.І, Плюхін О.Г. Некласичні симетрії і розв’язки системи рівнянь реакції-дифузії. / М.І. Сєров, О.Г. Плюхін //Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VII міжнародної наукової конференції. – Камянець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 203.http://kpnu.edu.ua/7-ma-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-suchasni-problemy-matematychnoho-modelyuvannya-prohnozuvannya-ta-optymizatsiji/
 19. Kiva O.V. Development of an ultrasonic method of application of the emitter to the electrodes of gas-discharge lamps ( Дослідження ультразвукового способу нанесення емітера на електроди газорозрядних ламп) / O.V  Kiva., T.Y. Kuznetsova, N.Y. Rogova //  Международная научно-практическая конференция: «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании – 2016», 7 – 14 июня 2016.
 20. Сєров М.І.  Конформноінваріантні двовимірні квазілінійні диференціальні рівняння другого порядку / М.І. Сєров, М.М. Сєрова, Л.. Блажко // Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Диференціальні рівняння та їх застосування”  70-річчю академіка НАН України Перестюка М.О., Ужгород,-21 – 19 травня 2016 р.С.117.
 21. Плюхін О.Г. 7th European Congress of Mathematics. – Berlin, Technische Universität Berlin, 18–22 July 2016.
 22. Сєров М.І. Галілей-інваріантне узагальнення рівняння Шредінгера з деривативноюнелінійністю / М.І Сєров, І.В. Рассоха // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VII міжнародної наукової конференції. – Камянець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 205-206.http://kpnu.edu.ua/7-ma-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-suchasni-problemy-matematychnoho-modelyuvannya-prohnozuvannya-ta-optymizatsiji/

 

Список патентів

 1. Наливайко Л.Г., Наливайко О.І. Патент на корисну модель № 93266 «Спосіб видалення йоду з пластових вод».

 

Монографії

 1. Сєров М.І., Блажко Л.М. Симетрійні властивості та точні розв’язки нелінійних рівнянь гіперболічного типу. – Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня»,-2010. – 124 с.
 2. Сєров М.І., Ічанська Н.В. Ліївська та умовна симетрія нелінійних еволюційних рівнянь.  – Полтава: Полт НТУ,  2010. - 137 с.
 3. Сєров М.І., Омелян О.М. Симетрійні властивості системи нелінійних рівнянь хемотаксису.- Полтава: Полт НТУ,  2011. - 238 с.
 4. Nalivaiko L.G., Mangura A.M., Nalivaiko A.I., Mangura S.I. Peculiarities of magnetic antiparaffin waxes device (MAD) modeling in comsol multiphysisc software/ Collection of scientific articles «Energy. Energy saving and rational nature use» Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanitles in Rodon – 2015. – № 1(4). 2015 .

Кафедра вищої математики: 316 – П.

Електронна адреса кафедри вищої математики: vyshka316@ukr.net