Кафедра українознавства, культури та документознавства

Необхідність реалізації Закону УРСР «Про мови…» в навчально-виховному й науково-дослідницькому процесі Полтавського інженерно-будівельного інституту зумовила рішення вченої ради та наказ ректора № 61 від 24 січня 1991 року про створення однієї з перших серед вищих технічних навчальних закладів України кафедри українознавства та гуманітарної підготовки.

У 2012-2013 навчальному році кафедра стала випусковою за напрямом 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр і була перейменована у кафедру українознавства, культури та документознавства.

У 2015 році кафедра успішно пройшла акредитацію бакалаврату й ліцензування магістратури означеного напряму.

На фото колектив кафедри у народному музеї історії університету

 

Фундатори кафедри – ректорат, рада кафедр гуманітарних дисциплін і кандидат історичних наук, доцент Н.К. Кочерга.

Із 1995 по 2002 рік Н.К. Кочерга працювала проректором із гуманітарної освіти й виховання, брала активну участь у розробленні Концепції виховної діяльності науково-педагогічного колективу, створенні органів студентського самоврядування, виготовленні символіки й атрибутики університету. За її активної участі модернізована, доповнена та розширена експозиція музею історії навчального закладу, який став осередком українознавчої, культурологічної та виховної роботи в студентському та науково-педагогічному колективі. У 1998 році за результатами обласного конкурсу серед громадських музеїв вищих навчальних закладів Полтавського регіону музею присвоєно статус «народного», в 2008 році цей статус підтверджено.

Із 2015 року кафедру очолює доктор історичних наук, доцент Передерій Ірина Григоріївна. Під її керівництвом у 2015 році кафедра успішно пройшла акредитацію та отримала ліцензію для надання освітніх послуг за ОКР магістр галузі знань 0201 «Культура» спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 266 від 29 квітня 2015року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», до галузі знань 02 «Культура і мистецтво» введено спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

2016 рік для кафедри українознавства, культури та документознавства ювілейний, адже дружний і талановитий науково-педагогічний колектив святкує 25 років плідної діяльності.

Передерій Ірина Григоріївна – завідувач кафедри, доктор історичних наук, доцент

Кочерга Надія Костянтинівна – фундатор кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Передерій Ірина Григоріївна – завідувач кафедри, доктор історичних наук, доцент; нагороджена нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2013 р.), «За наукові та освітні досягнення» (2016 р.); лауреат Полтавської міської премії імені Самійла Величка у номінації «Дослідження у галузі історії України» (2015 р.); голова секції історичних та соціально-комунікативних дисциплін

 

Напрям наукових досліджень:

національно-визвольні змагання українського народу ХХ ст.; історія української культури, освіти та мистецтва; українська біографістика; архівістика, соціальні комунікації.

 

Автор понад 100 наукових публікацій, серед яких 2 одноосібні монографії, близько 60 статей у фахових виданнях, 10 публікацій у закордонних виданнях, у тому числі таких, що входять МНМБД, 16 навчально-методичних праць, у тому числі 6 навчальних посібників, з яких 4 – одноосібні.

 

Найвагоміші публікації:

 1. Передерій І. Г. В’ячеслав Липинський: етнічний поляк, політичний українець : монографія. – Полтава : Вид-во ПолтНТУ, 2012. – 622 с.
 2. Передерій І. Г. Розбудова національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради: історичний аспект : монографія – Полтава : РВ ПолтНТУ, 2009. – 160 с.
 3. Передерій І. Г. Інституційний репозитарій як конструктивна модель відкритого доступу до інформації / І. Г. Передерій, В. Ю. Вощенко // Вісник книжкової палати: Науково-практичний журнал. – К., 2016. – № 12 (245). – С. 34 – 37.
 4. Передерій І. Г. Полтавські сторінки життєпису «нетипового» історика та археографа Володимира Пархоменка / І. Г. Передерій // Емінак : Науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, 2017. – № 1 (17). – Том 3. – С. 109 – 113. (Входить до МНМБД Index Copernicus).
 5. Передерій І. Г. Російський фашизм: ідеологічні основи, історія становлення та сучасні модифікації / Р. В. Гула, І. Г. Передерій // Український історичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К., 2017. – № 2. – С. 160 – 182. (входить до МНМБД EBSCO, Slavic Humanities Index, Google Scholar).
 6. Perederiy І. Periods in V. Lypynskyi’s political thinking: historiographic stereotypes and new approaches to the problem understanding // French Journal of Scientifiс and Educational Research, 2014, No.2. (12), (July-December). Volume I. «Paris University Press». Paris, 2014. – Р. 911 – 915. (Входить до МНМБД SCOPUS).

Гула Руслан Володимирович – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри

 

Напрям наукових досліджень:

Актуальні питання вітчизняної історії першої половини XX ст., історіософія патріотизму, система інформаційно-психологічного захисту особового складу Збройних сил України в умовах інформаційної війни.

 

Автор понад 90 публікацій, серед яких 7 монографій, 60 статей у фахових виданнях з них 6 – у виданнях, внесених до МНМБД, 8 навчально-методичних праць.

 

Найвагоміші публікації:

 1. Інформаційна війна і національна безпека : монографія / П. П. Ткачук, Р. В. Гула, О. І. Сивак та ін. – Львів : АСВ, 2015. – 265 с.
 2. Гула Р. В. Російський фашизм: ідеологічні основи, історія становлення та сучасні модифікації / Р. В. Гула, І. Г. Передерій // Український історичний журнал. – 2017. – № 2.– С. 160 – 182.
 3. Гула Р. В. К. В. Родзаєвський. Метаморфози «русского фашизма» / Р. В. Гула // Наукові праці МАУП. – Київ, 2016. – Випуск 48 (1) «Політичні, юридичні, економічні науки». – С. 5 – 11.
 4. Гула Р. В. Комплекс гібридних загроз при ескалації воєнно-політичного протиборства в сучасній геополітичній реальності / Р. В. Гула // Współczesna polityka bezpieczenstwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne. – Wydawnictwо Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S.113 – 126.
 5. Гула Р. В. Націоналізм, патріотизм та інтернаціоналізм: методологічні й праксеологічні аспекти / Р. В. Гула // Український історичний журнал.– 2016. – № 6. – С. 201 – 217.
 6. Гула Р. В. Російський месіанізм та Україна – від монархізму до «Русского мира» / Р. В. Гула // Проблеми політичної історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип.7. – С. 191 – 200.
 7. Гула Р. В. Українська національна ідея, як основа патріотизму української нації та її аналіз і критика на сторінках видання «Киевлянин» у 1900–1914 рр. / Р. В. Гула // Архіви України. – 2013. – № 1. – С. 101–104.

Нарадько Андрій Валерійович – кандидат історичних наук, доцент

 

Напрям наукових досліджень:

благодійна діяльність в Україні ХІХ-ХХ століття

 

Автор близько 70 наукових публікацій, серед яких 1 монографія, 23 статті у фахових виданнях, 2 навчально-методичні праці.

 

Найвагоміші публікації:

 1. Нарадько А.В. Благодійність у сфері освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) : монографія / А.В. Нарадько. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 180 с.
 2. Нарадько А. В. Освітня діяльність Лубенського повітового товариства піклування про народну тверезість / А. В. Нарадько // Materiały VІ Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej «Osobowość, społeczeństwo, polityka» 11-12 marca 2017 roku. Część 2. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2017 sobowość, społeczeństwo, polityka : Mater. VІ Międz. Konf. Nauk.- Prakt. / Pod red. J. Кota. – Część. 2. – Lublin: WSEI, 2017. – S.73-76.
 3. Нарадько А. В. Товариства допомоги учням початкових навчальних закладів в Україні (кінець XIX – початок ХХ століття) / А. В. Нарадько // Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – № 1 (17) (січень-березень). – Т. 3. – С.11 – 14. (Входить до МНМБД Index Copernicus).
 4. Naradko A. The antireligious policy of the soviet regime in ukraine during the khrushchev «thaw» (1953 - 1964) / O. Tevikova, A. Naradko // Asian Journal of Scientific and Educational Research. – №1(9). – 2015. – С.561 – 566.
 5. Нарадько А. В. Благодійність як чинник релігійного світогляду / А. В. Нарадько // Особистість, суспільство, політика : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / За ред. С. Терепищого, Ю. Будник, В. Грасимовича, О. Познія. – Ч.2. – Люблін: WSEI, 2015. – С.96 – 98.
 6. Нарадько А. В. Рівень освіченості українських громадян періоду хрущовської «відлиги» (1953-1964 рр.) / А. В. Нарадько, О. В. Тєвікова // Емінак: науковий щоквартальник. –Миколаїв. 2017. – № 1 (17) (січень-березень). – Т. 4. – С.72– 77. (Входить до МНМБД Index Copernicus).

Тєвікова Ольга Валентинівна – кандидат історичних наук, доцент

 

Напрям наукових досліджень:

Проблеми розвитку української культури та повсякденне життя українських громадян періоду 1950 – 1960 рр., етичні та психологічні проблеми ділового спілкування, сучасні тенденції розвитку музейної справи в Україні.

 

Автор понад 70 наукових публікацій, серед яких близько 20 статей у фахових виданнях, 10 - у виданнях, що входять до МНМБД, 8 навчально-методичних праць, серед них 3 посібники.

 

Найвагоміші публікації:

 1. Tevikova O. V. Material everyday culture of the Soviet Ukrainians during Khrushchev’s thaw (1953 – 1964) / O. V. Tevikova // Osobowosci, Spoleczenstwo, Polityca: III Miedzynarodowa konferencja naukowa (Особистість, суспільство, політика: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Частина 2), 15 – 16 лютого 2016 року. – Lublinie (Polska): WSEI, 2016. – С. 101 – 104.
 2. Тєвікова О.В. Нищення культових архітектурних пам’яток Полтавщини у період функціонування радянської влади (20 – 60-і рр.. ХХ ст.) / О. В. Тєвікова // Eminak. – 2016. – № 2 (14). – Т. 2. − С. 55 − 59. (Фахове видання, входить до МНМБД Index Copernicus, Google Scholar, EBSCO Information Services).
 3. Тєвікова О. В. Ретроспективний аналіз шлюбно-сімейних відносин в українському суспільстві періоду 50 – 60-их років ХХ ст. / О. В. Тєвікова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. − 2016. − Вип. 45. – С. 221 − 223. (Фахове видання, видання входить до МНМБД РІНЦ, Index Copernicus).
 4. Тєвікова О. Ідеологічні аспекти діяльності музеїв Української РСР в 1950 – 1960-их рр. / О. Тєвікова, В. Вощенко // Історична панорама: Науковий збірник ЧНУ. Спеціальність «Історія». – 2017. – № 24. − С. 80 – 91 (Фахове видання, видання входить до МНМБД в Google Scholar).
 5. Історія української культури: навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / І. Г. Передерій, О. В. Тєвікова, А. В. Нарадько; за ред. І. Г. Передерій. − Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 274 с.
 6. Музеєзнавство : навчальний посібник для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної та заочної форм навчання / О. В. Тєвікова, Н. В. Білан. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 290 с.

Вітринська Олена Володимирівна – кандидат історичних наук, старший викладач

 

Напрям наукових досліджень:

історія юдаїзму в радянській Україні

 

Автор понад 30 наукових публікацій, серед яких 5 – у фахових виданнях, 5 опубліковані закордоном, 5 – у виданнях, внесених до МНМБД, 5 – навчально-методичні праці.

 

Найвагоміші публікації:

 1. Вітринська О. В. Секуляризація культових споруд юдеїв Південної України в перше десятиліття радянської влади / О. В. Вітринська // Історичні мідраші Північного Причорномор`я / Голов. Ред. М. М. Шитюк. – Випуск VI. Миколаїв: Типографія Шамрай. – 2017. – С. 132 – 139.
 2. Витринская Е. В. Антиудейская пропаганда и агитация в Украине в первое десятилетие советской власти / Е. В. Витринская // Judaica Petropolitana. – 2016. – № 6. – С. 60 – 75
 3. Вітринська О. В. До питання антиюдейської пропаганди в радянській пресі 1920-х – початку 1930-х років / О. В. Вітринська // Історичні мідраші Північного Причорномор’я / Голов. ред. М. М. Шитюк. – Випуск V. – Том ІІ. – Миколаїв : Типографія Шамрай, 2016. – С. 5–18.
 4. Витринская Е. В. Реакция верующих евреев Украины на ограничение использования иврита в богослужении и образовании (1919–1920-е гг.) / Е. В. Витринская // Тирош – труды по иудаике. – Вып. 5. – 2015. – С. 139–146.
 5. Вітринська О. В. Радянська і вітчизняна історіографія політики радянської влади щодо юдаїзму в Українській республіці у 1920-х роках / О. В. Вітринська // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 92 (1). – С. 111 – 116 (фахове видання).
 6. Вітринська О. В. Радянська преса та література 1920 – 30-х рр. як інструмент впливу на релігійну свідомість євреїв України / О. В. Вітринська // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми історії України. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014 (фахове видання, видання входить до МНМБД Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA))

Гаращенко Лілія Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент, голова секції документознавства та інформаційної діяльності

 

Напрям наукових досліджень:

структурні та семантичні особливості аналітичних термінів науково-технічної термінології

 

Автор близько 50 наукових публікацій, серед яких 16 статей у фахових виданнях, 5 навчально-методичних праць

 

Друковані видання:

 1. Діловодство : конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Н. В. Білан, Л. Б. Гаращенко, Ю. О. Комлик. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 159 с.
 2. Гаращенко Л. Двокомпонентні номінації в термінологічній системі документознавства/ Л. Гаращенко, О. Мізіна // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип. 1(14). – 248 с. – С. 115‒118.
 3. Гаращенко Л. Б. Гіперономічний різновид пропозиціно-диктумної мотивації аналітичних термінів науково-технічної термінології / Л. Б. Гаращенко // Наукові записки. – Випуск 146. – Серія Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – С. 347 – 350.
 4. Гаращенко Л. Б. Категорійний різновид пропозиційно-диктумної мотивації аналітичних термінів науково-технічної термінології / Л. Б. Гаращенко // Вісник Маріупольського державного університету : зб. наук. праць. Серія: Філологія. – Маріуполь, 2016. – Вип.14. –С. 62 – 64.
 5. Гаращенко Л. Аналітичні терміни як особливі ономасіологічні знаки в мовній картині світу українців / Л. Гаращенко // Studia Ukrainica Poznaniensia. – Poznan, 2015. – Zeszyt III. – С. 71 – 78.
 6. Garashchenko L. B. Varieties of propositional and dictum motivation analytical terms of scientific-technical terminology / L. B. Garashchenko // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Austria : Viennа, 2014. – № 5–6. – С. 178 –181.
 7. Гаращенко Л. Б. Складні терміни з компонентами-епонімами в науково-технічній термінології // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Вип. 28. – С. 165 – 170.

Чередник Людмила Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент

 

Напрям наукових досліджень:

проблеми розвитку української та світової культури, компаративістики, соціальних комунікацій

 

Автор понад 150 наукових публікацій, серед яких 1 монографія, понад 50 статей у фахових виданнях, 34 навчально-методичні праці.

 

Найвагоміші публікації:

 1. Чередник Л. А. Пушкинские мотивы в творчестве Михаила Булгакова : монография. – Полтава: ООО «АСМІ», 2013. – 252 с.
 2. Чередник Л. А. Складнонульсуфіксальні деривати як об’єкт документної лінгвістики (на прикладі технічної метамови) / О. І. Мізіна, Л. А. Чередник // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. ‒ Харків, 2017. ‒ Вип. 45. ‒ 220 с. ‒ С. 83 ‒ 90.
 3. Чередник Л. А. Інформаційна культура як складник загальної культури особистості // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття: зб. матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 8-9 вересня 2016 року / під заг. ред. В. Г.Спрінсяна. – Полтава: Сімон, 2016. – С. 365 – 374.
 4. Чередник Л. А. Трансформація образу Офелії у поезії Оксани Забужко / Л. А. Чередник // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія : зб. наук. праць. Вип. 14. – Маріуполь : МФ ТОВ «Друкарня «Новий світ», 2016. – С. 51 – 57.
 5. Чередник Л. А. Роль «рождественского текста» в сюжете сказки Ч. Диккенса «Сверчок за очагом» » / Л. А. Чередник // Язык. Литература. История. Культура: сборник статей первого международного интернет-семинара. – Китайская Народная Республика: Издательство «Ланьчжоуский политехнический университет», 2016. – С. 272 – 277.
 6. Чередник Л. А. Ділова комунікація як важлива умова успішного бізнесу // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 10-12 вересня 2015 року/ під заг. ред. В. Г.Спрінсяна. – Одеса : ФОП Гаража, 2015. – С. 301 – 308.

Вощенко Вікторія Юріївна – кандидат філософських наук, доцент

 

Напрям наукових досліджень:

Культурно-цивілізаційна ідентичність українського народу; комунікативна філософія; історія філософії; соціальна філософія та філософія історії

 

Автор понад 40 наукових публікацій, серед яких 13 статей у фахових виданнях, 4 навчально-методичні праці.

 

Найвагоміші публікації:

 1. Вощенко В. Ю. Музей як форма міжкультурної комунікації у глобалізованому суспільстві / В. Ю. Вощенко // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали І Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 3 грудня 2015 р. / редкол. : І. Г. Передерій, А. А. Соляник та ін. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С. 131 – 133.
 2. Вощенко В. Ю. Знаки-символи логотипів європейських автомобілів: історичний контекст / В. Ю. Вощенко // Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.) – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С. 179 – 181.
 3. Вощенко В. Ю. Вплив світових релігій на діалог цивілізацій у просторі і часі / В. Ю. Вощенко // Лабіринти реальності : зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос. Журби П. А. – Рубіжне: Вид-во СНУ імені В.Даля, 2015. – С. 45 – 46.
 4. Вощенко В.Ю. Розвиток географічних знань Київської Русі / В.Ю. Вощенко // Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку : матеріали І Всеукраїн, наук.-практ. конф., м. Кременчук, 19-20 лист, 2015 р / редкол,: Бутко Л. В, та ін. – Кременчук: ПП Щербатих, 2016. – С. 29 – 31.
 5. Вощенко В. Ю. Трансформації локальних цивілізацій в умовах глобалізації: соціально-філософський контекст // Філософські обрії. Науково-теоретичний журнал Інституту філософії імені Г. С. Сковороди HAH України та Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 33. – Київ – Полтава, 2015. – С. 71 – 80.
 6. Вощенко В. Ю. Феномен людського буття у релігійно-філософському вченні Кирила Туровського // Історія філософії у вітчизняній духовній культурі [Текст] / відп. ред. Аляєв Г., Суходуб Т. / Тов-во рос. філ. при Укр. філ. фонді; Полтавський нац. Тех. ун-т ім. Ю.Кондратюка; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2014. – 816 с. – (серія «Український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді»; вип. 11). – С. 609 – 611.

Вдовіна Олена Олександрівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, ст. викладач

 

Напрям наукових досліджень:

Соціальні комунікації, документно-інформаційні системи, електронне діловодство

 

Автор близько 20 наукових публікацій, серед яких 6 статей у фахових виданнях.

 

Найвагоміші публікації:

 1. Вдовіна О. О. Нормативно-правові засади впровадження автоматизованого судового документообігу / О. О. Вдовіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. – 2014. – № 4. – С. 29 – 32.
 2. Вдовіна О. Використання електронного документообігу в системі судочинства України / О. Вдовіна // Вісник ХДАК. – 2015 – Вип. 46. – С. 82 – 91.
 3. Вдовіна О. О. Електронний документообіг в системах зарубіжного судочинства: аналітичний огляд / О. О. Вдовіна, Л .Я. Філіпова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: Наук.журнал / Нац. академія керівн. кадрів культури і мистецтв – 2015. – № 4. – С. 56 – 62.
 4. Вдовіна О. О. Стратегічні завдання впровадження електронного судового діловодства у контексті Концепції розвитку електронного урядування України / О. О. Вдовіна // Вісник ХДАК. Серія: Соціальні комунікації: зб. наук. пр. Вип. 51 / Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2017 – С.127 – 135
 5. Вдовіна О. О. Інформатизація судового діловодства та документообігу в Україні: особливості та проблеми / О. O. Вдовіна // East European Scientific Journal. – 2017. – №4(20). – Ч.2. – С.25 – 30 (Польща).
 6. Вдовіна О. О. Значення електронного діловодства для інформатизації українського суспільства / О. О. Вдовіна // Культура та інформаційне суспільство ХХI століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18 – 19 квітня 2013 р. – Х. : ХДАК, 2013. – С.235
 7. Вдовіна О. О. Роль професійно-комунікативних технологій у формуванні судової системи України/ О. О. Вдовіна // Інформаційна освіта та проф.-комунікативні технології XXI століття : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конфер./ Одес. нац. політех. ун-т (12-14 верес. 2013). – Одеса : Сімекс-Прінт, 2013. – С. 144.
 8. Вдовіна О. О. Особливості документаційного забезпечення діяльності судових установ країн / О. О. Вдовіна // Інформаційна освіта та проф.-комунікативні технології XXI століття : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конфер./ Одес. нац. політех. ун-т (8-9 верес. 2016). – Одеса, 2016. – С. 67 – 73.

Якименко Наталія Олегівна – старший викладач

 

Напрям наукових досліджень:

Формування професійної компетентності фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в процесі дистанційного навчання

 

Автор близько 30 наукових публікацій, серед яких 5 статей у фахових виданнях, 7 навчально-методичних праць

 

Найвагоміші публікації:

 1. Якименко Н. Формування професійної компетентності фахівців із документознавства у процесі дистанційного навчання: критерії, показники, рівні / Н. Якименко // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 159. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 127 – 134. (Збірник зареєстровано в НМБД Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ).)
 2. Якименко Н. Дистанційна освіта як інтерактивна форма навчання фахівців з документознавства та інформаційної діяльності / Н. Якименко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал / Київський університет імені Бориса Грінченка [гол. ред. Сисоєва С. О.]. – №. 1 – 2 – 2017. – С. 145 – 150. (Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук; зареєстровано в НМБД INDEX COPERNICUS, Google Scholar (Google Академія)).
 3. Якименко Н. О. Поєднання дидактичного ресурсу медіатехнологій і дистанційного навчання в процесі формування фахової компетентності документознавця / Н. Якименко // Зб. Матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 23 – 24 березня 2017 р. / під заг. ред. : В. Г. Спрінсяна. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2017. – С.87 – 92.
 4. Якименко Н. Організація процесу становлення професійної компетентності фахівця з документознавства та інформаційної діяльності // Педагогічна освіта: теорія й практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип. 20 (1-2016). – Ч. 1 – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 349 – 354.
 5. Якименко Н. О. Дистанционное образование как инновационная форма образования в процессе формирования профессиональных компетенций документоведа // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс] : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2016. – С. 257 – 264.
 6. Якименко Н. Педагогічні проблеми дистанційної освіти у підготовці майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності / Н. Якименко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. Випуск 15. – С. 351 – 354.

Мізіна Ольга Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, голова секції української (російської) мови як іноземної

 

Напрям наукових досліджень:

словотвір сучасної української мови, структурно-семантична та функціонально-стилістична лінгвістика; методика викладання російської та української мови як іноземної

 

Автор понад 50 наукових публікацій, серед яких 1 монографія, близько 20 статей у фахових виданнях, 3 – у виданнях, що входять до МНМБД, понад 20 навчально-методичних праць, серед яких 7 навчально-методичних посібників, 2 курси лекцій, 2 практикуми.

 

Найвагоміші публікації:

 1. Мізіна О. Структурно-семантичні та функціонально-стильові властивості нульсуфіксальних атрибутивів: монографія / О. Олексенко, О. Мізіна. – Полтава – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 232 с.
 2. Мізіна О. І. Практичний ознайомлювальний курс української мови (початковий етап навчання) для іноземних студентів підготовчого відділення Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка / О. Мізіна. – Полтава : ПолтНТУ, 2006 . – 72 с.
 3. Мізіна О. І. Практикум «Російська мова у вправах» для аудиторних занять та самостійної роботи студентів-іноземців підготовчого відділення / О. Кіріченко, О. Мізіна. – Полтава: ПНТУ, 2014. – Ч. І. – 48 с.
 4. Мізіна О. І. Практикум «Російська мова у вправах» для аудиторних занять та самостійної роботи студентів-іноземців підготовчого відділення / О. Мізіна. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – Ч. ІІ. – 84 с.
 5. Мізіна О. Двокомпонентні номінації в термінологічній системі документознавства / Л. Гаращенко, О. Мізіна // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип. 1(14). – 248 с. – С. 115 ‒ 118.
 6. Мізіна О. І. Складнонульсуфіксальні деривати як об’єкт документної лінгвістики (на прикладі технічної метамови) / О. І. Мізіна, Л. А. Чередник // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. ‒ Харків, 2017. ‒ Вип. 45. ‒ 220 с. ‒ С. 83 ‒ 90.
 7. Мізіна О. І. Конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація та сертифікація» для студентів гуманітарного факультету спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність» / О. Мізіна. – Полтава: ПолтНТУ, 2016.– 173 с.
 8. Мізіна О. І. Конспект лекцій з дисципліни «Документознавство» для студентів ІІ курсу денної форми навчання гуманітарного факультету спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність» / О. Мізіна, Н. Якименко. – Полтава: ПолтНТУ, 2017.– 216 с.

Денисовець Ірина Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент

 

Напрям наукових досліджень:

функціональна граматика сучасної української літературної мови; дериватологія; мовні явища в сучасній українській дитячій прозі

 

Автор понад 50 наукових публікацій, серед яких 1 монографія, 12 статей у фахових виданнях, 5 навчально-методичних праць

 

Найвагоміші публікації:

 1. Денисовець І. В. Словотвір і стилістика сучасної української дитячої прози / І. В. Денисовець. – Полтава : ПП «Астрая», 2018. – 272с.
 2. Денисовец И. В. Словообразовательная мотивация и стилистические функции индивидуально-авторских имен собственных в современной детской прозе / И. В. Денисовец // European Applied Sciences. – Germany, Stuttgart : ORT Publishing. – 2014. – № 2. – C. 108 – 112.
 3. Денисовець І. В. Словотвірна специфіка оказіональних власних географічних назв у сучасному українському дитячому дискурсі / І. В. Денисовець // Українська мова. – 2015. – № 1 (53). – С. 117 – 124.
 4. Денисовець І. В. Особливості творення оказіональних назв технічних засобів та винаходів у творах сучасних українських дитячих письменників / І. В. Денисовець // Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації : зб. наук. праць. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2016. – С. 65 – 67.
 5. Денисовець І. В. Емоційно-експресивна та комічна природа мовної гри у творах сучасних українських дитячих письменників / І. В. Денисовець // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2-2016). – С. 257 – 262.
 6. Денисовець І. В. Основні технології маніпулювання у засобах масової комунікації / І. В. Денисовець // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Slovakia, Kosice, 2017. – Vol. 5. (2). – С. 22 – 24.
 7. Денисовець І. В. Емоційно-оцінний потенціал словотворчих суфіксів із функцією аугментативності та пейоративності в сучасній українській дитячій прозі / І. В. Денисовець // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – Вип. 154. – С. 645 – 649.

Тур Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент

 

Напрям наукових досліджень:

комунікативна компетентність фахівця, культура мовлення, професійна мовна комунікація, етика ділового та повсякденного спілкування

 

Автор понад 90 наукових публікацій, серед яких 2 монографії, близько 40 статей у фахових виданнях, 15 навчально-методичних праць, у тому числі навчальні посібники.

 

Найвагоміші публікації:

 1. Тур О. М. Формування комунікативної компетентності в процесі підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності : монографія / Оксана Тур. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 164 с.
 2. Тур О. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: теорія, історія, практика : монографія / Оксана Тур. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 450 с.
 3. Тур О.М. Організація цілеспрямованої комунікативної взаємодії викладача і студентів як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців // Materiały VІ Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej «Osobowość, społeczeństwo, polityka» 11-12 marca 2017 roku. Część 2. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2017 sobowość, społeczeństwo, polityka : Mater. VІ Międz. Konf. Nauk.- Prakt. / Pod red. J. Кota. – Część. 1. – Lublin: WSEI, 2017. – S.196-199.
 4. Тур О. Структура комунікативної компетентності особистості / О. Тур // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 187 – 191.
 5. Тур О. Комунікативна освіта на Україні у ІХ – ХVІІІ століттях / О. Тур // Osobowość, społeczeństwo, polityka : ІІІ Miedzynarodowa konferencja naukowa, Lublin, 15 – 16.02 2016 /red. S.Terepychiy, Y. Budnik, O.Pozniy. – Lublin : Wydawnictwo naukowe Wyższej szkoly Ekonomii I Innowacji w Lubline, 2016 – Р. 29 – 31.
 6. Тур О. Проблеми формування комунікативної компетенції особистості у білінгвальному середовищі / О. Тур // Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results : materials of International scientific and practical conference (Bratislava, 15- 18 March 2016). – K.: LLC «NVP Interservice», 2016. – P.120 – 121.
 7. Тур О.М. Організація цілеспрямованої комунікативної взаємодії викладача і студентів як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців // Materiały VІ Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej «Osobowość, społeczeństwo, polityka» 11-12 marca 2017 roku. Część 2. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2017 sobowość, społeczeństwo, polityka : Mater. VІ Międz. Konf. Nauk.- Prakt. / Pod red. J. Кota. – Część. 1. – Lublin: WSEI, 2017. – S.196-199.

Лисенко Алла Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент; лауреат премії імені А.С. Макаренка (2013), імені І.П. Котляревського (2008); голова секції української мови за професійним спрямуванням та психолого-педагогічних дисциплін

 

Напрям наукових досліджень:

Теорія і методика навчання (українська мова та література); педагогіка вищої школи; літературне краєзнавство

 

Автор понад 80 наукових публікацій, серед яких 45 статей у фахових виданнях, 13 навчально-методичних праць, у тому числі 7 навчальних посібників.

 

Друковані видання:

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник / А. В Лисенко, Т. К. Ісаєнко, С. М. Дорошенко – Полтава, ПолтНТУ, 2015. – 280 с.
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням) : конспект лекцій / А. В Лисенко, Т. К. Ісаєнко, С. М. Дорошенко. – Полтава, ПолтНТУ, 2012. – 206 с.
 3. Полтавщина в літературному просторі й часі : навчальний посібник-хрестоматія / Н. Кочерга, А. Лисенко, С. Дорошенко. – Полтава, 2008. – 232 с.
 4. Лисенко А. В., Дорошенко С. М. Багатогранність поетичного світу Володимира Тарасенка // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Філологічні науки. Випуск 39. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С.177 – 180.
 5. Doroshenko S., Lysenko А. Stages of formation and development of Ukrainian scientific terminology // French Journal of Scientific and Educational Research, 2014, No.2. (12), (July-December). Volume II. «Paris University Press». Paris, 2014. – Р. 973 – 978.

Дорошенко Світлана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент; лауреат премії імені І.П. Котляревського (2008)

 

Напрям наукових досліджень:

науковий стиль сучасної української літературної мови, становлення і розвиток технічної термінології

 

Автор близько 60 наукових публікацій, серед яких 1 монографія, 20 статей у фахових виданнях, 12 навчально-методичних праць

 

Друковані видання:

 1. Дорошенко С. М. Українська термінологія нафтогазової промисловості: становлення і розвиток : монографія / С. М. Дорошенко. – Полтава, 2013. – 135 с.
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник / А. В Лисенко, Т. К. Ісаєнко, С. М. Дорошенко – Полтава, ПолтНТУ, 2015. – 280 с.
 3. Дорошенко С. М «Сучасна українська мова» для студентів напряму підготовки «Філологія» : Навчальний посібник / С. М. Дорошенко, Л. І. Дерев’янко. – Полтава: ПолтНТУ. – 2016.
 4. Дорошенко С. М., Лисенко А. В. Багатогранність поетичного світу Володимира Тарасенка // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Філологічні науки. Випуск 39. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С. 177 – 180.
 5. Дорошенко С. М. Українська термінологія нафтогазової промисловості // Studia Ukrainica Posnaniesia. – Zeszyt III. – Poznan. – 2015. – C. 37 – 43.
 6. Doroshenko S., Lysenko А. Stages of formation and development of Ukrainian scientific terminology // French Journal of Scientific and Educational Research, 2014, No.2. (12), (July-December). Volume II. «Paris University Press». Paris, 2014. – Р. 973 – 978.
 7. Дорошенко С. М. Формування термінологічної компетенції студентів технічного профілю // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – Вип.5 : зб. наукових праць / за ред. академіка Л. І. Мацько. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 311 – 316.

Ісаєнко Тетяна Костянтинівна – кандидат педагогічних наук, доцент

 

Напрям наукових досліджень:

Утвердження української мови як державної; виховання моральної культури особистості

 

Автор близько 90 наукових публікацій, серед яких 23 статті у фахових виданнях, 9 навчально-методичних праць.

 

Друковані видання:

 1. Ісаєнко Т.К. Соціально-педагогічні умови формування моральної культури особистості в сучасному освітньому просторі / Т. К. Ісаєнко, В. М. Мартинюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – №7 (61) – С. 54 – 67. (Фахове видання входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Master List, Google Scholar, Сite Factor та CEJSH).
 2. Ісаєнко Т. К. Моделювання професійної діяльності у процесі виховання моральної культури особистості / Т. К. Ісаєнко, В. М. Мартинюк // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. – Полтава: ПНПУ, 2017. – Випуск 19 – С. 124 – 137. (Фахове видання).
 3. Ісаєнко Т. К. Взаємини релігії і науки в контексті філософського світогляду / Т. К. Ісаєнко, В. М. Мартинюк // Materials of the XII International scientific and practical conference, «Fundamental and applied science», – 2016. Volume 10. PHYSICAL CULTURE AND SPORT PHILOSOPHY. Sheffield. Science and education LTD – S. 51 – 55.
 4. Ісаєнко Т. К. Трансформація ціннісних орієнтацій особистості у світлі теоретичних дискусій / Т. К. Ісаєнко, В. М. Мартинюк // Materiały VІ Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej «Osobowość, społeczeństwo, polityka» 11-12 marca 2017 roku. Część 2. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2017 sobowość, społeczeństwo, polityka : Mater. VІ Międz. Konf. Nauk.- Prakt. / Pod red. J. Кota. – Część. 1. – Lublin: WSEI, 2017. – S.39 – 41.
 5. Ісаєнко Т. К. «Іміджеутворювальні складники сучасного документознавця» / Т. К. Ісаєнко // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали ІІ Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 23 листопада 2016 р. / редкол.: І.Г. Передерій, А.А. Соляник та ін. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 40 – 41.

Дерев’янко Людмила Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент

 

Напрям наукових досліджень:

функційний синтаксис сучасної української мови

 

Автор понад 50 наукових публікацій, серед яких 17 статей у фахових виданнях, 1 монографія, 5 навчально-методичних праць, 2 навчальних посібники.

 

Друковані видання:

 1. Дерев’янко Л. І. Кореляція первинних і вторинних прийменників у структурі часових семантико-синтаксичних відношень : монографія. – Полтава : Астрая, 2017. – 194с.
 2. Деревянко Л. И. Внутренняя семантическая корреляция предложно-субстрантивных синтаксем с вторичными темпоральними предлогами в структуре семантико-синтаксической категории одновременности / Актуальные лингвистические исследования : монография [под ред. А. Г. Бердниковой]. – Новосибирск : Изд. СибАК, 2013. – 206с. – С. 43 – 63.
 3. Дерев’янко Л. І. Атрибутиви у структурі корелятивів темпоральної семантики: проблема типології та синтагматики // Л. І. Дерев’янко // Наукові записки. Випуск 146. – Серія : Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – С. 535 – 538.
 4. Дерев’янко Л. І. Обов’язкові та факультативні атрибутиви як компоненти співвідносних темпоративів із семантикою неозначеної часової тривалості / Л. І. Дерев’янко // Філологічні науки : зб. наук. праць. Випуск 21. – Полтава, 2016. – 99 – 106.
 5. Дерев’янко Л. І. Облігаторні та факультативні атрибутиви як конституенти співвідносних темпоративів із семантикою означеної часової тривалості / Л. І. Дерев’янко // Вісник Маріупольського державного університету : зб. наук. праць. Серія : Філологія. – Маріуполь, 2016. – Випуск 14. – С. 75 – 81 (НМБД Copernicus).
 6. Derevyanko Lyudmyla. Semantic and syntactic mechanism of temporal correlation of prepositions / Lyudmyla Derevyanko // Harvard Journal of Fundamental Applied Studies. – № 1 (7) January – June 2015. – Voluve VIII. – S. 884 –890 (наукометричне видання).
 7. Дерев’янко Л. І. «Сучасна українська мова» для студентів напряму підготовки «Філологія» : Навчальний посібник / С. М. Дорошенко, Л. І. Дерев’янко. – Полтава: ПолтНТУ. – 2016.

Корж Яна Віталіївна – завідувач кабінету

Ланкевич Тетяна Олександрівна – лаборант

Кафедра українознавства, культури та документознавства є випусковою за такими спеціальностями й спеціалізаціями:

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Спеціальність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація

Документознавство та інформаційна діяльність

Термін навчання 4 роки

Спеціальність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація

Документознавство та інформаційна діяльність

Термін навчання 1,5 роки

Кафедра українознавства, культури та документознавства у царині науково-дослідницької роботи працює над комплексною науковою темою «Духовна культура України, Полтавщини (ХIХ-ХХ ст.)», а також над темою, що відповідає її профілю як випускової, – «Документно-інформаційні комунікації в умовах сучасних глобалізаційних викликів».

Щорічно кафедрою проводяться наукові й науково-практичні конференції, круглі столи відповідної тематики – від регіональних до Всеукраїнських. Зокрема у квітні 2015 року кафедрою було проведено в Internet-режимі Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Репресована культура України: регіональний вимір». У листопаді 2014 року відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми сучасного документознавства: методологія та практика підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності»; у грудні 2015 кафедрою зорганізовано Всеукраїнську науково-практичну Internet-конференцію «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи». Ця конференція стала традиційною, її проведення заплановано й у поточному 2016 році.

Колектив кафедри має потужний науково-педагогічний склад: доктор історичних наук, доцент; доктор педагогічних наук професор; 3 кандидати історичних наук, доценти; 2 кандидати педагогічних наук, доценти; 2 кандидати філософських наук, один із яких – доцент; 7 кандидатів філологічних наук, 3 із яких – доценти; 4 старші викладачі; 1 викладач.

Госпдоговірна робота кафедри пов’язана з проведенням консультацій із питань наукового стилю мовлення, термінологічного апарату української мови в різних галузях науки, а також поглибленого вивчення української мови іноземними громадянами.

Монографії науковців кафедри, видані останніми роками:

 1. Передерій І.Г. В’ячеслав Липинський: етнічний поляк, політичний українець : монографія. / І.Г. Передерій – Полтава : Вид–во ПолтНТУ, 2012. – 622 с.
 2. Передерій І.Г. Розбудова національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради: історичний аспект : монографія / І.Г. Передерій – Полтава : РВ ПолтНТУ, 2009. – 160 с.
 3. Ревегук В.Я., Кочерга Н.К., В.Г. Короленко: Громадянська діяльність письменника (1917-1921 рр.) : монографія. / В.Я. Ревегук, Н.К. Кочерга. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 212с.
 4. Кочерга Н.К. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка: історія і сучасність / За ред. В.О. Онищенка; відп. ред. Н.К. Кочерга, В.В. Сажко – Полтава, 2010. – 300 с.
 5. Славетні імена Полтавщини. Олександр Засядько / Г.І. Антипович, Н.К. Кочерга, Г.О. Кудряшов. – Полтава : Оріяна, 2009. – 72с.
 6. Тур О.М. Формування комунікативної компетентності в процесі підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності : монографія / Оксана Тур. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 164с.
 7. Жданова-Неділько О.Г. Аксіодидактична система взаємодії викладача і студента при вивченні педагогічних дисциплін : монографія / О.Г. Жданова-Неділько. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015. – 340 с.
 8. Мізіна О.І. Структурно-семантичні та функціонально-стильові властивості нульсуфіксальних атрибутивів : монографія./ О.І. Мізіна – Полтава-Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 232с.
 9. Вечерок О.Н. Жанрово-стилевое своеобразие художественной прозы В.Г.Короленко : монография / О.Н. Вечерок. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – 142с.
 10. Дорошенко С.М. Українська термінологія нафтогазової промисловості: становлення і розвиток : монографія. – Полтава, 2013. – 135 с.
 11. Чередник Л.А. Пушкинские мотивы в творчестве Михаила Булгакова : монография / Л.А. Чередник. – Полтава : ООО «АСМІ», 2013. – 252с.

Викладачі кафедри активно працюють над підвищенням наукового й професійного рівнів: доцент кафедри І.Г. Передерій у квітні 2013 р. у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «В’ячеслав Липинський у громадсько-політичному та науковому житті України й української еміграції першої третини ХХ ст.».

У квітні 2014 р., у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, успішно захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук старшим викладачем Л.І. Дерев’янко на тему «Кореляція первинних і вторинних прийменників у структурі часових семантико-синтаксичних відношень».

У квітні 2015 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук старшого викладача кафедри Л.Б. Гаращенко на тему «Аналітичні номінації в науково-технічній термінології: когнітивно-ономасіологічний аспект» у спеціалізованій вченій раді Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

У травні 2016 р., у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій Інституту української мови НАН України, успішно захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук викладачем І.В. Денисовець на тему «Словотвірна вербалізація емоційно-оцінної семантики в сучасній українській дитячій прозі».

Планується написання та захист кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук викладачами кафедри:

Комлик Ю.О.

кандидат філологічних наук

2017 рік

Васильєва Н. В.

кандидат педагогічних наук

2018 рік

Якименко Н.О

кандидат педагогічних наук

2018 рік

Кафедра українознавства, культури та документознавства активно займається міжнародною науковою діяльністю. Зокрема у 2015-2016 роках вийшло друком близько 20 публікацій викладачів кафедри в зарубіжних виданнях, узято участь у понад 30-ти міжнародних конференціях.

Науковці кафедри подали заявку на участь у програмі IADCES Grant, що фінансується урядом Австралії (науковий керівник проекту – Передерій І.Г.).

Науково-педагогічні працівники кафедри активно розміщують власний науковий доробок у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних. Зокрема, д.і.н., доц. Передерій І.Г., к.і.н., доц. Кочерга Н.К., к.пед.н., доц. Ісаєнко Т.К., к.філос.н., доц. Мартинюк В.М., к.і.н., доц. Тєвікова О.В., к.і.н., доц. Нарадько А.В., к.філол.н., доц. Дерев’янко Л.І., к.філол.н., доц. Тур О.М., Комлик Ю.О. к.філол.н., доц. Дорошенко С.М. к.пед.н., доц. Лисенко А.В. опублікували статті в журналах, які входять до НМБД Scopus; к.філол.н., доц. Дорошенко С.М. к.пед.н., доц. Лисенко А.В., к.філол.н., доц. Тур О.М., к.філол.н., ст.в. Денисовець І.В., ст. в. Якименко Н.О., викладач Васильєва Н.В. – Index Copernicus, к.філол.н., доц. Мізіна О.І., к.філол.н., доц. Чередник Л.А. – в інших НМБД.

Кафедра українознавства, культури та документознавства є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність», освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр:

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Спеціальність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація

Документознавство та інформаційна діяльність

Термін навчання 4 роки

Спеціальність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація

Документознавство та інформаційна діяльність

Термін навчання 1,5 роки

«Документознавство та інформаційна діяльність» – це відносно нова галузь підготовки фахівців. Спеціальність входить до переліку європейських спеціальностей, які відповідають Болонському процесу, а це означає, що в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору, кращі зі студентів матимуть змогу вдосконалювати свої професійні навички за кордоном і втілити в життя мудрий афоризм: «Хто володіє інформацією – той володіє світом».

Актуальність спеціальності

Розвиток сучасної промисловості та сфери послуг потребує висококваліфікованих фахівців, які можуть ефективно вирішувати проблеми документно-інформаційного забезпечення усіх сфер суспільної діяльності. Саме фахівці з документознавства забезпечують функціонування адміністративно-управлінської документації на відповідному професійному рівні. Спираючись на сучасні інформаційні технології, вони здійснюють своєчасну аналітико-синтетичну обробку й отримання інформації у різних галузях суспільно-економічного життя, вирішують питання професійної підготовки й підвищення кваліфікації управлінців, пошуку резервів управлінського персоналу, вдосконалюють стиль і культуру ділових відносин. А це означає, що спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність» – важлива й особливо потрібна в наш час.

Підготовка фахівців із документознавства та інформаційної діяльності охоплює кілька напрямів:

 • фахова документознавча підготовка: опанування теоретичними й практичними навичками інформаційної, інформаційно-аналітичної, діловодної, архівної, референтської діяльності;
 • юридично-економічний блок: знання у царині законодавства, менеджменту й маркетингу;
 • набуття компетенцій у сфері сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій, автоматизованих систем обробки даних;
 • оволодіння теорією та практичними навичками у сфері соціальних комунікацій
 • поглиблене опанування двома іноземними мовами.

Основні дисципліни,
які складають фахову підготовку

 • Документознавство;
 • Лінгвістичні основи документознавства;
 • Системний аналіз інформаційних процесів;
 • Адміністративне право;
 • Трудове право;
 • Аналітико-синтетична переробка інформації;
 • Архівознавство;
 • Господарське право;
 • Документаційне забезпечення діяльності установ;
 • Діловодство;
 • Етика і психологія ділового спілкування;
 • Електронний документообіг;
 • Комп’ютерні мережі і телекомунікації;
 • Патентознавство;
 • Стандартизація та сертифікація;
 • Інтернет-технології та ресурси;
 • Інформаційно-аналітична діяльність;
 • Організація та управління діяльністю інформаційних установ;
 • Теорія і практика PR-технологій;
 • Іміджологія;
 • Дипломатичний протокол;
 • Теорія і практика референтської діяльності та ін.

Посади, на яких можна працювати
після закінчення навчання:

 • Документознавець;
 • Спеціаліст служби науково-технічної інформації;
 • Спеціаліст із комп’ютерного та програмного забезпечення сучасного офісу;
 • Інформаційний аналітик;
 • Керівник інформаційної служби;
 • Керівник відділу маркетингових комунікацій;
 • Менеджер із реклами та маркетингових комунікацій;
 • PR-фахівець, текстолог (відділи Public Relations);
 • Менеджер із персоналу;
 • Координатор ділових презентацій і проектів у державних, бізнесових і громадських організаціях;
 • Менеджер із надання інформації;
 • Прес-секретар;
 • Офіс-менеджер;
 • Секретар-референт;
 • Спеціаліст кадрової служби;
 • Менеджер інформаційного, рекламного агентства;
 • Архівіст

Основні завдання,
які зможе вирішувати випускник у майбутньому:

 • Керувати документно-інформаційними потоками організації;
 • Здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності організації;
 • Організовувати ефективний документообіг на основі новітніх інформаційних технологій;
 • Застосовувати передові інтелектуальні технології для отримання, аналізу, обробки інформації;
 • Проводити інформаційно-аналітичні дослідження;
 • Організовувати й проводити рекламні та PR-кампанії;
 • Створювати позитивний імідж фірми.

Основні місця роботи,
де можна працювати після закінчення навчання:

 • Відділи інформації комерційних та державних установ;
 • Маркетингові відділи та служби;
 • Відділи реклами та PR;
 • Інформаційно-аналітичні центри організацій, установ, підприємств різних форм власності;
 • Робота за обраним фахом в органах державного управління області, регіону, країни;
 • Консалтингові центри.

У нашому університеті на Вас чекають:

 • 9 навчально-лабораторних корпусів;
 • понад 60 навчальних і науково-дослідницьких лабораторій;
 • комп'ютерних класів;
 • навчально-оздоровчий комплекс «Ворскла», розташований у с. Вакуленці в сосновому бору;
 • студентське містечко, компактно розташоване у мальовничій зеленій зоні міського парку «Перемога», що об’єднує:
 • 5 гуртожитків;
 • їдальню;
 • центр дозвілля студентської молоді;
 • санаторій-профілакторій.

Полтавський національний технічний університет – вищий навчальний заклад, де студенти мають можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу і паралельно з основною спеціальністю отримати офіцерське звання на кафедрі військової підготовки. Навчання відбувається за чотирма військово-обліковими спеціальностями: «Бойове застосування військових частин і підрозділів із засобами радіозв’язку», «Бойове застосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів радіозв’язку (крім підрозділів і військових частин зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації)», «Організація фельд’єгерсько-поштового зв’язку», «Експлуатація та ремонт наземної апаратури радіозв’язку різної потужності».

Заняття зі студентами, зарахованими на контрактній основі, проводяться протягом 2 – 5 курсів. Навчання платне. Після успішного закінчення військової підготовки студентам присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу». Військова підготовка враховується при прийнятті на державну службу, в підрозділи Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції.

Сторінка кафедри військової підготовки ПолтНТУ:

https://pntu.edu.ua/page/viyskova-kafedra.html

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

До Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, котрі мають повну загальну середню освіту.

Вступники подають електронну (для пільгових категорій паперову) заяву про вступ до університету.

При зарахуванні до університету вступник додає:

 1. Атестат про повну загальну середню освіту (оригінал або його завірену копію);
 2. Сертифікат ЗНО з трьох предметів:
  1. українська мова та література,
  2. історія України
  3. іноземна мова (англійська, німецька, французька), або географія, або математика (за вибором абітурієнта);
 3. Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см,
 4. Копію паспорта;
 5. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду,
 6. Для юнаків копію посвідчення про приписку до призовної дільниці
 7. Три поштові конверти з марками.
 8. Папку-обкладинку,
 9. Конверти форматів А4, А5

Паспорт, військовий білет або посвідчення про приписку до призовної дільниці й документи, що дають право на пільги, вступник надає особисто в строки, визначені для подання документів.

Більш детальні відомості про спеціальність Ви зможете одержати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Телефони:

приймальна комісія +38 (053) 227-38-67,

Сайт ПолтНТУ www.pntu.edu.ua

Кафедра українознавства, культури та документознавства активно працює з іноземними студентами не лише під час навчального процесу, забезпечуючи опанування українською (російською) мовою як іноземною, а й у позааудиторний час. Так, викладачами кафедри зорганізовано надання консультацій для підвищення якості знань із української (російської) мови як іноземної, ведеться активна робота над розробленням методичних посібників іноземною мовою.

Щорічно проводиться олімпіада з української (російської) мови як іноземної, так 2 грудня 2015 року відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади. У заході взяли участь 12 студентів-іноземців І-ІІ курсу всіх факультетів університету. Завдання олімпіади охоплювали ввесь курс граматики української мови (фонетика, лексика, орфографія, морфологія, синтаксис і пунктуація), а також усну розповідь на одну із запропонованих тем. Переможцями цього змагання знавців української мови стали:

І місце – Фаменге Клотер, група 205-НГ (Камерун);

ІІ місце – Башир Мохамед, група 103-НГ (Судан);

ІІІ місце – Дріді Сауссен, група 204-НГ (Туніс).

Активно здійснюється й виховна робота, зокрема стали традиційними щорічні Дні рідної мови, де студенти-іноземці знайомлять із культурою, історією, звичаями й традиціями своєї Батьківщини українською мовою.

Викладачі кафедри активно працюють зі студентською молоддю над підготовкою та захистом наукових робіт, залучають до участі в конкурсах, олімпіадах, конференціях, творчих змаганнях.

Кращі студенти факультетів – гуманітарного, архітектурного, фінансово-економічного, будівельного, нафти і газу та природокористування й інших факультетів здобувають переконливі перемоги на Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конкурсах, у предметних олімпіадах, виступають із цікавими доповідями на наукових конференціях різних рівнів.

Зокрема, лише протягом двох останніх навчальних років провідні викладачі кафедри українознавства, культури та документознавства підготували таких переможців і призерів:

Іщенко Катерина, студентка 3 курсу факультету менеджменту та бізнесу, у 2016 році виборола ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Українська мова», що відбулася на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. (Науковий керівник – к.пед.н., доц. кафедри українознавства, культури та документознавства Лисенко А.В.).

Сікаленко Анна, студентка гуманітарного факультету (група 301-ГЗ), яка в 2016 році виборола ІІІ місце на фінальному Всеукраїнському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. (Науковий керівник – к.пед.н., доц. Лисенко А.В.).

Сергій Бойко (цьогорічний студент-випускник гуманітарного факультету, група 201-пГД) здобув диплом лауреата ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

Єлизавета Затуливітер (група 401-ГД, гуманітарний факультет) у 2014 р. здобула диплом ІІІ-го ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із історичних наук (науковий керівник – доктор історичних наук, доцент Передерій Ірина Григоріївна)

Віталіна Солодовник (група 401-ГД) виборола диплом переможця Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови 2014 р. у номінації «Знавець української граматики» (м. Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.), науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Лисенко Алла Василівна.

Домненко Тетяна – призер обласного та переможець республіканського етапу мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Екскурсія Умань

Екскурсія Канів

Квест Шевченко

Конкурс читців

Булгаков

День поезії

Денисовець театр

Ліна Костенко

Парад вишиванок

Посвята в студенти

Літературна вітальня Шевченко

Живе слово

Завідувач кафедри українознавства, культури та документознавства – д. і. н., доцент Передерій Ірина Григоріївна

Кабінет 214 П-б

E-mail: k70@pntu.edu.ua

Facebook: https://uk-ua.facebook.com/100009490269651

Викладацька кафедри: 214 П, 214П-а

Сайт кафедри: http://hf.pntu.edu.ua/