Кафедра туризму та адміністрування

Шановні друзі!

Вас вітає

кафедра туризму та адміністрування!

 

Кафедру туризму та адміністрування створено з метою викладання дисциплін туристичного та управлінського напрямів.

Кафедра готує студентів за спеціальністю 242 «Туризм» ступеню вищої освіти «бакалавр», а також за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» ступеню вищої освіти «магістр».

Викладацький склад кафедри налічує 6 осіб. Серед них мають наукові ступені докторів наук – 1, наукові ступені кандидатів наук – 5.

Поєднання досвіду і ентузіазму, вдосконалення знань під впливом розвитку зовнішнього середовища, створення інновацій і кращої професійної практики – основна мета діяльності кафедри.

Наш підхід полягає в створенні цінності для всіх, з ким ми працюємо, на місцевому та глобальному рівнях, а також для спільного використання переваг суспільством.

Наш підхід до навчання - надихати і розширювати можливості!

Ми прагнемо, щоб наші студенти розвивали свої професійні навички в контексті формування впевненості у вирішенні майбутніх глобальних проблем.

Ми розвиваємо інтелектуальну складову, стимулюючи освітнє середовище, заохочуючи наших студентів розвиватися не тільки професійно, а й як особистості.

Кабінети кафедри: 324Ф, 324Ф/1.

Туристична діяльність ґрунтується на результатах досягнень фундаментальної і прикладної науки та ефективній організації досліджень, наукове забезпечення підготовки фахівців з туризму і відіграє провідну роль. З цією метою у жовтні 2015 року було створено кафедру «Туризму та адміністрування».

Разом із підготовкою висококваліфікованих фахівців сфери туризму ми готуємо Магістрів з бізнес адміністрування. Дана освітня програма зорієнтована на ключові навики та знання, мережеві можливості, необхідні для прискорення вашої кар'єри в приватному або державному сектор, а також в розвитку власних підприємницьких амбіцій. Ми надаємо Вам індивідуальну підтримку, щоб допомогти стати успішним лідером в будь-якому секторі економіки.

Кафедрою ведеться наполеглива робота з підготовки до приведення навчально-виховного процесу до вимог сучасної європейської освіти через плідну співпрацю з провідними закладами освіти світу.

Ці традиції сьогодні прагне продовжувати й розвивати нинішній склад кафедри.

Задля забезпечення тісного взяємозвязку з практичною складовою підготовки студентів ми тісно співпрацюємо з органами державного управління та підприємствами різної організаційно-правової форми.

На кафедрі працюють: 1 доктор економічних наук та 5 кандидатів економічних наук.

 

Черниш Ірина Володимирівна

зав. кафедрою, доктор економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів: управління створенням інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу; туроперейтинг; документаційне забезпечення ведення туристичного бізнесу; проблематика розвитку туризму в Полтавському регіоні; управління подієвим туризмом.

 

Має понад 120 наукових видань.

Бакало Надія Віталіївна

кандидат економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів: менеджмент підприємства в сучасних умовах господарювання; проблеми вирішення конфліктів на підприємствах різних видів діяльності; управління персоналом та особливості кадрового менеджменту, психологія управління та діловий етикет в туристичній діяльності.

 

Має понад 105 наукових видань.

 

Білоусова Анастасія Юріївна

кандидат економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів: логістика туристичних потоків, прийняття управлінських рішень в туристичній сфері, управління витратами туристичного підприємства, організація робочого місця менеджера туристичного підприємства, управління бізнесом.

 

Має понад 40 наукових видань.

Глєбова Алла олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів: управління акціонерними товариствами в ринкових умовах господарювання; організація ресторанного та готельного господарства; управління витратами туристичного підприємства.

 

Має понад 90 наукових видань.

Маховка Вікторія Михайлівна

кандидат економічних наук, старший викладач

 

Сфера наукових інтересів: антикризове управління туристичними підприємствами,сільський та зелений туризм, рекреаційні комплекси світу

 

Має понад 90 наукових видань.

Козик Міла Вікторівна

PhD студент, асистент кафедри

 

Сфера наукових інтересів: технології адаптивного адміністрування персоналу сфери послуг; адміністрування

КАФЕДРА ТУРИЗМУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Є ВИПУСКОВОЮ ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ і ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ:

Перший рівень вищої освіти (освітній ступінь «бакалавр»)

 

Спеціальність: 242 «Туризм».

Кваліфікація – бакалавр з туризму;

фахівець із туристичного обслуговування.

Рівень освіти – базова вища освіта.

Термін навчання – 4 роки.

Форма навчання – денна.

 

Другий рівень вищої освіти (освітній ступінь «магістр»)

 

Спеціальність: 073 «Менеджмент».

Освітня програма: «Бізнес-адміністрування».

Кваліфікація – магістр із бізнес-адміністрування.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 2 роки після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» або «спеціаліст».

Форма навчання – денна і заочна.

 

Актуальна інформація щодо вступу на основні спеціальності та спеціалізації кафедри туризму та адміністрування розміщена за посиланням:

https://pntu.edu.ua/page/abiturientovi.html

Викладачі кафедри беруть участь у науково-теоретичних та практичних дослідженнях за дорученням Полтавської обласної адміністрації, котрі мають особливе значення для визначення головних напрямів туристичного розвитку Полтавського регіону, виконують госпдоговірні роботи на замовлення господарюючих суб’єктів регіону.

Кафедрою ініційовано підписання договору про співпрацю між Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України та Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка, яким передбачено виконання спільних НДР, підготовка монографій та статей, проведення конференцій, підвищення кваліфікації викладачів та підготовка аспірантів, докторантів.

Кафедра виконує науково-дослідну роботу за темою: «Ринковоадаптований механізм управління соціально-економічною системою».

Стратегічно важливим для розвитку кафедри є спрямування можливостей та зусиль науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів на проведення прикладних наукових досліджень та комерціалізацію одержаних результатів.

Формуються нові напрями наукових досліджень, що пов’язані із діючими та новими магістерськими програмами за спеціальністю бакалаврів «Туризм». Значно активізувалася робота з підготовки наукових статей у фахових та зарубіжних виданнях, в тому числі зі студентами.

Результати НДР впроваджуються у виробництво, проектну практику, нормативні документи та використовуються у процесі підготовки підручників, навчальних посібників, проведенні лекційних занять, виконанні курсових та дипломних робіт.

Кафедра туризму та адміністрування запрошує до участі у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика», яка традиційно проводиться у вересні-жовтні.

3-4 жовтня 2018 року у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка проходить V Міжнародна науково-практична конференція «Управління туристичною індустрією: методологія і практика», що має на меті визначення особливостей процесу управління туристичними організаціями в умовах ринку та розробку практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання туристичної індустрії.

Міжнародний статус конференції підтверджено участю представників наукових шкіл України, Польщі, Латвії, Словацької Республіки, Хорватії, Великобританії, Болгарії, Естонії.

Україна представлена учасниками з 9 областей.

Конференцію привітали:

Гришко В.В. – директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, д.е.н., професор; Романова А.А. – голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, к.е.н., доцент; Шерснюк І.В. – заступник директора департаменту культури і туризму Полтавської ОДА; Чавуш Еркан – генеральний директор «Calypso tour UA»; Вайнгорт В.Л. – член правління консалтингового центру «Кардис» (Естонія), д. е. н.; Бабіч К. – власниця «Місцевої кав’ярні», організатор проекту «Крокуй. Полтава!»; Заславець Я.А. – провідний менеджер СК «Інго-Україна».

Крім того, учасників конференції привітали науковці – Університету «North» (Хорватія), Університету національної та світової економіки (Болгарія); Академічної спілки імені Михайла Балудянского (Словаччина), які були присутні на пленарному засіданні; Азербайджанського Державного Економічного Університету (Азербайджан); Університету ISMA (Латвія).

Науковий статус конференції підтверджений заявкою про участь 49 докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів, докторантів, аспірантів, асистентів.

Практичний статус конференції підтверджений участю керівників і спеціалістів різних рівнів управління організацій і підприємств.

Студенти кафедри задіяні в науковий роботі, що ведеться під керівництвом викладачів, які допомагають їм готуватись до внутрішньовузівських, всеукраїнських і міжнародних конкурсів наукових робіт, олімпіад, конференцій. Результатом спільної наукової діяльності стало отримання студентами призових місць на олімпіадах та конкурсах наукових робіт на обласному та національному рівнях.

13 квітня 2018 року студентка Челембієнко Катерина Сергіївна перемогла у студентському конкурсі «Майбутнє туристичної галузі», науковий керівник – д.е.н., доцент Черниш Ірина Володимирівна.

Студент спеціальності «Туризм» Зозуля Андрій за високу успішність у навчанні та активну наукову діяльність отримав стипендію президента України. Наші студенти – наша гордість!

Корсунська Марина Юріївна студентка гр. 5ЕМз спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», науковий керівник: д.е.н., професор Маркіна І.А., диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки «Менеджмент», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 15 квітня 2015 р.

Люшень Катерина Володимирівна студентка групи 5 ЕМз спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», диплом ІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» в Одеському національному економічному університеті, 22-23 квітня 2015 року.

Яценко Катерина Олексіївна студента групи 6ЕМБа спеціальності «Бізнес-адміністрування», диплом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з «Інтелектуальної власності» у Харківському політехнічному інституті, 22-23 квітня 2015 року.

Метою розвитку міжнародної діяльності кафедри є розширення напрямів співробітництва з вищими навчальними закладами, державними і недержавними організаціями зарубіжних країн, визначення стратегічних партнерів і реалізація спільних проектів у науковій та освітній діяльності на рівні «факультет - факультет», «кафедра - кафедра», «професор - професор» тощо, активізація грантової діяльності тощо.

Основними напрямами міжнародного наукового співробітництва кафедри туризму та адміністрування здійснюється шляхом науково-технічного співробітництва. Кафедрою проведена підготовча робота та укладено угоди про співпрацю з багатьма зарубіжними партнерами.

За ініціативи кафедри туризму та адміністрування Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка виступив співорганізатором: International scientific and practical conference, яка проходила на базі Academic Society of Michal Baludyansky 13-16 вересня 2015 р., м. Кошице, Словаччина.

Асистент кафедри Яценко Катерина Олексіївна  виграла  грант на участь у волонтерській програмі Erasmus+ "Common past for diverse and creative education" терміном на 2016-2017 навчальний рік в Технологічному коледжу технологій та туризму в м. Кульдіга (Латвія).

 

Студентка спеціальності «Туризм» Перепелиця Владлена взяла участь в інтернатурі Білостоцького технічного університету відвідавши ряд тренінгів на факультеті менеджменту 5-12  травня 2016 р. (м. Білосток, Польща).

 

Завідувач кафедри туризму та адміністрування д.е.н. Черниш Ірина Володимирівна виграла грант, який фінансується європейською комісією у рамках програми HorizonТ 2020.

 

 

Даний проект CREA - summer academy creativity and ict for new entrepreneurship передбачає навчання, отримання практичних навичок та їх втілення при розробці стартапів. Проект проходить з 5 вересня по 16 вересня 2016 р.  в м. Остуні (Італія).

 

25-26 жовтня реалізуючи угоду по співробітництво між Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та Університетом Гринвічу делегація науковців #ПолтНТУ відвідала із робочим візитом один з провідних університетів Великобританії

25 жовтня у Лондоні (Великобританія) проведено спільну Українсько-Британську Міжнародну науково-практичну конференцію «Technology, Engineering and Science – 2018», організаторами якої виступили Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка та Університет Гринвічу. В межах конференції на базі факультету інженерії та науки Університету Гринвічу відбувся спільний міжнародний науковий круглий стіл.

Участь у роботі круглого столу взяла делегація університету у складі: ректора, д.е.н., професора Володимир Онищенко, проректора з наукової та міжнародної роботи, к.е.н., доцента Svitlana Sivitskaya, директора навчально-наукового інституту архітектури та будівництва, д.т.н., професора Олександра Семка. Директора навчально-наукового інституту нафти і газу, д.т.н., професора Юрія Віннікова, заступника директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту, к.е.н., доцента Ирина Крекотень, декана гуманітарного факультету, к.філ.н., доцента Анна Агейчева (Anna Ageicheva), директора Коледжу нафти і газу Любовь Шумская, завідувача кафедри хімії, к.х.н., доцента Дмитра Стороженка, завідувача кафедри туризму та адміністрування, д.е.н., доцента Iryna Chernysh, вченого секретаря Вченої ради університету, доцента кафедри архітектури та міського будівництва, к.т.н., доцента Тетяни Галінської, доцента кафедри архітектури будівель та містобудування, к.т.н., доцента Андрія Дмитренка, старшого викладача архітектури будівель та містобудування Андрей Конюк (Andrey Konyuk), доцента кафедри організації і технології будівництва та охорони праці, к.т.н., доцента Олександра Зими, доцента кафедри архітектури та міського будівництва, к.т.н., доцента Юрія Авраменка.

Круглий стіл відбувся на базі Університету Гринвічу у Мідвей кампусі, де розташований факультет інженерії та науки британського університету. Під час зустрічі із директором з розвитку і партнерства Тімоті Баррі та науковцями факультету інженерії та науки Університету Гринвічу галузями Civil та Chemical Engineering представники ПолтНТУ презентували напрями наукової й інноваційної діяльності наукових шкіл навчально-наукового інституту архітектури та будівництва, зокрема кафедри архітектури та міського будівництва, кафедри організації і технології будівництва та охорони праці, кафедри архітектури будівель і містобудування та кафедри хімії. Наукові підходи та результати діяльності викликали жваве обговорення і надзвичайно важливі наукові дискусії британських та українських колег, за результатами яких вже окреслилися нові українсько-британські наукові колективи.

Проведення ПолтНТУ спільних з провідними університетами світу наукових заходів за кордоном забезпечує популяризацію української науки та її інтеграцію до європейського дослідницького простору.

Таким чином ПолтНТУ надає можливість реалізувати свою мрію отримати освіту у Великобританії та презентувати свої наукові здобутки на високому міжнародному рівні!

26 жовтня відбулася робоча зустріч делегації #ПолтНТУ з представниками бізнес школи Університету Гринвічу, Лондон, Великобританія

ПолтНТУ має багаторічне плідне співробітництво із бізнес школою, яке було започатковане ректором, професором Володимиром Онищенко у 2010 році. В результати співробітництва в ПолтНТУ діє єдина в Україні спільна з Великобританією програма «подвійного диплому», за якою студенти ПолтНТУ можуть отримати два дипломи: українського та британського університетів.

Під час зустрічі ректор, д.е.н., професор Володимир Онищенко та проректор з наукової та міжнародної роботи, к.е.н., доцент Світлана Сівіцька обговорили з представниками бізнес школи Університету Гринвічу реалізацію спільної програми «подвійних дипломів».

Заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту, к.е.н., доцент Ірина Крекотень та завідувач кафедри туризму та адміністрування, д.е.н., доцент Ірина Черниш на зустрічі презентували освітні та наукові здобутки кафедр ПолтНТУ, які здійснюють підготовку за напрямами: фінанси і кредит, економіка, менеджмент, туризм, маркетинг, міжнародна економіка, бізнес адміністрування.

Розвиваючи наукове співробітництво презентували колегам із бізнес школи останні випуски англомовного фахового наукового видання ПолтНТУ «Економіка і регіон».

Представники університетів визначили нові плани співробітництва, зокрема проведення стажування науково-педагогічних працівників ПолтНТУ на базі Університету Гринвічу протягом весняного семестру 2018-2019 навчального року.

Учасники зустрічі обговорили спільні напрями наукової роботи та спільні наукові публікації між структурними підрозділами бізнес школи Університету Гринвічу та навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ.

Кафедра туризму та адміністрування здійснює підготовку фахівців за напрямом «Туризм» і спеціальностями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Бізнес-адміністрування».

 

Ступінь вищої освіти «Бакалавр»

Спеціальність –  242 « Туризм»

Кваліфікація – бакалавр з  туризму;

фахівець  із туристичного обслуговування.

Рівень освіти – базова вища освіта

Термін навчання – 4роки.

 

СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ ФАХІВЦЯ З ТУРИЗМУ:

 • у туроператорському та турагентському секторі, консалтингових підприємствах туристичного профілю;
 • здійснювати екскурсійний супровід;
 • займати посади у сфері державного управління туризмом;
 • на підприємствах туристичної інфраструктури (музеї, інформаційні туристичні центри, заклади розміщення та харчування, екскурсійні бюро та ін.);
 • організатор туризму;
 • діяльність фахівця з туризму може бути пов’язана з конференс-сервісом, виставково-ярмарковою діяльністю, санаторно-курортним бізнесом та spa-wellness, готельно-ресторанним бізнесом, індустрією дозвілля та розваг, викладацькою діяльністю;
 • гідами-перекладачами.

Можливі посади: турагент; організатор подорожей (екскурсій); туроператор (розробник турів); провайдер тур продукту; аніматор (фахівець з туристичної атракції); консультант з туризму в місцевих органах державної влади; фахівець з VIP-обслуговування; організатор конференц-сервісу; фахівець з організації туризму; рекреолог; гід-країнознавець; інструктор з організації відпочинку; керуючий готелем; адміністратор.

 

Основні місця роботи: підприємства туристичного, готельного та ресторанного бізнесу; органи державної влади та самоврядування  та їх підрозділи, що виконують функції  організації  рекреаційної діяльності; туристичні агентства; туристичні оператори; громадські фонди та організації.

Первинні посади:турагент, організатор подорожей (екскурсій), туроператор (розробник турів), провайдер тур продукту, аніматор (фахівець з туристичної атракції), консультант з туризму в місцевих органах державної влади, фахівець з VIP-обслуговування, фахівець конференц-сервісу, фахівець з організації туризму, рекреолог, гід-країнознавець, інструктор з організації відпочинку, керуючий готелем, рестораном; адміністратор, фахівець з туристичного обслуговування; екскурсовод; фахівець з організації дозвілля; фахівець з розвитку сільського туризму; фахівець із спеціалізованого обслуговування, інструктор оздоровчо-спортивного туризму; фахівець із туристичної безпеки; інструктор з туризму.

 

Ступінь вищої освіти «Магістр»

Спеціалізація  – «Бізнес-адміністрування».

Кваліфікація – магістр із бізнес-адміністрування.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 2 роки після здобуття ступеню вищої освіти «бакалавр» або «спеціаліст».

 

Магістерська програма «Бізнес-адміністрування» (на базі рівня вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» будь-яких напрямів) дає змогу отримати післядипломний ступінь бізнес-освіти з адміністрування та управління бізнесом, який має забезпечувати формування високопрофесійних спеціалістів-практиків, особистісний розвиток і кар’єрне зростання випускників, відповідати високим інтелектуальним та академічним стандартам.

Магістр з бізнес-адміністрування – це післядипломний ступінь бізнес-освіти з адміністрування та управління бізнесом, який має забезпечувати формування високопрофесійних спеціалістів-практиків, особистісний розвиток і кар’єрне зростання випускників, відповідати високим інтелектуальним та академічним стандартам.

 

Магістр бізнес-адміністрування є всесвітньо визнаним, найвищим в світі рівнем кваліфікації менеджера та престижною програмою бізнес-освіти

Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування» (Master of Business Administration) розрахована на підготовку керівників функціональних відділів, підприємств; співробітників та співвласників приватних фірм; співробітників, яких включено до резерву на керівні посади; усіх тих, хто зацікавлений у якісному підвищенні свого професійного рівня та кваліфікації; студентів, які прагнуть престижного майбутнього.

 

Основна місія програми МБА:

підготовка управлінських кадрів вищої ланки нової генерації, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до творчої професійної діяльності та інноваційних методів господарювання в умовах глобальної конкуренції; надання слухачам інтегрованих системних знань, які поєднують повноцінну фундаментальну економічну освіту з практичними навичками прийняття управлінських рішень, командної роботи, ведення переговорів, комунікації та презентації тощо для професійної діяльності у сфері управління бізнесом.

 

Основні місця роботи: керівні посади у сфері державного управління, місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, їх підрозділів, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів, консалтингових фірм; наукові консультанти з питань управління бізнес-структурами різних ієрархічних рівнів тощо, викладач вищої школи.

 

Можливі посади: генеральний директор, голова правління, директор підприємства; керівник органів місцевого і державного управління; керівник департаменту, начальник управління; комерційний директор; директор з економіки; директор з персоналу, директор з маркетингу; директора з туризму; завідуючий групою; начальник відділу, інспекції; керівник проектів і програм; викладач, науковий співробітник і консультант.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – це велика міжнаціональна родина, яка об’єднує 10 тисяч студентів з усієї України та 30 країн світу.

Сьогодні студентами університету є громадяни Алжиру, Анголи, Афганістану, Азербайджану, Камеруну, Китаю, Гани, Грузії, Єгипту, Ємену, Йорданії, Індії, Іраку, Ірану, Казахстану, Кенії, Лівії, Намібії, Нігерії, Марокко, Росії, Саудівська Аравії, Сирії, Судану, Тунісу Туркменістану, В'єтнаму, Уганди, Узбекистану і Зімбабве.

Зокрема на кафедрі туризму та адміністрування навчаються студенти з  Туркменістану та країн  африканського континенту.

Іноземні студенти мають змогу навчатися на бакалавраті зі спеціальності «Туризм» та магістратурі зі спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Бізнес-адміністрування», а також займатися науковою діяльністю під час навчання в аспірантурі та докторантурі.

 

Вартість навчання:

Бакалаврат – 32 тис. грн. / рік (денна форма);

Магістратура – 18 тис. грн. / рік (денна форма).

Підготовче відділення на базі  ПолтНТУ здійснює підготовку іноземних громадян до вступу у виші навчальні заклади України за економічним та інженерно-технічним спеціальностями.

Підготовче відділення – 22 тис. грн. / рік.

 

ПолтНТУ надає іноземним студентам житло в гуртожитку. Комфортність гуртожитків безпосередньо залежить від побажань студента. При бажанні і можливості, студенти можуть знімати квартиру, але проживання в гуртожитку має одну незаперечну перевагу – спілкування з українськими студентами та вдосконалення мовних навичок. У гуртожитку значно простіше налагодити відносини і подружитися з іншими студентами, обмінятися інформацією, що стосується предметів, що вивчаються. Крім того, в колективі значно швидше відбувається мовна та культурна адаптація.

 

 

Детальна інформація за посиланням:

https://inter.pntu.edu.ua/page/dla-inozemnogo-studenta.html

В рамках проходження організаційної практики студенти  спеціальності 242 «Туризм» 10-15 червня 2016 р. відвідали туристичну агенцію  «Бонус-тур», де мали змогу ознайомитись з практичною діяльністю туристичного підприємства.

Студенти мали можливість поспілкуватися з керівником Тетяною Рябченко та іншими співробітниками туристичної агенції.

Також студенти в рамках науково – практичних заходів студенти спеціальності «Туризм» відвідали екскурсію у готель Hilton Kyiv, де познайомилися з особливостями діяльності готельного бізнесу та відвідали цікаві тренінги та майстер-класи.

Цікавим досвідом для студентів є відвідання офісу туристичного оператора TPG.

Навчальні заняття студентів спеціальності «Туризм» проходять не лише в рамка засвоєння теоретичного матеріалу, а і набуття практичних навичок.

Дисципліна «Організація анімаційної діяльності»

 

Традиційним вже стало проведення практичних занять із дисципліни "Екскурсійний менеджмент" , в рамках яких студенти самостійно розробляють та проводять цікаві екскурсії, які потім впроваджують на практиці.

Традиційноза ініціативою кафедри проводяться туристичнізльоти з нагоди Всесвітнього дня туризму. Метою заходу був подальший розвиток спортивного та активного туризму в Полтавській області як ефективного засобу підвищення всебічного розвитку особистості та сприяння здоровому способу життя студентів спеціальності «Туризм» нашого університету.

Головними завданнями заходу були: пропаганда та популяризація спортивного туризму серед студентів; перевірка та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності студентів; визначення найсильніших команд з техніки спортивного туризму; сприяння підвищенню безпеки спортивних змагань та походів зі спортивного туризму; виховання патріотизму; екологічне виховання.

Зліт проводився на базі Полтавського туристичного табору «Сенегал», що знаходиться у с. Нижні Млини.

Останнім, восьмим етапом, було приготування туристичної каші (куліш).

Вже традиційним для викладачів та студентів кафедри туризму та адміністрування є пропагування активного та здорового способу життя! Так студенти разом з викладачами освоюють нові туристичні вело маршрути та відвідують ковзанку.

 

НА КАФЕДРІ ТУРИЗМУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЄ ЩОРІЧНИЙ КОМАНДНИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ У ГАЛУЗІ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

 

В умовах сьогодення туризм являє собою найбільш динамічну сферу людської діяльності, яка охоплює весь спектр послуг із організації відпочинку. Безумовно, потреба в кваліфікованих фахівцях цієї галузі, постійно зростає, тому новий напрям підготовки «Туризм», який нещодавно було відкрито на базі кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, набуває все більшої актуальності.

З метою підвищення кваліфікації майбутніх фахівців з туризму, набуття ними досвіду практичного використання одержаних знань, кафедра менеджменту і адміністрування спільно зі Студентським парламентом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка ініціювала проведення командного конкурсу студентських наукових проектів у галузі регіонального туризму «Полтавщина туристична».

Основними завданнями Конкурсу є:

 • виявлення унікальних об’єктів туристичного інтересу (пам’яток природи, археології, культури, історії архітектури тощо) для використання їх при складанні привабливих туристичних та екскурсійних маршрутів;
 • популяризація екскурсійно-туристичних можливостей Полтавщини;
 • вивчення життя і діяльності відомих історичних особистостей, які зробили вагомий внесок у розвиток культурної і духовної спадщини регіону, збереження національних традицій, народних промислів тощо;
 • збір і накопичення актуальних і унікальних матеріалів по туризму.

Планується, що Конкурс буде проведено у декілька етапів.

Представлені маршрути мають відповідати запропонованій тематиці:

 • «Невідомі сторінки історії Полтавщини»;
 • «Чарівні історії кохання»;
 • «Золоті руки Полтавщини»;
 • «Оригінальні пам’ятники Полтавського краю»;
 • «Полтавські смаколики»;
 • «Не той тепер Миргород»;
 • «Обрядові традиції Полтавщини».

За підсумками командного конкурсу студентських наукових проектів у галузі регіонального туризму «Полтавщина туристична» буде сформовано базу кращих екскурсійно-туристичних маршрутів, які будуть систематично використовуватися для проведення групових екскурсій для всіх зацікавлених осіб (студентів, викладачів та почесних гостей університету).

З іншими новинами студентського життя та заходи, що проводяться кафедрою туризму та адміністрування можна ознайомитись на сторінках соціальної мережі Facebook та Instagram

 

В університеті також діє Студентське телебачення Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка:

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24

 

Завідувач кафедри туризму та адміністрування – Черниш Ірина Володимирівна, кабінет 324Ф/1, контактний телефон: (050) 581-03-76.

 

Викладацька: кабінет 324Ф

 

Сторінка «Facebook»: https://www.facebook.com/Кафедра-туризму-та-адміністрування-947290135346088/

 

Сторінка «Instagram»: https://www.instagram.com/tourismpntu/