Кафедра туризму та адміністрування

Шановні друзі!

Вас вітає

кафедра туризму та адміністрування!

 

Кафедру туризму та адміністрування створено з метою викладання дисциплін туристичного та управлінського напрямів студентам економічних спеціальностей.

Кафедра готує студентів за спеціальністю «Туризм» ступеню вищої освіти «бакалавр», а також за спеціалізаціями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Бізнес-адміністрування» ступеню вищої освіти «магістр».

Викладацький склад кафедри налічує 6 осіб. Серед них мають наукові ступені докторів наук – 1, наукові ступені кандидатів наук – 5.

Кабінети кафедри: 324Ф, 324Ф/1.

З 2012 року в університеті дисципліни туристичного та управлінського напрямів викладалися науковцями кафедри менеджменту і адміністрування, яку було реорганізовано з кафедри менеджменту і маркетингу.

У зв’язку з тим, що будь-яка туристична діяльність ґрунтується на результатах досягнень фундаментальної і прикладної науки та ефективній організації досліджень, наукове забезпечення підготовки фахівців з туризму і відіграє провідну роль. З цією метою у жовтні 2015 року було створено кафедру«Туризму та адміністрування».

Кафедрою ведеться наполеглива робота з підготовки до приведення навчально-виховного процесу до вимог сучасної європейської освіти. Ці традиції сьогодні прагне продовжувати й розвивати нинішній склад кафедри.

На кафедрі працюють: 1 доктор економічних наук та 5 кандидатів економічних наук.

 

Черниш Ірина Володимирівна

доктор економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів: управління створенням інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу; туроперейтинг; документаційне забезпечення ведення туристичного бізнесу; проблематика розвитку туризму в Полтавському регіоні; управління подієвим туризмом.

 

Має понад 120 наукових видань.

Бакало Надія Віталіївна 
кандидат економічних наук, доцент


Сфера наукових інтересів: менеджмент підприємства в сучасних умовах господарювання; ; проблеми вирішення конфліктів на підприємствах різних видів діяльності; управління персоналом та особливості кадрового менеджменту, психологія управління та діловий етикет в туристичній діяльності.

 

Має понад 105 наукових видань.

Глєбова Алла олександрівна
кандидат економічних наук, доцент


Сфера наукових інтересів: управління акціонерними товариствами в ринкових умовах господарювання; організація ресторанного та готельного господарства; управління витратами туристичного підприємства.

 

Має понад 90 наукових видань.

 

Казак Олена Олександрівна

кандидат  економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів:   психологія реклами туристичних послуг, проблеми розвитку туризму в Полтавській області,  розвиток  туристичної сфери  та його вплив на соціально-економічну ситуацію в регіонах, маркетингова діяльність у туристичній сфері.

 

Має понад  20  наукових видань.

Маховка Вікторія Михайлівна

кандидат економічних наук, старший викладач

 

Сфера наукових інтересів: антикризове управління туристичними підприємствами,сільський та зелений туризм, рекреаційні комплекси світу

 

Має понад 90 наукових видань.

 

Білоусова Анастасія Юріївна

кандидат економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів: логістика туристичних потоків, прийняття управлінських рішень в туристичній сфері, управління витратами туристичного підприємства, організація робочого місця менеджера туристичного підприємства, управління бізнесом.

 

Має понад 40 наукових видань.

КАФЕДРА ТУРИЗМУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Є ВИПУСКОВОЮ ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ і СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:

 

Перший рівень вищої освіти (освітній ступінь «бакалавр»)

 

Спеціальність: 242 «Туризм».

Кваліфікація – бакалавр з туризму;

фахівець із туристичного обслуговування.

Рівень освіти – базова вища освіта.

Термін навчання – 4 роки.

Форма навчання – денна.

 

Другий рівень вищої освіти (освітній ступінь «магістр»)

 

Спеціальність 073 «Менеджмент».

Спеціалізація: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Кваліфікація – магістр із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 1,5 роки після здобуття освітнього ступеня «бакалавр».

Форма навчання – денна.

 

Спеціальність: 073 «Менеджмент».

Спеціалізація: «Бізнес-адміністрування».

Кваліфікація – магістр із бізнес-адміністрування.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 2 роки після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» або «спеціаліст».

Форма навчання – денна і заочна.

 

Детальну інформацію щодо проведення педагогічного експерименту «перехресний вступ» можна знайти за відповідним посиланням:

https://pntu.edu.ua/component/content/article/2-latest/210-pedagogichnij-eksperiment.html

 

Актуальна інформація щодо вступу на основні спеціальності та спеціалізації кафедри туризму та адміністрування розміщена на сайті:

 

https://pntu.edu.ua/page/abiturientovi.html

Викладачі кафедри беруть участь у науково-теоретичних та практичних дослідженнях за дорученням Полтавської обласної адміністрації, котрі мають особливе значення для визначення головних напрямів туристичного розвитку Полтавського регіону, виконують госпдоговірні роботи на замовлення господарюючих суб’єктів регіону.

Кафедрою ініційовано підписання договору про співпрацю між Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України та Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка, яким передбачено виконання спільних НДР, підготовка монографій та статей, проведення конференцій, підвищення кваліфікації викладачів та підготовка аспірантів, докторантів.

Кафедра виконує науково-дослідну роботу за темою: «Ринковоадаптований механізм управління соціально-економічною системою».

Стратегічно важливим для розвитку кафедри є спрямування можливостей та зусиль науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів на проведення прикладних наукових досліджень та комерціалізацію одержаних результатів.

Формуються нові напрями наукових досліджень, що пов’язані із діючими та новими магістерськими програмами за спеціальністю бакалаврів «Туризм». Значно активізувалася робота з підготовки наукових статей у фахових та  зарубіжних виданнях, в тому числі зі студентами.

Результати НДР впроваджуються у виробництво, проектну практику, нормативні документи та використовуються у процесі підготовки підручників, навчальних посібників, проведенні лекційних занять, виконанні курсових та дипломних робіт.

Кафедра туризму та адміністрування запрошує до участі у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика», яка традиційно проводиться у вересні-жовтні.

Інформаційний лискт

Шановні колеги!

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка запрошує Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою написання колективної монографії на тему: «Методологія та практика сталого розвитку туризму».

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники, практики та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником.

Матеріали приймаються українською, російською, англійською мовами.

Прийом статей для публікації в монографії триває до 1.10.2017 (включно).

Монографії присвоюється ISBN, УДК і ББК, вона розсилається відповідно до списку обов’язкової розсилки. Рік видання монографії – 2017.

 

Вимоги до монографії

Матеріали обсягом від 10 сторінок повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну або практичну цінність.

 

Вимоги до оформлення матеріалу:

Стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.

Обсяг статті не менше 10 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.

Перенос слів (в тому числі і автоматичний), а також нумерація сторінок не допускається.

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах в чорно-сіро-білій гаммі, гарнітура Times New Roman, розміщення легенди – внизу рисунку, який має бути скомпонований у вигляді єдиного об’єкту.

Формули мають бути набрані за допомогою редактора формул Equation, пронумеровані у круглих дужках.

Таблиця відокремлюється від тексту зверху й знизу порожнім рядком; використовується шрифт 12 пт. Номер має вигляд: Таблиця 1 (курсив), вирівнювання по правому краю, назва (шрифт напівжирний), вирівнювання по центру. Для номера і назви таблиці шрифт 14 пт.

Список літератури (до 15 джерел) починається через один порожній рядок після основного тексту статті з набраних напівжирним шрифтом слів «Перелік літературних джерел» (вирівнювання по центру). Перелік літературних джерел слід подавати в кінці публікації в порядку посилання на джерела в квадратних дужках. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Зноски не допускаються!

Для молодих науковців (аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук) обов’язкова відсканована рецензія доктора наук.

Матеріали в монографію надсилаються окремими файлами. Назва файлу із результатами дослідження – прізвища всіх авторів, довідка про автора – прізвища авторів та слово «довідка», рецензія – прізвища авторів та слово «рецензія».

 

Загальна структура матеріалу :

1) прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка); місто автора(-ів); назва статті.

2) матеріал повинен мати наступну структуру:

  • вступ (постановка наукової проблеми, актуальність, зв’язок з найважливішими завданнями розвитку певної галузі науки і практики – 1 абзац або 5–10 рядків);
  • короткий аналіз досліджень і публікацій з обраної проблеми за останній час, на які спирається автор, виділення невирішених питань, яким присвячена стаття (0,5 –1 сторінки машинописного тексту);
  • формулювання мети дослідження (постановка завдання) – висловлюється головна ідея даної публікації, яка розкриває авторський підхід що розв’язання обраної проблеми, доповнює або поглиблює вже відомі підходи. Мета статті випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з теми (1 абзац, або 5–10 рядків);
  • виклад змісту власного дослідження – основна частина статті. В ній висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, програма експерименту. Аналіз отриманих результатів, особистий внесок автора в реалізацію основних висновків тощо (8 -15 сторінок);
  • висновок, в якому формулюється основний умовивід автора, зміст висновків і рекомендацій, їх значення для теорії і практики, суспільна значущість та перспективи (1/3 сторінки).
  • перелік літературних джерел розміщується після статті у порядку згадування або у алфавітному порядку.

Оплата участі:

Вартість підготовки монографії для одного автора становить 280 грн. (10-15 повних сторінок відповідно до вимог оформлення).

Кошти перераховувати на поточний рахунок ПолтНТУ, отримувач: ПолтНТУ, ДКСУ р/р 31252227109727, МФО 820172 ЄДРПОУ 02071100, код призначення платежу – 25010100, з позначкою «За участь у монографії кафедри туризму та адміністрування».

На кожну статтю незалежно від кількості співавторів надсилається один примірник монографії.

Для докторів наук одноосібна участь у колективній монографії є безкоштовною.

Матеріали необхідно надіслати на електронну адресу confertur2017@ukr.net

Контактна особа: Черниш Ірина Володимирівна

Тел. (050) 581-03-76

Студенти кафедри задіяні в науковий роботі, що ведеться під  керівництвом викладачів, які допомагають їм готуватись до внутрішньовузівських, всеукраїнських і міжнародних конкурсів наукових робіт, олімпіад, конференцій. Результатом спільної наукової діяльності стало отримання студентами призових місць на олімпіадах та конкурсах наукових робіт на обласному та національному рівнях.

Наприкінці травня 2014 р. в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на підсумковій конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край» відзначені роботи студентів напряму підготовки «Туризм». Зокрема, Всеукраїнською асоціацією туристичних операторів «за розробку інноваційного проекту в галузі туризму» відзначено роботи Антоніни Калиновської (робота на тему «Поєднання язичницьких та християнських традицій на Борщівщині») та Олени Осіпової (робота на тему «Поморянський замок – перлина Західних земель»). Студенти Олександра Панасенко, Сергій Красноштан та Аліна Яценко нагороджені дипломами від Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму у номінації «за розробку перспективного туристичного проекту». Підготовку студентів здійснювала к.е.н., доцент М.І. Дрогомирецька.

Калиновська Антоніна Петрівна, студентка групи 101-ЕТ, науковий керівник – Дрогомирецька М.І., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край» (м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 23 травня 2014 р., нагороджена грамотою Всеукраїнської асоціації туристичних операторів «за розробку інноваційного проекту в галузі туризму», наукова робота – «Поєднання язичницьких та християнських традицій на Борщівщині»).

Осіпова Олена Русланівна, студентка групи 102-ЕТ, науковий керівник – Дрогомирецька М.І., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край» (м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 23 травня 2014 р., нагороджена грамотою Всеукраїнської асоціації туристичних операторів «за розробку інноваційного проекту в галузі туризму», наукова робота – «Поморянський замок – перлина Західних земель»).

Панасенко Олександра, студентка групи 101-ЕТ, науковий керівник – Дрогомирецька М.І., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край» (м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 23 травня 2014 р., нагороджена дипломом від Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні «за розробку перспективного туристичного проекту», наукова робота – «Гоголівські місця»).

Красноштан Сергій, студент групи 101-ЕТ, науковий керівник – Дрогомирецька М.І., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край» (м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 23 травня 2014 р., нагороджений дипломом від Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні «за розробку перспективного туристичного проекту», наукова робота – «Карлівщина – самобутній козацький край»).

Яценко Аліна, студентка групи 101-ЕТ, науковий керівник – Дрогомирецька М.І., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край» (м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 23 травня 2014 р., нагороджена дипломом від Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні «за розробку перспективного туристичного проекту», наукова робота – «Бузковий гай у Диканьці»).

У Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана відбулося підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край» (2014 – 2015 н.р.), який вже став традиційним і проводиться за підтримки Державного агентства України з туризму та курортів. На розгляд конкурсної комісії студенти напряму підготовки «Туризм» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка представили цікаві наукові роботи: «Історичні будівлі міста Миргород» (автор – Челембієнко Катерина, група 301-ЕТ), «Поморянський замок – перлина західних земель» (автор – Осіпова Олена, група 302-ЕТ). Науковий керівник – к.е.н., доцент Дрогомирецька М.І. За активну науково-дослідницьку та просвітницьку діяльність у популяризації історії рідного краю наші студенти отримали подяки від Голови Національної спілки краєзнавців України.

22 вересня 2015 року у приміщенні Полтавського академічного обласного театру ляльок відбулися урочисті заходи з нагоди Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні. Приємним сюрпризом для всіх присутніх стало підведення підсумків регіонального конкурсу «Туристична гостинність Полтавщини», який проводився за підтримки Полтавської регіональної громадської організації «Обласний туристичний кластер» і управління інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації. Серед переможців у номінації «Кращий інформаційний буклет» були студенти напряму підготовки «Туризм» – Сергій Красноштан (301-ЕТ), Аня Коніченко, Яна Маслій та Іванна Оліферук (група 302-ЕТ); у номінації «Краща сторінка у соціальній мережі» – Наталія Гук (група 201-ЕТ) (науковий керівник – к.е.н., доцент Дрогомирецька М.І.).

Студентка Гарічева Світлана Юріївна гр. 5ЕМз спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», науковий керівник: д.е.н., професор Маркіна І.А.; ІІІ місце  в конкурсі студентських наукових робіт  з природничих, технічних і гуманітарних наук 2013/2014 навчального року за напрямом «Менеджмент», секція «Менеджмент організацій (за видами економічної діяльності)», 13 березня 2014 р.в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.

Студентка Гарічева Світлана Юріївна гр. 5ЕМз спеціальності «Менеджмент  овнішньоекономічної діяльності», науковий керівник: д.е.н., професор Маркіна І.А.; ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Європеєзнавство», 15-17 квітня 2014 р. в Донецькому державному університеті управління.

Студентка Глушко Альона Сергіївна гр. 5ЕМз спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», науковий керівник: д.е.н., професор Маркіна І.А.; ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 23-25 квітня 2014 р. в Одеському національному економічному університеті.

Яценко Катерина Олексіївна студентка гр. 6ЕМба спеціальності «Бізнес-адміністрування», науковий керівник: к.е.н., доцент Амеліна І.В.; перша премія у щорічному конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад»,  17 листопада 2014 р. за наукову роботу «Розвиток об’єктів зеленого туризму на Полтавщині (на прикладі створення зеленої садиби «Відродження традицій»).

Корсунська Марина Юріївна студентка гр. 5ЕМз спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», науковий керівник: д.е.н., професор Маркіна І.А., диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки «Менеджмент», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 15 квітня 2015 р.

Люшень Катерина Володимирівна студентка групи 5 ЕМз спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», диплом ІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» в Одеському національному економічному університеті, 22-23 квітня 2015 року.

Яценко Катерина Олексіївна студента групи 6ЕМБа спеціальності «Бізнес-адміністрування», диплом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з «Інтелектуальної власності» у Харківському політехнічному інституті, 22-23 квітня 2015 року.

Метою розвитку міжнародної діяльності кафедри є розширення напрямів співробітництва з вищими навчальними закладами, державними і недержавними організаціями зарубіжних країн, визначення стратегічних партнерів і реалізація спільних проектів у науковій та освітній діяльності на рівні «факультет - факультет», «кафедра - кафедра», «професор - професор» тощо, активізація грантової діяльності тощо.

Основними напрямами міжнародного наукового співробітництва кафедри туризму та адміністрування здійснюється шляхом науково-технічного співробітництва. Кафедрою проведена підготовча робота та укладено угоди про співпрацю з:

Інститутом економіки Академії  Наук Латвії (м. Рига, Латвія);

Університетом ISMA (м. Рига, Латвія);

Кооперативно-торговим університетом Молдови (м. Кишинів, Молдова);

Комратським державним університетом (Молдова)

Вищою школою менеджменту у Варшаві (м. Варшава, Польща).

За ініціативи кафедри туризму та адміністрування Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка виступив співорганізатором: International scientific and practical conference, яка проходила на базі Academic Society of Michal Baludyansky 13-16 вересня 2015 р., м. Кошице, Словаччина.

Асистент кафедри Яценко Катерина Олексіївна  виграла  грант на участь у волонтерській програмі Erasmus+ "Common past for diverse and creative education" терміном на 2016-2017 навчальний рік в Технологічному коледжу технологій та туризму в м. Кульдіга (Латвія).

 

Студентка спеціальності «Туризм» Перепелиця Владлена взяла участь в інтернатурі Білостоцького технічного університету відвідавши ряд тренінгів на факультеті менеджменту 5-12  травня 2016 р. (м. Білосток, Польща).

 

Завідувач кафедри туризму та адміністрування д.е.н. Черниш Ірина Володимирівна виграла грант, який фінансується європейською комісією у рамках програми HorizonТ 2020.

 

 

Даний проект CREA - summer academy creativity and ict for new entrepreneurship передбачає навчання, отримання практичних навичок та їх втілення при розробці стартапів. Проект проходить з 5 вересня по 16 вересня 2016 р.  в м. Остуні (Італія).

 

 

Кафедра туризму та адміністрування здійснює підготовку фахівців за напрямом «Туризм» і спеціальностями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Бізнес-адміністрування».

 

Ступінь вищої освіти «Бакалавр»

Напрям –  6.140103 «Туризм»

Кваліфікація – бакалавр з  туризму;

                           фахівець  із туристичного обслуговування.

Рівень освіти – базова вища освіта

Термін навчання – 4роки.

 

Можливі посади: турагент; організатор подорожей (екскурсій); туроператор (розробник турів); провайдер тур продукту; аніматор (фахівець з туристичної атракції); консультант з туризму в місцевих органах державної влади; фахівець з VIP-обслуговування; організатор конференц-сервісу; фахівець з організації туризму; рекреолог; гід-країнознавець; інструктор з організації відпочинку; керуючий готелем; адміністратор.

 

Основні місця роботи: підприємства туристичного, готельного та ресторанного бізнесу; органи державної влади та самоврядування  та їх підрозділи, що виконують функції  організації  рекреаційної діяльності; туристичні агентства; туристичні оператори; громадські фонди та організації.

Первинні посади: турагент, організатор подорожей (екскурсій), туроператор (розробник турів), провайдер тур продукту, аніматор (фахівець з туристичної атракції), консультант з туризму в місцевих органах державної влади, фахівець з VIP-обслуговування, фахівець конференц-сервісу, фахівець з організації туризму, рекреолог, гід-країнознавець, інструктор з організації відпочинку, керуючий готелем, рестораном; адміністратор, фахівець з туристичного обслуговування; екскурсовод; фахівець з організації дозвілля; фахівець  з розвитку сільського туризму; фахівець із спеціалізованого обслуговування, інструктор оздоровчо-спортивного туризму; фахівець із туристичної безпеки; інструктор з туризму.

 

Ступінь вищої освіти «Магістр»

Спеціалізація  – «Менеджмент зовнішньоекономічної  діяльності».

Кваліфікація – магістр із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 1,5 року після здобуття ступеню вищої освіти «бакалавр».

 

Основні місця роботи: відділи міжнародних зв’язків і співробітництва органів державної влади та самоврядування; фінансово-кредитні відділи підприємств, установ, організацій, підприємств з іноземними інвестиціями та спільних підприємств; відділи зовнішньоекономічної діяльності підприємств; валютні відділи банківських установ; митні органи; страхові, інвестиційні, пенсійні  компанії і організації з іноземним капіталом; товарні та валютні біржі, керівні, управлінські та економічні посади, що потребують знання іноземної мови.

 

Первинні посади: керівники або провідні фахівці підрозділів підприємств (організацій, фірм) зовнішньоекономічної сфери діяльності; керівники або фахівці імпортно-експортних відділів державних установ; експерти-консультанти спільних підприємств або підприємств, діяльність яких пов’язана з експортно-імпортними операціями; економісти-дослідники науково-дослідних інститутів та лабораторій ринково-кон'юнктурного аналізу та прогнозування зовнішньоекономічної діяльності; керівники та фахівці підрозділів органів державної влади та самоврядування, які виконують функції організації та контролю зовнішньоекономічної діяльності; менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності.

 

Ступінь вищої освіти «Магістр»

 

Спеціалізація  – «Бізнес-адміністрування».

Кваліфікація – магістр із бізнес-адміністрування.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 2 роки після здобуття ступеню вищої освіти «бакалавр» або «спеціаліст».

 

Магістерська програма «Бізнес-адміністрування» (на базі ОКР «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» будь-яких напрямів) дає змогу отримати післядипломний ступінь бізнес-освіти з адміністрування та управління бізнесом, який має забезпечувати формування високопрофесійних спеціалістів-практиків, особистісний розвиток і кар’єрне зростання випускників, відповідати високим інтелектуальним та академічним стандартам.

Магістр з бізнес-адміністрування – це післядипломний ступінь бізнес-освіти з адміністрування та управління бізнесом, який має забезпечувати формування високопрофесійних спеціалістів-практиків, особистісний розвиток і кар’єрне зростання випускників, відповідати високим інтелектуальним та академічним стандартам.

 

Магістр бізнес-адміністрування є всесвітньо визнаним, найвищим в світі рівнем кваліфікації менеджера та престижною програмою бізнес-освіти

Навчальна програма Бізнес-адміністрування (Master of Business Administration) розрахована на підготовку керівників функціональних відділів, підприємств; співробітників та співвласників приватних фірм; співробітників, яких включено до резерву на керівні посади; усіх тих, хто зацікавлений у якісному підвищенні свого професійного рівня та кваліфікації; студентів, які прагнуть  престижного майбутнього.

 

Основна місія програми МБА:

підготовка управлінських кадрів вищої ланки нової генерації, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до творчої професійної діяльності та інноваційних методів господарювання в умовах глобальної конкуренції; надання слухачам інтегрованих системних знань, які поєднують повноцінну фундаментальну економічну освіту з практичними навичками прийняття управлінських рішень, командної роботи, ведення переговорів, комунікації та презентації тощо для професійної діяльності у сфері управління бізнесом.

 

Основні місця роботи: керівні посади у сфері державного управління, місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, їх підрозділів, науково-дослідних  інститутів, навчальних закладів, консалтингових фірм; наукові консультанти з питань управління бізнес-структурами різних ієрархічних рівнів тощо, викладач вищої школи.

 

Можливі посади: генеральний директор, голова правління, директор підприємства; керівник  органів місцевого і державного управління; керівник департаменту, начальник управління; комерційний директор; директор  з економіки; директор з персоналу, директор з маркетингу; директора з туризму; завідуючий групою; начальник відділу, інспекції; керівник проектів і програм; викладач, науковий співробітник і консультант.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – це велика міжнаціональна родина, яка об’єднує 10 тисяч студентів з усієї України та 30 країн світу.

Сьогодні студентами університету є громадяни Алжиру, Анголи, Афганістану, Азербайджану, Камеруну, Китаю, Гани, Грузії, Єгипту, Ємену, Йорданії, Індії, Іраку, Ірану, Казахстану, Кенії, Лівії, Намібії, Нігерії, Марокко, Росії, Саудівська Аравії, Сирії, Судану, Тунісу Туркменістану, В'єтнаму, Уганди, Узбекистану і Зімбабве.

Зокрема на кафедрі туризму та адміністрування навчаються студенти з  Туркменістану та країн  африканського континенту.

Іноземні студенти мають змогу навчатися на бакалавраті зі спеціальності «Туризм» та магістратурі зі спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Бізнес-адміністрування», а також займатися науковою діяльністю під час навчання в аспірантурі та докторантурі.

 

Вартість навчання:

Бакалаврат – 32 тис. грн. / рік (денна форма);

Магістратура – 18 тис. грн. / рік (денна форма).

Підготовче відділення на базі  ПолтНТУ здійснює підготовку іноземних громадян до вступу у виші навчальні заклади України за економічним та інженерно-технічним спеціальностями.

Підготовче відділення – 22 тис. грн. / рік.

 

ПолтНТУ надає іноземним студентам житло в гуртожитку. Комфортність гуртожитків безпосередньо залежить від побажань студента. При бажанні і можливості, студенти можуть знімати квартиру, але проживання в гуртожитку має одну незаперечну перевагу – спілкування з українськими студентами та вдосконалення мовних навичок. У гуртожитку значно простіше налагодити відносини і подружитися з іншими студентами, обмінятися інформацією, що стосується предметів, що вивчаються. Крім того, в колективі значно швидше відбувається мовна та культурна адаптація.

 

 

Детальна інформація за посиланням:

https://inter.pntu.edu.ua/page/dla-inozemnogo-studenta.html

В рамках проходження організаційної практики студенти  спеціальності 242 «Туризм» 10-15 червня 2016 р. відвідали туристичну агенцію  «Бонус-тур», де мали змогу ознайомитись з практичною діяльністю туристичного підприємства.

Студенти мали можливість поспілкуватися з керівником Тетяною Рябченко та іншими співробітниками туристичної агенції.

Навчальні заняття студентів спеціальності «Туризм» проходять не лише в рамка  засвоєння теоретичного матеріалу, а і набуття практичних навичок.

Дисципліна «Організація анімаційної діяльності»

 

30 вересня 2015 року за ініціативою кафедри  було проведено туристичний зліт з нагоди Всесвітнього дня туризму. Метою заходу був подальший розвиток спортивного туризму в Полтавській області як ефективний засіб підвищення всебічного розвитку особистості та сприяння здоровому способу життя студентів спеціальності «Туризм» нашого університету.

Головними завданнями заходу були: пропаганда та популяризація спортивного туризму серед студентів; перевірка та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності студентів; визначення найсильніших команд з техніки спортивного туризму; сприяння підвищенню безпеки спортивних змагань та походів зі спортивного туризму; виховання патріотизму; екологічне виховання.

Зліт проводився на базі Полтавського туристичного табору «Сенегал», що знаходиться у с. Нижні Млини.

Взяли участь студенти І-ІІІ курсів спеціальності «Туризм» зі своїми кураторами, які були поділені на три команди.

Активна програма починалася зі знайомства учасників з інструкторами та проходила у вісім етапів.

Перший етап «Паралельні перила».

Над землею натягуються дві паралельні мотузки (відстань між мотузками 1,6 м, довжина мотузки 35 м). Кожен учасник повинен перейти по паралельних перилах.

Другий етап «Поромна переправа».

Учасники команди самі переправляють себе на протилежну сторону річки за допомогою плоту і мотузки. Кількість людей на плоту не перевищує 4 чоловік.

Третій етап «Водопровід».

Учасники етапу за допомогою пластикових труб збирають трубопровід, за допомогою якого повинні якнайшвидше наповнити ємність водою.

Четвертий етап «Вертикальний маятник» (Тарзанка).

На гілці дерева закріплена мотузка, за допомогою якої учасники долають вигадану прірву, розмір якої 3 м. Перший учасник, який подолав прірву, перекидає мотузку наступному і так поки вся команда не пройде етап.

П’ятий етап «Жердини».

Команда з допомогою троса довжиною 2 м і купин (до цього закріплених інструктором) долають вигадане болото. У разі, якщо учасник оступиться і потрапляє в болото, проходження етапу він починає спочатку.

Шостий етап «Яйце дракона».

Учасники етапу за допомогою заздалегідь пов'язаних інструкторами мотузок переносять тенісний м'яч по заданій траєкторії.

Сьомий етап «Горизонтальна павутина».

Учасники команди долають вигадану павутину (заздалегідь зв'язані мотузки інструкторами) розмірами 2х2 м, на павутині закріплені дзвіночки, які в разі торкання до неї дзвенять. Після кожного торкання до павутини учасник проходить етап спочатку.

Останнім, восьмим етапом, було приготування туристичної каші (куліш).

Наприкінці програми за загальним результатом було визначено команду-переможця. Переможцями змагань стали студенти спеціальності  «Туризм» 1-го курсу, які у запеклій боротьбі вибороли перемогу з незначним відривом в балах. Друге місце посіли студенти спеціальності  «Туризм» 2-го курсу. І, відповідно, третє місце – студенти 3-го курсу. Усіх учасників було нагороджено заохочувальними призами.

Після оголошення результатів змагань студенти разом з кураторами та супроводжуючими викладачами кафедри насолоджувалися чудовим смаком куліша.

Всі учасники спортивно-туристичного свята отримали величезне задоволення від спілкування і з нетерпінням чекають нових цікавих туристичних подій в університеті. А з туристичним табором «Сенегал» обговорено умови договору про співпрацю.

 

СМАЧНЕНЬКИЙ ДЕНЬ ДОБРА

«У цьому світі є тільки одна річ, перед якою належить схилятися, це — геній, і одна річ, перед якою слід упасти на коліна, — це доброта». ( В. Гюґо)

13 жовтня у всесвітній день доброти студенти кафедри туризму та адміністрування ділилися своєю добротою – частували студентів та викладачів ПолтНТУ смаколиками з різноманітними побажаннями та дарували кожному щирі посмішки і теплі обійми )))

 

НА КАФЕДРІ ТУРИЗМУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ  ДІЄ  ЩОРІЧНИЙ КОМАНДНИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ У ГАЛУЗІ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

 

В умовах сьогодення туризм являє собою найбільш динамічну сферу людської діяльності, яка охоплює весь спектр послуг із організації відпочинку. Безумовно, потреба в кваліфікованих фахівцях цієї галузі, постійно зростає, тому новий напрям підготовки «Туризм», який нещодавно було відкрито на базі кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, набуває все більшої актуальності.

З метою підвищення кваліфікації майбутніх фахівців з туризму, набуття ними досвіду практичного використання одержаних знань, кафедра менеджменту і адміністрування спільно зі Студентським парламентом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка ініціювала проведення командного конкурсу студентських наукових проектів у галузі регіонального туризму «Полтавщина туристична».

Основними завданнями Конкурсу є:

- виявлення унікальних об’єктів туристичного інтересу (пам’яток природи, археології, культури, історії архітектури тощо) для використання їх при складанні привабливих туристичних та екскурсійних маршрутів;

- популяризація екскурсійно-туристичних можливостей Полтавщини;

- вивчення життя і діяльності відомих історичних особистостей, які зробили вагомий внесок у розвиток культурної і духовної спадщини регіону, збереження національних традицій, народних промислів тощо;

- збір і накопичення актуальних і унікальних матеріалів по туризму.

Планується, що Конкурс буде проведено у декілька етапів.

Представлені маршрути мають відповідати запропонованій тематиці:

- «Невідомі сторінки історії Полтавщини»;

- «Чарівні історії кохання»;

- «Золоті руки Полтавщини»;

- «Оригінальні пам’ятники Полтавського краю»;

- «Полтавські смаколики»;

- «Не той тепер Миргород»;

- «Обрядові традиції Полтавщини».

За підсумками командного конкурсу студентських наукових проектів у галузі регіонального туризму «Полтавщина туристична» буде сформовано базу кращих екскурсійно-туристичних маршрутів, які будуть систематично використовуватися для проведення групових екскурсій для всіх зацікавлених осіб (студентів, викладачів та почесних гостей університету).

 

Варто відмітити ініціативу студентів спеціальності  «Туризм»,  які обговорюють актуальні новини студентського та наукового життя спеціальності на сторінці соціальної мережі «Вконтакте» - «СПРАВЖНІЙ ТУРИЗМ»

З іншими новинами студентського життя та заходи, що  проводяться кафедрою туризму та адміністрування можна ознайомитись на сторінках соціальної мережі Facebook.

 

В університеті також діє Студентське телебачення Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка:

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24

 

Завідувач кафедри туризму та адміністрування – Черниш Ірина Володимирівна, кабінет 324Ф/1, контактний телефон: (050) 581-03-76.

 

Викладацька: кабінет 324Ф

 

Сторінка «Facebook»: https://www.facebook.com/Кафедра-туризму-та-адміністрування-947290135346088/