Кафедра технології машинобудування

Кафедра технології машинобудування створена на базі електромеханічного факультету у 1996 році.

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації:

 • освітній ступінь – бакалавр спеціальності 131 «Прикладна механіка»;
 • освітній ступінь – магістр спеціальності 131 «Прикладна механіка» (технологія машинобудування галузева).

Кафедра має 7 спеціалізованих лабораторій, комп’ютерний клас, майстерню, кабінет загальною площею 1170,5 кв.м, що обладнані сучасним устаткуванням, приладами та наочним приладдям.

Викладачі кафедри технології машинобудування (1 доктор наук, професор; 5 кандидатів наук, доцентів; 2 старших викладача) забезпечують викладання понад 30 дисциплін технічного спрямування.

Кравченко Сергій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри.

Працює в ПолтНТУ з 2003 року, має більше 70 наукових і методичних праць у тому числі у Scopus, патенти, монографії, навчальні посібники.

Керує роботою центру Autodesk-ПолтНТУ.

Викладає курси: «Технологічні основи машинобудування», «Металорізальні верстати», «Верстатне обладнання автоматизованого виробництва».

Фролов Євген Андрійович, доктор технічних наук, професор.

Працює в ПолтНТУ з 2012 року, має більше 200 наукових і методичних праць у тому числі у закордонних виданнях, патенти, навчальні посібники, член двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій, керує підготовкою аспірантів, веде активну наукову роботу.

Викладає курси: «Технологія машино-будування», «Експериментальні методи дослідження у інженерній механіці», «Наукові дослідження за вибраною темою», «Математичні моделі машин в розрахунках на ЕОМ».

Васильєв Анатолій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент

Працює в ПолтНТУ з 1990 року, має понад 100 наукових і методичних праць у тому числі у Scopus, патенти, конспекти лекцій, веде активну наукову роботу.

Викладає курси: «Деталі машин», «Взаємозамінність, стандартизації та технічні вимірювання», «Механіка машин», «Технологія обробки типових деталей та складання машин і технологічне оснащення».

Калашников Анатолій Васильович, кандидат технічних наук, доцент

Працює в ПолтНТУ з 1990 року, має більше 60 наукових і методичних праць у тому числі у закордонних виданнях, патенти, конспекти лекцій.

Викладає курси: «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні», «Технологія конструкційних матеріалів».

Гнітько Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент.

Працює в ПолтНТУ з 1997 року, має більше 40 наукових і методичних праць у тому числі у Scopus.

Викладає курси: «Основи метрології стандартизації та контролю якості», «Технологічні методи виготовлення заготовок деталей машин», «Основи конструювання механічних частин електроприводу».

Попов Станіслав В’ячеславович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

Працює в ПолтНТУ з 2003 року, має понад 90 наукових і методичних праць у тому числі у Scopus, патенти, конспекти лекцій, монографія, підручник. Веде активну наукову роботу.

Викладає курси: «Різальний інструмент», «Теорія різання», «Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва», «Механіка машин».

Ясько Станіслав Георгійович, старший викладач, науковий співробітник центру DELCAM ПолтНТУ.

Працює в ПолтНТУ з 2002 року, має понад 50 наукових і методичних праць у тому числі у закордонних виданнях, патенти.

Викладає курси: «Програмне забезпечення механічної обробки та технологічні процеси», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання».

Шпилька Андрій Миколайович, старший викладач.

Працює в ПолтНТУ з 2007 року, має понад 40 наукових і методичних праць, патенти.

Викладає курси: «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Металознавство і зварювання», «Теоретичні основи технології виробництва і складання машин», «Експлуатація, обслуговування і ремонт машин».

Хоружий Едуард Юрійович, завідувач лабораторії.

Працює з 2010 року. Освіта вища.

Назаренко Світлана Олексіївна, старший лаборант.

Працює з 1998 року. Освіта вища.

За рішенням вченої ради університету у 1996 році було створено кафедру технології машинобудування.

Кафедру очолювали:

 • кандидат технічних наук, доцент Володимир Устинович Устьянцев з 1996 по 1997 роки;
 • кандидат технічних наук, доцент Анатолій Володимирович Васильєв, 1997 по 2010 роки;
 • доктор технічних наук, старший науковий співробітник Жолткевич Микола Дмитрович з 2010-2012 роки;
 • доктор технічних наук, професор Фролов Євген Андрійович з 2012-2017 роки;
 • з 2017 року і до нинішнього часу очолює кафедру кандидат технічних наук, доцент Кравченко Сергій Іванович.

Кафедра є базовою для навчання фахівців за спеціальністю 131«Прикладна механіка».

Кафедра технологія машинобудування є однією із випускаючих кафедр в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Вона готує бакалаврів та магістрів спеціальності 131 «Прикладна механіка» (технологія машинобудування).

В у 2011 та 2019 роках кафедра пройшла акредитацію спеціальності і отримала ліцензію Міністерства освіти і науки України на продовження надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалаврів та магістрів.

Ліцензовані обсяги прийому:

- бакалаври спеціальності 131«Прикладна механіка» - 100 осіб (денна/заочна форми навчання);

- магістри спеціальності 131 «Прикладна механіка» - 50 осіб (денна форма навчання).

Метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в університеті є його наукове і кадрове забезпечення, розвиток економіки міста, області, регіону та задоволення потреб людини й суспільства на основі створення, накопичення і використання знань; підготовка фахівців, потрібних країні.

Наукові школи кафедри:

 • на кафедрі технології машинобудування працює наукова школа «Інноваційні технології в машинобудуванні» (керівник – д.т.н., професор Фролов Є.А.).

Основними напрямами наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри є:

 • впровадження новітніх технологій штампування;
 • удосконалення технологій обробки матеріалів;
 • розробка зносостійких покриттів.

Досягнення:

 • захист дисертацій;
 • отримання вчених звань;
 • публікації у міжнародних науково-метричних базах (у т.ч. Scopus) та фахових виданнях (журнали, збірники);
 • подання заявок та отримання патентів на винаходи та корисні моделі;
 • безпосереднє проведення та участь у міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях за профілем.

Наукові зв’язки з установами Національної академії наук України, галузевих академій наук, ВНЗ, підприємствами та установами:

 • Інститут Проблем Матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України;
 • Інститут технічної теплофізики НАН України;
 • Інститут електродинаміки НАН України;
 • Інститут надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Запорізький національний технічний університет;
 • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
 • Приазовський державний технічний університет;
 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Миколаївський національний аграрний університет;
 • Чернігівський національний технологічний університет;
 • Східноукраїнський університет імені Володимира Даля;
 • Сумський державний університет;
 • Білоруський національний технічний університет;
 • Ташкентський державний технічний університет імені Абу Рейхана Беруні;
 • Otto von Guericke University Magdeburg;
 • ПАТ «АвтоКрАЗ»;
 • ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод»;
 • ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод»;
 • ПАТ «Полтавський алмазний інструмент»;
 • ПАТ «Полтавський машинобудівний завод»;
 • ПАТ «Полтавський дослідний механічний завод».

Наукова робота зі студентами:

 • підготовка наукових доповідей на університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях;
 • публікації результатів наукових досліджень;
 • участь у студентських конкурсах наукових робіт.

Студент кафедри технології машинобудування, Месевренко Владислав, нагороджений дипломом І ступеня за результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук «Обробка матеріалів у машинобудуванні», м. Житомир, Житомирський державний технологічний університет, 23-24 березня 2017 р.

 

Студентські наукові гуртки:

 • «Конструкційні матеріали» (к.т.н., доц. Калашников А.В.), 1 курс; (Місюренко А., Пантюх А., Скрипник О., Лисак В.);
 • «Деталі машин» (к.т.н., доц. Васильєв А.В.), 3 курс (Тобольченко Є, Зозуля Д., Кондак С., Стеценко І., Шкарупа Д.);
 • «Металорізальні верстати» (к.т.н., доц. Кравченко С.І.), 4 курс (Гринкевич А., Пустовіт Ю.);
 • «Інноваційні технології в машинобудуванні feat DelCAM» (д.т.н., проф. Фролов Є.А., ст. викладач Ясько С.Г.), 5, 6 курси (Клименко О., Шевчук В., Ткачов С., Житник О., Леднік Р., Дяченко С., Месевренко В., Оліщук Р., Конон В., Бережний Д., Інда О.).

 

Науково-дослідна тематика:

Метою досліджень є підвищення технологічності промислового устаткування і технологій.

У результаті досліджень за останні роки розроблені:

 • свердла для термопластичного свердлення;
 • різці для ротаційного різання;
 • методика підвищення стійкості твердосплавних різців шляхом попереднього припрацювання;
 • комбіновані пальцеві фрези;
 • зварювальний автомат серії «YS 010»;
 • спеціальна зварювальна машина серії «YS 020»;
 • напівавтомат для складання вузла «Піастра»;
 • технологія отримання порошку на основі базальту;
 • установка для приготування і транспортування зносостійких будівельних розчинів;
 • конічний підшипник ковзання;
 • джерело зварювального струму;
 • алмазний олівець на основі CVD-алмазів.

Наукові розробки викладачів кафедри дають змогу зменшити витрати коштів та часу за рахунок автоматизації виробництва та використання нових матеріалів і схем обробки.

Результати наукових досліджень викладачі кафедри щорічно доповідають на наукових конференціях, що проводяться у ВНЗ України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

За традицією кафедра бере участь у проведенні круглих столів в рамках щорічного Всеукраїнського науково-практичного форуму установ НАН України та ВНЗ України та щорічної Наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету.

За останні роки на базі кафедри проводилися науково-технічні конференції:

 • 2013р. I Міжнародна науково-технічна конференція «Високі технології в машинобудуванні» Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, яка відбувалася за участі Магдебурзького університету Отто фон Геріке, Білоруського національного технічного університету, Ташкентського державного технічного університету, Вроцлавського політехнічного інституту, фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України, ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування»;
 • 2014 р. ІI Міжнародна науково-технічна конференція «Високі технології в машинобудуванні» Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, яка відбувалася за участі Магдебурзького університету Отто фон Геріке, Білоруського національного технічного університету, Ташкентського державного технічного університету, Вроцлавського політехнічного інституту, фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України, ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування»;
 • 2015 р. I Всеукраїнська науково-технічна конференція «Високі технології в машинобудуванні» Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, яка відбувалася за участі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
 • 2016-2017 рр. ІІ та ІІІ Всеукраїнські заочні науково-технічні конференції «Високі технології в машинобудуванні».

Кожен викладач працює над науковими дослідженнями в сфері технології машинобудування. Результати наукових досліджень використовуються при підготовці наукових статей для друку у фахових виданнях, доповідей на науково-практичних конференціях, а також під час керівництва дипломними та магістерськими роботами студентів, в процесі написання дисертаційних робіт.

19 лютого 2010 року в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відбулося урочисте підписання тристоронньої Угоди про відкриття навчального центру Delcam в рамках єдиного проекту «Передові комп’ютерні технології для університетів України». Відтепер студенти ПолтНТУ навчатимуться за новітніми сучасними ліцензійними комп’ютерними програмами британської фірми Delcam.

Delcam — світовий лідер на європейському ринку розробки програмного забезпечення для моделювання, виготовлення і контролю складних виробів та технологічного оснащення. Заснована в 1977 році в Кембріджському університеті, компанія нині має в числі користувачів понад 30000 організацій більш ніж у 90 країнах світу. Її зростання обумовлене успіхом програмного продукту, що пропонує серію кращих у своєму класі рішень.

Майже 10 років діє в Україні проект «Передові комп’ютерні технології для університетів України». Його мета — впровадження систем автоматизованого проектування і виробництва у навчальний процес та подальший розвиток контактів у галузі інформаційних технологій. За цей час послугами Delcam скористалися уже в 17 провідних технічних вищих навчальних закладах України. Відтепер і студенти та викладачі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка мають змогу долучитися до програмного забезпечення світового рівня.

Директор Delcam Х’ю Хамфріс (Великобританія) передав навчальному закладу в рамках проекту сертифікат на право користування програмним забезпеченням, комерційна вартість якого 1, 7 млн. доларів.

Відкриття навчального центру Delcam у Полтавському національному технічному університеті ім. Ю. Кондратюка сприяло підвищенню рівня підготовки насамперед фахівців інженерних спеціальностей, зокрема в галузі машинобудування. Та не лише на електромеханічному факультеті користуються новітнім комп’ютерним забезпеченням — його використовують також і на архітектурному й факультеті інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем.

У відповідності до договору наказом по університету від 1.04.2011 року на базі кафедри технології машинобудування та кафедри комп'ютерних і інформаційних технологій і систем ПНТУ створено Навчальний центр «ПНТУ - Delcam» з навчання студентів і фахівців регіону програмним продуктам CAD / CAM технологій компанії Delcam Plc. Керівником центру було призначено доцента кафедри технології машинобудування Кравченко С.І., відповідальними виконавцями – доцента кафедри комп'ютерних і інформаційних технологій і систем Сорокового О.І. та старшого викладача кафедри технології машинобудування Яська С.Г. Місце розташування – аудиторія 308Ц. Технічна підтримка проекту покладена на Центр інформаційних технологій.

Створено новий модернізований комп'ютерний клас на 20 робочих місць з комп'ютерами нового покоління, який відповідає всім вимогам сучасного обладнання.

З вересня 2010 р. впроваджено в навчальний процес вивчення студентами програмного продукту PowerSHAPE на базі кредитно-модульної системи у напрямку підготовки «Інженерна механіка» в дисципліні «Комп'ютерне моделювання» для 3 курсу.(108 ч., 20 - лекції, 36 - лаб., екзамен).

З січня 2011 р. впроваджено в навчальний процес вивчення студентами 3-го і 4-го курсів за напрямом підготовки «Інженерна механіка» програмного продукту PowerMILL в дисципліні "САПР технологічної підготовки виробництва для механообробного обладнання з ЧПК" (90 ч., 42 - лекції , 32 - лаб., екзамен). 

Центр щорічно приймає участь у міжнародних конференціях «Інформаційні технології Delcam в освіті і наукових дослідженнях». Конференції проводяться при підтримці компанії Delcam, ВАТ «Мотор-Січ», ГП ЗМКБ «Ивченко-Прогресс», Центр САПР (м.Львів).

Студенти кафедри приймають участь в щорічному Міжнародному конкурсі іменних премій Delcam. Наукові роботи студентів п’ять років поспіль (2011р. – 2015р.) займають призові місця і опубліковані в щорічному міжнародному збірнику. Нагородження переможців конкурсу проходить в резиденції посла Великобританії в Україні.

Також Центр бере активну участь в олімпіадах з комп’ютерного моделювання та розробки технологічних процесів автоматизованого виробництва.

На базі центру Delcam ПолтНТУ проводяться  круглі столи на тему: «Нові можливості програмного комплексу Delcam» з представниками підприємств Полтавського регіону.

Створено студентський науковий гурток з поглибленого вивчення програмних продуктів Delсam. Щорічно готуються студентські конкурсні роботи на іменні премії Delcam.

Також в школах міста Полтави було відкрито декілька гуртків Artcam для підготовки учнів школи для вступу і навчання в ПолтНТУ за напрямком підготовки «Інженерна механіка».

Центр надає методичну допомогу викладачам кафедр у розробці навчальних дисциплін із застосуванням програмних продуктів Delсam.
В рамках договорів про співпрацю з ПАТ «ПААЗ» і ПАТ «ПТМЗ» передбачається у перспективі впровадження програмного забезпечення Power Solution Delcam на підприємствах Полтавського регіону. На ПАТ «Полтавамаш» таке програмне забезпечення вже встановлено.

Бажаючим вступити на навчання за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» («Технологія машинобудування») пропонується:

РІВЕНЬ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

Кваліфікація – Технічний фахівець – механік

Термін навчання – 4 роки

Первинні посади: технік або інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер-механік з механізації та автоматизації виробництва, з організації і нормування праці, з організації експлуатації і ремонту машин та механізмів, механік-налагоджувальник, майстер чи механік цеху, старший лаборант, викладач навчальних дисциплін фахового спрямування у професійних навчально-виховних закладах, майстер виробничого навчання у вищих навчальних закладах освіти, менеджер сервісних центрів і центрів із продажу обладнання, майстер, виконавець робіт, технік або інженер із випробовування та налагодження у сервісних організаціях, інспектор із контролю якості продукції тощо.

 

РІВЕНЬ ОСВІТИ «МАГІСТР»

Кваліфікація – Інженер-механік

Термін навчання – 1,5 роки на базі рівня „Бакалавр”

Первинні посади: науковий співробітник, викладач вищих навчальних закладів освіти, фахівець із автоматизації виробничих процесів, розробник обчислювальних систем. Магістр забезпечує проведення науково-дослідницьких робіт, спрямованих на оволодіння новою технікою та технологіями, випуск продукції, яка відповідає вимогам кращих вітчизняних і світових зразків; керує експериментальними роботами зі створення нової продукції, поліпшення її якості, забезпечення відповідності діючим стандартам та технічним вимогам, а також застосування нових основних та допоміжних матеріалів, більш економічних і ефективних; очолює роботу з вишукування найбільш досконалих методів досліджень, випробувань, експериментів і скорочення витрат праці при здійсненні дослідницьких робіт; бере участь у впровадженні нових технологічних процесів та режимів виробництва і проведенні аналізу показників якості, що характеризують продукцію, яка випускається та впроваджується; розробляє перспективні тематичні плани робіт лабораторії.

1-й курс повністю забезпечується гуртожитком.

Існує можливість:

 • військової підготовки – видається посвідчення офіцера запасу;
 • отримання освіти у навчальному центрі компанії Autodesk (Велика Британія).

Кафедра технології машинобудування викладає предмети для студентів з різних країн: Китаю, Грузії, Ємену, Йорданії, Іраку, Ірану, Казахстану, Кенії, Лівії, Намібії, Нігерії, Марокко, Росії, Сирії, Судану, Тунісу, Туркменістану, та ін..

Іноземні студенти мають змогу навчатися на бакалавраті та магістратурі, а також займатися науковою діяльністю під час навчання в аспірантурі та докторантурі.

Всі іноземні студенти забезпечуються гуртожитком на весь період навчання в університеті.

Студенти спеціальності «Прикладна механіка» вносять свій вклад у життя університету. Вони беруть участь у студентських конференціях, благодійних концертах та акціях, конкурсах КВК і різноматних видах змагань (футболу, боулінгу тощо). Куратори груп всіляко намагаються урізноманітнити студентське життя, відвідуючи театри, кінотеатри, ковзанки, філармонії, концерти та ін.

36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та механотроніки.

Кафедра технології машинобудування, ауд.312А.

E-Mail: k54@i.ua

Facebook: https://www.facebook.com/tehnologiimashinobuduvannya/