Кафедра технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів

Кафедра технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів була створена у 1996 році у структурі будівельного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Кафедра готує фахівців за денною, заочною та прискореною формами навчання. Підготовка фахівців проводиться за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Кафедра є випускаючою за спеціальністю «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

Бондар В.О.

д.т.н., професор

зав. кафедри

Шульгін В.В.

к.т.н., доцент,

заст. зав. кафедри

Ахмеднабієв Р.М.

к.т.н., доцент

  

Бондар Л.В.

к.т.н., доцент

  

Попович Н.М.

к.т.н., доцент

  

Демченко О.В.

к.т.н., ст. викладач

  

Гукасян О.М.

ст.викладач

  

Загребельна С.В.

старший лаборант

  

Василенко Г.М.

зав. лабораторії

  

Гаєв О.Д.

навчальний майстер

  

Кафедра будівельних матеріалів заснована у листопаді 1933 року наказом по Полтавському інституту інженерів сільськогосподарського будівництва. За період із 1933 по 1954 рік кафедра існувала як самостійно, так і в складі кафедри сільськогосподарського будівництва. Керували кафедрою: в.о. доцента Кукушкін С.Г., професор Зацепін Г.Г., доцент Суханов В.П.

У 1954 році в інституті було створено 17 кафедр, серед яких – кафедру будівельних матеріалів, яку очолила доцент Чупруненко К.В.  Катерина Василівна по праву вважається фундатором кафедри. За період її завідування до 1972 року створена матеріально-технічна база лабораторії, яка в модернізованому вигляді існує і сьогодні. З 1972 по 1983 рік завідувала кафедрою к.т.н., доцент Марченко К.І. У 1983 році в результаті об’єднання кафедр створена кафедра хімії і будівельних матеріалів під керівництвом д.х.н., професора Шевчука В.Г.

У 1994 році розпочата підготовка фахівців за спеціальністю 7.092104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». У зв’язку з цим у січні 1996 року кафедра будівельних матеріалів реформована в кафедру Технології будівельних конструкцій виробів і матеріалів, яка й стала випускаючою за цією спеціальністю. Очолив кафедру к.т.н., доцент Погрібний Д.П. З 2000 по 2105 рік кафедрою завідували: доктор технічних наук, професор Пашинський В.А, доктор технічних наук, професор Бондар В.О., кандидат технічних наук, доцент Шульгін В.В. Нині кафедру очолює, професор Бондар В.О.

Чупруненко К.В. 

Марченко К.І.

Погрібний Д.П.

Пашинський В.А.

Шульгін В.В.

Бондар В.О.

Кафедра ТБКВіМ є випускаючою за спеціальністю «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Спеціальність акредитована за 4 рівнем акредитації у 2012 р. Кафедра веде підготовку фахівців за напрямом підготовки «Будівництво» 6.060101 освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр  за професійним спрямуванням  «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» та за галуззю знань «Будівництво і архітектура» 0601 освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст 7.06010104 і магістр 8.06010104 спеціальності  «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

Студенти спеціальності набувають навиків раціонального проектування підприємств будівельної індустрії, розроблення  та модернізацію технологій виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, створення нових сучасних енергозберігаючих матеріалів.

Фахівці можуть працювати на посадах інженера-проектувальника в проектних організаціях, майстра, технолога, керівника цеху та інших.

Крім цього викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців за напрямками та спеціальностями: «Архітектура»; «Менеджмент»; «Промислове й цивільне будівництво»; «Міське будівництво й господарство»; «Теплогазопостачання й вентиляція»; «Автомобільні дороги та аеродроми»; «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання», «Водопостачання та водовідведення».

Колективом кафедри технології будівельних конструкцій виробів і матеріалів розроблена концепція розвитку кафедри на 2012-2020 рр.

Метою Концепції є:

  • нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри, усунення причин, що уповільнюють її адаптацію до соціально-орієнтованої ринкової економіки;
  • інтеграцію у складі університету у європейський і світовий освітній і науковий простір;
  • розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України та закордонними.

При розробці Концепції враховувалися три взаємообумовлені стратегії, що визначають її цілі, принципи і напрями діяльності, організацію і методи вирішення конкретних навчальних, дослідницьких і методичних завдань:

1) особистісно-професійна, котра означає, що тільки потужний особистісно-професійний потенціал викладачів, педагогів-наставників здатен сформувати аналогічний та більш потужний потенціал майбутніх фахівців;

2) креативно-евристична, що виявляється у постійному творчому пошуку шляхів вдосконалення професійної підготовки фахівців будівельників-технологів;

3) взаємодії і співробітництва, що реалізується на рівні кафедри, університету, з відповідними кафедрами інших ВУЗів, науково-дослідними установами та організаціями.

 

Кафедра веде заняття за 36-а навчальними дисциплінами на 4-ох факультетах університету. Основні дисципліни наведені нижче:

· Будівельне матеріалознавство

· Заповнювачі  для бетонів

· Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів

· Технічна експлуатація будівель /випробування у будівництві

· Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів

· Організація і планування на підприємствах будівельної індустрії

· Технологія бетонних та залізобетонних виробів та конструкцій

· Виробнича база будівництва

· Основи технології опоряджувальних та ізоляційних матеріалів

· Технологія будівельної кераміки

· Бетони і будівельні розчини

· Арматура для залізобетонних конструкцій

· Методологія наукових досліджень

· Основи технології опоряджувальних та ізоляційних матеріалів

· Організація і планування на підприємствах будівельної індустрії

· Проектування підприємств будівельної індустрії

· Технологія виробництва ефективних будівельних конструкцій

· Технологія виробництва будівельної кераміки

· Технологія бетонних та залізобетонних виробів та конструкцій

· Прогресивні технології виробництва будівельних матеріалів

· Будівельні матеріали

· Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів

· В’яжучі речовини

· Будівельні матеріали

· Нові технології матеріалів та конструкцій у будівництві

· Технологія монолітного бетону

· Чинники успішного працевлаштування

· Основи науково-технічної творчості

· Фізико-хімічна механіка

· Надійність будівельних матеріалів і виробів

· Введення в дипломне проектування

· Управління якістю будівельної продукції

· Ресурсо- та енергозбереження у виробництві будівельних матеріалів

· Нанодобавки і модифікатори для бетонів

· Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів

Кафедра активно займається методичною та видавничою роботою. Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі 100 % забезпечені сучасною методичною літературою.

Методичні вказівки, опубліковані за останні роки викладачами кафедри.

 

Шульгін В.В., Бондар Л.В., Ахмеднабієв Р.М., Сушко В.О. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи, Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 26 с.       

Ахмеднабієв Р.М. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Технологія будівельної кераміки», 2014 – 25 с.       

Бондар Л.В., Сушко В.О. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Бетони і будівельні розчини», Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 32 с.

Шульгін В.В., Попович Н.М., Бондар Л.В. Навчальний посібник з дисципліни «Виробнича база будівництва» для студентів спеціальності 6.060101 – будівництво, галузі знань 0601 – Будівництво та архітектура, Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 172 с.  

Юрко И.А., Довженко О.А. Коллективная монография «Строительные композиционные материалы». Новосибирск, Изд. «СибАК», 2014 , 232 с.

Юрко І.А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Заповнювачі для бетону» на тему «Дробильно – сортувальний завод»., Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 24 с.

Сушко В.О., Юрко І.А. Лабораторний практикум із дисципліни «Будівельне матеріалознавство», Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 145 с.

На кафедрі технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів виконуються дослідження за наступними науковими напрямами:

Захист від корозії ЗБК катодною поляризацією. Керівник: Бондар В.О.; Бондар Л.В.;

Енергоефективні вироби та технології виробництва. Керівник: Шульгін В.В.;

Високоміцні бетони з використанням нанодобавок. Керівник: Ахмеднабієв Р.М.;

Технології виробництва ґрунтоцементних виробів. Керівник: Шульгін В.В.;

Сануючі розчини. Керівник: Ахмеднабієв Р.М.;

Дослідження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій в умовах експлуатаційного середовища. Керівник: Шульгін В.В., Сушко В.О.

Усі наукові розробки та винаходи  знайшли подальший розвиток у вигляді патентів і публікацій як в Україні так і поза її межами, а також  апробовані та впроваджені у виробництво. Членами кафедри одержано 30 авторських свідоцтв та 6 патентів на винаходи різного типу.

При кафедрі функціонує випробувальний центр будівельної продукції, акредитований на технічну компетентність та незалежність в Національному агентстві з акредитації України. Галузь акредитації випробувального центру включає випробування металевих, дерев’яних та залізобетонних конструкцій. Крім того випробувальний центр проводить випробування матеріалів з цементу, гіпсу, вапна, сухих сумішей, заповнювачів для бетонів та інших матеріалів і виробів.

 

Визначення морозостійкості будівельних матеріалів

Визначення опору теплопередачі блоку віконного

Випробування дерев’яної ферми

Визначення міцності елементів дерев’яних конструкції

Визначення міцності клеєвого з’єднання мінеральної вати з металом

Науково-дослідна робота студентів на кафедрі виконується за наступними напрямами:

- захист від корозії ЗБК катодною поляризацією;

- енергоефективні вироби та технології виробництва;

- високоміцні бетони з використанням нанодобавок;

- технології виробництва ґрунтоцементних виробів.

Студенти 2-4 курсів закріплюються за провідними викладачами кафедри та працюють у наукових гуртках. Частина студентів приймає участь у виконанні госпдоговірних робіт на платній основі.

Студенти 5 курсу виконують науково-дослідні дипломні та кваліфікаційно-магістерські роботи.

За результатами виконаних робіт студенти приймають участь у наукових конференціях університету та інших навчальних закладів, подають заявки на винаходи та публікують статті в Україні та закордоном.

 

Ахмеднабиев Р.М.,  Макаревич В.В., Билык М.О., Каюк М.В., Шевчук А.В. Сопротивление фиброцементов динамическим нагрузкам// Сборник статей XLVI Международная научно-практическая конференция «Технические науки – от теории к практике». №1(38). Новосибирск: 2015, с. 47-57.

Юрко І.А., Білохвіст О.М., Марюха Д.Ю. Енергоефективна тришарова залізобетонна стінова панель // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» – Рівне, 2015 , с. 300-306.

Попович Н.М., Пичугин С.Ф., Гаркуша О.В. Параметры случайного процесса последовательности снегопадов ІІ Международная научно-практическая конференция «Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе» – Саратов, 2014, с. 263-267.

Юрко І.А. Оптимізація глинистої сировини техногенною добавкою для виготовлення стінових керамічних виробів / І.А. Юрко, В.С. Зайцева, Я.А. Правденко // Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво.– Полтава, ПолтНТУ, 2015 Вип. 3 (45). 2015. – 247-255 с.

Ахмеднабиев Р.М.Ахмеднабиев Р.Р. К вопросу использования золошлаков в качестве мелкого заполнителя в фиброармированных бетонах XXXVIII Международная научно-практическая конференция «Технические науки – от теории к практике» – Новосибирск, Том № 9, 2014, с. 85 –93.

Семко А.В., Гукасян О.М. Влияние технологии бетонирования трубобетонных элементов на их прочность Сборник научных статей XIX Международного научно-методического семинара «Перспективные направления инновационного развития строительства и подготовки инженерных кадров» – Брест, 2014 с. 153-159.

Сушко В.А., Обиход А.В., Парфенцев И.А. Оценка долговечности тротуарных покрытий с учетом климатических воздействий XXXII Международная научно-практическая конференция «Технические науки – от теории к практике» – Новосибирск, Том №4, 2014, с. 146 –155.

Бондар В.О., Ахмеднабієв Р.Р. До питання використання золошлаків як дрібний заповнювач в фіброармованних бетонах // Тези  67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3– Полтава: ПолтНТУ, 2015, с. 98-100.

Попович Н.М., Кальченко Т.С., Хімченко В. І. Дослідження можливості одержання шлако-лужних в’яжучих речовин на основі зол та золошлаків з циркуляційним киплячим шаром // Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3.– Полтава: ПолтНТУ, 2015, с. 108-110.

 

Практична підготовка студентів

Виїзне практичне заняття на ЗАТ “Решетилівський цегляний завод”

Червень 2012 р. виїзне практичне заняття з дисципліни «Технологія будівельної кераміки».

ЗАТ “Решетилівський цегляний завод”

 

Виїзне практичне заняття на ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» у м. Комсомольськ

7 листопада 2013 р. було проведено виїзне практичне заняття на ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» у м. Комсомольськ для студентів 2 – 4 курсів будівельного факультету за професійним спрямуванням «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

Музей Полтавського гірничо-збагачувального комбінату

Кар’єр ВАТ «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату»

 

Виїзне практичне заняття на виробництво ТОВ «Укрспецтехніка» 
у смт. Решетілівка Полтавської області

У відповідності з навчальною програмою дисципліни «Основи технології опоряджувальних і ізоляційних матеріалів» та практичної підготовки студентів листопаді 2013  та жовтні 2015 року відбулися виїзні практичне заняття для студентів 4 - 5 – го курсу будівельного факультету за професійним спрямуванням «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

Закритий склад зберігання пінополістирольних блоків

 

Відкритий практичний семінар на тему «UDK Gazbeton - перспективи розвитку на ринку України»

Для набуття студентами практичних знань та вмінь кафедра ТБКВіМ тісно співпрацює з виробничими підприємствами, де майбутні спеціалісти проходять виробничу практику, відвідують виїзні заняття, захищають магістерські роботи.

Нещодавно проведено відкрите практичне заняття для студентів спеціальності «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» головним технологом заводу «UDK Gazbeton» (м. Дніпропетровськ) Григорієм Володимировичем Сіриком.

Григорій Володимирович зацікавив студентів особливістю виготовлення сучасного теплоізоляційного матеріалу – газобетону. Навів основні сфери його застосування та переваги перед іншими матеріалами, які використовуються у будівництві.

Студенти, викладачі спеціальності «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» та головний технолог заводу «UDK Gazbeton» Г. В. Сірик в лабораторії кафедри ТБКВіМ

 

Крім того щорічно кафедра проводить практичні заняття з дисципліни «Технологія бетонних та залізобетонних виробів та конструкцій» на заводах по виготовленню залізобетонних виробів. У жовтні 2015 року студенти 3 та 4 курсу детально ознайомилися з основною технологією виготовлення багатопорожнистих плит на заводі ЗБВ№ 7.

Компанія ТОВ «ЮДК» – це найбільший виробник автоклавного газобетону в східній Україні. На заводі ТОВ «ЮДК» використовується сучасне технологічне обладнання компанії «Masa AG», визнаного світового лідера в галузі обладнання для виробництва будівельних матеріалів. На базі лабораторії кафедри ТБКВіМ 23 жовтня 2015 року керівник проектів ТОВ «ЮДКГазобетон» Григорій Сірик провів теоретично-практичне заняття.

Під час заняття студенти та викладачі отримали інформацію про фізико-хімічні властивості матеріалу та особливості його використання в будівництві.

Кафедра продовжить співпрацю з компанією ТОВ «ЮДКгазобетон» і планує весною 2016 р. провести практичне виїзне заняття на підприємстві у м. Дніпропетровськ.

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь в екскурсії !!!!!!

Випускники кафедри працюють на посадах технологів, начальників цехів, майстрів, проектувальників, інженерів на  підприємствах будівельної індустрії, а саме:

- ТОВ «Завод ЗБВ 7» (головний технологБорисюк О.В., начальник арматурного цеху Загребельна С. В.);

- ТОВ «Завод ГРЛ» (завідувач лабораторією Шпигун Ю.О.);

- ПрАТ «Комбінат виробничих підприємств» (завідувач лабораторією Табан І.О.);

- ТОВ «KmLabs» (інженер з трібохімреакторів Шостак А.В);

- «Сень» ЛТД (заступник ген. директора фірми Юхименко О.О.).

Працюють в університеті випускники спеціальності «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»: к.т.н., доценти Попович Н.М., Юрко І.А.; к.т.н.ст. викл. Демченко О.В.; ст. викл. Сушко В.О.; аспірнати Гукасян О.М., Ахмеднабієв Р.Р., ст. лаборант Сенюшкіна І.В.

Поштова адреса: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

e-mail: k51@pntu.edu.ua

Ауд. 118, центральний корпус університету