Кафедра основ архітектури

 

Основним завданням кафедри основ архітектури є графічна підготовка студентів І – ІV курсів, виховання у них навичок відчуття точності бачення і зображення предметного середовища, розвиток просторового мислення та просторової уяви, які є дуже важливими у подальшій архітектурній творчості. Поступальне оволодіння навичками графічної майстерності є запорукою розвитку у студентів, майбутніх архітекторів, відчуття пропорцій і перспективи в архітектурному просторі, відчуття світло-тональних і кольоро-тональних співвідношень у процесі сприйняття і створення архітектурних об’єктів. Цьому сприяє і вивчення пам’яток мистецтва і архітектури.

На кафедрі основ архітектури студенти вивчають основи об’ємно-просторової композиції та кольорознавства. Ці знання та навички вони застосовують потім у проектуванні житлових та громадських будівель, містобудівельних комплексів, ландшафтних об’єктів, інтер’єрів будівель і споруд. Знання з розвитку архітектурних стилів студенти здобувають при вивченні курсів історичного циклу: історії мистецтв, історії зарубіжної архітектури та історії архітектури України. Пізніше, на шостому курсі, студенти вивчають архітектуру сакральних (культових) об’єктів, основи реставрації пам’яток архітектури, реконструкції будівель і споруд.

Всі ці знання, що отримують студенти, вивчаючи дисципліни кафедри, створюють основу для становлення їх як архітекторів. Тому кафедра має назву – кафедра основ архітектури.

На фото (зліва направо): Шаховцов С.В., Макуха О.В., Рой С.Д., Медончак О.Г., Фролкова О.О., Нестеренко А.А., Ніколаєнко В.В. (завідувач кафедри), Страшко Е.Г., Трегубов К.Ю., Острогляд О.В., Данько К.С.

Ніколаєнко Володимир Володимирович

 

Завідуючий кафедрою основ архітектури,

кандидат архітектури по спеціальності

18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»

 

Працює в ПолтНТУ з 2010 року

 

Науковий напрям: методика  архітектурного  формування  загальноміської  системи громадського  харчування

 

Профіль науковця

Трегубов Костянтин Юрійович

 

Заступник завідуючого кафедрою

основ архітектури,

кандидат архітектури по спеціальності

18.00.02 – «Архітектура будівель і споруд», старший викладач

 

Працює в ПолтНТУ з 2009 року

 

Науковий напрям: музейні комплекси і споруди

 

Профіль науковця

Зубричев Олександр Сергійович

 

кандидат архітектури по спеціальності

18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»,

старший викладач

 

Працює в ПолтНТУ з 2009 року

 

Науковий напрям: принципи ландшафтної та архітектурно-планувальної організації рекреаційно-розважальних парків

 

Профіль науковця

Острогляд Олена Володимирівна

 

старший викладач

 

Працює в ПолтНТУ з 2003 року

 

Художник. Член молодіжного об’єднання художників «Друга неділя жовтня»

при Полтавській обласній організації національної спілки художників України. Активно займається творчою діяльністю,

бере участь у художніх виставках.

 

Науковий напрям: теорія та методика професійного навчання

 

Профіль науковця

Лугова Ірина Анатоліївна

 

асистент кафедри основ архітектури

 

Науковий напрям: Сталий розвиток. Сучасні проблеми сталого розвитку урбанізованих територій

Архітектурне проектування. Здійснюється архітектурно-графічна підготовка.

Арковий портик у масах

Відмивка вази

Фасад пам’ятки архітектури

 

Перспектива пам’ятки архітектури

Макет пам’ятки архітектури

Елементи антуражу та стафажу

Історія мистецтв. Вивчається розвиток образотворчого мистецтва та архітектури від давніх часів до ХХ століття включно. Розвивається мистецька культура студентів, збагачується пам’ять завдяки надбанням світової образотворчої спадщини.

Історія зарубіжної архітектури. Вивчається розвиток архітектури від давніх часів до ХХ століття всіх континентів і країн.

Образотворче мистецтво (модуль «Рисунок»). Проводиться образотворча підготовка студентів, розвивається просторове та пластичне мислення студентів. Виконуються рисунки натюрмортів з простих геометричних тіл.

Основи кольорознавства. Закладаються основи колористичної культури студентів, розвивається відчуття кольору, напрацьовуються принципи гармонізації кольорів, студенти опановують основи технічної майстерності роботи з матеріалами.

Об’ємно-просторова композиція. Закладаються основи розуміння метроритмічних відношень елементів композиції у просторі, взаємодія об’ємних елементів, розвиток композиції та формування композиційного центру, закладаються основи розуміння стилістичної єдності фронтальних, об’ємних та глибинних композицій, розвиваються технічні навички створення композицій.

Фронтальна композиція

 

Об’ємна композиція

Глибинна композиція

Архітектурна композиція. Розвиває у студентів асоціативне мислення, просторово-композиційну уяву; опанування методики варіативно-пошукового ескізування та принципів відбору варіантів; формування вмінь масштабного моделювання об’ємно-просторової форми; набуття навичок та вмінь виявлення конструктивної взаємодії об’ємних форм архітектурної композиції у техніці лінійного і тонального рисунка.

Інформатика та основи комп’ютерного моделювання. Студенти опановують методику роботи на персональному комп’ютері, вивчають основи комп’ютерної графіки та комп’ютерного проектування за допомогою графічної програми Corel Draw.

Історія архітектури України. Вивчається становлення архітектури на території України від періоду грецької колонізації у V – ІІІ ст. до н.е. і до ХХ ст. включно.

Образотворче мистецтво (модуль «Живопис»). Продовжується та поглиблюється розвиток колористичної культури студентів. Виконуються курсові роботи натюрмортів, фрагментів інтер’єру, людської фігури, портрета в різних техніках (акварель, гуаш, темпера). Отримані навички закріплюються під час проходження живописно-ознайомлювальної практики.

Рисунок, живопис. Продовжується та поглиблюється розвиток колористичної культури студентів. Виконуються курсові роботи натюрмортів, фрагментів інтер’єру, людської фігури, портрета в різних техніках (акварель, гуаш, темпера).

Обмірювальна практика. Здійснюється натурне ознайомлення з архітектурними об’єктами, фіксація їх архітектурно-пластичних особливостей у кроках (лінійних зарисовках із розмірами) та в обмірних кресленнях. Практика супроводжується натурними зарисовками та акварельними етюдами.

Ознайомчо-живописна практика. Студенти ознайомлюються з видатними полтавськими ансамблями та пам’ятками архітектури українського бароко, класицизму та українського модерну. Практика супроводжується численними рисунками, начерками та живописними зображеннями архітектурних об’єктів, локальних просторів та панорам.

Архітектура сакральних об’єктів і реставрація пам’яток архітектури. Вивчається типологія сакральних об’єктів (культових будівель), типи та структура храмів, їх архітектура в минулому та в наш час; вивчаються принципи та методи реставрації пам’яток архітектури.

Основи інтер’єру. Вивчаються принципи і прийоми організації предметного середовища інтер’єрів житлових і громадських будівель та їх колористичне вирішення.

Інтрер'єри житлових приміщень

Становлення та розвиток архітектурного факультету проходили поступово та закономірно шляхом його періодичної реструктуризації. Результатом структурних перебудов факультету було виокремлення кількох випускаючих кафедр, діяльність яких пов’язана з профільною підготовкою архітекторів різних спеціальностей.

Необхідність створення кафедри, котра проводить науково-методичну, виховну та наукову роботу зі студентами молодших (1-4) курсів, виникла ще у 1990 році. У квітні того року з кафедри «Архітектурного проектування» була виділена окрема структурна одиниця факультету – кафедра «Основ архітектури та образотворчих дисциплін». Новостворена кафедра складалась з двох секцій: основ архітектури та образотворчих дисциплін. На той час на кафедрі сформувався творчий колектив досвідчених архітекторів (кандидати архітектури, доценти Василь Максимович Лях, Георгій Андрійович Негай, Валерій Олександрович Трегубов, кандидат архітектури, старший викладач Володимир Анатолійович Ніколаєнко, старші викладачі Григорій Андрійович Коломієць та Тамара Вікторівна Койнаш, асистент Сергій Борисович Шпіка) та художників (старший викладач Олександр Кирилович Тарасенко, асистенти Микола Миколайович Білоус, Євген Миколайович Самойлов). Очолював кафедру Василь Максимович Лях.

Викладачами забезпечувався навчальний процес на 1-3 курсах з профілюючої дисципліни «Архітектурне проектування» та з образотворчих дисциплін «Рисунок» і «Живопис» на усіх курсах архітектурного факультету. До навчального навантаження кафедри входило керівництво студентськими практиками: обмірною, ознайомчо-живописною, технологічною, проектною та переддипломною. Всього за спеціальністю «Архітектура» викладачі здійснювали викладання 15 теоретичних і практичних дисциплін, керували дипломним проектуванням.

Після кількох років роботи виникла необхідність у відокремленні образотворчих дисциплін від архітектурного-теоретичного циклу. У 1994 році була утворена кафедра «Основ архітектури», котра стала й випускаючою. У складі архітектурного факультету нова кафедра пройшла атестацію за IV рівнем. До 1996 року викладачами напрацьовувався досвід керівництва дипломним проектуванням за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд». У тому ж році кафедра «Основ архітектури» одержала нове найменування – «Архітектури житлових та громадських будівель», що відповідало обраній спеціальності.

Наслідком реорганізації стало розпорошення циклу історико-теоретичних дисциплін по всім кафедрам архітектурного факультету та послаблення уваги до підготовки студентів 1 курсу з дисципліни «Архітектурне проектування».

Із метою вдосконалення навчального процесу на архітектурному факультеті, поглиблення фундаментальної підготовки та забезпечення методичної цілісності викладання фундаментальних дисциплін професійного спрямування «Архітектура» в 2003 році знову була створена кафедра «Основ архітектури», яку очолив кандидат архітектури, доцент, член-кореспондент Української Академії архітектури Валерій Олександрович ТРЕГУБОВ. Він же є засновником та керівником теоретичної школи об'ємно-просторової архітектурної композиції, котра успішно впроваджується у навчальні дисципліни для студентів-архітекторів ПНТУ і за думкою багатьох представників архітектурних шкіл України, є однією з кращих у нашій архітектурній освіті.

Валерій Олександрович Трегубов

кандидат архітектури, доцент,

член-кореспондент

Української Академії архітектури

(18.05.1951 – 30.09.2012)

Науковий напрям кафедри: «Гуманізація архітектурного середовища та його художньо-естетичне наповнення. Методика архітектурно-художньої освіти».

Викладачі виконують на високому професійному рівні такі роботи:

• Регіональні особливості стильового формоутворення будівель і споруд України.

• Принципи ландшафтної та архітектурно-планувальної організації рекреаційно-розважальних парків.

• Принципи формування архітектурно-планувальних рішень поліфункціональних музейних комплексів.

• Методичні основи формування архітектурно-планувальних рішень житлових будинків підвищеної енергофективності.

• Архітектурно-композиційні закономірності формування земських шкіл Полтавщини.

• Композиційні аспекти формування міського середовища.

• Дизайн сучасного інтер’єру.

• Формування образотворчої компетентності майбутніх архітекторів в умовах пленеру.

• Формування професійного світогляду майбутнього архітектора в процесі вивчення історії мистецтв.

• Образний символізм у сучасному мистецтві.

 

Щорічно кафедрою проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», виставка графічних робіт студентів архітектурного факультету та пленер «Лінії міста».

Ніколаєнко Володимир Володимирович

Завідуючий кафедрою основ архітектури,

кандидат архітектури по спеціальності

18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»

Працює в ПолтНТУ з 2010 року

Науковий напрям: методика архітектурного формування загальноміської системи громадського харчування.

Профіль науковця

 

Публікації:

- Ніколаєнко В.В. Особливості масштабності, як складової архітектурної композиції / Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / уклад. О.В. Острогляд; за ред. В.В. Ніколаєнка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – С. 142 – 146.

- Івашко Ю.В., Ніколаєнко В.В. Стилістична специфіка історичної забудови старої Полтави // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 41. – С. 86 – 90.

- Івашко Ю.В., Ніколаєнко В.В. Об’єкти модерну Полтави в архітектурній спадщині модерну України// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С. 272 – 279.

- Ніколаєнко В.В. Стилістичні особливості будинку на вулиці Котляревського, 30 у м. Полтава / Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 27 – 28.

- Ніколаєнко В.В. Вплив стилізації на формування архітектурного середовища/ В.В. Ніколаєнко // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017.

- Ніколаєнко В.В. Архітектурно-конструктивні особливості собору Святого Павла у Лондоні / В.В. Ніколаєнко, Ю.С. Юрченко // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 39 – 40. (Юрченко Ю.С. – ст. гр. 102-А) https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view.

- Ніколаєнко В.В. Криволінійна форма як складова архітектурної композиції у творчості Гауді / В.В. Ніколаєнко, В.О. Тищенко // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 61 – 63. (Тищенко В.О. – ст. гр. 102-А) https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view.

 

Участь у конференціях:

- Стилістичні особливості модерну в забудові Полтави. Перша всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Буд-майстер-клас-2015", Київ, КНУБА, 26 – 27 листопада 2015 р.

- Дослідження композиційної побудови історичної забудови Полтави кінця ХІХ – поч. ХХ ст. VII Всеукраїнська наукова конференція «Сучасна архітектурна освіта: композиція, мистецтво в програмі архітектурної підготовки» м. Київ, КНУБА, 28 жовтня 2015 р.

- VIІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки» м. Полтава, ПолтНТУ, 8 – 11 грудня 2015 р.

- Підготовка доповідей та участь викладачами кафедри на 68-ій науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка по секції основ архітектури (10.05.2016 р.) «Стилістичні особливості будинку на вулиці Котляревського, 30 у м. Полтава».


 

Олена Володимирівна Острогляд

старший викладач

Працює в ПолтНТУ з 2003 року

Художник. Член молодіжного об’єднання художників «Друга неділя жовтня» при Полтавській обласній організації національної спілки художників України. Активно займається творчою діяльністю,

бере участь у мистецьких виставках.

Науковий напрямок: теорія та методика професійного навчання

Профіль науковця

Виставки:

2001 – Молодіжна виставка «Друга неділя жовтня», виставкова зала ПООНСХУ, вул. Жовтнева, 27, м. Полтава;

2003 – Виставка у рамках фестивалю "Студентська весна", ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, Першотравневий проспект, 24, м. Полтава;

2003 – Молодіжна виставка «Друга неділя жовтня», виставкова зала ПООНСХУ, м. Полтава;

2004 – Молодіжна виставка «Друга неділя жовтня», виставкова зала ПООНСХУ, м. Полтава;

2007 – Виставка до 10-річчя кафедри образотворчого мистецтва, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, Галерея мистецтв, вул. Фрунзе, 5, м. Полтава;

2009 – «Вересневі мрії», смт. Решетилівка, Полтавська обл. «Містечко смаку вишні» диптих, змішана техніка (папір, акварель, акрил, туш, кольорові олівці), 80х51 см, 2009 р. в.;

2010 – Міжнародна виставка «CreARTown», Villa Torlonia a Roma dal 9 al 13 giugno 2010, Рим, Італія; «Містечко смаку вишні» диптих, змішана техніка (папір, акварель, акрил, туш, кольорові олівці), 80х51 см, 2009 р в.;

2010 – Виставка об’єднання молодих митців «Друга неділя жовтня» до 40-річчя Полтавської обласної організації Національної спілки художників України, Галерея мистецтв, вул. Фрунзе, 5, м. Полтава; «Слухачи голосу трави» диптих, змішана техніка (акварель, акрил, аплікація, туш), 50х140 см, 2010 р. в.;

2010 – «Вересневі мрії», смт. Решетилівка, Полтавська обл. «Осінь», змішана техніка (папір, акварель, акрил, туш, кольорові олівці), 2010 р.в.;

2011 – Мистецька виставка «Будьмо з Котокроликом!», Галерея мистецтв, вул. Фрунзе, 5, м. Полтава; «Сім киць на щастя» змішана техніка (акварель, туш, кольорові олівці, аплікація), 50х70 см, 2011 р. в.;

2011 – «Вересневі мрії», смт. Решетилівка, Полтавська обл. «Чи п’ють коні чай?», змішана техніка (папір, акварель, акрил, туш), 2011 р.в.;

2011 – Міжнародний авторський проект Ірини Ванєєвой «Мішки», Арт-центр «Журавль», Челябінськ, пл.. МОПРа, 7, Росія (21 жовтня – 04 листопада 2011 року).

2011 – «Світ Божий, як Великдень», виставка декоративно-прикладного мистецтва, виставкова зала ДОНСХУ, вул. Набережна Леніна, 11, м. Дніпропетровськ; «Світле свято» диптих, змішана техніка (папір, акварель, туш, кольорові олівці, аплікація), 100х70 см, 2011 р. в.;

2011 – «Мальовнича Україна», художня виставка, виставкова зала Національної спілки художників України, м. Київ; «Пісні бузкового краю» диптих, змішана техніка (папір, акварель, туш, кольорові олівці, аплікація), 100х70 см, 2011 р. в.

2011 – Участь в обласних виставках: Художня виставка «Вересневі мрії», центр культури і дозвілля «Оберіг» с-ще. Решетилівка, Полтавська обл. вул. Леніна, 19 (22 вересня – 17 жовтня 2011р.) «Чи п’ють лошадки чай?».

2012 – «Світ очима жінок», смт. Решетилівка, Полтавська обл. «Весняний настрій», «Весна йде», змішана техніка (папір, акварель, акрил, туш), 2012 р.в.;

2012 – Виставка об’єднання молодих митців «Друга неділя жовтня» Полтавської обласної організації Національної спілки художників України, «До дня міста Полтави», виставкова зала ПОО НСХУ, вул. Жовтнева, 27, м. Полтава; (вересень 2012року) «Чи п’ють коні чай?».

2012 – Обласна художня виставка «Вересневі мрії», центр культури і дозвілля «Оберіг» смт. Решетилівка, Полтавська обл. вул. Леніна, 19; «Бузковий гай» диптих, змішана техніка (папір, акварель, туш, кольорові олівці, аплікація), 100х70 см, 2011 р. в.

2012 – Виставка об’єднання молодих митців «Друга неділя жовтня» Полтавської обласної організації Національної спілки художників України, «П’ять хвилин до весни», виставкова зала ПОО НСХУ, вул. Жовтнева, 27, м. Полтава; (06 березня – 15 березня 2012року) «Синій сон» (папір, акварель, туш, кольорові олівці) 2012 р. в.

2012 – Виставка об’єднання молодих митців «Друга неділя жовтня» Полтавської обласної організації Національної спілки художників України, «П’ять хвилин до весни», виставкова зала ПОО НСХУ, вул. Жовтнева, 27, м. Полтава; (06 березня – 15 березня 2012р.) «Синій сон».

2012 – Художня виставка «Решетилівська весна», центр культури і дозвілля «Оберіг» с-ще. Решетилівка, Полтавська обл. вул. Леніна, 19 (10 березня 2012р.) «Весняний настрій», «Весна йде».

2012 – Участь у виставці об’єднання молодих митців «Друга неділя жовтня» Полтавської обласної організації Національної спілки художників України, «До дня міста Полтави», виставкова зала ПОО НСХУ, вул. Жовтнева, 27, м. Полтава; (вересень 2012 року) «Чи п’ють коні чай?».

2012 – Участь в обласній художній виставці «Вересневі мрії», центр культури і дозвілля «Оберіг» с ще. Решетилівка, Полтавська обл. вул. Леніна, 19 (вересень 2012 року) «Бузковий гай».

2013 – Участь в обласній художній виставці «Світ очима жінок», центр культури і дозвілля «Оберіг» с ще. Решетилівка, Полтавська обл. вул. Леніна, 19 (березень 2013 року) «Рвали мімозу у чорного моря».

2013 – Участь у виставці об’єднання молодих митців «Друга неділя жовтня» Полтавської обласної організації Національної спілки художників України, м. Гадяч; (травень 2013 року) «Перші подихи весни», «Везли мімозу по чорному морю», «Рвали мімозу у чорного моря».

2013 – Участь у всеукраїнській виставці «Молоде мистецтво молодої країни», виставкова зала центрального будинку художника Національної спілки художників України, м. Київ; «Везли мімозу по чорному морю» змішана техніка, 50х70 см, 2013 р. в.

2013 – Участь у художній виставці до Дня міста Полтавської обласної організації національної спілки художників України, виставкова зала ПООНСХУ, вул. Жовтнева, 27, м. Полтава (19 вересня – 10 жовтня 2013 року) «Сутінки над Ворсклою» акварель, 40х50 см, 2013 р. в., «Перші подихи весни» змішана техніка, 60х80 см, 2013 р. в.

2013 – Участь в обласній художній виставці «Вересневі мрії», центр культури і дозвілля «Оберіг» с ще. Решетилівка, Полтавська обл. вул. Леніна, 19 (23 вересня – листопад 2013 року) «Корпусний парк» акварель, 30х40 см, 2013 р. в., «Маєток Нев’янта» акварель, 30х40 см, 2013 р. в.

2013 – Участь у художній виставці до Дня художника «Акварель» Полтавської обласної організації національної спілки художників України, виставкова зала ПООНСХУ, вул. Жовтнева, 27, м. Полтава (02 жовтня – 1 листопада 2013 року) «Спускається ніч на леваду» акварель, 40х50 см, 2013 р. в.

2013 – Участь у міжнародній художній виставці «То желтый, то зеленый», вул Кірова, 26, м. Тюмень, Росія (06 жовтень 2013 року) серія листівок 10х15 см, 2013 р. в.

2013 – Участь у одноденній виставці сучасного мистецтва «Кадетаріум», вул. Жовтнева, 42, м. Полтава (зали Кадетського корпусу) (6 квітня 2014 року) «Рожевий будинок» змішана техніка, 25х25 см, 2013 р.в.; «Стара мелодія» змішана техніка, 25х25 см, 2013 р.в.; «На різний смак» змішана техніка,25х25 см, 2013 р.в.

2014 – Участь у одноденній виставці сучасного мистецтва «Кадетаріум 2.0», вул. Жовтнева, 42, м. Полтава (зали Кадетського корпусу) (18 травня 2014 року) «Бузкове щастя чи містерія сну», поліптих, 4-60х60 см, 2-60х80 см, змішана техніка, 2014 р.в.

2014 – Виставка студентських робіт «Естетика міста» в межах проведення V всеукраїнської наукової конференції «Вайнгортівські читання».

2014 – Організація обласної виставки «Різдво» в межах проведення щорічних Різдвяних заходів при підтримці німецької громади в актовій залі Полтавського музичного училища ім. М. Лисенка.

2014 – Участь (11 вересня – 09 жовтня) у VIІІ Всеукраїнській виставці образотворчого мистецтва «Чарівні барви Дніпра», виставкова зала Дніпропетровської організації Національної спілки художників України (вул. Набережна Перемоги, 11, м. Дніпропетровськ); «Надвечір» акварель, 40х50 см, 2014 р. в., «Мелодія літа» акварель, 50х60 см, 2014 р. в., каталог не передбачений організаторами мистецького заходу, копія довідки додається.

2014 – Участь у міжнародному конкурсі архітектурного рисунку «Архи Графика 2014» http://competitions.archplatforma.ru/ (Archi Graphic Arts competitionofarchitecturaldrawings) за підтримкою Tchoban Foundation Museumfor Architectural Drawing, Москва, Росія. «Львовскийпленэр. Улица Петра Дорошенко/LvivPlainair. StreetPeterDoroshenko», папір, акварель. 22х38 см/ Paper, watercolor. «Львовскийпленэр. УлицаПодвальная/LvivPlainair. StreetPidvalna», папір, акварель. 20х39 см/ Paper, watercolor. http://competitions.archplatforma.ru/konkurs.php?kact=2&knid=5&rbid=1800

2014 – Участь у виставці робіт студентів і викладачів ПолтНТУ «Грані міста» у виставковій залі Полтавської обласної організації Національної спілки художників України ПООНСХУ, вул. Жовтнева, 27, м. Полтава. «Маєток Нев’янта» 30х40 см, папір, акварель, 2013 р. в., «Корпусний парк» 30х40 см, папір, акварель, 2013 р. в., «Львів, вул. Підвальна» 50х65 см, папір, акварель, 2014 р. в., «Львів, вул. Петра Дорошенка», 50х65 см, папір, акварель, 2014 р. в.

2014 – Участь у виставці творчих робіт студентів і викладачів ПолтНТУ «Я архітектор» у виставковій залі творчого об’єднання «Художник», (19 березня – 02 квітня 2015 року), вул. Чапаєва, 4, м. Полтава. «Полтавський архів» 30х40 см, папір, акварель, 2013 р. в., «Маєток дитячої художньої школи» 30х40 см, папір, акварель, 2013 р. в.

2014 – Участь у виставці творчих робіт студентів і викладачів ПолтНТУ «Зарисовки Польщею» архітектурний факультет ПолтНТУ (з 6 квітня 2015 р. і по цей день) «Костел Св. Войцеха, Площа Ринок, Краків» 30х40 см, папір, акварель, 2014 р. в., «Площа навпроти костелу Св. Петра і Павла» 30х40 см, папір, акварель, 2014 р. в.

2014 – Участь у виставці творчих робіт викладачів кафедри основ архітектури ПолтНТУ «Три погляди» у виставковій залі Полтавської обласної організації Національної спілки художників України ПООНСХУ, вул. Жовтнева, 27, м. Полтава (15.06 – 17.06. 2015 р.). «Край забуття» 80х145 см, папір, змішана техніка, 2015 р. в., «Там, де живуть сни» (серія із 3-х робіт) 50х70 см, 2 роботи 20х20 см, папір, змішана техніка, 2015 р. в., «Зорепад» 60х60 см, папір, змішана техніка, 2015 р. в., «Містерія сну» ( 4 роботи із поліптиху «Бузкове щастя або містерія сну») 4 роботи по 60х60 см, папір, змішана техніка, 2014 р. в., «Бузкове щастя, або містерія сну) (2 роботи однойменного поліптиху) 60х80 см, папір, змішана техніка, 2014 р. в.

2014 – Участь у IV Міжнародної науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (30.05 – 31.05. 2015 р.). Доповідь на тему: «Зарисовки як первинна складова архітектурно-художньої творчості у контексті архітектурної освіти», ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.

2014 – Участь в організації виставки творчих робіт студентів і конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок викладачів «Я архітектор» у виставковій залі творчого об’єднання «Художник».

2015 – Участь в обласній виставці творчих робіт «Село» організованій ПООНСХУ (вул. Жовтнева, 27, м. Полтава), жовтень – грудень; «Мої Косточки» 40х50 см, папір, акварель, 2015 р. в., «Яблуневий сад. Косточки» 40х50 см, папір, акварель, 2015 р. в.

2015 – Участь у пленері «Лінії міста» в межах проведення Всеукраїнської науково-практичної у контексті професійної освіти» ПолтНТУ, 16 жовтня.

2015 – Участь в організації виставки графічних робіт студентів архітектурного факультету в межах проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» – «Я архітектор – 2015» (22 експонати), архітектурний факультет ПолтНТУ.

2015р. – Участь в обласній виставці творчих робіт «Село», організована ПООНСХУ. Полтавської обласної організації Національної спілки художників України ПООНСХУ, вул. Жовтнева, 27, м. Полтава, жовтень – грудень.

2016р. – Пленер «Лінії міста» в межах проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», ПолтНТУ, архітектурний факультет, 16 жовтня 2015 р.

2016р. – ІІІ Всеукраїнське трієнале книжкової графіки. ПолтНТУ, архітектурний факультет, 16 жовтня 2015 р. м. Київ, вул. Січових стрільців, 1-5, Національна спілка художників України, 18 березня – 3 квітня 2016 р.

2016р. – Вебінар «Міський етюд в акварелі», м. Москва, Россия; «Школа рисования Вероники Калачевой»; травень 2016 р.

2016р. – Онлайн-курс «Летний экстрим-скетчинг», м. Москва, Россия; «Школа рисования Вероники Калачевой»; 15 червня – 1 липня 2016 р.

 

Публікації:

2010 – Публікація «Lucky red cat» видана в журналі Tomate de Arbol №2 (Аргентина) (лютий-березень, 2010 року). – С. 12 – 13.

2011 – Публікація «Who lights the stars in heaven?» видана в журналі Tomate de Arbol №7 (Аргентина) (січень-лютий-березень, 2011 року). – С. 12

2012 – Публікація « Seasons of sketches» видана в журналі Uppercase №13 (Канада) (квітень 2012 року). – С. 82 – 83.

2012 – Написання і підготовка до публікації тез «Проблеми художньої освіти в архітектурній школі Полтави».

2012 – Підготовка доповіді на тему «Пропедевтика образотворчої освіти в архітектурній школі» на 64-у наукову конференцію професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПНТУ (секція основ архітектури) (07 травня 2012 р.).

2012 - Написання і підготовка до публікації тез «Етапи становлення образотворчої освіти в Полтавській архітектурній школі».

2012 - Підготовка доповіді на тему: «Проблеми художньої освіти в архітектурній школі Полтави» на Всеукраїнський науково-практичний форум установ НАН України та ВНЗ України «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», секція архітектури, будівництва та інженерної геології, круглий стіл №9, «Напрям вдосконалення середовища життєдіяльності людини» (14 грудня 2012 р.).

2013 - Презентація діяльності університету на міському рівні в інтерв’ю на радіо «Ваша хвиля» у передачі «Персона грата» (15 травня 2013 року).

2013 - Підготовка доповіді на тему: «Етапи становлення образотворчої освіти в Полтавській архітектурній школі» на 65-у наукову конференцію професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ (секція основ архітектури) (24 квітня 2013р.).

2013 - Написання і підготовка до публікації тез «Життєвий шлях художника-педагога Казакова П.П. (до 110-річчя від дня народження)» та «Архітектурна біоніка. Застосування її формоутворюючих принципів у процесі роботи над архітектурним образом» із студенткою гр. 303-А Федоровою К.А.

2014 - Наукові, методичні й аналітичні публікації: статті, видані в журналах та збірниках: (фаховому/іншому) – «Застосування формоутворюючих принципів біоніки в архітектурному проектуванні» – Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2014. – Вип.37. – 464 с. (80 – 86 с.).

2015 - «Зарисовки як первинна складова архітектурно-художньої творчості у контексті архітектурної освіти» – Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – 314 с. (131-133 с.).

2015 - Написання і підготовка публікації тез до 67 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ (секція основ архітектури):

2015 - Острогляд О.В. Історичні етапи рисунку в контексті образотворчої освіти у Німеччині / Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. (Полтава, квітень – травень 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015.

2015 - Федорова К.А. – ст. гр. 403-А, науковий керівник – Острогляд О.В. Зарисовки міського середовища як складова професійної діяльності архітектора / Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. (Полтава, квітень – травень 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015.

2015 - Ступін В.М., Безбородько А.В. – ст. гр. 202-А, науковий керівник – Острогляд О.В. Аналіз колірного середовища вулиці за сезонами / Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. (Полтава, квітень – травень 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015.

2015 - Гладіліна М.В. – ст. гр. 304-А, науковий керівник – Острогляд О.В. Морфологія архітектурних об’єктів по вулиці Паризької Комуни міста Полтави / Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. (Полтава, квітень – травень 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015.

2015 - Торчилова М.О. – ст. гр. 304-А, науковий керівник – Острогляд О.В. Сучасні тенденції архітектурної графіки / Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. (Полтава, квітень – травень 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015.

2015 - Міщенко К.А. – ст. гр. 304-А, науковий керівник – Острогляд О.В. Колористика об’єктів модерну по вулиці Гоголя міста Полтави / Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. (Полтава, квітень – травень 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015.

- Острогляд О.В. Методичні вказівки до виконання підсумкової практичної роботи «Гармонія кольору на задану тему» з дисципліни «Основи кольорознавства та колористика» (модуль «Основи кольорознавства») для студентів 1-го курсу за напрямом підготовки «Архітектура» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 21 с.

 

Наукова діяльність:

- Доповідь «Колір-форма» на 62-у наукову конференцію професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПНТУ (секція основ архітектури) (травень 2010 року).

- Доповідь «Форма-колір» на 63-у наукову конференцію професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПНТУ (секція основ архітектури) (травень 2011 року).

- Підготовлені тези «Проблеми художньої освіти в архітектурній школі Полтави» до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку академічної та університетської науки. Національна академія наук України.

- Доповідь «Пропедевтика образотворчої освіти в архітектурній школі» на 64-у наукову конференцію професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПНТУ (секція основ архітектури) (07 травня 2012 року).

- Доповідь «Проблеми художньої освіти в архітектурній школі Полтави» на Всеукраїнський науково-практичний форум установ НАН України та ВНЗ України «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», секція архітектури, будівництва та інженерної геології, круглий стіл №9, «Напрямки вдосконалення середовища життєдіяльності людини» (14 грудня 2012 року).

- Доповідь VII «Сучасна архітектура і процес формування колористичних здібностей майбутніх архітекторів». Всеукраїнська наукова конференція «Сучасна архітектурна освіта: композиція, мистецтво в програмі архітектурної підготовки», м. Київ, КНУБА, 28 жовтня 2015 р.

 

Студентська науково-дослідницька та творча робота під керівництвом викладача:

- керівництво підготовкою та участь у XIII міжнародному конкурсі архітектурного рисунка науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2013») (Росія, м. Хабаровськ), Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну, студентка 401-а Лашко Олександра з роботою «Зимнейночью».

- Одержання диплому першого ступеня у номінації «Архітектурний рисунок» у XIII міжнародному конкурсі архітектурного рисунка науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2013») (Росія, м. Хабаровськ).

- керівництво підготовкою та участь у міжнародному проекті «BlankSpaceFairyTales: TheWorld`sFirstArchitectureStorytellingCompetition» (Нью-Йорк, США), студентка 303-а Федорова Ксенія з роботою «Архітектурний об’єкт - Гарбуз».

- керівництво підготовкою та участь у конкурсі архітектурного рисунку «Архи Графика» (ArchiGraphicArtscompetitionofarchitecturaldrawings) за підтримкою Tchoban FoundationMuseumfor Architectural Drawing (Росія, м. Москва), студентка 401-а Ольховик Марія з роботою «Сталінський ампір».

- керівництво підготовкою та участь у конкурсі архітектурного рисунку «Архи Графика» (ArchiGraphicArtscompetitionofarchitecturaldrawings) за підтримкою Tchoban Foundation Museumfor Architectura lDrawing (Росія, м. Москва), студентка 401-а Башкірцева Олександра з роботою «Архітектура ФренкаЛлойдаРайта».

- керівництво підготовкою та участь у конкурсі архітектурного рисунку «Архи Графика» (ArchiGraphicArtscompetitionofarchitecturaldrawings) за підтримкою Tchoban Foundation Museumfor Architectural Drawing (Росія, м. Москва), студент 401-а Артемчук Андрій з роботою «Архітектура Нью-Йорку 30-х років».

- керівництво підготовкою та участь у XIV міжнародному конкурсі архітектурного рисунка науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2014») (Росія, м. Хабаровськ), Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну, студентка 303-А Федорова Ксенія, робота «Молох».

- керівництво підготовкою та участь у XIV міжнародному конкурсі архітектурного рисунка науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2014») (Росія, м. Хабаровськ), Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну, студентка 204-А Торчилова Марія, робота «Дом на уютной улице».

 

- керівництво підготовкою та участь у XIV міжнародному конкурсі архітектурного рисунка науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2014») (Росія, м. Хабаровськ), Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну, студентка 204-А Міщенко Ксенія, робота «КолокольняУспенскогособора».

- керівництво підготовкою доповіді та участь у 66-й науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ (секція основ архітектури), 23 квітня 2014 р., студентки 303-А Федорової Ксенії, доповідь «Архітектурна біоніка. Застосування її формоутворюючих принципів у процесі роботи над архітектурним образом».

- Результати участі студентів у конкурсі – одержали нагороди на XIV міжнародному конкурсі архітектурного рисунка науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2014») (Росія, м. Хабаровськ), Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну:

- 1 ступеню – Федорова Ксенія, студентка 303-А;

- 2 ступеню – Торчилова Марія, студентка 204-А;

- 2 ступеню – Міщенко Ксенія, студентка 204-А.

- Публікація статті «Застосування формоутворюючих принципів біоніки в архітектурному проектуванні» – Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2014. – Вип.37. – 464 с. (80 – 86 с.), Федорова К., ст. гр. 403-А.

- Підготовка доповіді та участь у Всеукраїнській конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Історичний досвід і сучасні проблеми розвитку архітектури  та містобудування, дизайну та образотворчого мистецтва»; ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка; кафедра архітектури будівель та містобудування (20 – 22 травня 2015 року). «Зарисовки архітектурних об’єктів під час подорожей у діяльності студента-архітектора» ст. гр. 403-А Федорова К.

- Підготовка доповіді та участь у Всеукраїнській конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Історичний досвід і сучасні проблеми розвитку архітектури  та містобудування, дизайну та образотворчого мистецтва»; ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка; кафедра архітектури будівель та містобудування (20 – 22 травня 2015 року). «Аналіз колористичного вирішення архітектурних об’єктів модерну по вулиці Гоголя міста Полтави» ст. гр. 304-А Міщенко К.

- Підготовка доповіді та участь у Всеукраїнській конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Історичний досвід і сучасні проблеми розвитку архітектури  та містобудування, дизайну та образотворчого мистецтва»; ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка; кафедра архітектури будівель та містобудування (20 – 22 травня 2015 року). «Сучасні тенденції архітектурної графіки на основі вивчення конкурсів архітектурного рисунку» ст. гр. 304-А Торчилова М.

- Підготовка доповіді та участь у Всеукраїнській конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Історичний досвід і сучасні проблеми розвитку архітектури  та містобудування, дизайну та образотворчого мистецтва»; ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка; кафедра архітектури будівель та містобудування (20 – 22 травня 2015 року). «Морфологія архітектурних об’єктів як складова вивчення вулиці Паризької Комуни міста Полтави» ст. гр. 304-А Гладіліна М.

- Федорова К.А. – ст. гр. 403-А, науковий керівник – Острогляд О.В. Зарисовки міського середовища як складова професійної діяльності архітектора / Доповідь на 67-й науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. (Полтава, квітень –  травень 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015.

- Торчилова М.О. – ст. гр. 304-А, науковий керівник – Острогляд О.В. Сучасні тенденції архітектурної графіки / Доповідь на 67-й науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. (Полтава, квітень –  травень 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015.

- Міщенко К.А. – ст. гр. 304-А, науковий керівник – Острогляд О.В. Колористика об’єктів модерну по вулиці Гоголя міста Полтави / Доповідь на 67-й науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. (Полтава, квітень –  травень 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015.

- керівництво підготовкою експонату для участі у конкурсі архітектурного рисунку «АрхиГрафика 2014» (ArchiGraphic Artscompetitionofarchitecturaldrawings) за підтримкою Tchoban Foundation MuseumforArchitectural Drawing (Росія, м. Москва) – http://competitions.archplatforma.ru/, студентка 304-А Міщенко Ксенія з серією робіт «Архітектура Полтави»; http://competitions.archplatforma.ru/konkurs.php?kact=2&knid=5&rbid=1625;

- керівництво підготовкою експонату для участі у конкурсі архітектурного рисунку «АрхиГрафика 2014» (ArchiGraphicArtscompetitionofarchitecturaldrawings) за підтримкою TchobanFoundationMuseumforArchitecturalDrawing (Росія, м. Москва) – http://competitions.archplatforma.ru/ , студентка 403-А Федорова Ксенія із серією робіт «Летниепрогулки по Львову / SummerwalksinLviv»;

- керівництво підготовкою експонату для участі у конкурсі архітектурного рисунку «АрхиГрафика 2014» (ArchiGraphicArtscompetitionofarchitecturaldrawings) за підтримкою TchobanFoundationMuseumforArchitecturalDrawing (Росія, м. Москва) – http://competitions.archplatforma.ru/ , студентка 304-А Торчилова Марія із серією робіт «ЛегендыПолтавы/TheLegendsofPoltava»;

- керівництво підготовкою експонату для участі у конкурсі архітектурного рисунку «АрхиГрафика 2014» (ArchiGraphicArtscompetitionofarchitecturaldrawings) за підтримкою TchobanFoundationMuseumforArchitecturalDrawing (Росія, м. Москва) – http://competitions.archplatforma.ru/ , студент 202-А Безбородько Анастасія із серією робіт «Архітектура Полтави»;

- керівництво підготовкою творчої роботи та участь у міжнародному конкурсі архітектурного рисунку, який проводиться у грудні 2014 р. у Данії на базі AarhusSchoolofArchitecture – «DrawingoftheYear 2014» – http://www.drawingoftheyear.aarch.dk/ , студентка 403-А Федорова Ксенія робота на тему: «Industrialthemeservedideaimagesearch. Theimagecontains a fragmentoftheplanoftheplant, whichdominatesinthecenterofthecomposition. Theplanshows a plantfortheproduction, communication, waysofcommunicationanddesignelementsthatareintertwined. Fantasyonanindustrialthemecreates a foundationfornewideasandnewimagesinarchitecture»;

- підготовка творчої роботи та участь у XV Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2015»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (травень 2015 року). «Хмарочос Сутягіна» ст. гр. 403-А Федорова К.;

- підготовка творчої роботи та участь у XV Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2015»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (травень 2015 року). «Колір вулиці» ст. гр. 304-А Міщенко К.;

- підготовка творчої роботи та участь у XV Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2015»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (травень 2015 року). «Особливості Полтави» ст. гр. 304-А Торчилова М.;

- підготовка творчої роботи та участь у XV Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2015»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (травень 2015 року). «Віднесені вітром» ст. гр. 304-А Гладіліна М.;

- Одержали нагороди у XV Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2015»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (травень 2015 року). «Особливості Полтави» ст. гр. 304-А Торчилова М. – 1 місце;

- Одержали нагороди у XV Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2015»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (травень 2015 року). «Хмарочос Сутягіна» ст. гр. 403-А Федорова К. – 1 місце;

- Одержали нагороди у XV Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2015»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (травень 2015 року). «Колір вулиці» ст. гр. 304-А Міщенко К. – 2 місце;

- Одержали нагороди у XV Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2015»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (травень 2015 року). «Віднесені вітром» ст. гр. 304-А Гладіліна М. – 2 місце.

- 29 лютого по 1 березня 2015 року була проведена VIII виїзна відкрита олімпіада з рисунку та креслення у Ямпільському районному центрі дитячої та юнацької творчості Сумської області.

- 26 по 26 березня 2015 року була проведена ІІ виїзна відкрита олімпіада з рисунка та креслення у Державному вищому навчальному закладі «Кіровоградському будівельному коледжі».

- 19 квітня 2015 року була проведена XII відкрита олімпіада з рисунку за напрямом підготовки «Архітектура» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка на архітектурному факультеті.

- підготовка доповіді та участь у Всеукраїнській конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Історичний досвід і сучасні проблеми розвитку архітектури та містобудування, дизайну та образотворчого мистецтва»; ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка; кафедра архітектури будівель та містобудування (20 – 22 травня 2015 року). «Зарисовки архітектурних об’єктів під час подорожей у діяльності студента-архітектора» ст. гр. 403-А Федорова К.

- підготовка доповіді та участь у Всеукраїнській конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Історичний досвід і сучасні проблеми розвитку архітектури та містобудування, дизайну та образотворчого мистецтва»; ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка; кафедра архітектури будівель та містобудування (20 – 22 травня 2015 року). «Аналіз колористичного вирішення архітектурних об’єктів модерну по вулиці Гоголя міста Полтави» ст. гр. 304-А Міщенко К.

- підготовка доповіді та участь у Всеукраїнській конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Історичний досвід і сучасні проблеми розвитку архітектури та містобудування, дизайну та образотворчого мистецтва»; ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка; кафедра архітектури будівель та містобудування (20 – 22 травня 2015 року). «Сучасні тенденції архітектурної графіки на основі вивчення конкурсів архітектурного рисунку» ст. гр. 304-А Торчилова М.

- підготовка доповіді та участь у Всеукраїнській конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Історичний досвід і сучасні проблеми розвитку архітектури та містобудування, дизайну та образотворчого мистецтва»; ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка; кафедра архітектури будівель та містобудування (20 – 22 травня 2015 року). «Морфологія архітектурних об’єктів як складова вивчення вулиці Паризької Комуни міста Полтави» ст. гр. 304-А Гладіліна М.

- Федорова К.А. – ст. гр. 403-А, науковий керівник – Острогляд О.В. Зарисовки міського середовища як складова професійної діяльності архітектора / Доповідь на 67-й науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. (Полтава, квітень – травень 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015.

- Торчилова М.О. – ст. гр. 304-А, науковий керівник – Острогляд О.В. Сучасні тенденції архітектурної графіки / Доповідь на 67-й науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. (Полтава, квітень – травень 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015.

- Міщенко К.А. – ст. гр. 304-А, науковий керівник – Острогляд О.В. Колористика об’єктів модерну по вулиці Гоголя міста Полтави / Доповідь на 67-й науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. (Полтава, квітень – травень 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015.

- підготовка доповіді та участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти»; ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка; кафедра основ архітектури (15 жовтня 2015 року). «Особливості формування колористичних здібностей під час підготовки майбутніх архітекторів» ст. гр. 404-А Гладіліна М.

- підготовка доповіді та участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти»; ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка; кафедра основ архітектури (15 жовтня 2015 року). «Значення пленеру у професійній освіті архітектора» ст. гр. 404-А Міщенко К.

- підготовка доповіді та участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти»; ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка; кафедра основ архітектури (15 жовтня 2015 року). «Розвиток художніх навичок у формуванні художньої культури студентів-архітекторів під час пленеру» магістр 1 курсу Федорова К., Південний федеральний університет, Академія архітектури та мистецтва (Ростов-на-Дону, Росія).

- керівництво підготовкою творчої роботи та участь у міжнародному конкурсі архітектурного рисунку, який проводиться у листопаді – лютому 2015 – 2016 р. у Данії на базі AarhusSchoolofArchitecture – «DrawingoftheYear 2015» – http://www.drawingoftheyear.aarch.dk/ , студентка 404-А Міщенко Ксенія робота на тему: «Перетин вулиць Жовтневої та Гоголя. Аксонометрія».

- керівництво підготовкою творчої роботи та участь у міжнародному конкурсі архітектурного рисунку, який проводиться у листопаді – лютому 2015 – 2016 р. у Данії на базі AarhusSchoolofArchitecture – «DrawingoftheYear 2015» – http://www.drawingoftheyear.aarch.dk/ , студентка 404-А Гладіліна Маргарита робота на тему: «Replacement».

- керівництво підготовкою творчої роботи та участь у міжнародному конкурсі архітектурного рисунку, який проводиться у листопаді – лютому 2015 – 2016 р. у Данії на базі AarhusSchoolofArchitecture – «DrawingoftheYear 2015» – http://www.drawingoftheyear.aarch.dk/ , студент 403-А Максимов Антон робота на тему: «Фасад кондитерської фабрики».

- керівництво підготовкою творчої роботи та участь у міжнародному конкурсі архітектурного рисунку, який проводиться у листопаді – лютому 2015 – 2016 р. у Данії на базі AarhusSchoolofArchitecture – «DrawingoftheYear 2015» – http://www.drawingoftheyear.aarch.dk/ , студентка 302-А Безбородько Анастасія робота на тему: «Oldin a newlight».

- Одержали нагороди у XV Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2015»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (травень 2015 року). «Особливості Полтави» ст. гр. 304-А Торчилова М. – 1 місце.

- Одержали нагороди у XV Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2015»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (травень 2015 року). «Хмарочос Сутягіна» ст. гр. 403-А Федорова К. – 1 місце.

- Одержали нагороди у XV Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2015»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (травень 2015 року). «Колір вулиці» ст. гр. 304-А Міщенко К. – 2 місце.

- Одержали нагороди у XV Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2015»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (травень 2015 року). «Віднесені вітром» ст. гр. 304-А Гладіліна М. – 2 місце;

- Участь в он-лайн конкурсі архітектурного рисунку «КАР 2015» у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» під керівництвом О.В. Острогляд, 15 – 16 жовтня 2015 року ст. Злата Красницька творча робота «Архітектурна фантазія», отримано І місце конкурсу у номінації «Архітектурна фантазія», ст. Карина Калініченко творча робота «Архітектурна фантазія», отримано ІІ місце конкурсу у номінації «Архітектурна фантазія», ст. Анна Грабар творча робота «Архітектурна фантазія», отримано І місце конкурсу у номінації «Архітектурна фантазія», ст. Дар’я Федорова творча робота «Будинок Бахмутського», отримано І місце конкурсу у номінації «Рисунок з натури».

- Участь у виставці творчих робіт «Я архітектор» у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», другий поверх архітектурного факультету, з 16 жовтня 2015 року.

- Участь у виставці творчих робіт «Моє місто»в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», другий поверх архітектурного факультету, з 16 жовтня 2015 року.

- Участь у виставці творчих робіт «Історії нашого міста» студентів архітектурного факультету, перший поверх центрального корпусу ПолтНТУ, з 04 листопада 2015 року по 03 грудня 2015 року.

- Участь у XVІ міжнародному огляді-конкурсі архітектурного рисунка науково-практичного форуму «Новые идеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2016») (Росія, м. Хабаровськ), Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну, 2016 року.

- Участь у міжнародному конкурсі наукової ілюстрації «INTERNATIONAL AWARD ON SCIENTIFIC ILLUSTRATION» Барселона, Іспанія, березень 2016 р., Торчилова М. творча робота «Architectural structures of Poltava».

- підготовка творчої роботи та участь у XVІ Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2016»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (січень 2016 року). «Архітектурні пам’ятки по вулиці Жовтнева у Полтаві» ст. гр. 404-А Міщенко К.

- підготовка творчої роботи та участь у XVІ Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2016»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (січень 2016 року). «Мікрорайон Левада з висоти пташиного польоту» ст. гр. 403-А Максимов А.

- підготовка творчої роботи та участь у XVІ Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2016»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (січень 2016 року). «Заміна» ст. гр. 404-А Гладіліна М.

- підготовка творчої роботи та участь у XVІ Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2016»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (січень 2016 року) поза конкурсом. «Колишній готель «Монголія»» ст. гр. 302-А Безбородько А.

- підготовка творчої роботи та участь у XVІ Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2016»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну (січень 2016 року) поза конкурсом. «Колишній прибутковий будинок Якова Сатановського» ст. гр. 302-А Цимбалюк В.

- підготовка творчої роботи та участь у XVІІ Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новые идеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2017»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну. «Улица города», Переворочай А., ст.гр. 302-А. Отримано диплом з відзнакою

- підготовка творчої роботи та участь у XVІІ Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новые идеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2017»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну. «Полтавва», Зосім С., ст.гр. 101-А. Отримано диплом І ступеню.

- підготовка творчої роботи та участь у XVІІ Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новые идеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2017»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну. «Баку. Ичери Шехер», Ганбарова Р., ст.гр. 101-А. Отримано диплом І ступеню.

- підготовка творчої роботи та участь у XVІІ Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новые идеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2017»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну. «Архитектурный муравейник», Поліщук В., ст.гр. 302-А. Отримано диплом ІІ ступеню.

- підготовка творчої роботи та участь у XVІІ Міжнародному конкурсі «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новые идеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2017»), Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну. «Покровская церков в Карпатах», Нікітіна А., ст.гр. 202-А. Отримано диплом ІІ ступеню.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів третього та четвертого курсу архітектурного факультету «Сакральна архітектура світу» (з 16.05.2017 року) на тему «Площа Регістан у Самарканді, медресе Шердор та медресе Тілля-Карі, Узбекистан», папір, акварель, туш. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 302-А Миколаєнко Н.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів третього та четвертого курсу архітектурного факультету «Сакральна архітектура світу» (з 16.05.2017 року) на тему «Грундтвінгська церков у Копенгагені, Данія», папір, акварель, лінер, туш. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 302-А Наріжний А.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів третього та четвертого курсу архітектурного факультету «Сакральна архітектура світу» (з 16.05.2017 року) на тему «Українське барокко у Києві», папір, акварель, туш. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 302-А Павленко О.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів третього та четвертого курсу архітектурного факультету «Сакральна архітектура світу» (з 16.05.2017 року) на тему «Мечеть Ар-Рахма у Києві», папір, акварель, туш. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 302-А Переворочай А.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів третього та четвертого курсу архітектурного факультету «Сакральна архітектура світу» (з 16.05.2017 року) на тему «Патріарший собор Воскресіння Христового української греко-католицької церкви у Києві», папір, акварель, туш. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 302-А Петлюх О.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Архітектурний автопортрет», папір, гуаш. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 203-А Бережний Є.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Натюрморт у стилі Хуана Ґріса», папір, гуаш, кольорові олівці. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 203-А Биковський Р.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Архітектурний автопортрет»,папір, акварель, лінер. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 202-А Бондаренко А.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Архітектурний автопортрет», папір, туш, лінер. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 203-А Гринь А.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Натюрморт у стилі Поля Сезанна», папір, гуаш. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 203-А Гринь А.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Архітектурний автопортрет», папір, акварель, туш, лінер. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 201-А Гриценко А.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Натюрморт у стилі Франсіса Пікабіа», папір, гуаш. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 203-А Добрик Я.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Натюрморт у стилі Макса Германа (Максі)», папір, гуаш. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 202-А Заколодяжна О.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Натюрморт у стилі Хуана Ґріса», папір, гуаш. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 202-А Карпець А.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Натюрморт у стилі Бена Ніколсона», папір, гуаш. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 202-А Коркішко А.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Натюрморт у стилі Андре Дерена», папір, гуаш. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 202-А Мищенко А.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Натюрморт у стилі Макса Германа (Максі)», папір, гуаш. Керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 202-А Сопільняк Т.

- Доповіді на 68-ій науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка по секції основ архітектури 10.05.2016 р.

- Кулькова ручка як засіб виразності в архітектурній творчості. Науковий керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 102-А Є.В. Бережний.

- Значення архітектурної графіки при виконанні творчих завдань. Науковий керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 102-А Р.О. Колісник.

- Вирішення співрозмірності складових елементів у творчій роботі. Науковий керівник – О.В. Острогляд, студентка гр. 102-А А.Л. Бондаренко.

- Визначення проблем, які постають при виконанні творчої роботи. Науковий керівник – О.В. Острогляд, студент гр. 102-А Р.В. Биковський.

- Композиція як складова роботи над архітектурними зарисовками. Науковий керівник – О.В. Острогляд, студентка гр. 202-А Ю.В. Гончар.

- Антураж і стафаж в архітектурній графіці. Науковий керівник – О.В. Острогляд, студентка гр. 202-А О.М. Павленко.

- Доповіді на 69-ій науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка по секції основ архітектури 25.04.2017 р.

- Перші кроки до розуміння аморфності засобом лінійних зарисовок. Науковий керівник – О.В. Острогляд, ст. гр. 203-А Бережний Є.В.

- Значення архітектурної графіки в здобутті професійної освіти. Науковий керівник – О.В. Острогляд, ст. гр. 202-А Колісник Р.О.

- Систематизація колірних гармоній. Науковий керівник – О.В. Острогляд, ст. гр. 203-А Биковський Р.В.

- Первинні складові в опануванні архітектурного антуражу. Науковий керівник – О.В. Острогляд, ст. гр. 203-А Бойко А.О.

- Прийоми тушевої графіки в образотворчій практиці архітектора. Науковий керівник – О.В. Острогляд, ст. гр. 202-А Тараненко А.А.

- Техніка живопису в формуванні професійних здібностей майбутніх. архітекторів Науковий керівник – О.В. Острогляд, ст. гр. 202-А Маракова М.М.

У збірнику тез конференції опубліковані результати наукових досліджень студентів під керівництвом викладача:

1. Острогляд О.В. Композиція як складова роботи над архітектурними зарисовками / О.В. Острогляд, О.В. Гончар // Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 7 – 9.

2. Острогляд О.В. Кулькова ручка як засіб виразності в архітектурній творчості / О.В. Острогляд, Є.В. Бережний // Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 15 – 16.

3. Острогляд О.В. Вирішення співрозмірності складових елементів у творчій роботі / О.В. Острогляд, А.Л. Бондаренко // Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 18 – 20.

4. Острогляд О.В. Визначення проблем, які постають при виконанні творчої роботи / О.В. Острогляд, Р.В. Биковський // Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 22 – 23.

5. Острогляд О.В. Значення архітектурної графіки при виконанні творчих завдань / О.В. Острогляд, Р.О. Колісник // Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 23 – 25.

6. Острогляд О.В. Антураж і стафаж в архітектурній графіці / О.В. Острогляд, О.М. Павленко // Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 25 – 26.

7. Острогляд О.В. Значення архітектурної графіки в здобутті професійної освіти / О.В. Острогляд, О.С. Зубричев, Р.О. Колісник // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 58 – 60. (Колісник Р.О. – ст. гр. 202-А) https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

8. Острогляд О.В. Первинні складові в опануванні архітектурного антуражу / О.В. Острогляд, А.О. Бойко // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 57 – 58. (Бойко А.О. – ст. гр. 203-А) https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

9. Острогляд О.В. Перші кроки до розуміння аморфності засобом лінійних зарисовок / О.В. Острогляд, Є.В. Бережний // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 56 – 57. (Бережний Є.В. – ст. гр. 203-А) https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

10. Острогляд О.В. Прийоми тушевої графіки в образотворчій практиці архітектора / О.В. Острогляд, А.А. Тараненко // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 60 – 61. (Тараненко А.А. – ст. гр. 202-А) https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

11. Острогляд О.В. Систематизація колірних гармоній / О.В. Острогляд, Р.В. Биковський // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 54 – 55. (Биковський Р.В. – ст. гр. 202-А) https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

12. Острогляд О.В. Техніка живопису в формуванні професійних здібностей майбутніх архітекторів / О.В. Острогляд, М.М. Маракова // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 43 – 44. (Маракова М.М. – ст. гр. 202-А) https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

За результатами наукових досліджень студентів під керівництвом викладача кафедри були видані фахові статті:

Острогляд О.В., Міщенко К.А., Максимов А.О. Значення архітектурних зарисовок у професійній діяльності архітектора // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С. 147 – 152.


 

Сергій Данилович Рой

старший викладач, художник

Працює в ПолтНТУ з 2004 року

Художник, майстер олійного живопису.

Автор багатьох сюжетно-символічних полотен. Здійснює художню підготовку студентів-архітекторів

Роботи знаходяться в багатьох музеях та колекціях світу: Jacksonville коледжу (штат Флорида, США); Khmelnitsckiy Національний художній музей (Україна); Полтавський художній музей (Україна); Галерея сучасного мистецтва Полтава (Україна); США, Німеччина, Англія, Росія, Україна, Польща.

«Пiлiгрiм» 105х75, п., о., 2007 «Пісня вітру» 93x135, п., о., 2010 «Cвiтла сторона Мiсяця» 150х95, п., о., 1998

Виставки:

1984 - Радянський плакат, Міжнародна художня виставка, Москва-Варшава, Польща.

1988 - BASHKIRTSEV’S ART EXHIBITION, Музей образотворчих мистецтв, Полтава, Україна

1990 - AVAN/ART IN ROVANIEMI, Фінляндія

1990 - ANNUAL NATIONAL ART EXHIBITION, Київ, України

1990 - AVAN / ART, Музей образотворчих мистецтв, м. Мурманськ, Росія

AVAN / ART в Джексонвілле, KENT GALLERY, Джексонвілле, штат Флорида, США, 1991

1991 - AVAN / ART в Джексонвілле, DAWNTOWN GALLERY, Джексонвілле, штат Флорида, США

1992 - ME+ME+ME+ME+…/ AVAN центр культури, м. Мурманськ, Росія

1992 - Дві персональні виставки / БАБЕНКО і Рой, MASTER ГАЛЕРЕЯ Полтава, України

1993 - Національна виставка ART GALLERY, м. Київ, Україна

1995 - AQUAREL GALLERY, м. КИЇВ, Україна

1995 - PAN-УКРАЇНА, м. Дніпропетровськ, Україна

2003 - Виставка, Галерея сучасного мистецтва, м. Полтава, Україна

2005 - Регіональна виставка, Галерея сучасного мистецтва, м. Полтава, Україна

2007 - Регіональна виставка, Галерея сучасного мистецтва, м. Полтава, Україна

2008 - КИЇВ-ART. 2008 Будинок вчителя, м. Київ, Україна

2010 - M-ART GALLERY Харків, Україна

2011 - IN GARDENS OF VICTORY GALLERY, м. Одеса, Україна

2013 - Персональна виставка в мистецькій галереї, м. Полтава, Україна

2013 - МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА «Музеї образотворчих мистецтв», FLORENCE DESIGN WEEK, \ "Перетин людей \", м. Флоренція, Італія

2013 - NEONOPOLIS, SN, м. Лас-Вегас, США

2015р. - Обласна виставка творчих робіт «Село», організована ПООНСХУ. Полтавської обласної організації Національної спілки художників України ПООНСХУ, вул. Жовтнева, 27, м. Полтава, жовтень – грудень

2016 р. - Выставка живописи «Пинакотека», м. Харків, вул. Мироносиць, 11 Харківський художній музей, 22.04 – 23.05.16

2016 р. - Выставка в Galerie «ARTGESCHOSS 2016», Welfenakademie Брауншвейг, Salzdahlumer Straße 160, 38126 Брауншвейг, Германия; 01.04 - 24.06.2016

2017 р. участь з творчими роботами: «Старий млин»; «Червоний капелюх, білий дім»; Міраж»; «Шоу капелюхів»; «Гора Арарат» в Інтернет виставці Internationale Kunstausstellung ARTGESCHOSS 2017 Deutschland, Salrgitter-Bad, 05.05.17 – 02.07.17 https://www.eventbrite.de/e/internationale-kunstausstellung-artgeschoss-2017-tickets-32969826639

05.05.17р. участь з творчими роботами у виставці Internationale Kunstausstellung ARTGESCHOSS у Deutschland Salrgitter-Bad

Публікації:

Рой С.Д., Гуржій І.А. Методичні вказівки з дисципліни «Рисунок» до теми «Основи пластичної анатомії людини. Випуск 2. Рисування деталей фігури людини» для студентів 3 – 4-го курсів за напрямом 1201 «Архітектура» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 14 с.

Негай Г.А., Рой С.Д. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему: «Конструктивно-тональний рисунок макету об’ємно-просторової композиції». з дисципліни «Рисунок» для студентів 1-го курсу за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 11 с.

Рой С.Д. Публікація в міжнародній книзі «Word Wide art books» Volum VI.  «Contemprory masters 2012».

Сайт: www.ab.us/index.php/books/ листопад – грудень 2012, стор. 34 – 35

Рой С.Д. Видача каталогу живописних робіт із серії «Художники Полтавщини. Сергій Рой» (Полтавська обласна організація національної спілки художників.

Рой С.Д. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему «Інтер’єр» з дисципліни «Образотворче мистецтво» (модуль «Рисунок») для студентів 1-го курсу за напрямом підготовки «Архітектура» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 17 с.

 

Студентська науково-дослідницька та творча робота під керівництвом викладача:

- Участь у художній виставці творчих робіт студентів архітектурного факультету 2 – 4 курсів «Архітектурна фантазія 2015», другий поверх архітектурного факультету, з 07 квітня 2015 року по 14 жовтня 2015 року. Коваль А., творча робота «Архітектура Гауді»

- Участь в он-лайн конкурсі архітектурного рисунку «КАР 2015» у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», 15 – 16 жовтня 2015 року. Тетяна Дорошенко, творча робота «Архітектурна фантазія», отримано ІІ місце конкурсу у номінації «Архітектурна фантазія»;

- Участь в он-лайн конкурсі архітектурного рисунку «КАР 2015» у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», 15 – 16 жовтня 2015 року. Аліна Нікітіна, творча робота «Архітектурна фантазія», отримано ІІ місце конкурсу у номінації «Архітектурна фантазія»

- Участь в он-лайн конкурсі архітектурного рисунку «КАР 2015» у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», 15 – 16 жовтня 2015 року. Наталія Кочерягіна, творча робота «Архітектурна фантазія», отримано ІІ місце конкурсу у номінації «Архітектурна фантазія»

- Участь в он-лайн конкурсі архітектурного рисунку «КАР 2015» у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», 15 – 16 жовтня 2015 року. Аліна В’юник, творча робота «Біла альтанка», отримано ІІ місце конкурсу у номінації «Рисунок з натури»

- Участь в он-лайн конкурсі архітектурного рисунку «КАР 2015» у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», 15 – 16 жовтня 2015 року. Надія Приданчук, творча робота «Архітектурна фантазія», отримано ІІ місце конкурсу у номінації «Архітектурна фантазія».

- Участь у виставці творчих робіт «Я архітектор» у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», другий поверх архітектурного факультету, з 16 жовтня 2015 року. Брюхач Р., Даценко Ю., Кальнобродська В., Логвіненко М., Отченко В. творча робота «Я архітектор».

- Участь у виставці творчих робіт «Історії нашого міста» студентів архітектурного факультету, перший поверх центрального корпусу ПолтНТУ, з 04 листопада 2015 року по 03 грудня 2015 року. Кочерягіна Н., Максимов А., Мілько Є., Нікітіна А., Галаян Р., Таранець Л. Творча робота «Історії нашого міста».

- Підготовка доповідей та участь викладачів кафедри у 68-ій науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка по секції основ архітектури (10.05.2016 р.). Вплив середовища на творчість людини.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів третього та четвертого курсу архітектурного факультету «Сакральна архітектура світу» (з 16.05.2017 року) на тему «Собор Святого Марка у Венеції, Італія», папір, акварель, лінер, туш. Керівники – С.Д. Рой, К.С. Данько, студент гр. 401-А Ананко А.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів третього та четвертого курсу архітектурного факультету «Сакральна архітектура світу» (з 16.05.2017 року) на тему «Костел Святої Ельжбети у Львові», папір, акварель, туш. Керівники – С.Д. Рой, К.С. Данько, студент гр. 301-А Бєлінська М.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Натюрморт у стилі Петра Кончаловського», папір, гуаш. Керівник – С.Д. Рой, студент гр. 201-А Чумак В.

 


 

Трегубов Костянтин Юрійович

 

Заступник завідуючого кафедрою

основ архітектури,

кандидат архітектури по спеціальності

18.00.02 – «Архітектура будівель і споруд», старший викладач

Працює в ПолтНТУ з 2009 року

Науковий напрям:

музейні комплекси і споруди

Профіль науковця

Публікації:

- Еволюція функціональної організації музеїв// Збірник тез 63 НК професорів, викладачів. наукових працівників, аспірантів та студентів університету. В двох томах.// Редакційно-видавничий відділ ПНТУ імені Юрія Кондратюка Полтава, 2011 . – Том 1, С.71-72 (електронна версія).

- Розвиток функціональної наповненості сучасних музеїв // Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки: зб. наук. праць за матеріалами V Всеукраїнського науково-практичного форуму установ НАН України (Полтава, 12-14 грудня 2012 р.) – Полтава, ПолтНТУ, 2012. – С.

- Визначення поняття поліфункціональності у функціонально-планувальній структурі музеїв.// Програма 64 НК професорів, викладачів. наукових працівників, аспірантів та студентів університету// Редакційно-видавничий відділ ПНТУ імені Юрія Кондратюка. Полтава, 2012. – С.7

- Розширення функціональної організації музеїв // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 11 – 13 квітня 2012 р.: в 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. –Т.2, С. 131-133. (у співавторстві зі студентом гр. 401А Д.С.Кузнєцовим).

- Вплив архітектурного образу на структуру музейної експозиції та економічну успішність // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 11 – 13 квітня 2012 р.: в 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. –Т.2, С.144-149. (у співавторстві зі студентом гр. 501А М.В.Лисогорою).

- Досвід проектування арт-центрів на прикладі Об’єднаних Арабських Еміратів // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 11 – 13 квітня 2012 р.: в 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – Т.2, С.172-176. (у співавторстві зі студенткою гр. 401А Я.О.Похилько).

- Тенденції розвитку функціонально-планувальної структури музеїв кіно // Т.2, С.191-194. (у співавторстві зі студенткою гр. 501А Т.А.Савченко).

- Особливості використання листового металу у фасадних конструкціях сучасних будівель // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 11 – 13 квітня 2012 р.: в 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – Т.2, С. 296-300. (у співавторстві зі студентом гр. 401А М.Ю. Шкурупієм).

- Дозвіллєва функція, як одна із умов функціонування музеїв Полтави .// Програма 65 НК професорів, викладачів. наукових працівників, аспірантів та студентів університету// Редакційно-видавничий відділ ПНТУ імені Юрія Кондратюка. Полтава, 2012. – С.

- Функціональне наповнення музеїв в сучасних умовах (на прикладі м.Полтави) // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 11 – 13 квітня 2012 р.: в 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – Т. 1. – С. 97-102 (у співавторстві зі студенткою гр. 301А Н.О. Усенко)

- Ніколаєнко В. А. Поліфункціональність як перспектива розвитку сучасного музею : [Текст] / В. А. Ніколаєнко, К. Ю. Трегубов // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Х., 2012. – №1. – С. 78–80. Трегубов К. Ю. Додаткова функція у музеях : [Текст] / К. Ю. Трегубов // Науковий вісник будівництва. – Х., 2012. – № 68. – С. 407–411.

- Трегубов К. Ю. Типологічні особливості музеїв та поліфункціональних музейних комплексів : [Текст] / К. Ю. Трегубов // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний збірник – К.:КНУБА, 2013. – №32. – С. 485–491.

- Трегубов К. Ю. Системний підхід у дослідженні поліфункціональних музейних комплексів : [Текст] / К. Ю. Трегубов // Містобудування та територіальне планування: науково-технічний збірник – К.:КНУБА, 2013. – №48. – С. 463–469.

- Трегубов К. Ю. Планувально-композиційні принципи побудови музейних комплексів : [Текст] / К. Ю. Трегубов // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Х. , 2013. – №1. – С. 113–115.

- Трегубов К. Ю. Основні фактори, що визначають формування будівель поліфункціональних музейних комплексів : [Текст] / К. Ю. Трегубов // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний збірник – К.:КНУБА, 2013. – №34. – С. 528–532.

- Трегубов К. Ю. Функционально-планировачная модель организации полифункциональных музейных комплексов [Электронный ресурс] / К. Ю. Трегубов // Архитектон: известия вузов. – 2013. – №4 (44). – Режим доступа: http://archvuz.ru/2013_4/7.

- Трегубов К. Ю. Функциональная организация крупных музеев ХХ века : [Текст] / К. Ю. Трегубов // Новые идеи нового века – 2013: материалы международной науч. конф, Хабаровск, Российская Федерация, 19–21 февр. 2013 р. – Х.: 2013. – С. 467.

- Трегубов К.Ю. Розвиток та розширення функціональної структури музеїв сучасності : [Текст] / К.Ю.Трегубов // Архітектура та екологія. Проблеми міського середовища : матеріали міжнародної наук. конф, м. Київ, Україна, 27—28 лист. 2012р. – К.: 2012. – С.

- Трегубов К. Ю. Methods of formation of a volumetric planning structure multifunctional museum complexe : [Текст] / К. Ю. Трегубов // Матеріали міжнарод. конф. молод. вчених «GAC-2013», м. Львів, Україна, 2013р. – Львів, 2013. – С. 148–149.

- Трегубов К.Ю., Николаенко В.А. Принципы архитектурно-планировочной организации зданий полифункциональных музейных комплексов / К.Ю. Трегубов, В.А. Николаенко // Новые идеи нового века – 2014: материалы Четырнадцатой Международной научной конференции = The new Ideas of New Century – 2014: The Fourteenth International Scentific Conference Proceedings: в 3-х т. / Тихоокеан. гос. ун-т. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – Том 1. – С. 376 – 382.

- Трегубов К.Ю., Макуха О.В. Навчальний посібник із дисципліни «Історія мистецтв» (частина І) для студентів І курсу за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 151 с.

- Трегубов К.Ю. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему «Побудова падаючих тіней на фасаді пам’ятки архітектури» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів І курсу за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 31 с.

- Трегубов К.Ю. Основні етапи формування наукової думки за проблемою розвитку поліфункціональних музейних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 39. – С. 166 – 170.

- Трегубов К.Ю. Особливості організації музейної мережі України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 40. – С. 452 – 457.

- Трегубов К.Ю. Функціонально-композиційні взаємозв’язки між приміщеннями та об’ємами багатофункціонального музейного комплексу / Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / уклад. О.В. Острогляд; за ред. В.В. Ніколаєнка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – С. 169 – 171

- Трегубов К.Ю. Стійкість і стійкий розвиток музеїв / Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 13 – 15.

 

Участь у наукових конференціях

- Композиційно-планувальні рішення поліфункціональних музейних комплексів на онові функціональних блоків. Перша всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Буд-майстер-клас-2015", м. Київ, КНУБА, 26 – 27 листопада 2015 р

- Підготовка доповідей та участь викладачами кафедри на 68-ій науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка по секції основ архітектури (10.05.2016 р.) "Стійкість і стійкий розвиток музеїв".

 


 

Оксана Григорівна Медончак

старший викладач

Працює в ПолтНТУ з 2008 року

Наукові інтереси пов’язані із дослідженням взаємодії архітектурного середовища та людини.

Займається дослідженням впливу архітектурного середовища, а саме інтер’єру на людину, адже  простір навколо нас повинен набувати не тільки утилітарного, але й естетичного значення, забезпечувати не тільки фізіологічний, але й психологічний комфорт. Має досвід проектування інтер’єрів приміщень різного функціонального призначення:

- житлових (індивідуальні житлові будинки),

- громадських (підприємства громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, офісні приміщення).

Досліджує кольорові та стилістичні вподобання людей в залежності від таких факторів: вік, рівень освіти, професія, соціальний стан (матеріальна забезпеченість), сімейний стан.

Публікації:

- Негай Г.А., Медончак О.Г. Духовність архітектури. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. - К.: КНУБА, 2012.-Вип. 29, С. 140-149.

- Негай Г.А., Медончак О.Г., Жаровська А.Ю. Методичні вказівки до виконання графічної роботи з дисципліни «Архітектурне проектування» на тему «Елементи архітектурної графіки» для студентів 1-го курсу за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 24 с.

- Медончак О.Г. Конструктивні елементи як засіб художньої та композиційної виразності при вирішенні інтер’єрів та екстер’єрів сучасних громадських будівель / Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 5 – 7.

- Медончак О.Г. Особливості сприйняття архітектурного середовища в русі / О.Г. Медончак // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 24 – 25.

 

Участь у наукових конференціях

- Підготовка доповідей та участь викладачами кафедри на 68-ій науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка по секції основ архітектури (10.05.2016 р.)  " Конструктивні елементи як засіб художньої та композиційної виразності при вирішенні інтер’єрів та екстер’єрів сучасних громадських будівель".

Участь у виставках

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів третього та четвертого курсу архітектурного факультету «Сакральна архітектура світу» (з 16.05.2017 року) на тему «Троїцький собор у Сумах»,папір, акварель, лінер. Керівник – Медончак О.Г., студент гр. 302-А Гончар Ю.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів третього та четвертого курсу архітектурного факультету «Сакральна архітектура світу» (з 16.05.2017 року) на тему «Собор святого Патріка у Нью-Йорку, США», папір, маркери, лінер. Керівник – Медончак О.Г., студент гр. 302-А Даценко Ю.

 


 

Аліса Анатоліївна Нестеренко

старший викладач

Працює в ПолтНТУ з 2007 року

Напрям наукових досліджень: декоративно-прикладне мистецтво – народна картина Полтавщини XIX – XX ст.

Профіль науковця

Художник. Займається творчою діяльністю та приймає участь у художніх міських, обласних, всеукраїнських виставках.

Учасниця всеукраїнських та обласних художніх виставках, член молодіжної спілки художників Полтавщини.

Виставки:

2011 - Всеукраїнська весняна художня виставка декоративно прикладного мистецтва «Світ божий, як Великдень», м. Дніпропетровськ, Національна спілка художників України.

2011 - Всеукраїнська художня виставка  «Мальовнича Україна», м. Київ, Національна спілка художників України.

2009 - Художня виставка  «Вересневі мрії», с-ще. Решетилівка, центр культури та дозвілля.

2010 - Художня виставка  «Вересневі мрії», с-ще. Решетилівка, центр культури та дозвілля.

2011 - Художня виставка  «Вересневі мрії», с-ще. Решетилівка, центр культури та дозвілля.

2010 - Художня виставка  з нагоди 4о річчя Полтавської обласної організації Національна спілка художників України, галерея мистецтв.

2011 - Художня виставка «Рідному місту» з нагоди Дня художника та Дня міста Полтави, галерея мистецтв.

2012 - Художня виставка молодіжної організації «Друга неділя жовтня» під назвою «5 хвилин до весни».

2012 - Художня виставка до дня художника, що відбувалася у виставковій залі  Полтавської обласної організації Національної спілки художників України, представила дві графічні роботи.

2013 - Участь у всеукраїнській художній виставці «Ноїв ковчег» , м. Київ, Національна спілка художників України.

2013 - Участь  у Молодіжній виставці художників м. Полтава. Виставкова зала НХСУ Полтавської обл..

2014 - Участь у соціально-мистецькому проекті Кадетаріум 2.0. Представила дві графічних композиції.

2015 - Участь у художній виставці творчих робіт студентів та викладачів «Грані міста». Представила 5 графічних композицій.Виставкова  зала  НХСУ        Полтавської обл.

2015 - Участь у художній виставці «Я архітектор». Представила 3 графічні композиції. Художній салон «Художник» м. Полтава, вул.. Чапаєва 2.19 березня – 10 квітня 2015 р.

2015 - Участь у виставці творчих робіт викладачів і випускників кафедри образотворчого мистецтва ПолтНТУ. Представила 2 графічні композиції. Виставкова зала Полтавського краєзнавчого музею.

2015 - Участь у виставці викладачів кафедри основ архітектури «Три погляди». Представила 17 графічних композиційу виставковій залі Полтавської обласної організації Національної спілки художників України, 15-20 червня 2015 р.

2015 - Участь у пленері «Лінії міста» в межах проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» ПолтНТУ, 16 жовтня.

2015 - Участь в обласній виставці творчих робіт «Село – це серце України» організованій ПООНСХУ (вул. Жовтнева, 27, м. Полтава), жовтень – грудень.

2016 р. - XVІ Міжнародний конкурс «Архітектурний рисунок» науково-практичного форуму «Новые идеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2016»). Росія, м. Хабаровськ, Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну. Лютий 2016 р

2016 р. - Міжнародний конкурс наукової ілюстрації «INTERNATIONAL AWARD ON SCIENTIFIC ILLUSTRATION». Барселона, Іспанія. Березень 2016 р.

Підготовка доповідей та участь викладачами кафедри на 68-ій науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка по секції основ архітектури (10.05.2016 р.). Важливість поглибленого вивчення історії мистецтв майбутніми архітекторами в процесі здобуття освіти.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів третього та четвертого курсу архітектурного факультету «Сакральна архітектура світу» (з 16.05.2017 року) на тему «Собор Паризької Богоматері у Парижі, Франція», папір, акварель, туш. Керівники – Нестеренко А.А., студент гр. 302-А Цимбалюк В.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів третього та четвертого курсу архітектурного факультету «Сакральна архітектура світу» (з 16.05.2017 року) на тему «Успенський собор у Полтаві», кольоровий папір, лінер. Керівники – Нестеренко А.А., студент гр. 303-А Матіїва К.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Архітектурний автопортрет», кольоровий папір, туш. Керівник – Нестеренко А.А., студент гр. 201-А Хвесик В.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Портрет Нормана Фостера», папір, гуаш, туш, лінер. Керівник – Нестеренко А.А., студент гр. 202-А Пальок А.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів другого курсу архітектурного факультету «Архітектурний портрет та натюрморт» (з 16.05.2017 року) на тему «Архітектурний автопортрет», папір, акварель, лінер. Керівник – Нестеренко А.А., студент гр. 202-А Мищенко А.

 

Публікації:

Рибас Н.І., Нестеренко А.А. Методичні вказівки до виконання практичних робіт на тему «Костюмована фігура» з дисципліни «Живопис» для студентів 4 курсу за напрямом підготовки  6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 9 с.

Нестеренко А.А. Традиції орнаментального настінного розпису України. // Україна: архітектура, історія, мистецтво. Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції «Вайнгортівські читання», березень 2012 р. / За ред. В. Трегубова. – Полтава, 2012. – С. 212 – 215.

Рибас Н.І., Нестеренко А.А. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему: «Рисунок натюрморту з геометричних фігур» з дисципліни «Рисунок» для студентів 1-го курсу за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 12 с.

Нестеренко А.А. Григорій Ксьонз – самобутній народний художник-портретист. Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (17 квітня по 11 травня 2012 г.). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 45 – 47.

Доповідь «Стильове розмаїття народної картини Полтавщини» на Всеукраїнський науково-практичний форум установ НАН України та ВНЗ України «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», секція архітектури, будівництва та інженерної геології, круглий стіл №9, «Напрямки вдосконалення середовища життєдіяльності людини» (14 грудня 2012 року).

Нестеренко А.А. Ornamentalwall painting intraditional Ukrainian folkhouses /А.А. Нестеренко // EUROPEAN AND NATIONAL DIMENSION IN RESEARCH: материалы VI конференциимолодыхучёных: в 3-х ч. на английскомязыке / Полоцкийгосударственныйуниверситет. – Новополоцк : Изд-во Полоцкогогос. ун-та, 2014. – Часть I. Гуманитарные науки. – С. 124 – 126.

«Передумови створення серії творчих робіт на тему «Дерево – місто». Пошук ідеї та опрацювання інформаційного матеріалу»  у збірнику матеріалів до Всеукраїнської конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Історичний досвід і сучасні проблеми розвитку архітектури  та містобудування, дизайну та образотворчого мистецтва»; ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка; кафедра архітектури будівель та містобудування

«Формування принципів образно-композиційного вирішення на основи творчої роботи»  у збірнику матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»; Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Нестеренко А.А. Композиційно-творча робота, як складова курсу образотворчих дисциплін для майбутніх архітекторів / Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / уклад. О.В. Острогляд; за ред. В.В. Ніколаєнка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – С. 12 – 15.

Нестеренко А.А. Вплив традицій народного живопису на розвиток сучасної народної картини Полтавщини / А.А. Нестеренко. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). «Мистецька освіта: історія, теорія, практика». Випуск № 2 (299) травень. Головний редактор д.п.н., проф. В.С. Курило. – ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2016 р. – С.189 – 194.

Нестеренко А.А. Питання нерівномірності засвоєння навчального матеріалу майбутніми архітекторами під час вивчення історії мистецтв / А.А. Нестеренко // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 47 – 49. https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

 

Участь у конференціях:

- VI конференции молодых учёных «EUROPE ANAND NATIONAL DIMENSION INRESEARCH»: Г. Полоцк, Белоруссия. Полоцкийгосударственныйуниверситет. 22 – 23 апреля 2014.

- Участь у щорічній конференції викладачів ПНТУ імені Юрія Кондратюка з доповіддю « Важливість виконання копій як самостійних завдань із дисциплін «Рисунок» і «Живопис» для студентів 2 – 4-х курсів напряму підготовки «Архітектура».

- Участь у ІV Міжнародній науково-практичнійінтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»; Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; 30-31 травня 2015 р.

- Участь у Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» з доповіддю «Композиційно-творча робота, як складова курсу образотворчих дисциплін для майбутніх архітекторів», Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна українська нація: мова, історія, культура», Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра українознавства, 16.03.2016 р. «Стильові тенденції розвитку сучасної народної картини Полтавщини».

- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності», Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, інститут культури та мистецтв, 7-8.04.2016 р. «Вплив традицій народного живопису на розвиток сучасної народної картини Полтавщини».

- Підготовка доповідей та участь викладачами кафедри на 68-ій науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка по секції основ архітектури (10.05.2016 р.). Важливість поглибленого вивчення історії мистецтв майбутніми архітекторами в процесі здобуття освіти.

 

Студентська науково-дослідницька та творча робота під керівництвом викладача:

- 2013 - Нагорода за перше місце в міжнародному конкурсі архітектурного рисунку. Тихоокеанський державний університет м.Хабаровськ.

- Участь у XIV міжнародному огляді-конкурсі архітектурного рисунка науково-практичного форуму «Новыеидеи нового века» («NEWIDEASOFNEWCENTURY – 2014») (Росія, м. Хабаровськ), Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну, з 26 лютого – по 28 лютого 2014 року:

- отримано диплом з відзнакою у номінації «Архітектурний рисунок» на тему «Улица в городевремени».

- Керівництво підготовкою та участь у конкурсі архітектурного рисунку «АрхиГрафика 2014» (Archi Graphic Arts competition of architectural drawings) за підтримкою TchobanFoundationMuseumfor Architectural Drawing (Росія, м. Москва), студент 304-А Возгорьков С., студент 201-А Милосердний А.

- на Керівництво підготовкою до виступу Всеукраїнській конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Історичний досвід і сучасні проблеми розвитку архітектури та містобудування, дизайну та образотворчого мистецтва»; ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка; кафедра архітектури будівель та містобудування; студент 304-А Возгорьков С.,

- Керівництво підготовкою виступу на 67-й науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, студент 304-А Возгорьков С., доповідь «Передумови створення: пошук ідеї та збір матеріалу для виконання творчої роботи з архітектурного рисунку»

- Участь у художній виставці творчих робіт студентів архітектурного факультету 2 – 4 курсів «Архітектурна фантазія 2015», другий поверх архітектурного факультету, з 07 квітня 2015 року по 14 жовтня 2015 року. Руденко Т., творча робота «Архітектурна фантазія»

- Участь у художній виставці творчих робіт студентів архітектурного факультету 2 – 4 курсів «Архітектурна фантазія 2015», другий поверх архітектурного факультету, з 07 квітня 2015 року по 14 жовтня 2015 року.Токар В. Творча робота «Фрагменти Полтави»

- Участь у художній виставці творчих робіт студентів архітектурного факультету 2 – 4 курсів «Архітектурна фантазія 2015», другий поверх архітектурного факультету, з 07 квітня 2015 року по 14 жовтня 2015 року. Нікітенко Л. Творча робота «Зимова Полтава»

- Участь у художній виставці творчих робіт студентів архітектурного факультету 2 – 4 курсів «Архітектурна фантазія 2015», другий поверх архітектурного факультету, з 07 квітня 2015 року по 14 жовтня 2015 року. Цись А. творча робота «Автопортрет, я – архітектор»

- Участь в он-лайн конкурсі архітектурного рисунку «КАР 2015» у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», 15 – 16 жовтня 2015 року. Ігор Сидоренко, творча робота «Архітектурна фантазія», отримано І місце конкурсу у номінації «Архітектурна фантазія»;

- Участь в он-лайн конкурсі архітектурного рисунку «КАР 2015» у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», 15 – 16 жовтня 2015 року. Ігор Сидоренко, творча робота «Колос», отримано І місце конкурсу у номінації «Рисунок з натури»

- Участь в он-лайн конкурсі архітектурного рисунку «КАР 2015» у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», 15 – 16 жовтня 2015 року. Валерія Павлова, творча робота «Архітектурна фантазія», отримано ІІ місце конкурсу у номінації «Архітектурна фантазія»

- Участь в он-лайн конкурсі архітектурного рисунку «КАР 2015» у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», 15 – 16 жовтня 2015 року. Валерія Павлова, творча робота «Аграрний коледж», отримано ІІ місце конкурсу у номінації «Рисунок з натури»

- Участь в он-лайн конкурсі архітектурного рисунку «КАР 2015» у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», 15 – 16 жовтня 2015 року. Анастасія Тіщенко, творча робота «Архітектурна фантазія», отримано ІІ місце конкурсу у номінації «Архітектурна фантазія».

- Участь в он-лайн конкурсі архітектурного рисунку «КАР 2015» у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», 15 – 16 жовтня 2015 року. Альона Юсова, творча робота «Польський будинок», отримано ІІ місце конкурсу у номінації «Рисунок з натури»

- Участь у виставці творчих робіт «Я архітектор» у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», другий поверх архітектурного факультету, з 16 жовтня 2015 року. Бєлінська М., Вісич М., Кочерга Л., Милосердний А., творча робота «Я архітектор».

- Участь у виставці творчих робіт «Моє місто» в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», другий поверх архітектурного факультету, з 16 жовтня 2015 року. Павлова В. Творча робота «Полтава»

- Участь у виставці творчих робіт «Моє місто» в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», другий поверх архітектурного факультету, з 16 жовтня 2015 року. Ступін В. творча робота «Капличка»

- Участь у виставці творчих робіт «Моє місто» в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», другий поверх архітектурного факультету, з 16 жовтня 2015 року. Федорова Д. творча робота «Жовтневий настрій»

- Участь у виставці творчих робіт «Моє місто» в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», другий поверх архітектурного факультету, з 16 жовтня 2015 року. Цимбалюк В. творча робота «Фрагмент міста»

- Участь у виставці творчих робіт «Історії нашого міста» студентів архітектурного факультету, перший поверх центрального корпусу ПолтНТУ, з 04 листопада 2015 року по 03 грудня 2015 року. Науменко М., Сидоренко І., Матяш А., Тіщенко А., Плічко А. Творча робота «Історії нашого міста».

- Участь у XVІ міжнародному огляді-конкурсі архітектурного рисунка науково-практичного форуму «Новые идеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2016») (Росія, м. Хабаровськ), Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну, 2016 року. ст. гр. 302-А Ступін В.М. графічна робота «Капличка». Отримано диплом І ступеню у номінації «Архітектурний рисунок»

- Участь у XVІ міжнародному огляді-конкурсі архітектурного рисунка науково-практичного форуму «Новые идеи нового века» («NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2016») (Росія, м. Хабаровськ), Тихоокеанський державний університет, факультет архітектури і дизайну, 2016 року. ст. гр. 301-А Милосердний А.В. графічна робота «Архітектурна майстерня». Отримано диплом І ступеню у номінації «Архітектурний рисунок»

 


 

Макуха Олена Володимирівна

старший викладач

Працює в ПолтНТУ з 2003 року

Науковий напрям: історія архітектури

земських шкіл Полтавської області

Профіль науковця

Публікації:

- Публікація тез доповіді на тему «Творча діяльність О.Г. Сластіона в контексті розвитку українського народного стилю на Полтавщині» на 66-у наукову конференцію професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 4. – Полтава:ПолтНТУ. – С. – 49-50. – 20 год.

- Наукова стаття «Передумови виникнення земських шкіл на Україні». Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Збірка наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України – 8 стор.

- Наукова стаття «Земские школы Полтавской губернии». Новые идеи нового века – 2015: материалы Пятнадцатой Международной научной конференции = The new Ideas of New Century– 2015: The Fifteenth International Scentific Conference Proceedings / Тихоокеан. гос. ун-т. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 7 с. / 0,3 др. арк.

- Наукова стаття у фаховому збірнику «Засоби архітектурно-художньої виразності земських шкіл Полтавщини»/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 40. – с. 64 – 68.

- Композиційні особливості архітектурного образу земських шкіл Полтавщини. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / За ред. В.В. Ніколаєнка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – 191 с. : іл., с. 134 – 137.

- Особливості виконання етапів архітектурної композиції в дисципліні «Об’ємно-просторова композиція». Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / За ред. В.В. Ніколаєнка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – 191 с. : іл., с. 166 – 169.

- Трегубов К.Ю., Макуха О.В. Навчальний посібник із дисципліни «Історія мистецтв» (частина І) для студентів І курсу за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 151 с.

- Макуха О.В. Засоби архітектурно-художньої виразності земських шкіл Полтавщини // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 40. – С. 64 – 68.

- Макуха О.В. Архитектурно-строительные традиции в строительстве земских школ на Полтавщине / Новые идеи нового века – 2016 : материалы Шестнадцатой Международной научной конференции = The new Ideas of New Century – 2016 : The Sixteenth International Scentifi Conference Proceedings : в 3 т. / Тихоокеан. гос. ун-т. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – Т.1 – С. 215 – 219. РИНЦ

- Макуха О.В. Композиційні особливості архітектурного образу земських шкіл Полтавщини / Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / уклад. О.В. Острогляд; за ред. В.В. Ніколаєнка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – С. 134 – 137.

- Страшко Е.Г., Макуха О.В. Особливості виконання етапів архітектурної композиції в дисципліні «Об’ємно-просторова композиція» / Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / уклад. О.В. Острогляд; за ред. В.В. Ніколаєнка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – С. 166 – 169.

- Макуха О.В. Соціально-економічні фактори формування земських шкіл / О.В. Макуха // Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 10 – 12.

- Макуха О.В. Динаміка форм сучасної архітектури / О.В. Макуха, К.А. Сербіченко // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 40 – 42. (Сербіченко К.А. – ст. гр. 203-А) https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

- Макуха О.В. Сучасний стан дослідження земських шкіл Полтавщини / О.В. Макуха // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 45 – 47.

 

Участь у конференціях:

Участь у 67-мії конференції ПолтНТУ.

Проведення консультацій з питань наукових досліджень, організації та наукового обслуговування щодо використання наукового комплексу «Формальна гармонія в архітектурних творах» з 01.10.2014 року по 25.10.2014 року

Організація Всеукраїнської науково-практичної конференції «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти»

Підготовка доповідей та участь викладачами кафедри на 68-ій науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка по секції основ архітектури (10.05.2016 р.)  " Соціально-економічні фактори формування земських шкіл."

Архитектурно-строительные традиции в строительстве земских школ на Полтавщине. XVI Международная научная конференция = The new Ideas of New Century – 2016 : The Sixteenth International Scentific Conference Proceedings Тихоокеан. гос. ун-т. Россия, Хабаровск. Февраль 2016.

 

Підвищення кваліфікації викладачів, докторантів  та аспірантів

Проходження курсів англійської мови протягом 2015-2016 та 2016-2017 навчального року.

 


 

Страшко Ельвіра Геннадіївна

 

асистент

Працює в ПолтНТУ з 1996 року

Забезпечує підготовку студентів-архітекторів

у сфері комп’ютерного моделювання архітектурних об’єктів

Науковий напрям:

еволюція ландшафтної організації Полтави

Профіль науковця

Виступи на конференціях:

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні науки та суспільне здоров’я: теоретичні підходи, емпіричні дослідження, практичні рішення», ПІЕП,  25-26 квітня, 2013 р., м. Полтава, тема доповіді: "Еволюція формування Полтавського міського парку"

- Регіональна науково-практична конференція, присвячена Дню Слов’янської писемності (Дню святих Кирила і Мефодія), «Полтавський дендропарк», 25 травня 2013 р., м. Полтава (Яківці), тема доповіді: Композиція видових майданчиків Полтавського міського парку (дендропарк)

- V Міжнародна дистанційна науково-практична конференція «Современные проблемы гуманитарных и естественных наук»; науково-інформаційний видавничий центр «Институт Стратегических Исследований», 08-09.10.2013 р. м. Москва, тема доповіді: "Градостроительная композиция ландшафтных объектов г. Полтавы ХІХ-ХХ вв."

- Підготовка доповідей та участь у 66-іц науковій конференції ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка по секції основ архітектури (23.04.2014 р.). Тема доповіді: Організація ландшафтної структури губернських міст Лівобережної України ХІХ століття.

- Підготовка доповідей та участь викладачами кафедри на 68-ій науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка по секції основ архітектури (10.05.2016 р.)  "Історичні передумови виникнення Полтавського міського парку"

 

Публікації:

- Страшко Е.Г., Макуха О.В. Особливості виконання етапів архітектурної композиції в дисципліні «Об’ємно-просторова композиція» / Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / уклад. О.В. Острогляд; за ред. В.В. Ніколаєнка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – С. 166 – 169.

- Страшко Е.Г. Історичні передумови виникнення Полтавського міського парку / Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 17 – 18.

- Страшко Е.Г. Формування основ професійного творчого мислення під час вивчення дисципліни «Архітектурна композиція» / Е.Г. Страшко // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 49 – 50. https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

 

Участь у творчих конкурсах:

- Міжнародний конкурс фотографії «Фото-чат» у рамках ХIV міжнародного форуму «Новые идеи нового века», Тихоокеанський державний університет,

- 26-28 лютого 2014 р., м. Хабаровськ, Росія. «Предчувствие», «Возвращение», «Дитя человека». Нагороди у номінаціях: «Самая проницательная авторская мисль», «Лучшее чёрно-белое фото».

Участь у виставках:

- січень 2017 Персональна виставка фотографії та фотографіки «Звичайне. Дивовижне». Полтавський художній музей імені М. Ярошенка (галерея мистецтв).

- Персональна виставка фотографії та фотографіки. Мистецька крамниця «Сто доріг» м. Полтава, вул. П.Орлика, 18 07.04 – 27.04.17


 

Катерина Станіславівна Данько

асистент

 

Працює в ПолтНТУ з 2015 року

Науковий напрямок: енергоефективність

в архітектурі житлових будинків.

Профіль науковця

Займається розробкою методичних основ формування архітектурної організації житлових будинків підвищеної енергоефективності. У зв'язку із зростанням потреб суспільства, що пов'язано зі збільшенням енерговитрат і загостренням дефіциту паливно-енергетичних ресурсів, зростанням цін на енергоносії та підвищенням екологічних вимог до навколишнього середовища у світі вцілому та в Україні, зокрема, що відбивається в державних програмах з енергозбереження, стає актуальною проблема підвищення енергоефективності в тому числі в будівництві та архітектурі.

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у створенні можливості підвищення енергоефективності житлових будинків та їх груп архітектурними засобами в конкретному історичному середовищі.

 

Участь у наукових конференціях:

- Виступ з доповіддю «Сучасний стан досліджень проблеми енергозбереження в житловому будівництві» на шістдесят восьмий науково-практичної конференції (17-20 квітня 2007 року, КНУБА, м.Київ)

- Виступ з доповіддю «Реконструкція житлової забудови з реалізацією заходів енергозбереження» на четвертій Кримської науково-практичної конференції «Геометричне та комп'ютерне моделювання: енергозбереження, екологія, дизайн» Крим, м.Сімферополь, 24-28 вересня 2007р.

- Виступ з доповіддю «Шляхи вирішення проблеми енергозбереження в житловому будівництві». Тези доповідей молодих вчених КНУБА

- Виступ з доповіддю «Модель локального енергоефективного будинку в системі житлової забудови» на шістьдесят дев'ятій науково-практичній конференції (15-18 квітня 2007 року, КНУБА, м.Київ)

- Виступ з доповіддю «Аналіз передумов проектування енергоефективного житла в м.Полтаві» на другій міжнародній науково-практичній конференції "Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві. ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ - 2012" КНУБА Київ, 22-24.05.2012)

- Виступ з доповіддю «Санація житла як метод підвищення його енергоефективності» на шістьдесят дев'ятій науково-практичної конференції (9-12 квітня 2013 року, КНУБА, м.Київ)

- Виступ з доповіддю «Основні прийоми підвищення енергоефективності житлового середовища при реконструкції (для умов І кліматичної зони України)» на VІ Міжнародній науково-практичній конференції АРХІТЕКТУРА І ЕКОЛОГІЯ (17-19 листопада 2014 року), НАУ, м.Київ.

- "Прийоми інтеграції житлової забудови в історичному архітектурному середовищі", VІІ Всеукраїнська наукова конференція "Сучасна архітектурна освіта. Архітектура: Образ, естетика, емоційний контекст", м. Київ, КНУБА, 28 жовтня 2015 р.

- "Вплив архітектурно-планувальних рішень житлових будинків на їх енергоефективність", VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура і екологія», м. Київ, НАУ, 17 – 19 листопада 2015 р.

- "Особливості формоутворення енергоефективних житлових будинків в умовах історичної забудови", Перша всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Буд-майстер-клас-2015", м. Київ, КНУБА, 26 – 27листопада 2015 р.

- Підготовка доповідей та участь викладачами кафедри на 68-ій науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка по секції основ архітектури (10.05.2016 р.) "Принципи формування архітектурно-планувальних рішень житлових будинків підвищеної енергоефективності в умовах історичної забудови".

- "Формування архітектурної організації енергоефективної житлової забудови в місті Брест", VI міжнародна науково-практична конференція «Енергоінтеграція-2016. Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві»; 13-15 квітня 2016 року; КНУБА, Київ, Україна, Повітрофлотський проспект, 31.

 

Наукові публікації:

- Смазнова К.С., Кащенко Т.А. Сучасний стан досліджень проблеми енергозбереження в житловому будівництві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник / Відповід. Ред. М.М.Дьомін.-К., КНУБА, 2007. Вип.18.- с. 255-260.

- Смазнова К.С., Кащенко Т.А. Реконструкція житлової забудови з реалізацією заходів енергозбереження // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Пркладная геометрія та інженерна графіка». Випуск 78. Відповід. Ред. В.Є. Михайленко.-К .: КНУБА, 2007р.- с. 172-178.

- Данько К.С. Формування основних елементів методики підвищення енергоефективних житлових будинків в системі житлової забудови // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осетрина. - К., КНУБА, 2008. - Вип. 30. - с.83-89.

- Данько К.С. Аналіз передумов проектування енергоефективного житла в м.Полтаві // Друга міжнародна науково-практична конференція. Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві "Енергоінтеграція 2012" (22-24 травня 2012р.). - К., КНУБА, 2012.

- Данько К.С. Архітектурна стилістика житлових будинків центральної частини міста Полтава // Архітектурна спадщина Прибузького регіону. Проблеми. Дослідження. Тенденції розвитку. Збірник наукових праць Брест 2013. Рецензенти: В.М. Аладов, доктор арх., Проф., Н.С. Будико, канд. арх., доц. Видавництво БрГТУ, 2013 - С.30-34.

- Данько К.С. Основні прийоми підвищення енергоефективності житлового середовища при реконструкції (для умов I кліматичної зони України) // Збірник тез VI міжнародної науково-практичної конференції. АРХІТЕКТУРА І ЕКОЛОГІЯ (17-19 листопада 2014 року). - К., НАУ, 2014.

- Данько К.С. Аналіз архітектурно-планувальної організації житлових будинків підвищеної енергоефективності на прикладі типових кварталів історично сформованої забудови центральної частини міста Полтава // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / відпов. ред. М.М.Дьомін. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 40. – С. 465 – 473.

- Данько К.С. Прийоми композиційних рішень енергоефективних житлових будинків в умовах історичного середовища / Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / уклад. О.В. Острогляд; за ред. В.В. Ніколаєнка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – С. 131 – 134.

- Данько К.С. Принципи формування архітектурно-планувальних рішень житлових будинків підвищеної енергоефективності в умовах історичної забудови / Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 3 – 4.

- Danko K.S. Principles of architectural and planning decisions of residential buildings under high energy quarterly development / Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 4 – 5.

- Данько К.С. Architectural planning and constructive methods of design of windproof buildings / К.С. Данько // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 28 – 29. https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

- Данько К.С. Архітектурно-планувальні та конструктивні прийоми проектування вітрозахисних будинків / К.С. Данько // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 27 – 28. https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

 

Наукові дослідженя студентів під керівництвом викладачів

- Данько К.С., Срібна Н.Є. Формування архітектурної організації енергоефективної житлової забудови в місті Брест / К.С. Данько, Т.О. Муха, Н.Є. Срібна. Науково-технічний збірник "Енергоефективність в будівництві та архітектурі". Випуск 8. Відпов. ред. П.М. Куліков. – К.: КНУБА, 2016р. – С.113 – 118.

Студентська творча робота під керівництвом викладача:

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів третього та четвертого курсу архітектурного факультету «Сакральна архітектура світу» (з 16.05.2017 року) на тему «Собор Святого Марка у Венеції, Італія», папір, акварель, лінер, туш. Керівники – С.Д. Рой, К.С. Данько, студент гр. 401-А Ананко А.

- підготовка творчої роботи та участь у виставці творчих робіт студентів третього та четвертого курсу архітектурного факультету «Сакральна архітектура світу» (з 16.05.2017 року) на тему «Костел Святої Ельжбети у Львові», папір, акварель, туш. Керівники – С.Д. Рой, К.С. Данько, студент гр. 301-А Бєлінська М.

 


 

Зубричев Олександр Сергійович

 

кандидат архітектури по спеціальності

18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»,

старший викладач

Працює в ПолтНТУ з 2009 року

Науковий напрям: принципи ландшафтної та архітектурно-планувальної організації рекреаційно-розважальних парків

 

 

Публікації

- Зубричев О.С. Про формування агрорекреаційних екопарків в умовах рельєфу / О.С. Зубричев, Т.О. Муха // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 59. – С. 144 – 148.

 


 

Маслова Світлана Анатоліївна

 

старший викладач

Працює в ПолтНТУ з 1990 року

Автор багатьох методичних видань з нарисної геометрії для студентів-архітекторів.

Науковий напрям: історія архітектури; використання біонічних приципів формоутворення в архітектурі

Профіль науковця

 

 

Публікації зі студентами:

1. Маслова С.А. Архітектура Стародавнього Риму / С.А. Маслова, І.П. Шишкань // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 37 – 39. (Шишкань І.П. – ст. гр. 101-А) https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

2. Маслова С.А. Передумови зародження та розвиток мінімалізму в архітектурі ХХ століття / С.А. Маслова, Т.С. Чеснокова // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 35 – 37. (Чеснокова Т.С. – ст. гр. 101-А) https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

3. Маслова С.А. Різноманітність форм у сучасній архітектурі / С.А. Маслова, А.С. Багатирь // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 32 – 34. (Багатирь А.С. – ст. гр. 102-А) https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

4. Маслова С.А. Роль і місце природи в архітектурі / С.А. Маслова, А.А. Бондар // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 26 – 27. (Бондар А.А. – ст. гр. 102-А) https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

5. Маслова С.А. Сучасна архітектура. Творчість Інгельса Бьярке та його основна архітектурна концепція / С.А. Маслова, С.А. Зосім // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 34 – 35. (Зосім С.А. – ст. гр. 101-А) https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9VlZwOXA2Q2JERk0/view

6. Маслова С.А. Хай-тек в архітектурі / С.А. Маслова, О.О. Слободяник // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 30 – 31. (Слободяник О.О. – ст. гр. 102-А)

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних конференціях.

Студенти архітектурного факультету регулярно беруть участь у міжнародних конкурсах архітектурного рисунку.

Творчі роботи студентів архітектурного факультету які брали участь у міжнародних конкурсах архітектурного рисунку за різні роки.

Подорож до Польщі.

Запрошуємо участь у олімпіаді з рисунку за спеціальністю "Архітектура та містобудування", яка відбудеться 20 квітня 2019 року о 10:00 годині (Докладніше)

За кафедрою закріплені наступні освітні установи: гімназія № 6 міста Полтави і управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (освітні заклади Кременчука). З освітніми установами ведеться плідна робота по популяризації ПолтНТУ.

Інформування про заходи, що проводяться для абітурієнтів:

- День абітурієнта;

- День відкритих дверей;

- Олімпіада з малюнку;

- Виставки освіти;

- Анкетування учнів;

- Допомога в пошуку корисної інформації на офіційному сайті ПолтНТУ і т.д.

Щорічно, навесні, кафедрою основ архітектури проводиться олімпіада з малюнку для абітурієнтів архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. В олімпіаді беруть участь всі бажаючі. Мета олімпіади - завчасна підготовка абітурієнтів до вступного іспиту з малюнку та їх більш детальна професійна орієнтація щодо надходження на архітектурний факультет. Результатами олімпіади є визначення рівня довузівської графічної підготовки майбутніх студентів-архітекторів. Крім того, в рамках олімпіади відбувається знайомство абітурієнтів та їх батьків з деканом факультету, завідувачем кафедри основ архітектури, викладачами кафедри.

Програма олімпіади складається з двох етапів:

- Перший етап - перегляд комісією домашніх графічних, живописних і декоративних робіт учасників олімпіади, які характеризують творчі здібності абітурієнта;

- Другий етап - виконання учасниками олімпіади з малюнку гіпсового орнаменту (розетки).

Підведення підсумків олімпіади здійснюється фаховою комісією, до складу якої входять ректор університету, декан архітектурного факультету, завідувач кафедри основ архітектури, провідні викладачі кафедри основ архітектури (архітектори та художники).

По завершенню олімпіади ректору університету подаються пропозиції щодо затвердження результатів олімпіади в наказі по університету «Про результати олімпіади з малюнку серед абітурієнтів архітектурного факультету», в якому стверджується список переможців олімпіади (1-3 і 4-6 місця), визначаються види заохочення кожного з переможців .

Після затвердження результатів олімпіади наказом по університету переможці олімпіади нагороджуються грамотами

Відповідальний за виконання профорієнтаційної роботи на факультеті старший викладач Острогляд О.В. бере активну участь в розробці і виготовленню інформаційно-роздаткового матеріалу, поліпшення і відновлення наочної інформації в кімнаті приймальної комісії університету.

з 28 лютого по 1 березня 2015 року була проведена VIII виїзна відкрита олімпіада з рисунку та креслення у Ямпільському районному центрі дитячої та юнацької творчості Сумської області.

25 по 26 березня 2015 року була проведена ІІ виїзна відкрита олімпіада з рисунка та креслення у Державному вищому навчальному закладі «Кіровоградському будівельному коледжі».

18 квітня 2015 року була проведена XII відкрита олімпіада з рисунку за напрямом підготовки «Архітектура» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка на архітектурному факультеті.

30 квітня 2016 року кафедрою основ архітектури була проведена XІII відкрита олімпіада з рисунку за напрямом підготовки «Архітектура та містобудування» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка на архітектурному факультеті. В олімпіаді прийняло участь 83 учасника із яких 48 очних учасника м. Полтава та Полтавської області; 35 учасників Сумської (14 чол.) та Кіровоградської (21 чол.) областей за результатами виїзних олімпіад. 48 учасників представляли м. Полтава – 23 особи, м. Кременчук – 1 особа, м. Комсомольськ – 6 чол., м. Гадяч – 2 чол., м. Миргород – 4 чол., м. Лубни – 1 чол., м. Хорол – 1 чол., смт. Білики Кобеляцького району – 1 чол., смт. Опішня – 6 чол., смт. Нижні Млини – 1 чол., смт. Стасі – 1 чол., смт. Великі Сорочинці – 1 чол.

Переможцями олімпіади стали:

1 місце – Курочка Ніна Євгенівна (м. Полтава), Акопян Давид Каренович (м. Шостка, Сумська обл.), Леонова Ольга Володимирівна (м. Кіровоград).

2 місце – Зосім Станіслав Анатолійович (м. Полтава), Мельник Анастасія Ігорівна (м. Кролевець, Сумська обл.), Федотова Любов Олександрівна (м. Кіровоград).

3 місце – Шовкопляс Катерина Денисівна (м. Полтава), Порховата Марина Сергіївна (м. Дружба, Сумська обл.), Пугаченко Дмитро Сергійович (м. Кіровоград).

27 травня 2016 р. викладачами кафедри основ архітектури була проведена зустріч з керівництвом та учнями шкіл м. Полтави та Полтавської області, що закріплені за кафедрою в межах профорієнтаційної роботи. Зустріч проведено завідувачем кафедрою основ архітектури Ніколаєнко В.В., відповідальною за профорієнтаційну роботу ст. викладачем кафедри основ архітектури Нестеренко А.А. На урочистих лінійках учнів привітали з закінченням навчального року. Випускників було запрошено до вступу в ПолтНТУ, учнів молодших класів запрошено відвідувати дні відкритих дверей та підготовчі курси. З керівництвом шкіл проведено обговорення майбутньої співпраці. В навчальні заклади м. Кременчук, що закріплені за кафедрою основ архітектури були надіслані листівки з привітаннями, та в телефонному режимі обговорено майбутню співпрацю.

За більш детальною інформацією звертатись за посиланням https://pntu.edu.ua/uk/mizhnarodne-spivrobitnitstvo/inozemnomu-studentu.html

На кафедрі зі студентами проводиться виховна робота відповідно до плану виконання виховної роботи в межах виділених годин. Викладачі кафедри здійснюють виховну роботу в гуртожитку архітектурного факультету. Важливим видом виховної роботи є відвідування разом зі студентами різних художніх виставок, які проходять в Полтаві. Куратори академічних груп проводять виїзні екскурсії зі студентами 1-2 курсів до пам'яток Полтавської області.

Регулярно відбуваються живописні пленери, які організовує старший викладач кафедри Острогляд Олена Володимирівна, як рідним містом так і іншими містами України.

Живописні пленери.

Проведення оглядової екскурсії для 1-курсу архітектурних об’єктів за маршрутом Полтава – Яківці – Диканька – Гоголево - Полтава (29 жовтня 2011 р.).

Відвідування виставки присвяченої 40-річчю архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка (11 листопада 2011 р., галерея мистецтв ім. М. Ярошенка).

Проведення оглядової екскурсії для 1-курсу в музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслів» за маршрутом Полтава – Переяслів-Хмельницький – Полтава (19 листопада 2011 р.).

Підготовка нових експонатів для організації художньої виставки творчих робіт студентів архітектурного факультету до 200-річчя із дня народження Тараса Шевченка (23 експонати).

Творчий процес під час практичних занять.

В рамках виховної роботи студенти запрошуються на презентації наукових видань та монографій, присвячених архітектурної та мистецької діяльності.

Для підвищення ефективності виховної роботи зі студентами викладачі кафедри здійснюють зустрічі з батьками студентів. Особлива увага приділяється студентам 1 курсу, які відстають від навчального графіка.

Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 42a, корпус У, кім. 212, 204.

Тел. деканату: (05322) 7-18-61

E-mail: oa.poltntu@gmail.com