Кафедра образотворчого мистецтва

У 1995 році в  університеті вперше здійснено набір на спеціальність 7.020506 “Декоративно-ужиткове мистецтво”, спеціалізація “Художня кераміка”.

Наказом про структурні зміни в університеті за № 86 від 16 липня 1998 року секція “декоративно-ужиткового мистецтва” реорганізована в окрему кафедру образотворчого мистецтва.

Високий художньо-педагогічний рівень викладачів також підтверджується їх участю у якості членів журі різного роду мистецьких заходів, що мають місце у державі, в т.ч. вище вказаних.

Кожного року зростає число студентів, які беруть участь у роботі щорічної наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету.     

Сучасні тенденції розвитку суспільства, ринкова економіка, кон’юнктурний попит обумовлюють потребу в магістрах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, працевлаштування яких забезпечується наявністю вільних ніш (школи мистецтв, керамічні підприємства, творчі об’єднання, освітянська, управлінська діяльність у Полтавській області та суміжних регіонах, де фахівці мають змогу працювати відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад).

Кафедра постійно нарощує свій науково-педагогічний та творчий потенціал, працює над поповненням матеріально-технічної бази.

У 1993 – 1995 роках деканатом архітектурного факультету Полтавського технічного університету (нині Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка) був проведений ґрунтовний аналіз та досліджені потреби в архітекторах і художниках декоративно-вжиткового мистецтва на Полтавщині й у навколишніх регіонах. Було зроблено висновок про доцільність відкриття художньої спеціальності. Була розроблена концепція архітектурно-художньої освіти з тісною співпрацею усіх навчальних закладів області.

Після погодження з трьома провідними художніми закладами: Києва, Харкова та Львова, Ректорат і Вчена Рада університету затвердила постанову про відкриття мистецького напрямку освіти в університеті. У травні 1995 року університет отримав ліцензію на набір студентів у кількості 25 чоловік за фахом “декоративно-ужиткове мистецтво”.

У 1995 році в університеті вперше було здійснено набір на спеціальність “Декоративно-ужиткове мистецтво”, спеціалізація “Художня кераміка”.

Кафедра дизайну архітектурного середовища і образотворчого мистецтва почала підготовку спеціалістів за двома напрямками: архітектурний дизайн та образотворче мистецтво. Наказом про структурні зміни в університеті за № 86 від 16 липня 1998 року секція “декоративно-ужиткового мистецтва” реорганізована в окрему кафедру образотворчого мистецтва.

За майже двадцятирічну історію, кафедра образотворчого мистецтва підготувала велику кількість висококваліфікованих фахівців, які продовжують славні традиції полтавської художньої школи як в Україні так і за її межами.

На кафедрі працюють науково-методичні та практичні семінари з проблем сучасного мистецтва; проводяться щорічні наукові конференції, круглі столи, присвячені вивченню життя та доробку видатних художників полтавського краю, фахівців в галузі художньої кераміки; відбувається впровадження кращих надбань світового мистецтва у практику підготовки студентів. За останній рік активізувалася наукова робота та міжнародна співпраця кафедри з викладачами мистецьких навчальних закладів у Грузіх, Польщі, Туреччині, Литві, Латвії, Молдові та інших кранах. Членами кафедри публікуються монографії, статті у наукових збірниках та наукових виданнях. Тільки за останній рік підготовлено 18 доповідей до наукових конференцій різного рівня, в т.ч. 10 за участю студентів. Кафедрою підготовлено та випущено друком понад 40 методичних вказівок з профільних дисциплін мистецького циклу.

Викладачі кафедри ─ високопрофесійні художники образотворчого мистецтва України, активно приймають участь у престижних арт-проектах міжнародного, всеукраїнського значення, презентують художні твори, тематичні авторські колекції живопису, станкової графіки, скульптури, мистецтва гобелену, кераміки у експозиціях численних групових, персонльних художніх виставок, публікують творчі індивідуальні здобутки у поліграфічних виданнях ─ монографіях, альбомах, каталогах. Для популярізації творчого надбання кафедри використовується цифровий аудіо, відео формат у мережі інтернет.

Викладачами кафедри ведеться також плідна науково-дослідницька робота. Поступально зміцнюється науковий потенціал кафедри: серед викладчів – два Народних художники України, два кандидати наук, Заслужені художники України, Лауреати Всеукраїнських мистецьких премій.

Зростає число викладачів та студентів, які беруть участь у роботі щорічної наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Студенти кафедри є активними учасниками міжнародних, всеукраїнських конкурсів, олімпіад, художніх виставок, де традиційно отримують найвищі нагороди, дипломи 1, 2, 3 ступенів та інші почесні відзнаки.

Кафедра постійно нарощує свій науково-педагогічний та творчий потенціал, працює над поповненням матеріально-технічної бази. Налагоджується співпраця з музеями, мистецькими центрами, науковими установами. Для активізації виставкової діяльності, набуття студентами навичок просторового мислення та для популяризації мистецьких здобутків полтавської художньої школи як самобутнього явища сучасної культури, створено Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ. 

Зіненко Тетяна Миколаївна

Завідувач кафедри образотворчого мистецтва,  доцент кафедри образотворчого мистецтва.

Кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки художників України,член Українського керамічного товариства (УКТ).

Викладає дисципліни:

«Мистецтвознавство та художня критика», «Сучасні пластичні мистецтва», «Історія художньої кераміки», «Керамологія»,  «Історія українського мистецтва», «Історія зарубіжного мистецтва».

Чопенко Ніна Семенівна

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат технічних наук.

Викладає дисципліни:

«Робота в матеріалі», «Керамологія», «Технологія та конструювання художньої кераміки».

Безуглов Володимир Васильович

 

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, член Національної спілки художників України.

Викладає дисципліни:

«Технологія живопису», «Рисунок», «Копіювання», «Шрифти».

 

Перець Олег Олександрович

Старший викладач кафедри образотворчого мистецтва, член Національної спілки художників України.

Викладає дисципліни:

«Основи композиції», «Композиція», «Основи синтезу мистецтв».

Голуб Валерій Петрович

 

Старший викладач кафедри образотворчого мистецтва.

Викладає дисципліни:

«Скульптура», «Рисунок», «Анатомічний рисунок»

Журавльов Сергій Олександрович

Художник, старший викладач кафедри ОМ, член Національної спілки художників України.

Викладає дисципліни: Робота в матеріалі, рисунок.

 

Барило Микола Панасович

Навчальний майстер

Чернега Ольга Вікторовна

Завідувач лабораторії художньої кераміки

Окара Інна Володимирівна

Старший лаборант кафедри

Напрям підготовки, спеціальність

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр, магістр

Робота по методичному забезпеченню на кафедрі ведеться на належному рівні. За останні три роки викладачами кафедри видано 22 методичні вказівки з дисциплін фахового циклу навчального плану. Вся тематика курсових робіт відображена у методичних вказівках, видано методичні вказівки до виконання дипломної роботи.

На кафедрі образотворчого мистецтва регулярно проводяться засідання методичного семінару, на яких розглядається робота викладачів по методичному забезпеченню лабораторних та практичних робіт, курсового та дипломного проектування, самостійної роботи студентів, розробки і застосування прикладних комп’ютерних програм. Дисципліни напрямів підготовки та спеціальностей повністю забезпечені необхідною навчально-методичною документацією та літературою.

На кафедрі силами викладачів видаються навчальні посібники та конспекти лекцій, надруковані в університетській типографії, а також методичні вказівки до лабораторних, практичних та курсових робіт. Викладачами розроблені методичні рекомендації до виконання дипломних робіт, тематика яких щорічно оновлюється.

За останні роки силами викладачів і студентів кафедри поповнений та оновлений фонд гіпсових зліпків та моделей, які застосовуються при викладанні рисунку, живопису та скульптури.

Крім цього, кафедра постійно надає методичну допомогу початковим спеціалізованим мистецьким закладам області. На базі кафедри щорічно спільно з обласним методичним кабінетом проводяться методичні семінари для викладачів художніх шкіл та закладів.

Діяльність кафедри спрямована як на збереження і примноження, так і на розвиток національних мистецьких традицій та на формування Полтавської художньої школи.

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія української культури

Філософія (філософія, релігієзнавство)

Психологія

Політологія

Правознавство

Іноземна мова

Фізвиховання

Основи екології

Історія зарубіжного мистецтва

Історія фаху

Керамологія

Історія українського мистецтва

Перспектива

Пластична анатомія

Анатомічний рисунок

Рисунок

Живопис

Скульптура

Основи композиції

Композиція

Станкова композиція

Робота в матеріалі

Художня кераміка

Технологія та конструювання художньої кераміки

Технологія живопису

Кольорознавство

Копіювання

Основи архітектури

Шрифти

Інформатика та основи комп’ютерного моделювання

Комп’ютерна графіка

Охорона праці

Естетика

Методика викладання дисциплін художнього циклу

До навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” (термін навчання – 2 роки) включено дисципліни:

 

Рисунок

Живопис

Скульптура

Композиція

Станкова композиція

Робота в матеріалі

Тенденції розвитку сучасного мистецтва

Цивільна оборона

Основи маркетингу та менеджменту

Основи синтезу мистецтв

Комп’ютерне моделювання

Сучасні питання філософії (естетика сучасного мистецтва)

Методика наукових досліджень

Мистецтвознавство та художня критика

Ділова іноземна мова (науковий переклад)

Вища освіта і Болонський процес

Педагогіка і психологія вищої школи

Методичне забезпечення підготовки фахівців складається з підручників, навчальних посібників, методичних вказівок та наочного матеріалу. Спеціальність повністю забезпечена методичними матеріалами. Створені навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладаються кафедрою.

На кафедрі до кожного навчального року розробляється план забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою. Процес виконання запланованих видань розглядається на засіданнях методичних семінарів кафедри образотворчого мистецтва, які проводяться згідно із затвердженим на навчальний рік планом.

Виставка заслуженого художника України, доцента кафедри образотворчого мистецтва П.І. Волика у Національному музеї Тараса Шевченка

 

З 18 по 30 листопада 2015 року у Національному музеї Тараса Шевченка (м. Київ) відбулася персональна виставка живописних творів заслуженого художника України, доцента кафедри образотворчого мистецтва П.І. Волика "Україна моя любов". На виставці було представлено 84 твори малярства: краєвиди, натюрморти, портрети. 

  http://museumshevchenko.org.ua/post.php?id=836


 

 Міжнародний симпозіум художньої кераміки

«Максабал – дров’яний випал – 2015»

З 11 до 22 жовтня 2015 року в столиці Туреччини – Анкарівідбувся Міжнародний симпозіум художньої кераміки «Максабал – дров’яний випал – 2015». Цей науково-практичний проект об’єднав п’ять науковців та двадцять художників з різних країн світу: Південної Кореї, Китаю, Ізраїлю, Франції, Філліпін, України, Туреччини. Майданчиком проведення симпозіуму стала матеріально-технічна база кафедри кераміки відомого і одного з найбільших у світі університетів – Хаджеттепе-університету, студенти якого працюючи поряд з художниками високого світового рівня, суттєво збагачували свій теоретичний і практичний досвід.

У якості почесного гостя та доповідача у симпозіумі взяла участь доцент кафедри образотворчого мистецтва ПНТУ імені Юрія Кондратюка, кандидат мистецтвознавства Тетяна Зіненко. Вона виступила перед учасниками симпозіуму з лекцією «Українська контемпорарна кераміка», а також презентувала творчість окремих українських художників, серед яких відомі митці Полтавщини: Андрій Собянін, Аліна Литвиненко, Зіна Близнюк.

Важливо те, що а ідея організації симпозіуму в Хаджеттепе-університеті сприяє не тільки перенесенню зацікавлення даними заходами вузького кола художників-керамістів у середовище публічного обговорення, а й допомагає утвердженню у свідомості сучасного вітчизняного соціуму ставлення до художньої кераміки як до рівного серед рівних видів мистецтва, подоланню штучного бар’єра «декоративної» та «ужиткової» меншовартості.

Одним із результатів симпозіуму стала також постановка багатьох питань, важливих для сучасного мистецького простору. Серед них: проблема діалогу культур у світі; питання національної сутності і відображення її у творчості художників різних країн; проблематика історичного, технологічного, мистецтвознавчого аспектів функціонування тематичних симпозіумів подібних «Максабал» у різних країнах світу.

І, безумовно,участь українських науковців і художників сприяє інтеграції української культури у світове мистецьке середовище.


Міжнародний симпозіум художньої кераміки «Ceramic Laboratory» в місті Даугавпілс (Латвія)

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат мистецтвознавства Тетяна Зіненко та випускник кафедри художник Андрій Собянін взяли участь у роботі міжнародного симпозіуму художньої кераміки «Ceramic Laboratory» в місті Даугавпілс (Латвія). Учасниками симпозіуму, що відбувався на території Центру сучасного мистецтва імені Марка Ротко у Даугавпілській фортеці, окрім українців, стали  художники з Латвії, Іспанії, Туреччини, Ізраїлю, Єгипту, Румунії та Польщі. В рамках симпозіуму здійснювалися різноманітні презентації, лекції, випробовувалася різноманітні техніки створення творчих робіт, експериментальні технології випалу керамічних творів. Тетяна Зіненко виступила з лекцією про симпозіуми художньої кераміки та їх роль у сучасній культурі.

Кульмінацією симпозіуму стала презентація палаючої керамічної скульптури «Ворота» полтавця Андрія Собяніна. «Перші ескізи нової скульптури були створені більше року тому, – говорить автор, – Вже тоді було щось подібне до внутрішнього передчуття війни. Мене зацікавили експерименти з поєднання кераміки та металу у великих формах… У Даугавпілсі у нас були матеріали і ідея. Це скульптура про війну, але без політики та ідеологій. Для мене війна – жива сутність, яка, мов вихор може виникнути у будь-якому місці. Я вже довго відчуває присутність цієї сутності у моєму житті і хотів втілити її в глині. Твір – це металевий каркас багатоповерхівки,  проломлена діра в якому перетворила його у Ворота, а у вікнах розгортаються маленькі історії…».

Випал скульптури також був експериментальним і таким, що не має аналогів у світовій практиці: уявити як поведе себе скульптура майже двох з половиною метрова, зроблена з металу і кераміки, випалена і відкрита відразу після випалу перед публікою на високих температурах не міг ніхто. Але сміливий експеримент завершився успішно і «п’яті ворота» Даугавпілської фортеці, розміщені поблизу входу в Ротко-центр на ідеальному європейському газоні наповнюють простір новим філософським змістом, змушуючи пам’ятати про одвічні цінності та  плинність і мінливість буття.


Викладачі кафедри беруть активну участь у науковому та творчому житті, приймаючи участь у наукових конференціях, що проходять як і університеті, так і поза його межами, та художньо-мистецьких заходах різних рівнів.

Тематика наукових досліджень охоплює два основні напрямки:

Художня кераміка: (історичний, технологічний, теоретичний та регіональний аспекти)

Історія та технологія живопису

В рамках цих напрямків проводяться наукові дослідження на планується робота студентських наукових гуртків.

Особливості технології формотворення і декорування художньої кераміки різних регіонів України. Чопенко Н.С., к.т.н., доц.

Традиції та інновації у сучасних підходах до декорування кераміки, роль у цьому керамічних симпозіумів і пленерів. Журавльов С.О., ст. викл.

Феномен Більського городища: погляд художникаю Волик П.І., проф.

Мистецтво Полтавщини останньої третини ХХ - початку ХХІ століття: історія і персоналії. Зіненко Т.М., к.м., доц., ас. Циганюк В.П.

Симпозіуми художньої кераміки як явище сучасної культури. Зіненко Т.М., к.м., доц.

Принципи художньої організації сучасного міського середовища. Перець О.О., ст. викл.

Взаємодія теплих і холодних кольорів у живопису. Болюх М.Ф. ст. викл.

Послідовність і етапи створення творчих робіт у графіці. Грибан М.Ф., доц.

Проблематика монументального мистецтва сучасної України та його впливу на формування нової генерації. Григорьев С.С., ст. викл.

Композиційний мотив – базова графічна, тонально-кольорова, пластична, тривимірна основа образо-тематичного твору мистецтва. Левадний О.М., проф.

 

І Всеукраїнський конкурс з Живопису імені Адальберта Ерделі

21-23 жовтня  в м. Ужгород проводився І Всеукраїнський конкурс з Живопису імені Адальберта Ерделі. Конкурсзапочатковував Закарпатський художній інститут на честь 70-річчя утворення першого мистецького закладу краю. У конкурсі брали участь 26 представників з 11 вищих навчальних закладів України.

http://www.day.kiev.ua/uk/news/231015-v-uzhgorodi-debyutuvav-vseukrayinskiy-konkurs-zhivopisu-imeni-adalberta-erdeli

Метою конкурсу була: - підтримка талановитої студентської молоді, сприяння їх самореалізації та творчому розвитку, - підвищення якості підготовки фахівців, - системного вдосконалення навчального процесу, - активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, - обміну досвідом між викладачами щодо традиційних та новітніх методик навчання образотворчому мистецтву.

Основними завданнями конкурсу були: - виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, - сприяння реалізації творчих здібностей, - стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, - визначення якості підготовки студентів з однієї з загально-фахових навчальних дисциплін – живопису.

Завдання для учасників: виконання пейзажу з елементами архітектури.

Від ПолтНТУ брали участь студенти: Зевако Марина (гр.301-АО) і Підгайний Іван (гр.401-АО).

Студенти отримали дипломи  I і II ступенів 

Студентів супроводжувала асистент кафедри образотворчого мистецтва Метель Т.В.


VІІІ Міжнародний форум «Дизайн-освіта 2015»

 

12-16 жовтня 2015 року у Харківській державній академії дизайну і мистецтв відбувся VІІІ Міжнародний форум «Дизайн-освіта 2015».

Міжнародний форум у Харкові є помітним освітньо-мистецьким явищем Східної Європи. Періодичне проведення заходу прославленою українською академією стало визначною подією мистецького життя держави, яку очікують архітектурно-мистецькі заклади освіти різних рівнів, щоб взяти участь у конкурсах, науковій конференції, різноманітних творчих, науково-практичних заходах та акціях, які тривають протягом кількох днів та слугують важливим джерелом новітніх методичних, теоретичних та художньо-проектних розробок.

До цьогорічної програми форуму увійшли:

 • VІІІ огляд-конкурс дипломних робіт і курсових проектів дизайнерських   шкіл;
 • конкурс дизайн-проектів у номінаціях;
 • міжнародний конкурс зі стріт-арту;
  • міжнародна науково-методична конференція «Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах Євроінтеграції».
  • VІІІ конкурс з академічного рисунка провідних художніх академій України;
  • всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Сучасне мистецтво: практика та наукові пошуки»;
  • презентація наукових та методичних видань ХДАДМ, та учасників форуму;
  • майстер-класи провідних дизайнерів;
  • круглі столи.

 

Метою міжнародної акції 2015 року стали:

 • підвищення рівня підготовки фахівців і обговорення методик викладання професійно-орієнтовних дисциплін у вищих дизайнерських школах України і зарубіжжя;
 • сприяння творчим зв’язкам і дружнім стосункам дизайнерських навчальних закладів, взаємне спілкування дизайнерських шкіл;
 • підвищення якості викладання професійно-орієнтовних дисциплін відповідно до державних стандартів вищої освіти;
 • популяризація ролі фундаментальних художніх дисциплін у студентському середовищі.

 

Від Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у роботі форуму взяв участь старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Перець О.О., який представив роботи студентів архітектурного факультету на VІІІ огляді-конкурсі дипломних робіт і курсових проектів дизайнерських шкіл, взяв участь у роботі всеукраїнської наукової конференції з доповіддю «Мистецькі симпозіуми як засіб становлення полтавської школи художньої кераміки» та виконав обов’язки референта конкурсу дизайн-проектів у номінаціях: «промисловий дизайн» та «дизайн архітектурного середовища».

Кафедра образотворчого мистецтва показала роботи випускниць:

Соловйова Аліна Олександрівна

  «Всесвіт» об’ємно-просторова композиція у екстер’єрі

   Дипломний проект бакалавра

Номінація «Дизайн архітектурного середовища»

Керівник дипломної практичної роботи:

старший викладач Журавльов С. О.

Керівник цифрового проектного рішення:

заслужений художник України, професор Левадний О. М.

Літвіненко Аліна Ігорівна

«Відлига» об’ємно-просторова композиція в садово-парковій зоні Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Дипломний проект магістра

Номінація «Дизайн архітектурного середовища»

Керівник наукової дипломної, практичної роботи:

старший викладач Перець О. О.

Керівник цифрового проектного рішення:

заслужений художник України, професор Левадний О. М.

Близнюк Зінаїда Степанівна

«Стовпи Землі» об’ємно-просторова композиція в садово-парковій зоні Полтавського національного технічного Університету імені Юрія Кондратюка

Дипломний проект магістра

Номінація «Дизайн архітектурного середовища»

Керівник наукової дипломної, практичної роботи:

старший викладач Перець О. О.

Керівник цифрового проектного рішення:

заслужений художник України, професор Левадний О. М.

Учасниці від полтавської кафедри стали дипломантками, при цьому Літвіненко А. І. отримала – Диплом ІІІ ступеня а Близнюк З. С. – Диплом заохочувальний за «реальне впровадження проекту» – Особливості  формування експозиції музеїв вищих навчальних закладів, Номінація «Інтер’єр».

Підводячи підсумки конкурсів Форуму та нагороджуючи переможців, ректор ХДАДМ, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України Даниленко Вiктор Якович привітав всіх учасників та полтавців зокрема з мистецькими досягненнями та запросив до наступних творчих зустрічей, змагань та плідного спілкування.


 

Суттєву допомогу студентам в оволодінні навчальними дисциплінами надає науково-методична комісія кафедри, робота якої ведеться постійно й спрямована також на освітньо-навчальні потреби магістрантів. На кафедрі працюють науково-методичні та практичні семінари, щорічні наукові конференції присвячені вивченню життя та доробку видатних художників, фахівців в галузі художньої кераміки, впровадженню кращих надбань світового мистецтва. За останній рік членами кафедри опубліковано більше 40 статей у наукових збірниках та наукових виданнях, підготовлено 16 доповідей до наукових конференцій,  у т.ч. 10 за участю студентів.

Кожного року зростає число студентів, які беруть участь у роботі щорічної наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Керівником наукового студентського гуртка є заслужений працівник культури України, доц. В.М. Ханко.

Студенти кафедри ведуть активну наукову та творчу роботу, вони є постійними учасниками виставок різних рівнів, в т.ч. Всеукраїнських та Міжнародних. За останні роки студенти кафедри мають здобутки у заходах міжнародного значення:

 • Міжнародна олімпіада з дизайну «Дизайн-формум-2012» (м. Харків, ХАДіМ, квітень 2012 р.) – учасник Келим-Золотайко Святослав (гр. 501-АП).
 • VІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль в Опішні (смт Опіншя, Полтавська обл., червень 2012 р.):

ІІ місце у номінації «Образотворче мистецтво» ;

диплом «За кращий натюрморт» у номінації «Образотворче мистецтво» у номінації «Образотворче мистецтво» ;

ІІІ місце у номінації «Образотворче мистецтво» ;

- диплом «За кращий пейзаж» у номінації «Образотворче мистецтво»;

ІІІ місце у номінації «Інші види декоративно-прикладного мистецтва» ;

- відзнаки «Краща робота» та «За кращий пласт»  у номінації «Кераміка» (позаконкурсна програма).

 • IV Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК» (смт. Опішне Полтавської обл., жовтень 2012 р.):

- І премія в номінації «Образотворче мистецтво»;

- ІІ премія в номінації «Образотворче мистецтво»;

- ІІІ премія в номінації «Образотворче мистецтво».

 • VІІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль в Опішні (смт Опіншя, Полтавська обл., червень 2013 р.):

І премія в номінації «Кераміка»;

І премія в номінації «Інші види декоративного мистецтва»;

І, ІІ та ІІІ премії в номінації «Образотворче мистецтво» ;

ІІІ премія в номінації «Інші види декоративно-ужиткового мистецтва»;

- дипломи «За кращий пейзаж», «За краще панно», «За творчу інтерпретацію мистецької спадщини академіка В. Кричевського»  в номінації «Образотворче мистецтво»;

диплом «За творчу інтерпретацію мистецької спадщини академіка В. Кричевського» в номінації «Інші види декоративно-ужиткового мистецтва».

 • Міжнародний фестиваль «Bodiceramicfest-2012» (смт Опіншя, Полтавська обл.) – ІІІ премія.
 • ІІ Національний фестиваль «CeramicGrafitiFest» в Опішні (Полтавська обл., червень 2013 р.) – ІІІ премія.
 • ІІ Національний «КерамоГРАФІТІфест» в Опішні (Полтавська обл., червень 2013 р.) – диплом «За знання регіональних традицій».
 • ІІ Національний «КерамоГРАФІТІфест» в Опішні (Полтавська обл., червень 2013 р.) – диплом «Надія є».
 • VІІІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль в Опішні (смт Опіншя, Полтавська обл., червень 2014 р.):

ГРАН-ПРІ у номінації «Кераміка»;

І премія у  номінації «Кераміка»;

ІІ премія в номінації «Образотворче мистецтво»;

дипломи «За досконале володіння гончарним кругом», «За глибину ідеї», «За оригінальність композиції», «За кращий пласт»    у номінації «Кераміка»;

дипломи «За творчий пошук», «За кращий натюрморт», «За графічність», «За оригінальність композиції»,  у номінації «Образотворче мистецтво» ;

 • ХІХ Всеукраїнський огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей ВНЗ України, жовтень 2012 р. – Рябко О. – диплом ІІ ступеню за дипломну роботу ОКР «магістр» «Об’ємно-просторова композиція «Час».
 • Міжнародний ХХІІ огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів, м. Одеса, 30 жовтня – 2 листопада 2013 р. – Савінова А. – диплом 1 ступеню за дипломну роботу ОКР «спеціаліст» «Садово-паркова пластика «Плахта».

Також студенти кафедри приймають участь у наукових заходах всеукраїнського значення:

 • учасники Всеукраїнської олімпіади з образотворчого мистецтва (живопис) Метель Т. -  диплом ІІІ ступеню (2012р), Квітницька М. -  диплом ІІІ ступеню (2014р).
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Мистецтво» (напрям «Збереження художніх цінностей та пам’яток архітектури») – Гончар О. – диплом ІІ-го ступеня: наукова робота «Символізм «дерева життя» у полтавських вишитих рушниках як утвердження української ідентичності» (м. Луганськ, березень 2012 р).
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні науки ФСП-2012» (секція «Культурологія та естетика») – Гончар О. – Гран-прі (м. Київ, НТУУ «КПІ», 29.04. 2012р.).
 • 2014 р. 8 студентів кафедри взяли участь у роботі Всеукраїнського науково-практичний семінару «Мистецтво в реаліях сучасної освіти» (ПНПУ імені В.Г. Короленка).

Крім того, студенти кафедри за результатами участі у наукових конференціях, у т.ч. й Всеукраїнських,  мають публікації.

Договір з Туреччиною (Університет Хаджепе)

Висококваліфікований педагогічний склад, матеріальна база (піч для випалу кераміки, просторі майстерні, методичний фонд, бібліотека), все сприяє  якісному навчанню студента.

Кафедра образотворчого мистецтва розташована за адресою:

36003 м. Полтава, вул. Соборності, 42, корпус У, кім. 109. Тел. деканату: (05322) 2-42-58

Ел. адреса: art_pntu@ukr.net  k28@pntu.edu.ua

Ел. адреса на Facebook: ART PNTU (Ceramic & Art)