Кафедра обладнання нафтових і газових промислів

Кафедра

„Обладнання нафтових

та газових промислів”

Кафедра обладнання нафтових і газових промислів заснована у січні 1996 року на підставі наказу ректора ПДТУ за № 1 – 03 від 04.01.1996 року.

Перший випуск спеціалістів відбувся в 1999 році. За період з 1999 по 2017 рік кафедра підготувала: спеціалістів – 689 особи; бакалаврів – понад 700; магістрів – 198 особи.

Понад двадцять років існування кафедри пройшли в наполегливій праці. При безпосередній участі викладачів кафедри і студентів нашої спеціальності були збудовані: приміщення кафедри загальною площею 408,6 кв. м та навчально-науковий нафтогазовий полігон, котрий оснащено діючим технологічним обладнанням з програмними системами керування в автоматичному режимі і чотирма натурними свердловинами, та приміщеннями загальною площею 304,8 кв. м. Створена відповідна матеріально-технічна база для лабораторій бурового і нафтогазопромислового обладнання.


Викладачі кафедри працюють у тісній взаємодії з виробничниками, вивчають їх потреби та проблемні завдання, що надалі враховуються при формуванні курсових та дипломних проектів. Тим самим зводиться до мінімуму адаптація молодого спеціаліста на виробництві.

Невід’ємною складовою частиною підготовки студентів є навчальна та переддипломна практика, яка проводиться на підприємствах нафтогазового сектора: нафтогазовидобувних, бурових, геологорозвідувальних, а також підприємствах сервісного блоку (ремонтних, монтажних  та обслуговуючих).

Особливу увагу на кафедрі приділено лабораторним установкам, на котрих студенти могли б закріпляти теоретичні знання і набувати практичні навики. Враховуючи великі габаритні розміри технологічного обладнання для буріння свердловин і видобутку вуглеводневої сировини, ми пішли по шляху створення макетів і моделей, що імітують технологічні процеси буріння та видобвання.

Відповідно до заздалегідь укладених договорів для студентів проводяться екскурсії на підприємства бурового та нафтопромислового профілю, що розташовані як в Полтавській області так і за її межами. Під час екскурсій звертається увага на наступні питання: профіль підприємства, технологія та техніка, що використовується, призначення та будова основних технологічних установок і агрегатів.

У наш високотехнологічний час освіта є визначальною в професійній карʹєрі. Підсумковий результат залежить від того, що ми вкладаємо в наше майбутнє. Рівень підготовки випускників забезпечує майже 100-відсоткове їх працевлаштування і швидке професійне просування. Про це говорить той факт, що більше 500 випускників кафедри “Обладнання нафтових і газових промислів" Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка працюють в системі підприємств нафтогазової галузі на різни, зокрема керівних, посадах.

Савик Василь Миколайович
кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, в. о. завідувача кафедри обладнання нафтових і газових промислів

Матвієнко Андрій Михайлович
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, декан факультету нафти і газу та природокористування

Орловський Віталій Миколайович
кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Рой Микола Миколайович
кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Дмитренко Вікторія Іванівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Молчанов Петро Олександрович
кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Політучий Олександр Іванович
кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, директор Полтавського науково-виробничого підприємства передових технологій “Зонд”

Бучинський Мирослав Яремович
кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, головний механік закритого акціонерного товариства "Пласт"

Сизоненко Анатолій Вадимович
старший викладач кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Калашникова Ірина Анатоліївна
старший викладач кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Міщук Юлія Сергіївна
асистент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Похилко Аліна Миколаївна
асистент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Клочок Інна Володимирівна
лаборант кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Ткаченко Микола Володимирович
навчальний майстер кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Кафедра обладнання нафтових і газових промислів здійснює підготовку фахівців на основі ступеневого навчання: бакалавр,  спеціаліст,  магістр; для нафтової та газової галузей народного господарства у галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин» за напрямами підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» і 6.050301 «Гірництво» та спеціальностями «Обладнання нафтових і газових промислів» і «Буріння свердловин».

Студенти, що навчаються на кафедрі, отримують робочу професію "Інженер-механік обладнання нафтових і газових промислів" та "Інженер-гірник з буріння свердловин". Це дозволяє не тільки проходити всі види практик на робочих місцях, але і швидко адаптуватися на виробництві.

На кафедрі ведеться навчання за магістерською програмою, як за рахунок Державного бюджету, так і на комерційній основі. Випускники магістратури можуть бути затребувані підприємствами, проектними і дослідницькими інститутами, промисловими підприємствами.

На кафедрі діє заочна форма навчання, а також можна здобути другу вищу освіту за вказаним фахом.

Науковими пріоритети кафедри є удосконалення конструкції, підвищення надійності і довговічності бурового обладнання та технологічного обладнання нафтових і газових промислів.

За період з 1999 по 2015 рік на кафедрі виконано понад 10 науково-дослідних праць за господарськими договорами, зокрема:

1. «Опробування процесів приготування хімічних реагентів із застосуванням вихрового апарату».

  1. «Розробка рецептури нових тампонажних матеріалів».
  2. «Створення лабораторної установки для дослідження процесів спрацювання деталей нафтогазопромислового обладнання».

Спеціалізація кафедри – дослідження процесів спрацювання деталей бурового та нафтопромислового обладнання, котре експлуатується в складних умовах: агресивна дія хімічно-активних речовин, високі навантаження і тиск, підвищена температура, абразивний знос тощо.

На кафедрі ведеться відповідна винахідницька робота, результатом якої є понад 100 винаходів і корисних моделей співробітників кафедри, тематика яких відноситься до технологічних процесів та обладнання для буріння свердловин та видобутку вуглеводневої сировини, хімічного і нафтового машинобудування.

База науково-дослідного розвитку кафедри закладена понад 800 публікаціями співробітників кафедри, тематика яких охоплює, головним чином, проблеми і шляхи підвищення надійності й довговічності технологічного обладнання нафтових і газових промислів.

За останній період 2014-2015 рр. співробітниками кафедри опубліковано понад 160 наукових праць та винаходів, з яких 15 – монографії, підручники та посібники.

 

Науково-дослідна робота викладачів кафедри

Матвієнко А.М., к.т.н., доцент кафедри, доцент – веде дослідження за тематикою: «Обґрунтування конструкції та особливостей компонування багаторівневої системи запобігання АСПВ виконаної на основі трубних магнітотеплових активаторів». За результатами досліджень за останні 5 років підготував і надрукував 6 наукових робіт.

Орловський В.М., к.т.н., доцент кафедри – веде дослідження за тематикою: «Наукові основи підвищення якості цементування нафтових і газових свердловин в складних гірничо-геологічних умовах». За результатами досліджень за останні 5 років підготував і надрукував 10 наукових праць, в т.ч. 1 монографію.

Савик В.М. , к.т.н., доцент кафедри – веде дослідження за тематикою: «Підвищення ефективності піногенеруючих пристроїв насосно-циркуляційної системи бурової установки». За результатами досліджень за 2010-2017 роки підготував і надрукував 37 наукових праць, в т.ч. статті за кордоном: 1 – Польща, 1 – Німеччина, 4 – Росія; патенти на корисну модель – 5.

Рой М.М., к.т.н., доцент кафедри – веде дослідження за тематикою: «Удосконалення газогідродинамічних методів досліджень газових та газоконденсатних свердловин». За результатами досліджень за останні 5 років підготував і надрукував 19 наукових праць.

Молчанов П.О., к.т.н., доцент кафедри – веде дослідження за тематикою: «Вібраційна техніка і технології в буровій справі». За результатами досліджень за останні 5 років підготував і надрукував 49 наукових праць.

Дмитренко В.І., к.т.н., доцент кафедри – веде дослідження за тематикою: «Попередження гідратоутворення та корозії газонафтопромислового обладнання». За результатами досліджень за останні 5 років підготувала і надрукувала 7 наукових праць.

Сизоненко А.В., старший викладач – веде дослідження за тематикою: «Удосконалення технології спалювання водоемульсійних палив з метою диверсифікації енергетичних мазутів». За результатами досліджень за останні 5 років підготував і надрукував 7 наукових праць. Підготовлено патент на корисну модель.

Калашникова І.А., старший викладач – веде дослідження за тематикою: «Підвищення робочих характеристик обладнання для видобування нафтового флюїду». Має 24 наукові праці, опубліковані у фахових виданнях.

Ткаченко М.В., навчальний майстер, асистент – веде дослідження енергетичних параметрів систем індукційного нагріву з метою раціонального вибору області їх застосування в нафтогазовій галузі.

Похилко А.М., асистент – веде дослідження за тематикою: «Розроблення легких тампонажних розчинів на основі портландцементу з вмістом домішок спученого перлітового піску».

Міщук Ю.С., асистент – веде дослідження за тематикою: «Багатоінтервальний підігрів насосно-компресорних труб при видобуванні високовʹязких пластових флюїдів».

 

Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів кафедри є одним із напрямів їх самостійної роботи, важ­ливим чинником підготовки висококваліфікованих спеці­алістів і здійснюється в таких напрямах:

- науково-дослідна робота як невід'ємний елемент навчального процесу, що належить до навчальних планів, навчальних програм і є обов'язковою для всіх студентів;

- науково-дослідна робота, що здійснюється поза на­вчальним процесом у межах студентського науково-творчого товариства, у наукових гуртках, проблемних групах тощо;

- науково-організаційні заходи (конференції, конкур­си, олімпіади тощо).

 

Для науково-дослідної роботи студентів характерною є єдність цілей і напрямів навчальної, наукової і виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і методів роботи, що реа­лізується в навчальному процесі і в позанавчальний час. Це забезпечує безперервну їх участь у науковій діяльності протягом періоду навчання.

Завдання науково-дослідної роботи студентів на кафедрі:

- розвиток у студентів навиків наукового дослідження;

- активізація творчої діяльності студентів;

- розвиток у студентів здатності спілкування в колективах при довготривалому діловому контакті з керівником і колегами по науковій роботі.

Ці завдання вирішуються шляхом навчання самостійному формуванню дослідницької моделі: постановці теми дослідження, баченню проблеми дослідження, аналізу спеціальної і періодичної літератури, електронних джерел інформації, вибору і обґрунтуванню методу дослідження, розробці методики дослідження, плануванню дослідження, роботі з комп'ютерними технологіями, формулюванню висновків і рекомендацій, оформленню наукового повідомлення. Найбільш ефективною формою реалізації результатів науково-дослідної роботи на кафедрі вибрана робота по організації і керівництву студентськими дослідницькими групами.

Науково-дослідна робота студентів організована відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри. Нею керують досвідчені наставники з числа професорсько-викладацького складу кафедри: кандидати технічних наук – Матвієнко А.М., Орловський В.М., Савик В.М., Молчанов П.О., Рой М.М., а також старші викладачі – Сизоненко А.В. та Калашникова І.А.

З 2005 р. на кафедрі ОНГП функціонує науковий гурток «Нафтовик». В гуртку в різні роки були  задіяні обдаровані студенти 1-5-го курсів. Кількість відвідувачів гуртка складає 10-12 студентів. щороку.

 

Колективом гуртка були створені лабораторні стенди:

1. Діюча модель свердловинної штангової насосної установки.

2. Діюча модель бурової лебідки.

3. Діюча модель ерліфта (газліфта) .

4. Модель-карта нафто- і газопроводів України.

5. Лабораторний стенд «Модель вежового підйомника».

6. Модель довгоходового приводу глибинного штангового насоса.

7. Діюча модель газорідинного сепаратора.

8. Модель бурового комплексу.

 

Конференції

На кафедрі щорічно проводяться студентські наукові конференції «Перспективи розвитку бурового та нафтопромислового обладнання»,  що сприяють підвищенню результативності участі студентів в науковій діяльності. На наукових конференціях молоді дослідники висту­пають з результатами своєї наукової роботи. Це змушує їх ретельно готувати виступ, формує ораторські здібнос­ті. Кожний студент має змогу оцінити свою роботу на тлі інших і зробити відповідні висновки. Оскільки на конфе­ренціях, як правило, відбувається творче обговорення доповідей, то кожен доповідач може почерпнути оригі­нальні думки, ідеї. Науково-практичні конференції спрямовані на обгово­рення шляхів розв'язання практичних завдань, як правило, повʹязані з виконанням магістерських науково-дослідних робіт, а також з перспективними інноваційними напрямками досліджень, які ведуть працівники кафедри.

На основі кращих доповідей готуються публікації в «Збірнику наукових праць студентів та викладачів» ПолтНТУ, який виходить друком щороку.

 

Співробітники кафедри ОНГП мають багаторічні творчі контакти з колегами у галузі нафтогазової справи та гірництва за кордоном. Працівники кафедри з 2015 року друкують свої праці в реферованих міжнародних науко-метричних виданнях.

Кафедра ОНГП має договір про співпрацю з ТОВ «НТП «Бурова техніка» на чолі з генеральним директором Віталієм Вітриком, який протягом ряду років очолював Державну екзаменаційну комісію по захисту дипломних і магістерських робіт студентів кафедри і тісно співпрацює з рядом фірм за кордоном, зокрема канадською фірмою бурового обладнання «Вензель». В результаті, співробітники кафедри та студенти мають постійну можливість екскурсій до цеху фірми «Вензель» в Полтаві, понад 10 випускників кафедри працюють в цьому цеху.

Випускник кафедри ОНГП Ігор Недоруб, а нині начальник департаменту сервісного обслуговування ТОВ «Укрнафтагазсервіс» проходив стажування в Китаї, Інституті нафти і газу (Пекін).

Розвиток економіки України обумовлює першочергову необхідність ефективного використання вітчизняних енергетичних ресурсів, головними з яких є нафта і природний газ. Останніми роками в Україні постійно збільшується потреба в молодих фахівцях в галузі буріння, видобування та підготовки вуглеводневої сировини, які здатні творчо, з науковим підходом, вирішувати виробничі питання. Зважаючи на наявність покладів нафти і газу на території України питання підготовки фахівців з даного напрямку є досить важливим. Полтавський регіон є одним з провідних в Україні за обсягами покладів вуглеводневої сировини. В зв'язку з цим збільшуються потреби нафтогазового комплексу у фахівцях із спеціальностей 184 Гірництво і 185 Нафтогазова інженерія та технології.

У чому наші переваги?

  • Затребуваність висококваліфікованих фахівців на ринку праці;
  • Гарантія високого рівня підготовки з урахуванням професійних вимог, що висуваються потенційними роботодавцями;
  • Участь роботодавців в прийманні державних іспитів, керівництві, рецензуванні та захисті дипломних проектів та магістерських робіт;
  • Активне залучення фахівців-практиків до викладання спеціальних дисциплін;
  • Використання сучасних інноваційних технологій навчання.

 

Студенти кафедри обладнання нафтових і газових промислів після закінчення навчання можуть займати наступні посади.

Бакалавр спеціальності 184 Гірництво:

інженер з кріплення; інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів; інженер з кріплення свердловин; інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин; маркшейдер; інженер з вентиляції; інженер з буріння (бурових робіт); інженер з бурових (вибухових) робіт; інженер з видобутку нафти й газу.

Бакалавр спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології:

технік з видобування нафти й газу; технік з буріння; технік-технолог гірничий; технік з підготовки та транспортування нафти і газу; технік з експлуатації нафтопроводів; технік з експлуатації устаткування газових об’єктів; технік з експлуатації та ремонту устаткування; технік-конструктор; механік бази виробничого обслуговування, трубної бази; механік цеху прокату і ремонту бурового та нафтогазопромислового устаткування; механік вишкомонтажного цеху; механік тампонажного цеху; викладач закладу професійної освіти; майстер з видобування нафти, газу та конденсату; майстер з дослідження свердловин; майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин; майстер з підготовки газу; майстер з підготовки та стабілізації нафти; майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного); майстер із складних робіт в бурінні (капітальному ремонті) свердловин; майстер резервуарного парку.

Магістр спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології:

науковий співробітник (інженерна механіка); інженер-механік; науковий співробітник (гірництво); науковий співробітник (інші галузі інженерної справи); інженер в інших галузях інженерної справи; викладач середніх навчальних закладів.

Крім того, випускники магістратури, а також громадяни іноземних держав мають можливість вступати до аспірантури за спеціальностю:

185 Нафтогазова інженерія та технології

 

Основні роботодавці наших випускників:


Іноземні студенти мають змогу навчатися на бакалавраті та магістратурі.

Бакалаврат – 4 роки. Після закінчення студенти отримують Диплом Бакалавра, оформлений українською та англійською мовами.

Магістратура – 1,5 (2) роки після закінчення бакалаврату. Після навчання в магістраті студенти отримують Диплом Магістра, оформлений українською та англійською мовами.

Адреса: 36011, Україна, м.Полтава,

Першотравневий проспект, 24, корпус А, 020/1-А

Телефон: (053) 222-78-81;

E-mail: kafedraongp@i.ua