Кафедра нарисної геометрії та графіки

Наказом № 114 (999) по Полтавському інституту інженерів сільського будівництва від 14 листопада 1938 року засновано кафедру графіки під керівництвом доцента Файдиша Олексія Васильовича. Викладали тоді дві дисципліни: “Нарисна геометрія” та “Малювання”.

В 1968 році змінився склад викладачів на кафедрі до працюючих: Громов В.П., Бідний В.П., Калашников О.С., Фастовець Е.П., Чернявський В.А. у зв’язку зі збільшенням набору студентів були прийняті на роботу Кузьменко Р.Х., Держак А.П., Гармаш А.М., Моцак В.Г.

Під керівництвом завідуючого кафедрою Бідного Валентина Пилиповича опановували викладацьке мистецтво, розробляли методичні матеріали. В той період працювали в три зміни. Перша і друга стаціонарні заняття, третя ввечері – заняняття на вечірньому та заочному факультетах.

З листопада 1973 року завідуючим кафедри стає доцент Онищенко Олександр Григорович. Його енергія, цілеспрямованість, вимогливість до себе та підлеглих дала новий виток діяльності кафедри. В цей період велась активно науково-дослідницька робота по розробці ефективних засобів механізації будівельних процесів. Була створена науково-дослідна галузева лабораторія механізації ручної праці в будівництві.

З 1979 року почали проводити міжвузівські олімпіади з нарисної геометрії, які проходили на високому організаційному рівні. В них щорічно брали участь 100-150 студентів нашого та інших вищих навчальних закладів міста.

В 1981-1986 роках приходять на кафедру після закінчення нашого інституту талановита молодь: Горобець О.І., Усенко В.Г., Русаков І.А., Воронцов О.В.

В 1988-1996 роках викладачі опановували методику праці з іноземними студентами, створювали для цього методичну базу. Кафедра відповідала за земляцтво студентів з Латинської Америки (куратори Устьянцев В.У., Кузьменко Р.Х.).

З 2006 року при кафедрі діє школа «Юний інженер» із підготовки школярів до вступу в університет на інженерні спеціальністі.

Ще в повоєнні роки старший викладач Громов В.П., за спеціальністю архітектор, виконував проект літнього кінотеатру в парку «Перемога», та брав участь в його будівництві; планував та розбивав з Калашніковим О.С. алею, що веде до університету. Велику допомогу будівельній галузі кафедра та лабораторія «ЛМРТС» надавали в 70-80-ті роки. На замовлення заводів будували розгортки повітропроводів.

В 1987-1990 роках велась госпдоговірна тема під керівництвом доцента Горобця О.І. «Конструювання малих архітектурних форм» на базі домобудівельних комбінатів містах Полтава та Черкас. Виконавці – доцент Горобець О.І., доцент Стрілець Г.І., старший викладач Кузьменко Р.Х., старший викладач Харченко О.Є.

На базі кафедри в 1991 році був проведений X Всесоюзний науково-методичний семінар «Інженерна і машинна графіка», в порядку денному якого було 182 доповіді. В ньому брали участь ректор О.Г. Онищенко, заслужений діяч науки і техніки України Михайленко В.Є., голова НМС Держосвіти СРСР Якунін В.І., освітяни з усіх регіонів Радянського Союзу, в тому числі усі викладачі кафедри нарисної геометрії та графіки ПолтІБІ.

Доцент Стрілець Г.І., доцент Горобець О.І., старший викладач Кузьменко Р.Х., доцент Погорілий Д.Ф., асистенти Воронцов О.В, УсенкоВ.Г., виступали з науковими та методичними розповідями на союзних семінарах «Інженерна та комп’ютерна графіка», які проводились в містах: Київ, Алма-Ата, Рівне, Вільнюс, Севастополь та інших.

В зв’язку з розширенням задач, які час ставить перед інженерною графікою в 1991 році був розроблений новий спецкурс «Інженерна графіка». Його починав читати на будівельному факультеті доцент Горобець О.І. Паралельна комп’ютеризація вимагає введення в 1991 році нового курсу з комп’ютерної графіки, який розробили та читають доценти Усенко В.Г. та Кодак О.А. на будівельному факультеті.

Викладачі кафедри виконували в різні часи обов’язки: ректора – Онищенко О.Г.; проректорів – Воронцов О.В.; деканів – Усенко В.Г., Калашников О.С.; заступника декана – Воронцов О.В.; голови Профспілкового комітету інституту, секретаря приймальної комісії інституту – Калашников О.С.; секретарів факультетів – Кузьменко Р.Х., Харченко О.Є.

Воронцов Олег Вікторович – завідуючий кафедрою, к.т.н., доцент

Погорілий Дмитро Федорович – к.т.н., доцент

Усенко Валерій Григорович – к.т.н., доцент.

Кодак Ольга Антонівна– к.т.н., доцент

Патенко Юлія Едуардівна – к.т.н., доцент.

Чепіга Лариса Данилівна – навчальний майстер

Бойко Владислав Анатолійович – старший викладач

Проектування, виготовлення, експлуатація будинків і споруд пов’язані із різними видами зображень: малюнками, кресленнями, ескізами. Це насичує графічні навчальні дисципліни рядом важливих завдань, серед яких – розв’язання різноманітних інженерно-геометричних задач у будівництві та архітектурі, вміння моделювати форми, що відповідають вимогам сучасної архітектури й технічної естетики, знання правил технічного документування, вміння розв’язувати інженерні задачі графічними способами, набуття навичок виконання й читання креслень.

Для розв’язування оптимізованих задач використовують певні алгоритми й програми, що будуються за законами і правилами нарисної геометрії. Останнім часом коло задач, що розв’язуються методами нарисної геометрії істотно розширилось, дисципліна набула моделюючого, творчого характеру. Її універсальні та спеціальні методи широко застосовуються у системах автоматизованого проектування, конструювання і технології виготовлення складних технічних об’єктів.

 

Нарисна геометрія, інженернапкфіка

 

для студентів спеціальності 184-Гірництво

 

Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка для студентів спеціальностей:

 

185 “Нафтогазова інженерія та технології”;

 

131 “Прикладна механіка”;

 

133 “Галузеве машинобудування”;

 

274 “Автомобільний транспорт”;

 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

 

Нарисна геометрія для студентів пеціальності

 

191 “Архітектура та містобудування”

 

Інженерне та компʼютерне проектування для студентів пеціальностей:

 

101 Екологія.

 

Інженерне та комп’ютерне проектування технологічного обладнання для студентів пеціальностей:

 

144 Теплоенергетика

 

183 Технологія захисту навколишнього середовища

 

Інженерна та комп’ютерна графіка для студентів пеціальностей:

 

192 “Будівництво та цивільна інженерія”;

 

193 «Геодезія та землеустрій».

Креслення для слухачів підготовчих курсів ЦДП ПолтНТУ.

Науково-дослідницька робота ведеться за такими тематиками:

Дискретне визначення геометричних образів суперпозиціями

Керівник теми: Воронцов О.В.

Топологічна оцінка надійності мережних структур

Керівник теми: Усенко В.Г.

Оптимізація математичних методів формоутворення поверхонь

Керівник теми : Погорілий Д.Ф.

Упровадження сучасних розробок з геометричного моделювання та комп’ютерних технологій у навчальний процес.

Виконавці досліджень: Кодак О.А.‚ Хоменко І.В., Маслова С.А, Бойко В.А., Патенко Ю.Е.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри щорічно публікуються у виданнях, які входять до науково-метричної бази SCOPUS.

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КРЕСЛЕНЬ ТА ПРОСТОРОВИХ МОДЕЛЕЙ БУДИНКІВ, СПОРУД, КОНСТРУКЦІЙ, ВУЗЛІВ, МЕХАНІЗМІВ

Створення будь-яких виробів промисловості починається з розробки конструкторської документації.

Рівень її виконання значною мірою впливає на скорочення строків створення та освоєння виробів, зниження трудомісткості їх виробництва, підвищення надійності та якості.

Пропонується:

 • Виконання креслень

 Побудова креслень та представлення паперових креслень у форматах, поширених САПР. Нормоконтроль креслень відповідно до вимог діючих стандартів ЄСКД, СПДБ, ГОСТ.

 • 3D-моделювання

 Побудова просторових (3D) моделей будинків, споруд, конструкцій, інтер’єрів з моделюванням різних джерел світла, матеріалів та текстури. Планування приміщень, розставлення меблів. Побудова просторових моделей деталей механізмів, будівельних конструкцій; конструювання вузлів машин і механізмів. Візуалізація моделей.

 • Комп'ютерне оформлення 

Комп'ютерна побудова графіків та діаграм, різноманітних схем і таблиць. Кафедра нарисної геометрії та графіки.

Виконавці: к. т. н., доцент Воронцов О.В., к. т. н., доцент Усенко В.Г., к.т.н., доцент Патенко Ю.Е., ст. викладач Бойко В.А.

За останні три роки були проведені семінари-тренінги із комп’ютерного моделювання у сучасних CAD-системах автоматизованого проектування: AutoCAD 2016; КОМПАС-3D V16; Solid Works 2015-2016 Education.

Назва Автори
Методичні вказівки до виконання завдань із нарисної геометрії для студентів денної та заочної форм навчання (графічні роботи № 1, 2). — Полтава : ПолтНТУ, 2018.— 34 с. Воронцов О.В.,
Усенко В.Г.,
Бойко В.А.
Методичні вказівки до виконання завдань і самостійної роботи з інженерної графіки для студентів денної та заочної форм навчання (графічні роботи № 3‚ 4). — Полтава : Полт НТУ‚ 2018. — 63 с. Воронцов О.В.,
Усенко В.Г.,
Бойко В.А.
Методичні вказівки до виконання завдань із інженерної графіки для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання. – Полтава : ПолтНТУ‚ 2018. – 29 с. Воронцов О.В.,
Усенко В.Г.,
Бойко В.А.
Методичні вказівки до геометричного і проекційного креслення для студентів денної та заочної форм навчання. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 39 с. Бойко В.А.
Конспект лекцій з дисципліни «Нарисна геометрія» для студентів усіх форм навчання. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 140 с. Бойко В.А.
Методичні вказівки до виконання схем електричних принципових і позначень умовних графічних в електричних схемах для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 37 с. Бойко В.А.
GUIDELINES for execution graphical tasks on Descriptive Geometry and Engineering Graphics for students of Specialty 185 «Oil and Gas, Engineering and Technology», 192 «Civil Engineering», 141 «Electromechanics», – Poltava: PoltNTU, 2017. – 44 p. Патенко Ю.Е.,
Бойко В.А.
Методичні вказівки до виконання завдань і самостійної роботи для студентів електромеханічного факультету на тему «Формоутворення різьб». – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 14 с. Погорілий Д.Ф.,
Патенко Ю.Е.,
Чепіга Л.Д.
Guidelines for the Descriptive Geometry tasks for students of the speciality «Architecture» (the special sections) – Poltava: PoltNTU, 2016. – 40 p. Усенко В.Г.,
Маслова С.А.,
Патенко Ю.Е.
Навчальний посібник та збірник тестів із нарисної геометрії для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей денної, прискореної та дистанційної форм навчання у I семестрі з курсу «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерної графіки». – Полтава: ПолтНТУ‚ 2016. – 86 с. Бойко В.А.
КРЕСЛЕННЯ. Частина II ОСНОВИ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ : Навчально-методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи слухачів підготовчого відділення для іноземців. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 80. – рос. мовою. Маслова С.А.,
Бойко В.А.,
Патенко Ю.Е.
Guidance for the Descriptive Geometry tasks for students of the speciallity «Architecture». - Poltava: PoltNTU, 2015. - 31 p. Усенко В.Г.,
Маслова С.А.,
Патенко Ю.Е.
Креслення. Частина I: Навчально-методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи слухачів підготовчого відділення для іноземців / Маслова С.А., Бойко В.А., Патенко Ю.Е. – Полтава:ПолтНТУ, 2015. – 91 с. Маслова С.А.,
Бойко В.А.,
Патенко Ю.Е.
Методичні вказівки до виконання графічних робіт із спецрозділів нарисної геометрії для студентів архітектурних спеціальностей. - Полтава: ПолтНТУ, 2015. - 36 с. Усенко В.Г.,
Маслова С.А.
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів по виконанню індивідуальних завдань із нарисної геометрії для студентів напряму підготовки 6.050702 – Електромеханіка. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 41 с. Бойко В.А.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу «Інженерна графіка» - II семестр для студентів напряму підготовки 6.060101 “Будівництво”. – Полтава: ПолтНТУ‚ 2015. – 62 с. Усенко В.Г.,
Кодак О.А.

Важливою складовою діяльності кафедри нарисної геометрії та графіки є міжнародна діяльність, яка відбувається у вигляді розвитку міжнародних зв’язків із науковцями різних країн, участі у міжнародних наукових конференціях, конкурсах, співпраці із авторизованими представниками корпорації SolidWorks, групи компаній АСКОН.

Науково-педагогічні працівники кафедри публікуються у журналах, що індексуються у МНБД Scopus і Web of Science

В результаті співробітництва із компанією Dassault Systemes SolidWorks Corp. (США-Франція), за підтримки авторизованого представника SolidWorks на території України – компанії «Інтерсед Україна» (http://intersed.kiev.ua), у комп’ютерній аудиторії кафедри встановлено SolidWorks Education Edition 2014/2015, що є повним аналогом комерційної версії SolidWorks 2014 Premium.

За підтримки платинового партнера АСКОН в Україні студенти мають можливість виконувати графічні завдання у системі КОМПАС-3D V16 та управляти проектуванням та електронним архівом конструкторської документації із використанням ЛОЦМАН:КБ.

У 2019 році запланована участь у проектах програми Еразмус+ КА2 (напрям – КА2 «Розвиток потенціалу вищої освіти», «Освіта для дорослих» і «Навчання та викладання»).

Олімпіада з креслення у ПолтНТУ

Запрошуємо учнів шкіл, ЗПТО та студентів ЗВО I-II р. а. взяти участь у щорічній відкритій обласній олімпіаді з креслення, що відбудеться 04 квітня 2019 року у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

Кафедрою нарисної геометрії і графіки ПолтНТУ з метою популяризації вищої технічної та професійно-технічної освіти, вдосконалення освітнього процесу з графічних дисциплін у закладах освіти, щорічно проводиться олімпіада з креслення, на яку ми запрошуємо всіх бажаючих учнів шкіл 8-11 класів, учнів ЗПТО та студентів ЗВО I-II р. а. міста Полтави й Полтавської області, а також запрошуємо до співпраці викладачів креслення.

План проведення олімпіади

 1. Реєстрація учасників — 900 — 0930 ауд. 327 (кафедра нарисної геометрії).
 2. Виконання завдань — 1000 — 1300.
 3. Підведення підсумків‚ нагородження переможців — 1600.

Контактна особа: старший викладач кафедри нарисної геометрії та графіки Владислав Бойко тел.: (066) 66 69 464, (067) 70 27 709

Приклад умови та виконання

Приклад умови Приклад виконання
Приклади для ЗПТО
Приклади для ЗВО I-II р. а.

Конкурс 19 березня 2016 року

У конкурсі взяли участь переможці II туру із 13 районі і 6 міст Полтавської області, які мали змогу позмагатися між собою і в напруженій боротьбі визначити, хто з них найкращий.

Олімпіада 29 березня 2018 року

У олімпіаді взяли участь 154 учні і студенти м. Полтави, Полтавської (Гадяцького, Зіньківського, Диканського, Кобеляцького, Шишацького та інших районів, міст і сіл) області, а також Сумської та Кіровоградської областей України.

 

серед учнів 8-х класів:

 • І місце – Торяник Валерія Владиславівна (Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34»)
 • ІІ місце – Макуха Марина Олександрівна (Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34»)
 • ІІІ місце – Волинець Владислав Юрійович (Великобудищанська ЗОШ Диканського району)

серед учнів 9-х класів:

 • І місце – Єфременко Андрій Владиславович (Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34»)
 • ІІ місце – Палочкіна Людмила Ігорівна (Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24»)
 • ІІІ місце – Дуєва Маргарита Сергіївна (Комунальний заклад "Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24")
 • ІІІ місце – Козіка Ілія Сергійович (Великобудищанська ЗОШ Диканського району)

серед учнів 10-х класів:

 • І місце – Плис Олександр Віталійович (КЗ «Полтавська гімназія № 6» )
 • ІІ місце – Гетало Богдан Андрійович (КЗ «Полтавська гімназія № 6» )
 • ІІ місце – Піскова Катерина Сергієвна (Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34»)
 • ІІІ місце – Власенко Євгеній Едуардович (Великобузівський НВК).

Серед учнів 11-х класів:

 • І місце – Калініченко Анастасія Сергіївна (Гадяцька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені Є.П.Кочергіна)
 • ІІ місце – Скриль Людмила Костянтинівна (КЗ «Полтавська гімназія № 32» )
 • ІІ місце – Шкурпела Олег Сергійович (Стасівська ЗОШ Диканського району)
 • ІІІ місце – Черкашин Ігор Миколайович (КЗ «Полтавська гімназія № 6» )
 • ІІІ місце – Мархай Неллі Сергіївна (Полтавська ЗОШ №13)
 • ІІІ місце – Некрасова Олена Олександрівна (Горішньоплавнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2)
 • ІІІ місце – Прокіпець Максим Вікторович (Полтавська гімназія № 17)

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів:

 • І місце – Віскрівець Володимир Олександрович (ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей транспорту»)
 • ІІ місце – Хронь Ярослав Володимирович (ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей транспорту»)
 • ІІІ місце – Орлов Валентин Ігорович (ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей транспорту»)

серед студентів коледжів:

 • І місце – Рожко Владислав Костянтинович (Полтавський коледж нафти і газу ПНТУ імені Юрія Кондратюка)
 • ІІ місце – Булда Руслан Вікторович (Полтавський коледж нафти і газу ПНТУ імені Юрія Кондратюка)
 • ІІІ місце – Козир Максим Олегович (Кременчуцький льотний коледж національного авіаційного університету)
 • ІІІ місце – Герасименко Михайло Іванович (Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва)
 • ІІІ місце – Гутченко Віктор Миколайович (Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва)
 • ІІІ місце – Мірченко Ростислав Андрійович (Полтавський коледж нафти і газу ПНТУ імені Юрія Кондратюка)

Олімпіада 4 квітня 2019 року

У олімпіаді взяли участь участь 148 учнів і Полтавської області, а також Сумської та Кіровоградської областей України.

 

серед учнів 7, 8-х класів:

 • І місце – Рева Ельвіра Ігорівна (КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24)
 • ІІ місце – Демченко Софія Романівна (КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24)
 • ІІІ місце – Мальована Аліна Юріївна (КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24)
 • ІІІ місце – Рагозін Артем Кирилович (учень 7-го класу Полтавська гімназія № 17)

серед учнів 9-х класів:

 • І місце – Торяник Валерія Владиславівна (КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 34)
 • ІІ місце – Макуха Марина Олександрівна (КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 34)
 • ІІІ місце – Помінчук Софія Андріївна (ЗОШ№2 м. Горішні Плавні)

серед учнів 10-х класів:

 • І місце – Єфременко Андрій Владиславович (КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 34»)
 • І місце – Хорольський Данило Володимирович (КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 34»)
 • ІІІ місце – Гуменюк Анна Олександрівна (ОЗ «Яреськівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ф. П. Борідька»)

Серед учнів 11-х класів:

 • І місце – Плескач Софія Андріївна (Полтавська гімназія №33)
 • ІІ місце – Мельченко Юлія Андріївна (Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат)
 • ІІ місце – Клочков Олексій Сергійович (КЗ «Полтавська гімназія № 32»)
 • ІІІ місце – Іванова Валерія Олександрівна (КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11)
 • ІІІ місце – Кривошта Ніна Іванівна (КЗ «Полтавська гімназія № 6»)
 • ІІІ місце – Остапенко Поліна Олексіївна (КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27)
 • ІІІ місце – Піскова Катерина Сергіївна (КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 34»)

серед учнів закладів професійно-технічної освіти:

 • І місце – Іващенко Владислав Михайлович (ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей транспорту»)
 • ІІ місце – Стогній Кирило Геннадійович (Вище професійне гірничо-будівельне училище)
 • ІІІ місце – Суворов Єгор Денисович (Полтавський професійний ліцей)
 • ІІІ місце – Еверт Артур Павлович (Полтавський професійний ліцей)

серед студентів закладів вищої освіти I-II р.а.:

 • І місце – Ширай Таміла Віталіївна (Полтавський коледж нафти і газу ПНТУ імені Юрія Кондратюка)
 • ІІ місце – Рожко Владислав Костянтинович (Полтавський коледж нафти і газу ПНТУ імені Юрія Кондратюка)
 • ІІ місце – Гутченко Віктор Миколайович (Полтавський будівельний технікум транспортного будіництва)
 • ІІІ місце – Дем’янова Олена Миколаївна (Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва)
 • ІІІ місце – Турянський Григорій (Політехнічний коледж)
 • ІІІ місце – Путій Олексій Вадимович (Полтавський коледж нафти і газу ПНТУ імені Юрія Кондратюка)
 • ІІІ місце – Калюжна Владислава Анатоліївна (Полтавський коледж нафти і газу ПНТУ імені Юрія Кондратюка)

Велику увагу працівники кафедри приділяють навчанню іноземних студентів. На кафедрі розроблено навчально-методичні комплекси дисциплін і навчання іноземних студентів відбувається англійською мовою.

Заняття проводяться для студентів будівельного факультету та факультету нафти і газу. При цьому програмне забезпечення в комп’ютерній аудиторії кафедри також змінює мову інтерфейсу.

На кафедрі працюють викладачі (к.т.н., доцент Патенко Ю.Е. та к.т.н., доцент Хоменко І.В.), які мають сертифікати, що підтверджують рівень знання англійської мови на рівні В2.

Олімпіада із нарисної геометрії.

6 грудня кафедрою нарисної геометрії та графіки ПолтНТУ було проведено 1-й тур Всеукраїнської олімпіади із дисципліни «Нарисна геометрія».

Традиційно олімпіада із нарисної геометрії викликає зацікавленість у майбутніх фахівців технічного профілю. Студенти добре усвідомлюють роль і значення даної дисципліни для архітектора та інженера, тому, що вона розвиває просторове уявлення людини, образне сприймання навколишнього світу, що лежить в основі будь-якої творчої діяльності.

На олімпіаду були запрошені 53 студенти 1-го курсу інженерних спеціальностей, які показали найкращі результати протягом першого семестру виконавши на відмінні бали графічні та контрольні роботи.

За результатами олімпіади перше місце посів студент групи 101-Б Страшко Тарас, друге місце посіли студенти групи 101-пМЕ Артюх Іван, 101-НГ Прітчін Дмитро.

А загалом грамотами Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка були відзначені 14 студентів.

5-8 квітня 2017 року в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського проходив другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з нарисної геометрії та геометричного моделювання на ПЕОМ. За результатами конкурсу з нарисної геометрії студент архітектурного факультету ПолтНТУ Зосім Станіслав Анатолійович посів II місце, а його керівник: доцент кафедри нарисної геометрії та графіки, к.т.н., Погорілий Дмиитро Федорович відзначений подякою.

4-7 квітня 2018 року в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського проходив другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з нарисної геометрії та геометричного моделювання на ПЕОМ. За результатами конкурсу з нарисної геометрії студент будівельного факультету ПолтНТУ Сівцов Богдан Олександрович посів II місце, а його керівник: доцент кафедри нарисної геометрії та графіки, к.т.н., Погорілий Дмиитро Федорович відзначений подякою

Наукова робота студентів

 

Щорічно маємо стабільні перемоги наших студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка», у Всеукраїнській олімпіаді із нарисної геометрії.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1266 від 20.10.2016 р. "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році" Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" затверджено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки "Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка".

За результатами якого було нагороджено дипломами за кращі наукові роботи студентів Усенка Дмитра Валерійовича та Лугового Андрія Володимировича.

У 2018 році дипломами III-го ступеня за кращі наукові роботи були нагороджені студенти першого курсу Андрій Луговий та Микола Яресько. Науковий керівник: доцент кафедри нарисної геометрії та графіки, к.т.н., Погорілий Дмиитро Федорович.

А також дипломами нагороджені студенти Дмитро Крутько та Луїза Василенко

Зав. кафедри к.т.н. доцент Воронцов Олег Вікторович

- викладацька: кабінет 327, навчальний корпус «Ц»

- сайт кафедри http://ngig.pntu.edu.ua

- e-mail  uaag.poltava2012@gmail.com