Кафедра нафтогазова інженерія та технології

Винников Юрій Леонідович – доктор технічних наук, професор, виконуючий обов’язки директора навчально-наукового інституту нафти і газу, професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, дійсний член Академії будівництва України (АБУ), за розробку експериментально-теоретичних основ математичного моделювання взаємодії фундаментів з ущільненими ґрунтами – лауреат премії АБУ ім. академіка М.С. Буднікова (2013 р.), член міжнародного товариства з механіки ґрунтів і геотехніки (ISSMGE).

Основні напрямки наукової діяльності: розрахунок і проектування об’єктів нафтогазового та гірничо-збагачувального комплексів; дослідження, розрахунок і проектування основ і фундаментів з ущільненням ґрунту, зокрема із реалізацією чисельних та імовірнісних методів; обстеження і проектування фундаментів при реконструкції споруд, розробка норм проектування.

Автор 12 монографій, 3 підручників, 10 навчальних посібників, 10 нормативних документів, 45 патентів на винаходи, понад 400 наукових праць, науковий керівник 12 кандидатів наук. Учасник міжнародних наукових конференцій у Парижі, Сеулі, Баку, Лондоні та ін. Викладає курси: «Фізика нафтового та газового пласта»; «Основи гідрогеології та інженерної геології»; «Методологія науково-дослідницьких робіт; «Основи патентознавства».

E-mail: vynnykov@ukr.net


Харченко Максим Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри нафтогазової інженерії та технологій Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених, лауреат премії АБУ імені академіка М.С. Буднікова (2016 р.), лауреат премії Президента України для молодих учених (2018 р.).

E-mail: kharchenkoMO@ukr.net


Макаренко Валерій Дмитрович - професор, доктор технічних наук Украïни; Професор, доктор технічних наук Росіï; Заслужений діяч науки Росіï; Почесний нафтовик Росіï; Заслужений винахідник Росіï.

Закінчив: Киïвський будівельний технікум – кваліфікація: технік-гідротехнік; Хабаровський інженерно-будівельний інститут – кваліфікація: інженер-гідробудівельник; Киïвський політехнічний Інститут – кваліфікація: інженер-механік; Аспірантуру Інститута електрозварювання ім.Є.О.Патона Національноï академïі наук Укрaïни. Науковим керівником був Віце-Президент академіï наук Украïни, академік НАНУ Походня І.К. Навчався і працював в Національній академïі наук 9 років, потім 24 роки - в Західній Сибірі, де керував будівництвом нафтогазопроводів, об’єктів нафтових родовищ, промислових та цивільних підприємств. Виконав більше 80 науково-дослідних договорів та проектів з газовими, нафтовими, машинобудівними компаніями й концернами, металургійними та трубопрокатними заводами Украïни, Росіï та Європи.

Тема кандидатськоï дисертаціï: “Дослідження і розробка універсальних фтористо-кальцієвих електродів з покращеними зварювально-технологічними властивостями” - захистив в 1984р. в Інституті електрозварювання ім..Є.О.Патона НАНУ.

Тeма докторськоï дисертаціï: “Технологічні і металургійні принципи створення електродів основного виду для зварювання металоконструкцій нафтогазових об’єктів” – захистив в 1998р. в Південно-Уральському федеральному технічному університеті - ЧПІ (м.Челябінськ, Росія).

Ностріфікацію (переатестацію) докторськоï дисертаціï в Украïні проходив в Приазовському державному технічному університеті (м.Маріуполь - в 2010р.).

Вчене звання “професора” присвоєно по кафедрі “Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів”.

Під моïм науковим керівництвом захистились 5 докторів і 20 кандидатів наук в технічній галузі.

За вклад в розвиток нафтогазовоï, машинобудівноï та металургійноï галузей присвоєні Державні звання - Лауреата премій Міністерств паливно-енергетичноï, металургійноï і нафтовоï промисловості СРСР і Росіï.

Опублікував близько 630 наукових праць, з них 50 монографій, наукових і навчальних посібників. Надрукував близько 20 робіт в іноземних журналах, зокрема “Welding International”, які входять до Міжнародноï науковоï метричноï бази “Scopus”, причому індекс основних робіт складає h=4.

Був фаховим спеціалістом в галузі будівництва, зварювального виробництва, металургіï, корозіï, холодостійкості, міцності й надійності металоконструкцій та енергетично-транспортних систем, а також інженерно-екологічноï безпеки технічних систем та технологічних середовищ.

В ПолтНТУ займаю посаду “професора” кафедри “Нафтогазовоï інженеріï та технологіï”. Викладаю предмети “Антикорозійний захист трубопроводів” та “Основи наукових досліджень”.

Вхожу в склад дисертаційноï Вченоï ради із захисту дисертацій по спеціалізаціï “Будівельні конструкціï та будівлі”. Керую науковими роботами, які висуваються на Всеукраïнський конкурс студентських наукових робіт.

На своï науково-дослідницькі роботи маю “Сертифікати якості” Європи та США.

В 2018 році представлена науково-практична робота “ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ДОВГОТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В КОРОЗІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ” на премію Кабінета Міністрів Украïни (роботу висунув Національний університет біоресурсів і природокористування Украïни ) та в 2019 році науково-практична робота “СТВОРЕННЯ ТА ШИРОКЕ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАФТОГАЗОВОЇ ТА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ” на Державну премію Украïни з науки і техніки (роботу висуває Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАНУ).


Дмитренко Вікторія Іванівна – доцент, кандидат технічних наук, доцент, Doctor of Philosophy

Сфера наукових інтересів: підвищення надійності експлуатації газоконденсатних родовищ в умовах гідратоутворення та вуглекислотної корозії

Автор 77 наукових публікацій, з них 22 статей у фахових виданнях, у т. ч. 2 статті у журналах, що індексуються у базі даних Scopus, 4 міжнародні публікації, 3 патенти України на корисну модель, 1 свідоцтво авторського права на твір, 10 публікацій зі студентами. Сумісно із співавторами підготовлений 2 навчальні посібники, один з яких з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Кількість навчально-методичних публікацій – 25.

Викладає навчальні дисципліни «Розробка та експлуатація нафтових та газових родовищ», «Основи технології експлуатації», «Бурові технологічні рідини», «Основи морських технологій», «Основи нафтогазової справи».

E-mail: dmytr.v@gmail.com


Ларцева Ірина Ігорівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій ПолтНТУ, стипендіат стипендії міського голови (2018 р.), за впровадження штучної основи для промислових будівель – лауреат премії АБУ ім. академіка М.С. Буднікова (2016 р.), член Спілки буровиків України, член Всеукраїнського товариства з механіки ґрунтів і геотехніки.

Основні напрямки наукової діяльності: розрахунки і проектування об’єктів нафтогазового комплексу в складних інженерно-геологічних умовах, дослідження і удосконалення методики розрахунку штучних ґрунтових масивів.

Автор 2 навчальних посібників, 1 монографії і понад 50 наукових праць. Викладає курси: «Основи нафтогазової справи»; «Прогнозування нафтогазоносності надр»; «Технологія видобутку газу»; «Геотехнології гірництва»; «Нафтогазопромислова геологія».

E-mail: lartsevairyna@gmail.com


Педченко Лариса Олексіївна – доцент кафедри.

Коло наукових інтересів: нетрадиційні джерела вуглеводнів, газогідратні технології в нафтогазовій галузі.

Основні предмети: експлуатація свердловин на підземних сховищах газу, промислова геофізика та інтерпретація даних досліджень, альтернативні джерела вуглеводнів та газогідратні технології в нафтогазовій галузі.

Автор 2-х монографій, понад 50 статей, 12 патентів України на винаходи і корисні моделі.

E-mail: pedchenkomm@ukr.net


Педченко Михайло Михайлович – доцент кафедри.

Коло наукових інтересів: нетрадиційні джерела вуглеводнів, газогідратні технології в нафтогазовій галузі.

Основні предмети: промислова геофізика та інтерпретація даних досліджень, альтернативні джерела вуглеводнів та газогідратні технології в нафтогазовій галузі.

Автор 2-х монографій, понад 50 статей, 14 патентів України на винаходи і корисні моделі.

E-mail: pedchenkomm@ukr.net


Петраш Олександр Васильович – к.т.н., доцент кафедри НГІТ.

Сфера наукових інтересів: 3-D геологічна інтерпретація даних сейсмічних досліджень родовищ вуглеводнів. Дослідження рівня впливу факторів рецептури розчину на механічні характеристики цементного каменю для цементування свердловин. Технічне нормування у нафтогазовій справі.

Автор 30 наукових публікацій у періодичних наукових виданнях. Член спілки інженерів нафтовиків SPE.


Петраш Руслан Васильович – к.т.н., доцент кафедри НГІТ.

Сфера наукових інтересів: 3-D моделювання процесів розробки родовищ вуглеводнів. Дослідження впливу добавок на механічні характеристики цементного каменю для цементування свердловин.

Автор 30 наукових публікацій у періодичних наукових виданнях. Член спілки інженерів нафтовиків SPE.


Петруняк Марина Валентинівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри нафтогазова інженерія та технології.

Сфера наукових інтересів: аналіз та удосконалення систем збору і підготовки газопромислової та нафтопромислової продукції, екологічні аспекти у нафтогазовій галузі, дослідження властивостей інгібіторів гідратоутворення та корозії.

Має понад 40 наукових і науково-методичних праць, 10 патентів на корисну модель.

Викладає дисципліни: «Збір і підготовка нафтопромислової та газопромислової продукції», «Eкологічна безпека нафтогазових родовищ і комунікацій»

E-mail: marinamarina230679@gmail.com


Рой Микола Миколайович.

Розробка та впровадження технологій, способів та технічних засобів для освоєння, випробування і дослідження свердловин

Розробка та впровадження сучасних методів інтерпретації результатів досліджень свердловин, що дають змогу аналітично визначати їх ємнісні і фільтраційні параметри, межі технологічного коридору експлуатації, початкові запаси продукції і т.д.

70 публікацій у фахових вітчизняних та міжнародних виданнях, в т.ч. 14 патентів України


Рубель Вікторія Петрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри наф-тогазова інженерія та технології.

Сфера наукових інтересів: Дослідження методів інтенсифікації нафтових, газових і газоконденсатних родовищ

Має понад 50 наукових і науково-методичних праць,1 монографію.

Викладає дисципліни: «Технологія видобутку газу», «Розробка та експлу-атація нафтових газових та конденсат них родовищ»

E-mail: veca.rubel@gmail.com


Нестеренко Тетяна Миколаївна – доцент, кандидат технічних наук.

Має понад 40 наукових і науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: Моделювання систем збору та підготовки вуглеводнів у програмних комплексах, що призначені для розрахунку стаціонарних і динамічних режимів роботи технологічних схем збору і підготовки нафти, газу та нафтопродуктів і об’єднують масообмінну, теплообмінну апаратуру, трубопроводи тощо. Імовірність безвідмовної роботи з’єднань магістральних нафтогазопроводів.

Викладає дисципліни: «Проектування систем збору і підготовки вуглеводнів», «Трубопровідний транспорт нафти та нафтопродуктів» та «Трубопровідний транспорт газу».


Зімін Олег Леонідович – старший викладач кафедри. Працює на кафедрі з 2005 року.

Має більше 10 фахових статей.

Основні дисципліни, що викладаються: Теоретичні основи гідродинамічного моделювання; Проектування розробки нафтових родовищ; Проектування розробки газових та газоконденсатних родовищ; Новітні методи інтенсифікації видобування нафти і газу.

Наукові інтереси: Інтенсифікація видобування нафти і газу кислотними обробками та за допомогою гідророзриву пласта; розробка родовищ вуглеводнів у карбонатних колекторах; лабораторні дослідження гірських порід та флюїдів; гідродинамічне моделювання родовищ вуглеводнів; розробка нетрадиційних джерел вуглеводнів.


 

Ляшенко Анна Вікторівна – старший викладач кафедри нафтогазової інженерії та технологій.

Сфера наукових інтересів: дослідження гідратоутворення в свердловинах, підвищення їх експлуатаційної надійності.

Має понад 10 наукових і науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Технологія видобутку нафти», «Збір і підготовка нафтогазопромислової продукції», «Проектування розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ»

E-mail: anliashenko14@gmail.com


Мангура Андрій Миколайович – старший викладач кафедри. Працює на кафедрі з 2006 року.

Має більше 50 наукових публікацій.

Основні дисципліни, що викладаються: Дослідження та підземний ремонт свердловин; Ускладнення та аварії в бурінні свердловин; Фізика пласта.

Наукові інтереси: Магнітна активація складу нафти як метод боротьби з АСПВ; розробка родовищ вуглеводнів з високим вмістом АСПВ; лабораторні дослідження флюїдів.


Сизоненко Анатолій Вадимович – старший викладач кафедри нафтогазової інженерії та технологій.

Закінчив у 2009 році Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ОКР «магістр інженерної механіки», за спеціальністю «Обладнання нафтових і газових промислів»

Наукові напрямки: Удосконалення технології спалювання водоемульсійних палив з метою диверсифікації енергетичних мазутів; Прогнозування залишкового ресурсу бурильних труб за зміною їх фізико-механічних характеристик.

Викладання дисциплін: Технічна діагностика бурового обладнання та інструменту; Машини та обладнання для видобування нафти і газу, Випробування бурового та нафтогазопромислового обладнання.


Ткаченко Микола Володимирович – асистент кафедри нафтогазової інженерії та технологій, навчальний майстер кафедри нафтогазової інженерії та технологій за сумісництвом, член Спілки буровиків України.

Закінчив в 2007 році Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю “Обладнання нафтових і газових промислів” ОКР “Спеціаліст”

Дисципліни, що викладає: Машини і обладнання для видобутку нафти і газу; Проектування бурового і нафтогазопромислового обладнання; Нафтогазопромислові машини і комплекси; Випробування бурового та нафтогазопромислового обладнання.

Проводить аналітичні дослідження за темою: “Аналіз напружено-деформованого стану пари статор-ротор гвинтових вибійних двигунів з метою прогнозування їх ефективного моторесурсу при бурінні нафтових і газових свердловин”.

Список публікацій:

 • Индукционный разогрев ж/д цистерн для интенсификации процесса слива вязких нефтепродуктов / Н. В. Ткаченко // Качество минерального сырья : сб. науч. тр. / Академия горных наук Украины, КВУЗ “КНУ”, Исполнительный комитет Криворожского городского совета [и др.]. – Кривий Ріг : [б. и.], 2014. С. 288 – 292.
 • Промислові системи індукційного підігрівання залізничних цистерн для інтенсифікації процесу зливу в’язких нафтопродуктів / М. В. Ткаченко // Качество минерального сырья : сб. науч. тр. Т. 1 / Академия горных наук Украины, ГВУЗ “КНУ” ; [редкол.: Ю. Г. Вилкул и др.]. – Кривой Рог : ФЛП Чернявский Д. А., 2017. С 455 – 462.
 • Увеличение моторесурса винтовых забойных двигателей за счет упрочнения поверхностного слоя их роторов / Н. В. Ткаченко // Вісник Криворізького національного університету. Випуск 41. – ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2016. С 37 – 40.
 • Сучасні напрями вдосконалення систем приготування та очищення бурових розчинів / Білецький В.С., Ткаченко М.В. // Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Збірник наукових праць, Серія: Галузеве машинобудування, будівництво, Полтава, 2016. - Випуск 2 (47). – ст.. 301-310.
 • Збагачення техніка та технології при приготуванні й регенерації бурових розчинів / Білецький В.С., Ткаченко М.В. // Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник. –Дніпро, Нац. гірн. університет. - 2017. – Вип.65(106). – С. 29 - 40.
 • Проектування бурового і нафтогазопромислового обладнання / [Білецький В.С., Вітрик В.Г., Матвієнко А.М., Орловський В.М., Савик В.М., Рой М.М., Молчанов П.О, Дорохов М.А., Сизоненко А.В., Проскурня М.І., Дегтярьов В.Л., Шумейко О.Ю., Кулакова С.Ю., Ткаченко М.В. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 192.] ISBN 978-966-616-135-5 (Навчальний посібник)
 • Патент України на корисну модель UA 104526 U, E21B 33/06. Превентор / А.В. Сизоненко, В.С. Білецький, М.В. Ткаченко, Демидов Д.В. – № u201506537; заявл. 03.07.2015; опубл. 10.02.2016. – Бюл. № 3/2012.
 • Патент України на корисну модель UA 61963 U, E21B 21/00. Регульований клапан розподільного жолоба блока очистки бурового розчину / П.В. Туржанський, М.В. Ткаченко. – № u201014873; заявл. 13.12.2010; опубл. 10.08.2011. – Бюл. № 15/2011.
 • Матвієнко А.М., Сизоненко А.В, Ткаченко М.В. Методичні вказівки до виконання дипломного та курсового проекту з дисципліни "Машини та обладнання для видобутку нафти і газу" для студентів галузі знань 0503 "Розробка корисних копалин" всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 26с.
 • Савик В.М., Молчанов П.О., Ткаченко М.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу «Монтаж бурового та нафтопромислового обладнання» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 43 с.
 • Молчанов П.О., Ткаченко М.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-практичної роботи з дисципліни "Нафтогазопромислове обладнання" для студентів напряму освіти 6.050304 "Нафтогазова справа" всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 19 с.


Сердюкова Ольга Олексіївна – завідувач навчальної лабораторії кафедри нафтогазової інженерії та технологій.

Кафедра нафтогазової інженерії та технологій є випусковою і готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями:

 • 185 «Нафтогазова інженерія та технології»;
 • 184 «Гірництво»;
 • 103 «Науки про Землю».

Підготовка фахівців за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» здійснюється за бакалаврським і магістерським рівнями вищої освіти.

Також на кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

Ступінь вищої освіти «бакалавр»

Термін навчання – 4 роки (прискорена форма – 2 роки 10 місяців).

Може обіймати первинні посади і працювати під керівництвом спеціаліста чи магістра, а за наявності виробничого досвіду – самостійно.

Професійна підготовка здійснюється за такими дисциплінами:

обов’язкові: економіка підприємства; інформаційні технології у нафтогазовій інженерії; електротехніка та електропостачання; нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка; опір матеріалів; основи метрології, стандартизації та контроль якості; безпека людини; основи екології; теоретична механіка; теорія машин і механізмів; гідравліка; матеріалознавство; фізика пласта; основи нафтогазової справи; термодинаміка, теплопередача та теплосилові установки;

вибіркові:

Блок 1 (видобування нафти і газу): матеріали та реагенти в нафтогазовидобутку; теоретичні основи гідродинамічного моделювання; технологія видобутку нафти; нафтогазопромислове обладнання; буріння нафтових і газових свердловин; технологія видобутку газу; промислова геофізика та інтерпретація даних досліджень; розробка та експлуатація нафтових, газових та газоконденсатних родовищ; нафтопромислова геологія; збір і підготовка нафтопромислової та газопромислової продукції; хімія нафти, газу та пластової води; основи автоматизації виробничих процесів; теоретичні основи фазових перетворень у вуглеводневій сировині; освоєння свердловин; дослідження та підземний ремонт свердловин; експлуатація підземних сховищ газу; теоретичні основи інтенсифікації видобутку вуглеводнів; механіка гірських порід;

Блок 2 (обладнання нафтових і газових промислів): механіка машин; теорія технічних систем; основи теорії споруд; проектування металевих конструкцій; технологічні основи машинобудування; підйомно-транспортні машини; технологія буріння нафтових і газових свердловин; основи технології експлуатації; моделювання технологічних процесів і конструкцій; гідромашини і компресори; машини та обладнання для буріння нафтогазових свердловин; машини та обладнання для видобутку нафти і газу; технічна діагностика бурового і нафтогазопромислового обладнання; монтаж бурового та нафтогазопромислового обладнання.

Невід’ємною складовою частиною підготовки студентів є навчально-ознайомча, 2 технологічних та фахова практики, які проводиться на підприємствах нафтогазового сектора: нафтогазовидобувних, бурових, геологорозвідувальних, а також підприємствах сервісного блоку (ремонтних, монтажних та обслуговуючих).

Відповідно до заздалегідь укладених договорів для студентів проводяться екскурсії на підприємства бурового та нафтопромислового профілю, що розташовані як в Полтавській області так і за її межами.

Ступінь вищої освіти «магістр»

Термін навчання – 1,5 роки після здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр».

Професійна підготовка здійснюється за такими дисциплінами:

Безпека в галузі та в надзвичайних ситуаціях; економіка підприємства нафтогазового комплексу;

Блок 1 (видобування нафти і газу): проектування розробки нафтових родовищ; новітні методи інтенсифікації видобутку нафти і газу; оптимізація технології видобування вуглеводнів; проектування розробки газових та газоконденсатних родовищ; проектування систем збору і підготовки вуглеводнів; надійність та ризики в нафтогазовій справі; екологічна безпека нафтогазових промислів та комунікації; альтернативні джерела вуглеводнів та газогідратні технології в нафтогазовій галузі; геологічне та гідродинамічне моделювання родовищ нафти і газу та процесів нафтогазовидобування;

Блок 2 (обладнання нафтових і газових промислів): нафтопромислові машини і комплекси; випробування бурового і нафтогазопромислового обладнання; бурові машини і комплекси; розрахунки працездатності бурового і нафтогазопромислового обладнання; монтаж бурового обладнання; монтаж нафтопромислового обладнання; проектування бурового і нафтогазопромислового обладнання; основи патентознавства: якість бурового і нафтопромислового обладнання; силовий привод установок для буріння та ремонту свердловин; раціональна експлуатація і надійність бурового та нафтогазопромислового обладнання; технологія виготовлення і ремонт машин нафтогазової галузі; основи конструювання і науково-дослідної роботи студентів.

Основні місця роботи та посади:

Випускники кафедри нафтогазової інженерії та технологій працюють на нафтогазовидобувних підприємствах, у науково-дослідних, проектно-конструкторських організаціях, навчальних закладах (вузах, коледжах) нафтогазового профілю України, на базах виробничого обслуговування, на компресорних і насосних станціях, магістральних газо- і нафтопроводах, у відділах нафтовидобувних управлінь і управлінь бурових робіт, монтажних організаціях нафтової і газової промисловості на інженерних посадах, на яких займають посади керівників, головних і провідних спеціалістів, начальників управлінь та відділів.

Багато випускників працюють на спільних підприємствах та в іноземних компаніях на території України і за кордоном – в державах Європи, Азії, Америки та Африки.

Основні роботодавці:

Підготовка фахівців за спеціальністю 184 «Гірництво» здійснюється за бакалаврським рівнем вищої освіти.

Ступінь вищої освіти «бакалавр»

Термін навчання – 4 роки (прискорена форма – 2 роки 10 місяців).

Може обіймати первинні посади і працювати під керівництвом спеціаліста чи магістра, а за наявності виробничого досвіду – самостійно.

Професійна підготовка здійснюється за такими дисциплінами:

обов’язкові: нарисна геометрія, інженерна графіка; прикладна механіка; гідроаеромеханіка в бурінні; термодинаміка, теплопередача і ТСУ; основи електрифікації; моделювання процесів буріння; основи метрології, стандартизації та контроль якості; безпека людини; основи гірничого виробництва; основи теорії транспорту; геотехнології гірництва; гідравліка; матеріалознавство; механіка машин; нафтогазова механіка; основи менеджменту; основи нафтогазової справи; технологія буріння нафтових і газових свердловин; закінчування свердловин; економіка підприємства;

вибіркові: машини та обладнання для буріння нафтогазових свердловин або вибійні бурові машини; розробка та експлуатація нафтових та газових родовищ або основи технології експлуатації; ускладнення та аварії при бурінні або ремонтно-відновлювальні роботи в свердловинах; бурові технологічні рідини або попередження та ліквідація флюїдопроявлень; геофізичні дослідження свердловини або промислова геофізика; основи захисту інформації або бурові вибійні двигуни; промислова геологія і гідрогеологія або основи петрографії; технічна діагностика бурового обладнання та інструменту або буріння похило-скерованих свердловин; геодезія або основи фізико-хімії бурових і тампонажних розчинів; електрообладнання бурових установок або спецрозділи математики; руйнування гірських порід при бурінні або основи мінералогії; основи наукових досліджень або комп’ютеризація технологічних розрахунків в бурінні; основи морських технологій або буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини.

Невід’ємною складовою частиною підготовки студентів є навчально-ознайомча, 2 технологічних та фахова практики, які проводиться на підприємствах нафтогазового сектора: нафтогазовидобувних, бурових, геологорозвідувальних, а також підприємствах сервісного блоку (ремонтних, монтажних та обслуговуючих).

Відповідно до заздалегідь укладених договорів для студентів проводяться екскурсії на підприємства бурового та нафтопромислового профілю, що розташовані як в Полтавській області так і за її межами.

Основні місця роботи та посади:

Спеціальність «Гірництво» є унікальною багатопрофільною гірничою спеціальністю, яка не прив’язана тільки до підприємств нафтогазової промисловості. Її випускники з успіхом можуть працювати як на бурових, так і на гірничо-видобувних підприємствах (шахти, кар’єри, золотодобувні артілі, копальні), в геологорозвідувальній галузі, в будівельних організаціях різного профілю (цивільне, підземне, шахтне будівництво, прокладка комунікацій), в науково-дослідних і конструкторських організаціях. Ця спеціальність є дуже мобільною та інтернаціональною (можна працювати вахтовим методом в інших областях України або в країнах Світу, перехід з галузі в галузь є легким і не потребує суттєвої перекваліфікації)

Підготовка фахівців за спеціальністю 103 «Науки про Землю» здійснюється за бакалаврським рівнем вищої освіти.

Ступінь вищої освіти «бакалавр»

Термін навчання – 4 роки (прискорена форма – 2 роки 10 місяців).

Може обіймати первинні посади і працювати під керівництвом спеціаліста чи магістра, а за наявності виробничого досвіду – самостійно.

Професійна підготовка здійснюється за такими дисциплінами:

обов’язкові: екологія з основами нафтогазової геоекології; загальна геологія; матстатистика та обробка геологічної інформації; основи гідрогеології та інженерної геології; основи геохімії; основи геофізики; безпека людини; мінералогія; історична геологія з основами палеонтології; структурна геологія та геокартування; геологорозвідувальна справа; петрографія; літологія; геологія родовищ корисних копалин; геотектоніка; регіональна геологія; економічна геологія; нафтогазопромислова геологія; нафтогазоносні провінції світу; технологія видобутку нафти і газу; геоморфологія з основами четвертинної геології; геологія нафти і газу; пошуки та розвідка родовищ нафти і газу;

вибіркові: матеріали та реагенти нафтогазовидобутку або теоретичні основи фазових перетворень у вуглеводневій сировині; фізика пласта або гідравліка; основи буріння свердловин або буріння нафтових і газових свердловин; основи розробки та експлуатації нафтових та газових родовищ або основи технології експлуатації; геологічна інтерпретація геофізичних даних або промислова геофізика та інтерпретація даних досліджень; геологічні особливості нафтогазоносних районів або теоретичні основи гідродинамічного моделювання; освоєння та дослідження нафтових та газових свердловин або дослідження та підземний ремонт свердловин; основи геоінформатики або основи наукових досліджень; підземна газогідродинаміка або гідравліка та підземна газодинаміка; механіка гірських порід або освоєння свердловин; геодинаміка або хімія нафти, газу та пластової води; мікропалеонтологія або палеонтологія; прогнозування нафтогазоносності або корисні копалини України та методика їх прогнозування; геологічна будова та спадщина Полтавщини або геологопромислові дослідження.

Невід’ємною складовою частиною підготовки студентів є практика топографічна, з загальної геології; бурова практика; практика геологозйомочна з компонентами геофізики та гідрогеології; фахова практика.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка більше двадцяти років здійснює підготовку фахівців нафтогазового профілю.

За цей час в університеті була створена навчально-лабораторна база, на основі якої здійснюється підготовка студентів для нафтогазової галузі. Нами виконується поетапна робота по розгалуженню та вдосконаленню стендового обладнання, яке відтворює робочі процеси, що супроводжують роботу нафтогазовидобувних технологічних комплексів.

Аудиторія 110-Л «Науково-виробнича лабораторія промивальних рідин»

Лабораторія призначена для дослідження різних за складом бурових розчинів, укомплектована обладнанням за системою API та ГОСТ, для якісного контролю параметрів бурового розчину. Обладнання лабораторії дозволяє вимірювати технологічні параметри промивальної рідини та її реологічні параметри до температури 90℃. Лабораторія має свідоцтво відповідності стану системи вимірювань відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005, тому окрім учбових занять і наукових досліджень може надавати послуги з контролю параметрів бурового розчину на замовлення компаній та підприємств. Загальна площа лабораторії складає 125,04 м2.

 

 

 

 

Аудиторія 403-Ф та 404-Ф

«Лабораторія 3d моделювання та 3d проектування в нафтогазовій галузі» та «Лабораторія 3d візуалізації та нафтогазової інженерії»

На кафедрі впроваджені сучасні комп’ютерні технології. Створені лабораторія 3d моделювання та 3d проектування в нафтогазовій галузі та лабораторія 3d візуалізації та нафтогазової інженерії, які обладнано комп’ютерами для роботи студентів, викладачів та аспірантів, з учбової та наукової роботи. В даних аудиторіях проведена університетська мережа, що дає змогу виходу до мережі Інтернет.

Супровід лекційного матеріалу з дисциплін: «Проектування розробки нафтових родовищ», «Проектування розробки газових та газоконденсатних родовищ», «Моделювання процесів буріння», «Геологічне та гідродинамічне моделювання родовищ нафти і газу та процесів нафтогазовидобування», візуалізація результатів практичних та лабораторних занять, курсових робіт (проектів) та магістерських робіт.

Комп’ютерний клас лабораторії 3d моделювання та 3d проектування в нафтогазовій галузі, який забезпечує виконання начального плану освітньо-професійної програми «Нафтогазова інженерія та технології» за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» укомплектований ліцензованими пакетами програм Schlumberger: Petrel Geology & Modeling, Eclipse та Techlog.

 

Аудиторія 405-Ф та 406-Ф

«Лабораторія фізики нафтового, газового пласта» та «Лабораторія пластових рідин і газів»

Навчальні лабораторії фізики нафтового, газового пласта (кількість робочих місць: 24 чол.) та пластових рідин і газів (кількість робочих місць 15 чол.) є підрозділом кафедри нафтогазової інженерії та технологій, які забезпечують проведення лабораторно-практичних занять із дисциплін фізика нафтового та газового пласта, технологія видобутку нафти і газу, збір і підготовка нафтопромислової та газопромислової продукції та ін.

Мета – забезпечення оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці, формування та розвиток практичних умінь і навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності та прийняття, самостійних рішень у реальних ринкових виробничих умовах, формування творчого підходу до практичної діяльності, виховання в майбутніх фахівців, потреби систематично оновлювати свої знання та застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

Навчальні лабораторії розміщені у лабораторному навчальному приміщенні 72 м2 та 48 м2, окремо виділена препараторська з шафами (стелажами, столами) для зберігання навчально- методичної літератури, хімічного посуду, препаратів тощо. Лабораторії забезпечені технічними засобами навчання, приладами, обладнанням, персональним комп’ютером з відповідним програмним забезпеченням. Тематичне оформлення лабораторії забезпечує кафедральну спрямованість, відповідає тематиці дисциплін та естетиці оформлення.

 

Лабораторний полігон, корпус Н

Використовуються для демонстрації основних методів видобутку вуглеводнів:

 • свердловина №1 – моделювання фонтанного і газліфтного методів видобутку; підключена до насосного та компресорного обладнання лабораторії і дає можливість моделювати умови реальних свердловин: регулювати дебіт, пластовий тиск, наявність та вміст газового фактору
 • свердловина №2 – обладнана свердловинною штанговою насосною установкою з приводом – балансирним верстатом качалкою;
 • свердловина №3 – обладнана установками електровідцентрових занурених насосів;
 • свердловина №4 – моделювання процесів капітального ремонту свердловин та інтенсифікації видобування нафти і газу, обладнана агрегатом для капітального ремонту свердловин.

Супровід лекційного матеріалу з дисциплін: «Випробування бурового та нафтогазопромислового обладнання», «Оптимізація технології видобування вуглеводнів».

Аудиторія 020-А «Лабораторія бурового та нафтопромислового обладнання»

Лабораторія для учбового процесу оснащена: навчально-демонстраційним стендом «Глибинні штангові насоси», навчально-демонстраційним стендом «Насосно-компресорні труби та з’єднувальні елементи до них», навчально-демонстраційним стендом «Насосні штанги та з’єднувальні елементи до них», навчально-демонстраційним стендом «Трубні та штангові ключі для проведення СПО».

Супровід лекційного матеріалу з дисциплін: «Механіка машин»; «Моделювання процесів буріння»; «Основи морських технологій». Проведення занять в інтерактивному режимі.

 

 

 

Аудиторія 021-А «Лабораторія технології буріння і експлуатації свердловин»

Лабораторія для учбового процесу оснащена: демонстраційним стендом роботи газового сепараційного обладнання, вертикальним газовим сепаратором вихрового типу СГВ-7-150, також в лабораторії знаходяться зразки породоруйнівного інструменту, муловідділювач ІГ-45 М, буровий насос НБ-32, компресор К5-М, бурові ключі УМК, автоматичний ключ буровика АКБ-3М2, гідравлічний індикатор ваги ГІВ-6-М2-1, вертикальний шламовий насос ВШН-150, горизонтальний шламовий насос 6Ш8, турбокомпресор дизельного двигуна Wola H-12, плашковий превентор ППГ 230х35, зразки багаторядних ланцюгів трансмісії бурової установки БУ-5000ДГУ, буровий вертлюг УВ-320.

Супровід лекційного матеріалу з дисциплін: «Нафтогазова механіка»; «Бурове обладнання»; «Технічна діагностика бурового обладнання та інструменту»; «Електрообладнання бурових установок»; «Буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини». Проведення занять в інтерактивному режимі.

 

 

 

 

Науково-дослідницька діяльності кафедри нафтогазової інженерії та технологій проводиться за такими основними напрямами:

 1. Інтенсифікація видобутку вуглеводнів зі слабопроникних колекторів таких, як низькопроникні, заглинизовані, глибокозалягаючі карбонатні поклади і пісковики, а також, покладів високов’язких смолисто-парафінистих нафт і природних бітумів.
 2. Вирішення проблеми обводнення свердловини шляхом прогнозування даного процесу і пошуку найбільш ефективних хімічних композицій та технологій при максимальному врахуванні фізики пласта, термобаричних умов і рівня їх обводнення.
 3. Дослідження процесів гідратоутворення та пошук нових ефективних інгібіторів гідратоутворення. Розроблення газогідратних технологій в газопромисловому комплексі України.
 4. Вивчення проблеми корозії нафтогазопромислового обладнання; відкладів солей, парафінів і смол; руйнування нестійких колекторів; розробляємо рекомендації і технологічні рішення для їх запобігання або мінімізації в кожному конкретному випадку.
 5. Використання геотермальної енергії пластових вод відпрацьованих свердловин з вилученням розчиненого газу і цінних компонентів.

Наукові дослідження на кафедрі нафтогазової інженерії та технологій формуються, виходячи із сучасних проблем нафтогазової промисловості та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку й удосконалення розробки та експлуатації родовищ нафти та газу.

За даними напрямками працюють наукові гуртки студентів, організовуються наукові семінари викладачів та аспірантів, проводяться науково-практичні конференції.

У 2018 році викладачі кафедри розробляли такі держбюджетні теми:

 • «Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування та зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах» (науковий керівник – д.т.н., професор Винников Ю.Л., відповідальний виконавець – к.т.н., доцент Харченко М.О.)
 • «Дослідження впливу термодинамічних параметрів фазових переходів у системах із газовими гідратами на ефективність газогідратних технологій» (науковий керівник – д.т.н., професор Винников Ю.Л., відповідальний виконавець – к.т.н., доцент Харченко М.О.)

Результати виконання науково-дослідних тем кафедри оформлюються у вигляді звітів та оприлюднюються в монографіях, наукових статтях і на конференціях.

Загальний перелік публікацій кафедри у виданнях, що входять до міжнародних баз даних Scopus, Web of Science – 46.

Кафедра нафтогазової інженерії та технологій проводить підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру. Станом на 1 жовтня 2018 року на кафедрі навчається 7 аспірантів.

Науковці кафедри приймають безпосередню участь у наукових конференціях ПНТУ та поза його межами (Лондон, Баку, Вараждін, Варшава, Київ, Харків, Івано-Франківськ, Одеса, Кривий Ріг, Чернігів, Бердянськ, Дрогобич, ін.).

Викладачі кафедри систематично проходять стажування на підприємствах і організаціях м. Полтави, в провідних вітчизняних ВНЗ (Івано-Франківськ, Київ), науково-дослідних установах (ПАТ «Укрнафта» Нафтогазовидобувне управління «Полтаванафтогаз», ПАТ «Укргазвидобування», ФБУ «Укрбургаз» Полтавське ВБР тощо) та за кордоном (Румунія, Азербайджан, Хорватія).

6 провідні викладачі кафедри є членами SPE (Society of Petroleum Engeneering), 18 – Спілки буровиків України.

Важливим аспектом наукової діяльності кафедри є співробітництво з провідними вітчизняними та зарубіжними вченими.

Наукові зв’язки підтримуються з науковими центрами та провідними фаховими університетами Києва, Івано-Франківська, Харкова.

Також кафедра плідно співпрацює з науково-дослідними установами ДП «Науканафтогаз»; УкрНДІгаз; ДП «Укрнаукагеоцентр»; з Інститутами геофізики, відновлювальної енергетики, геологічних наук Національної академії наук України тощо.

Планується залучення програмного забезпечення Лабораторії 3-D візуалізації нафтогазових технологій до виконання наукових проектів, виконання замовлень нафтогазових компаній: розробки проектів на буріння, створення 3D-моделей газових і нафтових родовищ, моделювання розломів, підрахунку економічної ефективності і запасів родовищ тощо.

Кафедра нафтогазової інженерії та технологій ПолтНТУ активно співпрацює з організаціями нафто-газопромислового комплексу України. Свідченням тому є постійні конференції, семінари, воркшопи та тренінги за участі представників компаній та університету.

Викладачі та студенти кафедри підтримують зв'язки з представниками нафтогазовидобувних та сервісних компаній України: Укргазвидобування, Укрнафта, ДТЕК Нафтогаз, Schlumberger Ukraine, Weatherford Ukraine, Бурова Техніка, Геосинтез Інжинірінг, Укрнаукагеоцентр, Науканафтогаз, УкрНДІГаз, Полтавська газонафтова компанія, ГеоАльянс Груп, Укрнафтобуріння та багато інших.

За участі найбільшої в Україні приватної газовидобувної компанії ДТЕК Нафтогаз та компанії Геосинтез Інжинірінг в університеті створено лабораторію бурових розчинів та промивальних рідин, яка використовується фахівцями кафедри у навчальному процесі та науково-дослідницькій діяльності.

За участі найбільшої газовидобувної компанії України - Укргазвидобування та найпотужнішої у світі нафтогазосервісної компанії Schlumberger (Шлюмберже) у ПолтНТУ відкрито найсучаснішу в Україні лабораторію 3D моделювання та 3D візуалізації з використанням програмного комплексу PETREL.

Представники нафтогазового бізнесу постійно запрошують студентів університету на практику та діляться досвідом роботи у галузі. Після отримання диплому з нафтогазової інженерії випускники кафедри мають змогу отримати роботу у численних нафтогазовидобувних та сервісних організаціях Полтави та всієї України.

Міжнародне співробітництво є одним із пріоритетних напрямів розвитку кафедри нафтогазової інженерії та технологій.

Кафедрою нафтогазової інженерії та технологій здійснюється підготовка іноземних студентів, у тому числі іноземною мовою (англійською). За спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» в останні роки навчалися студенти з Алжиру, Анголи, Азербайджану, Камеруну, Китаю, Гани, Єгипту, Ємену, Індії, Іраку, Ірану, Казахстану, Кенії, Лівії, Намібії, Нігерії, Марокко, Саудівської Аравії, Сирії, Судану, Тунісу, Туркменістану, В’єтнаму та інших країн світу.

Науково-педагогічні працівники кафедри мають публікації у зарубіжних фахових виданнях та виданнях, що входять до міжнародних НМБД, у т.ч. SCOPUS.

Триває робота у напрямі покращення якості міжнародної академічної мобільності. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, зокрема кафедра нафтогазової інженерії та технологій, активно співпрацює з закордонними вищими навчальними закладами.

У 2017 – 2018 навчальному році відбулося 3 закордонних відрядження.

В.о. завідувача кафедри, к.т.н., доцент Харченко М.О. прийняв участь у міжнародній виставці та конференції «Освіта, спорт та туризм в Епоху Щастя і Могутності» (м. Ашхабад, Туркменістан, 2017 р.).

 

У рамках програми Еrasmus+ (Staff training mobility within the Erasmus program) к.т.н., доцент Ларцева І.І. у травні 2018 р. відвідала University of Oradea (м. Орадя, Румунія), факультет енергетичної інженерії та промислового менеджменту, кафедру енергетичної інженерії (Faculty of Energy Engineering and Industrial Management / Department of Energy Engineering).

У рамках проекту мобільності ознайомилася зі структурою університету, лабораторною базою факультету і кафедри безпосередньо, навчально-педагогічними підходами.

За програмою мобільності передбачено обмін досвідом між двома сторонами, тому з 14.05 по 24.05 ПолтНТУ відвідали делегати з Орадійського університету – проректор по академічній роботі м-р Марчель Рожка і доцент кафедри енергетичної інженерії м-с Кодруца Бендеа.

 

З 1 по 10 липня 2018 р. у межах програми Erasmus+ відбувся візит до університету North у м. Вараждін (Хорватія) д.т.н., проф. Ю.Л. Винникова. Було проведено ділові зустрічі з ректором університету, проф. Маріном Мілковичем, проректорами проф. Аніцею Хунет і проф. Даміром Вусічем, деканом, проф. Божо Солдо. Обговорено перспективи подальшого співробітництва наших університетів (обміну не лише викладачами, але й студентами), плануванню спільного міжнародного геотехнічного семінару тощо.

Вивчався хорватський досвід вищої освіти. Відбувся корисний обмін педагогічним досвідом з проф. Младеном Кранчецом, ст. викладачами, PhD Алексеєм Аніскіним і PhD Матієм Орешковічем, Жельком Косом.

Проведено спільні консультації бакалаврських робіт студентів університету North. Проф. Ю.Л. Винников взяв участь у workshop угорсько-хорватського проекту «Interreg».

 

4 жовтня 2018 р. делегація ПолтНТУ у складі д.т.н., проф., в.о. директора навчально-наукового інституту нафти і газу Ю. Винникова та старшого викладача А. Сизоненко взяли участь у гранд інаугурації нового академічного року в Опольському технологічному університеті (Польща).

З липня 2017 року функціонує студентське відділення міжнародної організації SPE (спілка інженерів-нафтовиків). Студенти-члени SPE беруть активну участь в міжнародних нафтогазових конгресах, конференціях, семінарах і програмах.

З 11 по 15 грудня 2017 року вони пройшли програму стажування за спеціальністю «Нафтогазова інженерія» на базі Азербайджанського державного університету нафти і промисловості.

 

10 – 12 квітня 2018 р. брали участь у головному заході East Meets West, головним лозунгом якого є «Незалежно від того, чи ви студент чи вчений, незалежно від того, чи приїхали ви із заходу або зі сходу – ми всі є частиною родини нафтогазової промисловості, і ця ідея є підставою для роботи Конгресу».

Студенти-члени SPE мали чудову можливість отримати корисні навички для участі у майбутніх міжнародних конференціях.

 

У травні 2018 р. започатковано новий проект – Вебінар з AUT (Amirkabir University of Technology) і IF SPE Student Chapter. Студенти мають можливість ознайомитися з останніми тенденціями нафтогазовидобувної галузі світу.

7 травня 2018 р. у Навчально-науковому інституті нафти і газу ПолтНТУ відбувся ІІ Міжнародний науково-практичний конгрес молодих науковців «Перспективи розвитку нафтогазових технологій».

Учасники конгресу із України, США, Єгипту, Камеруну, Анголи, Гани представили доповіді з тематики розвитку нафтогазових технологій. Крім основної теми також були висвітлені тези про екологічну безпеку на промислових об’єктах та важливість англійської мови, як інтернаціональної мови спілкування в нафтогазовій галузі. Делегати конгресу представляли різноманітні заклади та компанії, зокрема: Навчально-науковий інститут нафти і газу ПолтНТУ; Полтавський коледж нафти і газу ПолтНТУ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; ТОВ «НТП «Бурова техніка» та ін.

Захід пройшов в дружній атмосфері. Більшість тез доповідалися англійською мовою. Були також представлені доповіді французькою.

28 вересня 2018 р. у стінах університету підписали угоду між ПолтНТУ і Київською міською організацією роботодавців нафтогазової галузі. Вона передбачає реалізацію програми підготовки фахівців для нафтогазової галузі на базі ПолтНТУ. Нова програма навчання унікальна для України і у ній застосовуються методики Технологічного інституту Південної Альберти (Канада).

Кафедра реалізує угоди про співробітництво з міжнародними партнерами ПолтНТУ, а саме цього року студенти кафедри, навчаючись на магістратурі за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології», мали можливість навчатися в європейських вузах.

До Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

У нас навчаються студенти з Туркменістану, Анголи, Алжиру, Афганістану, Нігерії, Сирії, Тунісу, Марокко, Індії та інших. Викладання для цих студентів ведеться англійською мовою.

Підготовче відділення на базі ПолтНТУ здійснює підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України за інженерно-технічним та економічним спеціальностями.

Університет надає іноземним студентам житло в гуртожитку.

Прийом на навчання за програмами підготовки фахівців за ступенем вищої освіти бакалавра здійснюється за спеціальностями«Нафтогазова інженерія та технології», «Науки про Землю (геологія)» та «Гірництво».

Випускаюча кафедра нафтогазової інженерії та технологій, мають сучасну навчальну базу, котра включає: науково-виробничу лабораторію промивальних рідин; лабораторію фізики нафтового, газового та газоконденсатного пласта; лабораторію промивних рідин; лабораторний полігон; кабінет безпеки життєдіяльності; кабінет іноземної мови; спеціалізований мультимедійний кабінет; музей мінералів.

На кафедрі впроваджені сучасні комп’ютерні технології. Створені лабораторія 3d моделювання та 3d проектування в нафтогазовій галузі та лабораторія 3d візуалізації та нафтогазової інженерії, які обладнано комп’ютерами для роботи студентів, викладачів та аспірантів з учбової та наукової роботи. В даних аудиторіях проведена університетська мережа, що дає змогу виходу до мережі Інтернет. Комп’ютерний клас лабораторії 3d моделювання та 3d проектування в нафтогазовій галузі, укомплектований ліцензованими пакетами програм Schlumberger: Petrel Geology & Modeling, Eclipse та Techlog.

Науковий потенціал кафедр базується на винаходах та наукових працях викладачів. Сучасна технологічна база нафтогазових підприємств східноукраїнського нафтогазоносного регіону використовується випускаючими кафедрами для проведення лабораторних занять і проходження студентами технологічних практик.

Фактично всі студенти залучаються до науково-дослідницької роботи. На основі інтегрованих навчальних планів студенти факультету додатково мають можливість паралельно, починаючи з 4-го курсу, або після закінчення навчання, за 1,5...2 роки здобути другу вищу освіту зі спеціальностей економічного напряму. Паралельно з навчанням, студенти факультету також мають змогу отримати робітничі професії за більш ніж 20-тьма професіями нафтогазового спрямування. Випускники факультету користуються великим попитом на ринку праці.

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ, ЯКІ ДАЮТЬ ЦІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Полтава розташована у Придніпровсько-Донецькій западині території України, в якій на даний час видобувається, транспортується та переробляється до 80% нафти і газу. До регіону належать також значні частини територій Сумської, Харківської та Чернігівської областей, де проживають близько 8 млн. громадян України.

На цій території розташовані головні розвідувальні, бурові, видобувні, транспортувальні та переробні підприємства, на яких мають змогу працювати випускники. Після отримання диплома бакалавра, крім роботи на виробництві, випускники можуть продовжити навчання в нашому університеті для здобуття ступеня вищої освіти "магістр". Кращі випускники факультету, які мають глибокі знання та здібності до наукової роботи, після отримання диплома «магістра» мають можливість поступити до аспірантури для здобуття наукового ступеню кандидата та доктора технічних наук.

СТУПЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

«Нафтогазова інженерія та технології»

Кваліфікація: бакалавр із нафтогазової справи;

Основні місця роботи: технологічні, конструкторські та експлуатаційні відділи, промислові лабораторії нафтогазо-видобувних, транспортувальних та переробних підприємств, нафтогазові промисли та об’єкти з переробки та транспортування, нафтогазові комерційні фірми тощо.

СТУПЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

«Науки про Землю (геологія)»

Кваліфікація: бакалавр із геології

Основні місця роботи: геологорозвідувальні експедиції, геофізичні та бурильні партії, технологічні, конструкторські та експлуатаційні відділи, промислові геологічні лабораторії нафтогазо-видобувних, підприємств, нафтогазові промисли, нафтогазові комерційні фірми тощо.

СТУПЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

«Гірництво»

Кваліфікація: бакалавр із гірництва

Основні місця роботи: геологорозвідувальні експедиції, геофізичні та бурильні партії, технологічні, конструкторські та експлуатаційні відділи, промислові геологічні лабораторії нафтогазо-видобувних, підприємств, нафтогазові промисли, нафтогазові комерційні фірми тощо.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МАГІСТР»

«Нафтогазова інженерія та технології»

Кваліфікація: інженер з видобування нафти і газу

Основні місця роботи: технологічні, конструкторські та експлуатаційні відділи, промислові лабораторії, цехи капітального ремонту нафтогазо- видобувних, транспортувальних та переробних підприємств, нафтогазові промисли та об’єкти з переробки та транспортування, навчальні заклади, нафтогазові комерційні фірми.

Викликом XXI століття є отримання якісного результату від роботи, а не її тривалість. Тобто не важливо як довго ти працюєш над якимось завданням, а важливий сам результат, його користь для суспільства та конкретної галузі. Враховуючи сучасний доступ до величезної кількості інформації та технічного прогресу перед студентом постає виклик реалізувати себе, свій потенціал у конкретній галузі. А як відомо, робота, яка виконується з душею та в невимушених умовах завжди дає найкращі плоди. Тому на кафедрі нафтогазової інженерії та технології Полтавського національного технічного університету особлива увага приділяється студентському дозвіллю. Студенти нашої кафедри креативні, амбітні, завжди націлені на успіх. Тож не дивним є велике різноманіття творчих позанавчальних заходів, організованих нашою талановитою молоддю.

Найсвіжішими спогадами із життя молоді є випускний магістрів. Після стількох років важкої, наполегливої праці, ось кожен із них тримає в руках диплом про вищу освіту. Позаду тяжкі заняття, безсонні ночі, хвилюючі екзамени, експериментальні дослідження, виробнича практика, захист магістерських робіт.

 

Максимум інформації із нафтогазової галузі та досвіду у інтелектуальному колі спілки SPE

Спілка інженерів-нафтовиків (SPE) – це доступ до актуальної технічної інформації по технологіям, обладнанню, послугам і передовому досвіду, які є в світі, отримання можливості відвідувати виставки, семінари, конференції, зустрічі з спеціалістами галузі, з метою отримання та обміну новітньою інформацією та знаннями для прикладного застосування.

Студентське відділення Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка сприяє навчанню та глибшому ознайомлення з вибраною спеціальністю студента, а також дає можливість комунікації з іншими фахівцями в даній галузі.

English Speaking Club – проект, який дозволяє членам відділення та студентам вивчати англійську мову в неформальній та цікавій атмосфері з застосуванням професійних термінів галузі.

 

Вебінари та скап-лекції стали традиційними в програмах проведення заходів студентського відділення. Таким чином члени та студенти можуть отримувати професійну інформацію та досвід від спеціалістів галузі або викладачів провідних нафтогазових навчальних закладів світу.

 

Завдяки підтримки адміністрації представники студентського відділення мають змогу відвідувати всеукраїнські та міжнародні конференції та виставки, такі як «Нафтогазекспо 2018», «Нафта й газ 2018» та багато інших.

 

В рамках співробітництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка та Азербайджанського державного університету нафти і промисловості студенти мали змогу пройти стажування в Азербайджані.

 

Студенти Навчально-наукового інституту нафти і газу ПолтНТУ, представники Студентської спілки інженерів-нафтовиків SPE університету взяли активну участь у найбільшій Міжнародній нафтогазовій конференції East Meets West, яка проходить у місті Кракові (Польша).

 

21 листопада 2018 року до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка завітав регіональний директор Спілки інженерів-нафтовиків Jean-Mark Dumas.