Кафедра менеджменту і логістики

 

Кафедра менеджменту і логістики

Кафедра менеджменту і логістики була створена 25 вересня 2015 року, напередодні святкування 85-ї річниці діяльності Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, однак своїми витоками вона сягає другої половини ХХ ст., коли в Полтавському інженерно-будівельному інституті (сьогодні – ПолтНТУ) однією із провідних стала кафедра організації і економіки будівництва. Завдяки наполегливій праці її викладачів і науковців у 1967 р. на базі інституту було створено територіальну науково-дослідну лабораторію, в якій понад два десятиліття поспіль проводилися важливі наукові дослідження різноманітних проблем економіки будівництва, організації та управління ним на замовлення міністерств, науково-дослідних інститутів, будівельних та інших організацій.

У подальшому кафедра неодноразово змінювала свою назву, що було обумовлене вимогою часу:

вересень 1990 р. – кафедра організації і економіки будівництва,

січень 1996 р. – кафедра менеджменту,

липень 2001 р. – кафедра менеджменту і маркетингу,

серпень 2012 р. – кафедра менеджменту і адміністрування,

вересень 2015 р. – кафедра менеджменту і логістики.

Високий авторитет кафедри, завойований багатьма поколіннями науковців, постійно зміцнюється науковими здобутками талановитих студентів і професійними успіхами наших випускників, а комплексний підхід до якості освіти забезпечує високий рівень конкурентоспроможності майбутніх фахівців з менеджменту на ринку праці і належні умови для їх подальшого професійного зростання.

 

Професорсько-викладацький склад випускової кафедри менеджменту і логістики налічує 15 осіб, серед яких – 4 доктори наук та 11 кандидатів наук, які забезпечують належний рівень підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджент».

ЗОСЬ-КІОР Микола Валерійович

В.о. завідувача кафедри, доктор економічних наук, професор

 

Сфера наукових інтересів:

управління земельними ресурсами, інформаційні системи в менеджменті, етика бізнесу.

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: zoskior@gmail.com

Профіль в GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

ГРИШКО Володимир Васильович

доктор економічних наук, професор, академік Української академії економічної кібернетики, заслужений економіст України, член спеціалізованої Вченої ради Д 44.052.03 Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка по захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», член редакційної колегії наукового журналу «Економіка і регіон».

Має великий практичний досвід у сфері державного управління та регіонального менеджменту і адміністрування.

 

Сфера наукових інтересів:

проблеми менеджменту організацій; управлінське консультування, напрями розвитку корпоративного управління; управління ресурсовикористанням у галузях агропромислового комплексу, методологія і організація наукових досліджень.

Автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць, які широко використовуються в навчальному процесі.

E-mail: gvv45@ukr.net

Профіль в GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

КОМЕЛІНА Ольга Володимирівна

доктор економічних наук, професор, учений секретар спеціалізованої Вченої ради Д 44.052.03 Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка по захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

 

Сфера наукових інтересів:

інноваційно-інвестиційні механізми реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України; інноваційний розвиток підприємства, теорія управління безпекою соціальних систем, логістика сервісних послуг.

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: komelinaolha@gmail.com

Профіль в GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

БОЛДИРЄВА Людмила Миколаївна

доктор економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів:

логістика, логістичне управління підприємствами різних сфер діяльності, транспортна логістика, управління змінами.

Автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: boldyrewaljuda@ukr.net

Профіль в GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

АМЕЛІНА Ірина Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів:

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств, корпоративне управління, бренд-менеджмент, економічна безпека держави, регіону, підприємства.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: iie21@yandex.ua

Профіль в GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

БІЛОВОЛ Раїса Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів:

антикризовий менеджмент, менеджмент підприємств різних видів та організаційно-правових форм, соціальна відповідальність бізнесу.

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: bilovolri@ukr.net

Профіль в GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

ГОЛОБОРОДЬКО Олександр Петрович

кандидат економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів:

стратегічний розвиток сучасних підприємств та організацій, практичні аспекти впровадження контролінгу на підприємстві, кадровий менеджмент.

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: algol.55@mail.ru

Профіль в GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

ГУНЧЕНКО Марія Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів:

особливості формування та функціонування мотиваційного механізму на підприємстві, реалізація методів контролінгу в сучасних умовах господарювання, управління ризиками.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: gunchenko_m@ukr.net

Профіль в GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

ДРОБІТЬКО Наталія Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів:

оцінка та діагностика конкурентоспроможності підприємств, менеджмент та маркетинг проектів.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: drobnt@mail.ru

ВАСИЛЬЧЕНКО Мар’яна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів:

зарубіжний досвід публічного адміністрування, комунікативний менеджмент, управління проектами, сучасні методи прийняття управлінських рішень.

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: drogomyretska@gmail.com

Профіль в GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

ЗЕРНЮК Олена Вячеславівна

кандидат технічних наук, доцент, перший заступник завідувача кафедри

 

Сфера наукових інтересів:

розвиток маркетингового менеджменту на підприємствах в умовах адаптації до ринку, бізнес-планування на підприємствах малого бізнесу, управління в будівельній галузі.

Автор понад 160 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: zerniuko@ukr.net

Профіль в GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

 

МАРЧЕНКО Олександр Вікторович

кандидат економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів:

розробка і впровадження інноваційних проектів у будівельній сфері, управління персоналом, екологічний менеджмент, корпоративне управління.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: almar1954@bk.ru

Профіль в GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

ХРИСТЕНКО Олена Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів:

розвиток інноваційної інфраструктури регіону, маркетинг інновацій, інфраструктура ринку, управління інноваціями, консалтинг в інноваційній діяльності.

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: khrystenko_lena@ukr.net

Профіль в GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

ЧАЙКІНА Аліна Олександрівна

кандидат економічних наук, старший викладач

 

Сфера наукових інтересів:

формування та управління підприємницьким потенціалом регіону, мале та середнє підприємництво, бізнес-планування, основи підприємницької діяльності та відкриття власної справи.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: alinachaikina@ukr.net

Профіль в GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

ВАСИЛЕНКО Оксана Володимирівна

старший викладач

 

Сфера наукових інтересів:

планування діяльності підприємства; управління конкурентоспроможністю туристичної галузі.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: was_oxana@ukr.net

Профіль в GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

 

ГРИШКО Віктор Володимирович

кандидат економічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів:

комунікативний менеджмент, управління проектами, сучасні методи прийняття управлінських рішень, етика бізнесу, державне та регіональне управління, проблеми менеджменту організацій, міжмуніципальне співробітництво

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

E-mail: gvito@ukr.net

ШАНДА Тетяна Іванівна

старший лаборант

E-mail: tania-shanda@ukr.net

Кафедра менеджменту і логістики запрошує на навчання до Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка для здобуття вищої освіти за ступенем бакалавр, магістр та доктор філософії.

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійні програми

БАКАЛАВР

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

 

МАГІСТР

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент інноваційної діяльності

Логістика

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, також мають можливість продовжити навчання у ПолтНТУ для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 073 Менеджмент за прискореною формою навчання.

Актуальні правила прийому на навчання доступні на офіційному сайті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка:

https://vstup.pntu.edu.ua

 

Кафедра менеджменту і логістики Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка має потужний науковий потенціал, адже її наукова школа формувалася протягом декількох десятиліть.

Наскрізною науковою темою, яка сьогодні об’єднує зусилля професорсько-викладацького складу кафедри і студентської молоді, є «Адаптація системи управління до викликів середовища». Всі наукові дослідження, що виконуються у межах даної теми під керівництвом доктора економічних наук, професора Гришка Володимира Васильовича, спрямовані на:

розробку інноваційно-інвестиційних механізмів реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України;

обґрунтування інноваційних підходів до управління якістю логістичних систем;

формування організаційно-економічного управління потенціалом підприємств в умовах ризиків та євроінтеграції;

розробку організаційного механізму управління господарськими товариствами в контексті сталого розвитку України.

 

 

Результати наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту і логістики ПолтНТУ знаходять своє відображення у наукових працях, які щорічно презентуються на конференціях різного рівня, обговорюються на засіданнях наукового семінару кафедри, використовуються у навчальному процесі.

 

 

 

 

 

Повнотекстові статті, монографії, навчальні посібники та інші наукові публікації професорсько-викладацького колективу нашої кафедри розміщені у вільному доступі на сайті Інституційного репозитарію ПолтНТУ: http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/47

Для активного обміну досвідом і науковими досягненнями кафедрою менеджменту і логістики, спільно з іншими кафедрами ПолтНТУ, проводяться щорічні Міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки» та «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства».  Загальнакількість учасників кожного з цих заходів, як правило, перевищує 300 осіб, серед яких є представники різних країн світу.

Високий науковий авторитет кафедри менеджменту і логістики підтверджується тим, що протягом 2014-2016 років вона тричі проводила ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності).

 

 

У 2018 році викладачами кафедри менеджменту і логістики ПолтНТУ було організовано і проведено щорічні конференції: IІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність» (15 травня 2018 р.) та V Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції» ( 01 листопада 2018 р.). Той факт, що серед присутніх було чимало докторів наук, професорів, представників авторитетних в Україні наукових шкіл з економіки та менеджменту, свідчить про високий рівень визнання ПолтНТУ у сучасному науковому світі та значний інтерес вчених до проблеми представлення результатів власних наукових досліджень в Україні і за кордоном.

 

Сьогодні на кафедрі функціонує ефективна система науково-дослідної роботи студентів, яка дозволяє розвивати потенціал майбутніх фахівців з менеджменту вже з перших років навчання в ПолтНТУ.

У рамках роботи студентських наукових клубів «Менеджер» і «Бізнес-клуб» студенти мають можливість не лише поглиблювати свої знання з блоку дисциплін професійної підготовки, але й розвивати практичні навички бізнес-планування, перевірки бізнес-ідей на реалістичність. Під керівництвом викладачів майбутні фахівці з менеджменту опановують сучасні методи наукового пошуку, проводять наукові дослідження із актуальних проблем менеджменту організацій, інноваційної діяльності та логістики, успішно виступають із презентаціями під час проведення тематичних круглих столів, міжнародних науково-практичних конференцій.

Кращі студентські доповіді щорічно публікуються у збірниках наукових праць як в Україні, так і за кордоном.

Результатом спільної наукової діяльності викладачів і студентів є отримання призових місць на предметних Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт на обласному і всеукраїнському рівнях.

ІV Українська Олімпіада з менеджменту серед молоді у рамках Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості»

(Міжнародна гільдія професіоналів якості, Клуб лідерів якості країн Центральної і Східної Європи, м. Київ, 2017 р.)

Студентка Олена Кривенко була нагороджена дипломом І ступеня у номінації «Кращі практики та методи менеджменту». Студентка Іщенко Катерина нагороджена дипломом ІІ ступеня у цій же номінації.

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління»

(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ, 2017 р.)

Студентка Озерчук Тетяна нагороджена дипломом ІІІ ступеня, а студентки Анастасія Коломієць і Яна Хаброс здобули перемогу у таких номінаціях: «За аналітичне мислення» і «За краще виконання PEST-аналізу».

Всеукраїнський конкурс-захист студентських наукових робіт у галузі «Нафтова та газова промисловість»

студентки Кривенко Олена та Іщенко Катерина отримали перемогу у номінації «Економіка та управління в нафтогазовому комплексі» і нагороджені дипломом ІІ ступеня

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у 2018/2018 навчальному році зі спеціальності «Логістика»

Сталінська Дарина нагороджена за перемогу дипломом ІІІ ступеня

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності»

Студент Сонник Назар нагороджений грамотою в номінації «За європейський напрямок мислення»

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Логістика» 2017/2018 навчального року серед студентів вищих навчальних закладів

Команда Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у складі Горбенко Юлія, Коломієць Анастасія, Копил Олексій, Манжос Станіслав, Сталінська Дарина, Федоренко Анна нагороджені грамотою за ІІ місце

Науковий керівник д.е.н., доцент Болдирєва Л.М.

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент»

Студентки Горбенко Юлія та Озерчук Тетяна нагороджені за перемогу дипломом ІІІ ступеня

Наукові керівники д.е.н., професор Гришко В.В., к.е.н., доцент Христенко О.В.

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності»)

Озерчук Тетяна нагороджена за перемогу дипломом ІІІ ступеня

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності»)

Геращенко Анастасія нагороджена грамотою у номінації «За уміння управляти реальними інвестиціями підприємства»

Конкурс наукових проектів «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» 2018 року

студентки та Кравченко Дарина здобули ІІ місце за наукову роботу «Шляхи впровадження системи енергоменеджменту в територіальних громадах» (7.11.2018, м. Полтава)

Науковий проект виконаний під керівництвом к.е.н., доцента Гришка В.В.

V Міжнародна олімпіада з менеджменту серед молоді в рамках Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості»

(Міжнародна гільдія професіоналів якості, Клуб лідерів якості країн Центральної і Східної Європи, 2018 р.)

Студентка Іщенко Катерина стала переможцем V Міжнародної олімпіади з менеджменту та переможцем в номінації «Системи менеджменту якості».

Науковий керівник д.е.н., доцент Зось-Кіор М.В.

Колектив кафедри менеджменту і логістики щиро вітає переможців та бажає їм не зупинятися на досягнутому!

Кафедра менеджменту і логістики постійно працює над розширенням географії міжнародного співробітництва з метою пошуку нових можливостей свого розвитку у міжнародному освітньому процесі. Яскравим підтвердженням цього факту є підвищення рівня академічної мобільності студентів та стійкий інтерес викладачів до міжнародних грантових проектів.

Міжнародне співробітництво сьогодні розвивається у декількох напрямах:

> Активна участь професорсько-викладацького складу кафедри у міжнародних науково-практичних конференціях та інших наукових заходах, що проводяться за межами України, з метою підвищення міжнародного авторитету ПолтНТУ.

Кафедра менеджменту і логістики ННІ ФЕМ ПолтНТУ неодноразово була співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій за кордоном.

 

 

> Налагодження співпраці із зарубіжними науковими виданнями, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних.

Доктор економічних наук, професор Комеліна Ольга Володимирівна є членом редакційної колегії міжнародного наукового журналу “Business and Management Studies” (Oregon, USA), що індексується у таких наукометричних базах даних: BASE (Bielefeld Academic Search Engine), CNKI Scholar, EconPapers, IDEAS.

Editorial Team

 

Кандидат економічних наук, доцент Васильченко Мар’яна Іванівна є заступником головного редактора міжнародного наукового журналу International Journal of Management, Economics and Social Sciences” (New Jersey, USA), що індексується у таких наукометричних базах даних: IET INSPEC (covered by Thomson Reuters), Google Scholar, ERIH PLUS, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers.

http://www.ijmess.com/

 

> Публікація результатів наукових досліджень у авторитетних міжнародних виданнях.

Протягом останніх декількох років викладачі нашої кафедри опублікували понад 100 наукових праць у зарубіжних виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних. Серед цих видань є чимало спільних публікацій із зарубіжними колегами.

 

> Укладання угод про співпрацю із зарубіжними ВНЗ.

Нещодавно кафедрою було укладено низку угод про співпрацю із провідними вищими навчальними закладами Європи:

Інститут економіки Академії Наук Латвії

(м. Рига, Латвія)

Кооперативно-торговий університет Молдови

(м. Кишинів, Молдова)

Вища школа менеджменту у Варшаві

(м. Варшава, Польща)

 

> Запрошення фахівців із зарубіжних країн для читання лекцій у ПолтНТУ в рамках програм академічних обмінів.

У 2014 р. в ПолтНТУ відбулася лекція американського економіста Казуто Фунабаші для студентів, присвячена актуальним аспектам розвитку міжнародних фінансових ринків.

 

> Формування у студентів ПолтНТУ інтересу до участі у грантових програмах та ознайомлення їх із перевагами навчання за програмами «подвійних дипломів».

 

Завдяки розширенню зв’язків ПолтНТУ з профільними освітніми закладами як в Україні, так і за кордоном, з’являється все більше можливостей для реалізації таких планів і вже сьогодні студенти можуть спробувати власні сили у боротьбі за гранти, або обрати для себе одну з європейських країн для продовження навчання за програмами «подвійних дипломів», більш детальну інформацію про які можна знайти на сайті Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ: http://fem.pntu.edu.ua.

 

Кафедра менеджменту і логістики завжди відкрита до спілкування із зарубіжними вищими навчальними закладами, науковими установами та видавництвами. Ми готові розглянути різні варіанти співпраці!

Кафедра менеджменту і логістики Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка є випусковою і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр та магістр

за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійними програмами:

-  «Менеджмент організацій і адміністрування»;

«Менеджмент інноваційної діяльності»;

- «Логістика».

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: підприємства виробничої та невиробничої сфери; організації; державні установи; страхові компанії; консалтингові організації, інноваційні структури; торговельні підприємства; підприємства готельно-ресторанного бізнесу; фінансово-кредитні установи.

Основні посади: менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку; менеджер (управитель) із комунікаційних технологій; менеджер (управитель) з маркетингу; менеджер (управитель) з постачання; менеджер (управитель) із збуту; менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; менеджер (управитель) з логістики; менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності; менеджер (управитель) з реклами; менеджер (управитель) з персоналу; менеджер (управитель) з природокористування; менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер); менеджер (управитель) з туризму; менеджер (управитель) у торгівлі; менеджер (управитель) у готельному господарстві; менеджер (управитель) ресторану, кафе; менеджер (управитель) із грошового посередництва; менеджер (управитель) зі страхування; менеджер (управитель) із фінансового посередництва; менеджер (управитель) систем якості.

 

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: підприємства виробничої та невиробничої сфери; організації; державні установи; банки; страхові компанії; консультаційні центри; консалтингові організації, інноваційні структури; центральні, державні і регіональні органи управління; торговельні підприємства; підприємства готельно-ресторанного бізнесу; фінансово-кредитні установи.

Основні посади: генеральний менеджер (управитель); начальник відділу, керівник фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів; керівник малого підприємства; менеджер (керівник): інноваційних проектів та програм з інноваційної діяльності, з комерціалізації інтелектуальної власності; менеджер (керівник) інвестиційних проектів; керівник проектів і програм у сфері матеріального виробництва; директор (керівник) підприємства (фірми); консультант з ефективності підприємництва, з організації виробництва; науковий співробітник (інтелектуальна власність, інформаційна аналітика, економіка, менеджмент, ефективність підприємництва); менеджер (управитель) з природокористування; менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер); менеджер (управитель) з туризму; менеджер (управитель) в торгівлі; менеджер (управитель) у готельному-ресторанному господарстві; менеджер (управитель) зі страхування; менеджер (управитель) із фінансового посередництва; менеджер (управитель) із комунікаційних технологій; менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку; менеджер (управитель) з маркетингу; менеджер (управитель) з постачання; менеджер (управитель) зі збуту; менеджер (управитель) з логістики; менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю; менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності; менеджер (управитель) з реклами; менеджер (управитель) з персоналу; менеджер (управитель) з організації консультативних послуг; менеджер (управитель) систем якості.

 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?

Актуальні правила прийому на навчання доступні на офіційному сайті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: https://vstup.pntu.edu.ua

Основні переваги навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка:

- Престижна та універсальна спеціальність із широким діапазоном практичних навичок дозволяє студентам впевнено застосовувати отримані в університеті знання у різних сферах професійної діяльності.

- Висококваліфікований науково-педагогічний персонал, що складається переважно з докторів і кандидатів наук. Викладачі кафедри менеджменту і логістики постійно підвищують свій професійний рівень, педагогічну майстерність та наукову кваліфікацію.

- Викладання профільних дисциплін здійснюється за навчальними посібниками та підручниками, які опубліковані викладачами кафедри менеджменту і логістики у видавництвах України та зарубіжних країн світу.

- Проведення практичних занять зі студентами здійснюється переважно в інтерактивній формі (ділові ігри, управлінські тренінги, дискусії тощо).

- З метою індивідуалізації і диференціації процесу навчання викладачами кафедри менеджменту і логістики розроблено понад 60 дистанційних курсів із дисциплін економічного та управлінського спрямування для студентів.

- Активна співпраця кафедри із представниками провідних підприємств Полтавського регіону дозволяє «тримати руку на пульсі» сучасних тенденцій і здійснювати підготовку кваліфікованих фахівців з менеджменту організацій і адміністрування, менеджменту інноваційної діяльності, логістики.

- Після здобуття освітнього ступеня бакалавра студенти мають можливість продовжити навчання за освітнім ступенем магістра за однією із престижних спеціалізацій кафедри менеджменту і логістики, а згодом – і в аспірантурі ПолтНТУ для здобуття ступеня доктора філософії.

- Реальна можливість вже з перших днів навчання здійснювати систематичні наукові дослідження з актуальних проблем менеджменту і логістики під керівництвом досвідчених викладачів кафедри, брати участь у грантових проектах, міжнародних науково-практичних конференціях, предметних олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт, проходити стажування у бізнес-школах, публікувати результати власних наукових розробок не лише в Україні, але й за кордоном.

- Поглиблене вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням дозволяє студентам брати участь у програмі академічної мобільності студентів «Подвійний диплом» у відповідності із угодами про співпрацю між ПолтНТУ та зарубіжними вищими навчальними закладами, що є партнерами нашого університету.

- Під час навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» студенти проходять виробничу і переддипломну практику на підприємствах і в організаціях різних сфер діяльності (у відділах планування, маркетингу, стратегічного розвитку, фінансового аналізу, контролінгу і бюджетування, управління майном, оцінки і консалтингу).

- Навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відкриває перед студентами унікальні можливості спілкування з цікавими людьми, робить життя насиченим різноманітними подіями і незабутніми враженнями.

 

Довідки за телефонами:

(05322) 2-92-42 – приймальна комісія ПолтНТУ

(0532) 60-87-58 – дирекція Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ

(050) 132-50-43 – контактна особа від кафедри менеджменту і логістики, доктор економічних наук, професор Зось-Кіор Микола Валерійович

 

Кафедра менеджменту і логістики ПолтНТУ регулярно проводить Дні відкритих дверей для своїх абітурієнтів.

Якщо Ви бажаєте, щоб ми провели для Вас ознайомчу екскурсію по університету, або завітали до Вашої школи і зустрілися з учнями та їхніми батьками, будь ласка, надішліть заявку на електронну адресу zoskior@gmail.com, або залиште повідомлення на нашій сторінці у соціальній мережі https://facebook.com/kafedraMIL.

 

До зустрічі у ПолтНТУ!

 

З кожним роком все більше іноземних громадян обирають місцем свого подальшого навчання Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, який за багаторічну історію свого існування став справжнім флагманом освіти й науки у розгалуженій системі вищих навчальних закладів України.

Серед студентів, які вирішили пов’язати своє майбутнє з управлінською діяльністю і обрали для себе перспективну спеціальність «Менеджмент», є громадяни Нідерландів, Азербайджану, Кенії, Нігерії, Гани, Тунісу, Туркменістану, Анголи, Алжиру, Пакистану.

Навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» відкриває перед ними унікальні можливості:

  • стати висококваліфікованим і затребуваним дипломованим фахівцем;
  • отримати диплом бакалавра і магістра європейського зразка;
  • продовжити своє навчання в аспірантурі ПолтНТУ;
  • брати активну участь в організації і проведенні розважальних і культурних заходів у ПолтНТУ;
  • ознайомитися з культурою і мистецтвом українського народу;
  • провести незабутні студентські роки в мальовничому місті Полтава і знайти справжніх друзів серед студентів ПолтНТУ.

Під час свого навчання іноземні студенти є повноправними учасниками суспільного, наукового, спортивного і культурного життя університету. Разом із українськими студентами вони беруть активну участь у заходах, що постійно проводяться в ПолтНТУ, цілеспрямовано займаються науково-дослідною роботою і є постійними учасниками міжнародних науково-практичних конференцій, які щорічно проводить кафедра менеджменту і логістики ННІ ФЕМ ПолтНТУ.

Досвідчені викладачі завжди допомагають іноземним студентам адаптуватися до нової для них атмосфери, всебічно сприяють формуванню творчого та інтелектуального середовища для гармонійного розвитку кожного студента, як неповторної особистості.

 

 

 

 

 

Кафедра менеджменту і логістики прагне відповідати високим вимогам міжнародного освітнього процесу, зберігати і примножувати кращі традиції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
 

 

Більш детальну інформацію щодо умов вступу іноземних громадян на навчання до ПолтНТУ можна дізнатися за адресою:

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, центральний корпус, перший поверх, кімната 122.

E-mail: interoffice.pntu@gmail.com

Контактний телефон:

+38(050) 618-94-06 – Вірченко Віктор Вікторович

Успішний менеджер – це людина, яка поєднує в собі кращі якості представників різних професій: володіє ініціативою підприємця, мудрістю педагога, відповідальністю лікаря, конструктивністю інженера, допитливістю дослідника і логікою юриста. У цих якостях, зрештою, і проявляється багатогранна сутність спеціальності «Менеджмент».

Підготовку таких фахівців на кафедрі менеджменту і логістики Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка сьогодні здійснюють досвідчені науково-педагогічні кадри, до складу яких входять доктори і кандидати наук, імена яких добре відомі в Україні і далеко за її межами. Окремі навчальні курси читаються студентам іноземною мовою, оскільки цінність майбутніх фахівців вирішальним чином залежить від їхньої здатності проводити важливі ділові переговори на міжнародному рівні, працювати пліч-о-пліч із представниками зарубіжних країн.

Викладачі кафедри менеджменту і логістики постійно працюють над удосконаленням навчальних технологій, розробкою інноваційних підходів до викладення лекційного матеріалу, проведення практичних занять, організації самостійної роботи студентів. Заняття завжди проводяться з використанням активних методів навчання.

Основна увага приділяється отриманню студентами необхідних компетенцій відносно проведення прикладних розрахунків, аналізу конкретних виробничих ситуацій, підготовки ділової документації, бізнес-проектів.

У час, коли наука переходить на новий етап свого розвитку, систематична науково-дослідна робота стає обов’язковим елементом підготовки фахівців високого рівня кваліфікації, здатних до саморозвитку і творчого застосування одержаних знань під час виконання важливих професійних завдань. Про високу якість підготовки фахівців з менеджменту у ПолтНТУ свідчить той факт, що серед наших студентів і випускників є чимало переможців олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт на обласному і всеукраїнському рівнях.

 

Студенти, які виявляють здатність до аналітичного мислення, науково-дослідної роботи, мають можливість реалізувати себе у наукових студентських клубах «Менеджер», «Бізнес-клуб» і «Кадрова агенція», які вже багато років поспіль діють при кафедрі менеджменту і логістики ПолтНТУ.

Під час тематичних засідань цих наукових гуртків, які проводяться у формі «круглих столів» і різноманітних тренінгів із залученням представників відомих підприємств та організацій, студенти з перших уст дізнаються про те, які фахівці сьогодні користуються найбільшим попитом на ринку праці, і як краще реалізувати себе у майбутній професійній діяльності.

Однак справжнє студентське життя – це не лише лекції, екзамени і наукові конференції, але й творчість, спорт, активна участь у житті університету, тобто всі ті цікаві події і незабутні враження, згадка про які буде зігрівати серця кожного навіть через багато років після закінчення навчання у ПолтНТУ.

 

 

 

 

Серед наших студентів є чимало талановитих особистостей, які вміють створити справжнє свято як для студентів, так і для викладачів ПолтНТУ.

 

 

 

 

Приємно, що такі заходи часто відвідують і талановиті випускники Полтавського національного технічного університету, які були учасниками відомого в Україні шоу талантів. Тож, у наших студентів є чудова нагода зробити спільне фото на згадку.

 

 

Важливою складовою життя студентів у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка є студентське самоврядування, участь в якому не лише навчає працювати в команді, але й виховує лідерські якості, формує організаторські здібності. Головою студентського самоврядування Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ є студент спеціальності «Менеджмент» Ігор Філенко.

 

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент», завжди охоче беруть участь у спортивних змаганнях загальноуніверситетського та всеукраїнського рівнів, де разом зі своїми командами посідають почесні призові місця.

 

 

У 2016 році наша дружня студентська родина поповнилася п’ятдесятьма новими студентами із різних куточків України, тож на кафедрі менеджменту і логістики ННІ ФЕМ ПолтНТУ було започатковано проект «Знайомство з містом, в якому проходять кращі студентські роки», у рамках якого студенти разом із своїми кураторами вивчають невідомі сторінки історії міста Полтави, відвідують музеї, кінотеатри та художні виставки.

 

 

 

Завдяки глибоким знанням, одержаним під час навчання за спеціальністю «Менеджмент», наші випускники впевнено реалізують себе у обраній сфері діяльності і є справжнім предметом гордості Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

За весь період свого існування кафедра дала путівку в життя значній кількості талановитих випускників. Чимало з них знайшли своє покликання у бізнесі, фінансових установах та логістичних компаніях, а інші, навпаки, віддали перевагу кар’єрі вчених-дослідників, викладачів і наставників. Є серед випускників кафедри і такі, хто успішно започаткував власну справу, і сьогодні здійснює реалізацію цікавих бізнес-проектів у різних сферах діяльності.

Який би професійний шлях наші випускники не обрали, кафедра менеджменту і логістики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка назавжди залишиться в їхньому житті яскравим стартом!

Дар’я Бородієнко

Директор Красноградського молодіжного центра

Майя Куряча (Юрченко)

Фінансист, м. Дубай, ОАЕ

Ступа Тетяна

Менеджер-економіст СФГ «Явір»

Хомович Вячеслав

Начальник конструкторського бюро

Тесленко (Панчеко) Людмила

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, провідний спеціаліст

Гордєєва (Міщенко) Наталія

ТОВ «Приватне охоронне підприємство «С-Віта» заступник директора

Клевака Оксана

м. Полтава, ТОВ "Нова Пошта", інспектор з кадрів

Євгеній Жовнерик

Sales representative фірми DYSON в Україні

Ропай Вікторія

Керівник департаменту клієнт-сервіс Корпорація Polix Group

Мригін Євген

Голова Київського регіонального підрозділу Ukrsibbank BNP Paribas Group

Ахундов Халліклич

Фермер-підприємець. м. Ашхабад (Туркменістан)

Микола Заворотній

Керівник підрозділу по роботі з юридичними особами АТ "ПРИВАТБАНК"

Юдіна Ганна

Власник ресторану TISTO HOUSE

Поставний Андрій Михайлович

директор студмістечка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Рибка Ігор Анатолійович

аудитор бізнес-процесів компанії
«Нова пошта», м. Полтава

 

Соболєва Інна Олександрівна

фахівець відділу підтримки операційної діяльності ТОВ «Альянс-Холдинг» (TM Shell), м. Київ

Ананевич Наталія Юріївна

маркетолог, BCAHolding. 

У 2014-2016 рр. – маркетолог ТРЦ «Конкорд», кінотеатру «Конкорд Кіно», мережі кінотеатрів «Wizoria»

 

АКАМА Фелікс Одхіамбо

помічник керівника з питань професійної підготовки, Спеціальний Трибунал щодо Лівану (міжнародний суд вищої інстанції, створений Організацією Об’єднаних Націй), м. Лейдсендам, Нідерланди

 

САСЬКО Вікторія Вікторівна

інспектор роти № 4 батальйону Управління патрульної поліції у місті Полтаві Департаменту патрульної поліції, лейтенант поліції, м. Полтава

Телюк Лілія

Співвласник жіночого фітнес-клубу FitCurves

 

ВИПУСК 2013

 

ВИПУСК 2014

 

 

 

 

ВИПУСК 2015

 

 

 

ВИПУСК 2016

 

 

 

ВИПУСК 2017

 

 

 

ВИПУСК 2018

 

проспект Першотравневий, 24, кабінет 323Ф, м. Полтава, 36011

кафедра менеджменту і логістики,

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

k35@pntu.edu.ua

drogomyretska@gmail.com

https://pntu.edu.ua/uk/educational-research-institute-finance-economy-management/kafedra-menedzhmentu-i-logistiki.html

 

Ми в соціальних мережах