Кафедра комп'ютерної інженерії

Кафедра знаходиться в корпусі «В» та здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія» та 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Має 7 спеціально обладнаних лабораторій, комп’ютерний клас, майстерню, кабінет загальною площею 690 кв.м.

Кафедра комп’ютерної інженерії заснована на підставі рішення вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка від 7-го липня 2008 року у складі одночасно створеного факультету інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем в якості випускної кафедри для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та 6.050903 «Телекомунікації». Зараз на кафедрі набір відбувається за спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія» та 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

З 1.09.2008 р. по 31.08.2011 р. обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат технічних наук, доцент Тиртишніков Олексій Іванович.

З 1.09.2012 р. по 26.08.2015 р. кафедру очолював заслужений винахідник України, почесний радист СРСР, доктор технічних наук, професор Краснобаєв Віктор Анатолійович.

З 2015 р. по 2017 р. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Курчанов Валерій Микитович.

З 1 вересня 2017 р. по листопад 2018 р. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Васюта Василь Васильович.

З листопада 2018 р. виконуючий обов’язків завідувача кафедри кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Волошко Сергій Володимирович

Особливістю кафедри комп’ютерної інженерії є те, що вона готує фахівців з двох сучасних інженерних спеціальностей («Комп’ютерна інженерія» та «Телекомунікації та радіотехніка»), що надає можливість інтегрованої підготовки фахівців інформаційно-телекомунікаційної галузі. Бакалаври мають можливість продовжити навчання на здобуття ступеня «магістр».

***

Комп'ютерна інженерія – сучасний напрям підготовки фахівців в галузі ІТ, що поєднує інформатику й комп'ютерні мережні технології, а також універсальні та спеціалізовані комп’ютерні системи. Комп'ютерні інженери – це фахівці з комп'ютерних мереж і технологій, що мають інтегровану професійну підготовку в області комп’ютерної схемотехніки, системного програмування, й інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Завдання, пов'язані з комп'ютерною інженерією, включають написання програмного й мікропрограмного забезпечення для мікроконтролерів, проектування інтегральних схем, вузлів і пристроїв обчислювальної техніки, розробку операційних систем, цифрових систем керування й контролю для завдань робототехніки. Ця область інженерії зосереджена не тільки на самій роботі комп'ютерних систем, але й на їхній інтеграції.

Узагальненим об’єктом діяльності фахівців є технічні (апаратні) засоби й системне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж універсального і спеціального призначення та їх компонент.

***

Телекомунікації та радіотехніка – напрям підготовки фахівців в галузі телекомунікаційної інженерії. В процесі навчання студенти отримують професійні знання та практичні навички по сучасним цифровим інформаційним технологіям мереж телефонного зв'язку, мереж мобільного зв'язку (стільникових, транкінгових, персонального супутникового зв'язку), мереж передачі даних (локальних, глобальних, корпоративних), цифрових мереж інтегрального обслуговування, інтелектуальних мереж, мультисервісних мереж, мереж наступного покоління (NGN), по створенню та надання ресурсів і сервісів Internet. Особлива увага приділяється питанням реалізації концепції уніфікованих комунікацій з метою створення єдиної комунікаційної інфраструктури. Це дозволяє студентам одержувати поглиблені знання в області інтеграції програмних і апаратних засобів IP-телефонії, цифрових радіорелейних систем передачі і т. ін.

Узагальненим об’єктом діяльності фахівців є технічні (апаратні) засоби та базове програмне забезпечення телекомунікаційних систем та мереж, а також їх окремих компонент.

***

Головна увага приділяється практичній спрямованості навчання та, відповідно, постійному розвиткові й вдосконаленню навчально-матеріальної бази. В класах та лабораторіях кафедри використовуються у навчальному процесі майже 100 комп’ютерів, велика кількість лабораторно-вимірювального та спеціального устаткування різних поколінь.

***

Функціонує мережева академія «CISCO». Cisco Systems – найбільший в світі виробник мережного устаткування, призначеного для обслуговування мереж віддаленого доступу, сервісів безпеки, мереж зберігання даних, маршрутизації і комутації, а також для потреб комерційного ринку IP-комунікацій і корпоративного ринку.

***

З метою інтеграції теоретичної та практичної підготовки студентів налагоджено співробітництво з виробничо-комерційною компанією «Арія», основним напрямком діяльності якої є будівництво та експлуатація об'єктів мобільного зв'язку.

***

В рамках реалізації концепції уніфікованих комунікацій кафедра співпрацює з компанією «3CX Україна» з питань дослідження та впровадження програмно-апаратних засобів IP- телефонії на базі IP-АТС 3CX Phone System for Windows.

Волошко Сергій Володимирович

В.о. завідувача кафедри, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Напрямки наукової діяльності – дослідження методів цифрової обробки сигналів в системах зв’язку, телекомунікаційні технології.

Слюсар Вадим Іванович

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

З 2009 р. – член редколегії журналу «Известия вузов. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА» (англомовна версія журналу Radioelectronics and Communications Systems перевидається Allerton Press, Inc. у США). За підсумками Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2008», що проводився Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, за комплекс винаходів, виконаних у співавторстві, нагороджений дипломом переможця в номінації «Кращий винахід – 2008 в області озброєння й військової техніки». Має 665 наукових і науково-популярних публікацій, у тому числі 60 авторських посвідчень СРСР, патентів Російської Федерації і України на винаходи, а також патентів України на винаходи, оформлені у вигляді корисних моделей. 55 наукова праця внесена в міжнародну базу цитування SCOPUS. 41 публікація зафіксована в реферативно-бібліографічній базі даних наукового цитування Web of Science. 95 публікацій із загальною кількістю цитувань 223 включено в Наукову електронну бібліотеку elibrary.RU. У Науковій електронній бібліотеці дисертацій і авторефератів dissercat.com посилання на роботи використані в 51 дисертації, а цифрова бібліотека сайту IEEE налічує 20 публікацій.

Розробив теорію надрелеївського частотного та часового ущільнення каналів зв'язку, теорію неортогональної частотної дискретної модуляції (N-OFDM), MIMO і мульти-MIMO систем з імпульсними та N-OFDM сигналами, а також з формуванням простору променів, матричну теорію багатокоординатних радіолокаційних вимірів у РЛС з цифровими антенними решітками, теорію багатокаскадної квадратурної демодуляції сигналів, тандемної децимації та I/Q-демодуляторів непарного порядку.

Увів сімейство нових матричних операцій (торцевий добуток матриць (транспонований варіант добутку Хатри-Рао), узагальнений торцевий добуток і їх блокові модифікації, операції блокової векторізації, блокової ротації та ін.), на основі яких запропонував компактні аналітичні описи відгуків радіотехнічних систем з цифровими антенними решітками та нижніх границь Крамера-Рао для оцінювання їх властивостей.

У ролі наукового керівника підготував 15 кандидатів технічних наук, а як науковий консультант – одного доктора технічних наук.

Біографічні відомості опубліковані в 30-му ювілейному випуску енциклопедичного видання «Who's Who in the World 2013» (США) на стор. 2233, включені в 31-ий випуск цього видання «Who's Who in the World 2014» (31st Edition), а також в його 32-й та 33-й випуски «Who's Who in the World 2015» (32st Edition), «Who's Who in the World 2016» (33st Edition). Крім того, біографія та перелік наукових результатів відображені в збірнику «Who's Who in Science and Engineering 2016-2017» (12th Edition).

Пустовойтов Павло Євгенович

Професор кафедри, доктор технічних наук, доцент.

Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2011р.), (2012р).

RESEARCH AREAS -– Моделі і методи управління інтегральними потоками даних у мультисервісних мережах зв’язку. Розробка програмних засобів та баз даних з медичної статистики.

Васюта Василь Васильович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Тиртишніков Олексій Іванович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Основний напрям наукових досліджень – топологія та архітектура комунікаційних мереж багатопроцесорних комп’ютерних систем.

Курчанов Валерій Микитович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Напрямки наукової діяльності – модулювання пристроїв розпізнавання образів.

Гроза Петро Миколайович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Напрямки наукової діяльності:

  • Підтримка прийняття рішення в автоматизованих системах управління з використанням методів штучного інтелекту
  • Розробка та впровадження програмного забезпечення комп’ютерних систем з використанням сучасних інформаційних технологій
  • Інженерія програмного забезпечення
  • Захист інформації в комп’ютерних системах

 

Нікулін Микола Борисович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Напрямки наукової діяльності – системи широкосмугового радіозв’язку, проблеми синтезу складних сигналів в різноманітних ортогональних базисах.

Слюсарь Ігор Іванович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Напрямки наукової діяльності – цифрова обробка сигналів, телекомунікаційні технології, уніфіковані комунікації.

Смоляр Віктор Григорович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Напрямки наукової діяльності – цифрова обробка сигналів, методи спектральної демодуляції з використанням еталонних баз прийнятих сигналів.

Сокол Галина Вікторівна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Напрямки наукової діяльності – математичне моделювання, цифрова обробка сигналів, адаптивні методи управління та оцінки сигналів.

Сомов Сергій Вікторович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Напрямки наукової діяльності – захист інформації, системи підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах управління з використанням методів штучного інтелекту.

Дегтярьова Лариса Миколаївна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Напрямки наукової діяльності – безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; наочність і освоєння нових інформаційних технологій у вищих навчальних закладах.

Янко Аліна Сергіївна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Напрямки наукової діяльності – Методи та цифрові компоненти комп'ютерної системи швидкої обробки цілочисельних даних, що представлені у класі лишків.

Мавріна Марина Олексіївна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Напрямки наукової діяльності – розробка методів та засобів контролю, діагностики і корекції даних пристроїв телекомунікаційної системи, що функціонують у класі лишків.

Ромашко Ігор Володимирович

Старший викладач кафедри.

Керівник мережевої академі CISCO, інструктор CCNA.

Напрям наукової діяльності – мережеві технології, системне адміністрування та захист інформації.

Черницька Ілона Олександрівна

Асистент кафедри.

Буряк Тетяна Володимирівна

Аспірант кафедри.

Сімочкін Олег Вікторович

Завідувач навчальної лабораторії.

Варига Наталія Григорівна

Завідувач навчальної лабораторії.

Варига Аліна Вячеславівна

Старший лаборант.

Семенова Оксана Олександрівна

Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (ПЗК).

Шоно Євгеній Юрійович

Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (ПЗК).

Галузь знань – 12. Інформаційні технології

Ступень вищої освіти: бакалавр

Термін навчання – 4 роки

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»

Кваліфікація: «Фахівець з інформаційних технологій»

Здатний виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

«Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій»

«Техніки-програмісти»

Первинні посади:

1) технік із конфігурованої комп’ютерної системи

2) технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

3) технік із системного адміністрування

4) технік-програміст

ІТ спеціальності на ринку праці за якими працевлаштовуються випускники:

1. IT спеціаліст технічної підтримки

2. Системний адміністратор

3. Розробка та програмування мікроконтролерних пристроїв

4. WEB - програміст

5. Програміст-розробник БД

6. Програміст С/С++

7. Програміст ASP.Net

8. Програміст мобільних платформ (Java, Аndroid)

Знання і вміння, які отримують студенти за спеціальністю:

• Архітектури ПК; діагностика та усунення несправності комп'ютерів; заміна вузлів комплектуючих комп'ютерної техніки.

• Будова та адміністрування ОС Windows , Linux, Unix; маршрутизація мережі.

• Технології передачі даних TCP/IP, Ethernet, WEB-технології.

• Видалення вірусів; настройка програмного забезпечення.

• Будова Atmega (платформа Arduino), PIС.

• Розробка електронних схем, моделювання плат, розводка плат, розробка драйверів пристроїв.

• Установка і настройка СУБД MySQL.

• Мови програмування Assembler, C/C++, С#, Java, SQL, PHP, Javascript, HTML.

• Бібліотеки STL , MFC/VCL, Win32 API/POSICS, winsock.

• Об'єктно-орієнтоване програмування.

Ступень вищої освіти: магістр

Термін навчання – 1,5 роки

Кваліфікація: «Професіонал в галузі обчислювальних систем»

Здатний виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

«Наукові співробітники (обчислювальні системи)»,

«Розробники обчислювальних систем»,

«Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів».

Первинні посади (крім первинних посад бакалавра та спеціаліста):

• молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (обчислювальні системи);

• інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики;

• конструктор комп'ютерних систем;

• викладач або асистент вищого навчального закладу.

Галузь знань – 17. Електроніка та телекомунікації

Ступень вищої освіти: бакалавр

Термін навчання – 4 роки

Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Кваліфікація: «Фахівець із телекомунікаційної інженерії».

Здатний виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

«Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій»

«Техніки-програмісти»

Первинні посади:

1. технік із конфігурованої комп’ютерної системи;

2. технік із системного адміністрування;

3. технік електрозв’язку;

4. технік з сигналізації;

5. технік із структурованої кабельної системи;

6. технік інформаційно-обчислювального центру;

7. технік з радіолокації;

8. технік-конструктор або технік-технолог (електроніка);

9. диспетчер електрозв’язку;

10. інспектор електрозв’язку;

11. електромеханік (електрозв’язку, засобів радіо та телебачення, лінійних споруд зв’язку та абонентських пристроїв);

12. оператор радіочастотного контролю;

13. інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв’язку.

ІТ спеціальності на ринку праці за якими може працевлаштуватися випускник:

• IT спеціаліст технічної підтримки.

• Системний адміністратор.

• WEB – програміст.

• Програміст С/С++.

• IT спеціаліст з планування (обслуговування) пакетних мереж.

• IT спеціаліст систем ІР-телефонії, відеоспостереження та контролю доступу.

• IT спеціаліст мережних технологій і сервісів (Network Operations Center, NOC) і комбінованого центру телекомунікацій.

Знання і вміння, які отримують студенти за спеціальністю:

1) Архітектури ПК; діагностика та усунення несправності комп'ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання.

2) Архітектури транспортних телекомунікаційних мереж і мереж доступу.

3) Будова та адміністрування інфокомунікаційних мереж, ОС Windows, Linux, Unix; маршрутизація мереж.

4) Мережні технології та технології передачі даних, в тому числі PDH, SDH, Ethernet, TCP/IP, WEB-технології.

5) Видалення вірусів; налаштовування програмного забезпечення інфокомунікаційних мереж.

6) Будова Atmega (платформа Arduino), PIС, розробка електронних схем, моделювання плат, розводка плат, розробка драйверів пристроїв.

7) Мови програмування C/C++, С#, Java, PHP, Javascript, HTML.

8) Об'єктно-орієнтоване програмування.

Ступень вищої освіти: магістр

Термін навчання – 1,5 роки

Кваліфікація: «Професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій»

Здатний виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями «Професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій»:

«Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації)»;

«Інженери в галузі електроніки і телекомунікацій»;

«Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів».

Первинні посади (крім первинних посад бакалавра та спеціаліста):

• молодший науковий (електроніка, телекомунікації),

• науковий співробітник (електроніка, телекомунікації),

• науковий співробітник-консультант;

• викладач або асистент вищого навчального закладу.

Тематика наукових досліджень викладачів та студентів кафедри

1. Дослідження методів цифрової обробки сигналів в системах зв’язку з використанням сигналів подвійної поляризації, цифрового діаграмоутворення в приймальній антенній решітці, двоетапної процедури демодуляції сигналів по виходах приймальних каналів ЦАР.

2. Проблеми синтезу складних сигналів в різноманітних ортогональних базисах.

3. Дослідження перспективних методів побудови та оцінки ефективності систем мобільного радіозв’язку.

4. Дослідження методів спектральної демодуляції з використанням еталонних баз прийнятих сигналів.

5. Дослідження уніфікованих комунікацій з використанням програмних засобів ІР-телефонії.

6. Управління, оптимізація та якість обслуговування в телекомунікаціях, нечітке моделювання та управління.

7. Математичне моделювання, цифрова обробка сигналів, адаптивні методи управління та оцінки сигналів.

8. Підвищення ефективності фільтрів передбачення в нестаціонарних умовах роботи телекомунікаційних систем.

9. Методи підвищення структурної та енергетичної скритності, перешкодостійкості й забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж.

10. Дослідження методів цифрової обробки сигналів на основі надрелеївського ущільнення за частотою та перетворення Хартлі.

11. Аналіз,методика і технологія вимірювань цифрових каналів та трактів.

12. Формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців радіотехнічних спеціальностей.

13. Верифікація та валідація програмного забезпечення

14. Дослідження ефективності фонкціонування систем моніторингу віддалених об’єктів на базі GSM зв’язку.

15. Системи підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах управління з використанням методів штучного інтелекту.

16. Методи та засоби швидкої обробки телекомунікаційної інформації на основі класу лишків.

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Комп'ютерна інженерія – сучасний напрям підготовки фахівців в галузі ІТ, що поєднує інформатику й комп'ютерні мережні технології, а також універсальні та спеціалізовані комп’ютерні системи. Комп'ютерні інженери – це фахівці з комп'ютерних мереж і технологій, що мають інтегровану професійну підготовку в області комп’ютерної схемотехніки, системного програмування, й інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Завдання, пов'язані з комп'ютерною інженерією, включають написання програмного й мікропрограмного забезпечення для мікро¬контролерів, проектування інтегральних схем, вузлів і пристроїв обчислювальної техніки, розробку операційних систем, цифрових систем керування й контролю для завдань робототехніки. Ця область інженерії зосереджена не тільки на самій роботі комп'ютерних систем, але й на їхній інтеграції.

Знання та вміння, які отримують студенти за спеціальністю:

• Архітектури ПК; діагностика та усунення несправності комп'ютерів; заміна вузлів комплектуючих комп'ютерної техніки.

• Будова та адміністрування ОС Windows , Linux, Unix; маршрутизація мережі.

• Технології передачі даних TCP/IP, Ethernet, WEB-технології.

• Видалення вірусів; настройка програмного забезпечення.

• Будова Atmega (платформа Arduino), PIС.

• Установка і настройка СУБД MySQL.

• Об'є́ктно-орієнто́ване програмува́ння.

• Мови програмування Assembler, C/C++, С#, Java, SQL, PHP, Javascript, HTML.

• Бібліотеки STL , MFC/VCL, Win32 API/POSICS.

Узагальненим об’єктом діяльності є технічні (апаратні) засоби й системне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж універсального і спеціального призначення та їх компонент.

Галузь знань – 12. Інформаційні технології

Ступень вищої освіти: бакалавр

Термін навчання – 4 роки

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»

Кваліфікація: «Фахівець з інформаційних технологій»

Здатний виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

«Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій»

«Техніки-програмісти»

Первинні посади:

1) технік із конфігурованої комп’ютерної системи

2) технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

3) технік із системного адміністрування

4) технік-програміст

Знання і вміння, які отримують студенти за спеціальністю:

• Архітектури ПК; діагностика та усунення несправності комп'ютерів; заміна вузлів комплектуючих комп'ютерної техніки.

• Будова та адміністрування ОС Windows , Linux, Unix; маршрутизація мережі.

• Технології передачі даних TCP/IP, Ethernet, WEB-технології.

• Видалення вірусів; настройка програмного забезпечення.

• Будова Atmega (платформа Arduino), PIС.

• Установка і настройка СУБД MySQL.

• Мови програмування Assembler, C/C++, С#, Java, SQL, PHP, Javascript, HTML.

• Бібліотеки STL , MFC/VCL, Win32 API/POSICS, winsock.

• Об'єктно-орієнтоване програмування.

Ступень вищої освіти: магістр

Термін навчання – 1,5 роки

Кваліфікація: «Професіонал в галузі обчислювальних систем»

Здатний виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

«Наукові співробітники (обчислювальні системи)»,

«Розробники обчислювальних систем»,

«Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів».

Первинні посади (крім первинних посад бакалавра та спеціаліста):

• молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (обчислювальні системи);

• інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики;

• конструктор комп'ютерних систем;

• викладач або асистент вищого навчального закладу.

Перелік основних дисциплін підготовки бакалаврів:

• WEB-програмування (PHP, javascript, HTML)

• Алгоритми та методи обчислень

• Комп'ютерна електроніка

• Програмування (C/C++, STL, MFC/VCL)

• Комп'ютерна логіка

• Архітектура комп'ютерів (Assembler)

• Комп'ютерна схемотехніка

• Системне програмування (Win32 API, Posics)

• Системне програмне забезпечення (OC Windows, Linux, FreeBSD)

• Технології проектування комп'ютерних систем

• Комп'ютерні системи

• Комп'ютерні мережі

• Паралельні та розподілені обчислення

• Організація баз даних (СУБД MySQL,SQL)

• Захист інформації

• Інженерія програмного забезпечення

• Адміністрування локальних комп'ютерних мереж (Linux)

• Спеціальні мови програмування (Java, C#, .Net)

• Теорія інформації та кодування

• Монтаж та обслуговування елементів інформаційних систем та мереж

• Мікроелектронні компоненти

• Цифрова обробка сигналів

• Мікроконтролери та процесори цифрових сигналів (Arduino, ПЛИС)

• Адміністрування мережевого обладнання (CISCO)

ІТ спеціальності на ринку праці за якими працевлаштовуються випускники:

1. IT спеціаліст технічної підтримки

2. Системний адміністратор

3. Розробка та програмування мікроконтролерних пристроїв

4. WEB - програміст

5. Програміст-розробник БД

6. Програміст С/С++

7. Програміст ASP.Net

8. Програміст мобільних платформ (Java, Аndroid)

Спеціальність 172 «Телекомунікації і радіотехніка»

Спеціальність «Телекомунікації і радіотехніка» забезпечує студенту фундаментальну підготовку в галузі електронної техніки та її елементної бази, фізичних основ конструювання та виробництва засобів зв'язку, пристроїв передачі інформації, програмування, комп'ютерних методів аналізу і проектування функціональних вузлів і систем передачі даних, проектування мереж для передачі великих потоків інформації і з великою швидкістю, рішення задач маршрутизації цих потоків, забезпечення високої якості передачі інформаційних даних, управління та синхронізації мережі в цілому і кожної ланки окремо використання цифрових систем і інтелектуальних комп'ютерних технологій.

Крім фундаментальної загальнотеоретичної підготовки студенти отримують професійну підготовку з цілого ряду дисциплін, серед яких центральне місце займають аналогові та цифрові системи і пристрої передачі інформації по каналах зв'язку, телекомунікаційні мережі та їх обладнання, програмування і мікропроцесорна техніка, методи цифрової обробки сигналів і сучасні комп'ютерні технології.

Особливістю кафедри комп’ютерної інженерії є те, що вона готує фахівців з двох сучасних інженерних спеціальностей («Комп’ютерна інженерія» та «Телекомунікації та радіотехніка»), що надає можливість інтегрованої підготовки фахівців інформаційно-телекомунікаційної галузі. Головна увага приділяється практичній спрямованості навчання та, відповідно, постійному розвиткові й вдосконаленню навчально-матеріальної бази. В класах та лабораторіях кафедри використовуються у навчальному процесі майже 100 сучасних комп’ютерів, велика кількість лабораторно-вимірювального устаткування різних поколінь. Наприклад, клас-лабораторія ліній та систем передачі обладнаний найсучаснішим цифровим професійним устаткуванням.

Бакалаври телекомунікацій мають можливість продовжити навчання на здобуття ступеня «магістр». Ступені підготовки фахівця подані в таблиці.

Галузь знань – 17. Електроніка та телекомунікації

Ступень вищої освіти: бакалавр

Термін навчання – 4 роки

Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Кваліфікація: «Фахівець із телекомунікаційної інженерії».

Здатний виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями «Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій», «Техніки-програмісти» та займати первинні посади:

1. технік із конфігурованої комп’ютерної системи;

2. технік із системного адміністрування;

3. технік електрозв’язку;

4. технік з сигналізації;

5. технік із структурованої кабельної системи;

6. технік інформаційно-обчислювального центру;

7. технік з радіолокації;

8. технік-конструктор або технік-технолог (електроніка);

9. диспетчер електрозв’язку;

10. інспектор електрозв’язку;

11. електромеханік (електрозв’язку, засобів радіо та телебачення, лінійних споруд зв’язку та абонентських пристроїв);

12. оператор радіочастотного контролю;

13. інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв’язку.

Ступень вищої освіти: магістр

Термін навчання – 1,5 роки

Кваліфікація: «Професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій»

Здатний виконувати професійну роботу за кваліфікаційним угрупуванням «Професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій» та займати первинні посади (крім первинних посад бакалавра та спеціаліста):

• молодший науковий (електроніка, телекомунікації),

• науковий співробітник (електроніка, телекомунікації),

• науковий співробітник-консультант;

• викладач або асистент вищого навчального закладу.

Знання і вміння, які отримують студенти за спеціальністю:

1) Архітектури ПК; діагностика та усунення несправності комп'ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання.

2) Архітектури транспортних телекомунікаційних мереж і мереж доступу.

3) Будова та адміністрування інфокомунікаційних мереж, ОС Windows, Linux, Unix; маршрутизація мереж.

4) Мережні технології та технології передачі даних, в тому числі PDH, SDH, Ethernet, TCP/IP, WEB-технології.

5) Видалення вірусів; налаштовування програмного забезпечення інфокомунікаційних мереж.

6) Будова Atmega (платформа Arduino), PIС, розробка електронних схем, моделювання плат, розводка плат, розробка драйверів пристроїв.

7) Мови програмування C/C++, С#, Java, PHP, Javascript, HTML.

8) Об'єктно-орієнтоване програмування.

Перелік основних дисциплін підготовки бакалаврів:

1. WEB-програмування.

2. Спеціальні мови програмування.

3. Адміністрування локальних мереж.

4. Системне програмне забезпечення.

5. Системне програмування.

6. Монтаж та обслуговування елементів інформаційних систем та мереж.

7. Захист інформації.

8. Теорія електричних кіл.

9. Теорія електрозв'язку.

10. Основи схемотехніки.

11. Обчислювальна техніка та мікропроцесори.

12. Технічна електродинаміка.

13. Волоконно-оптичні системи передачі.

14. Телекомунікаційні системи передачі.

15. Системи комутації та розподілу інформації.

16. Телекомунікаційні та інформаційні мережі.

17. Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку.

18. Системи передачі даних.

19. Системи мобільного зв'язку.

20. Адміністрування комп'ютерних локальних мереж.

21. Основи телебачення та радіомовлення.

22. Мікроконтролери та процесори цифрових сигналів.

23. Організація баз даних.

24. Алгоритми та методи обчислень.

25. Комп’ютерні мережі

Студенти кафедри комп’ютерної інженерії активно приймають участь у різних заходах

Студентські олімпіади

Конференції

Конкурси та інші заходи Більше інформації Ви можете дізнатися Ви можете дізнатися в інших розділах сайту (студентське життя) або на сторінці Facebook.

36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24. (Корпус В)

Телефон приймальної комісії: (0532) 56-16-04.