Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційних систем була заснована на підставі рішення вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка в якості випускної кафедри у складі створеного факультету інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем у 1998 році. Очолив кафедру комп'ютерних технологій та інформаційних систем д.т.н., проф. Савенко Р.Г.

Подальший розвиток кафедри призвів до її розділення на кафедру комп'ютерних та інформаційних технологій і систем та кафедру економічної кібернетики. Завідувачем кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем став к.т.н., доц. Корх О.І.

Нині кафедру комп'ютерних та інформаційних технологій і систем очолює д.т.н., проф. Ляхов О.Л. (темою дисертації є «Інтелектуалізація розв’язування наукових та прикладних задач на основі методів комп’ютерної алгебри» (01.05.03 – «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем», професор кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем).

Концептуальна основа створення та діяльності кафедри визначається необхідністю розвитку наукового та освітнього напрямів, що орієнтовані на підготовку висококваліфікованих фахівців з інформаційних технологій, систем штучного інтелекту, аналітики комп’ютерних систем, математичного програмного забезпечення обчислювальних машин і систем.

На кафедрі розроблена модель підготовки фахівця, в якій визначено вимоги до випускника за критеріями:

 • професійна компетентність (поєднання теоретичних знань і практичної підготовки, здатність здійснювати всі види професійної діяльності, що визначені освітнім стандартом з фаху);
 • розуміння тенденцій та основних напрямів розвитку комп'ютерних технологій та інформаційних систем

Концепція діяльності кафедри передбачає вирішення головних завдань: підготовка фахівців з інформаційних технологій.

Ляхов Олександр Логвинович

доктор технічних наук, професор

01.05.03 – «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Напрям наукової діяльності:

 • Інформаційні технології і системи моніторингу систем освіти
 • Системи штучного інтелекту й нейромережеві технології
 • Комп’ютерна математика
 • Програмна інженерія
 • Інтелектуалізація програмного забезпечення прикладних задач

Член спеціалізованих вчених рад Д 44.052.02, Д 44.052.03 із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Опубліковано:

більше 150 наукових праць, 2 монографії, посібник.


Альошин Сергій Павлович

кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Застосування інформаційних та нейромережевих технологій у керуванні складними соціотехнічними системами.

Опубліковано:

понад 60 наукових та навчально-методичних праць:

 • 22 статті в фахових виданнях України;
 • 20 публікації тез доповідей в збірниках матеріалів наукових конференцій.

Автор трьох винаходів і одного патенту на технічні рішення з питань розпізнання образів в розподілених багатопозіцийних радіолокаційних системах.


Гафіяк Алла Мирославівна

кандидат економічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Дослідження процесів розвитку інформатизації національної економіки.

Опубліковано:

Понад 100 наукових та методичних праць.


Головко Геннадій В'ячеславович

кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Безпека та захист інформації в ІТ- технологіях.

Опубліковано:

Понад 50 наукових та методичних праць.


Деркач Тетяна Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Алгоритми та програмне забезпечення методів, алгоритмів розрахунку та моделювання напружено-деформованого стану сталевих, залізобетонних елементів конструкцій та вузлів.
 • Навчально-методичне забезпечення дистанційної освіти.
 • Інформаційні технології

Опубліковано:

Понад 100 наукових та методичних праць.


Дмитренко Тетяна Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Алгоритми та програмне забезпечення методів, алгоритмів розрахунку та моделювання напружено-деформованого стану сталевих, залізобетонних елементів конструкцій та вузлів;
 • Інформаційні технології, програмне та навчально- методичне забезпечення дистанційної освіти

Опубліковано:

Понад 90 наукових та методичних праць.

Отримано:

5 патентів на корисні моделі.


Скакаліна Олена Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Бази даних;
 • Розподілені бази даних;
 • Бази знань;
 • Oracle ERP;
 • ERP- системи;
 • Евристичні методи оптимізації;
 • Генетичні алгоритми;
 • Теорія нечітких множин;
 • Моделі і методи оптимізації послідовно-паралельного упорядкування робіт;
 • Алгоритми та методи оптимізації запитів до реляційних баз даних;
 • Метод групового урахування аргументів;

Опубліковано:

3 монографії, з них 2 – в EU;

більше 90 наукових та методичних праць,

3 авторських свідоцтва на програмні продукти та автоматизовані інформаційні системи;

Стажування в EU;

Сертифікат Microsoft Project 2010.


Сороковий Олександр Іванович

кандидат технічних наук, доцент

05.23.03 – Теплопостачання, вентиляція, кондиціонування повітря, газопостачання і освітлення ... 1991 р., Тема дисертації: "Удосконалення методів оцінки й розрахунку імпульсного шуму"

Доцент кафедри будівельної механіки 1996 р.

Напрям наукової діяльності:

 • Комп’ютерна графіка, CAD\CAM\CAE (САПР);
 • Комп’ютерне моделювання.

Співробітник навчального центру Delcam. Сертифікований викладач АСКОН.

Опубліковано:

52 роботи; співавтор 2-х ГОСТ, автор 2-х ОСТ Мінелектронпром, 2 навчальні посібники, 1 лабораторний практикум. Конспект лекцій з "Інженерної, комп'ютерної графіки та моделювання"


Руденко Олександр Антонович

кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Методи та комп’ютерні засоби моделювання і оцінки надійності програмного забезпечення з урахуванням вторинних дефектів

Опубліковано:

Понад 50 наукових та методичних робіт.


Демиденко Максим Ігорович

старший викладач

Напрям наукової діяльності:

 • Грід-технології в практиці охорони здоров’я населення України;
 • Автоматизація управління навчальним процесом у ВНЗ.

Опубліковано:

Понад 50 наукових та методичних робіт.


Бородіна Олена Олександрівна

старший викладач

Напрям наукової діяльності:

 • Тестування програмного забезпечення;
 • Системи штучного інтелекту й нейромережеві технології;
 • Геоінформаційні системи.

Опубліковано:

близько 77 наукових та методичних праць.


Гайтан Олена Миколаївна

старший викладач

Напрям наукової діяльності:

 • Розроблення комп’ютерних систем навчання;
 • Математичне та імітаційне моделювання систем;
 • Алгоритми та моделі даних.

Опубліковано:

більше 40 наукових та методичних праць.

Організація та проведення Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерна математика в науці, освіті та інженерії (CMSEE)» у формі дистанційного обговорення доповідей та Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС» спільно з Інститутом проблем математичних машин і систем НАН України та Чернігівським державним технологічним університетом.


Фурсова Наталія Артемівна

старший викладач

Напрям наукової діяльності:

 • Імітаційне моделювання складних систем;
 • Моделі і методи інтелектуальної обробки даних;
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення регіонального розвитку.

Опубліковано:

понад 80 наукових і методичних робіт


Заїка Світлана Олександрівна

старший викладач

Напрям наукової діяльності:

 • Математичне моделювання процесів наномасштабної структуризації і властивостей адсорбованих надтонких металічних плівок.

Опубліковано:

більше 90 наукових та методичних праць.

На кафедрі комп’ютерних та інформаційних технологій і систем постійно проводиться навчально-виховний процес щодо підготовки фахівців на рівні державних стандартів якості освіти.

На кафедрі комп’ютерних та інформаційних технологій і систем регулярно проводяться засідання методичного семінару, на яких розглядається робота викладачів по методичному забезпеченню лабораторних та практичних робіт, курсового та дипломного проектування, самостійної роботи студентів, розробки і застосування прикладних комп’ютерних програм.

Дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями кафедри та іншими спеціальностями забезпечені сучасними навчально-методичними матеріалами, які потрібні для вивчення дисциплін згідно робочих навчальних програм.

Постійно проводилась активна робота з видання навчально-методичної літератури, за звітний період видано кілька монографій. Постійно проводиться вдосконалення навчально- методичних розробок з різних дисциплін кафедри. Виконується оновлення та повторне видання методичних вказівок з семінарських та практичних вказівок, з курсового проектування, з організації самостійної роботи, електронні та опорні конспекти лекцій та інші розробки.

Доцентами кафедри заплановано та розроблено методичне видання іноземною мовою (Methodology of pointing before implementation of calculation-graphic work «Development of electronic educational and methodical complex» discipline "Technology of electronic and controlled from distance studies" for students of Computer Science and Information Technology).

Викладачами кафедри підготовлено комплекти методичних розробок для проведення практичних, лабораторних, семінарських занять та завдань для самостійної роботи сформований викладачами відповідних кафедр університету з урахуванням досвіду провідних вузів України: Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Чернігівський державний технологічний університет, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Смоленський технічний університет, Інститут прикладної математики імені Мстислава Келдиша, Національний аерокосмічний університет ім. Н. Е. Жуковського, Запорізький національний технічний університет, Британська компанія DELCAM plc.

Методичні вказівки для проведення практичних, семінарських, лабораторних занять містять плани занять, практичні завдання, задачі, перелік рекомендованої літератури до самостійної підготовки.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, які охоплюють основні розділи дисциплін та містять індивідуальні завдання, теми рефератів, запитання, матеріали для самоперевірки знань, списки рекомендованої літератури.

На базі «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., №93) розроблено власну концепцію практичної підготовки студентів. Регламент та тривалість практик наведено у навчальному плані. Дисципліни кафедри повністю забезпечені планами, завданнями, методичними рекомендаціями, контрольними роботами. Викладачами кафедри розроблено та оновлено навчально-методичні матеріали, які потрібні для вивчення дисциплін згідно робочих навчальних програм для підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інших спеціальностей Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Навчально-методичні матеріали, які потрібні для вивчення дисциплін згідно робочих навчальних програм для підготовки бакалаврів за спеціальностями кафедри було розроблено раніше та постійно вдосконалюються, ознайомиться з якими можна в інституційному депозитарії.

На кафедрі комп’ютерних та інформаційних технологій і систем дослідження здійснюються за наступними напрямами:

- Інформаційні технології і системи моніторингу систем освіти (наук. кер. Ляхов О.Л.)

Результати:

На замовлення ДІНЗ України розроблена і підготовлена до впровадження “АІС Рейтинг” моніторингу діяльності ЗНЗ України. Система розташована на серверах ДП “Інфоресурс” й інтегрована з ЄДЕБО. За рядом якостей “АІС Рейтинг” не має аналогів у світі.

- Публікації у науково-метричної бази даних Scopus:

 • O. Rudenko, E. Odarushchenko, Z. Rudenko, M. Rudenko, “The Secondary Software Faults Number Evaluation Based on Correction of the Experimental Data Exponential Line Approximation“, Conference Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies DESSERT’2018, Kyiv, 2018, pp. 401-405. (Scopus)

- Інтелектуальний аналіз даних (наук. кер. Ляхов О.Л.)

Результати:

Актуальною є задача підвищення інвестиційної привабливості національного аграрного сектору та нафтогазовидобувної галузі за рахунок скорочення фінансових витрат на забезпечення логістичних процесів та подальшого розвитку нового рівня логістичного аутсорсингу 5PL-рівня, що є відповідним концепції Євросоюзу щодо розвитку глобальних ІТ-технологій в галузі логістики.

За результатами роботи було опубліковано:

- монографії:

 • Skakalina, E. (2018), “Intellectual technologies in management of business entities”, ”, in Bezpartochnyi, M. & Britchenko I. (Ed.), Management of Innovative Development the Economic Entities, Higher School of Social and Economic in Przeworsk, Poland, pp. 202-210. (collective monograph)
 • Skakalina, E. (2018), “Algorithms of artificial intelligence in the management of agroholdings”, in Bezpartochnyi, M (Ed.), Transformational Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization : Scientific Bases, Mechanisms, Prospects, ISMA University, Riga, Latvia, pp. 274-282. (collective monograph)
 • Скакаліна О.В. Інформаційні технології оптимізації управління складними територіально-розподіленими системами : монографія / Скакаліна О.В. - Полтава: ПолтНТУ, 2017.-223 c.

- Публікації у науково-метричної бази даних Scopus:

- Автоматизовані системи проектування (наук. кер. Сороковий О.І);

Результати:

Мета дослідження – з'ясувати можливості створення матеріальних моделей елементів кісткової структури людського тіла за даними: попереднього медичного діагностичного обстеження засобами томографії; подальшого перетворення медичних даних в цифровий формат, зрозумілий для розпізнавання CAD\CAM систем; редагування комп'ютерної моделі й на її основі проектування імплантів (протезів); створення інформаційно-технологічної карти процесу друкування моделей 3D принтером.

Договір з компанією Delcam від 19.02.2010

Silvestrov A.M., Sorokovyi A.I., Lactionov A.I. Training of numerical control machines operators: model of synthesis // Міжвідомчий науково-технічний журнал "Адаптивні системи автоматичного управління". – 2016. – №2. – С. 67-77. (стаття вийшла в кінці січня 2017 р)

Сороковий О.І. отримав у травні 2017 року грамоту керівника студентської роботи, яка отримала 3-е місце на XVI міжнародному конкурсі студентських робіт на іменні премії Delcam

В січні-лютому 2016 року пройшов відкритий міжнародний конкурс "Fill the force with Autodesk" (Відчуй силу разом з Autodesk) із застосування новітньої програмної розробки в галузі 3D проектування – Fusion 360 (Autodesk – компанія зі США, найбільший у світі розробник програм комп'ютерного проектування: AutoCAD, 3D MAX, Inventor та іншого). Тематика розробок, задана оргкомітетом – персонажі та обладнання з фільмів "Зоряні війни".

Конкурсна комісія відзначила проект, надісланий аспірантом ПолтНТУ Олександром Лактіоновим (куратор роботи доц. О.І.Сороковий), та високий рівень професійної підготовки у володінні продуктом Fusion 360. Проект робота ВВ-8 увійшов до 10 найкращих проектів цього змагання (в конкурсі брала участь велика кількість проектів зі всього світу), та отримав сертифікат й цінні призи.

- Інформаційні технології, програмне та навчально- методичне забезпечення дистанційної освіти (наук. кер. Деркач Т.М.).

Результати:

Розроблено методичне забезпечення курсу «Системи дистанційного навчання». Укладено угоду про співпрацю з головним управлінням охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації. Підготовлені доповіді зі студентами на 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету.

За результатами роботи було опубліковано:

 • Деркач Т.М.; Дмитренко Т.А.; Демиденко М.І.; Дмитренко А.О. Розробка автоматизованої інформаційної системи «Портал кафедри ВНЗ» // Вісник кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - Кременчук: КрНУ. - 2017. - Вип. 1. - № 102. -9 с.C. 32 - 40. (Інші; Google Scholar; index Copernicus; UlrichsWEB; Scientific Indexing Services; InfoBase Index; CiteFactor) Дмитренко А.О. – КМДП
 • Створення електронного НМКД з дисципліни «Інформаційні технології» для студентів економічних спеціальностей/Математичні машини і системи. – 2013, № 3. – С.186 – 190 http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/2647/ Т.М. Деркач С.І. Волков, В.Т. Матевосян Фахове видання
 • Технология разработки системы дистанционного обучения высшего учебного заведения//Математичні машини і системи. – 2014, № 4. – С.35 – 43 http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/2649 О.Л. Ляхов, Т .М. Деркач, А.О.Дмитренко М.І. Демиденко Фахове видання
 • Сonfiguration development on the platform 1c for enterprise automation // Математичні машини і системи. – 2015, № 3. – С. 112–117. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/275 О.L. Liakhov, А.О. Dmytrenko, A.О. Tverdokhlib T.M. Derkach Фахове видання
 • Software for calculating node connections monolithic reinforced concrete beamless non-capital overlap with the composite reinforced concrete column //Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – Випуск 2 (47).– С. 104 – 115 Семко О.В. Дмитренко А.О. Т.М. Деркач Фахове видання
 • Розробка автоматизованої інформаційної системи «Портал кафедри ВНЗ»// Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2017. – Випуск 1(102) – С. 32 -40 Деркач Т.М. Дмитренко А.О. Фахове видання

- Публікації у науково-метричної бази даних Scopus:

 • Дмитренко Т.А., Деркач Т.М., Дмитренко А.О., The «Wooden Structures» Discipline Educational and Methodological Complex Development on the Basis Of Informational Intelligent System. International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018), 92-96 DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14381 Наукометрична база SCOPUS

Прикладні дослідження на кафедрі ведуться за напрямом:

 • розроблення інформаційних моделей, архітектури й програмних складових автоматизованих інформаційних систем різноманітного призначення.

У результаті досліджень за останні роки:

 • розроблена й запроваджена у навчальних процес у ПолтНТУ автоматизована програма система KTest для оперативного контролю знань студентів під час занять.
 • Автоматизована інформаційна система «Рейтинг» моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України: (керівник - д.т.н., проф. О.Л. Ляхов).
 • Пат. №125932 (зареєстрован 25/05/2018). Складена дерев’яна двотаврова армована балка / Т.А. Дмитренко, А.О. Дмитренко
 • Автоматизована система “AllTransControl ” управління транспортним парком в умовах агропідприємства на базі реляційної моделі даних / Скакаліна О.В. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68219 // Зареєстровано в Державній службі інтелектуальної власності України. - м. Київ. - 2016.

Кожен викладач працює над науковими дослідженнями в сфері інформаційних технологій і систем.

Розроблена автоматизована інформаційна система моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України є оригінальною і не має аналогів в порівнянні з світовими аналогами. Система не є комерційним продуктом, оскільки розробляється у рамках Національної програми моніторингу системи освіти. Проте на основі можна створювати системи монітор інку процесів діяльності об’єктів на замовлення. Система повністю відповідає специфікаціям замовника.

Результати наукових досліджень використовуються при підготовці наукових статей для друку у фахових виданнях, доповідей на науково-практичних конференціях, а також під час керівництва дипломними роботами студентів, в процесі написання дисертаційних робіт.

При кафедрі працює науково-дослідницька лабораторія проблем прикладного програмного забезпечення. Напрями діяльності: проектування і розроблення автоматизованої інформаційної системи «Рейтинг» для Держаної інспекції навчальних закладів МОН України, проектування і розроблення інформаційних сайтів підрозділів ПолтНТУ, розроблення програмного забезпечення навчального процесу.

З Інститутом проблем математичних машин і систем НАН України (м. Київ) підписаний договір метою якого є налагодження прямих зв’язків між творчими колективами й співробітництва у галузі комп’ютерних наук, комп’ютерної та програмної інженерії.

Теми дисертаційних робіт:

 • Системи аналітико-імітаційного моделювання програмних архітектур, основані на численні Хоара
 • Архітектура та особливості реалізації системи комп’ютерної математики нового покоління
 • Автоматизована інформаційна система моніторингу діяльності навчальних закладів.

Викладачі приймали участь у наступних наукових конференціях:

 • IХ Международная научно-практическая конференція «Проблемы и перспективы социально-экономического развития страны» Черновцы
 • дев’ята міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС '2014”
 • друга міжнародна науково-практична конференція«Ресурсоенергоефективні технології в будівельному комплексі» (24 березеня-21 квітня) (Саратов, 2014)
 • Economic Development of the Country”, (25-26 January 2014,Chernivtsi). Chernivtsi
 • Abstracts of the IXth International Scientific-Practical Conference “Mathematical and Simulation Modeling Systems. MSMS 2014” (Kyiv – Jokin 23-27 June 2014).-Chernihiv
 • Proceeding of the 2nd International Conference on Eurasian scientific development/ “East West ” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH . Vienna.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології і мехатроніка» : Тези доповідей (15 квітня 2014, м. Харків). Харків, ХНАДУ, 2014
 • Х Международная научно-практическая конференция «Наука, экономика и техника – инновационный взгляд» 2014
 • ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціально-економичного розвитку» (Чернівці, 24-25 травня 2014 року ).
 • Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings. Proceedings of the 7th International scientific conference. CibunetPublishing . New York. USA. 2014.
 • Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2017" Дніпро 13квітня 1714 квітня 17
 • XХІІІ международная научно-практическая конференция: «Развитие науки в XXI веке» м. Харків
 • XІІ міжнародна науково-практична конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017" Чернігів 26червня 17-29 червня 2017
 • 20th IFAC World Congress July 9-14, 2017, Toulouse Convention Center, Toulouse, France Toulouse, France 09July 17-14 July XXVІІI міжнародна научно-практична конференція: «Развитие науки в XXI веке» Харків
 • ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Розвиток науки у вік інформаційних технологій» Київ 2017
 • Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу Київ 24жовтня 17-25 жовтня 17
 • ІІ міжнародна конференція «інноваційні підходи і сучасна наука» м. Київ 31травня 16-31травня 2016
 • Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні МЕВ: драйвери успіху та виклики розвитку" Дніпро 23березня 1724березня 17
 • Міжнароднa науково-практичнa конференція "НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ" м. Чернівці 30січня1731січня17
 • Workshop on Computer-aided Technologies in Engineering (CAxTE-2017) October 4–5, 2017 | Presov, Slovak Republic
 • Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення науки в 2017 році» Київ 30грудня 17-30грудня 17
 • Міжнародна науково-практична конференція: «Зимові наукові читання» Київ
 • Міжнародна Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту CITEPTMTI’2018 Дніпро 18-28квітня 2018
 • Четверта міжнародна науково-практична конференція «Україна – ЕС. Сучасні технології, економіка та право» Словаччина-Чехія 24квітня 18-28квітня 2018
 • 16th international scientific conference information technologies and management Riga, Latvia 18-27 квітня 2018
 • ІІ міжнародна науково-технічна конференція “ Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE – 2018 “ Івано-Франківськ 24квітня 18-27 квітня 2018
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» Івано-Франківськ
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2018) Черкаси 17 -18 червня 2018
 • 9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT’2018 Киев 26травня18
 • І міжнародної азербайджансько-української конференції «Building innovations – 2018»

Щорічно в університеті проводиться наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів, в рамках якої діє секція комп’ютерних та інформаційних технологій і систем. У роботі конференції активно беруть участь викладачі та студенти спеціальності «Комп’ютерні науки».

На протязі останніх років викладачами кафедри опубліковано більше 200 публікацій з них 47 у фахових виданнях.

На кафедрі активно ведеться робота зі студентами:

 • Працює студентський проектно-конструкторський клуб.

Організований і працює науковий семінар «Інформаційні технології. Інтелектуалізація програмного забезпечення обчислювальних машин і систем» (за участю студентів, аспірантів та викладачів кафедри). Науковий керівник – професор Ляхов О. Л.

Наукова робота на кафедрі ведеться за наступними напрямами:

 • Інформаційні технології і системи;
 • Системи штучного інтелекту і комп’ютерної математики;
 • автоматизовані системи проектування;
 • розроблення й інтелектуалізація програмного забезпечення прикладних задач та навчального процесу;
 • розробка алгоритмів та програмного забезпечення методів, алгоритмів розрахунку та моделювання напружено-деформованого стану сталевих, залізобетонних елементів конструкцій та вузлів;
 • розроблення комп’ютерних технологій, програмного та навчально методичного забезпечення дистанційної освіти;
 • педагогічні проблеми використання комп’ютерних технологій у фаховій підготовці студентів технічних вищих навчальних закладів.

Виконуються прикладні дослідження з розроблення інформаційних моделей, архітектури й програмних складових автоматизованих інформаційних систем різноманітного призначення.

Працює студентський проектно-конструкторський клуб. Наукові керівники – доцент Сороковий О.І.

Ведеться наукова робота студентів по вивченню та дослідженню вірусів та антивірусних систем. Науковий керівник – асистент Лисенко О. Д.

Організоване і працює Полтавське регіональне відділення науково-технічного семінару «Обчислювальні машини та інформаційні технології спеціального призначення» при Раді із кібернетики НАН України (створений згідно сумісного наказу ректора Полтавського національного технічного університету № 352 від 02.12.2010 й директора ІПММС НАН України за № 23-ОС від 13.10.2010). Керівник – д.т.н., професор Ляхов О.Л.

При кафедрі працює науково-дослідна лабораторія проблем прикладного програмного забезпечення. Напрями діяльності: проектування і розроблення автоматизованої інформаційної системи «Рейтинг» для Держаної інспекції навчальних закладів МОН України, проектування і розроблення інформаційних сайтів підрозділів ПолтНТУ, розроблення програмного забезпечення навчального процесу.

Науково-дослідні роботи:

 1. Прикладна науково-дослідна робота «Автоматизована інформаційна система «Рейтинг» моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України», номер державної реєстрації 0110U002259. Керівник – д.т.н., професор Ляхов О.Л.
 2. Прикладна науково-дослідна робота «Система комп’ютерної алгебри нового покоління «Аналітик» номер державної реєстрації 0111U006122. Керівник – д.т.н., професор Ляхов О.Л.
 3. Прикладна науково-дослідна робота «Автоматизована інформаційна система моніторингу діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів університету», номер державної реєстрації 0111U006121. Керівник – д.т.н., професор Ляхов О.Л.

Монографії:

 1. Ляхов О.Л. Институт проблем математических машин и систем: 50 лет научной деятельности. Монография/кол. авторов. – Киев: Изд. «НПП Интерсервис», 544с. 2014
 2. Концептуальні засади стратегічного розвитку інформатизації національної економіки : монографія / [В. М. Андрієнко, О. В. Фінагіна, А. М. Гафіяк та ін.].-Донецьк : ДонНУ, 2011.–217с.
 3. Фурсова Н.А. Управління та адміністрування в національній економіці: інформаційно-аналітичний аспект. Колективна монографія під ред д.е.н., проф. Комеліної О.В. - Полтава, ФОП Пусан, 2016. - 280 с.
 4. Skakalina, E. (2018), “Intellectual technologies in management of business entities”, ”, in Bezpartochnyi, M. & Britchenko I. (Ed.), Management of Innovative Development the Economic Entities, Higher School of Social and Economic in Przeworsk, Poland, pp. 202-210. (collective monograph)
 5. Skakalina, E. (2018), “Algorithms of artificial intelligence in the management of agroholdings”, in Bezpartochnyi, M (Ed.), Transformational Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization : Scientific Bases, Mechanisms, Prospects, ISMA University, Riga, Latvia, pp. 274-282. (collective monograph)
 6. Скакаліна О.В. Інформаційні технології оптимізації управління складними територіально-розподіленими системами : монографія / Скакаліна О.В. - Полтава: ПолтНТУ, 2017.-223 c.

Навчальні посібники:

 1. Деркач Т.М. Навчальний посібник "Прикладне програмне забезпечення" для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Деркач Т.М., Дмитренко Т.А. // Навчальний посібник – Полтава: ПолтНТУ, 2016. [Электронный ресурс].
 2. Маянская Ю. В. Методи тестування та оцінки якості програмного забезпечення із застосуванням Pairwise тестування для студентів денної та заочної форми навчання / Ю. В. Маянская, Н. В. Гаврилей, О.Л Ляхов, О.О Бородіна // Навчальний посібник – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 391 с.
 3. (Маянская Ю. В. – QATestLab, Гаврилей Н. В. – QATestLab.)
 4. Колектив провідної української компанії з тестування програмного забезпечення QATestLab Методи тестування і оцінки якості програмного забезпечення» для студентів денної та заочної форми навчання: 6.050101 – «Комп’ютерні науки» /Колектив провідної української компанії з тестування програмного забезпечення QATestLab, Ляхов О.Л., Бородіна О.О.// Навчальний посібник – Полтава: ПолтНТУ,2015 – 372 с.

Патенти:

 1. Пат. №125932 (зареєстрован 25/05/2018). Складена дерев’яна двотаврова армована балка / Т.А. Дмитренко, А.О. Дмитренко
 2. Автоматизована система “AllTransControl ” управління транспортним парком в умовах агропідприємства на базі реляційної моделі даних / Скакаліна О.В. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68219 // Зареєстровано в Державній службі інтелектуальної власності України. - м. Київ. - 2016.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

«Комп'ютерні науки» − це спеціальність для підготовки бакалаврів і магістрів із найбільш широким охопленням дисциплін галузі. Фахівці комп’ютерних наук мають широкий спектр професійних знань та навичок. Окрім сучасних мов та технологій програмування студенти опановують технології моделювання та проектування інформаційних систем, комп’ютерних мереж, хмарних технологій, розподілених та паралельних обчислень, тощо. Після бакалаврату, випускники можуть отримати повну вищу освіту в магістратурі.

Сертифікати ЗНО необхідні для вступу:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика або Іноземна

Реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 5 лютого до 25 березня 2019 року.

До 30 квітня 2019 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання:

 • 21 травня 2019 року ‒ тестуванням з математики;
 • 23 травня 2019 року ‒ тестування з української мови і літератури;
 • 27 травня 2019 року ‒ тестування з іспанської, німецької, французької мов.
 • 28 травня 2019 року ‒ тестування з англійської мови
 • 30 травня 2019 року ‒ тестування з фізики.

Ступінь вищої освіти «БАКАЛАВР»

Термін навчання – 4 роки

Ліцензійний обсяг – 50 осіб

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ РІВНЯ БАКАЛАВР

Обов’язкові навчальні дисципліни
Загальної підготовки Професійної підготовки

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія України та української культури

Вища математика

Дискретні структури

Дискретні випадкові процеси

Теорія алгоритмів

Машинні методи обчислень

Елементи теорії автоматів та дослідження операцій

Фізика

Теорія прийняття рішень

Алгоритмізація та процедурне програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування

Бази даних

Введення до штучного інтелекту

Веб-програмування та веб-дизайн

Технологія створення програмних продуктів

Системний аналіз

Технології захисту інформації

Розподілені обчислювальні системи та хмарні технології

Моделювання систем

Управління ІТ-проектами

Проектування інформаційних систем

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів

Комп'ютерні мережі

Методи тестування й оцінки якості програмного забезпечення

Безпека людини

Вибіркові навчальні дисципліни
Загальної підготовки Професійної підготовки

Англійська мова. Компетенції: Listening, Writing

Англійська мова. Компетенції: Grammar, Reading

Бізнес-аналітика

Філософія

Фізичне виховання

Введення до спеціальностіі

Системи комп'ютерної математики

Операційні системи

Технології Microsoft .NET

Технології комп'ютерного проектування Технології розробки мобільних додатків Сучасні мови програмування

Нейронні мережі

Імітаційне моделювання систем Англійська мова. Компетенція: Speaking

Алгоритми на графах

Методи групового урахування аргументів

Менеджмент програмних продуктів

ERP-системи та інформатизація економіки

Програмне забезпечення електронного документообороту

Комп'ютерні системи обробки та редагування відеоконтенту

Ступінь вищої освіти «МАГІСТР»

Термін навчання – 1,5 роки

Ліцензійний обсяг – 30 осіб

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ РІВНЯ МАГІСТР

Обов’язкові навчальні дисципліни Вибіркові навчальні дисципліни

Машинне навчання

Методи та засоби інженерії даних та знань

Методи тестування й оцінки якості програмного забезпечення

Генетичні алгоритми

Теорія й методи прийняття рішень

Елементи теорії нечітких множин

Інженерія знань, розподілені сховища даних та знань

Інтелектуальний аналіз даних. Statistica Data Miner

Моделювання бізнес-процесів та методи аналізу ризиків

Інформаційні технології корпоративного управління

По закінченню магістратури випускники є фахівцями більш високої кваліфікації зі спеціальності «Комп’ютерні науки» і отримують право вступу на навчання до аспірантури для отримання наукового ступеню кандидата наук.

 • Software Developer / Programmer ‒ розробник програмного забезпечення;
 • Web Developer / Programmer ‒ розробник веб-додатків;
 • Database Developer / Programmer ‒ програміст баз даних;
 • Data Analyst - фахівець аналітик даних;
 • IT Project Manager ‒ менеджер ІТ-проектів
 • Quality Assurance / Software Testing Engineer ‒ тестувальник програмного забезпечення;
 • Help Desk/Desktop Support ‒ оператор технічної підтримки

Фахівець здатний виконувати професійну роботу за ДК 003:2005:

 • 3121 – фахівець з інформаційних технологій,
 • 3121 – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Специфіка професії дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік.

Студенти спеціальності «Комп’ютерні науки» ведуть активний спосіб життя, поєднуючи навчання з побудовою кар’єри. Так, у листопаді 2018 року студентки Гаврилишин Анна (501-ТН), Нікіфорова Карина (501-ТН) та Матяшенко Анна (202-ТН) взяли участь у міжнародному форумі “Perspektywy Women In Tech Summit” у м. Варшава (Республіка Польща), який спрямований на підтримку розвитку кар'єри молодих жінок в науці та технологіях.

Учасниці форуму “Perspektywy Women In Tech Summit” у м. Варшава

Приємною несподіванкою на форумі для нинішніх студентів стала зустріч з Івасько Іриною, яка є випускницею кафедри 2016 року.

Наші студенти і випускники гідно представляють українську науку по всьому світу, отримують новий цікавий досвід.

Щорічно у стінах ПолтНТУ проходить найвизначніша студентська подія року – загальноуніверситетський конкурс «Міс ПолтНТУ», в якому за титул кращої змагаються найвродливіші, найчарівніші та найталановитіші представниці структурних підрозділів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

У 2018 році конкурс "Міс ПолтНТУ 2018" пройшов 30 травня в кінотеатрі Wizoria Колос. За словами глядачів «тема конкурсу "Подруги Оушена. Війна за корону", місце проведення надали дещо містичного образу шоу, спостерігати за яким було одне захоплення».

Учасники конкурсу "Міс ПолтНТУ 2018"

Саме студентка спеціальності «Комп’ютерні науки» Гаврилишин Анна (501-ТН) стала представницею навчально-наукового інституту інформаційних технологій і механотроніки на конкурсі і закономірно, що вона перемогла в номінації міс елегантність.

Гаврилишин Анна – міс елегантність ПолтНТУ

Гаврилишин Анна з групою підтримки

Наші студенти – високоосвічені культурні люди, які відвідують не лише заняття, а й долучаються до прекрасного у театрах та музеях міста.

Група 101-ТН під час відвідин Полтавського літературно-меморіального музею І.П.Котляревського

Під час навчання студенти не забувають, що у здоровому тілі здоровий дух, і активно займаються спортом, у тому числі і професійно. Так, студентка 4 курсу Бражник Дарія за підсумками 2017 року увійшла у топ 10 у номінації "Краща спортсменка 2017 року" з пауерліфтингу.

Дар’я Бражник у номінації "Краща спортсменка 2017 року" з пауерліфтингу

Нині Дар’я Бражник – чемпіонка Європи із пауерліфтингу серед юніорів. ЇЇ загальний результат у присіданнях, жимі лежачи та становій тязі 307,5 кг.

Крім того, Дарія Бражник стала кращою серед юніорок у ваговій категорії до 43 кг на Кубку України з пауерліфтингу. Дарія показала результат 128 кг у присіданнях, 73 кг у жимі та 110 кг у становій тязі. Таким чином Дарія Бражник за сумою трьох вправ набрала 311 кг і перемогла.

Дар’я Бражник – чемпіонка Кубка України з пауерліфтингу

Варто відзначити, що займатися пауерліфтингом Дарія почала саме у стінах університету під керівництвом тренерів Оксани та Юлії Гордієнко.

Тож студентське життя у студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» проходить весело і різносторонньо. Долучайтесь до цієї дружньої команди!

АДРЕСА:

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, проспект Першотравневий, 24, кімната 103аЛ, 104Л (кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем), м. Полтава, 36011

ТЕЛЕФОН:

Телефон приймальної комісії: (0532) 56-16-04