Кафедра Хімії

 

Історія кафедри хімії починається із заснування в Полтавському інституті сільськогосподарського будівництва в 1930 році хімічної лабораторії, яка була підпорядкована кафедрі будівельної справи. Як самостійний підрозділ інституту кафедра хімії існує з листопада 1938 року.

Із 1959 по 1997 рік кафедрою керував Василь Григорович Шевчук – доктор хімічних наук (з 1972 р.), професор (з 1973 р.), заслужений діяч вищої школи УРСР, заслужений діяч науки і техніки УРСР.

Сферою наукових інтересів його школи були багатокомпонентні водно-сольові та неводні системи, виробництво мінеральних добрив, очищення природного газу, синтез кристалів нових складних сполук рідкісноземельних і лужних (лужноземельних) елементів з особливими електричними, оптичними й іншими властивостями, їх ідентифікація рентгенофазовим, ІЧ-спектроскопічним, кристалооптичним, термографічним, хімічним та іншими методами аналізу. За період своєї діяльності Шевчук В.Г. підготував більше 40 кандидатів наук, які працюють у всіх куточках світу. Нагороджений орденом «Знак пошани» й медалями.

З жовтня 1997 року завідувачем кафедри призначено доц., к.х.н. Стороженка Дмитра Олексійовича. Він приділяє велику увагу поліпшенню матеріальної бази кафедри, винахідницькій та інноваційній роботі, виконанню господарчих договорів, активізації навчально-методичної роботи, вирішенню кадрових питань, створенню здорового мікроклімату в колективі.

Сьогодні співробітники кафедри поряд із науково-методичною роботою успішно вивчають умови синтезу нових координаційних сполук у водно-сольових системах, розв’язують екологічні питання, досліджують поверхневу дифузію металів на гранях металевих кристалів, хімічний склад глинистої сировини для виробництва будівельних матеріалів, кислототривкість керамічних виробів, зшивання поліетиленових труб для водопостачання, вміст в’яжучої речовини в асфальтобетонних сумішах, миючі розчини для доїльних апаратів. Опубліковано понад 800 наукових робіт, отримано 55 авторських свідоцтв на винаходи й патенти.

За підсумками рейтингового оцінювання роботи підрозділів університету 2017 року колектив кафедри хімії посів І місце серед кафедр навчально-наукового інституту нафти і газу і І місце серед невипускових кафедр університету.

Стороженко Дмитро Олексійович – завідувач кафедри, доцент, кандидат хімічних наук.

 

Сфера наукових інтересів: вивчення взаємодії в нітратних, сульфатних і хлоридних системах рідкісноземельних та лужних металів у водних розчинах; установлення закономірностей утворення складних сполук у досліджуваних системах залежно від природи рідкісноземельного елемента, радіуса лужного металу, складу аніона, температурного фактора в повних концентраційних межах; ідентифікація отриманих сполук різними методами фізико-хімічного аналізу та їх патентний захист.

 

Має 390 наукових і науково-методичних праць, патентів, авторських свідоцтв на винаходи. Із них 131 статей у фахових виданнях (50 – у виданнях академій наук, 27 – у вісниках університетів та академій, 2 – у журналі «Заводская лаборатория» (изд. «Машиностроение», Москва ), 6 – у збірнику «Галузеве машинобудування» Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, 9 – у зарубіжних виданнях, 6 навчально-методичних посібників, 3 конспекти лекцій). Під його керівництвом підготовлено одну кандидатську дисертацію.

Стороженко Д.О. має державні та відомчі відзнаки:

  • нагороджений грамотою Верховної ради «За заслуги перед українським народом».
  • Міністерством освіти і науки України відзначений почесними знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила», «За наукові та освітні досягнення»;
  • за внесок у розвиток фізико-хімічного аналізу рішенням ученої ради Інституту загальної та неорганічної хімії Російської АН (м. Москва) нагороджений пам’ятною медаллю «Академик Курнаков Николай Семенович»;
  • нагороджений пам’ятними медалями «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову», «50 лет космонавтике», медаллю двічі Героя Радянського Союзу льотчика-космонавта Г.Т. Берегового.

На фундаментальні наукові праці Стороженка Д.О. посилаються науковці Китаю (15 посилань); США і Фінляндії (по 6 посилань); Польщі (10 посилань); Німеччини (8 посилань); Франції, Тунісу, Чехії (по 3 посилання); Канади й Іспанії (по одному посиланню).

Рішенням ученої ради у 2015 р. Стороженку Д.О. присвоєно почесне звання заслуженого працівника Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, а з нагоди 85-річчя з дня заснування ПолтНТУ він нагороджений Почесною грамотою ректора університету.

Іваницька Ірина Олександрівна – доцент, кандидат хімічних наук.

 

Сфера наукових інтересів: вивчення фазових рівноваг і взаємодії хлоридів, сульфатів, нітратів лужних, лужноземельних металів та гексаметилентетраміну у водних і діетиленгліколевих розчинах; синтез та дослідження властивостей подвійних солей, які кристалізуються в цих системах; розроблення комплексних інгібіторів для нафтогазової промисловості.

 

Має понад 250 наукових і науково-методичних праць.

Відзначена:

  • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України;
  • Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом;
  • Почесною грамотою Верховної ради за особливі заслуги перед українським народом;
  • Почесним званням «Заслужений працівник освіти України»;
  • Почесними знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила», «За наукові та освітні досягнення».

Дрючко Олександр Григорович – доцент, кандидат хімічних наук.

 

Сфера наукових інтересів: вивчення особливостей хімічної взаємодії й фазоутворення у водно-сольових системах нітратів рідкісноземельних елементів та інших елементів із різною електронною структурою, що використовуються в синтезах багатокомпонентних функціо-нальних матеріалів на їх основі.

 

Має понад 280 наукових і науково-методичних праць.

Дрючко О.Г. нагороджений Подякою міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Полтавської обласної ради, грамотою департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

Бунякіна Наталія Володимирівна – доцент, кандидат хімічних наук.

 

Сфера наукових інтересів: дослідження взаємодії у водних розчинах сульфатів і хлоридів рідкісноземельних та лужних, а також лужноземельних елементів за температури 25 – 100°С, встановлення закономірностей утворення складних сполук у досліджуваних системах залежно від природи рідкісноземельного елемента, радіуса лужного металу, складу аніона, температури дослідження; ідентифікація синтезованих сполук різними фізико-хімічними методами та їх патентний захист.

 

Має понад 260 наукових і науково-методичних праць.

Бунякіна Н.В. відзначена почесним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти та науки України; нагороджена Почесною грамотою Полтавської обласної ради, Подякою Міністерства освіти і науки України і Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації.

Сененко Наталія Борисівна – доцент, кандидат фізико-математичних наук.

 

Сфера наукових інтересів: дослідження стану ґрунту та якості природної води; пошук якісних сорбентів відносно нітрат-іонів; вивчення процесів дифузії й адсорбції.

 

Має понад 250 наукових і науково-методичних праць, 6 монографій, 2 з яких опублікувала за кордоном англійською мовою.

Сененко Н.Б. нагороджена грамотами і подяками: Грамотою головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Грамотою оргкомітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за багаторічну активну роботу у складі конкурсної комісії, Подякою дирекції НЕНЦ, Грамотою Управління освіти і науки Полтавського Міськвиконкому, Грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації, Грамотою Полтавської обласної ради.

У 2017 р. Сененко Н.Б. відзначена почесним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти та науки України.

Лобурець Анатолій Тимофійович – доцент, кандидат фізико-математичних наук.

 

Сфера наукових інтересів: проблеми модифікації властивостей поверхонь монокристалів шляхом створення наноструктур; роль дифузії у динамічних процесах на поверхні та в розчинах, а також вивчення явищ самоорганізації у дифузній зоні на атомно-молекулярному рівні методом молекулярної динаміки.

 

Має понад 180 наукових видань.

Лобурець А.Т. є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки 1997 року.

Лобурець А.Т. відзначений грамотами і подяками: Грамотою Полтавської обласної ради, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Грамотою Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації, Подякою Полтавської міської ради. У 2015 році нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення».

Кафедра здійснює викладання для студентів денної, заочної та прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Дисципліна «Хімія» викладається для таких спеціальностей, як «Науки про Землю (геологія)», «Гірництво», «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Автомобільний транспорт».

Для спеціальності «Будівництво й цивільна інженерія» викладаються дисципліни «Хімія», «Органічна, фізична хімія та хімія силікатів».

Для спеціальності «Геодезія і землеустрій» викладається дисципліна «Ґрунтознавство та гідрогеологія».

Для спеціальності «Теплоенергетика» викладаються дисципліни «Хімія» і «Хімічна термодинаміка».

Для спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» викладаються дисципліни «Хімія», «Хімія нафти, газу й пластових вод», «Теоретичні основи фазових перетворень у вуглеводневій сировині», «Матеріали та реагенти нафтогазвидобування».

Для спеціальностей «Екологія» і «Технології захисту навколишнього середовища» викладаються 6 дисциплін, а саме: «Хімія», «Ґрунтознавство», «Органічна хімія», «Аналітична хімія», «Радіоекологія і фізична хімія», «Хімія навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз».

Для спеціальності «Фізична реабілітація» викладається дисципліна «Біохімія», а для спеціальності «Фізична культура і спорт» – дисципліна «Біохімія м’язової діяльності».

У лабораторіях кафедри згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт вивчаються фізико-хімічні властивості складних систем за такими напрямами:

1. Вивчення взаємодії хлоридних, сульфатних, нітратних солей лужних металів, амонію і РЗЕ у водних розчинах при 25 – 100°С. Доценти Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О.

Здійснюються дослідження хімічної взаємодії та фазових рівноваг у модельних водно-сольових системах КNO 3 – Mg(NO 3)2 – Nd(NO 3)3 – H2O при 50°С з метою побудови діаграми розчинності систем, визначення концентраційних і температурних меж кристалізації вихідних речовин, виявлених комплексних сполук та з’ясування оптимальних умов росту й проведення синтезу відповідних координаційних нітратів.

2. Хімія довкілля. Дослідження впливу техногенного навантаження на стан ґрунту та ґрунтової води. Доценти Стороженко Д.О., Іваницька І.О., Сененко Н. Б.

Робота базується на проведенні кількісного визначення і аналізу фізико-хімічних показників проб ґрунту, відібраних у місцях техногенних аварій та якості питної води децентралізованого водопостачання населених пунктів сільської місцевості, які знаходяться поблизу місць техногенних аварій нафтогазовидобувного комплексу та придатності води для використання з питною метою.

3. Теплофізичні властивості рідких тугоплавких металів при температурах, недоступних для експериментального вивчення. Кооперативні ефекти у субмоношарових адсорбованих плівках. Доцент Лобурець А.Т., студентка Ульченко Н.

Суть роботи полягає в розробленні методу оцінки критичних параметрів тугоплавких речовин шляхом екстраполяції експериментальних даних, що відображають залежність густина-температура в низькотемпературній області значень до критичної точки та застосуванні методу для вивчення фазових переходів першого роду в двовимірних системах.

4. Інноваційна та винахідницька діяльність. Роботи спрямовані на створення теплоізоляційних матеріалів із жорсткою поризованою структурою на основі розчинного скла та мінеральних наповнювачів техногенного походження, розроблення й впровадження засобів для миття обладнання молочної промисловості та форм для виготовлення тротуарної плитки. Доценти Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Сененко Н.Б., Бунякіна Н.В.

5. Реалізація угоди між НАН України та ПолтНТУ. На кафедрі здійснюється співпраця з відділом фізичної електроніки Інституту фізики НАН України за напрямом «Дифузія і фазові перетворення в субмоношарових адсорбованих плівках», розв’язок прикладних задач та навчально-методична робота. Доценти Лобурець А.Т., Сененко Н.Б. Опубліковано 2 спільні колективні закордонні монографії, 1 навчально-методичний посібник.

6. Публікації. У 2018 році опубліковано дві статті, що увійшли до бази Scopus (доценти Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Сененко Н.Б.). Ще шість публікацій входять до бази Index Copernicus. У закордонних виданнях опубліковано шість статей, а у фахових виданнях України - чотири. Подано шість заявок на корисні моделі та винаходи, одержано один патент (доценти Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Сененко Н.Б., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О.).

7. Режим доступу до бібліометричного профілю кафедри Google-Scholar Citations:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=u6yli9IAAAAJ

Бібліографічні посилання кафедри: 387.

Індекс Хірша кафедри: 10.

Нижче наведена діаграма, що відображає щорічну кількість бібліографічних посилань на публікації кафедри, починаючи з 1985 року. Максимальне значення припадає на 2001 рік – 37.

 

Відомості щодо h-індексу та кількості цитувань науково-педагогічних працівників за БД Scopus

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові науково-педагогічного працівника, науко вий ступінь, вчене звання, посада номер ID ORCID* Назва бази даних** Веб-адреса авторського профілю Кількість публікацій h-індекс Кількість цитувань
усього за 2018 рік
1 Лобурець А.Т.
Доц. к.ф.-м.н.
http://orcid.org/0000-0002-3114-810X Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602957841 13 5 148 2
2 Стороженко Д.О.
Доц. к.х.н.
http://orcid.org/0000-0001-7920-5161 Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505907942 9 1 1 0
3 Сененко Н.Б.
Доц. к.ф.-м.н.
http://orcid.org/0000-0002-5585-8405 Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8396365800 5 2 39 1
4 Дрючко О.Г.
Доц. к.х.н.
http://orcid.org/0000-0002-2157-0526 Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504199218 5 1 3 0
5 Бунякіна Н.В.
Доц. к.х.н.
http://orcid.org/0000-0003-4241-5127 Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506551562 6 1 1 0
Разом Scopus 38 10 192 3

h-iндекс Scopus кафедри (найбільший по кафедрі): 5

Сумарна кількість цитувань у Scopus викладачів кафедри: 192

На кафедрі хімії за останні роки налагоджена широка географія творчих зв’язків із зарубіжними партнерами за напрямами обміну набутим досвідом у навчально-методичній діяльності, апробації й використанні результатів наукових досліджень, з обміну науково-технічною та навчально-методичною документацією, участі в роботі наукових конференцій, стажуванні, запрошенні провідних учених до участі в проведенні науково-методичних заходів тощо.

2017 – 2018 навчальний рік

Доценти Сененко Н.Б., Стороженко Д.О., студенти Авраменко Ю. і Сліченко Р. брали участь із доповідями у ІІ Міжнародному науково-практичному форумі «Інновації в науці та освіті: проблеми та перспективи» Болгарія, Варненський вільний університет імені Чорноризця Храбра (10 – 16 вересня 2017 року). Результати їх наукової роботи опубліковано в 2 статтях Innovations in Science and education: challenges of our time (collections of scientific papers), IASHE (International Academy of Science and Higher Education), London, 2017. – Index Copernicus Journal Information.

Доцент Стороженко Д.О. з доповіддю «Problems of fundamental training of environmentalists» брав участь у роботі II Міжнародної науково-практичної конференції «Problems and perspectives in European education development» (Чеська республіка, м. Прага, 21 – 24 листопада 2017 року).

Доцент Сененко Н.Б. брала участь із доповіддю у ІІ Міжнародному освітньо-науковому форумі «Association agreement: from partnership to cooperation», який відбувся 21 – 26 січня 2018 року в Польщі (м. Закопане). Результати наукової роботи опубліковані в колективній монографії, яка індексована у НМБД «Google Scholar».

Доцент Стороженко Д.О. брав участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Competences in the Age of Smart World», котра проходила у м. Познань (Польща) з 12 по 14 березня 2018 року.

2018 – 2019 навчальний рік

На ініційованих й організованих ПолтНТУ міжнародних науково-практичних конференціях українсько-азербайджанській «Building innovations – 2018» в Азербайджані (м. Баку, 24 – 25 травня) і «Technology, engineering and science – 2018» у Великобританії (університет Гринвіча, м. Лондон, 24 – 25 жовтня) науковцями кафедри хімії Стороженком Д.О., Сененко Н.Б., Дрючком О.Г., Бунякіною Н.В., Іваницькою І.О. були представлені останні інноваційні розробки в публікації 5 статей (у тому числі разом з польським професором T. Jesionowski (Познанська політехніка) та 2 тез доповідей. Наукові розробки презентував завідувач кафедри Стороженко Д.О.

Закордонні стажування

З 9 вересня по 17 вересня 2017 року доцент Сененко Н.Б. і магістр Роман Сліченко, член наукового гуртка «Хімія довкілля», проходили міжнародне стажування обсягом 4 кредити ECTS у Варненському вільному університеті імені Чорноризця Храбра (Болгарія, м. Варна).

Завідувач кафедри, доцент Стороженко Д.О. у листопаді 2017 року стажувався протягом 108 годин у Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чеська республіка, м. Прага).

Доцент Сененко Н.Б. пройшла стажування на базі Університету Зелена Гура (Польща) з 18 грудня 2017 року по 20 січня 2018 року в дистанційній формі, а з 21 по 26 січня 2018 року очно (40 годин), про що отримала сертифікат.

У вересні 2018 року старший лаборант кафедри Горобець Д.О. (еколог-бакалавр) пройшла міжнародне стажування у 4 кредити ЕСТS зі спеціальності «Екологічні та природничі науки» та була слухачем Міжнародної літньої школи «Managing projects which improve the world» з отриманням відповідних сертифікатів.

«Хімія» як обов’язкова дисципліна фундаментальної підготовки студентів викладається для всіх спеціальностей природничого та технічного спрямувань.

Дисципліни «Хімія», «Хімія нафти, газу та пластової води», «Теоретичні основи фазових перетворень вуглеводневої сировини», «Матеріали та реагенти нафтогазвидобування» викладаються російською й англійською мовами.

Наукова робота студентів

 

На кафедрі працюють такі наукові гуртки:

1. Інноваційне матеріалознавство

Керівники – Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О.

2. Хімія довкілля

Керівники – Стороженко Д.О., Іваницька І.О., Сененко Н.Б.

3. Визначення фізико-хімічних властивостей складних систем

Керівник – Лобурець А.Т.

Щорічно студенти, члени гуртків під керівництвом викладачів кафедри беруть активну участь із доповідями в міжнародних, закордонних, усеукраїнських, регіональних та університетських конференціях із публікацією матеріалів.

Доценти Іваницька І.О. та Сененко Н.Б. брали участь у роботі XVIII Міжнародної наукової конференції «Новітні чинники формування особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров'я», яка відбулася у ПВНЗ «Київський медичний університет» (м. Київ, 21 березня 2018 року). Вони є науковими керівниками студентки групи 201 пГЗ Юлії Яцюк, яка брала участь у роботі цієї конференції і доповіла про результати своєї наукової студентської роботи на секції «Науково-теоретичні і методологічні засади сучасної медичної освіти».

З 21 по 25 травня 2018 року в м. Івано-Франківськ відбулася XI Міжнародна наукова конференція «Електронні процеси в органічних і неорганічних матеріалах» (ІСЕРОМ–11) за підтримки НАН України, Інституту фізики НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Участь у конференції взяла студентка групи 401 НТ Катерина Китайгора разом зі своїм науковим керівником доцентом Дрючко О.Г. Вони зробили усні та стендові повідомлення про закономірності поведінки структурних компонентів у РЗЕ-вмісних системах нітратних прекурсорів при формуванні багатофункціональних матеріалів.

Під керівництвом доцентів Стороженка Д.О., Сененко Н.Б. і Бунякіної Н.В. студенти-екологи Дарина Горобець і Валерія Кисіль проводили експериментальні дослідження.

Результати наукової роботи:

1. Підготовлена робота «Оптимізація умов використання розчину кислотного для миття обладнання молочної промисловості», з якою студентки взяли участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Bleak Sea Science 2018» (Одеса, березень 2018 року).

2. Участь Дарини Горобець і Валерії Кисіль з доповіддю у ХІХ Міжнародній конференції cтудентів і молодих учених «Modern chemistry problems» (Київ, травень 2018 року). Нагороджені дипломами ІІ ступеня. Робота опублікована в збірнику матеріалів конференції.

3. Участь Дарини Горобець із доповіддю у роботі ІІІ Міжнародного науково-практичного форуму «Innovations in science: The challenges of our time» на базі Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра та публікація монографії (Болгарія, м. Варна, вересень 2018 року).

 

Адреса: Першотравневий проспект, 24, м. Полтава, 36011

Тел. (099) 163 10 15

E-mail: pntuchem@gmail.com