Кафедра Фізики

Кафедра забезпечує викладання фізики на всіх технічних факультетах денної та заочної форм навчання. Лекції з фізики читають викладачі, що мають наукові ступені не нижче від кандидата наук. Навчальна програма охоплює всі розділи сучасної фізики: класичну та релятивістську механіку, молекулярну фізику й термодинаміку, електромагнетизм, механічні та електромагнітні коливання і хвилі, хвильову та квантову оптику, атомну і ядерну фізику, фізику твердого тіла. Лабораторний практикум організований таким чином, що кожний студент має можливість індивідуально працювати на сучасному обладнанні для набуття практичних навичок. Вивчаючи курс загальної фізики, студенти отримують уявлення про сучасну науково обґрунтовану різнобічну картину оточуючого світу.

Кафедра фізики створена у 1930 році. В усі роки свого існування кафедра забезпечувала викладання фізики як однієї з фундаментальних дисциплін у підготовці інженерів-будівельників. У 1988 році кафедра фізики була об’єднана із кафедрою електротехніки і в такому вигляді проіснувала до 1992 року. Після виділення окремої кафедри електротехніки та автоматики у 1992 році й до теперішнього часу кафедра фізики забезпечує викладання курсу фізики для студентів усіх інженерних спеціальностей університету. Колектив кафедри протягом всіх років свого існування проводив інтенсивну науково-дослідну роботу. За останні 30 років викладачами кафедри було захищено шість кандидатських і одна докторська дисертації.

Першим завідувачем кафедри був старший викладач В.А. Котов-Коношенко.

В різні роки завідувачами кафедри були:

1931–1938 рр. – Супрун Є.Я. – к.ф.-м.н., професор;

1938 –1939 рр. – Коновалов С.З. – старший викладач;

1939 –1951 рр. – Синицин В.М. – доцент;

1951 –1963 рр. – Юдін В.М. – доцент;

1963 –1965 рр. – Михайлецька В.П. – старший викладач;

1966 –1972 рр. – Лебедєв Р.С. – к.ф.-м.н., доцент;

1973 –1974 рр. – Крячко І.В. – к.ф.-м.н., доцент;

1974 –1975 рр. – Коваленко Н.Ф. – к.ф.-м.н., доцент;

1975 –1976 рр. – Барвінко Г.Г. – к.ф.-м.н., доцент;

1976 –1982 рр. – Лисенко Г.М. – к.ф.-м.н., доцент;

1982 –1988 рр. – Ходурський В.Є. – к.т.н., доцент;

1988 –1992 рр. – Галай М.В. – д.т.н., професор;

1992 –1999 рр. – Якубенко В.П. – к.ф.-м.н., доцент;

з 2000 року – Соловйов В.В. – д.х.н., професор.


Завідувач кафедри фізики: Соловйов В.В.
доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки 2014 року.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

Соловйов В.В. – професор кафедри, доктор хімічних наук, професор;

Давиденко Л.П. – доцент кафедри, кандидат хімічних наук, доцент;

Соляник Л.О. – доцент кафедри, кандидат хімічних наук, доцент;

Кузнецова Т.Ю. – доцент кафедри, кандидат хімічних наук;

Петровський О.М. – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Кафедра фізики не є випускаючою. Кафедра забезпечує викладання фізики на всіх технічних факультетах денної та заочної форм навчання.

За останні 3 роки науковцями кафедри фізики було опубліковано 84 наукові публікації (із них 60 статей, з яких 15 опубліковані в закордонних виданнях, з них 14 – у виданнях, що входять до НМБД Scopus та Web of Science).

Наукова тематика кафедри багатогранна, але основний напрям, який очолює д.х.н., проф. Соловйов В.В., присвячений моделюванню фізико-хімічних властивостей конденсованого середовища, зокрема іонних розплавів, шляхом вивчення природи та причин взаємодії частинок розплавів. Упровадження результатів теоретичних досліджень у практику дозволило вирішити низку актуальних питань, які є основою наукових технологій отримання наноречовин із наперед заданими властивостями.

Під керівництвом д.х.н., проф. Соловйова В.В. було захищено 4 кандидатські дисертації: Давиденко Л.П. (1993 р.), Черненко Л.О. (2007 р.), Бут Є.Ф. (2012 р.), та Кузнецова Т.Ю. (2013 р.).

Основні наукові досягнення кафедри:

  • відкритий ефект відхилення від експоненціального закону затухання люмінесценції індигоїдних барвників (60-ті роки XX ст., доц. Лисенко Г.М. спільно з к.ф.-м.н. Кисляком Г.М.);
  • створена мікроскопічна теорія міжчасткових взаємодій і процесів електровідновлення в сольових розтопах на принципах квантової теорії молекул (90-ті роки XX ст., д.х.н., проф. Соловйов В.В. спільно з чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Шаповалом В.І.);
  • доведена в рамках теорії міжчасткових взаємодій і процесів електровідновлення в сольових розтопах перебудова другої сольватної оболонки при багатоелектронному переносі заряду в умовах катіонного каталізу у розтопах із вмістом вольфраматів та молібдатів (2000-ті роки, д.х.н., проф. Соловйов В.В., к.х.н., доц. Черненко Л.О., к.х.н. Бут Є.Ф.);
  • доведено перспективність використання квантовохімічних розрахунків у поєднанні з електрохімічними дослідженнями для прогнозування шляхів створення нових лікарських препаратів (2000-ті роки, д.х.н., проф. Соловйов В.В., к.х.н. Кузнецова Т.Ю.).

Із 2002 р. на кафедрі проводиться прийом до аспірантури за спеціальністю 02.00.04 «Фізична хімія». Науковий керівник – д.х.н., проф. Соловйов В.В. За цей час аспірантуру успішно закінчили Черненко Л.О., Бут Є.Ф. та Кузнецова Т.Ю., які продовжують наукові дослідження свого керівника.

Під керівництвом д.х.н., проф. Соловйова В.В. кафедра виконувала та продовжує виконувати наукові дослідження за тематикою, яка фінансується Міністерством освіти і науки за рахунок держбюджетних коштів: «Дослідження багатоелектронних процесів електровідновлення у розплавах із умістом карбонатів, нітратів та фторидів бору і титану» (№ 019U034881, 1993 – 1995 рр.); «Вивчення механізму утворення електрохімічно активних частинок та багатоелектронних електрохімічних процесів в іонних розплавах із умістом вольфраматів та молібдатів» (№ 0102U001307, 2002 – 2003 рр.); «Вплив електричного поля та поверхні електрода на реакційну здатність електрохімічно активних частинок в іонних розплавах» (№ 0104U000317, 2004 – 2006 рр.); «Вплив електронного перенесення на направленість механізму гетерогенних реакцій в іонних розплавах при синтезі наноматеріалів» (№ 70/07, 0107U000939, 2007 – 2009 рр.); «Вплив електронного перенесення на направленість механізму гетерогенних реакцій при синтезі наноматеріалів із розтопів, що містять ніобій» (№ 0110U002258, 2010 – 2012 рр.).

На основі угоди про співробітництво між НАН України та ПолтНТУ кафедра фізики заключила і виконує договори про наукове співробітництво з Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського (м. Київ, від 2009 р.) та з Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії (м. Київ, від 2009 р.).

В 2015 році був заключний договір про наукове співробітництво між Вищим державним навчальним закладом України «Українська медична стоматологічна академія» та Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка. Відповідно до цього договору співробітниками кафедри проводиться науково-дослідна робота «Роль активних форм кисню, системи оксиду азоту та транскрипційних факторів у механізмах патологічного системогенезу» (№0114U004941, 2005 – 2015).

За останні 10 років на кафедрі видано 3 монографії, понад 210 статей у провідних міжнародних та вітчизняних наукових журналах та одержано більше ніж 20 патентів на винаходи, взято участь у більше ніж 50 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Студенти різних спеціальностей кожен рік беруть участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з фізики та активно займаються науковою роботою з викладачами кафедри. Зокрема, наукова робота студента групи 201-ТТ Романця М.П. «Дослідження впливу іонного вітру і ультрафіолетового випромінювання на біологічні об’єкти» (керівник к.т.н. Петровський О.М.) була відзначена дипломом за оригінальну доповідь на конкурсі наукових робіт в НТУУ КПІ в 2017 році.

З 2014 року кафедра забезпечує викладання дисципліни «Фізика» на англійській мові. Відповідальний за роботу з іноземними студентами старший викладач Курись Ю.О. має міжнародний сертифікат про рівень володіння англійською мовою рівня В2.

Кафедра фізики знаходиться у «П» корпусі, в аудиторії 104аП.

 

36011, Полтава, Першотравневий проспект, 24

k23@pntu.edu.ua