Кафедра фінансів і банківської справи

22 січня 2001 року наказом ректора Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка було створено кафедру фінансів. Стрімкий розвиток фінансової та кредитної системи нашої держави вимагав підготовки кваліфікованих фахівців саме цього профілю. В університеті вже з 90-х років проводилась підготовка за економічним напрямом, і, як показував моніторинг їх працевлаштування – більшість знаходили роботу саме у фінансовому та банківському секторі економіки, але загальноекономічна підготовка не повністю задовольняла роботодавців. Саме тому було необхідно створити потужний осередок підготовки кадрів для фінансово-кредитної сфери, яким і стала новостворена кафедра фінансів.

З першого дня кафедру очолив Володимир Олександрович Онищенко – фахівець, який мав на момент створення кафедри значний досвід практичної роботи у фінансово-кредитній сфері, наукові напрацювання та педагогічні навички, декілька років поєднуючи роботу керівника великого підрозділу одного з провідних комерційних банків України та викладацьку діяльність. Саме таке поєднання практичних знань та наукового пошуку стало базою для створення кафедри нового типу: мобільної, енергійної, формуючої нові підходи до викладацької та науково-дослідницької роботи.

На початку свого існування колектив кафедри складав шість викладачів, але задачі, які були поставлені перед ними вирішувались не зважаючи на будь-які труднощі. Вже у квітні 2001 року було пройдено ліцензування спеціальності «Фінанси». У 2004 році кафедра отримала ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю «Банківська справа» і відповідно її було перейменовано на «Кафедру фінансів та банківської справи», у 2010 році кафедра отримала ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю «Державне управління» отримавши назву «Кафедра фінансів, банківської справи та державного управління» та у 2012 році кафедра була перейменована на «Кафедру фінансів і банківської справи».

Щорічно кафедра випускає близько 200 фахівців, які отримують освіту за денною, заочною формою навчання та як другу вищу. За десять років існування кафедрою було випущено майже 500 спеціалістів та магістрів за ліцензованими напрямами. Відзнакою випускників є універсальність отриманих професійних навичок, можливість застосування отриманого фаху в будь-якій сфері економіки, від державних установ до приватного підприємницького сектору економіки. Студенти кафедри мають унікальну можливість отримання не тільки теоретичних, а й практичних знань, для чого кафедрою постійно залучаються до викладання фахових дисциплін провідні спеціалісти фінансових служб, казначейства, комерційних банків, страхових компаній, податкової служби. Кожний рік студенти четвертого курсу спеціальності «Фінанси і кредит» слухають лекційні курси, які викладаються професорами з Німеччини – Гюнтером Штолем та Ульріхом Зейлером.

Кращі студенти проходять практику у провідних університетах Німеччини, Польщі.

Провідні дисципліни фінансово-кредитного циклу викладаються на базі навчального банку створеного при кафедри на реальних виробничих програмах, наданих комерційними банками та у філії кафедри, яка працює безпосередньо у відділенні одного з комерційних банків м. Полтави.

Щорічно проводяться захисти дипломних робіт в Головному фінансовому управлінні Полтавської обласної адміністрації, Головному управлінні Державного казначейства у Полтавській області, Управлінні Національного банку України у Полтавській області з залученням працівників цих установ та представників місцевої влади.

Всі п’ятнадцять років існування кафедру фінансів і банківської справи очолює доктор економічних наук, професор Онищенко Володимир Олександрович - ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, заслужений працівник освіти України, академік Української нафтогазової Академії наук, голова ради ректорів ВНЗ 3-4 рівнів акредитації Полтавського регіону, голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій, головний редактор журналу «Економіка і регіон». Упродовж 2001 – 2016 років під його керівництвом колектив кафедри забезпечив позитивну динаміку основних показників розвитку за головними напрямами діяльності, орієнтованими на досягнення високої якості освітніх послуг і зростання ролі кафедри як потужного навчального наукового і начального осередку підготовки фахівців найвищої якості. Ми можемо стверджувати, що якість знань отриманих сьогодні, це висока якість життя завтра, основа добробуту та професійного вдосконалення.

Кафедра є випускаючою для спеціальностей – «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Управління фінансово-економічною безпекою».

Підготовка фахівців здійснюється за двома освітніми ступенями:

 • бакалавр;
 • магістр.

В процесі навчання студенти напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня бакалавр вивчають наступні дисципліни циклу професійної підготовки: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Бюджетна система», «Податкова система», «Страхування», «Фінансовий аналіз», «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок» «Банківська система», «Фінансова статистика», «Оцінка об’єктів нерухомості», «Соціальне страхування», «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Інвестування», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» тощо.

Підготовка фахівців за освітнім ступенем магістр здійснюється за такими напрямами підготовки:

 • "Фінанси, банківська справа та страхування";
 • "Управління фінансово-економічною безпекою".

Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» користується підвищеним попитом на місцевому, регіональному та національному ринках праці. Тому її здобуття гарантує можливість успішного працевлаштування у якості фінансиста, економіста, податківця, фінансового менеджера.

Підготовка магістрів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється з поглибленим вивченням таких дисциплін: «Фінансовий менеджмент», «Бюджетний менеджмент», «Податковий менеджмент», «Кредитний менеджмент», «Страховий менеджмент», «Ринок фінансових послуг», «Управління фінансовою санацією», «Проектне фінансування», «Казначейська справа», «Фінансовий контролінг», «Антикорупційна діяльність», «Фінансовий менеджмент у банку», «Кредитний менеджмент», «Банківський нагляд і регулювання», «Маркетинг у банку», «Управління банківськими ризиками», «Проектне фінансування», «Банківська безпека», «Антикризове управління банком», «Інвестиційне кредитування», «Тимчасова адміністрація і ліквідація банків», «Міжнародні розрахунки і валютні операції».

Фахівці із цієї спеціальності можуть ПРАЦЮВАТИ в таких установах, організаціях, підприємствах, як:

 • Міністерство фінансів України;
 • Державна фіскальна служба України;
 • Державна казначейська служба України;
 • Національна комісія із цінних паперів та фондового ринку;
 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 • Державна фінансова інспекція України;
 • органи Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду зайнятості;
 • фінансові підрозділи органів державного управління та місцевого самоврядування;
 • підприємства й організації різних форм власності та видів господарювання;
 • банківські установи; страхові, лізингові, аудиторські та консалтингові компанії;
 • компанії з управління активами;
 • небанківські фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, ломбарди) та фінансові компанії;
 • рейтингові та аналітичні агентства;
 • а також можуть бути суб’єктами оціночної діяльності;
 • бути професійними учасниками фондового ринку (торговці цінними паперами, компанії з управління активами, фондові, валютні біржі, депозитарні та клірингові установи) тощо.

Управління фінансово-економічною безпекою

Підготовка магістрів за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» здійснюється з поглибленим вивченням професійних дисциплін: «Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємтсв», «Теорія управління безпекою соціальних систем», «Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи безпеки суб’єктів господарювання», «Організація та управління майновою та особистою безпекою», «Управління фінансово-економічною безпекою банківських та кредитних установ», «Економічний ризик і методи його вимірювання», «Антикорупційна діяльність», «Фінансовий контролінг», «Управління захистом комерційної таємниці в банківських і фінансових установах», «Організація та управління інформаціно-аналітичним забезпеченням фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання» тощо.

Відповідно до Національного класифікатора професій та галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» фахівець у галузі забезпечення фінансово-економічної безпеки має можливість:

 • стати керівником або провідним спеціалістом служби фінансово-економічної безпеки на підприємствах різних форм власності, розробляти стратегію безпеки підприємства та його підрозділів, програму розвитку підприємства;
 • успішно працювати на посаді спеціаліста з корпоративного управління;
 • стати відповідальним працівником з питань забезпечення фінансово-економічної безпеки комерційного банку, його філії чи іншої фінансової установи;
 • працювати експертом із зовнішньоекономічних питань, економічним радником, консультантом з економічних питань на підприємствах різних форм власності;
 • стати фахівцем з організації майнової та особистої безпеки суб'єктів господарювання;
 • обіймати посади керівника, директора, його заступника, керівника філії, іншого структурного підрозділу - суб'єкта охоронної діяльності, працювати на відповідних посадах у підрозділах безпеки банків та фінансових установ.

Також випускники спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» мають право займати посади керівника, директора, його заступника, керівника філії, іншого структурного підрозділу - суб’єкта охоронної діяльності (звертатися для отримання ліцензій на надання послуг з охорони державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян), працювати на відповідних посадах в підрозділах безпеки банків та фінансових установ України.

Спеціальність відповідає міжнародній спеціальності: "Security Management".

На навчання за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» приймаються громадяни України, які мають базову вищу освіту (рівня бакалавра) будь-якого напряму підготовки або будь-яку повну вищу освіту (рівня спеціаліста, магістра або вищої освіти, здобутої до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти, незалежно від спеціальності).

Після здобуття освітнього ступеня магістр випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі, яка діє при кафедрі.

Кафедрою фінансів та банківської справи надаються послуги з отримання другої вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківька справа та страхування» та паралельного отримання другої вищої освіти студентами технічних спеціальностей університету.

Основні місця роботи: підприємства, установи, організації різних форм власності, контрольно-ревізійні управління, фінансово-кредитні, банківські установи, страхові компанії, Державна податкова адміністрація, інші органи державної влади та місцевого самоврядування.

На запрошення ПолтНТУ в навчальному процесі кафедри задіяні зарубіжні науковці. Зокрема:

 • професор Ульріх Зайлер з Німеччини (м. Нюртінген) прочитав лекції на тему “Банківська діяльність та фінансовий менеджмент” для студентів спеціальності “Фінанси і кредит”.
 • професор Гюнтер Штолль (м. Остфільдерн) щороку бере участь в навчальному процесі кафедри; тематика його останніх лекцій для студентів спеціальності “Фінанси” присвячена кредитуванню будівництва.

Студенти кафедри приймають участь у програмах отримання «подвійного диплому» у Опольському університеті (Польща), Шандунському технологічному університеті (Китай), Ренмінському університеті (Китай) та мають можливість проходження навчальної, мовної та виробничої практики у Бранденбурзькому університеті прикладних наук (Німеччина), Білостоцькою Політехнікою.

Наталія Мельниченко приймала участь у міжнародному проекті, проведеного в Університеті Гринвіча (Великобританія, Лондон).

Аліна Деркаченко разом зі студентами з України, Польщі та Китаю брала участь у літній економічній школі, яка проходила у Білостоцькому технічному університеті (Польща).

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Забезпечення економічної, соціальної, інноваційно-технічної, екологічної та фінансової безпеки регіонів України.

Результати даного напряму досліджень було представлено і апробовано на проведеній кафедрою 18-19 квітня 2012р. Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи». За дослідження «Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України» к.е.н., доцентом Онищенко С.В. отримано звання лауреата Державної премії Президента України для молодих вчених, видано монографію.

Проблеми формування та використання фінансового та інвестиційно-інноваційного потенціалів регіонів України, оцінювання інвестиційної привабливості підприємств регіону.

На основі оптимізаційних кібернетичних моделей проведено оптимізацію процесу формування фінансово-інвестиційного потенціалу Полтавської області. Запропоновано алгоритм комплексної методики оцінки інвестиційного та інноваційного потенціалу регіонів України із застосуванням методики розрахунку рейтингових показників та нейромережевих систем. Проведено оцінку інвестиційної привабливості підприємств регіону. За даною роботою захищено 3 кандидатські дисертації, видано колективну монографію «Фінансово-економічні пріоритети формування інноваційної моделі розвитку регіонів» та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону», присвячену 10-річчю з дня заснування кафедри.

Фінансово-економічне та організаційне забезпечення функціонування ринків землі та нерухомості.

Визначено теоретико-методологічні засади процесу формування ринку землі, виявлено основні соціально-економічні й правові чинники, що стимулюють та стримують розвиток ринку землі в регіонах України. Обґрунтовано основні напрями удосконалення організаційно-інституційного та фінансово-інвестиційного забезпечення функціонування ринку нерухомості. Сформульовано концептуальні положення та визначено пріоритети розроблення і реалізації житлової політики. За результатами досліджень видано монографії «Формування ринку землі в умовах реалізації регіональної земельної політики» та «Організаційно-економічні засади сучасної житлової політики: регіональний вимір», захищено 3 кандидатські дисертації.

Перспективи фінансування у забезпеченні економічного розвитку підприємств нафтогазового комплексу України.

Обґрунтовано перспективні напрями розвитку нафтогазового комплексу в системі забезпечення енергетичної безпеки України, розроблено стратегію управління нафтопереробними підприємствами в контексті активізації інвестиційної діяльності. Захищено 4 кандидатські дисертації, результати апробовані на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку нафтогазового комплексу».

Моделі розвитку банківської системи України в умовах ризику та невизначеності.

Здійснено теоретичне узагальнення поняття економічної безпеки банку, визначено чинники, що впливають на неї, проведено комплексний аналіз стану економічної безпеки комерційних банків, на основі чого запропоновано комплекс заходів щодо її зміцнення. Вдосконалено методику оцінки банківських ризиків та якості ризик-менеджменту. За результатами видана монографія «Економічна безпека банківської діяльності в Україні», проведено інтернет-конференцію «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи» та семінар-тренінг для працівників комерційних банків «Аналіз кредитних ризиків у діяльності банківських установ та можливі напрями їх мінімізації».

Обґрунтування напрямів інвестування розвитку альтернативної енергетики.

За даним напрямом проведено оцінку потенціалу регіонів України щодо розвитку окремих видів альтернативної енергетики. Розроблено стратегію інвестування в енергоефективні технології. видано монографію «Енергоефективні технології у вищих навчальних закладах».

Комерціалізовано наступні наукові дослідження:

 • Оцінка фінансової стійкості та фінансової безпеки підприємства
 • Фінансово-економічне обґрунтування доцільності реалізації інвестиційних проектів
 • Оцінка і моніторинг інвестиційної привабливості акціонерних товариств
 • Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств
 • Оцінка кредитоспроможності позичальника
 • Оцінка банківських ризиків та ризик-менеджмент
 • Розробка інноваційної моделі управління грошовими потоками суб’єкта підприємництва
 • Економіко-математичне моделювання і прогнозування валютних курсів
 • Податкове планування та оптимізація оподаткування підприємств

УСІ РОЗРОБКИ ОРІЄНТОВАНІ НА ВПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: суб’єктів підприємництва реального і фінансового сектора економіки будь-якої організаційно-правової форми, комерційних банків, страхових компаній і фондів, інвестиційних, інноваційних фондів, інших організацій, представлених на фінансовому ринку тощо.

Кафедра фінансів і банківської справи постійно активно співпрацює із Університетом прикладних наук у м. Бранденбург (Німеччина). Навесні 2013 року офіційна делегація університету на чолі із ректором і завідувачем кафедри професором В.О.Онищенком відвідала Університет прикладних наук міста Бранденбурга, з метою зміцнення співпраці між університетами, яка успішно триває вже сьомий рік та має свої результати. Організовано як двосторонній обмін науково-педагогічними працівниками, так і мобільність студентів ПолтНТУ. За результатами даного співробітництва ПолтНТУ відвідали професори із курсами лекцій, зокрема професор Швіль викладав для студентів фінансово-економічного факультету курс із інноваційного менеджменту. По завершенню студенти, об’єднавшись у команди, представили власні інноваційні бізнес-проекти, використовуючи метод креативної техніки (SIX-THREE-FIVE) та метод Brain-writing. Свої бізнес-моделі студенти представляли та захищали англійською мовою.

У сфері співпраці на міжнародному рівні активну роботу було проведено завідувачем кафедри Онищенком В.О. Зокрема, його участь 28-30 січня 2013 р. у Світовому освітньому форумі (World education forum) у Лондоні (Великобританія), що проходив за підтримки Міністерства закордонних справ та у справах співдружності, Департаменту освіти, Департаменту з питань бізнесу та інновацій, Британської ради, CISCO, Intel.

У червні 2013 р. відбувся офіційний візит Онищенка В.О. та Онищенко С.В. до Бізнес школи Університету Грінвічу з приводу участі студентів фінансово-економічного факультету та факультету менеджменту та бізнесу ПолтНТУ в літніх школах фахової та мовної підготовки, організації двостороннього обміну науково-педагогічними і педагогічними працівниками, а також співробітництва у рамках участі у спільних грантових програмах. Також було поглиблено співпрацю із Університетом Гліндор у сфері спільних напрямів наукових досліджень, навчання у літніх школах та освітньої діяльності. Дані заклади є партнерами з 2011 року і в аспекті поглибення співпраці було розглянуто організацію навчання у літніх школах.

Продовженням роботи у Лондоні стала зустріч з ректором Бізнес школи Університету Вестмінстеру Девідом Хічкоком, під час якої обговорено можливість навчання студентів напрямів менеджмент, фінанси і кредит, банківська справа в літніх школах. Також було розглянуто можливість навчання магістрів ПолтНТУ за програмами МВА та визначено структуру навчального процесу за новою схемою: семестр навчання в Україні, семестр - у Великій Британії та семестр - в Україні. Така методика підготовки забезпечить максимальне узгодження навчальних планів та забезпечить отримання дипломів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра обох університетів. Також було узгоджено проведення спільних конференцій в 2014 році за науковими проблемами в економіці та менеджменті.

2-15 листопада 2013 року В.О. Онищенко у складі української делегації взяв участь у Міжнародній виставці та науковій конференції «Освіта, спорт і туризм в епоху щастя і могутності» (м. Ашгабат, Республіка Туркменістан). 14 листопада на базі Міжнародного університету нафти і газу (м. Ашгабад) відбулося засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів обох країн. На запрошення випускників ПолтНТУ – працівників Туркменського державного концерну «Туркменнафтогазбуд», організовано зустріч професора Володимира Онищенка з керівництвом компанії, на якій було підписано угоду, згідно якої працівники «Туркменнафтогазбуд» матимуть змогу проходити курси підвищення кваліфікації на базі ПолтНТУ. Під час офіційних зустрічей налагоджено робочі зв’язки з представниками провідних університетів Туркменістану: Університетом економіки та управління та Державним інститутом фінансів.

19 листопада 2013 року Онищенко В.О. в рамках 47-ї Конференції Канадського бюро міжнародної освіти у складі української делегації налагодив нові контакти для співпраці із ПолтНТУ, зокрема з Коледжем Ніагари (Niagara College), Університетом Карлтонту (Carleton University), Університетом Віндзор (University of Windsor), Університетом Монітоби (University of Monitoba) та Університетом Вілфріда Лорье (Wilfrid Laurier University). Між ПолтНТУ та Бізнес-школою Інституту технологій Британської Колумбії обумовлено впровадження проекту академічних обмінів «Два плюс два». Реалізація цього проекту передбачає організацію академічної мобільності студентів економічних напрямів. 18 листопада був організований візит до Інституту технологій Британської Колумбії (British Columbia Institute of Technology). Під час візиту зустрілися з керівниками головних навчальних підрозділів: Школи бізнесу (School of Business), Школи комп’ютерних технологій (School of computering) та Школи енергетики (School of energy).

Протягом року викладачами кафедри фінансів і банківської справи було взято участь у ХІ Міжнародній конференції «Інформаційні технології та менеджмент» - Рига, 18-20 травня 2013р., 2nd Conference “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings”, New York, 9-10 September, 2013.

З вересня 2015 р. д.е.н., професор кафедри Птащенко Л.О. є членом редколегії Journal of innovate Technologies in Economy (Arab Emirates).

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 1. Можливість навчання за державним замовленням.
 2. Навчання та стажування за кордоном (Польщі, Німеччини, Бельгії, Китаю та інших країн).
 3. Отримання додатка до диплома європейського зразка.
 4. Отримання подвійного диплому.
 5. У навчальному процесі беруть участь ІНОЗЕМНІ ФАХІВЦІ з Польщі, Німеччини, Бельгії, Китаю та інших країн.
 6. За бажанням поглиблено вивчати іноземну мову та здобувати паралельно другу вищу освіту.
 7. Під час навчання пройти ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ й отримати перше офіцерське звання.
 8. Забезпечення місцями в гуртожитку всіх іногородніх студентів.
 9. Щороку відбуваються ВИЇЗНІ ЗАХИСТИ магістерських робіт на базі провідних фінансово-кредитних установ, Головного фінансового управління Полтавської обласної державної адміністрації, Головного управління державної казначейської служби в Полтавській області, на провідних підприємствах, страхових компаніях, що дає змогу працевлаштуватися в одній з цих структур.
 10. Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, що гарантує отримання сучасної професійної освіти та високу конкурентоспроможність майбутніх фахівців.

Спеціальність має багатопрофільний характер. Її здобуття зумовлює широкий вибір сфер трудової діяльності та гнучкого працевлаштування на підприємствах, в організаціях і установах будь-якого профілю їх діяльності незалежно від функціонального призначення, галузевої належності, форм власності та господарювання.

Фахівці із цієї спеціальності можуть ПРАЦЮВАТИ в таких установах, організаціях, підприємствах, як:

 • Міністерство фінансів України;
 • Державна фіскальна служба України;
 • Державна казначейська служба України;
 • Національний банк України;
 • Національна комісія із цінних паперів та фондового ринку;
 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 • Державна фінансова інспекція України;
 • органи Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду зайнятості;
 • фінансові підрозділи органів державного управління та місцевого самоврядування;
 • підприємства й організації різних форм власності та видів господарювання;
 • банківські установи;страхові, лізингові, аудиторські та консалтингові компанії;
 • компанії з управління активами;
 • небанківські фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, ломбарди) та фінансові компанії;
 • рейтингові та аналітичні агентства;
 • а також можуть бути суб’єктами оціночної діяльності;
 • бути професійними учасниками фондового ринку (торговці цінними паперами, компанії з управління активами, фондові, валютні біржі, депозитарні та клірингові установи) тощо.
 • Опанування спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» беззаперечно створить Вам міцний фундамент для стрімкого кар`єрного зростання.

Постійний, індивідуалізований підхід до обдарованих студентів дає можливість щороку поповнювати кадровий склад кафедри, забезпечувати вступ до аспірантури талановитої молоді.

Відповідальна за прийом абітурієнтів -
Штепенко Катерина Павлівна
Моб. тел. 099 766 84 40

Academic program "Finance, Banking and Insurance" provides bachelor degree and master degree in the full time and part time forms of education. In these circumstances, every student has the opportunity to select the desired and sufficient degree, forms and periods of study, and consequently the prospects of their future professional and business career.

Speciality "Finance, Banking and Insurance" is in high demand at the local, regional and national labour markets.

Therefore, it ensures the possibility of obtaining successful employment to all graduates. Specialists in this speciality can go on to rewarding careers in such institutions, organizations, enterprises, such as:

 • The Ministry of Finance of Ukraine;
 • State Fiscal Service of Ukraine;
 • State Treasury Service of Ukraine;
 • National Bank of Ukraine;
 • National Securities and Stock Market Commission;
 • State Commission for Regulation of Financial Services Market;
 • State Financial Inspection of Ukraine;
 • Authority of the Pension Fund, Social Insurance Fund, the Employment Fund;
 • Financial subdivision of public administration and municipal government;
 • Enterprises and organizations various patterns of ownership and management;
 • Banking institutions; insurance, leasing, auditing and consulting companies;
 • Asset Management Company;
 • Non-bank financial institutions (credit unions, pawnshops) and financial companies;
 • Rating and analytical agencies;
 • The subjects of assessment activity;
 • Be professional participants of the stock market (securities traders, asset management companies, stock, currency exchange, depository and clearing institutions) and others.

Speciality "Finance, Banking and Insurance" create a solid foundation for rapid career growth.

Significant advantages of learning PoltNTU "Finance, Banking and Insurance":

 1. Training of students is carried by the most modern training programs made by according with the requirements of the Bologna Process participant is Ukraine. This makes it possible to obtain the Diploma Supplement European model.
 2. Students have the opportunity to speciality training and internship abroad (Poland, Germany, Belgium, China and other countries).
 3. In order to promote students international mobility and improve the quality of education continued implementation of the "double diploma".
 4. In the educational process taking participation of foreign experts from Poland, Germany, Belgium, China and other countries.
 5. Ensuring places in the hostel all non-resident students.
 6. In addition to the basic speciality, you can request in-depth study of a foreign language and get a second-degree parallel.
 7. Annually fielding defence of master's work at leading financial institutions, the Chief financial management of the Poltava Regional State Administration, General Directorate of State Treasury Service in the Poltava region, on the leading enterprises, insurance companies, allowing graduates to find a job in one of these structures.
 8. During studies at the university students have the opportunity to undergo military training and get the first officer's rank.
 9. The educational process is provided by highly qualified lecturer staffs, which has the scientific degree of Doctor of Philosophy or Doctor of Economic Sciences and the title of professor, academician, and associate professor. This guarantees a modern vocational education and higher competitiveness of future specialists.
 10. Students "Finance, Banking and Insurance" get a university education with the use of modern information and telecommunications.

Occupation is multidisciplinary nature. It brings a wide range of produce areas of work and flexible employment in enterprises, organizations and institutions of any type of activity, regardless of the functional purpose, sector, ownership and management.

Студентське життя на кафедрі насичене та різноманітне.

Студенти кафедри активно приймають участь в університетському чемпіонаті з боулінгу, футбольних турнірах. У зимовий період студенти разом з викладачами займаються активними видами спорту: катання на ковзанах, лижах, сноубордах та тюбінгу у гірськолижному комплексі «Сорочин Яр».

Студенти залучені до патріотичних заходів: покладання квітів до меморіальних дошок, Парад вишиванок, велопробізі, присвяченого 9 травня і т.д.

Студенти Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту разом з викладачами відвідали Feldman Ecopark - масштабний і унікальний комплекс для відпочинку із зоопарком та розвагами. Чудовий настрій і яскраві незабутні враження отримали студенти і викладачі під час екскурсії до найкращого парку атракціонів і розваг України та СНД – Парку Горького у м. Харкові.

Активна молодь кафедри приймає участь у різних конкурсах (конкурс талантів «Студент року», «Краща студентська родина», «Найкраща пара» і т.д.)

Cтуденти кафедри щорічно відвідують Національний банк України в м. Київ є багаторічною традицією, яка започаткована з перших років створення кафедри фінансів і банківської справи її завідувачем, а нині ректором університету, професором Володимиром Олександровичем Онищенко. Він завжди наголошує, що практична складова є найважливішою у підготовці майбутніх фахівців. Саме тому викладання провідних професійних дисциплін таких як «Банківська система», «Казначейська справа», «Бюджетний менеджмент», «Податкова система» та інші супроводжується практичними заняттями у відповідних фінансово-кредитних установах.

Студенти кафедри підтверджують свою неповторність та майстерність і спортивними досігненням, так 2- 8 листопада 2015 р. у Іспанії відбувся Чемпіонат світу з кікбоксингу Unified World Championships 2015, у якому Україну представляв Ашот Хачатурян та здобув блискучу перемогу.

Кафедра залучає до наукової роботи студентів фінансово-економічного факультету. Зокрема, при кафедрі постійно працює науковий студентський гурток, в роботі якого беруть участь студенти фінансово-економічного факультету та майже усі викладачі кафедри. У 2009-2017 роках актив гуртка налічував в середньому 45-55 студентів спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Управління фінансово-економічною безпекою» 4-6 курсів. Коло напрямів наукових досліджень студентів дуже широке. Науковий гурток на своїх засіданнях розглядає сучасні проблеми розвитку фінансів підприємств, фінансових установ та регіону. Деякі розглянуті проблеми стають основою для наукових досліджень у дипломних роботах випускників, що підвищує рівень підготовки спеціалістів більш високої кваліфікації.

Магістрами спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування” до Дня банкіра щорічно організовуються науково-практичні круглі столи за участю керівників банківських установ з метою обговорення стану банківської системи. Так, у 2014р. було організовано круглий стіл на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку регіонального ринку банківських послуг». Активну участь у проведенні круглого столу приймали представники банківських установ таких, як АКБ «Укрсоцбанк», філії «Індекс-банк», Полтавської обласної дирекції АКБ «Надра-банк», «ОТР-bank», «БМБ-банк» та «Райффайзен Банк Аваль». В рамках заходів заслухані доповіді магістрів 5 курсу спеціальності «Банківська справа».

Протягом останніх років студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді на приз АКБ «Укрсоцбанк» шляхом дистанційного тестування в режимі “on-line”. Контроль за проведенням тестування і визначення переможців здійснюють представники банку. Також щорічно студенти спеціальностей «Фінанси» та «Банківська справа» беруть участь у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін кафедри, переможці якого задіяні у наступних турах олімпіади. Зокрема, Канарик М. у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Страхування» в Національному університеті державної податкової служби України посіла І місце, Оксьом Т. у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент» у Луцькому національному технічному університеті одержала диплом ІV ступеня, а Тимченко Т. у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит» у КНЕУ ім.В.Гетьмана посіла ІІІ місце.

Перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит», який проходив 19-21 березня 2014 року у Національному університеті державної податкової служби України (м.Ірпінь), здобула студентка спеціальності «Фінанси і кредит» Бондаревська Ольга.

Щорічно певна кількість дипломних і магістерських робіт виконуються на замовлення підприємств регіону та органів місцевої влади і самоврядування. Їх захист проводиться в присутності керівного складу замовників або на базі Департаменту фінансів Полтавської ОДА, Державної фінансової інспекції в Полтавській області та Вченої ради ПолтНТУ. Автори дипломних робіт приймають участь в конкурсах, які щорічно проводяться університетом, виборюючи перші місця. Так, за результатами всеукраїнського конкурсу за ОКР «магістр» випускниця Білоусова А.В. нагороджена дипломом ІІІ ступеня за магістерську роботу «Оцінка інноваційного потенціалу регіону як фактор розвитку національної інноваційної системи».

Адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 215А

Тел.: 0(532)22-77-70

E-mail: k52@pntu.edu.ua

Web: http://pntufinance.com