Кафедра фінансів і банківської справи

22 січня 2001 року наказом ректора Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка було створено кафедру фінансів. Стрімкий розвиток фінансової та кредитної системи нашої держави вимагав підготовки кваліфікованих фахівців саме цього профілю. В університеті вже з 90-х років проводилась підготовка за економічним напрямом, і, як показував моніторинг їх працевлаштування – більшість знаходили роботу саме у фінансовому та банківському секторі економіки, але загальноекономічна підготовка не повністю задовольняла роботодавців. Саме тому було необхідно створити потужний осередок підготовки кадрів для фінансово-кредитної сфери, яким і стала новостворена кафедра фінансів.

З першого дня кафедру очолив Володимир Олександрович Онищенко – фахівець, який мав на момент створення кафедри значний досвід практичної роботи у фінансово-кредитній сфері, наукові напрацювання та педагогічні навички, декілька років поєднуючи роботу керівника великого підрозділу одного з провідних комерційних банків України та викладацьку діяльність. Саме таке поєднання практичних знань та наукового пошуку стало базою для створення кафедри нового типу: мобільної, енергійної, формуючої нові підходи до викладацької та науково-дослідницької роботи.

Щорічно кафедра випускає близько 200 фахівців, які отримують освіту за денною, заочною формою навчання та як другу вищу. За 18 років існування кафедрою було випущено понад 700 спеціалістів та магістрів за ліцензованими напрямами. Відзнакою випускників є універсальність отриманих професійних навичок, можливість застосування отриманого фаху в будь-якій сфері економіки, від державних установ до приватного підприємницького сектору економіки. Студенти кафедри мають унікальну можливість отримання не тільки теоретичних, а й практичних знань, для чого кафедрою постійно залучаються до викладання фахових дисциплін провідні спеціалісти фінансових служб, казначейства, комерційних банків, страхових компаній, податкової служби. Кожний рік студенти кафедри слухають лекційні курси, які викладаються професорами з Німеччини – Гюнтером Штолем та Ульріхом Зейлером.

Кращі студенти проходять практику у провідних університетах Німеччини, Польщі.

Провідні дисципліни професійного фінансово-кредитного циклу викладаються на базі навчального банку, створеного при кафедрі, на реальних виробничих програмах, наданих комерційними банками та у філії кафедри, яка працює безпосередньо у відділенні одного з комерційних банків м. Полтави.

Щорічно проводяться захисти дипломних робіт в Департаменті фінансів Полтавської обласної адміністрації, Головному управлінні Державної казначейської служби України у Полтавській області з залученням працівників цих установ та представників місцевої влади.

Понад 10 років існування кафедру фінансів і банківської справи очолював доктор економічних наук, професор Онищенко Володимир Олександрович - ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, заслужений працівник освіти України, академік Української нафтогазової Академії наук, голова ради ректорів ВНЗ 3-4 рівнів акредитації Полтавського регіону, голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій, головний редактор журналу «Економіка і регіон». Під його керівництвом колектив кафедри забезпечив позитивну динаміку основних показників розвитку за головними напрямами діяльності, орієнтованими на досягнення високої якості освітніх послуг і зростання ролі кафедри як потужного наукового і начального осередку підготовки фахівців найвищої якості. Одним з провідних гасел колективу кафедри є твердження, що якість знань, отриманих сьогодні, - це висока якість життя завтра, основа добробуту та професійного вдосконалення.

Кафедра є випускаючою для спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійними програмами «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Управління фінансово-економічною безпекою».

Підготовка фахівців здійснюється за двома ступенями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр.

В процесі навчання студенти напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня бакалавр вивчають дисципліни циклу професійної підготовки: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Бюджетна система», «Податкова система», «Страхування», «Фінансовий аналіз», «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок» «Банківська система», «Фінансова статистика», «Оцінка об’єктів нерухомості», «Соціальне страхування», «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Інвестування», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» тощо.

Підготовка фахівців за ступенем вищої освіти «магістр» здійснюється за такими напрямами підготовки:

 • "Фінанси, банківська справа та страхування";
 • "Управління фінансово-економічною безпекою".

Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» користується підвищеним попитом на місцевому, регіональному та національному ринках праці. Тому її здобуття гарантує можливість успішного працевлаштування у якості фінансиста, економіста, податківця, фінансового менеджера, фінансового контролера та аналітика.

Підготовка магістрів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється з поглибленим вивченням таких дисциплін: «Фінансовий менеджмент», «Ринок фінансових послуг», «Банківський менеджмент», «Казначейська справа», «Інноваційний розвиток підприємства», «Страховий менеджмент», «Проектне фінансування», «Методологія наукових досліджень», «Фінансовий контролінг», «Управління фінансовою санацією», «Бюджетний менеджмент», «Податковий менеджмент», «Антикорупційна діяльність», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції».

Фахівці із цієї спеціальності можуть ПРАЦЮВАТИ в таких установах, організаціях, підприємствах, як:

 • Міністерство фінансів України;
 • Державна фіскальна служба України;
 • Державна казначейська служба України;
 • Національна комісія із цінних паперів та фондового ринку;
 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 • Державна фінансова інспекція України;
 • органи Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду зайнятості;
 • фінансові підрозділи органів державного управління та місцевого самоврядування;
 • підприємства й організації різних форм власності та видів господарювання;
 • банківські установи; страхові, лізингові, аудиторські та консалтингові компанії;
 • компанії з управління активами;
 • небанківські фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, ломбарди) та фінансові компанії;
 • рейтингові та аналітичні агентства;
 • а також можуть бути суб’єктами оціночної діяльності;
 • бути професійними учасниками фондового ринку (торговці цінними паперами, компанії з управління активами, фондові, валютні біржі, депозитарні та клірингові установи) тощо.

Управління фінансово-економічною безпекою

Підготовка магістрів за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» здійснюється з поглибленим вивченням професійних дисциплін: «Банківський менеджмент», «Антикорупційна діяльність», «Управління захистом комерційної таємниці в банківських і фінансових установах», «Організація та управління майновою та особистою безпекою підприємця», «Фінансовий контролінг», «Сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки», «Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи безпеки суб’єктів господарювання», «Організація та управління фінансово-економічною безпекою банківських та фінансових установ», «Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання», «Методика викладання безпекознавчих дисциплін» тощо.

Відповідно до Національного класифікатора професій та галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» фахівець у галузі забезпечення фінансово-економічної безпеки має можливість:

 • стати керівником або провідним спеціалістом служби фінансово-економічної безпеки на підприємствах різних форм власності, розробляти стратегію безпеки підприємства та його підрозділів, програму розвитку підприємства;
 • успішно працювати на посаді спеціаліста з корпоративного управління;
 • стати відповідальним працівником з питань забезпечення фінансово-економічної безпеки комерційного банку, його філії чи іншої фінансової установи;
 • працювати експертом із зовнішньоекономічних питань, економічним радником, консультантом з економічних питань на підприємствах різних форм власності;
 • стати фахівцем з організації майнової та особистої безпеки суб'єктів господарювання;
 • обіймати посади керівника, директора, його заступника, керівника філії, іншого структурного підрозділу - суб'єкта охоронної діяльності, працювати на відповідних посадах у підрозділах безпеки банків та фінансових установ.

Також випускники спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» мають право займати посади керівника, директора, його заступника, керівника філії, іншого структурного підрозділу - суб’єкта охоронної діяльності (звертатися для отримання ліцензій на надання послуг з охорони державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян), працювати на відповідних посадах в підрозділах безпеки банків та фінансових установ України.

Спеціальність відповідає міжнародній спеціальності: "Security Management".

На навчання за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» приймаються громадяни України, які мають базову вищу освіту (рівня бакалавра) будь-якого напряму підготовки або будь-яку повну вищу освіту (рівня спеціаліста, магістра або вищої освіти, здобутої до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти, незалежно від спеціальності).

Після здобуття освітнього ступеня «магістр» випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі, яка діє при кафедрі.

Кафедрою фінансів і банківської справи надаються послуги з отримання другої вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківька справа та страхування» та паралельного отримання другої вищої освіти студентами технічних спеціальностей університету.

Основні місця роботи: підприємства, установи, організації різних форм власності, контрольно-ревізійні управління, фінансово-кредитні, банківські установи, страхові компанії, Державна податкова адміністрація, інші органи державної влади та місцевого самоврядування.

На запрошення ПолтНТУ в навчальному процесі кафедри задіяні зарубіжні науковці. Зокрема:

 • професор Ульріх Зайлер з Німеччини (м. Нюртінген) прочитав лекції на тему “Банківська діяльність та фінансовий менеджмент” для студентів спеціальності “Фінанси і кредит”.
 • професор Гюнтер Штолль (м. Остфільдерн) щороку бере участь в навчальному процесі кафедри; тематика його останніх лекцій для студентів спеціальності “Фінанси” присвячена кредитуванню будівництва.

Студенти кафедри беруть участь у програмах отримання «подвійного диплому» в Опольському університеті (Польща), Шандунському технологічному університеті (Китай), Ренмінському університеті (Китай) та мають можливість проходження навчальної, мовної та виробничої практики у Бранденбурзькому університеті прикладних наук (Німеччина), Білостоцькою Політехнікою.

Наталія Мельниченко брала участь у міжнародному проекті, проведеному в Університеті Гринвіча (Великобританія, Лондон).

Аліна Деркаченко разом зі студентами з України, Польщі та Китаю брала участь у літній економічній школі, яка проходила у Білостоцькому технічному університеті (Польща).

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На кафедрі фінансів і банківської справи проводяться наукові дослідження за профілем підготовки фахівців. Результати досліджень науковців, аспірантів і студентів систематично публікуються в українських фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, збірниках тез науково-практичних, міжнародних і всеукраїнських конференцій. Теоретичні та практичні напрацювання реалізовані на державному та регіональному рівнях в регіональних програмах соціально-економічного розвитку, Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 р.

На кафедрі з 2001 року діє наукова школа за напрямом «Безпекоорієнтоване управління економікою: держава, регіон, підприємство».

Науковий керівник (засновник) – ректор, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, голова Ради ректорів ВНЗ 3-4 рівнів акредитації Полтавського регіону, голова спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д44.052.03, головноий редактор наукового вісника ПолтНТУ «Економіка і регіон», В.О. Онищенко.

Рік заснування – 2001.

Наукові напрями школи:

 • формування та реалізація фінансової й бюджетної політики;
 • інвестиційна політика в національній економіці України;
 • інноваційний зміст регіонального та державного розвитку;
 • формування ринку нерухомості та іпотечного ринку в Україні;
 • економічна та фінансова безпека України в умовах сталого розвитку та виходу з кризи;
 • забезпечення енергетичної безпеки України та енергоефективності національної економіки;
 • економічна ефективність та соціальна стабільність розвитку держави, регіонів, підприємств у системі забезпечення економічної безпеки України.

Наукові дослідження школи спрямовані на комплексне теоретичне розроблення та наукове обґрунтування основних фінансово-економічних пріоритетів державної політики щодо безпеко орієнтованого управління інноваційними моделями розвитку, підвищення ролі фінансового ринку в побудові й реалізації інноваційно-інвестиційної моделі господарського комплексу, Зокрема:

 • визначення механізму та методів формування фінансово-інноваційної моделі розвитку регіонального господарського комплексу та національної економіки;
 • розроблення методики оцінювання інноваційного потенціалу регіону; механізмів та інструментів забезпечення економічної, соціальної, інноваційно-технічної, екологічної та фінансової безпеки України;
 • узагальнення та систематизації теоретико-методологічних положень сутності, змісту, взаємозв’язку механізмів економічної безпеки розвитку держави та регіону та понятійного апарату в цій сфері;
 • вивчення світового досвіду формування стратегій економічної безпеки національного та регіонального розвитку на довго- й середньострокову перспективу та механізмів їх забезпечення;
 • розроблення методології та методики визначення соціальної стійкості та економічної ефективності сучасних моделей розвитку регіонів України в системі забезпечення економічної безпеки держави;
 • оцінка дієвості фінансових та інноваційно-інвестиційних механізмів реалізації стратегій економічної безпеки розвитку регіонів у контексті загальнонаціональних цілей та пріоритетів розвитку;
 • розроблення теоретичних та методичних підходів до визначення перспективних напрямів розвитку нафтогазового комплексу України, а також практичних рекомендацій щодо зменшення енергетичної залежності й забезпечення енергетичної безпеки держави та ін.

Фундаментальні та прикладні дослідження за держбюджетними темами:

 • «Інноваційно-інвестиційні механізми реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах світової фінансово-економічної кризи» (номер державної реєстрації 0110U002260, 2010-2011 рр.);
 • «Формування інноваційних форм господарського механізму в Україні» (номер державної реєстрації 0112U002319, 2012-2013 рр.);
 • «Економічна ефективність та соціальна стабільність розвитку регіонів у системі забезпечення економічної безпеки України» (номер державної реєстрації 0112U001461, 2012-2013 рр.);
 • «Вплив розвитку нафтогазового комплексу та альтернативної енергетики на стан енергетичної безпеки України» (номер державної реєстрації 0115U002415, 2015-2016 рр.).

За період існування школи аспірантами, здобувачами й докторантами кафедри захищено понад 35 кандидатських та 6 докторських дисертацій.

Результати наукових досліджень систематично публікуються у фахових наукових виданнях, збірниках тез науково-практичних міжнародних і всеукраїнських конференцій та знаходять відображення в регіональних програмах соціально-економічного розвитку країни, зокрема в обласній довгостроковій програмі регіонального розвитку «Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2015р.», Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки, Програми залучення інвестицій у розвиток Полтавської області до 2015 року та участь у їх реалізації. За результатами наукової діяльності керівник наукової школи доктор економічних наук, професор Онищенко В.О. за Указом Президента України №390/2012 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки» отримав звання Лауреата Державної премії.

Роботою щодо наукових досліджень та практичного їх упровадження займається широке коло науковців, аспірантів та студентів. Результати наукових досліджень систематично публікуються у фахових наукових виданнях, збірниках тез науково-практичних міжнародних і всеукраїнських конференцій та знаходять відображення в регіональних програмах соціально-економічного розвитку країни.

В рамках науково-дослідницької роботи 0115U002415 за № 92/15 «Вплив розвитку нафтогазового комплексу та альтернативної енергетики на стан енергетичної безпеки України» систематизовано сучасні загрози у сфері енергетичної безпеки, детально досліджено фундаментальні та додатково накопичені загрози, що впливають на рівень енергетичної безпеки й національну економіку України, обґрунтовано необхідність фінансування великомасштабних інвестиційних проектів і державних програм в регіонах з високим інтегральним потенціалом альтернативної енергетики.

З січня 2018 р. кафедрою виконується прикладне дослідження за державним замовленням № 101/18 «Методологічні засади забезпечення соціально-економічної безпеки регіону» за номером держреєстрації 0118U001096, у якому зайняті Онищенко В.О., Козаченко А.В., Онищенко С.В., Птащенко Л.О., Сівіцька С.П., Маслій О.А., Завора Т.М., аспіранти і студенти. Здобутий науковий результат полягає у тому, що: сформовано положення економічної безпекології мезорівня щодо природи соціально-економічної безпеки регіону, виявлено сукупність чинників, вплив яких визначає соціально-економічну безпеку регіону залежно від його особливостей; розроблено концепцію оцінювання соціально-економічної безпеки регіону відповідно до атрибутів поняття «соціально-економічна безпека регіону» та контексту її дослідження; сформовано принциповий підхід до формування системи індикаторів для оцінювання соціально-економічної безпеки регіону та ідентифікації отриманих оцінок; розроблено Методичні рекомендацій до оцінювання соціально-економічної безпеки регіону. У рамках приладного дослідження опубліковано 8 статей у виданнях, що включені у НМБД Scopus та WoS.

В межах робочого часу викладачів здійснюються прикладні дослідження за такими темами:

 1. Механізми стабілізації банківської системи України в умовах трансформації економіки (науковий керівник – д.е.н., професор Онищенко В.О.), за якою розроблено концепцію антикризового управління комерційним банком; вдосконалено методику оцінки банківських ризиків та якості ризик-менеджменту; визначено засади формування грошово-кредитної політики та запропоновано методи управління державним боргом. За результатами досліджень упродовж терміну виконання видано такі монографії «Вдосконалення кредитної діяльності банку в умовах нестійкого економічного середовища» (Н.І.Волкова – «Innovations in science and education: challenges of our time» / [collection of scientific papers]. – London IASHE, 2016.- C.73-76.) та «The causes of bankruptcy of banking institutions: analytic-philosophical grounds» (T.Bolgar, H.Moskalyk – Trasformations sn Gontemporary Society: Economics Aspects. Monograf. Opole: The Academy of Managment and Administration in Opole, 2017. – P. 271-276.). Видано навчальний посібник «Гроші та кредит» (І.М. Крекотень, О.С. Максименко, Ю.С. Худолій, 2018. – Полтава: ПолтНТУ. – 114 с.). Опубліковано 18 статей у фахових виданнях.
 2. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство (науковий керівник – д.е.н., професор Козаченко А.В.), за якою систематизовано наявні та запропоновано нові підходи до ідентифікації загроз економічній безпеці національної економіки. Оцінено рівень економічної безпеки України, виявлено системні і набуті загрози та їх вплив на рівень безпеки. Проведено моделювання процесу виникнення, поширення та впливу загроз на рівень економічної безпеки національної економіки. За результатами досліджень опубліковано 36 статей у фахових виданнях. Видано монографії «Економічна безпека: держава, регіон, підприємство» в 3 т. Т.1 (Онищенко В.О., Козаченко Г.В., Птащенко Л.О., Онищенко С.В. [та ін.]; за заг. ред. В.О. Онищенка та Г.В. Козаченко. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. – 326с.), «Тінізація економіки в Україні: причини та напрями подолання» (За заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. – 324 с.) та «Бюджетна безпека України: сутність, загрози та шляхи забезпечення» (С.В. Онищенко. – К.: Знання України, 2017. – 450с.). Колективом авторів видано підручник «Управління фінансово-економічною безпекою» (Г.В. Козаченко, С.В. Онищенко, Т.М. Завора; за заг. ред. В.О. Онищенка та Г.В. Козаченко. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2018. – 530с.). Захищено кандидатські дисертації: Чепурного О.В. «Соціальна безпека в системі пріоритетів економічного розвитку держави», Матковського А.В. «Стратегічні орієнтири забезпечення економічної безпеки держави на засадах інноваційної моделі розвитку економіки» та Маслій О.А. «Оцінювання впливу загроз на рівень економічної безпеки національної економіки», а також докторську дисертацію Онищенко С.В. «Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації».
 3. Проблеми фінансового забезпечення економічного та інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств і регіонів України (науковий керівник – д.е.н., професор Птащенко Л.О.), за якою вдосконалено технології корпоративного фінансового управління, досліджено можливості та способи запровадження європейських норм і стандартів у діяльність суб’єктів господарювання в Україні, запропоновано шляхи вдосконалення розвитку фінансового ринку України, обґрунтовані стратегічні пріоритети інвестування розвитку альтернативної енергетики; обґрунтовані перспективи розвитку девелоперської діяльності на ринку нерухомості на засадах енергоефективності. Опубліковано 33 статті у фахових виданнях. Видано монографії: «Напрями розвитку страхового ринку України в умовах трансформації економіки» (В.В. Волкова // «Innovations in science and education: challenges of our time» / [collection of scientific papers]. – London IASHE, 2016. – C.77-80) та «Концептуальні основи формування житлової політики на засадах енергоефективності та енергозбереження» (Т. М. Завора, Л. А. Свистун, Ю. С. Худолій // Енергоефективність економіки: проблеми сьогодення та майбутнього: кол. монографія / за заг. ред. В.Я. Чевганової – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 145 –160); навчальні посібники: «Фінансовий контролінг» (Л.О.Птащенко, В.В.Сержанов. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 344с.) та «Ринок фінансових послуг» (Онищенко В.О., Завора Т.М. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 409 с.). Колективом авторів видано підручник «Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні)» (За ред. В.О. Онищенка / А.Ю. Бережна, Л.О. Птащенко, І.Б. Чичкало-Кондрацька. – 2016. – 575с.). Захищено дисертацію Сівіцької С.П. «Стратегічні пріоритети інвестування альтернативної енергетики».

Результати наукових досліджень систематично публікуються у фахових наукових виданнях України та за кордоном, збірниках тез науково-практичних міжнародних і всеукраїнських конференцій та знаходять відображення в регіональних програмах соціально-економічного розвитку. За результатами досліджень тільки 2015-2018 рр. на кафедрі опубліковано 260 наукових статей (у т.ч.: 42 – у зарубіжних виданнях, 131 – у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, з них 14 – у НМБД Scopus та WoS), видано 19 монографій, 10 навчальних посібників, 2 підручника.

Наукові розробки кафедри впроваджуються у виробництво. Спостерігається позитивна динаміка надходжень від комерціалізації наукових розробок кафедри. Зокрема, у 2015 році кафедрою забезпечено надходження на рахунки університету від виконання госпдоговірних робіт і надання аналітично-консультаційних послуг на суму 143 тис. грн., у 2016р. – 120,6 тис. грн., у 2017 – 93,9 тис. грн., у 2018 р. одержано надходжень на суму 213,1 тис. грн.

При кафедрі відкрита й діє аспірантура і докторантура за науковою спеціальністю економічної наукової школи 051 Економіка. Підготовка фахівців вищої кваліфікації базується на діяльності спеціалізованої вченої ради Д 44.052.03 для захисту докторських та кандидатських дисертації за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Підготовка дисертаційних робіт здійснюється також шляхом прикріплення молодих викладачів до наукових керівників.

Міжнародна діяльність кафедри фінансів і банківської справи здійснюється у відповідності до Стратегії розвитку університету по таких основних напрямах: наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, участь у міжнародних конференціях, співпраця з міжнародними грантоутворюючими організаціями, публікації наукових робіт у зарубіжних виданнях, підготовка методичного забезпечення та викладання дисциплін для іноземних студентів, підготовка фахівців для зарубіжних країн (навчальна сфера), міжуніверситетське співробітництво та міжнародна науково-технічна діяльність.

Розвиток міжнародних спільних освітніх програм, зокрема програм «подвійного» диплому, є одним з пріоритетних напрямів діяльності кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Діють спільні програми «подвійного» диплому з такими університетами:

Білостоцьким технологічним університетом (Білосток, Польща);

Університетом прикладних наук м. Любек (Любек, Німеччина);

Університетом Гринвічу (Лондон, Великобританія).

 

В рамках цих програм 4 студенти кафедри фінансів і банківської справи (Дикань Ростислав Валерійович, Деркаченко Аліна, Штанько Альбіна та Кузьменко Євгеній) у 2017 році були направлені на навчання до Білостоцького технологічного університету.

В рамках програми академічної мобільності (у відповідності до угод) KA Erasmus+ International Credit Mobility на базі Білостоцького технологічний університету у квітні 2017 року прошла підвищення кваліфікації та проходження навчального стажування для науково-педагогічних працівників доцент Юлія Худолій.

У сфері співпраці на міжнародному рівні активна робота проводиться ректором університету д.е.н., професором кафедри Онищенком В.О. і проректором з наукової та міжнародної роботи, к.е.н., доцентом кафедри Сівіцькою С.П. Це, зокрема, робочі візити до Великобританії з метою вивчення досвіду провідного університету світу University of Oxford, університету Гринвічу, старшої школи Gainesville High School Коледжу Санта Фе штату Флорида, США; участь у конференціях, виставках, форумах, що проходять на базі провідних університетів Великобританії, Азербайджану, США, країн ЄС, КНР.

К.е.н., доцент кафедри Крекотень І.М. здійснила робочу поїздку до Вроцлавської Політехніки, бізнес-школи Університету Гринвічу (Лондон).

Кафедра фінансів і банківської справи активно співпрацює з Університетом прикладних наук у м. Бранденбург (Німеччина), Варненським вільним університетом ім. Чернорізца Храбра, Азербайджанським державним архітектурно-будівельним університетом, Вищою школою управління та адміністрування в Ополе (Польща), Вроцловською політехнікою та ін.

В рамках цих зв’язків науково-педагогічні працівники кафедри безпосередньо беруть участь у роботах міжнародних конференцій, круглих столах, літніх школах, зарубіжних стажуваннях, наукових публікаціях.

4 квітня 2018 року викладачі кафедри фінансів і банківської справи к.е.н., доцент Глушко А.Д. та к.е.н., доцент Свистун Л.А. взяли участь у роботі VII Міжнародної наукової конференції «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», що проходила на базі Вищої школи управління та адміністрування в Ополе (Польща).

Доцент Скриль В.В. у вересні 2018 року пройшла стажування на базі Варненського вільного університету ім. Чернорізца Храбра, взяла участь у роботі ІІІ Міжнародного науково-практичного форуму «Інновації в науці: виклики сучасності» та літній школі international summer school «Managing projects which improve the world».

В січні 2019 року к.е.н., доцент Свистун Л.А. та ст. викладач Штепенко К.П. пройшли міжнародне стажування на базі Institute for Comptitive Intelligence (ICI, Germany).

Науково-педагогічні працівники кафедри фінансів і банківської справи активно просувають свої наукові здобутки у світовий освітній простір. Постійно зростає кількість наукових публікацій.

Професор кафедри фінансів і банківської справи Ліана Птащенко опублікувала монографію в країні ЄС «Problems of economic convergence of Ukraine to the European Union», LAP Lambert Academik Publishing, Riga, Latvia, European Union. Крім того, у 2018 році вона та доценти кафедри Людмила Свистун і Віталія Скриль стали співавторами видання колективної монографії «ASSOCIATION AGREEMENT: FROM PARTNERSHIP TO COOPERATION», Published by Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Ontario, що видана англійською мовою.

Колективна монографія присвячена актуальним питанням щодо реалізації Угоди про асоціацію між Україною та державами-членами Європейського Союзу. Зокрема, монографія розглядає теоретичні та практичні аспекти різних сфер спільної діяльності, як зобов'язання щодо економічного розвитку в Україні.

Кафедра фінансів і банківської справи залучає в навчальний процес закордонних фахівців. Щороку Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка відвідує делегація з Німеччини, організацією зустрічі якої активно займається кафедра фінансів і банківської справи. Почесний професор університету Гюнтер Штоль та банкір-практик Уве Шраг проводять лекції для студентів Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту з актуальних тем, зокрема: «Особливості функціонування банківської системи Німеччини»; «Німецькі програми іпотечного кредитування»; «Оцінка надійності позичальників – фізичних осіб на придбання житла та будівельних компаній на здійснення будівництва з використанням рейтингових оцінок»; «Управління житловим фондом в Німеччині»; «Енергоефективність в житловому будівництві».

У 2018 р. кафедра фінансів і банківської справи виступила співучасником І Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2018», яка відбулася 24-25 травня 2018 року на базі Азербайджанського архітектурно-будівельного університету у м. Баку, Азербайджан.

Науковці кафедри здійснюють співробітництво з грантоутворюючими організаціями.

З 2016 року викладачі кафедри займаються розробленням та реалізацією власних грантових програм і проектів. Так, у 2018 році кафедра взяла участь у поданні двох заявок:

 1. Erasmus+Jean Monnet Module «Increasing the energy efficiency of housing in Ukraine: the implementation of the European experience» (Худолій Ю.С., Свистун Л.А., Крекотень І.М., Завора Т.М.).
 2. Erasmus+Jean Monnet Module «The challenges of energy efficiency: cooperation of Ukraine with the EU» (Чичуліна К.В., Скриль В.В., Биба В.В., Міняйленко І.В.).

К.е.н., доцент Свистун Л.А. приймає участь у виконанні міжнародного проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні», що здійснюється Німецьким товариством міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen arbeit (GIZ) GmbH.

Викладачі кафедри фінансів і банківської справи є членами редакційних колегій наукових видань закордоном.

Представник від ПолтНТУ (ПІБ) Назва закордонного видання / країна
Онищенко В.О., проф. Economics and Management / Польща
Онищенко В.О., проф. Przegląd Nauk Stosowanych/ Польща
Птащенко Л.О., проф. International Journal of Innovative Technologies in Economy (IJITE) / Польща
Птащенко Л.О., проф. Black sea scientific journal of academic research / Georgia

З метою забезпечення підготовки іноземних студентів готуються комплекси дисциплін кафедри англійською мовою.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 1. Можливість навчання за державним замовленням.
 2. Навчання та стажування за кордоном (Польщі, Німеччини, Бельгії, Китаю та інших країн).
 3. Отримання додатка до диплома європейського зразка.
 4. Отримання подвійного диплому.
 5. У навчальному процесі беруть участь іноземні фахівці з Польщі, Німеччини, Бельгії, Китаю та інших країн.
 6. За бажанням поглиблено вивчати іноземну мову та здобувати паралельно другу вищу освіту.
 7. Під час навчання пройти військову підготовку й отримати перше офіцерське звання.
 8. Забезпечення місцями в гуртожитку всіх іногородніх студентів.
 9. Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, що гарантує отримання сучасної професійної освіти та високу конкурентоспроможність майбутніх фахівців.

Спеціальність має багатопрофільний характер. Її здобуття зумовлює широкий вибір сфер трудової діяльності та гнучкого працевлаштування на підприємствах, в організаціях і установах будь-якого профілю їх діяльності незалежно від функціонального призначення, галузевої належності, форм власності та господарювання.

Фахівці із цієї спеціальності можуть ПРАЦЮВАТИ в таких установах, організаціях, підприємствах, як:

 • Міністерство фінансів України;
 • Державна фіскальна служба України;
 • Державна казначейська служба України;
 • Національний банк України;
 • Національна комісія із цінних паперів та фондового ринку;
 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 • Державна фінансова інспекція України;
 • органи Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду зайнятості;
 • фінансові підрозділи органів державного управління та місцевого самоврядування;
 • підприємства й організації різних форм власності та видів господарювання;
 • банківські установи;страхові, лізингові, аудиторські та консалтингові компанії;
 • компанії з управління активами;
 • небанківські фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, ломбарди) та фінансові компанії;
 • рейтингові та аналітичні агентства;
 • а також можуть бути суб’єктами оціночної діяльності;
 • бути професійними учасниками фондового ринку (торговці цінними паперами, компанії з управління активами, фондові, валютні біржі, депозитарні та клірингові установи) тощо.
 • Здобуття спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» беззаперечно створить молодому фахівцю міцний фундамент для стрімкого кар`єрного зростання.

Постійний, індивідуалізований підхід до обдарованих студентів дає можливість щороку поповнювати кадровий склад кафедри, забезпечувати вступ до аспірантури талановитої молоді.

Відповідальна за прийом абітурієнтів -
Штепенко Катерина Павлівна
Моб. тел. +380 99 766 84 40

Academic program "Finance, Banking and Insurance" provides bachelor degree and master degree in the full time and part time forms of education. In these circumstances, every student has the opportunity to select the desired and sufficient degree, forms and periods of study, and consequently the prospects of their future professional and business career.

Speciality "Finance, Banking and Insurance" is in high demand at the local, regional and national labour markets.

Therefore, it ensures the possibility of obtaining successful employment to all graduates. Specialists in this speciality can go on to rewarding careers in such institutions, organizations, enterprises, such as:

 • The Ministry of Finance of Ukraine;
 • State Fiscal Service of Ukraine;
 • State Treasury Service of Ukraine;
 • National Bank of Ukraine;
 • National Securities and Stock Market Commission;
 • State Commission for Regulation of Financial Services Market;
 • State Financial Inspection of Ukraine;
 • Authority of the Pension Fund, Social Insurance Fund, the Employment Fund;
 • Financial subdivision of public administration and municipal government;
 • Enterprises and organizations various patterns of ownership and management;
 • Banking institutions; insurance, leasing, auditing and consulting companies;
 • Asset Management Company;
 • Non-bank financial institutions (credit unions, pawnshops) and financial companies;
 • Rating and analytical agencies;
 • The subjects of assessment activity;
 • Be professional participants of the stock market (securities traders, asset management companies, stock, currency exchange, depository and clearing institutions) and others.

Speciality "Finance, Banking and Insurance" create a solid foundation for rapid career growth.

Significant advantages of learning PoltNTU "Finance, Banking and Insurance":

 1. Training of students is carried by the most modern training programs made by according with the requirements of the Bologna Process participant is Ukraine. This makes it possible to obtain the Diploma Supplement European model.
 2. Students have the opportunity to speciality training and internship abroad (Poland, Germany, Belgium, China and other countries).
 3. In order to promote students international mobility and improve the quality of education continued implementation of the "double diploma".
 4. In the educational process taking participation of foreign experts from Poland, Germany, Belgium, China and other countries.
 5. Ensuring places in the hostel all non-resident students.
 6. In addition to the basic speciality, you can request in-depth study of a foreign language and get a second-degree parallel.
 7. Annually fielding defence of master's work at leading financial institutions, the Chief financial management of the Poltava Regional State Administration, General Directorate of State Treasury Service in the Poltava region, on the leading enterprises, insurance companies, allowing graduates to find a job in one of these structures.
 8. During studies at the university students have the opportunity to undergo military training and get the first officer's rank.
 9. The educational process is provided by highly qualified lecturer staffs, which has the scientific degree of Doctor of Philosophy or Doctor of Economic Sciences and the title of professor, academician, and associate professor. This guarantees a modern vocational education and higher competitiveness of future specialists.
 10. Students "Finance, Banking and Insurance" get a university education with the use of modern information and telecommunications.

Occupation is multidisciplinary nature. It brings a wide range of produce areas of work and flexible employment in enterprises, organizations and institutions of any type of activity, regardless of the functional purpose, sector, ownership and management.

Студентське життя на кафедрі насичене та різноманітне.

Студенти кафедри активно беруть участь в університетському чемпіонаті з боулінгу, футбольних турнірах. У зимовий період студенти разом з викладачами займаються активними видами спорту: катання на ковзанах, лижах, сноубордах та тюбінгу у гірськолижному комплексі «Сорочин Яр».

Студенти залучені до патріотичних заходів: покладання квітів до меморіальних дошок, Парад вишиванок, велопробізі, присвяченого 9 травня і т.д.

Студенти Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту разом з викладачами відвідали Feldman Ecopark - масштабний і унікальний комплекс для відпочинку із зоопарком та розвагами. Чудовий настрій і яскраві незабутні враження отримали студенти і викладачі під час екскурсії до найкращого парку атракціонів і розваг України та СНД – Парку Горького у м. Харкові.

Активна молодь кафедри бере участь у різних конкурсах (конкурс талантів «Студент року», «Краща студентська родина», «Найкраща пара», тощо.)

Cтуденти кафедри щорічно відвідують Національний банк України в м. Київ є багаторічною традицією, яка започаткована з перших років створення кафедри фінансів і банківської справи її завідувачем, а нині ректором університету, професором Володимиром Олександровичем Онищенко. Він завжди наголошує, що практична складова є найважливішою у підготовці майбутніх фахівців. Саме тому викладання провідних професійних дисциплін таких як «Банківська система», «Казначейська справа», «Бюджетний менеджмент», «Податкова система» та інші супроводжується практичними заняттями у відповідних фінансово-кредитних установах.

Студенти кафедри підтверджують свою неповторність та майстерність і спортивними досігненням, так 2- 8 листопада 2015 р. у Іспанії відбувся Чемпіонат світу з кікбоксингу Unified World Championships 2015, у якому Україну представляв Ашот Хачатурян та здобув блискучу перемогу.

Кафедра залучає до наукової роботи студентів фінансово-економічного факультету. Зокрема, при кафедрі постійно працює науковий студентський гурток, в роботі якого беруть участь студенти фінансово-економічного факультету та майже усі викладачі кафедри. У 2009-2017 роках актив гуртка налічував в середньому 45-55 студентів спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Управління фінансово-економічною безпекою» 4-6 курсів. Коло напрямів наукових досліджень студентів дуже широке. Науковий гурток на своїх засіданнях розглядає сучасні проблеми розвитку фінансів підприємств, фінансових установ та регіону. Деякі розглянуті проблеми стають основою для наукових досліджень у дипломних роботах випускників, що підвищує рівень підготовки спеціалістів більш високої кваліфікації.

Магістрами спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» до Дня банкіра щорічно організовуються науково-практичні круглі столи за участю керівників банківських установ з метою обговорення стану банківської системи. Активну участь у проведенні круглих столів беруть представники банківських установ.

Протягом останніх років студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді на приз АКБ «Укрсоцбанк» шляхом дистанційного тестування в режимі «on-line». Контроль за проведенням тестування і визначення переможців здійснюють представники банку. Також щорічно студенти спеціальностей «Фінанси» та «Банківська справа» беруть участь у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін кафедри, переможці якого задіяні у наступних турах олімпіади. Зокрема, Канарик М. у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Страхування» в Національному університеті державної податкової служби України посіла І місце, Оксьом Т. у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент» у Луцькому національному технічному університеті одержала диплом ІV ступеня, а Тимченко Т. у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит» у КНЕУ ім.В.Гетьмана посіла ІІІ місце.

Перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит», який проходив 19-21 березня 2014 року у Національному університеті державної податкової служби України (м.Ірпінь), здобула студентка спеціальності «Фінанси і кредит» Бондаревська Ольга.

Перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Управління фінансово-економічною безпекою» який проходив 22 березня 2018 року у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця здобув Гавриленко О. (керівник – Птащенко Л.).

Щорічно певна кількість дипломних і магістерських робіт виконуються на замовлення підприємств регіону та органів місцевої влади і самоврядування. Їх захист проводиться в присутності керівного складу замовників або на базі Департаменту фінансів Полтавської ОДА, Державної фінансової інспекції в Полтавській області та Вченої ради ПолтНТУ. Автори дипломних робіт беруть участь у конкурсах, які щорічно проводяться університетом, виборюючи перші місця. Так, за результатами всеукраїнського конкурсу за ОР «магістр» випускниця Білоусова А.В. нагороджена дипломом ІІІ ступеня за магістерську роботу «Оцінка інноваційного потенціалу регіону як фактор розвитку національної інноваційної системи».

Адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 215А

Тел.: 0(532)22-77-70

E-mail: k52@pntu.edu.ua

Web: http://pntufinance.com