Будівельний факультет

Будівельний факультет існує з моменту заснування нашого навчального закладу (1930 р.).і свого часу став витоком для його створення. Фундаторами його були В.О. Бродецький, К.В. Чупруненко. У наступні роки факультет очолювали: О.Н. Могилат, М.Т. Андрейко, С.Ф. Пічугін, А.С. Виходцев, П.Г. Горбенко, Ю.Й. Великодний, О.А. Шкурупій, О.А. Харченко, Л.Г. Щербінін, В.Ф. Пенц. З 2014 року факультет очолює доктор технічних наук, професор М.П. Нестеренко. Історія будівельного факультету нерозривно пов'язана з іменами видатних учених, які працювали на факультеті у різні роки: М.С. Торяника, Д.М. Топчія, Є.В. Платонова та інших. Наукові школи з будівельних конструкцій і будівельної механіки започаткували такі вчені, як М.С. Торяник, Є.В. Платонов, П.Ф. Вахненко, Л.В. Фалєєв, І.С. Доценко, П.М. Невський та інші.

На факультеті навчається біля 1000 студентів за ступенями «бакалавр» та «магістр», а також за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», їх підготовка ведеться у галузі знань 19 –„Архітектура та будівництво за спеціальностями: 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій. Після отримання диплома ступеня „бакалавр” студенти можуть продовжити навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” або ступеню „магістр” за цими ж спеціальностями.

Студенти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія отримують фах за цією ж спеціальністю або за спеціалізаціями:

– промислове та цивільне будівництво;

– міське будівництво та господарство;

– технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;

– автомобільні дороги та аеродроми;

– теплогазопостачання і вентиляція;

– водопостачання та водовідведення;

– раціональне використання і охорона водних ресурсів;

– сільськогосподарське будівництво;

– проектування і спорудження об’єктів газонафтодобувного комплексу;

– експлуатація, ремонт і підсилення конструкцій будівель та споруд.

 За роки існування факультет підготував понад 20 тисяч інженерів-будівельників, більше ніж 300 кандидатів і докторів наук, понад 200 спеціалістів різного рівня для зарубіжних держав. Усі спеціальності факультету ліцензовані та акредитовані за найвищим ІV рівнем. На 8-ми кафедрах факультету працює близько 100 викладачів, включаючи 11 докторів наук, професорів і понад 80 кандидатів наук. На факультеті плідно функціонують науково-дослідні лабораторії, діють три наукові школи. Випускники будівельного факультету працюють у проектних і науково-дослідницьких організаціях, будівельних та спеціалізованих будівельних організаціях і фірмах різних форм власності, на підприємствах будівельної індустрії. Багато випускників працює викладачами вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів та професійно-технічних училищ. Серед них є кандидати та доктори наук, доценти, професори, члени-кореспонденти академій наук, академіки. В університеті діє спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди", 05.23.02 "Основи та фундаменти”. На факультеті плідно функціонують науково-дослідні лабораторії кафедр конструкцій із металу, дерева та пластмас, залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, організації і технології будівництва та охорони праці. Наукові школи очолюють провідні вчені, які відомі не тільки в Україні, а і далеко за її межами. На факультеті діють наступні наукові школи: дослідження та впровадження в будівництво сталезалізобетонних конструкцій – д.т.н., професор Стороженко Л.І.; надійність будівельних конструкцій – д.т.н., професор Пічугін С.Ф.; дослідження залізобетонних конструкцій на складні види навантажень – д.т.н., професор Павліков А.М. Також активно проводяться дослідження за іншими науковими напрямками: надійність та ризики комплексних конструкцій – д.т.н., професор Семко О.В.; технології та довговічність будівельних конструкцій, виробів і матеріалів – Р.М. Ахмеднабієв, В.В. Шульгін.

Авторський колектив учених, у числі яких доктор економічних наук, ректор ПолтНТУ В.О. Онищенко, доктор технічних наук, завідувач кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас С.Ф. Пічугін, доктор технічних наук, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва О.В. Семко, доктор технічних наук, професор кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас Л.І. Стороженко отримав Державну премію України в галузі науки і техніки 2011 року за дослідження «Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому і цивільному будівництві».

Декан будівельного факультету,

доктор технічних наук, професор

Нестеренко Микола Петрович

 

Заступник декана

кандидат технічних наук, доцент

Кириченко Володимир Анатолійович

 

Заступник декана

кандидат технічних наук, доцент

Джура Володимир Миколайович;

 

Співробітники деканату:

диспетчер

Марченко Любов Володимирівна;

секретар

Жорник Ольга Володимирівна

 

Електронна адреса: buddekanat@yandex.ua; mpnesterenko@ukr.net

Телефон:(0532)-60-87-38.

Набутий за понад 85 років науково-педагогічний, навчально-методичний та науковий досвід створив умови для результативної, якісної роботи 8 колективів кафедр факультету:

Кафедра конструкцій із металу, дерева і пластмас (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Сергій Федорович Пічугін);

Кафедра архітектури та міського будівництва (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Олександр Володимирович Семко);

Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Андрій Миколайович Павліков);

Кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель (завідувач кафедри – доктор технічних наук, доцент Дмитро Адольфович Єрмоленко);

Кафедра організації і технології будівництва та охорони праці (завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Леонід Георгійович Щербінін);

Кафедра технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Віктор Олександрович Бондар);

Кафедра будівельної та теоретичної механіки (завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Олександр Анатолійович Шкурупій).

Кафедра гідравліки, водопостачання і водовідведення (завідувач кафедри – кандидат технічних наук, професор Степан Михайлович Срібнюк);

З вересня 2016 року будівельний факультет здійснюватиме підготовку фахівців відповідно до переліку галузей знань і спеціальностей, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів Українивід 29 квітня 2015 р. № 266 у галузі знань 19 „Архітектура та будівництво” за спеціальностями: 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, 193 – „Геодезія та землеустрій. Після отримання диплома ступеня „бакалавр” студенти можуть продовжити навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” або ступеню „магістр” за цими ж спеціальностями.

Студенти спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія” отримують фах за цією ж спеціальністю або за спеціалізаціями:

– міське будівництво та господарство;

– технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;

– автомобільні дороги та аеродроми;

– теплогазопостачання і вентиляція;

– водопостачання та водовідведення;

– сільськогосподарське будівництво;

– проектування і спорудження об’єктів газонафто-добувного комплексу;

експлуатація, ремонт і підсилення конструкцій будівель та споруд.

Студенти спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія” набувають навиків проектування, спорудження, експлуатації будівель та споруд, обстеження, оцінювання технічного стану, розробки заходів щодо їх ремонту та реконструкції. Студенти вчаться використовувати нормативну літературу; визначати технічний стан будівель, споруд і будівельних конструкцій; виконувати розрахунки нових конструкцій та таких, що підсилюються; виконувати документацію, відповідно до діючих нормативних вимог.

Фахівці можуть виконувати роботу інженера-проектувальника в проектних організаціях, майстра, виконроба безпосередньо на будівництві, а також виступати в якості замовника.

Студенти спеціалізації „Міське будівництво та господарство” набувають навиків раціонального проектування нових міських масивів та житлових і громадських будівель, а також реконструкції окремих будівель і споруд із урахуванням нормативних вимог до планування житлової забудови. Фахівці можуть працювати на посадах інженерів-проекту-вальників у проектних організаціях, майстра, виконроба та інших.

Студенти спеціалізації „Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” набувають навиків організації технологічного процесу виготовлення будівельних конструкцій, виробів та матеріалів із урахуванням техніко-економічних особливостей, сировинної бази, наявного устаткування.

Фахівці здатні виконувати професійну роботу інженера-технолога на заводах будівельних виробів або будівельних матеріалів і можуть займати посади: технолога, інженера-проектувальника, інженера-будівельника.

Студенти спеціалізації „Автомобільні дороги і аеродроми” набувають навиків проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації автомобільних доріг в умовах постійного зростання інтенсивності руху, підвищення вантажопідйомності транспортних засобів, збільшення вимог до якості покриття та вимог до благоустрою прилеглої території.

Фахівці можуть виконувати роботу інженера-проектувальника в проектних організаціях, майстра, виконроба безпосередньо на будівництві, а також виступати в якості замовника.

Студенти спеціалізації „Теплогазопостачання та вентиляція” набувають навиків проектування, будівництва, реконструкції, монтажу та експлуатації систем теплогазопостачання і вентиляції, опалення, кондиціювання повітря. Фахівці можуть виконувати роботу інженера-проектувальника в проектних організаціях, майстра, виконроба, керівника в будівельно-монтажних організаціях з будівництва і монтажу систем теплогазопостачання і вентиляції, в організації по наладці, експлуатації і ремонту систем теплогазопостачання, опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, теплогенеруючих установок, систем очистки технологічних та вентиляційних викидів, а також виступати в якості замовника.

Студенти спеціалізації „Водопостачання та водовідведення” набувають навиків проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації систем водогосподарського комплексу, розробки заходів з комплексного використання водних ресурсів. Основні місця роботи: проектні й науково-дослідні інститути, будівельні та експлуатаційні організації, житлово-експлуатаційні дільниці, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, відділи головного енергетика при промислових підприємствах, водопровідні та очищувальні споруди, водопровідно-каналізаційні господарства, управ-ління водних ресурсів, навчальні заклади.

Підготовка висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія” та спеціалізаціями спеціальності проводиться за такими ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр (кваліфікація: бакалавр з будівництва) – освітній ступінь фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув загальнотехнічну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані знання й уміння щодо свого напряму (базова вища освіта), і який здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад.

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Основні місця роботи: бакалавр перш за все підготовлений до подальшого отримання повної вищої освіти у галузі будівництва. Він може займати посади низового інженерно-технічного персоналу і працювати під керівництвом інженера-будівельника, а за наявності виробничого досвіду, самостійно на підприємствах і будівельних організаціях різної форми власності – на посаді майстра або виконроба.

Магістр (кваліфікація: інженер-будівельник, магістр з будівництва) – ступінь фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Термін навчання – 1,5 - 2 роки після здобуття ступеню  „бакалавр”.

Основні місця роботи: магістр має підготовку, зорієнтовану, в основному, на науково-дослідницьку та викладацьку роботу, але також може виконувати всі функції спеціаліста. Магістр має перевагу в конкурсах на заміщення посад наукових співробітників і викладачів.

Підготовка фахівців за спеціальністю 193 – „Геодезія та землеустрій” здійснюється за ступенем – бакалавр. Після отримання диплому ступеню „бакалавр” можна продовжити навчання за ступенем „магістр”

 

Кваліфікація – бакалавр з геодезії та землеустрою, який може займати первинні посади з фаху і працювати під керівництвом спеціаліста чи магістра, а при наявності виробничого досвіду – самостійно

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Профіль роботи: визначення форми та розмірів землі; створення топографічних і кадастрових карт та планів; інвентаризація і розпаювання земель; користування інформаційними системами тощо.

 

Основні місця роботи: підприємства, організації і установи землевпорядного та геодезичного профілю різних форм власності, проектні та науково-дослідні інститути тощо.

Первинні посади. Назва професійної групи: картографія та топографія; технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки; креслярі.

Професійна назва роботи: геодезист; інженер-землевпорядник; картограф; картограф-укладач; редактор карт; редактор карт технічний; топограф; топограф кадастровий; фотограмметрист; фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища; технік-геодезист; аерофотогеодезист; технік-фотограмметрист; технік-землевпорядник; технік-картограф; технік-топограф; технік-топограф кадастровий.

Магістр (кваліфікація – магістр з геодезії та землеустрою). Термін навчання – 1,5 - 2 роки після здобуття ступеню „бакалавр”.

 

Підготовка фахівців за переліченими вище спеціальностями та спеціалізаціями здійснюється за денною, заочною та прискореною формами навчання.

Термін навчання за ступенем «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за прискореною денною та заочною формами навчання – 2 роки 9 місяців.

Усі спеціальності факультету ліцензовані та акредитовані за ІV рівнем. Студенти факультету на основі інтегрованих навчальних планів мають можливість на договірній основі навчатись паралельно, починаючи з 4-го курсу або після закінчення навчання та за 1,5 – 2 роки та здобути другу вищу освіту зі спеціальностей економічного напряму на факультеті дистанційної та післядипломної освіти, який створено при нашому навчальному закладі.

Студенти факультету мають можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу.

Наявна на факультеті матеріально-технічна база дозволяє на достатньо високому рівні забезпечувати всі необхідні умови для організації освітньої і науково-дослідної діяльності.

Загалом на кафедрах факультету налічується 11 лабораторій, оснащених випробувальними усановками, які у повній мірі забезпечують вимоги навчального процесу та дозволяють проводити на високому рівні науково-дослідну діяльність.

Фахівці кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас, кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кафедри архітектури і міського будівництва здійснюють випробування міцності будівельних конструкцій та їх елементів.

Загальний вигляд приміщення лабораторії кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів

 

Універсальна випробувальна машина ГМС-100 для випробувань на розрив 

У лабораторії теплогазопостачання і вентиляції проводяться дослідження теплопередачі, генерації теплової енергії, режимів систем опалення, теплопостачання і вентиляції.

Генерацію теплової енергії нетрадиційними джерелами енергії студенти досліджують на  лабораторному стенді, обладнаному тепловим насосом, який в якості джерела теплової енергії для системи опалення використовує енергію ґрунту і є прикладом «зеленого», поновлювального джерела енергії.

Лабораторний стенд, обладнаний тепловим насосом

Матеріальна база кафедри автомобільних доріг, геодезії та архітектури сільських будівель нараховує майже тисячу одиниць приладів та обладнання для виконання загальнобудівельних, інженерно-геодезичних та дорожніх робіт.

 Сучасні прилади для проведення геодезичних вимірювань 

Фахівці кафедри будівельної механіки займаються розробками спеціалізованих програмних комплексів, які можуть використовуватися як у навчальному процесі так і при проектуванні та реконструкції будівельних конструкцій, будівель і споруд, а також дають можливість здійснювати аналіз напружено-деформованого стану основ та геотехнічних об’єктів.

Програмний комплекс для розрахунку міцності залізобетонних конструкцій та їх елементів на основі деформаційної моделі

На кафедрі технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів проводяться випробування міцності, довговічності, зносостійкості, теплотехнічних характеристик будівельних матеріалів.

Кліматична камера та випробувальний комплекс з визначення теплопровідності будівельних виробів і конструкцій

На будівельному факультеті навчається близько понад 50 іноземних студентів із восьми країн світу. Така кількість студентів дозволяє покращити ефективність навчання шляхом формування окремих груп та викладання дисциплін англійською мовою. Викладачами адаптовано навчально-методичні комплекси дисциплін для застосування при викладанні іноземним студентам англійською мовою.

Факультет у достатній мірі укомплектований викладачами із відповідним рівнем володіння англійською мовою. Частина викладачів постійно підвищують свій рівень завдяки тісній співпраці Полтавського національного технічного університету і Британської ради в межах реалізації програми «Англійська для викладачів».

Студенти будівельного факультету мають можливість навчання за програмою подвійного диплому, тобто при успішному закінченні навчання вони отримують разом із дипломом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка диплом іншого навчального закладу за тією ж спеціальністю.

Так, наприклад, з лютого по червень 2016 року студенти напряму освіти «Будівництво» навчалися у Білостоцькому технологічному університеті. Дисципліни, які вони вивчали у польському виші протягом семестру на умовах академічної мобільності були перезараховані у ПолтНТУ. Студенти отримали можливість працювати в сучасних лабораторіях, відвідувати екскурсії провідними вишами Польщі та історичними пам’ятками. Також, учасники програми зауважили, що навчатись було не складно. У ПолтНТУ їм надали якісну освіту та високий рівень володіння іноземною мовою, тому вони відчували себе вільно спілкуючись із представниками університету в Білостоці.

База університету налічує 5 гуртожитків, забезпечуючи всіх бажаючих іногородніх студентів місцями, які обладнані сучасними комп’ютерними класами із доступом до мережі Internet. Постійно покращуються умови проживання в гуртожитку, зокрема, у всіх кімнатах встановлено пластикові вікна, оновлюється обладнання електричних, водопровідних та теплових мереж.

Студентський парламент хоч не так і давно функціонує на будівельному факультеті, але свої витоки бере ще з самого початку заснування університету. У всі роки у нас була творча і самодіяльна молодь, яка хотіла діяти. Проявляла вона себе у конкурсах КВК, різних спортивних змаганнях, наукових конференціях.

Часи йшли, інтереси змінювали і ось, на початку нового століття загальносвітова тенденція дійшла і до наших стін. Так утворився студентський парламент будівельного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

 

До його складу увійшла найактивніша і найталановитіша студентська молодь, яка з самого початку почала діяти в різних напрямках:

  • спортивний відділ;
  • соціальний відділ;
  • інформаційний відділ;
  • культурно-мистецький відділ.

За часи існування членами студентського парламенту будівельного факультету було більше ніж півтори сотні студентів.

На сьогоднішній день членами студентського парламенту є більш ніж тридцять чоловік, утворюючи собою багатофункціональний механізм, який працює на благо всього студентського колективу.Двері студентського парламенту завжди відкриті для ініціативних людей, який допоможуть організувати і провести тематичний захід, концерт чи свято.

 

 

Адреса: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

Тел: (0532)-60-87-38.

E-mail: buddekanat@yandex.ua; mpnesterenko@ukr.net

Web: bf.pntu.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/civilpntu

Рейтинг студентів першого семестрового контролю за 2016/2017 н.р.

Рейтинг студентів першого семестрового контролю за 2017/2018 н.р.