Філії кафедри українознавства, культури та документознавства – в дії

7 травня 2018 р. відбулася традиційна ознайомлювальна лекція-екскурсія для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (гр. 101-ГД) з дисципліни «Архівознавство» на базі Державного архіву Полтавської області, з яким тісно співпрацює університет. Відповідно до чинної угоди між ДАПО та ПолтНТУ на базі архіву фактично діє філія випускової кафедри українознавства, культури та документознавства.

     Добре відомо, що підготовка висококваліфікованого фахівця будь-якої галузі можлива лише за умови поєднання глибоких теоретичних знань з належними практичними навичками. Останні набуваються не лише в процесі проходження виробничих практик, під час практичних та лабораторних занять, а також і за допомогою інших форм і видів навчальної роботи, зокрема, ознайомлювальних лекцій-екскурсій, проведених на виробництві чи в установах, профіль діяльності яких безпосередньо пов’язаний з обраним фахом. Саме такий вид навчального заняття відбувся цього разу.

     Завідувач кафедри, доктор історичних наук, доцент Ірина Григоріївна Передерій спільно з керівництвом ДАПО, зокрема заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів Тарасом Павловичем Пустовітом зорганізували для майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності цікаве й змістовне заняття на тему «Комплектування та функціонування державних архівів», яке поєднувало елементи водночас і лекції, й ознайомлювальної екскурсії.

     Старший науковий співробітник ДАПО Сушко Вячеслав Сергійович розповів студентам про історію обласного архіву, який цього року відзначатиме 100-річчя свого заснування, про основні принципи та порядок комплектування державних архівів, склад документів трудових архівів; розкрив питання щодо номенклатури справ, їхніх основних типів; приділив увагу проблемі організації й методики експертизи цінності документів та оформлення її результатів.

     Студентам було продемонстровано різні за часом і місцем створення, матеріальним носієм види архівних документів, у тому числі й унікальні, вік яких нараховує кілька століть. Особливий інтерес й емоційне зворушення у студентської молоді викликав перегляд газети «Полтавский вестник» за 1909 рік та «Сповідні відомості» однієї з церковних парафій Пирятинського повіту, датовані серединою ХVІІІ ст.

     Своєрідним кульмінаційним моментом лекції-екскурсії стало відвідування одного з 12-ти архівосховищ ДАПО, де майбутні документознавці змогли пересвідчитися, як забезпечується збереженість документів, зокрема дотримується сукупність необхідних для цього температурно-вологісних, світлових та санітарно-гігієнічних умов, реалізація контрольно-охоронних заходів тощо.

     Такі заняття вже стали традиційною формою роботи кафедри з її філіями, які, крім ДАПО, діють також на базі музейних і бібліотечних установ м. Полтави, що, безперечно, сприяє підвищенню інтересу студентів до обраного фаху та закріпленню й апробації набутих теоретичних знань на практиці.

За матеріалами кафедри українознавства,

культури та документознавства