Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Необхідність реалізації Закону УРСР «Про мови…» в навчально-виховному й науково-дослідницькому процесі Полтавського інженерно-будівельного інституту зумовила рішення вченої ради та наказ ректора № 61 від 24 січня 1991 року про створення однієї з перших серед вищих технічних навчальних закладів України кафедри українознавства та гуманітарної підготовки.

У 2012-2013 навчальному році кафедра стала випусковою за напрямом 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр і була перейменована у кафедру українознавства, культури та документознавства.

У 2015 році кафедра успішно пройшла акредитацію бакалаврату й ліцензування магістратури означеного напряму.

На фото колектив кафедри у народному музеї історії університету

 

Фундатори кафедри – ректорат, рада кафедр гуманітарних дисциплін і кандидат історичних наук, доцент Н.К. Кочерга.

Із 1995 по 2002 рік Н.К. Кочерга працювала проректором із гуманітарної освіти й виховання, брала активну участь у розробленні Концепції виховної діяльності науково-педагогічного колективу, створенні органів студентського самоврядування, виготовленні символіки й атрибутики університету. За її активної участі модернізована, доповнена та розширена експозиція музею історії навчального закладу, який став осередком українознавчої, культурологічної та виховної роботи в студентському та науково-педагогічному колективі. У 1998 році за результатами обласного конкурсу серед громадських музеїв вищих навчальних закладів Полтавського регіону музею присвоєно статус «народного», в 2008 році цей статус підтверджено.

Із 2015 року кафедру очолює доктор історичних наук, доцент Передерій Ірина Григоріївна. Під її керівництвом у 2015 році кафедра успішно пройшла акредитацію та отримала ліцензію для надання освітніх послуг за ОКР магістр галузі знань 0201 «Культура» спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 266 від 29 квітня 2015року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», до галузі знань 02 «Культура і мистецтво» введено спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

2016 рік для кафедри українознавства, культури та документознавства ювілейний, адже дружний і талановитий науково-педагогічний колектив святкує 25 років плідної діяльності.

Головна

Передерій Ірина Григоріївна
завідувач кафедри,

доктор історичних наук, доцент,

голова історико-культурологічної секції 

Кочерга Надія Костянтинівна – фундатор кафедри,
кандидат історичних наук, доцент

Лисенко Алла Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент;

голова секції української мови за професійним спрямуванням

Мізіна Ольга Іванівна –
кандидат філологічних наук, доцент,

голова секції української (російської) мови як іноземної

Гаращенко Лілія Борисівна –
кандидат філологічних наукдоцент,

голова секції документознавства та інформаційної діяльності

 

Історико-культурологічна секція

Передерій Ірина Григоріївна – завідувач кафедри, доктор історичних наук, доцент; нагороджена нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2013 р.), «За наукові та освітні досягнення» (2016 р.); лауреат Полтавської міської премії імені Самійла Величка у номінації «Дослідження у галузі історії України» (2015 р.); голова секції

 

Напрям наукових досліджень:

національно-визвольні змагання українського народу ХХ ст.; історія української культури, освіти та мистецтва; українська біографістика; соціальні комунікації.

 

Автор понад 100 наукових публікацій, серед яких 2 монографії, близько 50 статей у фахових виданнях, 11 навчально-методичних праць, у тому числі навчальні посібники

 

Найвагоміші публікації:

1. Передерій І. Г. В’ячеслав Липинський: етнічний поляк, політичний українець: монографія. – Полтава : Вид-во ПолтНТУ, 2012. – 622 с.

2. Передерій І. Г. Розбудова національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради: історичний аспект: монографія – Полтава : РВ ПолтНТУ, 2009. – 160 с.

3. Українці-латинники як паросток консервативної течії у загальному українському національному русі початку ХХ століття // Історична пам’ять. Науковий збірник. – Полтава : Вид-во ПНПУ, 2015. - № 33. – С. 33 – 47.

4. Perederiy І. Periods in V.Lypynskyi’s political thinking: historiographic stereotypes and new approaches to the problem understanding // French Journal of Scientifiс and Educational Research, 2014, No.2. (12), (July-December). Volume I. «Paris University Press». Paris, 2014. – Р. 911 – 915. (входить у міжнародну наукометричну базу SCOPUS).

5. Perederiy І. A little-known biographic episode: V. I. Vernadsky and Ukrainian hetman monarchists // The Second International Conference on History and Political Sciences (9th June 2014), Austria, Vienna, 2014 – p.52-56.

6. Передерій І. Г. Український науковий інститут у Берліні та В’ячеслав Липинський // Український історичний журнал. – К., 2012. - №2. С. 98 – 113.

Кочерга Надія Костянтинівна – кандидат історичних наук, доцент; заслужений працівник освіти України (2015), лауреат премій імені А.С. Макаренка (2011), І.П. Котляревського (2008), В.Г. Короленка (2007)

 

Напрям наукових досліджень:

історія української культури, освіти, науки, мистецтва

 

Автор 146 наукових публікацій, серед яких 13 монографій, 30 статей у фахових виданнях, 83 навчально-методичних праць, у тому числі навчальні посібники.

 

 

Найвагоміші публікації:

1. Kocherga N., Orinich N. In the «Earthly time» and the cosmic space: Y.V. Kondratyuk (O.O. Shargey) – the way to stars // The Second International Conference on History and Political Sciences (9th June 2014) Austria, Vienna, 2014. – Р. 64 – 71.

2. Кочерга Н. К. В. Г. Короленко в Полтаві (1918-1921): громадянська позиція письменника-гуманіста // Принадність вашого слова та імені безмежна у часі (до 160-річчя від дня народження В. Г. Короленка) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) / за заг. Ред. М. І. Степаненка, М. М. Кравченка. – Полтава : ПНПУ, 2013. – С. 27 – 38.

3. Кочерга Н. К. Олелько Островський: трагедія українського актора (1887-1919) // Слов’янський збірник [текст]. Збірник наукових і науково-публіцистичних праць / Укл. Безобразова Л. Л. – Вип. 14. – Полтава, 2015. – C. 231 – 240.

4. Кочерга Н. К. В. Г. Короленко і Україна // Наукові записки Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2016. – С. 78 – 106.

5. Кочерга Н. К. Моральні вершини мистецтва гобелену полтавської родини Левадних // Історія філософії у вітчизняній духовній культурі [Текст] / відп. ред. Аляєв Г., Суходуб Т. / Тов-во рос. філ. при Укр. філ. фонді; Полтавський нац. Тех. ун-т ім. Ю.Кондратюка; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2014. – 816 с. – (серія «Український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді»; вип. 11).

6. Кочерга Н. К. Козацький літопис Самійла Величка в українській художній культурі // Людина в умовах мінливості соціокультурного простору : духовно-практичний вимір : матеріали міжнародної науково- практичної конференції (3-4 червня 2016 р.) – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б Хмельницького, 2016. – Ч.1 : Концептуальні схеми руху особистості у смислових просторах самовизначення. – С. 119 – 126

Нарадько Андрій Валерійович – кандидат історичних наук, доцент

 

Напрям наукових досліджень:

благодійна діяльність в Україні ХІХ-ХХ століття

 

Автор близько 70 наукових публікацій, серед яких 23 статті у фахових виданнях, 2 навчально-методичні праці

 

Найвагоміші публікації:

1. Нарадько А. В. Благодійний рух у розвитку недільних шкіл на Полтавщині у 60-ті роках ХІХ ст. // Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку : матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Кременчук, 19-20 лист. 2015 р. / редкол.: Бутко Л. В. та ін. – Кременчук : ПП Щербатих, 2016. – С. 69 – 70.

2. Нарадько А. В. Українська латинка: історія питання // Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 187 – 189.

3. Tevikova O., Naradko A. The antireligious policy of the soviet regime in ukraine during the khrushchev «thaw» (1953 - 1964) // Asian Journal of Scientific and Educational Research. – №1(9). – 2015. – С.561 – 566.

4. Нарадько А. В. Благодійність як чинник релігійного світогляду // Особистість, суспільство, політика : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / За ред. С. Терепищого, Ю. Будник, В. Грасимовича, О. Познія. – Ч.2. – Люблін: WSEI, 2015. – С.96 – 98.

5. Нарадько А. В. Глобалізаційні процеси в бібліотечній справі // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали І Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 3 грудня 2015 р. / редкол. : І. Г. Передерій, А. А. Соляник та ін. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С.133 – 134.

Тєвікова Ольга Валентинівна – кандидат історичних наук, доцент

 

Напрям наукових досліджень:

Проблеми розвитку української культури та повсякденне життя українських громадян періоду десталінізації (1953 – 1964 рр.)

 

Автор понад 50 наукових публікацій, серед яких близько 20 статей у фахових виданнях, 8 навчально-методичних праць

 

Найвагоміші публікації:

1. Tevikova O. V. Material everyday culture of the Soviet Ukrainians during Khrushchev’s thaw (1953 - 1964) / О. В.Тєвікова  // Osobowosci, Spoleczenstwo, Polityca: III Miedzynarodowa konferencja naukowa (Особистість, суспільство, політика: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Частина 2), 15-16 лютого 2016 року. – Lublinie (Polska): WSEI, 2016. – С. 101 – 104.

2. Тєвікова О. В. Нищення культових архітектурних пам’яток Полтавщини у період функціонування радянської влади (20 – 60-і рр.. ХХ ст.) / Eminak. – 2016. – № 2 (14). – Т.2. − С.55 − 59. (Фахове видання, видання індексується в OAJI)

3. Тєвікова О. В. Традиції естетичного виховання в Україні: історико-ретроспективне дослідження / О. В. Тєвікова, Н. В. Семергей // Імідж сучасного педагога. − 2016. − № 5. - С. 58 – 61. (Фахове видання, видання індексується в Google Scholar)

4. Передерий И. Г. История украинской культуры: учебное пособие для иностранных студентов / И. Г. Передерий, О. В. Тевикова, А. В. Нарадько; под ред. И. Г. Передерий. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 168 с.

5. Tevikova O., Naradko A. The antireligious policy of the soviet regime in ukraine during the khrushchev "thaw" (1953 - 1964) // Asian Journal of Scientific and Educational Research. – №1(9). – 2015. – Р.561 – 566.

Секція документознавства та інформаційної діяльності

Гаращенко Лілія Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент, голова секції

 

Напрям наукових досліджень:

структурні та семантичні особливості аналітичних термінів науково-технічної термінології

 

Автор понад 30 наукових публікацій, серед яких 12 статей у фахових виданнях, 5 навчально-методичних праць

 

 

Друковані видання:

1. Діловодство: конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Н. В. Білан, Л. Б. Гаращенко, Ю. О. Комлик. – Полтава : ПолтНТУ, 2008. – 159 с.

2. Гаращенко Л. Б. Гіперономічний різновид пропозиціно-диктумної мотивації аналітичних термінів науково-технічної термінології / Л. Б. Гаращенко // Наукові записки. – Випуск 146. – Серія Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – С. 347 – 350.

3. Гаращенко Л. Б. Категорійний різновид пропозиційно-диктумної мотивації аналітичних термінів науково-технічної термінології / Л. Б. Гаращенко // Вісник Маріупольського державного університету : зб. наук. праць. Серія: Філологія. – Маріуполь, 2016. – Вип.14. –С. 62 – 64.

4. Гаращенко Л. Аналітичні терміни як особливі ономасіологічні знаки в мовній картині світу українців / Л. Гаращенко // Studia Ukrainica Poznaniensia. – Poznan, 2015. – Zeszyt III. – С. 71 – 78.

5. Garashchenko L. B. Varieties of propositional and dictum motivation analytical terms of scientific-technical terminology / L. B. Garashchenko // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Austria : Viennа, 2014. – № 5–6. – С. 178 –181.

6. Гаращенко Л. Б. Складні терміни з компонентами-епонімами в науково-технічній термінології // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Вип. 28. – С. 165 – 170.

Соляник Алла Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор

 

Напрям наукових досліджень:

Теоретико-методологічні проблеми документології, бібліотечного фондознавства, вищої бібліотечно-інформаційної та документознавчої освіти

                    

Автор понад 200 наукових публікацій, серед яких 3 монографії, 2 навчальних посібники, 100 статей у фахових виданнях, 50 навчально-методичних праць

 

 

Найвагоміші публікації:

1. Эволюция библиотечного фондоведения : монография / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник. – М. : Гранд-Фаир, 2007. – 688 с.

2. Соляник А. А. Система документопостачання бібліотечних фондів: закономірності розвитку : монографія / А. А.Соляник. – Х. : ХДАК, 2005. – 230 с.

3. Соляник, А. А. Документоснабжение библиотечных фондов : учебно-методическое пособие. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 128 с.

4. Соляник А .А. Документні потоки та масиви : навч. посібник / Харк. держ. акад. культури. – X. : ХДАК, 2000. – 112 с.

5. Документология как фундаментальная наука: факт институционализации / Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 1. – C. 71 – 77. 

6. Этап начальной институционализции научных исследований в отрясли социальных коммуникаций / Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник // Науч. и техн. б-ки. - 2011. – N 6. – С. 49 – 55.

Чередник Людмила Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент

 

Напрям наукових досліджень:

проблеми розвитку української та світової культури, компаративістики, соціальних комунікацій

 

Автор понад 100 наукових публікацій, серед яких 1 монографія, 40 статей у фахових виданнях, 32 навчально-методичні праці

 

 

Найвагоміші публікації:

1. Чередник Л. А. Пушкинские мотивы в творчестве Михаила Булгакова : монография. – Полтава: ООО «АСМІ», 2013. – 252 с.

2. Чередник Л. А. Інформаційна культура як складник загальної культури особистості // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття: зб. матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 8-9 вересня 2016 року / під заг. ред. В. Г.Спрінсяна. – Полтава: Сімон, 2016. – С. 365 – 374.

3. Чередник Л. А. Трансформація образу Офелії у поезії Оксани Забужко / Л. А. Чередник // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія : зб. наук. праць. Вип. 14. – Маріуполь : МФ ТОВ «Друкарня «Новий світ», 2016. – С. 51 – 57.

4. Чередник Л. А. Роль «рождественского текста» в сюжете сказки Ч. Диккенса «Сверчок за очагом» » / Л. А. Чередник // Язык. Литература. История. Культура: сборник статей первого международного интернет-семинара. – Китайская Народная Республика: Издательство «Ланьчжоуский политехнический университет», 2016. – С. 272 – 277.

5. Чередник Л. А. Ділова комунікація як важлива умова успішного бізнесу // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 10-12 вересня 2015 року/ під заг. ред. В. Г.Спрінсяна. – Одеса : ФОП Гаража, 2015. – С. 301 – 308.

Тур Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент

 

Напрям наукових досліджень:

комунікативна компетентність фахівця, культура мовлення, професійна мовна комунікація, етика ділового та повсякденного спілкування

 

Автор 55 наукових публікацій, серед яких 1 монографія, 32 статті у фахових виданнях, 14 навчально-методичних праць

 

Найвагоміші публікації:

1. Тур О. М. Формування комунікативної компетентності в процесі підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності : монографія / Оксана Тур. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 164 с.

2. Тур О. М. Комунікативна компетенція майбутніх документознавців як структурний компонент їхньої комунікативної компетентності / О. М. Тур // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. – 2016. – Вип.30. – С.129 – 136.

3. Тур О. Структура комунікативної компетентності особистості / О. Тур // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 187 – 191.

4. Тур О. Комунікативна освіта на Україні у ІХ – ХVІІІ століттях / О. Тур // Osobowość, społeczeństwo, polityka : ІІІ Miedzynarodowa konferencja naukowa, Lublin, 15 – 16.02 2016 /red. S.Terepychiy, Y. Budnik, O.Pozniy. – Lublin : Wydawnictwo naukowe Wyższej szkoly Ekonomii I Innowacji w Lubline, 2016 – Р. 29 – 31.

5. Тур О. Проблеми формування комунікативної компетенції особистості у білінгвальному середовищі / О. Тур // Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results : materials of International scientific and practical conference (Bratislava, 15- 18 March 2016). – K.: LLC «NVP Interservice», 2016. – P.120 – 121.

6. Тур О. М. Проблеми формування комунікативної компетентності особистості (Х – перша половина ХІХ ст.) / О. М.Тур // Наукові записки Серія: Проблеми методики освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – Вип. №9. – С. 138 – 141.

7. Тур О. М. Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: лінгвістичний аспект / О. М. Тур //  Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали  І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Полтава 03.12.2015 / редкол. І. Передерій, А. Соляник та ін. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С.51 – 53.

Вощенко Вікторія Юріївна – кандидат філософських наук, доцент

 

Напрям наукових досліджень:

Культурно-цивілізаційна ідентичність українського народу; комунікативна філософія; історія філософії; соціальна філософія та філософія історії

 

Автор понад 30 наукових публікацій, серед яких 9 статей у фахових виданнях, 2 навчально-методичні праці

 

Найвагоміші публікації:

1. Вощенко В. Ю. Музей як форма міжкультурної комунікації у глобалізованому суспільстві / В. Ю. Вощенко // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали І Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 3 грудня 2015 р. / редкол. : І. Г. Передерій, А. А. Соляник та ін. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С. 131 – 133.

2. Вощенко В. Ю. Знаки-символи логотипів європейських автомобілів: історичний контекст / В. Ю. Вощенко // Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.) – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С. 179 – 181.

3. Вощенко В. Ю. Вплив світових релігій на діалог цивілізацій у просторі і часі / В. Ю. Вощенко // Лабіринти реальності : зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос. Журби П. А. – Рубіжне: Вид-во СНУ імені В.Даля, 2015. – С. 45 – 46.

4. Вощенко В.Ю. Розвиток географічних знань Київської Русі / В.Ю. Вощенко // Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку : матеріали І Всеукраїн, наук.-практ. конф., м. Кременчук, 19-20 лист, 2015 р / редкол,: Бутко Л.В, та ін. – Кременчук: ПП Щербатих, 2016. – С. 29 – 31.

5. Вощенко В. Ю. Трансформації локальних цивілізацій в умовах глобалізації: соціально-філософський контекст // Філософські обрії. Науково-теоретичний журнал Інституту філософії імені Г. С. Сковороди HAH України та Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 33. – Київ – Полтава, 2015. – С. 71 – 80.

6. Вощенко В. Ю. Феномен людського буття у релігійно-філософському вченні Кирила Туровського // Історія філософії у вітчизняній духовній культурі [Текст] / відп. ред. Аляєв Г., Суходуб Т. / Тов-во рос. філ. при Укр. філ. фонді; Полтавський нац. Тех. ун-т ім. Ю.Кондратюка; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2014. – 816 с. – (серія «Український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді»; вип. 11). – С. 609 – 611.

Якименко Наталія Олегівна – старший викладач, аспірант ПНПУ імені В.Г.Короленка

 

Напрям наукових досліджень:

Формування професійної компетентності фахівців із документознавства та інформаційної діяльності засобами дистанційної освіти.

 

Автор понад 20 наукових публікацій, серед яких 4 статті у фахових виданнях, 4 навчально-методичних праці

 

Найвагоміші публікації:

1. Якименко Н. Організація процесу становлення професійної компетентності фахівця з документознавства та інформаційної діяльності // Педагогічна освіта: теорія й практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип. 20 (1-2016). – Ч. 1 – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 349 – 354.

2. Якименко Н. О. Підготовка фахівця з документознавства в режимі дистанційної освіти – актуальна форма навчання в інформаційному суспільстві / Н. Якименко // Зб. Матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 24-25 березня 2016 р. / під заг.ред. : В. Г. Спрінсяна. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2016. – С. 51 – 55.

3. Якименко Н. О. Дистанционное образование как инновационная форма образования в процессе формирования профессиональных компетенций документоведа // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс] : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2016. – С. 257 – 264

4. Якименко Н. Педагогічні проблеми дистанційної освіти у підготовці майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності / Н. Якименко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. Випуск 15. – С. 351 – 354

5. Якименко Н. О. Дистанційна освіта як інноваційна форма підготовки фахівця із документознавства: педагогічні проблеми впровадження / Н. О. Якименко // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 19–20.03.2015 р. [Текст] / під заг. ред. Р. Г. Спрінсяна. – Одеса, 2015. – С. 165 – 170.

Секція української мови за професійним спрямуванням

Лисенко Алла Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент; лауреат премії імені А.С. Макаренка (2013), імені І.П. Котляревського (2008); голова секції

 

Напрям наукових досліджень:

Теорія і методика навчання (українська мова та література); педагогіка вищої школи; літературне краєзнавство

 

Автор понад 80 наукових публікацій, серед яких 35 статей у фахових виданнях, 7 навчально-методичних праць

 

 

Друковані видання:

1. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник / А. В Лисенко, Т. К. Ісаєнко, С. М. Дорошенко – Полтава, ПолтНТУ, 2015. – 280 с.

2. Українська мова (за професійним спрямуванням) : конспект лекцій / А. В Лисенко, Т. К. Ісаєнко, С. М. Дорошенко. – Полтава, ПолтНТУ, 2012. – 206 с.

3. Полтавщина в літературному просторі й часі : навчальний посібник-хрестоматія / Н. Кочерга, А. Лисенко, С. Дорошенко. – Полтава, 2008. – 232 с.

4. Лисенко А. В., Дорошенко С. М. Багатогранність поетичного світу Володимира Тарасенка // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Філологічні науки. Випуск 39. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С.177 – 180.

5. Doroshenko S., Lysenko А. Stages of formation and development of Ukrainian scientific terminology // French Journal of Scientific and Educational Research, 2014, No.2. (12), (July-December). Volume II. «Paris University Press». Paris, 2014. – Р. 973 – 978.

Дорошенко Світлана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент; лауреат премії І. П. Котляревського (2008)

 

Напрям наукових досліджень:

науковий стиль сучасної української літературної мови, становлення і розвиток технічної термінології

 

Автор понад 50 наукових публікацій, серед яких 1 монографія, 16 статей у фахових виданнях, 12 навчально-методичних праць

 

Друковані видання:

1. Дорошенко С. М. Українська термінологія нафтогазової промисловості: становлення і розвиток : монографія / С. М. Дорошенко. – Полтава, 2013. – 135 с.

2. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник / А. В Лисенко, Т. К. Ісаєнко, С. М. Дорошенко – Полтава, ПолтНТУ, 2015. – 280 с.

3. Українська мова (за професійним спрямуванням): конспект лекцій / А. В. Лисенко, Т. К. Ісаєнко, С. М. Дорошенко. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – 206 с.

4. Дорошенко С. М., Лисенко А. В. Багатогранність поетичного світу Володимира Тарасенка // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Філологічні науки. Випуск 39. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С. 177 – 180.

5. Дорошенко С. М. Українська термінологія нафтогазової промисловості // Studia Ukrainica Posnaniesia. – Zeszyt III. – Poznan. – 2015. – C. 37 – 43.

6.Doroshenko S., Lysenko А. Stages of formation and development of Ukrainian scientific terminology // French Journal of Scientific and Educational Research, 2014, No.2. (12), (July-December). Volume II. «Paris University Press». Paris, 2014. – Р. 973 – 978.

6. Дорошенко С. М. Формування термінологічної компетенції студентів технічного профілю // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – Вип.5 : зб. наукових праць / за ред. академіка Л. І. Мацько. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 311 – 316.

Ісаєнко Тетяна Костянтинівна – кандидат педагогічних наук, доцент

 

Напрям наукових досліджень:

Утвердження української мови як державної; виховання моральної культури особистості

 

Автор близько 70 наукових публікацій, серед яких 18 статей у фахових виданнях, 7 навчально-методичних праць

 

Друковані видання:

1. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник / А. В Лисенко, Т. К. Ісаєнко, С. М. Дорошенко – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – 280 с.

2. Українська мова (за професійним спрямуванням) : конспект лекцій /А. В. Лисенко, Т. К. Ісаєнко, С. М. Дорошенко. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – 206 с.

3. Ісаєнко Т. К. Термінологічна точність як ознака культури мовлення майбутнього фахівця / Т. К. Ісаєнко // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2016. – Вип. 11 – 12, Ч. 1. – С. 245 – 248.

4. Ісаєнко Т. К. Домінанта національних традицій у формуванні моральної культури особистості / Т. К. Ісаєнко, В. М. Мартинюк // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki – 2016» («Стратегічні питання світової науки – 2016») Volume 4. Pedagogiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia – S. 39 – 44.

5. Ісаєнко Т. К. Проблема детермінант ціннісних орієнтацій особистості в сучасному соціокультурному просторі / Т. К. Ісаєнко, В. М. Мартинюк // Особистість, суспільство, політика : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 16 лютого 2016 р.). – Люблін: WSEI, 2016. – С. 105 – 108.

6. Ісаєнко Т. К. «Мовний аспект підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності» / Т. К. Ісаєнко // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 3 грудня 2015 р. / редкол.: І. Г. Передерій, А. А. Соляник та ін. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С. 56 – 58.

7. Ісаєнко Т. К. Виховне середовище як фактор формування моральної культури особистості / Т. К. Ісаєнко, В. М. Мартинюк // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ, 2015. – Випуск 16. – С. 140 – 147.

Дерев’янко Людмила Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент

 

Напрям наукових досліджень:

функційний синтаксис сучасної української мови

 

Автор 25 наукових публікацій, серед яких 12 статей у фахових виданнях, 2 навчально-методичні праці

 

Друковані видання:

1. Деревянко Л. И. Внутренняя семантическая корреляция предложно-субстрантивных синтаксем с вторичными темпоральними предлогами в структуре семантико-синтаксической категории одновременности / Актуальные лингвистические исследования : монография [под ред. А. Г. Бердниковой]. – Новосибирск : Изд. СибАК, 2013. – 206с. – С. 43 – 63.

2. Дерев’янко Л. І. Атрибутиви у структурі корелятивів темпоральної семантики: проблема типології та синтагматики // Л. І. Дерев’янко // Наукові записки. Випуск 146. – Серія : Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – С. 535 – 538.

3. Дерев’янко Л. І. Обов’язкові та факультативні атрибутиви як компоненти співвідносних темпоративів із семантикою неозначеної часової тривалості / Л. І. Дерев’янко // Філологічні науки : зб. наук. праць. Випуск 21. – Полтава, 2016. – 99 – 106.

4. Дерев’янко Л. І. Облігаторні та факультативні атрибутиви як конституенти співвідносних темпоративів із семантикою означеної часової тривалості / Л. І. Дерев’янко // Вісник Маріупольського державного університету : зб. наук. праць. Серія : Філологія. – Маріуполь, 2016. – Випуск 14. – С. 75 – 81 (НМБД Copernicus).

5. Derevyanko Lyudmyla. Semantic and syntactic mechanism of temporal correlation of prepositions / Lyudmyla Derevyanko // Harvard Journal of Fundamental Applied Studies. – № 1 (7) January – June 2015. – Voluve VIII. – S. 884 –890 (наукометричне видання).

6. Дерев’янко Л.І. Корелятивні генетичні зв’язки вторинних темпоральних прийменників із повнозначними частинами мови // Проблеми граматики, фоностилістики, соціолінгвістики та лінгвометодики української мови : зб. наук. праць : на пошану проф. Степаненка Миколи Івановича. – Полтава, 2013. – С.133 – 145.

Білан Наталія Володимирівна – старший викладач

 

Напрям наукових досліджень:

Українська термінологія

 

Автор близько 20 наукових публікацій, серед яких 3 статті у фахових виданнях, 1 навчально-методична праця

 

 

Друковані видання:

1.Діловодство : конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Н. В. Білан, Л. Б. Гаращенко, Ю .О. Комлик. – Полтава : ПолтНТУ, 2008. – 159 с.

2. Білан Н. В., Мірошник О. І. Музейна педагогіка в історичному музеї (із досвіду роботи ДІКЗ «Поле полтавської битви») / Н. В. Білан, О. І. Мірошник // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали І Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 3 грудня 2015 р. / редкол. : І. Г. Передерій, А. А. Соляник та ін. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С. 118 – 119.

3. Білан Н. В. Музей як база практичної підготовки фахівців спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність» (із досвіду роботи ДІКЗ «Поле Полтавської битви») / Н. В. Білан // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 12 – 13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 185 – 187

4. Білан Н. В. Роль музеїв у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів // Тези 66-ї наукової конференції професорів, аспірантів та студентів університету. Том 3. 15 квітня – 15 травня 2014 р. – Полтава : ПНТУ, 2014. – С. 185 – 186.

5. Білан Н., Шендрик Л. Польська складова в експозиції музею історії Полтавської битви. – Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції : збірник наукових праць. Випуск І. – Кельце-Хмельницький : ХмЦНП, 2014. – С. 6 – 10.

Секція української (російської) мови як іноземної

Мізіна Ольга Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, голова секції

 

Напрям наукових досліджень:

словотвір сучасної української мови, структурно-семантична та функціонально-стилістична лінгвістика;  методика викладання російської та української мови як іноземної

 

Автор 35 наукових публікацій, серед яких 1 монографія, 14 статей у фахових виданнях, 12 навчально-методичних праць

 

Найвагоміші публікації:

1.Олексенко О., Мізіна О. Структурно-семантичні та функціонально-стильові властивості нульсуфіксальних атрибути вів : монографія / О. Олексенко, О. Мізіна. – Полтава – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 232 с.

2. Мізіна О. І. Структурно-семантичні та функціонально-стильові властивості складнонульсуфіксальних ад’єктивів з дієприкметниковим, дієслівним, прислівниковим і займенниковим компонентами / О. І. Мізіна // Наукові записки Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 136. – С. 287 – 291.

3. Мізіна О. І. Складнонульсуфіксальні ад’єктивні деривати з першим числівниковим та другим іменниковим компонентом з семою «звук» / О. І. Мізіна // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 49. – 2014. – С. 77 – 80.

4. Кіріченко О. М. Мізіна О. І. Практикум «Російська мова у вправах» для аудиторних занять та самостійної роботи студентів-іноземців підготовчого відділення. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – Ч. І. – 48 с.

5. Мізіна О. І. Методичні вказівки до виконання поточних контрольних робіт з курсу «Російська мова як іноземна» для студентів-іноземців підготовчого відділення ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2012. – 29 с.

6. Мізіна О. І. Практичний ознайомлювальний курс української мови (початковий етап навчання) для іноземних студентів підготовчого відділення Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2006 . – 72 с.

Денисовець Ірина Вікторівна – кандидат філологічних наук, старший викладач

 

Напрям наукових досліджень:

функціональна граматика сучасної української літературної мови; дериватологія; мовні явища в сучасній українській дитячій прозі

 

Автор 43 наукових публікацій, серед яких 9 статей у фахових виданнях, 3 навчально-методичні праці

 

 

Найвагоміші публікації:

1. Денисовець І. В. Особливості творення оказіональних назв технічних засобів та винаходів у творах сучасних українських дитячих письменників / І. В. Денисовець // Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації : зб. наук. праць. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2016. – С. 65 – 67.

2. Денисовець І. В. Особливості творення оказіональних назв фантастичних істот у творах сучасних українських дитячих письменників / І. В. Денисовець // Студії з філології та журналістики : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики». – Ужгород : Видавництво «Гражда», 2016. – С. 73 – 75.

3. Денисовець І. В. Словотвірна специфіка оказіональних власних географічних назв у сучасному українському дитячому дискурсі / І. В. Денисовець // Українська мова. – 2015. – № 1 (53). – С. 117 – 124.

4. Денисовець І. В. Основні вияви телескопії у формуванні емоційно-експресивної семантики в сучасній українській дитячій прозі / І. В. Денисовець // Східнослов’янська філологія. Мовознавство. – Горлівка : Видавництво ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014. – Вип. 26. – С. 175 – 183.

5. Денисовец И. В. Словообразовательная мотивация и стилистические функции индивидуально-авторских имён собственных в современной детской прозе / И. В. Денисовец // European Applied Sciences. – Germany, Stuttgart : ORT Publishing, 2014. – № 2. – C. 108 – 112.

6. Денисовець І. В. Емоційно-експресивний потенціал оказіональних юкстапозитів у сучасній українській дитячій прозі / І. В. Денисовець // Науковий вісник Херсонського університету. Серія : Лінгвістика. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2013. – Вип. 15. – С. 257 – 262.

7. Денисовець І. В. Оказіональні назви в українській дитячій прозі / І. В. Денисовець // Культура слова. – 2013. – Вип. 78. – С. 73 – 76.

Навчально-допоміжний персонал

Корж Яна Віталіївна

завідувач кабінету

Ланкевич Тетяна Олександрівна 

лаборант

Кафедра українознавства, культури та документознавства

є випусковою за такими напрямами і спеціальностями:

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Спеціальність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація

Документознавство та інформаційна діяльність

Термін навчання 4 роки

Спеціальність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація

Документознавство та інформаційна діяльність

Термін навчання 1,5 роки

Кафедра українознавства, культури та документознавства у царині науково-дослідницької роботи працює над комплексною науковою темою «Духовна культура України, Полтавщини (ХIХ-ХХ ст.)», а також над темою, що відповідає її профілю як випускової, – «Документно-інформаційні комунікації в умовах сучасних глобалізаційних викликів».

Щорічно кафедрою проводяться наукові й науково-практичні конференції, круглі столи відповідної тематики – від регіональних до Всеукраїнських. Зокрема у квітні 2015 року кафедрою було проведено в Internet-режимі Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Репресована культура України: регіональний вимір». У листопаді 2014 року відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми сучасного документознавства: методологія та практика підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності»; у грудні 2015 кафедрою зорганізовано Всеукраїнську науково-практичну Internet-конференцію «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи». Ця конференція стала традиційною, її проведення заплановано й у поточному 2016 році.

Колектив кафедри має потужний науково-педагогічний склад: доктор історичних наук, доцент; доктор педагогічних наук професор; 3 кандидати історичних наук, доценти; 2 кандидати педагогічних наук, доценти; 2 кандидати філософських наук, один із яких – доцент; 7 кандидатів філологічних наук, 3 із яких – доценти; 4 старші викладачі; 1 викладач.

Госпдоговірна робота кафедри пов’язана з проведенням консультацій із питань наукового стилю мовлення, термінологічного апарату української мови в різних галузях науки, а також поглибленого вивчення української мови іноземними громадянами.

 

Монографії науковців кафедри, видані останніми роками:

1. Передерій І.Г. В’ячеслав Липинський: етнічний поляк, політичний українець : монографія. / І.Г. Передерій – Полтава : Вид–во ПолтНТУ, 2012. – 622 с.

2.  Передерій І.Г. Розбудова національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради: історичний аспект : монографія / І.Г. Передерій – Полтава : РВ ПолтНТУ, 2009. – 160 с.

3. Ревегук В.Я., Кочерга Н.К., В.Г. Короленко: Громадянська діяльність письменника (1917-1921 рр.) : монографія. / В.Я. Ревегук, Н.К. Кочерга. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 212с.

4. Кочерга Н.К. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка: історія і сучасність / За ред. В.О. Онищенка; відп. ред. Н.К. Кочерга, В.В. Сажко – Полтава, 2010. – 300 с.

5. Славетні імена Полтавщини. Олександр Засядько / Г.І. Антипович, Н.К. Кочерга, Г.О. Кудряшов. – Полтава : Оріяна, 2009. – 72с.

6. Тур О.М. Формування комунікативної компетентності в процесі підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності : монографія / Оксана Тур. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 164с.

7. Жданова-Неділько О.Г. Аксіодидактична система взаємодії викладача і студента при вивченні педагогічних дисциплін : монографія / О.Г. Жданова-Неділько. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015. – 340 с.

8. Мізіна О.І. Структурно-семантичні та функціонально-стильові властивості нульсуфіксальних атрибутивів : монографія./ О.І. Мізіна – Полтава-Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 232с.

9. Вечерок О.Н. Жанрово-стилевое своеобразие художественной прозы В.Г.Короленко : монография / О.Н. Вечерок. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – 142с.

10. Дорошенко С.М. Українська термінологія нафтогазової промисловості: становлення і розвиток : монографія. – Полтава, 2013. – 135 с.

11. Чередник Л.А. Пушкинские мотивы в творчестве Михаила Булгакова: монография / Л.А. Чередник. – Полтава : ООО «АСМІ», 2013. – 252с.

 

Викладачі кафедри активно працюють над підвищенням наукового й професійного рівнів: доцент кафедри І.Г. Передерій у квітні 2013 р. у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «В’ячеслав Липинський у громадсько-політичному та науковому житті України й української еміграції першої третини ХХ ст.».

У квітні 2014 р., у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, успішно захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук старшим викладачем Л.І. Дерев’янко на тему «Кореляція первинних і вторинних прийменників у структурі часових семантико-синтаксичних відношень».

У квітні 2015 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук старшого викладача кафедри Л.Б. Гаращенко на тему «Аналітичні номінації в науково-технічній термінології: когнітивно-ономасіологічний аспект» у спеціалізованій вченій раді Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

У травні 2016 р., у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій Інституту української мови НАН України, успішно захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук викладачем І.В. Денисовець на тему «Словотвірна вербалізація емоційно-оцінної семантики в сучасній українській дитячій прозі».

 

Планується написання та захист кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук викладачами кафедри:

Комлик Ю.О.

кандидат філологічних наук

2017 рік

Васильєва Н. В.

кандидат педагогічних наук

2018 рік

Якименко Н.О

кандидат педагогічних наук

2018 рік

Кафедра українознавства, культури та документознавства активно займається міжнародною науковою діяльністю. Зокрема у 2015-2016 роках вийшло друком близько 20 публікацій викладачів кафедри в зарубіжних виданнях, узято участь у понад 30-ти міжнародних конференціях.

Науковці кафедри подали заявку на участь у програмі IADCES Grant, що фінансується урядом Австралії (науковий керівник проекту – Передерій І.Г.).

Науково-педагогічні працівники кафедри активно розміщують власний науковий доробок у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних. Зокрема, д.і.н., доц. Передерій І.Г., к.і.н., доц. Кочерга Н.К., к.пед.н., доц. Ісаєнко Т.К., к.філос.н., доц. Мартинюк В.М., к.і.н., доц. Тєвікова О.В., к.і.н., доц. Нарадько А.В., к.філол.н., доц. Дерев’янко Л.І., к.філол.н., доц. Тур О.М., Комлик Ю.О. к.філол.н., доц. Дорошенко С.М. к.пед.н., доц. Лисенко А.В. опублікували статті в журналах, які входять до НМБД Scopus; к.філол.н., доц. Дорошенко С.М. к.пед.н., доц. Лисенко А.В., к.філол.н., доц. Тур О.М., к.філол.н., ст.в. Денисовець І.В., ст. в. Якименко Н.О., викладач Васильєва Н.В. – Index Copernicus, к.філол.н., доц. Мізіна О.І., к.філол.н., доц. Чередник Л.А. – в інших НМБД.

Кафедра українознавства, культури та документознавства є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність», освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр:

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Спеціальність   

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація

Документознавство та інформаційна діяльність

Термін навчання 4 роки

Спеціальність   

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація

Документознавство та інформаційна діяльність

Термін навчання 1,5 роки

«Документознавство та інформаційна діяльність» – це відносно нова галузь підготовки фахівців. Спеціальність входить до переліку європейських спеціальностей, які відповідають Болонському процесу, а це означає, що в умовах інтеграції України  до європейського освітнього простору, кращі зі студентів матимуть змогу вдосконалювати свої професійні навички за кордоном і втілити в життя мудрий афоризм: «Хто володіє інформацією – той володіє світом».

 

Актуальність спеціальності

Розвиток сучасної промисловості та сфери послуг потребує висококваліфікованих фахівців, які можуть ефективно вирішувати проблеми документно-інформаційного забезпечення усіх сфер суспільної діяльності. Саме фахівці з документознавства забезпечують функціонування адміністративно-управлінської документації на відповідному професійному рівні. Спираючись на сучасні інформаційні технології, вони здійснюють своєчасну аналітико-синтетичну обробку й отримання інформації у різних галузях суспільно-економічного життя, вирішують питання професійної підготовки й підвищення кваліфікації управлінців, пошуку резервів управлінського персоналу, вдосконалюють стиль і культуру ділових відносин. А це означає, що спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність» – важлива й особливо потрібна в наш час.

 

Підготовка фахівців із документознавства та інформаційної діяльності охоплює кілька напрямів:

 • фахова документознавча підготовка: опанування теоретичними й практичними навичками інформаційної, інформаційно-аналітичної, діловодної, архівної, референтської діяльності;
 • юридично-економічний блок: знання у царині законодавства, менеджменту й маркетингу;
 • набуття компетенцій у сфері сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій, автоматизованих систем обробки даних;
 • оволодіння теорією та практичними навичками у сфері соціальних комунікацій
 • поглиблене опанування двома іноземними мовами.

 

Основні дисципліни,

які складають фахову підготовку

 • Документознавство;
 • Лінгвістичні основи документознавства;
 • Системний аналіз інформаційних процесів;
 • Адміністративне право;
 • Трудове право;
 • Аналітико-синтетична переробка інформації;
 • Архівознавство;
 • Господарське право;
 • Документаційне забезпечення діяльності установ;
 • Діловодство;
 • Етика і психологія ділового спілкування;
 • Електронний документообіг;
 • Комп’ютерні мережі і телекомунікації;
 • Патентознавство;
 • Стандартизація та сертифікація;
 • Інтернет-технології та ресурси;
 • Інформаційно-аналітична діяльність;
 • Організація та управління діяльністю інформаційних установ;
 • Теорія і практика PR-технологій;
 • Іміджологія;
 • Дипломатичний протокол;
 • Теорія і практика референтської діяльності та ін.

 

Посади, на яких можна працювати

 після закінчення навчання:

√ Документознавець;

√ Спеціаліст служби науково-технічної інформації;

√ Спеціаліст із комп’ютерного та програмного забезпечення сучасного офісу;

√ Інформаційний аналітик;

√ Керівник інформаційної служби;

√ Керівник відділу маркетингових комунікацій;

√ Менеджер із реклами та маркетингових комунікацій;

√ PR-фахівець, текстолог (відділи Public Relations);

√ Менеджер із персоналу;

√ Координатор ділових презентацій і проектів у державних, бізнесових і громадських організаціях;

√ Менеджер із надання інформації;

√ Прес-секретар;

√ Офіс-менеджер;

√ Секретар-референт;

√ Спеціаліст кадрової служби;

√ Менеджер інформаційного, рекламного агентства;

√ Архівіст

 

Основні завдання,

які зможе вирішувати випускник у майбутньому:

√ Керувати документно-інформаційними потоками організації;

√ Здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності організації;

√ Організовувати ефективний документообіг на основі новітніх інформаційних технологій;

√ Застосовувати передові інтелектуальні технології для отримання, аналізу, обробки інформації;

√ Проводити інформаційно-аналітичні дослідження;

√ Організовувати й проводити рекламні та PR-кампанії;

√ Створювати позитивний імідж фірми.

 

Основні місця роботи,

де можна працювати після закінчення навчання:

- Відділи інформації комерційних та державних установ;

- Маркетингові відділи та служби;

- Відділи реклами та PR;

- Інформаційно-аналітичні центри організацій, установ, підприємств різних форм власності;

- Робота за обраним фахом в органах державного управління області, регіону, країни;

- Консалтингові центри.

 

У нашому університеті на Вас чекають:

- 9 навчально-лабораторних корпусів;

- понад 60 навчальних і науково-дослідницьких лабораторій;

- комп'ютерних класів;

- навчально-оздоровчий комплекс «Ворскла», розташований у с. Вакуленці в сосновому бору;

- студентське містечко, компактно розташоване у мальовничій зеленій зоні міського парку «Перемога», що об’єднує:

- 5 гуртожитків;

- їдальню;

- центр дозвілля студентської молоді;

- санаторій-профілакторій.

 

Полтавський національний технічний університет – вищий навчальний заклад, де студенти мають можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу і паралельно з основною спеціальністю отримати офіцерське звання на кафедрі військової підготовки. Навчання відбувається за чотирма військово-обліковими спеціальностями: «Бойове застосування військових частин і підрозділів із засобами радіозв’язку», «Бойове застосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів радіозв’язку (крім підрозділів і військових частин зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації)», «Організація фельд’єгерсько-поштового зв’язку», «Експлуатація та ремонт наземної апаратури радіозв’язку різної потужності».

Заняття зі студентами, зарахованими на контрактній основі, проводяться протягом 2 – 5 курсів. Навчання платне. Після успішного закінчення військової підготовки студентам присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу». Військова підготовка враховується при прийнятті на державну службу, в підрозділи Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції.

 

Сторінка кафедри військової підготовки ПолтНТУ:

http://pntu.edu.ua/uk/diyalnist/vijskova-kafedra.html

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

До Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, котрі мають повну загальну середню освіту.

Вступники подають електронну (для пільгових категорій паперову) заяву про вступ до університету.

При зарахуванні до університету вступник додає:

1. Атестат про повну загальну середню освіту (оригінал або його завірену копію);

2. Сертифікат ЗНО з трьох предметів:

а) українська мова та література,

б) історія України

в) іноземна мова (англійська, німецька, французька), або географія, або математика (за вибором абітурієнта);

3. Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см,

4. Копію паспорта;

5. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду,

6. Для юнаків копію посвідчення про приписку до призовної дільниці

7.Три поштові конверти з марками.

8. Папку-обкладинку,

9. Конверти форматів А4, А5

 

Паспорт, військовий білет або посвідчення про приписку до призовної дільниці й документи, що дають право на пільги, вступник надає особисто в строки, визначені для подання документів.

 

Більш детальні відомості про спеціальність Ви зможете одержати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Телефони:

приймальна комісія (8-05322) 7-38-67,

Сайт ПолтНТУ  www.pntu.edu.ua

Кафедра українознавства, культури та документознавства активно працює з іноземними студентами не лише під час навчального процесу, забезпечуючи опанування українською (російською) мовою як іноземною, а й у позааудиторний час. Так, викладачами кафедри зорганізовано надання консультацій для підвищення якості знань із української (російської) мови як іноземної, ведеться активна робота над розробленням методичних посібників іноземною мовою.

Щорічно проводиться олімпіада з української (російської) мови як іноземної, так 2 грудня 2015 року відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади. У заході взяли участь 12 студентів-іноземців І-ІІ курсу всіх факультетів університету. Завдання олімпіади охоплювали ввесь курс граматики української мови (фонетика, лексика, орфографія, морфологія, синтаксис і пунктуація), а також усну розповідь на одну із запропонованих тем. Переможцями цього змагання знавців української мови стали:

І місце – Фаменге Клотер, група 205-НГ (Камерун);

ІІ місце – Башир Мохамед, група 103-НГ (Судан);

ІІІ місце – Дріді Сауссен, група 204-НГ (Туніс).

Активно здійснюється й виховна робота, зокрема стали традиційними щорічні Дні рідної мови, де студенти-іноземці знайомлять із культурою, історією, звичаями й традиціями своєї Батьківщини українською мовою.

 

Студентська наукова робота

Викладачі кафедри активно працюють зі студентською молоддю над підготовкою та захистом наукових робіт, залучають до участі в конкурсах, олімпіадах, конференціях, творчих змаганнях.

Кращі студенти факультетів – гуманітарного, архітектурного, фінансово-економічного, будівельного, нафти і газу та природокористування й інших факультетів здобувають переконливі перемоги на Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конкурсах, у предметних олімпіадах, виступають із цікавими доповідями на наукових конференціях різних рівнів.

Зокрема, лише протягом двох останніх навчальних років провідні викладачі кафедри українознавства, культури та документознавства підготували таких переможців і призерів:

 

Іщенко Катерина, студентка 3 курсу факультету менеджменту та бізнесу, у 2016 році виборола ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Українська мова», що відбулася на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. (Науковий керівник – к.пед.н., доц. кафедри українознавства, культури та документознавства Лисенко А.В.).

Сікаленко Анна, студентка гуманітарного факультету (група 301-ГЗ), яка в 2016 році виборола ІІІ місце на фінальному Всеукраїнському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. (Науковий керівник – к.пед.н., доц. Лисенко А.В.).

 

Сергій Бойко (цьогорічний студент-випускник гуманітарного факультету, група 201-пГД) здобув диплом лауреата ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

 

Єлизавета Затуливітер (група 401-ГД, гуманітарний факультет) у 2014 р. здобула диплом ІІІ-го ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із історичних наук (науковий керівник – доктор історичних наук, доцент Передерій Ірина Григоріївна)

 

Віталіна Солодовник (група 401-ГД) виборола диплом переможця Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови 2014 р. у номінації «Знавець української граматики» (м. Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.), науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Лисенко Алла Василівна.

 

Домненко Тетяна – призер обласного та переможець республіканського етапу мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Навчально виховна робота

Екскурсія Умань

 

 

Екскурсія Канів

 

Квест Шевченко

 

Конкурс читців

 

 

Культурно мистецьке життя

Булгаков

 

День поезії

 

Денисовець театр

 

Ліна Костенко

 

Парад вишиванок

   

 

Посвята в студенти

 

Літературна вітальня Шевченко

 

Живе слово

 

Завідувач кафедри українознавства, культури та документознавства – д. і. н., доцент Передерій Ірина Григоріївна

 

кабінет   214 П-б

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Викладацька кафедри:     214 П, 214П-а

 

https://uk-ua.facebook.com/100009490269651
http://hf.pntu.edu.ua/

Вступна кампанія 2018
МОН
Інституційний репозитарій
120 річниця з дня народження
Юрія Кондратюка
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017