Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

 

Сажко Василь Володимирович

доцент, кандидат історичних наук

в.о. завідувача кафедри

Із перших днів заснування навчального закладу (1930 р.), коли рішенням Раднаркому УРСР було створено Полтавський інститут інженерів сільськогосподарського будівництва, в його складі утворилася кафедра дисциплін гуманітарного циклу.

Відповідно до тогочасних реалій епохи кафедра мала назву – кафедра марксизму-ленінізму і зберігала її до серпня 1976 р., коли рішенням Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР вона отримала нову назву – кафедра історії КПРС. Із 1989 р. рішенням ученої ради інституту кафедра історії КПРС була перейменована на кафедру політичної історії. У 1991 р., у зв’язку з новим змістом роботи, оновилася й назва – кафедра історичних дисциплін і права; з 2001 р. – кафедра історії і права. Із 2006 р., у зв’язку з реформуванням організаційної структури університету, кафедра історії і права була перейменована на кафедру історії.

 

Керівниками кафедри були:

М.О. Логвин

1930 1933 рр.

Є.А. Хоменко

1933 1941 рр

Г.М. Єршов

1941 1953 рр.

В.О. Волков

1953 1967 рр.

А.О. Котович

1967 1974 рр.

М.М. Поліщук

1974 1984 рр.

В.І. Горбань

1984 2006 рр.

 

Із 2006 р. кафедру очолює Сажко Василь Володимирович, доцент, кандидат історичних наук.

Інформація оновлюється! Вибачте за тимчасові незручності!

На кафедрі працюють: 4 доценти, кандидати історичних наук, 2 старших викладача. 

Сажко Василь Володимирович

доцент, кандидат історичних наук, в.о. завідувача кафедри

 

Сфера наукових інтересів: аграрне питання в Україні на початку ХХ ст.

Має понад 20 наукових видань.


Сажко В.В.  має державні та відомчі відзнаки:

- Почесний знак «Відмінник освіти України» (2006 р.)

Гавриленко Ігор Миколайович

доцент, кандидат історичних наук

 

Сфера наукових інтересів: археологія кам’яної доби та первісна історія Лівобережної України, видатні особи України.

 

Має понад 100 наукових видань.

- Лауреат обласної премії імені Володимира Малика у номінації «Краєзнавство і народна творчість» (2009 р.).

- У 2014 р відзначено Подякою Міністерства освіти і науки України.

 Козак Олена Валентинівна

доцент, кандидат історичних наук

 

Сфера наукових інтересів: Діяльність політичних партій у період української революції . Краєзнавство.

 

Має 15 наукових видань.

Вітринська Олена Володимирівна

старший викладач, кандидат історичних наук

 

Сфера наукових інтересів: історія євреїв України. Історія релігій України.

 

Має понад 20 наукових видань.

Капко Світлана Михайлівна

асистент

 

Сфера наукових інтересів: краєзнавство, історія Полтави та Полтавщини ХIV - XXI ст.ст.

 

Має понад 30 наукових видань.

Кафедра не є випускаючою.

Мета діяльності кафедри – – формування у студентської молоді комплексу особистісних якостей і рис характеру майбутнього фахівця та громадянина України, які поєднують глибокі теоретичні знання, практичні вміння і навички, національну свідомість і гордість за свою Батьківщину, розвинену духовність, моральну та політичну культуру.

Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.

 

Дана мета може бути досягнута на основі:

- збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, розвитку її науково-дослідної бази, підвищення професіоналізму викладацького складу;

- впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, вживання прогресивних освітніх технологій;

- формування кооперації із стратегічними партнерами.

 

Метою Концепції є нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри, усунення причин, що уповільнюють її адаптацію до соціально-орієнтованої ринкової економіки, інтеграцію у складі університету у європейський і світовий освітній та науковий простір, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України, посилення роботи у сфері формування якісного науково-педагогічного потенціалу, забезпечення соціального захисту усіх працівників кафедри.

 

Цілі, принципи і напрями діяльності, організацію і методи вирішення конкретних учбових, дослідницьких і методичних завдань визначають три взаємообумовлені стратегії:

1) особистісно-професійна, яка означає, що тільки потужний особистісно-професійний потенціал викладачів, педагогів-наставників здатен сформувати аналогічний та більш потужний потенціал майбутніх фахівців вищої кваліфікації різних спеціальностей – творчих, неординарно-мислячих, націлених на майбутнє, здатних працювати в умовах динамічних змін сучасного світу;

2) креативно-евристична, що виявляється у постійному творчому пошуку шляхів вдосконалення професійної підготовки фахівців різних спеціальностей;

3) взаємодії і співробітництва, що реалізується: на рівні кафедри – між її співробітниками; на рівні університету – між кафедрою історії та іншими кафедрами і структурними підрозділами, між викладачами і студентами; на всеукраїнському рівні – розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших ВНЗ, науково-дослідними установами та організаціями.

 

Принципи роботи кафедри:

1) нормативності. У роботі керуватись основними нормативними документами: законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом університету, Положенням про кафедру;

2) динамічності. Передбачає оперативне реагування кафедри як навчально-виховного та наукового підрозділу університету на: а) зміну вимог замовників освітніх послуг; б) зміни у технологічному процесі професійної підготовки (інновації в освіті);

3) комплексності. Передбачає рівноцінну реалізацію усіх напрямків роботи кафедри (навчальна робота, організаційно-методична, наукова, виховна);

4) колективної та особистісної відповідальності за процес і результати професійної підготовки майбутніх фахівців різних спеціальностей;

5) публічності. Здобутки, результати роботи кафедри з різних напрямків регулярно обговорюються на засіданнях кафедри, радах факультету та університету.

 

Мета та завдання кафедри можуть бути реалізовані в процесі освітньої діяльності наступними заходами:

1. Вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри:

1.1. Наповнення навчальних програм результатами вітчизняних та зарубіжних наукових і дидактичних розробок.

1.2. Постійне оновлення програм навчальних дисциплін з урахуванням сучасних вимог й актуальності.

1.3. Адаптування програм навчальних дисциплін до європейського освітянського простору.

2. Активізація науково-дослідної діяльності кафедри:

2.1. Посилення координації тематики наукових досліджень кафедри.

2.2. Участь співробітників кафедри і студентів у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, де проходить апробація результатів наукових досліджень.

2.3. Проведення на регулярній основі науково-методологічних семінарів кафедри і науково-практичних конференцій.

2.4. Регулярне здійснення публікацій за кафедральною тематикою.

2.5. Підвищення відповідальності молодих викладачів кафедри за якість виконання науково-дослідних робіт, результати яких мають бути відображені через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня та впроваджені шляхом захисту дисертацій та використання в учбовому процесі.

2.6. Формування стійких наукових зв’язків з кафедрами спорідненого профілю інших ВНЗ. 

2.7. Впровадження науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процес.

2.8. Залучення кращих студентів до участі у науково-дослідній роботі кафедри з урахуванням специфіки їхнього навчання та майбутньої професійної спрямованості.

2.9. Удосконалення діяльності студентського наукового гуртка кафедри з поглибленого вивчення історії України.

3. Розвиток кадрового потенціалу кафедри, стимулювання підвищення кваліфікації кадрів.4. Активізація виховної та патріотичної роботи зі студентами, в основу чого слід покласти принципи гуманізму, демократизму, наступності і спадкоємності поколінь, шанобливого ставлення до української мови і культури, формування культури міжнаціональних відносин, втілення у життя української національної ідеї.

  1. Історія України
  2. Історія міжнародних відносин
  3. Історія сучасного світу
  4. Історія науки  і техніки
  5. Видатні особи України 
  6. Історія вчень про державу і право
  7. Історія держави і права зарубіжних країн

Викладачами кафедри за останні роки було підготовлено та видано наступні  навчальні посібники:

Сажко В.В. Аграрне питання в Україні на початку ХХ століття: історико-політичний аспект: Монографія. – Полтава: ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2006

Історія України: Навч. посібник / О.С. Каденюк, В.В. Сажко. – Кам.-Подільський, 2007.

Гавриленко І.М. Історія України: модульний курс: [Навч. посібник]. – Вид. 2-ге. – Полтава: АСМІ, 2007, 2008,.

Доцент Гавриленко І.М. розробив навчально-методичний комплекс із дистанційного вивчення історії України та провів апробацію впровадження елементів дистанційної освіти при вивченні курсу окремими студентами І курсу.

Ведеться постійна робота над розробкою й оновленням конспектів лекцій, методичних вказівок для самостійної, індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання, виконання контрольних робіт з дисциплін кафедри. Студенти мають можливість отримати матеріали в електронному або друкованому вигляді.

Викладачами кафедри надруковано понад 80 наукових статей.

 

Вони присвячені:

 • давній історії України та первісній археології (Гавриленко І.М.)
 • існуванню німецьких колоній на українських землях (Капко С.М.)
 • становленню ринкових відносин в сільському господарстві України на початку XX століття (Сажко В.В.)
 • теорії та практиці вітчизняного державотворення (Гавриленко І.М., Капко С.М.)
 • розвитку політичних партій періоду 1917–1925 рр. (Козак О.В.)
 • переслідуванням релігій у радянський час, зокрема обмеженню владою прав юдеїв у 1920–30-х рр. (Вітринська О.В.)
 • історії Полтави у ХV–XXI ст. (Капко С.М.)
 • методиці гуманітарної підготовки студентів ВНЗ технічного спрямування, менеджменту освіти, інтеграції засад Болонського процесу в українську освіту (Гавриленко І.М., Сажко В.В., Капко С.М.)

 

Гавриленко І.М., доцент, кандидат історичних наук виконує науково-дослідну роботу з підготовки матеріалів до тому «Зводу пам’яток історії та культури України» по Полтавській області (статті про пам’ятки археології кам’яної доби). Ця робота координується Полтавською обласною державною адміністрацією і здійснюється на виконання Указу Президента України «Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України» від 11.12.2000 р., № 1328/2000.

Крім того Гавриленко І.М. увійшов до колективу авторів-укладачів наукового видання Комісії НАН України з наукової спадщини академіка В.І.Вернадського, Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського та Інституту історії України НАН України «Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського (Т. 1: Володимир Іванович Вернадський і Україна. – Кн. 2: Вибрані праці»), а також видав додаток до монографії провідного наукового співробітника Відділу слов’яно-руської археології Інституту археології Російської академії наук доктора історичних наук Ю.Ю.Моргунова «Летописный город Снепород и его округа. X–XIII вв.» (СПб.: Филологический факультет, 2012, серія «Archaeologica Varia»).

Козак О.В., доцент, кандидат історичних наук підготувала низку статей до видання «Харківщина: енциклопедичний словник» (Харків. облрада; Харків. облдержадмін.; ред. рада: С.І.Чернов, В.С.Бакіров, М.І.Тітов та ін.; редкол.: С.І.Посохов (голова), К.В.Астахова, С.М.Куделко та ін. – Х.: Золоті сторінки, 2014).

Вітринська О.В., старший викладач, кандидат історичних наук тривалий час плідно співпрацює з Центром наукових працівників і викладачів юдаїки у вишах «Сефер», бере участь у роботі зимових та літніх шкіл з юдаїки, завдяки чому підвищує рівень своєї кваліфікації, виступає з доповідями на Щорічній міжнародній конференції з юдаїки, друкується у провідних виданнях, присвячених зазначеній проблематиці («Труды по еврейской истории и культуре: Академическая серия», «Тирош – труды по иудаике: Серия «Judaica Rossica»). 21.07.2015 р. вона стала переможцем конкурсу на фінансування науково-дослідної діяльності й отримала можливість працювати за темою свого дослідження в архівах Москви і Санкт-Петербурга.

У вересні 2016 Вітринська О.В. захистила дисертацію на тему "Політика радянської влади щодо юдаїзму в 1920-х роках в Україні" та здобула наукову ступінь кандидата історичних наук.

Викладачі кафедри є постійними учасниками наукових заходів, що проводяться в університеті та за його межами. У минулому та поточному навчальному році це були:

XXI Щорічна міжнародна конференція з юдаїки, м. Москва, 3–5.02.2014 р.

IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси», м. Дніпропетровськ, 22.03.2014 р.

Міжнародна наукова конференція «V Приазовський болгаристичний семінар», м. Мелітополь, 18–20.09.2014 р.

II Міжнародна науково-практична конференція «Південь України у вітчизняній та європейській історії», м. Одеса, 25–26.09.2014 р.

Міжнародний науковий симпозіум «I світова війна і слов’янські народи», м. Харків, 06.10.2014 р.

Всеукраїнський круглий стіл «Студії пам’яті в Україні: Стан, проблеми та перспективи», м. Київ, 07.10.2014 р.

XXII Щорічна міжнародна конференція з юдаїки, м. Москва, м. Голіцино, 1–3.02.2015 р.

ХХ Міжнародна молодіжна конференція з юдаїки, м. Москва, 13–15.06.2015 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти», м. Херсон, 17–18.04. 2015 р.

Силами викладачів кафедри 28.10.2014 р. було проведено університетський «круглий стіл», присвячений 70-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників «Слава визволителям України», де було здійснено 13 виступів, із них 11 – студентів.

 

На базі кафедри 06.05.2015 р. проведено університетський «круглий стіл», присвячений 70-річчю закінчення Другої світової війни, а також засідання секції історії щорічної наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (в роботі цих заходів узяли участь 13 осіб, із них 7 – студенти).

Вітринська О.В., старший викладач, кандидат історичних наук тривалий час плідно співпрацює з Центром наукових працівників і викладачів юдаїки у вишах «Сефер», бере участь у роботі зимових та літніх шкіл з юдаїки, завдяки чому підвищує рівень своєї кваліфікації, виступає з доповідями на щорічних міжнародних конференціях з юдаїки, друкується у провідних виданнях, присвячених зазначеній проблематиці («Труды по еврейской истории и культуре: Академическая серия», «Тирош – труды по иудаике: Серия «Judaica Rossica»).

Із 04 по 13 липня 2016 р. Вітринська О.В., як практикуючий викладач історії та науковець була учасником Summer Academy Centropa 2016, що проходила у Відні, Празі та Берліні (Австрія, Чехія та Німеччина).

Упродовж 11 липня – 5 серпня 2016 р. Вітринська О.В. у числі 16 молодих учених із України, Польщі та Білорусі взяла участь у роботі Літньої школи у м. Львові (організатор – Центр міської історії Центрально-Східної Європи). Робота школи була спрямована на впровадження інклюзивного підходу до вивчення, дослідження і викладання історії Центральної та Східної Європи ХІХ–ХХ століть.

Викладачі кафедри стали учасниками Міжнародного науково-практичного семінару «Принципи пошуку, відбору та публікації історичних матеріалів для підготовки збірника документів «Поляки на Харківщині» (Козак О.В., м. Харків, 22–23.10.2015 р.), V Міжнародної науково-практичної конференції «Історичні мідраші Північного Причорномор’я» (Вітринська О.В., м. Миколаїв, 19–21.04.2016 р.), Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої пам’яті українського музейника та археолога, зачинателя археологічного вивчення Посулля Федора Івановича Камінського (1845–1891) (Гавриленко І.М., м. Лубни, 12–13.05.2016 р.) та Регіональної конференції «Відносини власності в економіці України: правові та соціальні аспекти» (Вітринська О.В., м. Полтава, 02.03.2016 р.).

Department of History has been teaching English the course “History of Ukraine” for almost two years for foreign students. The program is under the educational and professional training programs for bachelor and has three content modules:

Module 1. ANCIENT AND MEDIEVAL UKRAINE

Chapter 1. The origins of the Ukrainian people and their state

Chapter 2. Rus`in Ukrainian and world history.

 

Module 2. UKRAINE DURING THE NEW HISTORY

Chapter 3. Polish-Catholic factor in Ukrainian history

Chapter 4. Ukraine in the Russian and Austro-Hungarian empires.

 

Module3. UKRAINE IN THE MODERN ERA

Chapter 5. Ukraine in the revolutionary process of 1917-1921 years.

Chapter 6. Ukraine in the interwar period and during the Second World War

Chapter 7. The post-war development of the Ukrainian SSR

Chapter 8. National and state revival of Ukrainian people

 

It`s given 90 hours / 3 credits in studying the discipline.

The tours to museums and historical towns of Poltava are conducted, the feature and documentary films of the history of Ukraine are displayed for foreign students through which they are able to learn the history of the country, city and the university they are studying in more interesting and in detail.

The teachers of the Department are involved in joint project of the University and the British Council “English for the universities”, where they raise the level of foreign language knowledge.

Викладачі кафедри виконують наукову роботу зі студентами, допомагають їм готуватись до внутрішньовузівських та всеукраїнських конкурсів наукових робіт, працюють із слухачами Малої Академії Наук України.

З моменту виникнення кафедри до наукової роботи у тій чи іншій формі було залучено понад 150 студентів.

При кафедрі діє студентський науковий гурток з поглибленого вивчення історії України, його членами зазвичай стають студенти I–II курсів факультету нафти і газу та природокористування, а також електромеханічного факультету.

Крім регулярної участі в роботі секції історії щорічної наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПНТУ під керівництвом викладачів 3 студенти I курсу підготували доповіді й взяли участь у роботі «Шевченківських читань», організованих і проведених гуманітарними кафедрами університету 06.03.2012 р., ще 5 студентів – у роботі «Круглого столу» на тему «1943-й – рік корінного перелому у Другій світовій війні та початку визволення України від німецьких загарбників», організованого на базі кафедри 18.04.2013 р.

11 студентів здійснили виступи під час роботи університетського «Круглого столу», присвяченого 70-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників «Слава визволителям України», проведеного кафедрою історії 28.10.2014 р. 7 студентів стали учасниками «Круглого столу», присвяченого 70-річчю закінчення Другої світової війни (06.05.2015 р.).

 

Полтава, проспект Першотравневий, 24, 36011, ауд. 205П

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Вступна кампанія 2018
МОН
Інституційний репозитарій
120 річниця з дня народження
Юрія Кондратюка
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017