Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Аляєв Геннадій Євгенович

доктор філософських наук, професор.

Завідувач кафедри

Історія кафедри розпочинається із заснування в Полтавському інституті інженерів сільськогосподарського будівництва (1930 р.) кафедри марксизму-ленінізму. У різні роки її очолювали: М.О. Логвин (1930 – 1933), Є.О. Хоменко (1933 – 1941), П.М. Єршов (1941 – 1953), В.О. Волков (1953 – 1963), А.О. Котович (1963 – 1974), М.М. Поліщук (1974 – 1976).

У 1976 році за наказом Мінвузу УРСР № 334 було організовано окрему кафедру філософії і наукового комунізму. Завідувачем кафедри став доктор історичних наук, професор Олександр Карпович Зубань. У 1981 році кафедру очолила кандидат історичних наук, доцент Ася Демидівна Забара.

Перебудова в державі, розпад Радянського Союзу, проголошення незалежної України поставили питання про докорінний перегляд традиційних підходів щодо читання гуманітарних дисциплін. Колективу довелось принципово змінювати напрям викладання дисциплін, відкидати ідеологізацію як основний метод спілкування зі студентською аудиторією. Відбулися якісні зміни щодо предметів, які читалися кафедрою. У зв’язку з вимогами часу відбувся процес трансформації кафедри. Наказом по інституту № 20 від 22 березня 1990 року вона була перейменована на кафедру філософії і соціально-політичних дисциплін.

З 1998 року кафедру очолює доктор філософських наук, професор Геннадій Євгенович Аляєв.

 

На кафедрі працюють: 2 професори (доктори філософських наук), 4 доценти (кандидати наук) та 1 старший викладач (кандидат наук).

Аляєв Геннадій Євгенович
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри

 

Сфера наукових інтересів: історія російської та української філософії, сучасна світова філософія, історія політичної думки.


Має понад 250 наукових видань.

Підготовлено до захисту 6 докторських та кандидатських дисертацій.


Аляєв Г.Є. має державну відзнаку:- Почесна грамота Верховної Ради України (2005 р.);

 

Мєшков В’ячеслав Михайлович

доктор філософських наук, доцент, професор кафедри

 

Сфера наукових інтересів: філософія історії, вітчизняна і світова філософія, філософія науки і техніки.

 

Має понад 100 наукових видань.

Чернишов Віктор Володимирович

кандидат філософських наук, доцент


Сфера наукових інтересів: історія вітчизняної філософії.

 

Має більше 50 наукових видань.

Янко Андрій Леонідович

кандидат історичних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: історія Стародавнього Риму, проблеми сучасної політичної науки.

 

Має близько 27 наукових видань.

Кордун Вікторія Олександрівна
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри


Сфера наукових інтересів: історія вітчизняної філософії та соціології.

 

Має близько 30 наукових видань. 

Дениско Петро Васильович
кандидат філософських наук, доцент кафедри

 

Сфера наукових інтересів: проблеми семіотичної естетики.

 

Має більше 20 наукових видань.

Стрельник Олена Олександрівна
кандидат соціологічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів: соціологія сім’ї та батьківства, ґендерні дослідження, проблеми сімейної та демографічної політики.

 

Має близько 50 наукових видань.

Кафедра філософії і соціально-політичних дисциплін не є випусковою.

Наукова школа кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін формується з 2003 року і здійснює дослідження за науковим напрямом «Історія філософії» під керівництвом доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін Г.Є. Аляєва. Комплексна тема науково-дослідницької роботи кафедри – «Традиції і сучасність у духовній культурі суспільства». Мета досліджень – отримання науково значущих результатів, захист кандидатських і докторських дисертацій, видання наукових монографій та навчальних посібників.

У 2013–2015 роках на кафедрі здійснювалась фундаментальна науково-дослідна робота «Історія філософії у вітчизняній духовній культурі».

У результаті досліджень за останні роки захищені 2 докторські та 3 кандидатські дисертації, відкрита аспірантура за спеціальністю 09.00.05 «Історія філософії», видано 8 монографій, було взято участь у виданні підручників «Історія філософії» (однотомного та двотомного) і словника «Історія філософії» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), започатковано видання кафедрального неперіодичного наукового збірника «Філософські семінари» (видано 9 випусків) та ін. У червні 2007 р. кафедрою були проведені міжнародні Історико-філософські читання «Колізії синтезу філософії і релігії в історії вітчизняної філософії», за матеріалами яких видано науковий збірник. У листопаді 2010 р. проведені Історико-філософські читання, присвячені Всесвітньому дню філософії 2010. Проведено також дві Інтернет-конференції: «Гуманістичний вимір інформаційного суспільства» (2008 рік) та «Історико-філософські читання до 200-річчя з дня народження М.В. Гоголя» (2009 рік). У червні 2011 р. проведено Міжнародну наукову конференцію «Російська філософія: історія, методологія, життя», за матеріалами якої видано науковий збірник. У листопаді 2013 та листопаді 2015 років проведено дві Всеукраїнські наукові конференції «Історія філософії у вітчизняній духовній культурі».

Кафедрою щорічно проводяться міжвузівські «круглі столи», присвячені Всесвітньому дню філософії.

 

Монографії, видані викладачами кафедри:

1. Аляєв, Г.Є. Філософський універсум С.Л. Франка. Персоналістична метафізика всеєдності в горизонтах нової онтології ХХ століття : монографія / Г.Є. Аляєв. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 368 с.

2. Філіна, І.О. Філософія життя у китайській та японській літературі / І.О. Філіна, О.М. Ніколенко. – Харків: Ранок, 2003. – 191 с.

3. Куцепал, С.В. Французька філософія другої половини ХХ століття: дискурс із префіксом «пост-» / С.В. Куцепал. – К.: ПАРАПАН, 2004. – 323 с.

4. Мешков, В.М. Опыт тематического анализа древнерусского и русского духа (XI – XVII века) / В.М. Мешков. – Полтава: Скайтек, 2005. – 432 с.

5. Аляев, Г.Е. Призраки и реальности коммунизма. Советологический очерк / Г.Е. Аляев, К.В. Кирилин. – Полтава: АСМИ, 2008. – 262+XV с.

6. О религиозных философах России и Украины: персонологические очерки / Г. Аляєв, В. Емельянов, Н. Мозговая, Т. Суходуб. – Полтава: ООО «АСМІ», 2010. – 239 с.

7. Мешков, В.М. Опыт тематического анализа осевого времени. – Том 1. / В.М. Мешков. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 442 с.

8. Генезис и пути развития русской и украинской философской мысли [Текст] = Генезис і шляхи розвитку російської та української філософської думки: монография / [Аляев Г. Е., Возняк В. С., Громов М. Н. и др. Под общ. ред. Г. Е. Аляева, Н. А. Куценко, Т. Д. Суходуб]. – Полтава: ООО «АСМИ», 2013. – 562 с.

 

Кафедра має договори про наукову та освітню співпрацю з кафедрами філософії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Національної гірничої академії, Донецького національного технічного університету.

 

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у наукових конференціях всеукраїнського і міжнародного рівнів, у тому числі – в 2005 – 2016 рр. брали участь у конференціях, які проводились за межами України – у Кракові (Польща), Бристолі (Великобританія), Москві, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Саратові, Звенигороді, Іваново, Саранську, Нижньому Новгороді.

 

Кафедрою підготовлені та видані такі наукові збірники:

1. Іммануїл Кант і сучасність. Філософські семінари. Вип. 1. Матеріали наукового семінару 13 квітня 2004 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 98 с.

2. Філософські семінари. Вип. 2 – 3. Матеріали наукового семінару «Філософія влади народу» (19 квітня 2005 року). Матеріали міжкафедрального «круглого столу», присвяченого 100-річчю першого видання Біблії українською мовою (4 травня 2005 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 115 с.

3. Філософські семінари. Вип. 4 – 5. Матеріали міжкафедрального «круглого столу» «Володимир Винниченко: письменник, політик, мислитель (до 125-річчя з дня народження)» (13 грудня 2005 року). Матеріали міжкафедральних франківських читань (до 150-річчя з дня народження Івана Яковича Франка) (18 квітня 2006 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 154 с.

4. Філософські семінари. Вип. 6. Матеріали наукового семінару «В’ячеслав Липинський: між історією і сучасністю». До 125-річчя з дня народження В’ячеслава (Вацлава) Казимировича Липинського (17 квітня 2007 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 125 с.

5. Гуманістичний вимір інформаційного суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції [Філософські семінари. Випуск 7] / Мін-во освіти і науки, Полтавський нац. тех. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 155 с.

6. Філософські семінари. Вип. 8. Матеріали історико-філософських читань, присвячених Всесвітньому дню філософії 2010. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 198 с.

7. Філософські семінари. Випуск 9. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару молодих вчених «Становлення інформаційного суспільства: філософські та гуманітарні проблеми». Матеріали міжкафедрального «круглого столу», присвяченого 450-й річниці Пересопницького Євангелія. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 144 с. 

 

Кафедра також брала безпосередню участь у підготовці та виданні наукових збірників:

1. Колізії синтезу філософії і релігії в історії вітчизняної філософії (до 180-річчя Памфіла Юркевича та 130-річчя Семена Франка). Український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. Вип. 7. – Полтава: АСМІ, 2007. – 581 с.

2. Феномен философской критики в культуре российского Серебряного века (к 100-летию выхода сборника статей о русской интеллигенции «Вехи») [Текст] / отв. ред. Аляев Г., Суходуб Т.; Общ. рус. фил. при Укр. фил. фонде; Центр гум. образ. НАН Украины; Инст. фил. им. Г.С. Сковороды НАН Украины; Укр. Акад. русистики. – Полтава: ООО «АСМИ», 2009. – 472 с. – (серия «Украинский журнал русской философии. Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде»; вып. 8).

3. Ф.М. Достоевский и канун третьего тысячелетия. Становление и развитие классической русской философской традиции: от И.В. Киреевского до Д.Л. Андреева [Текст] / отв. ред. Аляев Г., Суходуб Т.; Общ. рус. фил. при Укр. фил. фонде; Центр гум. образ. НАН Украины; Укр. Акад. русистики. – К.: Киев. Русь, 2010. – 357 с. – (серия «Украинский журнал русской философии. Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде»; вып. 5 – 6).

4. Русская философия: история, методология, жизнь [Текст] / отв. ред. Аляев Г., Суходуб Т. / Общ-во рус. фил. при Укр. фил. фонде; Полтавский нац. тех. ун-т им. Ю. Кондратюка; Ин-т философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины; Центр гум. образ. НАН Украины; Сектор истории рус. фил. Ин-та философии РАН; Укр. Акад. русистики. – Полтава: ООО «АСМИ», 2011. – 912 с. – (серия «Украинский журнал русской философии. Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде»; вып. 10).

5. Історія філософії у вітчизняній духовній культурі [Текст] / відп. ред. Аляєв Г., Суходуб Т. / Тов-во рос. філ. при Укр. філ. фонді; Полтавський нац. тех. ун-т ім. Ю. Кондратюка; Ін-т философії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Центр гум. освіти НАН України. – Полтава: ООО «АСМІ», 2014. – 816 с. (серія «Українский часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді»; вип. 11).

6. Особистість і суспільство в ХХІ столітті: концепції та тенденції розвитку : Науковий збірник [Текст] / [Мін-во освіти і науки України; Донбаський держ. педагогічний ун-т; Полтавський нац. технічний ун-т ім. Ю. Кондратюка; Академія управління при Президентові Респ. Білорусь; Відділ філософії ІНІСН РАН / за заг. ред. Г. Є. Аляєва, Л. І. Мозгового]. – Слов’янськ: Підприємець Маторін Б. І. – 2014. – 216 с.

7. Творчество как национальная стихия: опыт России и Украины : сборник статей / под ред. Г. Е. Аляева, О. Д. Маслобоевой. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2015. – 240 с.

8. Історія філософії у вітчизняній духовній культурі [Текст] / відп. ред. Аляєв Г., Суходуб Т. / Тов-во рос. філ. при Укр. філ. фонді; Центр гум. освіти НАН України. – Полтава: ООО «АСМІ», 2016. – 600 с. (серія «Українский часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді»; вип. 12).

У червні 2007 р. кафедрою були проведені міжнародні Історико-філософські читання «Колізії синтезу філософії і релігії в історії вітчизняної філософії», за матеріалами яких видано науковий збірник. У листопаді 2010 р. проведені Історико-філософські читання, присвячені Всесвітньому дню філософії 2010.

У червні 2011 р. проведено Міжнародну наукову конференцію «Російська філософія: історія, методологія, життя», за матеріалами якої видано науковий збірник.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у міжнародних конференціях закордоном, зокрема, у 2013–2016 роках – у Кракові (Польща), Москві, Санкт-Петербурзі.

За 2013–2016 роки викладачі кафедри мають 19 публікацій закордоном, 19 публікацій у виданнях, що входять до міжнародних науко-метричних баз даних (у тому числі 5 – Scopus та Web of sciences)"

SYLLABUS OF POLITICAL SCIENCE

1. Foundations of Political Science

1.1 Meaning and scope of political science

1.2 Political science as art or science

1.3 The two faces of political science

1.4 Normative / empirical studies

1.5 Behaviouralist movement

1.6 New Political Science

1.7 Political science and other social and human sciences

2. Political System. The State and Its Elements

2.1 Meaning and definition

2.2 Characteristics of political system

2.3 Input-Output Analysis

2.4 Structural-Functional Analysis

2.5 Evaluation of Structural-Functional Analysis

2.6 Theory of the Origin of the State

2.7 Definition of the State

2.8 Elements

2.9 State and Government

2.10 Forms of Government

3. Classification of Constitution

3.1 Introduction

3.2 Meaning and definition of constitution

3.3 Need for a constitution

3.4 Contents of the constitution

3.5 Constitution of liberty

3.6 Constitution of government

3.7 Consitution of sovereignty

3.8 Essentials or requries of a good Constitution

3.9 Aristotle’s classification of Constitutions

3.10 Evolved and enacted constitutions

3.11 Written constitution

3.12 Unwritten constitution

3.13 Flexible and rigid constitutions

3.14 Flexible constitution

3.15 Rigid constitution

4. Political Party System

4.1 Evolution of Political Parties

4.2 Definition of party system

4.3 Need for Political party

4.4 Kinds of parties

4.5 Single party system

4.6 Two party system

4.7 Multi party system

4.8 Interest groups

4.9 Public opinion

4.10 Rolle of mass media

4.11 Machinery for conducting election

4.12 National party

4.13 Regional party

4.14 Caste party

4.15 Communal party

5. The Democracy

5.1 Meaning and definition

5.2 History of democracy

5.3 Direct democracy

5.4 Indirect democracy

5.5 Constitutional democracies

5.6 Prerequisites of democracy

5.7 Merits of democracy

5.8 Demerits of democracy

5.9 Devices of the direct democracy

5.10 Fundamental duties

5.11 Human rights and democracy

6. International Political Order

6.1 Introduction

6.2 Historical approach

6.3 Institutional approach

6.4 Change and continuity in international order

6.5 World order today

6.6 Emergence of unipolar world

6.7 The League of Nations

6.8 United Nations Organization

6.9 Important agencies of UNO

Викладачі кафедри виконують наукову роботу зі студентами, допомагають їм готуватись до внутрішньовузівських, всеукраїнських і міжнародних конкурсів наукових робіт, олімпіад, конференцій. На кафедрі працюють наукові гуртки з філософії, політології, соціології.

Викладачі кафедри виконують наукову роботу зі студентами, допомагають їм готуватись до внутрішньовузівських, всеукраїнських і міжнародних конкурсів наукових робіт, олімпіад, конференцій. На кафедрі працюють наукові гуртки з філософії, політології, соціології. Щорічно проводяться студентські конференції «Теорія і практика конкретних соціологічних досліджень»

 

Полтава, проспект Першотравневий, 24, 36011, ауд. 202П

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Вступна кампанія 2018
МОН
Інституційний репозитарій
120 річниця з дня народження
Юрія Кондратюка
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017