Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

 

Історія кафедри хімії починається із заснування в Полтавському інституті сільськогосподарського будівництва у 1930 році хімічної лабораторії, яка була підпорядкована кафедрі будівельної справи. Як самостійний підрозділ інституту кафедра хімії існує з листопада 1938 року.

З 1959 року по 1997 рік кафедрою керував Василь Григорович Шевчук – доктор хімічних наук (з 1972 р.), професор (з 1973 р.), заслужений діяч вищої школи УРСР, заслужений діяч науки і техніки УРСР.

Сферою наукових інтересів його школи були багатокомпонентні водно-сольові і неводні системи, виробництво мінеральних добрив, очищення природного газу, синтез кристалів нових складних сполук рідкісноземельних і лужних (лужноземельних) елементів з особливими електричними, оптичними та іншими властивостями, їх ідентифікація рентгенофазовим, ІЧ-спектроскопичним, кристалооптичним, термографічним, хімічним та іншими методами аналізу. За період своєї діяльності Шевчук В.Г. підготував більше 40 кандидатів наук, які працюють в усіх куточках світу. Нагороджений орденом «Знак пошани» та медалями.

З жовтня 1997 року завідувачем кафедри призначено доц., к.х.н. Стороженка Дмитра Олексійовича. Стороженко Д.О. приділяє велику увагу поліпшенню матеріальної бази кафедри, виконанню господарчих договорів, активізації навчально-методичної роботи, вирішенню кадрових питань, створенню здорового мікроклімату в колективі.

Сьогодні співробітники кафедри поряд із науково-методичною роботою успішно вивчають умови синтезу нових координаційних сполук у водно-сольових системах, розв’язують екологічні питання, вивчають поверхневу дифузію металів на гранях металевих кристалів, хімічний склад глинистої сировини для виробництва будівельних матеріалів, кислототривкість керамічних виробів, зшивання поліетиленових труб для водопостачання, вміст в’яжучої речовини у асфальтобетонних сумішах. Опубліковано понад 700 наукових робіт, отримано 53 авторські свідоцтва на винаходи і патенти.

Стороженко Дмитро Олексійович – завідувач кафедри, доцент, кандидат хімічних наук.

 

Сфера наукових інтересів: вивчення взаємодії в нітратних, сульфатних і хлорид-них системах рідкісноземельних та лужних металів у водних розчинах; установлення закономірностей утворення складних сполук у досліджуваних системах залежно від природи рідкісноземельного елемента, радіуса лужного металу, складу аніона, температурного фактора в повних концентраційних межах; ідентифікація отриманих сполук різними методами фізико-хімічного аналізу та їх патентний захист.

Має 295 наукових і науково-методичних праць, патентів, авторських свідоцтв на винаходи. Із них: 120 статей у фахових виданнях (48 – у виданнях академій наук, 20 – у вісниках університетів та академій, 2 – у журналі «Заводская лаборатория» (вид. «Машиностроение», м. Москва), 4 – у збірнику праць «Галузеве машинобудування» Полтавського національного технічного університету       ім. Ю. Кондратюка, 3 авторських свідоцтва на винаходи СРСР, 1 патент Російської Федерації, 6 патентів України, 6 навчальних та навчально-методичних посібників, 3 конспекти лекцій). Під його керівництвом підготовлено одну кандидатську дисертацію.

Стороженко Д.О. має державні та відомчі відзнаки:

● за внесок у розвиток фізико-хімічного аналізу рішенням Ученої ради Інституту загальної та неорганічної хімії Російської АН (м. Москва) нагороджений пам’ятною медаллю «Академик Курнаков Николай Семенович»;

● Міністерством освіти та науки України відзначений почесними знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила», «За наукові та освітні досягнення»;

● нагороджений пам’ятною медаллю «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову».

У 2015 р. Стороженку Д.О. присвоєно почесне звання заслуженого працівника Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, а з нагоди 85-річчя з дня заснування ПолтНТУ він нагороджений Почесною грамотою ректора університету.

Іваницька Ірина Олександрівна – декан гуманітарного факультету, доцент, кандидат хімічних наук.

 

Сфера наукових інтересів: вивчення фазових рівноваг і взаємодії хлоридів, сульфатів, нітратів лужних, лужноземельних металів та гексаметилентетраміну у водних та діетиленгліколевих розчинах; синтез та дослідження властивостей подвійних солей, які кристалізуються в цих системах; розроблення комплексних інгібіторів для нафтогазової промисловості.

 

Має понад 180 наукових і науково-методичних праць.

Іваницька І.О. має державні та відомчі відзнаки:

● Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України»;

● Головою Верховної Ради України нагороджена «Грамотою Верховної Ради України»;

● Міністерством освіти та науки України відзначена почесними знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила».

Дрючко Олександр Григорович – доцент, кандидат хімічних наук.

 

Сфера наукових інтересів: вивчення особливостей хімічної взаємодії і фазоутворення у водно-сольових системах нітратів рідкісноземельних елементів та інших елементів із різною електронною структурою, що використовуються в синтезах багатокомпонентних функціо-нальних матеріалів на їх основі.

 

Має понад 180 наукових і науково-методичних праць.

У 2015 р. нагороджений Почесною грамотою Полтавської обласної ради.

Бунякіна Наталія Володимирівна – доцент, кандидат хімічних наук.

 

Сфера наукових інтересів: дослідження взаємодії у водних розчинах сульфатів і хлоридів рідкісноземельних та лужних, а також лужноземельних елементів за температури 25 – 100°С, встановлення закономірностей утворення складних сполук у досліджуваних системах залежно від природи рідкісноземельного елемента, радіуса лужного металу, складу аніона, температури дослідження; ідентифікація синтезованих сполук різними фізико-хімічними методами та їх патентний захист.

 

Має понад 150 наукових і науково-методичних праць.

Бунякіна Н.В. відзначена почесним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти та науки України;

нагороджена Почесною грамотою Полтавської обласної ради.

У 2015 р. відзначена подякою Міністерства освіти і науки України.

Сененко Наталія Борисівна – доцент,  кандидат фізико-математичних наук.

 

Сфера наукових інтересів: дослідження стану ѓрунту та якості природної води; пошук якісних сорбентів відносно нітрат-іонів; дослідження процесів дифузії й адсорбції.

 

Має понад 170 наукових і науково-методичних праць. У 2015 р. за кордоном опублікувала дві монографії англійською мовою.

У цьому ж році відзначена подякою ректора.

Лобурець Анатолій Тимофійович – доцент, кандидат фізико-математичних наук.

 

Сфера наукових інтересів: проблеми модифікації властивостей поверхонь монокристалів шляхом створення наноструктур; роль дифузії у динамічних процесах на поверхні та в розчинах, а також вивчення явищ самоорганізації у дифузній зоні на атомно-молекулярному рівні методом молекулярної динаміки.

 

Має понад 160 наукових видань.

Лобурець А.Т. є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки 1997 року.

У 2015 р. відзначений подякою ректора.

 

Обєдкова Оксана Андріївна – старший викладач.

 

Сфера наукових інтересів: відпрацювання методик дослідження фізико-хімічним методом аналізу та екологічних проблем, потрібних для дослідження якості води, визначення шумового навантаження на людину. Відпрацювання інноваційних технологій викладанні дисциплін хімічного циклу.

 

Має 20 науково-методичних праць, із них 1 посібник, 3 конспекти лекцій.

Кафедра проводить викладання для студентів денної, заочної та прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Дисципліна «Хімія» викладається для таких спеціальностей як «Теплоенергетика», «Науки про Землю (геологія)», «Гірництво», «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Автомобільний транспорт».

Для спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» викладаються дисципліни «Хімія», «Органічна хімія», « Фізична хімія та хімія силікатів».

Для спеціальності «Геодезія і землеустрій» викладаються дисципліна «Ґрунтознавство і гідрогеологія».

Для спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» викладаються дисципліни «Хімія», «Хімія нафти, газу та пластових вод», «Теоретичні основи фазових перетворень вуглеводневої сировини».

Для спеціальності «Екологія» викладаються 8 дисциплін, а саме «Хімія з основами біогеохімії», «Ґрунтознавство», «Органічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізична хімія», «Радіобіологія з основами радіоекології», «Хімія навколишнього середовища і методи аналізу забруднень», «Санітарно-хімічний аналіз».

Для спеціальності «Фізична реабілітація» викладається дисципліна «Біохімія».

У лабораторіях кафедри здійснювалося розроблення таких основних наукових напрямів:

1. Вивчення взаємодії хлоридних, сульфатних, нітратних солей лужних металів, амонію і РЗЕ у водних розчинах при 25 – 1000С. Дослідження ізотермічним методом умов утворення, синтезу, властивостей координаційних нітратів РЗЕ і елементів 1А, 2А груп періодичної системи в їх власних водно-сольових системах (доц. Стороженко Д.О., доц. Дрючко О.Г., доц. Іваницька І.О., доц. Бунякіна Н.В.).

2. Комп’ютерне моделювання поверхневої дифузії адсорбованих атомів на атомно-анізотропних гранях монокристалів методами молекулярної динаміки (доц. Лобурець А.Т., доц. Сененко Н.Б.).

3. Наукова робота в галузі методики викладання навчальних дисциплін хімічного циклу та реформи освіти (доц. Стороженко Д.О., доц. Іваницька І.О., доц. Бунякіна Н.В., доц. Сененко Н.Б., ст. викл. Нікіфорова Л.І.).

4. У рамках реалізації угоди між НАН України та Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка на кафедрі хімії здійснюється співпраця з відділом фізичної електроніки Інституту фізики НАН України за такими двома напрямами:

 – поверхнева дифузія в адсорбованих плівках на атомно-анізотропних гранях монокристалів;

 – математичне моделювання мікроскопічних механізмів кінетичного тертя (доц. Лобурець А.Т.).

Одержані результати регулярно проходять апробацію на університетських, регіональних, всеукраїнських, міжнародних та закордонних конференціях, публікуються у фахових збірниках наукових праць, матеріалах та тезах конференцій.

 

Статистика цитувань наукових публікацій на основі бібліографічної бази даних пошукової системи GoogleScholar (http://scholar.google.com):

 

Лобурець А.Т.

Англомовні статті:

кількість – 26;

загальна кількість цитувань – 234;

кількість цитувань за рік – 1,9;

кількість цитувань на одного автора – 79,28.

Індекс Хірша (H-INDEX) – 7.

Російськомовні статті:

кількість – 2;

загальна кількість цитувань – 10;

кількість цитувань за рік – 0,29;

кількість цитувань на одного автора – 1,3.

Індекс Хірша (H-INDEX) – 2.

 

Сененко Н.Б.

Англомовні статті:

кількість – 11;

загальна кількість цитувань – 62;

кількість цитувань за рік – 2,7;

кількість цитувань на одного автора – 15,5.

Індекс Хірша (H-INDEX) – 4.

 

Стороженко Д.О.

Англомовні статті:

кількість – 11;

загальна кількість цитувань – 4;

кількість цитувань за рік – 0,17;

кількість цитувань на одного автора – 1,34.

Індекс Хірша (H-INDEX) – 2.

 

Бунякіна Н.В.

Англомовні статті:

кількість – 11;

загальна кількість цитувань – 4;

кількість цитувань за рік – 0,17;

кількість цитувань на одного автора – 1,34.

Індекс Хірша (H-INDEX) – 2.

На кафедрі хімії за останні роки налагоджена широка географія творчих зв’язків із зарубіжними партнерами у напрямах обміну набутим досвідом у навчально-методичній діяльності, апробації та використанні результатів наукових досліджень, з обміну науково-технічною та навчально-методичною документацією, в участі у роботі наукових конференцій, у запрошенні  представників, провідних вчених до участі у проведенні  науково-методичних заходів та інших.

Кафедрою підписаний договір про співпрацю у галузі охорони навколишнього середовища з Білгородським державним технологічним університетом ім. В.Г. Шухова. Викладачі кафедри хімії беруть активну участь у Міжнародних наукових конференціях, круглих столах, виставках, Інтернет-конференціях із доповідями з подальшою публікацією матеріалів. Активно залучаються до міжнародної наукової співпраці кращі студенти.

Отримані результати наукових напрацювань доповідались на наукових конференціях Польщі (м. Прземисл, Люблін, Радом, Кельце), Чехії (м. Прага), Угорщині (м. Будапешт), Болгарії (м. Софія), Великобританії, Об’єднаних Арабських Еміратах, РУДН (м. Москва).

Найбільш вагомі результати досліджень за вказаний період опубліковані у 2 монографіях видавництва «Oradea University Press» і 7 статтях у збірниках наукових праць серії «Енергії, енергозбереження та раціональне природокористування» в університеті технології і гуманітарних наук ім. Казіміра Пулавського в Радомі (Польща) та видавництва «Innovationsin Corrosionand Materials Science» (ОАЕ), що рецензуються у США.

Нині на кафедрі викладання дисциплін студентам-іноземцям більшості напрямів підготовки проводиться англійською мовою.

У цьому навчальному році найбільш підготовлені вихованці кафедри проходили навчальну практику в Келецькому технологічному університеті Свентокшиської політехніки (Польща) та беруть участь у конкурсі за право стажуватися у закордонних вишах. Студент Голубятніков Д.В. гр. 201-НТ опублікував свою наукову роботу в збірнику наукових праць «Energy, energysavingandrationalnatureuse», Kazimiers Pulaski Universityof Technology and Humanitiesin Radom, що має цитування в науково-метричній базі даних Index Copernicus Journal Information, Google Scholar.

Учениця дев’ятого класу Полтавської обласної школи-інтернату ім. А.С. Макаренка Дуброва Євгенія Олександрівна презентувала науково-дослідницьку роботу «Використання рослин-саліцилатів як природного замінника ацетилсаліцилової кислоти з метою профілактики тромбозу» в м. Гвадалахара (Мексика) у квітні 2016 р. і посіла почесне друге місце у Міжнародному конкурсі-форумі IFSES – International Forum for Science and Engineering Students.

«Хімія» як обов’язкова дисципліна фундаментальної підготовки студентів викладається для таких напрямів як «Теплоенергетика», «Будівництво (автомобільні дороги та аеродроми)», «Будівництво (теплогазопостачання і вентиляція)», «Геологія нафти і газу», «Машинобудування», «Інженерна механіка», «Автомобільний транспорт», «Електромеханіка».

Для інших напрямів підготовки викладається низка спеціальних дисциплін.

Викладання дисциплін „Хімія“, „Хімія нафти, газу та пластової води“, „Теоретичні основи фазових перетворень вуглеводневої сировини“ проводиться російською мовою, а з 2014 року дисципліна „Хімія“ викладається ще й англійською мовою. З наступного навчального року англійською мовою будуть викладатися дисципліни «Хімія нафти, газу та пластових вод» і «Теоретичні основи фазових перетворень вуглеводневої сировини».

Наукова робота студентів

 

На кафедрі працюють такі наукові гуртки:

„Хімія довкілля”.

Керівники – Стороженко Д.О., Іваницька І.О., Сененко Н.Б.

Основні напрями гурткової роботи:

1. Вплив харчових добавок продуктів харчування на організм людини.

2. Комплексний аналіз ґрунту та визначення забруднюючих речовин у його водорозчинній складовій.

3. Визначення впливу хімічного складу ґрунту на стан ґрунтової води.

4. Вивчення адсорбційних властивостей глинистої породи відносно нітрат-іонів.

5. Пошук можливостей зменшення концентрації нітрат-іонів у природній воді.

 

„Фізична хімія. Синергетика і екологія”.

Керівник – Лобурець А.Т.

Основні напрями гурткової роботи:

1. Математичне моделювання еволюції екосистем з урахуванням впливів на них зовнішніх факторів різної природи.

2. Моделювання методом молекулярної динаміки процесів поширення респіраторно-вірусних інфекцій в урбоекологічних системах.

 

„Неорганічна хімія. Синтез кристалів із розчинів”.

Керівники –  Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В.

Здійснюється пошук відомостей про умови й особливості синтезу, склад, властивості, використання функціональних матеріалів на основі перехідних елементів, нові принципи побудови приладових структур. Вивчається температурне розупорядкування в натрієвих нітратних координаційних сполуках рідкісноземельних елементів. Для здійснення наукових досліджень модернізується наукове обладнання, створюються нові пристрої та установки, деякі з яких захищені патентами.

Щорічно студенти, члени гуртків під керівництвом викладачів кафедри беруть активну участь із доповідями в міжнародних, закордонних, всеукраїнських, регіональних та університетських конференціях із публікацією матеріалів.

Так, за 2015/16 навчальний рік опубліковано такі роботи зі студентами:

1. Деякі фізико-хімічні аспекти при формуванні чутливих шарів хімічних сенсорів. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Масюк В.В., Листопад Д.А. // Збірник наукових праць регіональної науко-практичної конференції з міжнародною участю „VIII Менделеєвські читання“. – Полтава, 2015. – С. 24 – 25.

2. Багатоцільовий програматор температури для термоаналітичних досліджень. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О.,          Бережна Ю.В., Білоус М.В. // Збірник наукових праць регіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю „VIII Менделеєвські читання“. – Полтава, 2015. – С. 38 – 39.

3. Термоаналітичний комплекс для дослідження процесів у ході формування гранульованих теплоізоляційних матеріалів. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Голубятніков Д.В., Синяков В.О., Бондар В.І. // Тези доповідей  67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 337 – 338.

4. Деякі фундаментальні аспекти у процесах формування чутливих шарів газових сенсорів. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О.,          Бережна Ю.В., Білоус М.В. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції „Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта“ – Полтава: ПУЕТ, 2015. – С. 42 – 47.

5. Багатоцільовий програматор температури для ідентифікування і характеристики чистоти речовин експрес-методами. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Нікіфорова Л.І., Семибаламут Р.О., Голубятніков Д.В. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції „Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта“. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – С. 77 – 79.

6. Использование нитратных РЗЭ-содержащих многокомпонентных систем в технологии иммобилизации жидких радиоактивных отходов. Стороженко Д.А., Дрючко А.Г., Бунякина Н.В., Голубятников Д.В., Синяков В.О., Бондарь В.И. // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції „Хімія, екологія та освіта“. – Полтава: ПДАА, 2015. – С. 18 – 22.

7. Перовскітоподібні РЗЕ-вмісні оксидні фази – каталізатори у процесах переробки природного газу. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Китайгора К.О. // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції „Хімія, екологія та освіта“. – Полтава: ПДАА, 2015. С. 6 – 10.

8. Physico-chemical aspects of using ree-containing nitrate systems in forming multicomponent oxide functional materials. Storozhenko D.A., Dryuchko O.G., Bynyakina N.V., Ivanytska I.O., KulchiyO.M., GolubatnikovD.V. // Collection of scientific articles “Energy, energy saving and rational nature use” Energetyka, poszanowania energii i racjonalne uzycie bogactw naturalnych Kazimiers Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – 2015. – № 1 (4). – Р. 20 – 33.

9. Стороженко Д.О. Пошук способів синтезу перовскітоподібних РЗЕ-вмісних оксидних фаз для вуглекислотної конверсії природної сировини у синтез-газ. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Китайгора К.О. // Збірник наукових праць студентів і викладачів факультету нафти і газу та природокористування. – Вип. 7. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 97 – 100.

10. Использование знаний о взаимном поведении структурных компонентов в водно-солевых системах нитратов РЗЭ и IA, IIA элементов периодической системы в технологии иммобилизации жидких радиоактивных отходов. Стороженко Д.А., Дрючко А.Г., Бунякина Н.В., Голубятников Д.В., Синяков В.О., Бондарь В.И. // Збірник наукових праць студентів і викладачів факультету нафти і газу та природокористування. – Вип. 7. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 93 – 96.

11. Термоаналітичний комплекс для ідентифікації речовин методом диференціально-термічного аналізу. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Голубятніков Д.В. // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2015. – № 1 – 2. – С.134 – 137.

12. Авраменко Ю.С. Аналіз впливу нафтогазового комплексу на стан ѓрунтів і ѓрунтової води сільської місцевості Гадяцького району Полтавської області. Авраменко Ю.С., Іваницька І.О., Сененко Н.Б. // Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів „Екологія. Довкілля. Молодь.”. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 104 – 108.

13. Стороженко Д.О.,  Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Китайгора К.О., Бережна Ю.В., Білоус М.В. Синтез перовскітоподібних РЗЕ-вмісних оксидних фаз для вуглекислотної конверсії природної сировини у синтез-газ. Збірник матеріалів ІІІ  Міжнародної науко-практичної інтернет-конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» (м. Полтава, 22–23 березня, 2016 року). – Полтава: ПУЕТ. 2016. – С. – 69 – 73.

14. Стороженко Д.О.,  Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Китайгора К.О., Голубятніков Д.В. Синтез перовскітоподібних РЗЕ-вмісних оксидних фаз для катодних матеріалів електрохімічних реакторів конверсії природного газу.  Збірник матеріалів ІІІ  Міжнародної науко-практичної інтернет-конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» (м. Полтава, 22–23 березня, 2016 року). – Полтава: ПУЕТ. 2016. – С. – 66 – 69.

15. Стороженко Д.О.,  Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Китайгора К.О.; Бережна Ю.В.; Білоус М.В. Деякі фізико-хімічні аспекти при формуванні РЗЕ-вмісних оксидних фаз для вуглекислотної конверсії природної сировини у синтез-газ. Збірник наукових праць регіональної науко-практичної конференції «ІХ Менделєєвські читання» (24 лютого), Полтава, 2016 – С. 28 – 29.

16. Стороженко Д.О.,  Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Китайгора К.О., Голубятніков Д.В. Пошук технологій приготування перовскітоподібних РЗЕ-вмісних оксидних фаз для катодних матеріалів електрохімічних реакторів конверсії природного газу. Збірник наукових праць регіональної науко-практичної конференції «ІХ Менделєєвські читання» (24 лютого), Полтава, 2016 – С. 26-27.

17. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Ореховська Н.Д., Голубятніков Д.В., Семибаламут Р.О. Особливості формування вуглевідходів при пилоподібному спалюванні вугілля. Збірник наукових праць регіональної науко-практичної конференції «ІХ Менделєєвські читання» (24 лютого), Полтава, 2016 – С. 19 – 21.

18. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Китайгора К.О., Бережна Ю.В. Синяков В.О. Особливості формування РЗЕ-вміснихоксидних фаз для вуглекислотної конверсії природної сировини у синтез-газ     Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної  інтернет- конференції «Хімія, екологія та освіта», 28-29 квітня, ПДАА, Полтава, 2016. – С. 44 – 48.

19. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Китайгора К.О., Голубятніков Д.В. Перовскітоподібні РЗЕ- вмісні оксидні фази для катодних матеріалів електрохімічних реакторів конверсії природного газу Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної  інтернет- конференції «Хімія, екологія та освіта», 28-29 квітня, ПДАА, Полтава, 2016. – С. 48 – 51.

20. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Ореховська Н.Д., Голубятніков Д.В., Семибаламут Р.О. Вуглевихідні при пилоподібному спалюванні вугілля. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної  інтернет -конференції «Хімія, екологія та освіта», 28-29 квітня, ПДАА, Полтава, 2016. – С. 54 – 59.   

21. Сененко Н.Б., Лобурець А.Т., Сліченко Р.О. Аналіз впливу техногенного навантаження на стан води/ Збірник наукових праць регіональної науково-практичної конференції «IX Менделєєвські читання»  24 лютого 2016 року, Полтава, ПДПУ ім.. В.Г.Короленка, 2016. – С.68 – 69.

22. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Кульчій О.М., Ханюков В.О., Бережна Ю.В. Синтез, гідратація і фотокаталітичнаактивність шаруватих перовскітоподібних титанатів, ніобатів. Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 314 – 315.

23. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О.,  Голубятніков Д.В., Китайгора К.О. Особливості перетворень в РЗЕ-вмісних системах нітратних прекурсорів у підготовчих процесах формування функціональних оксидних матеріалів. Тези 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 319 – 321.

24. Авраменко Ю.С., Сліченко Р.О., Сененко Н.Б., Лобурець А.Т. Аналіз впливу нафтогазового комплексу на стан ґрунту та ґрунтової води/ Тези 68-ої наукової конференції професорів,викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету., 19 квітня – 13 травня 2016 р,ПолтНТУ, Полтава,Том 3, 2016. – С.. 321 – 323.

25. Сененко Н.Б., Лобурець А.Т., Сліченко Р.С. Аналіз впливу техногенного навантаження на стан води/ Збірник наукових праць регіональної науково-практичної конференціяї за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів “Менделєєвські читання”, Полтава, ПНПУ ім.. В.Г.Короленка,24 лютого 2016 року , С. 68 – 69.

26. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Китайгора К.О., Голубятніков Д.В., Ханюков В.О. Пошук способів формування перовскітоподібних  оксидних фаз рідкісноземельних і перехідних елементів // Збірник наукових праць студентів і викладачів факультету нафти і газу та природокористування. – Вип. 8. – Полтава: ПолтНТУ, 2016.

 

Під керівництвом доцента Дрючка О.Г. студенти другого курсу Денис Голубятников, Катерина Китайгора (напрям «Теплотехніка») і Віталій Синяков (напрям «Будівництво») розробили комплекс для термографічних досліджень сировинної суміші для формування теплоізоляційних матеріалів на основі рідкого скла.

 

Робота з учнівською молоддю в Полтавському територіальному
відділенні Малої академії наук

 

Викладачі кафедри плідно працюють з учнівською молоддю в Полтавському територіальному відділенні Малої академії наук. Серед членів журі конкурсів є кандидати фізико-математичних наук, доценти Сененко Н.Б. і Лобурець А.Т.

10 травня 2016 року на кафедрі хімії був проведений круглий стіл «Хімія і сучасність».З непідробним інтересом учасники круглого столу заслухали ученицю дев’ятого класу Полтавської обласної школи-інтернату ім. А.С. Макаренка Дуброву Євгенію Олександрівну. Її науковими  керівниками були учитель Лоцько Михайло Іванович та вчителька біології Пуденко Оксана Ростиславівна. При виконанні цієї роботи і при підготовці доповіді вона отримала консультативну та експериментальну допомогу від викладачів кафедри хімії (доц. Лобурець А.Т., доц. Сененко Н.Б.)

Євгенія – член малої академії наук, і вона виконала науково-дослідницьку роботу «Використання рослин-саліцилатів як природного замінника ацетилсаліцилової кислоти з метою профілактики тромбозу» та здобула з цією роботою перемогу у обласному конкурсі наукових робіт малої академії наук. На цьому вона не зупинилася і, розвиваючи далі свій науковий напрямок, прийняла участь у Всеукраїнському етапі міжнародного конкурсу, де виборола перше місце та отримали право на участь у Міжнародному конкурсі-форумі IFSES – International Forum for Science and Engineering Students. Він відбувся 18-21 квітня 2016 року в м. Гвадалахара (Мексика). Учениця достойно представляла там Україну і посіла  почесне друге місце.

 

Адреса: Першотравневий проспект, 24, м. Полтава, 36011

Тел. (099) 163 10 15

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Інституційний репозитарій
120 річниця з дня народження
Юрія Кондратюка
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017