Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

 

Історія кафедри хімії починається із заснування в Полтавському інституті сільськогосподарського будівництва у 1930 році хімічної лабораторії, яка була підпорядкована кафедрі будівельної справи. Як самостійний підрозділ інституту кафедра хімії існує з листопада 1938 року.

З 1959 по 1997 рік кафедрою керував Василь Григорович Шевчук – доктор хімічних наук (з 1972 р.), професор (з 1973 р.), заслужений діяч вищої школи УРСР, заслужений діяч науки і техніки УРСР.

Сферою наукових інтересів його школи були багатокомпонентні водно- сольові та неводні системи, виробництво мінеральних добрив, очищення природного газу, синтез кристалів нових складних сполук рідкісноземельних і лужних (лужноземельних) елементів з особливими електричними, оптичними й іншими властивостями, їх ідентифікація рентгенофазовим, ІЧ-спектроскопічним, кристалооптичним, термографічним, хімічним та іншими методами аналізу. За період своєї діяльності Шевчук В.Г. підготував більше 40 кандидатів наук, які працюють у всіх куточках світу. Нагороджений орденом «Знак пошани» й медалями.

З жовтня 1997 року завідувачем кафедри призначено доц., к.х.н. Стороженка Дмитра Олексійовича. Він приділяє велику увагу поліпшенню матеріальної бази кафедри, винахідницькій та інноваційній роботі, виконанню господарчих договорів, активізації навчально-методичної роботи, вирішенню кадрових питань, створенню здорового мікроклімату в колективі.

Сьогодні співробітники кафедри поряд із науково-методичною роботою успішно вивчають умови синтезу нових координаційних сполук у водно-сольових системах, розв’язують екологічні питання, досліджують поверхневу дифузію металів на гранях металевих кристалів, хімічний склад глинистої сировини для виробництва будівельних матеріалів, кислототривкість керамічних виробів, зшивання поліетиленових труб для водопостачання, вміст в’яжучої речовини в асфальтобетонних сумішах, миючі розчини для доїльних апаратів. Опубліковано понад 800 наукових робіт, отримано 55 авторських свідоцтв на винаходи і патенти.

За підсумками 2016 року колектив кафедри хімії нагороджений дипломом у номінації «Краща кафедра фундаментальної підготовки 2016 року».

У 2017 році кафедра відзначена дипломом ІІ ступеня за друге місце в рейтингу кафедр базової підготовки за роботу в І семестрі.

Стороженко Дмитро Олексійович – завідувач кафедри, доцент, кандидат хімічних наук.

 

Сфера наукових інтересів: вивчення взаємодії в нітратних, сульфатних і хлорид-них системах рідкісноземельних та лужних металів у водних розчинах; установлення закономірностей утворення складних сполук у досліджуваних системах залежно від природи рідкісноземельного елемента, радіуса лужного металу, складу аніона, температурного фактора в повних концентраційних межах; ідентифікація отриманих сполук різними методами фізико-хімічного аналізу та їх патентний захист.

 

Має 350 наукових і науково-методичних праць, патентів, авторських свідоцтв на винаходи. Із них 129 статей у фахових виданнях (48 – у виданнях академій наук, 25 – у вісниках університетів та академій, 2 – у журналі «Заводская лаборатория» (изд. «Машиностроение», Москва ), 6 – у збірнику «Галузеве машинобудування» Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, 9 – у зарубіжних виданнях, 6 навчально-методичних посібників, 3 конспекти лекцій). Під його керівництвом підготовлено одну кандидатську дисертацію.

Стороженко Д.О. має державні та відомчі відзнаки:

● Міністерством освіти і науки України відзначений почесними знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила», «За наукові та освітні досягнення»;

● за внесок у розвиток фізико-хімічного аналізу рішенням ученої ради Інституту загальної та неорганічної хімії Російської АН (м. Москва) нагороджений пам’ятною медаллю «Академик Курнаков Николай Семенович»;

● нагороджений пам’ятними медалями «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову», «50 лет космонавтике», медаллю двічі Героя Радянського Союзу льотчика-космонавта Г.Т. Берегового.

На фундаментальні наукові праці Стороженка Д.О. посилаються науковці Китаю (15 посилань); США і Фінляндії (по 6 посилань); Польщі (10 посилань); Німеччини (8 посилань); Франції, Тунісу, Чехії (по 3 посилання); Канади й Іспанії (по одному посиланню).

Рішенням ученої ради у 2015 р. Стороженку Д.О. присвоєно почесне звання заслуженого працівника Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, а з нагоди 85-річчя з дня заснування ПолтНТУ він нагороджений Почесною грамотою ректора університету.

У 2017 р. нагороджений грамотою Верховної ради «За заслуги перед українським народом».

Іваницька Ірина Олександрівна – декан гуманітарного факультету, доцент, кандидат хімічних наук.

 

Сфера наукових інтересів: вивчення фазових рівноваг і взаємодії хлоридів, сульфатів, нітратів лужних, лужноземельних металів та гексаметилентетраміну у водних і діетиленгліколевих розчинах; синтез та дослідження властивостей подвійних солей, які кристалізуються в цих системах; розроблення комплексних інгібіторів для нафтогазової промисловості.

 

Має понад 150 наукових і науково-методичних праць.

Іваницька І.О. має державні та відомчі відзнаки:

● Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України»;

● Головою Верховної Ради України нагороджена Грамотою Верховної Ради України;

● Міністерством освіти і науки України відзначена почесними знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила».

У 2017 р. нагороджена почесною грамотою Верховної ради «За особливі заслуги перед українським народом».

Дрючко Олександр Григорович – доцент, кандидат хімічних наук.

 

Сфера наукових інтересів: вивчення особливостей хімічної взаємодії й фазоутворення у водно-сольових системах нітратів рідкісноземельних елементів та інших елементів із різною електронною структурою, що використовуються в синтезах багатокомпонентних функціо-нальних матеріалів на їх основі.

 

Має понад 250 наукових і науково-методичних праць.

Дрючко О.Г. нагороджений Почесною грамотою Полтавської обласної ради. У 2017 році відзначений грамотою департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

Бунякіна Наталія Володимирівна – доцент, кандидат хімічних наук.

 

Сфера наукових інтересів: дослідження взаємодії у водних розчинах сульфатів і хлоридів рідкісноземельних та лужних, а також лужноземельних елементів за температури 25 – 100°С, встановлення закономірностей утворення складних сполук у досліджуваних системах залежно від природи рідкісноземельного елемента, радіуса лужного металу, складу аніона, температури дослідження; ідентифікація синтезованих сполук різними фізико-хімічними методами та їх патентний захист.

 

Має понад 240 наукових і науково-методичних праць.

Бунякіна Н.В. відзначена почесним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти та науки України; нагороджена Почесною грамотою Полтавської обласної ради; відзначена Подякою Міністерства освіти і науки України.

Сененко Наталія Борисівна – доцент, кандидат фізико-математичних наук.

 

Сфера наукових інтересів: дослідження стану ѓрунту та якості природної води; пошук якісних сорбентів відносно нітрат-іонів; вивчення процесів дифузії й адсорбції.

 

Має понад 200 наукових і науково-методичних праць, 4 монографії, 2 з яких опублікувала за кордоном англійською мовою.

У 2017 р. Сененко Н.Б. відзначена почесним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти та науки України.

Лобурець Анатолій Тимофійович – доцент, кандидат фізико-математичних наук.

 

Сфера наукових інтересів: проблеми модифікації властивостей поверхонь монокристалів шляхом створення наноструктур; роль дифузії у динамічних процесах на поверхні та в розчинах, а також вивчення явищ самоорганізації у дифузній зоні на атомно-молекулярному рівні методом молекулярної динаміки.

 

Має понад 170 наукових видань.

Лобурець А.Т. є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки 1997 року.

У 2016 р. відзначений Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації.

Кафедра здійснює викладання для студентів денної, заочної та прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Дисципліна «Хімія» викладається для таких спеціальностей, як «Науки про Землю (геологія)», «Гірництво», «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Автомобільний транспорт».

Для спеціальності «Будівництво й цивільна інженерія» викладаються дисципліни «Хімія», «Органічна, фізична хімія та хімія силікатів».

Для спеціальності «Геодезія і землеустрій» викладається дисципліна «Ґрунтознавство та гідрогеологія».

Для спеціальності «Теплоенергетика» викладаються дисципліни «Хімія» і «Хімічна термодинаміка».

Для спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» викладаються дисципліни «Хімія», «Хімія нафти, газу й пластових вод», «Теоретичні основи фазових перетворень у вуглеводневій сировині».

Для спеціальностей «Екологія» і «Технології захисту навколишнього середовища» викладаються 8 дисциплін, а саме: «Хімія», «Ґрунтознавство», «Органічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізична хімія», «Радіобіологія з основами радіоекології», «Хімія навколишнього середовища і методи аналізу його забруднень», «Хімія навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз».

Для напряму підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)» викладається дисципліна «Хімія води і мікробіологія».

Для спеціальності «Фізична реабілітація» викладається дисципліна «Біохімія», а для спеціальності «Фізична культура і спорт» – дисципліна «Біохімія м’язової діяльності».

У лабораторіях кафедри здійснювалося розроблення таких основних наукових напрямів:

1. Вивчення взаємодії хлоридних, сульфатних, нітратних солей лужних металів, амонію і рідкісноземельних елементів у водних розчинах при 25 – 100 0 С. Дослідження ізотермічним методом умов утворення, синтезу, властивостей координаційних нітратів РЗЕ й елементів 1А, 2А груп періодичної системи в їх власних водно-сольових системах (доц. Стороженко Д.О., доц. Дрючко О.Г., доц. Іваницька І.О., доц. Бунякіна Н.В.).

2. Комп’ютерне моделювання поверхневої дифузії в співадсорбованих плівках (доц. Лобурець А.Т.).

3. Наукова робота в галузі методики викладання навчальних дисциплін хімічного циклу та реформи освіти (доц. Стороженко Д.О., доц. Іваницька І.О., доц. Бунякіна Н.В., доц. Сененко Н.Б., ст. викл. Нікіфорова Л.І.).

4. У рамках реалізації угоди між НАН України й Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка на кафедрі хімії здійснюється співпраця з відділом фізичної електроніки Інституту фізики НАН України за напрямом «Поверхнева дифузія і фазові перетворення в субмоношарових адсорбованих плівках» (доц. Лобурець А.Т.).

Одержані результати регулярно проходять апробацію на університетських, регіональних, всеукраїнських, міжнародних та закордонних конференціях, публікуються у фахових збірниках наукових праць, матеріалах та тезах конференцій.

 

h-індекс та кількість цитувань викладачів кафедри за Google-Scholar Citations

№ з/пПрізвище та ініціали викладачаНазва бази данихВеб-адреса авторського профілюКількість публікаційh-індексКількість цитувань
усьогоза 2017 рік
1 Лобурець А.Т. Google Scholar Відкрити профіль 39 9 334 1
2 Стороженко Д.О. Google Scholar Відкрити профіль 140 3 87 10
3 Сененко Н.Б. Google Scholar Відкрити профіль 42 4 90 1
4 Дрючко О.Г. Google Scholar Відкрити профіль 87 4 64 4
5 Бунякіна Н.В. Google Scholar Відкрити профіль 79 2 24 4
Разом Google Scholar 387 22 599 20

Сумарний h-індекс НПП кафедри: 22

Сумарна кількість цитувань НПП кафедри: 599

Режим доступу до бібліометричного профілю кафедри: Перейти

h-індекс кафедри - 9

У 2017 р. у науковій літературі, що входить до міжнародної науково-метричної бази Google Scholar, цитувалося 11 робіт науковців кафедри, із них 8 робіт було опубліковано англійською мовою. Усього публікацій, що ввійшли в Google Scholar, 164.

Загальний індекс бібліографічних посилань має значення 369.

На кафедрі хімії за останні роки налагоджена широка географія творчих зв’язків із зарубіжними партнерами за напрямами обміну набутим досвідом у навчально-методичній діяльності, апробації й використанні результатів наукових досліджень, з обміну науково-технічною та навчально-методичною документацією, участі у роботі наукових конференцій, щодо запрошення представників, провідних учених до участі у проведенні науково-методичних заходів тощо.

Отримані результати наукових напрацювань доповідалися на наукових конференціях, що проходили в Польщі (м. Прземисл, Люблін, Радом, Кельце), Чехії (м. Прага), Угорщині (м. Будапешт), Болгарії (м. Софія, Варна), Великобританії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Росії (м. Москва).

Найбільш вагомі результати досліджень за вказаний період опубліковані у 2 монографіях видавництва «Oradea University Press» і 7 статтях у збірниках наукових праць серії «Енергія, енергозбереження та раціональне природокористування» в університеті технології й гуманітарних наук ім. Казимира Пулавського в Радомі (Польща) та видавництва «Innovationsin Corrosionand Materials Science» (ОАЕ), що рецензуються у США.

Нині на кафедрі викладаються дисципліни студентам-іноземцям більшості напрямів підготовки англійською мовою. Доцент Сененко Н.Б. отримала сертифікат APTIS викладання англійською мовою рівня C.

Колективом кафедри виконано доручення ректорату щодо підписання угоди про співпрацю з Варненським вільним університетом імені Чорноризця Храбра (м. Варна, Болгарія).

Під керівництвом колективу викладачів здійснюється формування груп із талановитих студентів з додатковим комплексним поглибленим вивченням курсів дисциплін для можливості участі в освітніх міжнародних програмах студентської мобільності. У 2016/2017 н. р. таке право участі вибороли студенти гр. 301 НТ Голубятніков Денис Володимирович і Китайгора Катерина Олегівна – активні члени наукового гуртка «Інноваційне матеріалознавство» та неодноразові учасники наукових зібрань.

Голубятніков Д.В. протягом року проходив навчання у Харбінському інженерному університеті за спеціальністю «Heat and power engineering» («Теплоенергетика»), успішно завершив курс навчання й одержав сертифікат-посвідчення.

Перед поверненням в Україну Голубятніков Д.В. здав кваліфікаційний екзамен з китайської мови Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK 4), результати якого визнаються в усьому світі.

Китайгора Катерина Олегівна у складі команди делегатів факультету НГП ПолтНТУ брала участь у 7th FUTURE PETROLEUM ENGENEERS FORUM (FPEF) (VII форумі майбутніх молодих інженерів), що відбувся 12 – 14 травня 2017 р. у Китайському університеті нафти (м. Пекін) за участю команд вищих навчальних закладів з 20 країн світу. Форум є результатом реалізації договору про співпрацю між китайським вишем і ПолтНТУ, підписаного ректором, професором Володимиром Онищенком під час його офіційного візиту до КНР. Основними цілями зібрання майбутніх молодих фахівців були: обмін набутих знань, обговорення інноваційних ідей, одержаних результатів і досягнень у різноманітті сфер діяльності нафтогазової галузі, координація зусиль у спільному розвитку.

FPEF включав три конкурси – PetroCUP Contest, Paper Contest, Offshore Drilling Platform Design Competition. Наші студенти брали участь у PetroCUP – конкурсі й конкурсній програмі з проектування бурових платформ на шельфі.

За результатами конкурсу командою отримано сертифікат успішного учасника.

Наша делегація презентувала іноземним партнерам Україну, її освітянську галузь, ознайомила присутніх з нашими традиціями та культурою, достойно представила за кордоном вищий навчальний заклад – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

«Хімія» як обов’язкова дисципліна фундаментальної підготовки студентів викладається для всіх спеціальностей природничого та технічного спрямувань.

Дисципліни «Хімія», «Хімія нафти, газу та пластової води», «Теоретичні основи фазових перетворень вуглеводневої сировини» викладаються російською й англійською мовами.

Наукова робота студентів

 

На кафедрі працюють такі наукові гуртки:

1. Інноваційне матеріалознавство

Керівники – Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О.

2. Хімія довкілля

Керівники – Стороженко Д.О., Іваницька І.О., Сененко Н.Б.

3. Визначення фізико-хімічних властивостей складних систем

Керівник – Лобурець А.Т.

Щорічно студенти, члени гуртків під керівництвом викладачів кафедри беруть активну участь із доповідями в міжнародних, закордонних, усеукраїнських, регіональних та університетських конференціях із публікацією матеріалів.

Так, за 2016/2017 навчальний рік опубліковано такі роботи зі студентами:

1. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Китайгора К.О., Бережна Ю.В., Білоус М.В. Синтез перовскітоподібних РЗЕ-вмісних оксидних фаз для вуглекислотної конверсії природної сировини у синтез-газ. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» (м. Полтава, 22 – 23 березня 2016 року). – Полтава: ПУЕТ, 2016. – С. 69 – 73.

2. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Китайгора К.О., Голубятніков Д.В. Синтез перовскітоподібних РЗЕ-вмісних оксидних фаз для катодних матеріалів електрохімічних реакторів конверсії природного газу. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» (м. Полтава, 22 – 23 березня 2016 року). – Полтава: ПУЕТ, 2016. – С. 66 – 69 с.

3. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Китайгора К.О., Бережна Ю.В., Білоус М.В. Деякі фізико-хімічні аспекти при формуванні РЗЕ-вмісних оксидних фаз для вуглекислотної конверсії природної сировини у синтез-газ. Збірник наукових праць регіональної науково-практичної конференції «ІХ Менделєєвські читання» (24 лютого), Полтава, 2016. – С. 28 – 29.

4. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Китайгора К.О., Голубятніков Д.В. Пошук технологій приготування перовскітоподібних РЗЕ-вмісних оксидних фаз для катодних матеріалів електрохімічних реакторів конверсії природного газу. Збірник наукових праць регіональної науково-практичної конференції «ІХ Менделєєвські читання» (24 лютого), Полтава, 2016. – С. 26 – 27.

5. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Ореховська Н.Д., Голубятніков Д.В., Семибаламут Р.О. Особливості формування вуглевідходів при пилоподібному спалюванні вугілля. Збірник наукових праць регіональної науково-практичної конференції «ІХ Менделєєвські читання» (24 лютого), Полтава, 2016. – С. 19 – 21.

6. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Китайгора К.О., Бережна Ю.В., Синяков В.О. Особливості формування РЗЕ-вмісних оксидних фаз для вуглекислотної конверсії природної сировини у синтез-газ. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Хімія, екологія та освіта», 28 – 29 квітня, ПДАА, Полтава, 2016. – С. 44 – 48.

7. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Китайгора К.О., Голубятніков Д.В. Перовскітоподібні РЗЕ-вмісні оксидні фази для катодних матеріалів електрохімічних реакторів конверсії природного газу. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Хімія, екологія та освіта», 28 – 29 квітня, ПДАА, Полтава, 2016. – С. 48 – 51.

8. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Ореховська Н.Д., Голубятніков Д.В., Семибаламут Р.О. Вуглевихідні при пилоподібному спалюванні вугілля. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Хімія, екологія та освіта», 28 – 29 квітня, ПДАА, Полтава, 2016. – С. 54 – 59.

9. Сененко Н.Б., Лобурець А.Т., Сліченко Р.О. Аналіз впливу техногенного навантаження на стан води. Збірник наукових праць регіональної науково-практичної конференції «IX Менделєєвські читання», 24 лютого 2016 року, Полтава, ПДПУ. – С. 68 – 69.

10. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Бунякіна Н.В., Китайгора К.О., Голубятніков Д.В., Ханюков В.О. Пошук способів формування перовскітоподібних оксидних фаз рідкісноземельних і перехідних елементів. Збірник наукових праць студентів і викладачів факультету нафти і газу та природокористування. – Вип. 8. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 9 база цитування ISSN 2409-5923.

11. Лобурець А.Т., Заїка С.О., Нікіфорова К.М. Застосування ІТ-технологій для вибору методів підвищення нафтовіддачі родовища. Збірник наукових праць студентів і викладачів. – Вип. 8. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 126 – 132.

12. Стороженко Д.О., Дрючко О.Г., Кульчій О.М., Ханюков В.О., Бережна Ю.В. Синтез, гідратація і фотокаталітичнаактивність шаруватих перовскітоподібних титанатів, ніобітів. Тези 68-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 314 – 315.

13. Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Голубятніков Д.В., Китайгора К.О. Особливості перетворень у РЗЕ-вмісних системах нітратних прекурсорів у підготовчих процесах формування функціональних оксидних матеріалів. Тези 68-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 319 – 321.

14. Авраменко Ю.С., Сліченко Р.О., Сененко Н.Б., Лобурець А.Т. Аналіз впливу нафтогазового комплексу на стан ґрунту та ґрунтової води. Тези 68-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3, (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 321 – 323.

Проведення круглого столу в рамках ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки»

«Фізико-хімічні властивості складних систем»

7 грудня 2016 року в рамках ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки» на кафедрі хімії було проведено круглий стіл «Фізико-хімічні властивості складних систем».

У роботі круглого столу взяли участь викладачі та співробітники кафедри хімії, студенти, співробітники відділу фізичної електроніки Інституту фізики НАН України, комерційний директор ПрАТ «Полтавазооветпромпостач», учні – члени Малої академії наук Полтавської обласної гімназії-інтернату імені А.С. Макаренка та їхній науковий керівник. Усього в залі були присутніми 42 учасники заходу, було заслухано дев’ять доповідей на актуальні теми.

Надзвичайно показовими та повчальними для студентської аудиторії були доповіді початківців: науковців-студентів, членів студентських наукових гуртків кафедри хімії. Виступили студенти Авраменко Ю.С. і Сліченко Р.О. «Аналіз впливу техногенного навантаження на стан ґрунтів та ґрунтової води». Наукові керівники: Іваницька І.О., к.х.н., доцент; Сененко Н.Б., к.ф.-м.н. доцент. Ця робота виконувалася протягом трьох років, підготовлена й подана для захисту на конкурс студентських наукових робіт.

Пріоритетним напрямом наукової роботи студентів-гуртківців під керівництвом к.х.н., доцента Дрючка О.Г. є вивчення фундаментальних проблем, пов’язаних зі створенням нових РЗЕ-вмісних функціональних матеріалів різного призначення та сучасних досконалих низькозатратних технологій їх синтезу.

Студент Сирота В.Д. зробив доповідь «3Mg(NO3)2·2Ln(NO3)3·24H2O (Ln – La ÷ Sm) – парамагнітні холодоагенти для одержання наднизьких температур». У роботі розглянуто умови утворення, структури, теплотехнічні та парамагнітні властивості магнієвих координаційних нітратів лантанідів церієвої підгрупи, їх використання як холодоагентів для одержання наднизьких температур методом адіабатичного розмагнічування та термометрів, що працюють у цьому ж температурному діапазоні.

Темою своєї наукової роботи студенти Китайгора К.О. та Голубятніков Д.В. вибрали «Пошук способів формування перовскітоподібних оксидних багатофункціональних матеріалів рідкісноземельних і перехідних елементів». Це дослідження спрямоване на розв’язання фундаментальних завдань зі створення нових й удосконалення існуючих технологій одержання монофазних перовскітоподібних оксидів перехідних і рідкісноземельних елементів з відтворюваними властивостями методами «м’якої хімії» з використанням їх нітратних прекурсорів.

Студент Ханюков В.О. зробив повідомлення «Синтез, гідратація і фотокаталітична активність шаруватих перовскітоподібних оксидів рідкісноземельних і перехідних елементів». Робота присвячена фотокаталітичній активності зразків шаруватих перовскітоподібних оксидів рідкісноземельних і перехідних елементів у взаємозв’язку з їх складом, способом одержання, структурою, характером взаємодії з водою.

Робота з учнівською молоддю в Полтавському територіальному відділенні Малої академії наук

Викладачі кафедри плідно працюють з учнівською молоддю в Полтавському територіальному відділенні Малої академії наук. Серед членів журі конкурсів є кандидати фізико-математичних наук, доценти Сененко Н.Б. і Лобурець А.Т., кандидат хімічних наук, доцент Бунякіна Н.В.

При проведенні круглого столу в рамках ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки» оригінальною виявилися наукова робота і доповідь члена Малої академії наук, учениці дев’ятого класу Дуброви Є. «Plants-salicylates as the natural substitutes of acetylsalisilyc acid in the prevention of thrombosis». Дуброва Женя – переможниця Всеукраїнського науково-технічного конкурсу «Intel-Eкo Україна 2016», зайняла друге місце на Міжнародному конкурсі-форумі IFSES – International Forum for Science and Engineering Students в Мексиці. Автори Yevheniia Dubrova, Tetiana Novosolova, Small Academy of Sciences, Oksana Pudenko, scientific supervisor. (Полтавська обласна гімназія-інтернат імені А.С. Макаренка). Було досліджено кількісний уміст натрію саліцилату в рослинних екстрактах. Порівняльним аналізом впливу похідних сполук 2-гідроксибензойної кислоти на судинно-тромбоцитарний гемостаз виявлено, що рослинні саліцилати не мають фармакологічних властивостей, характерних для аспірину, і не можуть бути використані як його замінники в профілактиці тромбозів.

 

Адреса: Першотравневий проспект, 24, м. Полтава, 36011

Тел. (099) 163 10 15

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вступна кампанія 2018
МОН
Інституційний репозитарій
120 річниця з дня народження
Юрія Кондратюка
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017