Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Вітаю Вас на веб-сторінці кафедри державного управління і права !

 

Історія становлення кафедри державного управління і права розпочалась  у 2011 році, коли з ініціативи ректора Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка д.е.н., проф. В.О. Онищенка створено секцію державного управління при кафедрі фінансів та банківської справи, а також започатковано підготовку магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба». Як окремий структурний підрозділ кафедра державного управління і права функціонує з 2012 року. Колектив кафедри сформований з науково-педагогічних працівників в сферах державного управління та права, в т.ч. фахівців з практичним досвідом роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування. За цей час працівниками кафедри здобуто вагомі досягнення в науково–дослідній, навчальній, методичній роботі, у тому числі захищені 2 докторські та 3 кандидатські дисертації.

Кафедра державного управління і права є активними організатором та учасником всеукраїнських та міжнародних конференцій, «круглих столів», семінарів, тренінгів та інших заходів як в Україні, так і за кордоном.

Метою діяльності кафедри є забезпечення якісної фахової підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», надання ґрунтовних знань з правових дисциплін студентам Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, а також проведення наукових досліджень у галузях публічного управління і права.

Професіоналізм, креативність, ініціативність, відданість своїй справі – основоположні принципи роботи кафедри державного управління і права.

Досвід більш ніж 50 провідних держав світу вказує на те, що у більшості високо розвинутих країнах працівники державних органів влади та місцевого самоврядування обов’язково мають профільну освіту, у багатьох державах – зайняття певних посад без такої освіти взагалі не дозволяється.

Сучасні тенденції становлення та розвитку української держави обумовлюють потребу в підготовці висококваліфікованих працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. З ініціативи ректора Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка д.е.н., проф. В.О. Онищенка започатковано підготовку магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба».Першими кроками було створення секції при кафедрі фінансів  та банківської справи, формування  кадрового складу майбутньої кафедри державного управління і права з фахівців у сфері державного управління, розробка дисертаційних робіт з орієнтиром на проблематику державного управління. У 2011 році Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка було отримано ліцензію на навчання магістрів галузі знань 1501 «Державне управління» за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» 25 осіб денної та 25 осіб заочної форм навчання.

Для забезпечення якості навчання магістрів спеціальності «Державна служба» 3 вересня 2012 року створено кафедру державного управління і права. До складу кафедри ввійшли фахівці галузей державного управління та права, що забезпечує належне наукове та методичне супроводження спеціальності «Державна служба».

У 2012 році отримано сертифікат про акредитацію цієї спеціальності (від 9.04.2012 року НД-ІV №1753197). Враховуючи високу якість організації навчання за спеціальністю «Державна служба» , Полтавському національному технічному університету імені Юрія Кондратюка надано право на навчання магістрів спеціальності «Державна служба» за державним замовленням.

На сьогодні Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – єдиний вищий навчальний заклад у Полтавській області, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління».

Метою діяльності кафедри є забезпечення якісної фахової підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» та надання ґрунтовних знань з правових дисциплін студентам Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка всіх напрямів, а також проведення наукових досліджень у галузях знань «Державне управління» і «Право».

Задорожний Володимир Петрович – завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, Заслужений юрист України

Тема наукових досліджень: розвиток системи фінансового забезпечення державної соціально-економічної політики.

Автор більше 100 наукових, навчально-методичних та інших видань, серед яких 4 монографії, близько 40 фахових статей.

Тема докторської дисертації: «Розвиток системи фінансового забезпечення державної соціально-економічної політики»

Паутова Тетяна Олександрівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління і права

Тема наукових досліджень: система місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах, взаємодія органів публічного управління з громадянами.

Автор більше 80 наукових праць, серед яких 4 колективні монографії, близько 20 статей у фахових та зарубіжних виданнях, навчально-методичні  та інші праці.

Тема кандидатської дисертації: ««Забезпечення розвитку місцевого самоврядування шляхом проведення адміністративно-територіальної реформи»

Божко Володимир Миколайович – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і права

Тема наукових досліджень: трудове право й система оплати праці.

Автор більше 90 наукових праць, серед яких 3 індивідуальні монографії, близько 50 статей у фахових та закордонних виданнях та інші праці.

Тема докторської дисертації: «Система оплати праці»

Кульчій Інна Олексіївна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління і права

Тема наукових досліджень: реформування органів виконавчої влади в Україні та зарубіжних державах.

Автор більше 60 наукових праць, серед яких 3 колективні монографії, близько 20 фахових статей, навчально-методичні та інші видання.

Тема кандидатської дисертації: «Реформування органів виконавчої влади в Україні: теоретико-організаційний аспект».

Скрильник Олена Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і права

Тема наукових досліджень: міжнародно-правова регламентація боротьби з найманством.  

Автор більше 60 наукових праць, в т.ч. 15 фахових статей, навчально-методичні та інші видання.

Тема кандидатської дисертації: «Міжнародно-правова регламентація боротьби з найманством»

Пасічна Ірина Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри державного управління і  права

Тема наукових досліджень: правове регулювання податкових відносин в Україні.

Автор більше 50 наукових праць, в тому числі 14 статей у фахових виданнях, навчально-методичні та інші праці.

Тема кандидатської дисертації: «Податкові правовідносини в Україні: стан та перспективи розвитку»

Бойко Валентина Вячеславівна – старший викладач

Тема наукових досліджень: регулювання правовідносин, що виникають у процесі виконання бюджету.

Автор більше 30 наукових праць, серед яких 8 статей у фахових виданнях, навчально-методичні та інші  праці.

Трегубенко Галина Петрівна – старший викладач

Тема наукових досліджень: підвищення кваліфікації державних службовців в Україні.

Автор більше 20 наукових праць, серед яких 7 статей у фахових виданнях,  навчально-методичні та інші  праці

Неділько Аліна Іванівна – асистент

Тема наукових досліджень: розвиток системи публічного управління на місцевому рівні.

Автор більше 16 наукових праць, серед яких 3 статті у фахових видання та інші публікації.

Штепа Алла Анатоліївна – старший лаборант

 

Сучасні тенденції становлення та розвитку української держави обумовлюють потребу в підготовці висококваліфікованих фахівців для служби в органах державної влади та місцевого самоврядування. Відповідно, у 2011 році Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка було отримано ліцензію на навчання магістрів галузі знань 1501 «Державне управління» за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» 25 осіб денної та 25 осіб заочної форм навчання. У 2012 році отримано сертифікат про акредитацію цієї спеціальності (від 9.04.2012 року НД-ІV №1753197).

Згідно чинного Закону України «Про державну службу» підготовка, перепідготовка, спеціалізація та підвищення кваліфікації державних службовців проводиться у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування». Відповідно, починаючи з 2016 року спеціальність «Державна служба» узгоджена з чинним Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, трансформована в нову спеціальність – «Публічне управління та адміністрування».

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка в процесі підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»  співпрацює з Національним агентством України з питань державної служби, зокрема погоджуються навчальні плани та програми. Щороку університет отримує місця державного замовлення на підготовку за магістерською програмою державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Програма магістерської підготовки є поєднанням теоретичної та практичної підготовки, включає вивчення актуальних на сьогоднішній день спеціалізованих дисциплін, як в галузі державного управління, так і права, економіки, фінансів, соціології, психології, знання з яких забезпечать всебічний погляд та аналіз проблем, які виникають в практичній діяльності державних службовців, більш широкий спектр та ефективність рішень щодо їх подолання, в тому числі:

 1. Публічна політика
 2. Право в публічному управлінні
 3. Стратегічне управління
 4. Економіка та врядування
 5. Публічна служба
 6. Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні
 7. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека
 8. Психологія управління
 9. Організація місцевого самоврядування
 10. Антикризове управління
 11. Трудове право
 12. Регіональна соціально-економічна політика та інші.

 

Висока якість навчання фахівців зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» забезпечується висококваліфікованим науково-педагогічним колективом. До викладання також залучаються відомі фахівці в галузі державної служби та місцевого самоврядування, які мають великий досвід практичної роботи. Магістранти проходять практичну підготовку в органах державної влади та місцевого самоврядування.

На базі кафедри державного управління і права щороку проводяться спеціалізовані курси підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції.

Наукові інтереси працівників кафедри охоплюють:

 • фінансове забезпечення державної соціально-економічної політики, податкове право (д.держ.упр., Задорожний В.П.);
 • європейську інтеграцію України (д. держ. упр. Лахижа М.І.);
 • систему місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах; адміністративно-територіальний устрій України, механізми взаємодії влади і громадян (к. держ. упр. Паутова Т.О.);
 • трудове право й систему оплати праці (д.ю.н. Божко В.М.);
 • правові основи регулювання боротьби з найманством на міжнародному та національному рівнях (к.ю.н. Скрильник О.О.);
 • реформування органів виконавчої влади в Україні та зарубіжних державах (к держ. упр. Кульчій І.О.);
 • підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування (старший викладач Трегубенко Г.П.);
 • правове регулювання податкових правовідносин (доцент Пасічна І.О.);
 • регулювання правовідносин, що виникають у процесі виконання бюджету (старший викладач Бойко В.В.);
 •  систему публічного управління України та зарубіжних країн (асистент Неділько А.І.).

 

Кафедра державного управління і права впродовж 2016 року  виступала організатором  наукових заходів:

 • ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні»;
 • 68-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ (Секція правознавства);
 • Круглий стіл до Дня Конституції України;
 • Круглий стіл до Всеукраїнського тижня права на тему: «Права людини і громадянина: проблеми і перспективи» та інші.

 

Протягом 2012-2016 років викладачами кафедри державного управління і права видано більше 300 публікацій, серед яких: 9 монографій; 16 навчальних посібників; 95 публікацій у фахових виданнях; 22 публікації, що включені в НМБД, 23 публікації у зарубіжних виданнях.

Кафедра державного управління і права, діючи відповідно до Плану дій зі співробітництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка з університетами Польщі, Німеччини, Словаччини в освітній і науковій сферах здійснює заходи щодо можливості співпраці з кафедрою регіональної науки і управління економічного факультету Технічного університету у м. Кошице. В рамках реалізації угод із співробітництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка кафедра державного управління і права підтримує творчі зв’язки з науковцями зарубіжних університетів, зокрема Новим болгарським університетом (Болгарія, м. Софія), Сухумським державним університетом (Грузія, м. Тбілісі), Центрально-Європейським університетом (Словацька Республіка, м. Скаліца), Варшавським технологічним університетом «Варшавська політехніка».

Кафедрою державного управління і права впродовж 10 років проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади». В Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка проведення цієї конференції стало доброю традицією, яка була започаткована за ініціативи кафедри фінансів і банківської справи та продовжена кафедрою державного управління і права. Конференція збирає провідних науковців, практиків, аспірантів та здобувачів з різних країн у стінах Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Шановні абітурієнти, зверніть увагу!

 

З 2016 РОЦУ КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРАВА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ МАГІСТРІВ ЗА НОВОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

074 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

Згідно Закону України «Про державну службу» наявність диплома магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» надає право обіймати керівні посади категорії «А» та «Б» в органах державної влади України, працювати на адміністративних та керівних посадах комерційних підприємств.

 

Кафедра пропонує Вам

отримати якісну освіту, яка ґрунтується:

на професійній підготовці висококваліфікованих, відповідальних кадрів для органів державної влади та місцевого самоврядування,

спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику;

творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги;

сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

 

УМОВИ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

 

На навчання приймаються за конкурсом вступники, які мають освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Документи, що подають вступником особисто до приймальної комісії на денну та заочну форму навчання:

 

 1. чотири  кольорові  фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;
 2. копії диплома про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією вищого навчального закладу. 
 3. Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.

 

На навчання за державним замовленням згідно Постанови КМУ №789 від 29.07.2009 р. із змінами, внесеними постановою КМУ №674 від 27.09.2016 р., приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра/ спеціаліста/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент подання документів: за заочною формою - 45 років.

Особи, які відповідають вказаним вимогам, успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі.

 

Фінансування підготовки магістрів за спеціальністю

074 «Публічне управління і адміністрування» здійснюється:

– за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

– за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

 

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами комплексного фахового іспиту та співбесіди з питань, що стосується державного управління.

 

Термін навчання:

за денною формою: 18 місяців; за заочною формою: 30 місяців

 

Вища освіта за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» дозволить

Вам працювати

-  на посадах державної служби в органах державної влади, центральних і місцевих органах виконавчої влади;

-   на посадах в органах місцевого самоврядування;

-   на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;

-   на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності;

-   на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

 

Будемо раді надати відповіді на запитання щодо навчання та вступу до магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, які Ви надішлете на наш e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Телефони приймальної комісії:

(8-05322) 7-38-67, (0532) 56-16-04, (0532) 56-18-97

Довідки за телефоном - 066 – 570-9772

 

Переглянути презентацію кафедри

 


 

Кафедра державного управління і права пишається своїми випускниками, які успішно працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування, зокрема Полтавській ОДА, виконавчому комітеті Полтавської міської ради, Регіональному відділенні фонду Державного майна України по Полтавській області, Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, Головному управлінні статистики у Полтавській області, Полтавському обласному центрі зайнятості, виконавчих комітетах районних рад м. Полтави та області, інспекції ДАБК у Полтавській області, Управлінні Держпраці у Полтавській області, Держгеокадастрі в Полтавській області та інших.

 

 

Чекаємо на Вас!

 

Кафедра державного управління і права запрошує Вас отримати диплом за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

  

Умови вступу:

На навчання приймаються за конкурсом вступники, які мають освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

 

Документи, що подають вступником особисто до приймальної комісії на денну та заочну форму навчання:

 

 1.  чотири  кольорові  фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;
 2. копії диплома про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією вищого навчального закладу. 
 3. Паспорт пред’являється особисто.

 

Фінансування підготовки магістрів за спеціальністю
074 «Публічне управління і адміністрування» здійснюється:

–        за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

 

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами комплексного фахового іспиту та співбесіди з питань, що стосується державного управління.

 

Термін навчання:

за денною формою: 18 місяців; за заочною формою: 30 місяців

 

Вища освіта за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» дозволить Вам працювати

-  на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;

-  на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності;

- на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

 

Будемо раді надати відповіді на запитання щодо навчання та вступу до магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, які Ви надішлете на наш e-mail: d_upravlinnya@mail.ua

 

Телефони приймальної комісії:

(8-05322) 7-38-67, (0532) 56-16-04, (0532) 56-18-97

Довідки за телефоном - 066 – 570-9772

Кафедрою державного управління і права постійно проводяться науково-комунікативні заходи спрямовані, у тому числі, на досягнення правоосвітніх цілей, формування активної громадської позиції, залучення студентства до формування теоретичного підґрунтя розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні. Наші магістранти є активними учасниками освітніх, наукових, виховних заходів. 

Круглий стіл «Актуальні проблеми реалізації та удосконалення Конституції України»

 

З метою залучення молоді до наукових досліджень кафедрою державного управління і права створено студентсько-викладацький гурток «Правові ініціативи» (під керівництвом старшого викладача Трегубенко Г.П.). В межах роботи гуртка забезпечується моніторинг нормативно-правових актів, проводиться систематизація змін до законодавства та забезпечується постійне обговорення проблем та перспектив реформ в Україні. Студенти -учасники гуртка апробують результати своїх досліджень в ході проведення конференцій, «круглих столів», форумів, тренінгів.

Виступи студентів під час засідання наукового гуртка кафедри державного управління і права на тему: «Адаптація нормативно-правових актів до законодавства Європейського Союзу»

 

Круглий стіл присвячений захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні

 

Екскурсія на тему: «Органи державної влади та місцевого самоврядування м. Полтави»

 

Виховний захід приурочений Міжнародному дню студента

 

 

 

 

Студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» проходять практичну підготовку в органах державної влади та місцевого самоврядування м. Полтави та Полтавської області

 

Адреса: м. Полтава, проспект Першотравневий 24; корпус А, аудиторія 214 А/2

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web-сторінка:www.pntu.edu.ua

Перелік спеціальностей та сертифікатів
на вступ до університету
у 2017 році
Анкета соціологічного опитування
"Студент і бібліотека"
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Навчально-науковий центр
доуніверситетської
підготовки полтнту
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017