Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

За період свого існування кафедра зазнала кілька змін. Заснована вона у липні 1971 року шляхом поділу існуючої кафедри організації, економіки та технології на дві кафедри: організації і економіки та технології будівельного виробництва.

Першим завідуючим кафедрою  був призначений доцент Драченко Б.Ф., який працював на цій посаді з 1971 по 1976 рік.

У 1976 році на посаду завідуючого кафедрою призначено к.т.н., доцента Єрісову Л.Г., яка очолювала кафедру до 1988 року. Згодом вона працювала на кафедрі професором (учене звання їй присвоєно  в 1983 році).

У 1988 році кафедра була об’єднана з кафедрою будівельних машин і одержала назву кафедри будівельних машин та технології будівельного виробництва. Її очолив ректор інституту к.т.н., доцент Онищенко О.Г. Наказом ректора № 41 від 13.08. 1988 р. вона була розділена на дві кафедри: будівельні машини та технологія будівельного виробництва та охорони праці.

У період із 1988 р. по 1989 р. виконуючим обов’язки завідуючого кафедрою технології будівельного виробництва та охорони праці працював к.т.н., доцент Русін В.І.

Із 1989 р. по 1991 рр. кафедру очолює д.т.н., професор Михайлов О.М., спеціаліст у галузі охорони навколишнього середовища. З 1991 року завідувачем кафедри було призначено к.т.н., доцента Русіна В.І., який отримав у 1992 році вчене звання професора, і обіймав цю посаду до 26 листопада 2007 року. З 2007 по 2012 рік обов’язки зав. кафедри виконувала ветеран університету, к.т.н., професора Єрісову Л.Г. З 2012 по 2015 рік зав. кафедрою призначено к.т.н., доцента Щербініна Л.Г. З 1 вересня 2015 року по липень 2016 року зав. кафедрою призначено к.т.н.,професора Єрісову Л.Г. З липня 2016 року обов’язки зав. кафедри виконує к.т.н., доцент  Щербінін Л.Г.

За період з 2012 року склад кафедри поповнився молодими викладачами – кандидатами наук: Куч Т.П., Харченко М.О., Зима О.Є., Ломіга І.О., Клеценко Л.В.; докторами наук, професорами: Нижник О.В., Воскобійник О.П. Сьогодні кафедра у своєму складі налічує 13 осіб. Із них 2 професор, 11 кандидатів наук, 6 доцентів.

Щербінін Леонід Георгійович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент, в.о. завідувача кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Викладає курси «Організація будівництва», «Організація проектування та будівництва», «Організація та технологія виробництва при реконструкції будівель і споруд», «Технологія зведення і реконструкції будівель і споруд», «Організація будівництва об’єктів і споруд». Автор навчального посібника з грифом МОН України, 9 навчальних посібників, методичних і наукових праць в галузі організації будівництва, реконструкції будівель, споруд і складних інженерних об’єктів. Має 8 авторських свідоцтв та патентів на промислові зразки, диплом 2 ступеня ВДНГ України на конструкцію безрулонної покрівлі. Має восьмирічний досвід роботи на будівництві, обіймав різні керівні посади. Відмінник освіти України. Працює в університеті з 1977 року, з 2005 по 2010 роки – декан будівельного факультету.

Сфера наукових інтересів: удосконалення технології та організації будівництва в нових економічних умовах господарювання України; розроблення та впровадження нових конструктивних рішень будівель і споруд та технології їх зведення.

Нижник Олександр Васильович

доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», професор кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2008 року. Викладає курси «Технологія будівництва», «Технологія зведення об’єктів та складних інженерних споруд», «Технологія зведення будівель і споруд».

Керує аспірантурою і магістратурою. Має 16 патентів на винаходи, понад 90 наукових публікацій, у тому числі 5 монографій.

Воскобійник Олена Павлівна

доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший науковий співробітник, професор кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2014 року. Викладає курси «Технологія зведення будівель і споруд» та «Технологія будівельного виробництва», здійснює керівництво аспірантами та магістрантами.

Має багаторічний досвід виконання робіт з обстеження та проектування підсилення конструкцій, що знаходяться в експлуатації, виконання госпдоговірних робіт, а також викладання циклу дисциплін за напрямом підготовки «Будівництво», є автором методичних рекомендацій та навчального посібника. Активно бере участь у науковому житі університету, роботі всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій та симпозіумів, має понад 80 наукових праць, в тому числі 2 монографії та 5 патентів України на корисну модель. В 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Сфера наукових інтересів: розроблення комплексних методів оцінювання надійності та керування технічними ризиками під час проектування, зведення та експлуатації будівельних конструкцій, будівель та споруд; розроблення та впровадження нових типів ефективних будівельних конструкцій та технології їх зведення.

Редкін Олександр Васильович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент, доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2002 року. Викладає курси «Технологія та організація будівництва», «Організація виробництва», «Планування та організація будівництва», «Організація будівництва», «Управління проектами», «Технологія зведення складних об’єктів та споруд». Автор 30 підручників і навчальних посібників, у тому числі 6 із них – із грифом МОН України. Має понад 125 методичних і наукових розробок у сфері застосування сучасних технологій і передових форм організації промислового та будівельного виробництва, управління будівельними, інноваційними та екологічними проектами

Сфера наукових інтересів: організація та управління інноваційним розвитком високотехнологічного виробництва та будівництва, управління сучасними інвестиційними проектами та програмами розвитку складних систем.

Дикань Сергій Антонович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби», доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 1986 року. Викладає курси «Безпека людини» та «Безпека в галузі та в надзвичайних ситуаціях». Автор понад 110 наукових і науково-методичних публікацій, у тому числі 6 винаходів, 7 навчальних посібників, два з яких – із грифом МОН України.

Сфера наукових інтересів: методологічні проблеми безпеки і управління ризиком, інноваційні педагогічні технології у викладанні дисциплін про безпеку людини.

Дяченко Євгеній Володимирович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент, доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2006 року. Викладає дисципліни: «Організація і планування  дорожнього будівництва», «Технологія зведення будівель і споруд», «Організація будівництва». Автор близько 40 статей та тез, 3 навчальних посібників, 4 методичних вказівок.

Керує дипломним проектуванням.

Сфера наукових інтересів: розроблення і впровадження нових методів реконструкції житлових будівель.

Дрижирук Юрій Васильович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2010 року. Викладає курси «Технологія будівельного виробництва», «Зведення і монтаж будівель і споруд». Керує дипломним проектуванням, магістратурою. Автор 25 наукових праць, має 4 патенти України на корисну модель, 4 методичні розробки.

Сфера наукових інтересів: розроблення та дослідження нових видів снігозахисних конструкцій та технології їх зведення, імовірнісне нормування снігового навантаження на будівельні конструкції.

Маюрова Тетяна Петрівна

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший викладач кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2013 року. Викладає курси «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Основи охорони праці».

Автор понад 10 наукових праць, 5 патентів України на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: дослідження нових видів сталезалізобетонних конструкцій, розроблення технології їх виготовлення і монтажу.

Харченко Марина Олександрівна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший викладач кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2013 року. Викладає курси «Безпека людини», «Основи охорони праці».

Автор 1 навчального посібника, 15 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження та розроблення сучасних організаційно-технологічних методів реконструкції будівель і споруд в складних геотехнічних умовах, створення комфортних умов праці.

 

Пархоменко Інна Олегівна

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший викладач кафедри організації і технології будівництва та охорони праці.

Працює на кафедрі з 2015 року. Викладає курси «Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях», «Безпека людини». Автор понад 15 наукових праць, має 1 патент України на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: дослідження впливу технології будівництва на надійність сталезалізобетонних конструкцій.

 

Зима Олександр Євгенійович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2013 року. Викладає курси «Безпека людини», «Основи охорони праці». Автор понад 40 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: надійність сталевих конструкцій магістрального трубопроводу, розроблення технології їх виготовлення і монтажу.

Пахомов Роман Іванович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент, доцент кафедри організації й технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2011 року. Викладає курси «Основи охорони праці», «Безпека в галузі та в надзвичайних ситуаціях».

Автор «понад 50 наукових і науково-методичних публікацій, у тому числі 1 винаход, 5 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів: розроблення і впровадження концептуальних основ викладання науки про безпеку людини у поза виробничому й виробничому середовищах і в умовах надзвичайних ситуацій.

Клеценко Людмила Василівна

кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», старший викладач кафедри організації і технології будівництва та охорони праці.

 

Працює на кафедрі з 2015 року. Викладає курси «Безпека людини», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Безпека в галузі та НС», «Організація і управління в екологічній діяльності». Автор 62 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: методичні аспекти формування професійної суб’єктності майбутніх фахівців у багатогалузевому університеті в процесі вивчення дисциплін про безпеку людини.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців

Кафедра є випускаючою з підготовки бакалаврів, спеціалістів (інженерів) та магістрів за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». Крім цього вона бере участь у випуску всіх фахівців – по будівельному, сантехнічному та факультеті нафти і газу та економічних факультетах

Кафедра є випускаючою за наступними спеціальностями:

«Промислове і цивільне будівництво».

Студенти спеціальності набувають навиків проектування, спорудження, експлуатації будівель та споруд, обстеженння, оцінювання технічного стану, розробки заходів щодо їх ремонту та реконструкції. Студенти навчаються використовувати нормативну літературу, визначати технічний стан будівель, споруд і будівельних конструкцій, виконувати розрахунки нових конструкцій та таких, що підсилюються, виконувати креслення у відповідності до діючих нормативних вимог.

Фахівці можуть виконувати роботу інженера-проектувальника в проектних організаціях, майстра, виконроба безпосередньо на будівництві, а також виступати у якості замовника.

Бакалавр (кваліфікація: бакалавр будівництва) – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув загальнотехнічну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані знання та уміння щодо свого напряму (базова вища освіта) і який здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.

Термін навчання – 4 роки.

Основні місця роботи: Бакалавр перш за все підготовлений до подальшого отримання повної вищої освіти у галузі будівництва. Він може займати посади низового інженерно-технічного персоналу і працювати під керівництвом  інженера-будівельника, а за наявності виробничого досвіду самостійно на підприємствах і будівельних організаціях різної форми власності на посаді майстра або виконроба.

Спеціаліст (кваліфікація: інженер-будівельник) – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад у певній галузі народного господарства.

Термін навчання – 1 рік після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Основні місця роботи: спеціаліст, на відміну від бакалавра, має повну фахову підготовку для самостійної роботи за вибраною спеціальністю і може працювати в якості замовника будівництва, проектувальника та будівельника в організаціях різних форм власності.

Магістр (кваліфікація: магістр зі спеціальності інженер-будівельник) – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства. Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Термін навчання – 1 рік після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Основні місця роботи: магістр має підготовку, зорієнтовану в основному на науково-дослідницьку та викладацьку роботу, але також може виконувати всі функції спеціаліста. Магістр має перевагу в конкурсах на заміщення посад наукових співробітників і викладачів.

Практична реалізація наукових і методичних розробок викладачів кафедри організації і технології будівництва та охорони праці також забезпечується за рахунок використання різноманітних госпрозрахункових робіт для підприємств і організацій Полтавського регіону, яких за останній рік було виконано на загальну суму 133 тис. грн., а також на основі діяльності ліцензованої науково-дослідницької лабораторії охорони праці та навколишнього середовища.

Напрями науково-дослідницьких робіт:

  1. Проведення атестації робочих місць (свідоцтво № 0522 від 31.05.2011 року, дійсне до 27.01.2014 року).
  2. Проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (свідоцтво № 022-11 від 28.02.2011 року, дійсне до 27.01.2014 року).
  3. Розроблення документації щодо викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (в стадії одержання ліцензії).

Інструментальне вимірювання показників інфрачервоного випромінюванню.

Лабораторія виконує науково-дослідницьку та госпрозрахункову роботи з питань охорони праці та навколишнього середовища для підприємств будівельної, нафтогазовидобувної, харчової, транспортної, медичної та освітньої галузей (керівники тем Ульянець М.О., Пісковий С.С., Куц В.А.).

 

З метою підняття конкурентоспроможності і якості будівництва на кафедрі здійснюється розроблення та впровадження нових видів конструкцій і конструктивних рішень будівель і споруд, а також технології їх зведення на сонові використання просторових сталезалізобетонних конструкцій. В основу цих розробок покладено задачу удосконалення існуючих аналогічних конструкцій за рахунок використання сучасних матеріалів – високоміцних сталей та армоцементу й ряду особливих конструктивних вирішень. Саме тому було розроблено технологію виготовлення та монтажу таких конструкцій, сформовані основні принципи організації будівельного майданчика та розроблення проектів організації та виконання робіт.

Просторові сталезалізобетонні конструкції на які розроблена технологія зведення

Безрулонні покриття сільськогосподарських та допоміжних промислових будівель 

Безрулонна покрівля з комплексних тришарових залізобетонних плит опалюваних допоміжних виробничих будівель:

1 – рядова плита; 2 – карнизна плита; 3 – гребеневий нащільник; 4 – рядовий нащільник; 5 – ущільнювач; 6 – утеплювач; 7 – реборда; 8 – балка; 9 – куточок; 10 – смуга з оцинкованої сталі; 11 – стінова панель 

Безрулонні покриття із комплекс керамзитобетонних плит з вентильованими прошарками.

Конструкція нагороджена Дипломом другого ступеню на ВДНГ України

Ландар Олексій Михайлович

У 1963 році закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут. Пройшов шлях від рядового інженера до генерального директора ТзДВ «Полтавтрансбуд».

 

Заслужений будівельник України, кандидат технічних наук. Нагороджений орденами: «За заслуги» ІІІ, ІІ та І ступеня,
«Знак пошани», «Трудового Червоного прапора», Святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня, «Христа Спасителя», численними медалями. Почесний залізничник, почесний транспортний будівельник, академік академії будівництва України. Має подяки Президента України, Кабінету Міністрів України. Обирався депутатом Полтавської міської ради.

 

Школяр Сергій Петрович

У 1986 році закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут по спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»  – інженер-будівельник.

З 1988 по 2001 рік Сергій Школяр працював інженером, асистентом, аспірантом, науковим співробітником, доцентом Полтавського інженерно-будівельного інституту.

Кандидат технічних наук за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі і споруди». Професор Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая. Член-кореспондент Академії будівництва України. Патентний повірений України. Відмінник освіти України. Має три вищі освіти.

З 2001 р. працює директором Полтавського державного центру науково-технічної і економічної інформації.

 

Маляренко Валерiй Iванович 

Закінчив Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут; факультет: iнженерно-будiвельний. З 1998 – 2000 рр. виконроб, з 2000 року по 2004 рiк – головний iнженер Вiдкритого акцiонерного товариства "Полтавтрансбуд".  Стаж керівної роботи 14 років. Член правлiння переобраний рiшенням Загальних зборiв вiд у 2004року.

Кафедра організації й технології будівництва та охорони праці (ауд. 302 А).

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

УВАГА !
змінено реквізити
на оплату в ПолтНТУ
Перелік спеціальностей та сертифікатів
на вступ до університету
у 2017 році
Опитування щодо створення у ПолтНТУ
центру розвитку для дітей?
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Навчально-науковий центр
доуніверситетської
підготовки полтнту
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
горизонт
2020
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017