Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

За період свого існування кафедра зазнала кілька змін. Заснована вона у липні 1971 року шляхом поділу існуючої кафедри організації, економіки та технології на дві кафедри: організації і економіки та технології будівельного виробництва.

Першим завідуючим кафедрою  був призначений доцент Драченко Б.Ф., який працював на цій посаді з 1971 по 1976 рік.

У 1976 році на посаду завідуючого кафедрою призначено к.т.н., доцента Єрісову Л.Г., яка очолювала кафедру до 1988 року. Згодом вона працювала на кафедрі професором (учене звання їй присвоєно  в 1983 році).

У 1988 році кафедра була об’єднана з кафедрою будівельних машин і одержала назву кафедри будівельних машин та технології будівельного виробництва. Її очолив ректор інституту к.т.н., доцент Онищенко О.Г. Наказом ректора № 41 від 13.08. 1988 р. вона була розділена на дві кафедри: будівельні машини та технологія будівельного виробництва та охорони праці.

У період із 1988 р. по 1989 р. виконуючим обов’язки завідуючого кафедрою технології будівельного виробництва та охорони праці працював к.т.н., доцент Русін В.І.

Із 1989 р. по 1991 рр. кафедру очолює д.т.н., професор Михайлов О.М., спеціаліст у галузі охорони навколишнього середовища. З 1991 року завідувачем кафедри було призначено к.т.н., доцента Русіна В.І., який отримав у 1992 році вчене звання професора, і обіймав цю посаду до 26 листопада 2007 року. З 2007 по 2012 рік обов’язки зав. кафедри виконувала ветеран університету, к.т.н., професора Єрісову Л.Г. З 2012 по 2015 рік зав. кафедрою призначено к.т.н., доцента Щербініна Л.Г. З 1 вересня 2015 року по липень 2016 року зав. кафедрою призначено к.т.н.,професора Єрісову Л.Г. З липня 2016 року обов’язки зав. кафедри виконує к.т.н., доцент  Щербінін Л.Г.

За період з 2012 року склад кафедри поповнився молодими викладачами – кандидатами наук: Куч Т.П., Харченко М.О., Зима О.Є., Ломіга І.О., Клеценко Л.В.; докторами наук, професорами: Нижник О.В., Воскобійник О.П. Сьогодні кафедра у своєму складі налічує 13 осіб. Із них 2 професор, 11 кандидатів наук, 6 доцентів.

Щербінін Леонід Георгійович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент, в.о. завідувача кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Викладає курси «Організація будівництва», «Організація проектування та будівництва», «Організація та технологія виробництва при реконструкції будівель і споруд», «Технологія зведення і реконструкції будівель і споруд», «Організація будівництва об’єктів і споруд». Автор навчального посібника з грифом МОН України, 9 навчальних посібників, методичних і наукових праць в галузі організації будівництва, реконструкції будівель, споруд і складних інженерних об’єктів. Має 8 авторських свідоцтв та патентів на промислові зразки, диплом 2 ступеня ВДНГ України на конструкцію безрулонної покрівлі. Має восьмирічний досвід роботи на будівництві, обіймав різні керівні посади. Відмінник освіти України. Працює в університеті з 1977 року, з 2005 по 2010 роки – декан будівельного факультету.

Сфера наукових інтересів: удосконалення технології та організації будівництва в нових економічних умовах господарювання України; розроблення та впровадження нових конструктивних рішень будівель і споруд та технології їх зведення.

Нижник Олександр Васильович

доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», професор кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2008 року. Викладає курси «Технологія будівництва», «Технологія зведення об’єктів та складних інженерних споруд», «Технологія зведення будівель і споруд».

Керує аспірантурою і магістратурою. Має 16 патентів на винаходи, понад 90 наукових публікацій, у тому числі 5 монографій.

Воскобійник Олена Павлівна

доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший науковий співробітник, професор кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2014 року. Викладає курси «Технологія зведення будівель і споруд» та «Технологія будівельного виробництва», здійснює керівництво аспірантами та магістрантами.

Має багаторічний досвід виконання робіт з обстеження та проектування підсилення конструкцій, що знаходяться в експлуатації, виконання госпдоговірних робіт, а також викладання циклу дисциплін за напрямом підготовки «Будівництво», є автором методичних рекомендацій та навчального посібника. Активно бере участь у науковому житі університету, роботі всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій та симпозіумів, має понад 80 наукових праць, в тому числі 2 монографії та 5 патентів України на корисну модель. В 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Сфера наукових інтересів: розроблення комплексних методів оцінювання надійності та керування технічними ризиками під час проектування, зведення та експлуатації будівельних конструкцій, будівель та споруд; розроблення та впровадження нових типів ефективних будівельних конструкцій та технології їх зведення.

Редкін Олександр Васильович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент, доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2002 року. Викладає курси «Технологія та організація будівництва», «Організація виробництва», «Планування та організація будівництва», «Організація будівництва», «Управління проектами», «Технологія зведення складних об’єктів та споруд». Автор 30 підручників і навчальних посібників, у тому числі 6 із них – із грифом МОН України. Має понад 125 методичних і наукових розробок у сфері застосування сучасних технологій і передових форм організації промислового та будівельного виробництва, управління будівельними, інноваційними та екологічними проектами

Сфера наукових інтересів: організація та управління інноваційним розвитком високотехнологічного виробництва та будівництва, управління сучасними інвестиційними проектами та програмами розвитку складних систем.

Дикань Сергій Антонович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби», доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 1986 року. Викладає курси «Безпека людини» та «Безпека в галузі та в надзвичайних ситуаціях». Автор понад 110 наукових і науково-методичних публікацій, у тому числі 6 винаходів, 7 навчальних посібників, два з яких – із грифом МОН України.

Сфера наукових інтересів: методологічні проблеми безпеки і управління ризиком, інноваційні педагогічні технології у викладанні дисциплін про безпеку людини.

Дяченко Євгеній Володимирович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент, доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2006 року. Викладає дисципліни: «Організація і планування  дорожнього будівництва», «Технологія зведення будівель і споруд», «Організація будівництва». Автор близько 40 статей та тез, 3 навчальних посібників, 4 методичних вказівок.

Керує дипломним проектуванням.

Сфера наукових інтересів: розроблення і впровадження нових методів реконструкції житлових будівель.

Дрижирук Юрій Васильович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2010 року. Викладає курси «Технологія будівельного виробництва», «Зведення і монтаж будівель і споруд». Керує дипломним проектуванням, магістратурою. Автор 25 наукових праць, має 4 патенти України на корисну модель, 4 методичні розробки.

Сфера наукових інтересів: розроблення та дослідження нових видів снігозахисних конструкцій та технології їх зведення, імовірнісне нормування снігового навантаження на будівельні конструкції.

Маюрова Тетяна Петрівна

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший викладач кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2013 року. Викладає курси «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Основи охорони праці».

Автор понад 10 наукових праць, 5 патентів України на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: дослідження нових видів сталезалізобетонних конструкцій, розроблення технології їх виготовлення і монтажу.

Харченко Марина Олександрівна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший викладач кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2013 року. Викладає курси «Безпека людини», «Основи охорони праці».

Автор 1 навчального посібника, 15 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження та розроблення сучасних організаційно-технологічних методів реконструкції будівель і споруд в складних геотехнічних умовах, створення комфортних умов праці.

 

Пархоменко Інна Олегівна

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший викладач кафедри організації і технології будівництва та охорони праці.

Працює на кафедрі з 2015 року. Викладає курси «Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях», «Безпека людини». Автор понад 15 наукових праць, має 1 патент України на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: дослідження впливу технології будівництва на надійність сталезалізобетонних конструкцій.

 

Зима Олександр Євгенійович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2013 року. Викладає курси «Безпека людини», «Основи охорони праці». Автор понад 40 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: надійність сталевих конструкцій магістрального трубопроводу, розроблення технології їх виготовлення і монтажу.

Пахомов Роман Іванович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент, доцент кафедри організації й технології будівництва та охорони праці

 

Працює на кафедрі з 2011 року. Викладає курси «Основи охорони праці», «Безпека в галузі та в надзвичайних ситуаціях».

Автор «понад 50 наукових і науково-методичних публікацій, у тому числі 1 винаход, 5 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів: розроблення і впровадження концептуальних основ викладання науки про безпеку людини у поза виробничому й виробничому середовищах і в умовах надзвичайних ситуацій.

Клеценко Людмила Василівна

кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», старший викладач кафедри організації і технології будівництва та охорони праці.

 

Працює на кафедрі з 2015 року. Викладає курси «Безпека людини», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Безпека в галузі та НС», «Організація і управління в екологічній діяльності». Автор 62 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: методичні аспекти формування професійної суб’єктності майбутніх фахівців у багатогалузевому університеті в процесі вивчення дисциплін про безпеку людини.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців

Кафедра є випускаючою з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Крім цього вона бере участь у випуску інших фахівців – будівельного, гуманітарного, електромеханічного факультетів, факультету нафти і газу та природокористування та навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту.

Кафедра є випускаючою за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»


Студенти спеціальності набувають навиків проектування, спорудження, експлуатації будівель та споруд, обстеженння, оцінювання технічного стану, розробки заходів щодо їх ремонту та реконструкції. Студенти навчаються використовувати нормативну літературу, визначати технічний стан будівель, споруд і будівельних конструкцій, виконувати розрахунки нових конструкцій та таких, що підсилюються, виконувати креслення у відповідності до діючих нормативних вимог. Фахівці можуть виконувати роботу інженера-проектувальника в проектних організаціях, майстра, виконроба безпосередньо на будівництві, а також виступати у якості замовника.

Бакалавр (кваліфікація: бакалавр будівництва) – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув загальнотехнічну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані знання та уміння щодо свого напряму (базова вища освіта) і який здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.

Термін навчання – 4 роки.

Основні місця роботи: Бакалавр перш за все підготовлений до подальшого отримання повної вищої освіти у галузі будівництва. Він може займати посади низового інженерно-технічного персоналу і працювати під керівництвом  інженера-будівельника, а за наявності виробничого досвіду самостійно на підприємствах і будівельних організаціях різної форми власності на посаді майстра або виконроба.

Магістр (кваліфікація: магістр зі спеціальності інженер-будівельник) – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства. Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Термін навчання – 1,5 року після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Основні місця роботи: магістр має підготовку, зорієнтовану в основному на науково-дослідницьку та викладацьку роботу, але також може виконувати всі функції спеціаліста. Магістр має перевагу в конкурсах на заміщення посад наукових співробітників і викладачів.

Практична реалізація наукових і методичних розробок викладачів кафедри організації і технології будівництва та охорони праці також забезпечується за рахунок використання різноманітних госпрозрахункових робіт для підприємств і організацій Полтавського регіону, а також на основі діяльності ліцензованої науково-дослідницької лабораторії охорони праці та навколишнього середовища.

 

Напрями науково-дослідницьких робіт:

  1. Проведення атестації робочих місць (свідоцтво №0840 від 24.09.2014 року видане МОЗ України , дійсне до 11.02.2017 року).
  2. Проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (свідоцтво №0840 від 24.09.2014 року видане МОЗ України , дійсне до 11.02.2017 року).
  3. Розроблення документації щодо викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (свідоцтво №0840 від 24.09.2014 року видане МОЗ України , дійсне до 11.02.2017 року).

Інструментальне вимірювання показників інфрачервоного випромінюванню

Лабораторія виконує науково-дослідницьку та госпрозрахункову роботи з питань охорони праці та навколишнього середовища для підприємств будівельної, нафтогазовидобувної, харчової, транспортної, медичної та освітньої галузей.

1. Проектування генеральних планів. Навчальний посібник / Л.Г. Щербінін, Є.В. Дяченко, Ю.В. Дрижирук. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 140 с.

2. Організація будівництва (основний курс у 3-х частинах). Частина 1. Основні аспекти організації та управління капітальним будівництвом і будівельним виробництвом в нових економічних умовах господарювання: навч. посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 149 с.

3. Організація будівництва (основний курс у 3-х частинах). Частина 2. Основні процедури та інструменти організації будівництва та будівельного виробництва: навч. посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 266 с.

4. Організація будівництва (основний курс у 3-х частинах). Частина 3. Організація та управління основним періодом будівництва : навч. посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 173 с.

5. Цивільний захист: Університетський курс: навч. посібник / В.А. Смирнов, С.А. Дикань. – К.:Кафедра, 2013. – 300 с..

6. Збірник практичних ситуацій і тестів із курсу "Організація будівництва": навч. посібник (у співавторстві, частка автора – 53%). – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 86 с.

7. Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях: Підручник для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.А. Дикань, О.Є. Зима. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015 – 275 с.

8. Організація і управління безпекою в будівництві : навч. Посібник / Редкін О.В., Пахомов Р.І., Щербінін Л.Г., Клеценко Л.В., Толкачов Д.М. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 241 с.

9. Управління проектами. Теорія і практика професійного управління бізнес-проектами та програмами розвитку. Частина 1. Загальна характеристика проектного та мультипроектного менеджменту: підручник. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 280 с.

10. Безпека життєдіяльності: Університетський курс: навч. посібник / В.А. Смирнов, С.А. Дикань. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. – 352 с.

11. Організація будівництва. Сучасні форми і механізми організації та управління будівництвом об'єктів нафтогазового комплексу: навч. посібник (у 2-х частинах) / О.В. Редкін, Л.Г. Щербінін, Д.М.Толкачов, О.В. Нижник, В.Ф. Пенц. – Полтава; ПолтНТУ, 2013. – 437 с. в т.ч.:a. Частина 1. Сутність нових форм проектування, організації та управління будівельними проектами і програмами розвитку підприємств нафтогазового комплексу. – 241 с.; b. Частина. – 196 с. 2. Організаційно-технологічне планування та забезпечення реалізації будівельних інвестиційних проектів і програм розвитку підприємств

12. Безпека життєдіяльності: навч. посібник / В.А. Смирнов , С.А. Дикань. – К: Кафедра, 2012. – 304 с.

13. Курсове та дипломне проектування з організації будівництва: навч. посібник / О.В. Редкін, Л.Г. Щербінін, Є.В. Дяченко, Д.М. Толкачов. –Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 200 с.

14. Проектне управління інноваційним розвитком високотехнологічного виробництва в Україні: нав. посібник ( у 2-х частинах) / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, Д.М. Толкачов. –Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 512 с.

15. Аварія на АЕС: осмислення, розслідування , прогнозування наслідків: навч. посібник / В.А. Смирнов, Р.І. Пахомов, О.В. Сердюк. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 116 с.

16. Безпека невиробничої діяльності: навч. посібник / В.А. Смирнов, С.А. Дикань, Р.І. Пахомов.– К. : Освіта України, 2011. – 304 с.

17. Організація будівництва. Теорія і практика організації, планування та управління будівельним виробництвом: навч. посібник / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, Л.Г. Щербінін, І.О. Іваницька, Д.М. Толкачов.– Харків: Компанія «СМІТ», 2009. – 304 с.

18. Перша долікарська допомога при несчасних випадках: навч. посібник / В.А. Смирнов, Р.І, Пахомов, Є.В. Дяченко.– Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 97 с.

19. Безпека життєдіяльності (Опорний конспект із тестовими завданнями для студентів усіх спеціальностей) / В.А. Смирнов, С.А. Дикань.– Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 304 с.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (НДЛОП та НС) КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ Й ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА І ОХОРОНИ ПРАЦІ

Лабораторія заснована в 1969 році професором Срібницьким М.І., працівники лабораторії займались питаннями охорони праці на підприємствах області. Подальший розвиток лабораторії пов'язаний з іменами Ульянця І.П., Русіна В.І. і Єрісової Л.Г. які розширили сферу діяльності, перетворивши лабораторію в провідну установу з досліджень стану охорони праці на підприємствах, підпорядкованих Міністерству сільського будівництва УРСР. Професор Русін В.І. був фундатором упровадження системи управління охороною праці на підприємствах України. В подальшому лабораторія розвивалася в напрямку охорони навколишнього середовища і розроблення проектів ГДВ (гранично допустимих викидів), а саме:

1. Проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 442 від 30.09.1992року.

2. Дослідження шкідливих і небезпечних виробничих факторів на робочих місцях підприємств різних галузей.

3. Розробкаорганізаційно-технічних пропозицій з поліпшення стану охорони праці на підприємствах.

4. Проведен ня дослідженьзметою інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

5. Інструментальні заміри по інфрачервоному випромінюванню для атестації робочих місць електрогазозварників і електрозварників ручного зварювання.

Наразі НДЛОП та НС виконує вище вказані роботи на підприємствах будівельної, нафтогазовидобувної, харчової, транспортної, медичної та освітньої галузей. (виконавці: Ульянець М.О., Пісковий С.С., Побуховська Ю.О.).

Серед основних замовників НДЛОП та НС є такі організації:

- ПАТ «Полтавакондитер»;

- ТДВ «Полтавтрансбуд»;

- ПАТ «Вентилятзавод «Горизонт»;

- ТОВ «Полтавахіммаш»;

- ТОВ «Полтавський завод кварцевого скла»;

- ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

- ПП «Лубнимаш»;

- ПАТ «ТД ЦУМ»;

- Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради;

- Кременчуцьке міжрайонне управління водного господарства;

- ТДВ «Укроліяпродукт»;

- Представництво «Тодіні конструкціоні Дженералі С.П.А.»;

- ПАТ «Полтавський машинобудівний завод»;

- Філія «Полтавський райавтодор» дочірнього підприємства «Полтавтодор «ВАТ Державна акціонерна

компанія Автомобільні дороги України»;

- ТОВ «Агрофірма Дніпроагролан»;

- ТОВ «Ланнівська МТС»;

- ПАТ «Виробничо-торгівельна фірма «МТН-Полтава».

Навчально-виховний процес на кафедрі спрямований на:

- здобуття глибоких теоретичних знань;

- отримання необхідних практичних вмінь та навичок;

- закріплення знань на виробництві;

- формування інтелектуально і морально розвинутої особистості.

Викладачі кафедри забезпечують викладання більше 30-ти дисциплін щодо підготовки бакалаврів та магістрів на усіх факультетах з більшості спеціальностей, за якими ведеться підготовка студентів в університеті, за такими циклами:

- Технологія будівельного виробництва;

- Організація будівництва;

- Організація будівництва та основи охорони праці;

- Технологія та організація зведення будівель і споруд;

- Організація виробництва;

- Управління проектами;

- Основи охорони праці;

- Безпека людини.

 

Викладання на кафедрі здійснюється у таких формах:

- лекції, практичні заняття, лабораторні роботи;

- самостійна робота студенів з наданням консультацій викладачами;

- виробнича практика на підприємствах;

- переддипломна практика;

- дипломне проектування.

З метою активізації навчального процесу на кафедрі впроваджена в повному обсязі модульно-рейтингова система оцінки знань студентів.

 

Виховна робота здійснюється викладачами кафедри на протязі навчального року безперервно під час проведення усіх видів занять, консультацій, у гуртожитку, на практиці, при здійсненні громадських заходів та екскурсій на бувівельні майданчики.

Безрулонні покриття допоміжних промислових будівель

Актуальність проблеми: В сучасному будівництві промислових і сільськогосподарських виробничих будівель великої ваги набуває збільшення виробництва праці і якості виконання робіт.

Стан технології влаштування покрівель в сільськогосподарському та промисловому будівництві не задовольняє вимогам його індустріалізації.

Конструкції покриття, які застосовуються в будівництві багатоопераційні, потребують великих затрат на влаштування пароізоляції, укладання утеплювача і влаштування покрівлі і будівельних умовах.

Багаторічний досвід застосування безрулонних  дахів в цивільному будівництві в нашій країні та за кордоном дозволяє розширити можливості застосування індустріальних покрівель, враховуючи промислове будівництво

Позитивні відгуки науково-дослідницьких, проектних і будівельних організацій свідчить о прийнятності індустріальних безрулонних дахів, як економічно і технічно доцільних в масовому промисловому і сільськогосподарському будівництві, необхідності їх вивчення і подальшого вдосконалення.

Наукова новизна. Наукова новизна розроблених конструкцій безрулонних  дахів підтверджена авторськими свідоцтвами, свідоцтвами на промислові зразки (а. с. №1705520, а. с. №1564299,с. на промислові зразки №35860, №35862, №35863, №35864), а так же патентом Україні № 293 на промисловий зразок.

 

Висновок. Розроблена конструкція безрулонного даху з комплексних трьошарових керамзітобетонних плит призначена для опалювальних допоміжних виробничих будівель, а також для  транспортно-складських будівель для ремонту і зберігання сільськогосподарської техніки з сухим і нормальним режимом експлуатаціі.

Конструкція безрулонних дахів індустріальна, відрізняється малими витратами на її монтаж. Влаштування дахів зводиться до монтажу елементів, що мають повну заводську готовність, повністю виключаються протікання за допомогою  сполучень реборд плит і нащільників).

Комплексні трьошарові керамзитобетонні плити безрулонних дахів виконуються з повною заводською готовністю, що виключає залежність влаштування дахів від погодних умов і розкриває можливість приведення влаштування покрівель на будівельному майданчику до единої технологічної дії - монтажу готових конструкцій.

Враховуючи основний недолік залізобетонних покриттів - велику масу, а також з метою розширення можливості застосування безрулонних дахів у сільськогосподарському будівництві розроблено полегшене покриття з використанням профілірованих настилів. В якості несучих конструкцій прийняті двоскатні залізобетонні балки.

Як показує досвід закордонного будівництва, застосування легких металевих конструкцій (ЛМК) значно підвищує техніко-економічні показники будівель, знижує матеріалоемкість і трудомісткість будівництва, прискорює терміни монтажу. Враховуючи це, в якості несучих конструкцій під полегшені конструкції розроблено каркас з легких металічних конструкцій, що складається з поперечних рам. Колони - суцільного перетину, ригель -запроектований у вигляді балки з перфорованною стінкою з прокатного двотавра.

Розроблена конструкція безрулонної покрівлі з полегшених плит з застосуванням профільованих настилів має повну заводску готовність, індустріальна, улаштування її на будівельному майданчику зводиться до монтажу готових елементів.

Конструкції повнозбірних безрулонних дахів допоміжних виробничих сільськогосподарських будівель, володіючи високими теплотехнічними і експлуатаційними якостями, у свою чергу, відповідають головному напрямку в будівництві - економії теплоти і енергії.

Виконавці ДКР вважають, що технічне рішення полегшених безрулонних дахів є перспективним і вимагає подальших  розробок і досліджень.

Кафедра організації й технології будівництва та охорони праці (ауд. 302 А).

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Списки зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
Списки зарахованих на навчання за кошти державного бюджету
ПолтНТУ на vstup.info 2017
120 річниця з дня народження
Юрія Кондратюка
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Навчально-науковий центр
доуніверситетської
підготовки полтнту
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017