Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

У 1995 році в  університеті вперше здійснено набір на спеціальність 7.020506 “Декоративно-ужиткове мистецтво”, спеціалізація “Художня кераміка”.

Наказом про структурні зміни в університеті за № 86 від 16 липня 1998 року секція “декоративно-ужиткового мистецтва” реорганізована в окрему кафедру образотворчого мистецтва.

Високий художньо-педагогічний рівень викладачів також підтверджується їх участю у якості членів журі різного роду мистецьких заходів, що мають місце у державі, в т.ч. вище вказаних.

Кожного року зростає число студентів, які беруть участь у роботі щорічної наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету.     

Сучасні тенденції розвитку суспільства, ринкова економіка, кон’юнктурний попит обумовлюють потребу в магістрах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, працевлаштування яких забезпечується наявністю вільних ніш (школи мистецтв, керамічні підприємства, творчі об’єднання, освітянська, управлінська діяльність у Полтавській області та суміжних регіонах, де фахівці мають змогу працювати відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад).

Кафедра постійно нарощує свій науково-педагогічний та творчий потенціал, працює над поповненням матеріально-технічної бази.

У 1993 – 1995 роках деканатом архітектурного факультету  Полтавського технічного університету (нині Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка) був проведений ґрунтовний аналіз та досліджені потреби в архітекторах і художниках декоративно-вжиткового мистецтва на Полтавщині й навколишніх регіонах. На той час, лише Львівська академія мистецтв готувала фахівців вищої кваліфікації з художньої кераміки, тому було зроблено висновок про доцільність відкриття художньої спеціальності. Деканатом архітектурного факультету була розроблена концепція архітектурно-художньої освіти з тісною інтеграцією всіх навчальних закладів області.

Було створено навчально-виробничий комплекс на базі Полтавського Державного технічного університету імені Юрія Кондратюка за двома напрямками “Архітектура” й “Образотворче мистецтво”, до якого увійшли: Полтавський Державний технічний університет імені Юрія Кондратюка; Миргородський керамічний технікум; Полтавський національний ліцей №1; Полтавська дитяча художня школа; Полтавський міжшкільний навчально-виробничий комбінат; Полтавська школа мистецтв; СПТУ №28 (с.м.т. Решетилівка); завод “Художній керамік” (с.м.т. Опішне); комітет по інвестиціях, будівництву і архітектурі Полтавського облвиконкому; Головне управління архітектури і містобудування м. Полтави; Полтавський державний проектний інститут “Міськбудпроект”; Лубенська дитяча художня школа; Полтавська школа-гімназія №31; колегіум мистецтв (с.м.т. Опішне Полтавської обл.).

Після погодження з трьома провідними художніми закладами: Києва, Харкова та Львова, Ректорат і Вчена Рада університету затвердила постанову про відкриття мистецького напрямку освіти в університеті. У травні 1995 року університет отримав ліцензію на набір студентів у кількості 25 чоловік за фахом “декоративно-ужиткове мистецтво” (Рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 20 квітня 1995р. протокол № 17, та наказ Міністерства Освіти України від 11 травня 1995р. № 126) лист № 2-2/1 - 266 від 26.05.1995р. за підписом нач. Головного управління акредитації В.П.Бабака, та лист № 2-2/1-304 від 13.06.1995р. за підписом заступника начальника Головного управління акредитації М.О.Присенка.

Як результат, у 1995 році в університеті вперше було здійснено набір на спеціальність 7.020 506 “Декоративно-ужиткове мистецтво”, спеціалізація “Художня кераміка”. Кафедра дизайну архітектурного середовища і образотворчого мистецтва почала підготовку спеціалістів за двома напрямками: архітектурний дизайн та образотворче мистецтво.  

Своє народження кафедра відзначила проведенням культурно-мистецького свята. Так, разом з товариством “Просвіта”, при допомозі і сприянню установ і організацій міста і області у вересні-жовтні 1998 року проведено творчий мистецький пленер, присвячений 130-річчю організації товариства “Просвіта” у м. Полтава. Наші студенти і викладачі мали змогу протягом місяця спілкуватись, працювати і обмінюватись творчим досвідом з відомими майстрами кераміки, скульптури, графіки і живопису, викладачами і студентами провідних художніх вузів України. Результатом цієї творчої акції у 1998 році стала виставка творів її учасників, на якій з словами привітання і подяки виступили керівники області, міста та ректор університету О.Г.Онищенко.

Викладачі кафедри С.О.Журавльов, О.О.Перець та студенти Ю.Войтович, В.Денисенко, Є.Гібалов, О.Шолуха були учасниками Всеукраїнських симпозіумів-практикумів монументальної та садово-паркової кераміки, що проходили на базі Національного музею-заповідника українського гончарства в смт. Опішня, в період з 1997 до 2001 рр. У 2005 році студенти І.Гуржій, О.Шолуха, Ю.Мирко, Н.Корф в якості практикантів були учасниками Всеукраїнського симпозіуму художньої кераміки «Україна Соборна» у м. Слов’янську Донецької області, де їх роботи були відмічені організаційним комітетом як одні з кращих і увійшли до каталогу симпозіуму. У 2008 та 2010 рр. учасником цього ж симпозіуму була студентка В.Нікітюк, яка представила в рамках роботи симпозіуму свою персональну виставку. У 2003, 2004, 2008 та 2009 рр. студенти кафедри були учасниками Міжнародного огляду конкурсу «Дизайн-освіта». Слід зазначити, що у 2003р. робота І.Шрамко «Оберіг Всесвіту» стала переможцем у номінації «Впровадження новітніх технологій», а робота Г.Коваленко «Кавовий сервіз «Архаїчний» – переможець у номінації «Збереження національних традицій», у 2009 р. робота О.Кашперського та О.Вуйцик отримала диплом ІІІ ступеню у номінації «Промисловий дизайн» та заохочувальний диплом у номінації «Мультимедійний дизайн» за дипломну роботу ОКР «бакалавр». У 2009 р. студент 3 курсу О.Рябко зайняв ІІ місце у студентській олімпіаді з дизайну V-го Міжнародного форуму „Дизайн – освіта 2009”.

Викладачі кафедри разом зі студентами беруть активну участь у художньому оформленні університету. А саме, ст. викладач Голуб В.П. та ст. викладач Коршунов Д.О. створили скульптурний бюст Юрія Кондратюка, а доц. Тарасенко О.К. написав його живописний та графічний портрет для музею університету, а також створив 5 живописних портретів колишніх ректорів нашого навчального закладу; ст. викладач Журавльов С.О. виконав ряд творчих керамічних робіт із символікою університету для вручення почесним гостям нашого вузу. На рівні університету руками студентів 1-3 курсів оновлені вітражі 2 поверху центрального корпусу, створено графічну серію портретів провідних вчених, надається допомога в оформленні кафедр та інших підрозділів.

Згідно рішення ДАК від 22 червня 2004 р. та наказу Міністерства освіти і науки України від 01.07.04р. № 558 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти ІV рівня (сертифікат про акредитацію серії РД - ІV № 170737).

Перехід на двоступеневу підготовку фахівців – бакалаврів і спеціалістів –  відбувся після проходження акредитації у 2003 році, у 2008 році після проходження ліцензування отримано ліцензію на підготовку фахівців ОКР «магістр».

Всі дисципліни фундаментального та фахового циклів, що викладаються кафедрою мають робочі програми. Слід відмітити, що кожна робоча програма є авторською розробкою. 

Кафедрою викладається 15 лекційних курсів, серед яких більшість спеціальних курсів з фахових дисциплін. Це такі курси як «Технологія матеріалів», «Історія зарубіжного мистецтва», «Історія українського мистецтва», «Історія спеціальності», «Тенденції розвитку сучасного мистецтва»,  «Композиція», «Станкова композиція», «Пластична анатомія», «Конструювання», «Основи наукових досліджень», «Основи синтезу мистецтв» та інші. Крім цього викладачі повністю забезпечують проведення практичних занять з дисциплін «Робота в матеріалі», «Скульптура», «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Анатомічний рисунок», «Кольорознавство», «Шрифти» з 1 по 6 курс.

Ведеться керівництво 3 навчальними практиками (вивчення форм природи, пленерна, збір матеріалів до композиційних робіт) та 3 видами виробничих практик (технологічна, проектно-конструкторська та переддипломна).

На кафедрі працюють науково-методичні та практичні семінари, щорічні наукові конференції присвячені вивченню життя та доробку видатних художників, фахівців в галузі художньої кераміки, впровадженню кращих надбань світового мистецтва. За останній рік членами кафедри опубліковано більше 40 статей у наукових збірниках та наукових виданнях, підготовлено 16 доповідей до наукових конференцій, в т.ч. 10 за участю студентів. За роки існування кафедрою підготовлено та випущено друком понад 40 методичних вказівок.

Студенти кафедри беруть активну участь у науковому та творчому житті, приймаючи участь у наукових конференціях, що проходять як в університеті, так і поза його межами, художньо-мистецьких заходах різних рівнів. Кафедра бере активну участь в організації та проведенні щорічного Міжнародного молодіжного гончарського симпозіуму в Опішному (Полтавська обл.). Щорічно студенти кафедри є активним учасниками, дипломантами і переможцями цього мистецького заходу.

Вже усталеною традицією є проведення майстер-класів, зокрема запрошуються заслужені майстри народної творчості, лауреати державних премій в галузі декоративно-прикладного мистецтва (В.О.Омеляненко, М.Г.Пошивайло та інші).

Викладачі кафедри є постійними учасниками обласних, загальнодержавних і міжнародних виставок, симпозіумів та наукових конференцій, частина з них мають почесні звання, що присвоєні за значний культурний і творчий внесок у мистецьке життя області і держави.

Співробітники і студенти університету, мають змогу знайомитись з творчими роботами майбутніх художників-керамістів на чисельних університетських виставках. З метою створення постійно діючої експозиції творчих робіт була створена університетська виставкова зала.

Кращі курсові та дипломні роботи студентів кафедри прикрашають інтер’єри приміщень рідного навчального закладу, складають окрему експозицію однієї із  виставкових залів Галереї мистецтв м. Полтава, а також є частинами інтер’єрів міських громадських будівель (ПД «Листопад») та наповнюють міське середовище творами садово-паркової пластики (зокрема, територію університету та студентського містечка ПолтНТУ).

Студенти кафедри ведуть активну творчу та виставкову роботу, щороку приймають активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських й регіональних фестивалях, симпозіумах та виставках, де неодноразово отримували високі нагороди, у тому числі й Гран-прі. Випускники і студенти кафедри складають ядро Молодіжного об’єднання Полтавської організації національної спілки художників України.

Викладачі кафедри ведуть активну громадську роботу, зокрема вони є членами журі різного роду мистецьких фестивалів та конкурсів.

На базі кафедри також проводяться семінари по підвищенню кваліфікації викладачів початкових мистецьких навчальних закладів області.

Зіненко Тетяна Миколаївна

Історик мистецтва, мистецтвознавець, експерт

Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, Доцент кафедри образотворчого мистецтва.

Кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки художників України, член Українського керамічного товариства (УКТ).

Автор більше 70 наукових праць з проблем сучасного мистецтва.

 Куратор мистецьких виставок, симпозіумів.

Учасник 37 симпозіумів художньої кераміки в Україні і в світі (Латвія, Туреччина, Білорусь, Молдова, Росія та інші).

Напрям наукових досліджень «Симпозіуми художньої кераміки як явище сучасної культури»

Викладає дисципліни: «Мистецтвознавство та художня критика», «Сучасні пластичні мистецтва», «Історія художньої кераміки», «Історія українського мистецтва», «Історія зарубіжного мистецтва».

Волик Павло Іванович

 

Художник, доцент кафедри образотворчого мистецтва, Народний художник України, член Національної спілки художників України, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, лауреат премії імені Миколи Ярошенка.

 

Викладає дисципліни: Живопис.

Безуглов Володимир Васильович

 

Художник, доцент кафедри образотворчого мистецтва, член Національної спілки художників України

 

Викладає дисципліни: технологія живопису, малюнок, копіювання, шрифти.

 

Болюх Микола Федорович

Художник, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва.

Член Національної спілки художників України.

 

Викладає дисципліни: Станкова композиція, малюнок, живопис.

Голуб Валерій Петрович

 

Скульптор, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва.

Автор багатьох скульптур та пам'ятних знаків, учасник творчих конкурсів і художніх виставок.

 

Викладає дисципліни: Скульптура, рисунок, анатомічний малюнок

Грибан Микола Федорович

 

Художник, доцент кафедри образотворчого мистецтва, Заслужений працівник культури України, член Національної спілки художників України.

 

Викладає дисципліни: робота в матеріалі, малюнок

Григорьєв Сергій Сергійович

Художник, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва.

Член Національної спілки художників України.

 

Викладає дисципліни: Малюнок, живопис, станкова композиція.

Журавльов Сергій Олександрович

Старший викладач кафедри ОМ, член Національної спілки художників України.

 

Викладає дисципліни: Робота в матеріалі, рисунок.

 

Левадний Олександр Миколайович

Художник, професор кафедри образотворчого мистецтва, Народний художник України, член Національної спілки художників України.

 

Викладає дисципліни: Основи композиції, композиція, інформатика, робота в матеріалі, комп’ютерна графіка, комп’ютерне моделювання.

Перець Олег Олександрович

Художник, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва, член Національної спілки художників України.

 

Працює в різних галузях образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Автор близько 30 наукових статей з проблем історії та теорії мистецтва та монографії.

Провадить системне наукове дослідження художньої організації предметно-просторового середовища на ґрунті національних традицій, відтворення та розвитку регіональних мистецьких шкіл, методики викладання композиції для фахівців образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Чопенко Ніна Семенівна

Технолог, доцент кафедри образотворчого мистецтва.

Кандидат технічних наук.

 

Напрям наукових зацікавлень: №Технологія художніх великолобараторних керамічних виробів з використанням глин Опішнянського родовища».

Викладає дисципліни: Робота в матеріалі, технологія та конструювання художньої кераміки

Галузь  «Мистецтво»

Напрям підготовки, спеціальність

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр, магістр

Робота по методичному забезпеченню на кафедрі ведеться на належному рівні. За останні три роки викладачами кафедри видано 22 методичні вказівки з дисциплін фахового циклу навчального плану. Вся тематика курсових робіт відображена у методичних вказівках, видано методичні вказівки до виконання дипломної роботи.

На кафедрі образотворчого мистецтва регулярно проводяться засідання методичного семінару, на яких розглядається робота викладачів по методичному забезпеченню лабораторних та практичних робіт, курсового та дипломного проектування, самостійної роботи студентів, розробки і застосування прикладних комп’ютерних програм. Дисципліни напрямів підготовки та спеціальностей повністю забезпечені необхідною навчально-методичною документацією та літературою.

На кафедрі силами викладачів видаються навчальні посібники та конспекти лекцій, надруковані в університетській типографії, а також методичні вказівки до лабораторних, практичних та курсових робіт. Викладачами розроблені методичні рекомендації до виконання дипломних робіт, тематика яких щорічно оновлюється.

За останні роки силами викладачів і студентів кафедри поповнений та оновлений фонд гіпсових зліпків та моделей, які застосовуються при викладанні рисунку, живопису та скульптури.

Крім цього, кафедра постійно надає методичну допомогу початковим спеціалізованим мистецьким закладам області. На базі кафедри щорічно спільно з обласним методичним кабінетом проводяться методичні семінари для викладачів художніх шкіл та закладів.

Діяльність кафедри спрямована як на збереження і примноження, так і на розвиток національних мистецьких традицій та на формування Полтавської художньої школи.

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія української культури

Філософія (філософія, релігієзнавство)

Психологія

Політологія

Правознавство

Іноземна мова

Фізвиховання

Основи екології

Історія зарубіжного мистецтва

Історія фаху

Керамологія

Історія українського мистецтва

Перспектива

Пластична анатомія

Анатомічний рисунок

Рисунок

Живопис

Скульптура

Основи композиції

Композиція

Станкова композиція

Робота в матеріалі

Художня кераміка

Технологія та конструювання художньої кераміки

Технологія живопису

Кольорознавство

Копіювання

Основи архітектури

Шрифти

Інформатика та основи комп’ютерного моделювання

Комп’ютерна графіка

Охорона праці

Естетика

Методика викладання дисциплін художнього циклу

До навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” (термін навчання – 2 роки) включено дисципліни:

 

Рисунок

Живопис

Скульптура

Композиція

Станкова композиція

Робота в матеріалі

Тенденції розвитку сучасного мистецтва

Цивільна оборона

Основи маркетингу та менеджменту

Основи синтезу мистецтв

Комп’ютерне моделювання

Сучасні питання філософії (естетика сучасного мистецтва)

Методика наукових досліджень

Мистецтвознавство та художня критика

Ділова іноземна мова (науковий переклад)

Вища освіта і Болонський процес

Педагогіка і психологія вищої школи

Методичне забезпечення підготовки фахівців складається з підручників, навчальних посібників, методичних вказівок та наочного матеріалу. Спеціальність повністю забезпечена методичними матеріалами. Створені навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладаються кафедрою.

На кафедрі до кожного навчального року розробляється план забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою. Процес виконання запланованих видань розглядається на засіданнях методичних семінарів кафедри образотворчого мистецтва, які проводяться згідно із затвердженим на навчальний рік планом.

Виставка заслуженого художника України, доцента кафедри образотворчого мистецтва П.І. Волика у Національному музеї Тараса Шевченка

 

З 18 по 30 листопада 2015 року у Національному музеї Тараса Шевченка (м. Київ) відбулася персональна виставка живописних творів заслуженого художника України, доцента кафедри образотворчого мистецтва П.І. Волика "Україна моя любов". На виставці було представлено 84 твори малярства: краєвиди, натюрморти, портрети. 

  http://museumshevchenko.org.ua/post.php?id=836


 

 Міжнародний симпозіум художньої кераміки

«Максабал – дров’яний випал – 2015»

З 11 до 22 жовтня 2015 року в столиці Туреччини – Анкарівідбувся Міжнародний симпозіум художньої кераміки «Максабал – дров’яний випал – 2015». Цей науково-практичний проект об’єднав п’ять науковців та двадцять художників з різних країн світу: Південної Кореї, Китаю, Ізраїлю, Франції, Філліпін, України, Туреччини. Майданчиком проведення симпозіуму стала матеріально-технічна база кафедри кераміки відомого і одного з найбільших у світі університетів – Хаджеттепе-університету, студенти якого працюючи поряд з художниками високого світового рівня, суттєво збагачували свій теоретичний і практичний досвід.

У якості почесного гостя та доповідача у симпозіумі взяла участь доцент кафедри образотворчого мистецтва ПНТУ імені Юрія Кондратюка, кандидат мистецтвознавства Тетяна Зіненко. Вона виступила перед учасниками симпозіуму з лекцією «Українська контемпорарна кераміка», а також презентувала творчість окремих українських художників, серед яких відомі митці Полтавщини: Андрій Собянін, Аліна Литвиненко, Зіна Близнюк.

Важливо те, що а ідея організації симпозіуму в Хаджеттепе-університеті сприяє не тільки перенесенню зацікавлення даними заходами вузького кола художників-керамістів у середовище публічного обговорення, а й допомагає утвердженню у свідомості сучасного вітчизняного соціуму ставлення до художньої кераміки як до рівного серед рівних видів мистецтва, подоланню штучного бар’єра «декоративної» та «ужиткової» меншовартості.

Одним із результатів симпозіуму стала також постановка багатьох питань, важливих для сучасного мистецького простору. Серед них: проблема діалогу культур у світі; питання національної сутності і відображення її у творчості художників різних країн; проблематика історичного, технологічного, мистецтвознавчого аспектів функціонування тематичних симпозіумів подібних «Максабал» у різних країнах світу.

І, безумовно,участь українських науковців і художників сприяє інтеграції української культури у світове мистецьке середовище.


Міжнародний симпозіум художньої кераміки «Ceramic Laboratory» в місті Даугавпілс (Латвія)

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат мистецтвознавства Тетяна Зіненко та випускник кафедри художник Андрій Собянін взяли участь у роботі міжнародного симпозіуму художньої кераміки «Ceramic Laboratory» в місті Даугавпілс (Латвія). Учасниками симпозіуму, що відбувався на території Центру сучасного мистецтва імені Марка Ротко у Даугавпілській фортеці, окрім українців, стали  художники з Латвії, Іспанії, Туреччини, Ізраїлю, Єгипту, Румунії та Польщі. В рамках симпозіуму здійснювалися різноманітні презентації, лекції, випробовувалася різноманітні техніки створення творчих робіт, експериментальні технології випалу керамічних творів. Тетяна Зіненко виступила з лекцією про симпозіуми художньої кераміки та їх роль у сучасній культурі.

Кульмінацією симпозіуму стала презентація палаючої керамічної скульптури «Ворота» полтавця Андрія Собяніна. «Перші ескізи нової скульптури були створені більше року тому, – говорить автор, – Вже тоді було щось подібне до внутрішнього передчуття війни. Мене зацікавили експерименти з поєднання кераміки та металу у великих формах… У Даугавпілсі у нас були матеріали і ідея. Це скульптура про війну, але без політики та ідеологій. Для мене війна – жива сутність, яка, мов вихор може виникнути у будь-якому місці. Я вже довго відчуває присутність цієї сутності у моєму житті і хотів втілити її в глині. Твір – це металевий каркас багатоповерхівки,  проломлена діра в якому перетворила його у Ворота, а у вікнах розгортаються маленькі історії…».

Випал скульптури також був експериментальним і таким, що не має аналогів у світовій практиці: уявити як поведе себе скульптура майже двох з половиною метрова, зроблена з металу і кераміки, випалена і відкрита відразу після випалу перед публікою на високих температурах не міг ніхто. Але сміливий експеримент завершився успішно і «п’яті ворота» Даугавпілської фортеці, розміщені поблизу входу в Ротко-центр на ідеальному європейському газоні наповнюють простір новим філософським змістом, змушуючи пам’ятати про одвічні цінності та  плинність і мінливість буття.


 

Творча робота та виставкова діяльність кафедри образотворчого мистецтва зорієнтована календарним планом проведення виставок Національної спілки художників України. Прикладні наукові роботи викладачі виконують у рамках другої половини робочого дня за затвердженою тематикою НДР кафедри.

Викладачі кафедри є постійними учасниками обласних, загальнодержавних і міжнародних виставок та наукових конференцій.  За значний культурний і творчий внесок у мистецьке життя області й держави викладачам кафедри присвоєно почесні звання:

 • доцент Ханко В.М. – заслужений працівник культури України, лауреат обласної премії імені Панаса Мирного;
 • професор Левадний О.М. – заслужений художник України;
 • доцент Волик П.І. – заслужений художник України, лауреат премії імені Івана Огієнка;
 • доцент Грибан М.Ф. – заслужений працівник культури України.

Крім того, доцент Тарасенко О.К., професор Левадний О.М., доцент Безуглов В.В., доцент Грибан М.Ф., старший викладач Журавльов С.О., старший викладач Перець О.О., старший викладач Болюх М.Ф., старший викладач Григорьєв С.С., старший викладач  Гуржій І.А., старший викладач  Панченко М.В., асистент Коф-Іванюк Н.А. – члени Національної спілки художників України; доцент Ханко В.М. – член Міжнародної асоціації критиків мистецтва в Парижі.

Виходячи з напряму діяльності кафедри, фундаментальні дослідження не проводяться. Прикладні наукові роботи викладачі виконують у рамках другої половини робочого дня за затвердженою тематикою НДР кафедри. Результатом такої роботи є виступи на наукових конференціях та публікації у наукових виданнях, участь у творчих конкурсах і виставках.

Викладачі кафедри Коршунов Д.О. та Голуб В.П. ґрунтовно вивчають проблему впливу та формування предметно-просторового середовища в умовах міста й природного ландшафту з урахування їх історичних особливостей. Результатом цих досліджень є участь у різноманітних конкурсах на виготовлення та встановлення пам’ятників.

Наукові та творчі дослідження, що проводяться викладачами кафедри, спрямовані на вивчення особливостей генезису та розвитку традиційних форм декоративного мистецтва й архітектури Полтавського регіону з метою розроблення та запровадження у виробництво зразків керамічних ужиткових речей, елементів, які складають художнє наповнення сучасного предметно-просторового середовища Полтавщини.

Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть дослідження за такими напрямками:

 1. Проблеми колористичного наповнення середовища. Керівник –доцент Тарасенко О.К.
 2. Проблема шрифту в засобах візуальних комунікацій. Керівник – доцент Безуглов В.В.
 3. Проблеми вивчення мистецького життя в Україні ХХ–ХХІ ст. Керівник –  доцент Ханко В.М.
 4. Історія і традиції народного гончарства Полтавщини. Керівник –  доцент Ханко В.М.
 5. Проблеми синтезу в сучасному українському мистецтві. Керівник – старший викладач Перець О.О.
 6. Роль традицій у розвитку сучасного мистецтва гобелену. Керівник –професор Левадний О.М.

Продовжується активна наукова робота у напрямку підготовки науково-педагогічних кадрів. На даний період працівниками кафедри готуються до захисту 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (ст. викл. Перець О.О., ст.викл. Гуржій І.А.). Тематика дисертаційних робіт відповідає основним напрямам наукових досліджень і спрямована на вирішення теоретичних та практичних проблем образотворчого, декоративно-прикладного, монументального мистецтва, історії та теорії мистецтва, синтезу мистецтв.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науковому та творчому житті, приймаючи участь у наукових конференціях, що проходять як і університеті, так і поза його межами, та художньо-мистецьких заходах різних рівнів.

¤

І Всеукраїнський конкурс з Живопису імені Адальберта Ерделі

21-23 жовтня  в м. Ужгород проводився І Всеукраїнський конкурс з Живопису імені Адальберта Ерделі. Конкурсзапочатковував Закарпатський художній інститут на честь 70-річчя утворення першого мистецького закладу краю. У конкурсі брали участь 26 представників з 11 вищих навчальних закладів України.

http://www.day.kiev.ua/uk/news/231015-v-uzhgorodi-debyutuvav-vseukrayinskiy-konkurs-zhivopisu-imeni-adalberta-erdeli

Метою конкурсу була: - підтримка талановитої студентської молоді, сприяння їх самореалізації та творчому розвитку, - підвищення якості підготовки фахівців, - системного вдосконалення навчального процесу, - активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, - обміну досвідом між викладачами щодо традиційних та новітніх методик навчання образотворчому мистецтву.

Основними завданнями конкурсу були: - виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, - сприяння реалізації творчих здібностей, - стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, - визначення якості підготовки студентів з однієї з загально-фахових навчальних дисциплін – живопису.

Завдання для учасників: виконання пейзажу з елементами архітектури.

Від ПолтНТУ брали участь студенти: Зевако Марина (гр.301-АО) і Підгайний Іван (гр.401-АО).

Студенти отримали дипломи  I і II ступенів 

Студентів супроводжувала асистент кафедри образотворчого мистецтва Метель Т.В.


VІІІ Міжнародний форум «Дизайн-освіта 2015»

 

12-16 жовтня 2015 року у Харківській державній академії дизайну і мистецтв відбувся VІІІ Міжнародний форум «Дизайн-освіта 2015».

Міжнародний форум у Харкові є помітним освітньо-мистецьким явищем Східної Європи. Періодичне проведення заходу прославленою українською академією стало визначною подією мистецького життя держави, яку очікують архітектурно-мистецькі заклади освіти різних рівнів, щоб взяти участь у конкурсах, науковій конференції, різноманітних творчих, науково-практичних заходах та акціях, які тривають протягом кількох днів та слугують важливим джерелом новітніх методичних, теоретичних та художньо-проектних розробок.

До цьогорічної програми форуму увійшли:

 • VІІІ огляд-конкурс дипломних робіт і курсових проектів дизайнерських   шкіл;
 • конкурс дизайн-проектів у номінаціях;
 • міжнародний конкурс зі стріт-арту;
  • міжнародна науково-методична конференція «Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах Євроінтеграції».
  • VІІІ конкурс з академічного рисунка провідних художніх академій України;
  • всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Сучасне мистецтво: практика та наукові пошуки»;
  • презентація наукових та методичних видань ХДАДМ, та учасників форуму;
  • майстер-класи провідних дизайнерів;
  • круглі столи.

 

Метою міжнародної акції 2015 року стали:

 • підвищення рівня підготовки фахівців і обговорення методик викладання професійно-орієнтовних дисциплін у вищих дизайнерських школах України і зарубіжжя;
 • сприяння творчим зв’язкам і дружнім стосункам дизайнерських навчальних закладів, взаємне спілкування дизайнерських шкіл;
 • підвищення якості викладання професійно-орієнтовних дисциплін відповідно до державних стандартів вищої освіти;
 • популяризація ролі фундаментальних художніх дисциплін у студентському середовищі.

 

Від Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у роботі форуму взяв участь старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Перець О.О., який представив роботи студентів архітектурного факультету на VІІІ огляді-конкурсі дипломних робіт і курсових проектів дизайнерських шкіл, взяв участь у роботі всеукраїнської наукової конференції з доповіддю «Мистецькі симпозіуми як засіб становлення полтавської школи художньої кераміки» та виконав обов’язки референта конкурсу дизайн-проектів у номінаціях: «промисловий дизайн» та «дизайн архітектурного середовища».

Кафедра образотворчого мистецтва показала роботи випускниць:

Соловйова Аліна Олександрівна

  «Всесвіт» об’ємно-просторова композиція у екстер’єрі

   Дипломний проект бакалавра

Номінація «Дизайн архітектурного середовища»

Керівник дипломної практичної роботи:

старший викладач Журавльов С. О.

Керівник цифрового проектного рішення:

заслужений художник України, професор Левадний О. М.

Літвіненко Аліна Ігорівна

«Відлига» об’ємно-просторова композиція в садово-парковій зоні Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Дипломний проект магістра

Номінація «Дизайн архітектурного середовища»

Керівник наукової дипломної, практичної роботи:

старший викладач Перець О. О.

Керівник цифрового проектного рішення:

заслужений художник України, професор Левадний О. М.

Близнюк Зінаїда Степанівна

«Стовпи Землі» об’ємно-просторова композиція в садово-парковій зоні Полтавського національного технічного Університету імені Юрія Кондратюка

Дипломний проект магістра

Номінація «Дизайн архітектурного середовища»

Керівник наукової дипломної, практичної роботи:

старший викладач Перець О. О.

Керівник цифрового проектного рішення:

заслужений художник України, професор Левадний О. М.

Учасниці від полтавської кафедри стали дипломантками, при цьому Літвіненко А. І. отримала – Диплом ІІІ ступеня а Близнюк З. С. – Диплом заохочувальний за «реальне впровадження проекту» – Особливості  формування експозиції музеїв вищих навчальних закладів, Номінація «Інтер’єр».

Підводячи підсумки конкурсів Форуму та нагороджуючи переможців, ректор ХДАДМ, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України Даниленко Вiктор Якович привітав всіх учасників та полтавців зокрема з мистецькими досягненнями та запросив до наступних творчих зустрічей, змагань та плідного спілкування.


 

Суттєву допомогу студентам в оволодінні навчальними дисциплінами надає науково-методична комісія кафедри, робота якої ведеться постійно й спрямована також на освітньо-навчальні потреби магістрантів. На кафедрі працюють науково-методичні та практичні семінари, щорічні наукові конференції присвячені вивченню життя та доробку видатних художників, фахівців в галузі художньої кераміки, впровадженню кращих надбань світового мистецтва. За останній рік членами кафедри опубліковано більше 40 статей у наукових збірниках та наукових виданнях, підготовлено 16 доповідей до наукових конференцій,  у т.ч. 10 за участю студентів.

Кожного року зростає число студентів, які беруть участь у роботі щорічної наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Керівником наукового студентського гуртка є заслужений працівник культури України, доц. В.М. Ханко.

Студенти кафедри ведуть активну наукову та творчу роботу, вони є постійними учасниками виставок різних рівнів, в т.ч. Всеукраїнських та Міжнародних. За останні роки студенти кафедри мають здобутки у заходах міжнародного значення:

 • Міжнародна олімпіада з дизайну «Дизайн-формум-2012» (м. Харків, ХАДіМ, квітень 2012 р.) – учасник Келим-Золотайко Святослав (гр. 501-АП).
 • VІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль в Опішні (смт Опіншя, Полтавська обл., червень 2012 р.):

ІІ місце у номінації «Образотворче мистецтво» ;

диплом «За кращий натюрморт» у номінації «Образотворче мистецтво» у номінації «Образотворче мистецтво» ;

ІІІ місце у номінації «Образотворче мистецтво» ;

- диплом «За кращий пейзаж» у номінації «Образотворче мистецтво»;

ІІІ місце у номінації «Інші види декоративно-прикладного мистецтва» ;

- відзнаки «Краща робота» та «За кращий пласт»  у номінації «Кераміка» (позаконкурсна програма).

 • IV Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК» (смт. Опішне Полтавської обл., жовтень 2012 р.):

- І премія в номінації «Образотворче мистецтво»;

- ІІ премія в номінації «Образотворче мистецтво»;

- ІІІ премія в номінації «Образотворче мистецтво».

 • VІІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль в Опішні (смт Опіншя, Полтавська обл., червень 2013 р.):

І премія в номінації «Кераміка»;

І премія в номінації «Інші види декоративного мистецтва»;

І, ІІ та ІІІ премії в номінації «Образотворче мистецтво» ;

ІІІ премія в номінації «Інші види декоративно-ужиткового мистецтва»;

- дипломи «За кращий пейзаж», «За краще панно», «За творчу інтерпретацію мистецької спадщини академіка В. Кричевського»  в номінації «Образотворче мистецтво»;

диплом «За творчу інтерпретацію мистецької спадщини академіка В. Кричевського» в номінації «Інші види декоративно-ужиткового мистецтва».

 • Міжнародний фестиваль «Bodiceramicfest-2012» (смт Опіншя, Полтавська обл.) – ІІІ премія.
 • ІІ Національний фестиваль «CeramicGrafitiFest» в Опішні (Полтавська обл., червень 2013 р.) – ІІІ премія.
 • ІІ Національний «КерамоГРАФІТІфест» в Опішні (Полтавська обл., червень 2013 р.) – диплом «За знання регіональних традицій».
 • ІІ Національний «КерамоГРАФІТІфест» в Опішні (Полтавська обл., червень 2013 р.) – диплом «Надія є».
 • VІІІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль в Опішні (смт Опіншя, Полтавська обл., червень 2014 р.):

ГРАН-ПРІ у номінації «Кераміка»;

І премія у  номінації «Кераміка»;

ІІ премія в номінації «Образотворче мистецтво»;

дипломи «За досконале володіння гончарним кругом», «За глибину ідеї», «За оригінальність композиції», «За кращий пласт»    у номінації «Кераміка»;

дипломи «За творчий пошук», «За кращий натюрморт», «За графічність», «За оригінальність композиції»,  у номінації «Образотворче мистецтво» ;

 • ХІХ Всеукраїнський огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей ВНЗ України, жовтень 2012 р. – Рябко О. – диплом ІІ ступеню за дипломну роботу ОКР «магістр» «Об’ємно-просторова композиція «Час».
 • Міжнародний ХХІІ огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів, м. Одеса, 30 жовтня – 2 листопада 2013 р. – Савінова А. – диплом 1 ступеню за дипломну роботу ОКР «спеціаліст» «Садово-паркова пластика «Плахта».

Також студенти кафедри приймають участь у наукових заходах всеукраїнського значення:

 • учасники Всеукраїнської олімпіади з образотворчого мистецтва (живопис) Метель Т. -  диплом ІІІ ступеню (2012р), Квітницька М. -  диплом ІІІ ступеню (2014р).
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Мистецтво» (напрям «Збереження художніх цінностей та пам’яток архітектури») – Гончар О. – диплом ІІ-го ступеня: наукова робота «Символізм «дерева життя» у полтавських вишитих рушниках як утвердження української ідентичності» (м. Луганськ, березень 2012 р).
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні науки ФСП-2012» (секція «Культурологія та естетика») – Гончар О. – Гран-прі (м. Київ, НТУУ «КПІ», 29.04. 2012р.).
 • 2014 р. 8 студентів кафедри взяли участь у роботі Всеукраїнського науково-практичний семінару «Мистецтво в реаліях сучасної освіти» (ПНПУ імені В.Г. Короленка).

Крім того, студенти кафедри за результатами участі у наукових конференціях, у т.ч. й Всеукраїнських,  мають публікації.

Договір з Туреччиною (Університет Хаджепе)

Висококваліфікований педагогічний склад, матеріальна база (піч для випалу кераміки, просторі майстерні, методичний фонд, бібліотека), все сприяє  якісному навчанню студента.

Кафедра образотворчого мистецтва розташована за адресою:

36003

м. Полтава,

вул. Соборності, 42,

корпус У, кім. 109.

Тел. деканату: (05322) 2-42-58

Зіненко Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри

(066) 023-50-13

Ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Переглянути карту

УВАГА !
змінено реквізити
на оплату в ПолтНТУ
Перелік сертифікатів
на вступ до університету
у 2017 році
Опитування щодо створення у ПолтНТУ
центру розвитку для дітей?
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Навчально-науковий центр
доуніверситетської
підготовки полтнту
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
горизонт
2020
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017