Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Науково-дослідницька частина Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка є його структурним підрозділом, основним завданням якого – забезпечення якісного управління науковою роботою, а також організація й координація наукової, науково-технічної діяльності (ННТД), що є невід’ємною складовою діяльності університету та забезпечує інтеграцію освіти і науки шляхом одержання і використання нових наукових знань, створення суспільно корисних наукових результатів із метою забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; розв’язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного розвитку; впровадження та використання в Україні й на світовому ринку наукових і науково-практичних результатів.

До складу НДЧ входять наукові підрозділи факультетів і кафедр (науково-дослідницькі проблемні та конструкторські лабораторії, навчально-науково-виробничі центри, проектні та конструкторські бюро), наукові та науково-технічні відділи, підрозділи з організації, координації й забезпечення ННТД та інші структурні підрозділи, діяльність яких спрямована на здійснення ННТД.

Наукова діяльність в університеті здійснюється шляхом фундаментальних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук; виконання прикладних досліджень і розроблень; інноваційної діяльності; виконання на замовлення юридичних та фізичних осіб науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських (НДДКР), проектних, інженерно-пошукових, інжинірингових робіт, маркетингових й економічних досліджень і робіт; впровадження результатів наукових досліджень та розроблень у виробництво й навчальний процес; організації інформаційної й видавничої діяльності тощо.


Сиротенко Катерина Іванівна

Провідний фахівець

Левченко Олена Дмитрівна

Провідний фахівець з інформаційної і видавничої діяльності

Тимофєєв Анатолій Маркович

Провідний фахівець у сфері інтелектуальної власності

 

Організацію та координацію наукової, науково-технічної діяльності університету здійснює науково-дослідницька частина.

Науково-дослідницька частина є науковим підрозділом, вона об’єднує її підрозділи, які виконують і забезпечують наукові дослідження та розробки. НДЧ є структурним підрозділом університету.

Найважливішими завданнями НДЧ є:

- проведення фундаментальних: досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук із метою їх подальшого застосування для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки регіону й країни;

- виконання прикладних досліджень і розробок із метою ефективного використання й розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для розв’язання  соціальних та інших завдань галузі;

- ефективне застосування наукового і науково-технічного потенціалу вищої школи для розв’язання пріоритетних завдань оновлення виробництва та проведення соціально-економічних перетворень; 

- розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними установами академічної та галузевої науки з метою спільного розв’язання  найважливіших науково-технічних завдань, створення прогресивнихтехнологій і розширення використання наукових розробок ПолтНТУ в промисловості; 

- розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій; 

- проведення кон'юнктурних досліджень ринку наукових послуг, патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення та трансферу науково-технічної продукції відповідно до міжнародних стандартів;

- організація науково-інформаційної й видавничої діяльності, популяризація наукових досягнень ПолтНТУ через засоби масової інформації, мережу Інтернет;

- сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників як основи зміцнення і розвитку науки,  виходу  на світовий ринок високотехнологічної продукції;

- дослідження й розроблення теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на розв’язання завдань освіти й виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства, культури, економіки;

- здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до діяльності наукових шкіл;

- сприяння підвищенню якості підготовки фахівців, зростанню кваліфікації науково-педагогічних працівників ПолтНТУ;

- виконання на замовлення юридичних та фізичних осіб науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських, проектних, інженерно-пошукових, інжинірингових робіт, маркетингові й економічні дослідження і роботи;

- організація впровадження результатів наукових досліджень та розроблень у виробництво й навчальний процес;

- сприяння підвищенню якості підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації, зростанню кваліфікації науково-педагогічних працівників ПолтНТУ.

«Науково-дослідні роботи, що виконуються на замовлення МОН України»:

 

1. «Конкурси на отримання фінансування»

Наказ МОНУ від 11.01.2015 №4 Про затвердження переліків проектів;

- Наказ МОНУ від 15.06.2015 року №630 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок»;

- Наказ по університету від 18.06.2015 року №222 «Про проведення першого етапу конкурсного відбору наукових проектів фундаментальних досліджень,прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету».

 

2. «Архів»

Тематичний план наукових досліджень та розробок, які виконує Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за рахунок коштів державного бюджету у 2015 році.

- Анотовані звіти по закінченим темам в 2014 році (Ляхов О.Л.Павліков А.М.Пічугін С.Ф.Сєров М.І.);

- Наказ МОНУ від 23.06.2015 року №672 «Про результати експертизи анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2014 році»;

- Рейтинг експертних оцінок анотованих звітів за закінченими у 2014 році науково-дослідними роботами по секціях.

 

3. «Звітна документація»

- Наукова діяльність Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2016 році

Про результати виконання показників наукової діяльності кафедрами і науковими підрозділами університету за 2015 рік та план на 2016 рік;

- Презентація:Про результати виконання показників наукової діяльності кафедрами і науковими підрозділами університету за 2015 рік та план на 2016 рік;

- Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за 2014 рік.

Результати наукової діяльності науковців університету також відображено в патентах України на винаходи і корисні моделі, отриманих університетом. У 2014 році винахідниками університету отримано 43 патенти на корисні моделі і 8 патентів на винаходи. За участю студентів отримано 12 патентів на корисні моделі. Розробки університету широко впроваджуються на підприємствах Полтавської області.

 

Патенти винахідників ПолтНТУ у 2015 році

 1. СПОСІБ ПІДСИЛЕННЯ ЦЕГЛЯНОГО ПРОСТІНКА. Патент на корисну модель. Номер патенту 97508. Винахідники: Білоус І.О., Клименко Є.В.
 2. ШЛАМОВИЙ АМБАР ДЛЯ ВІДХОДІВ НАФТОГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН. Патент на корисну модель. Номер патенту 97681. Винахідник Тимофєєва К.А.
 3. ЗБІРНИЙ ГЕКСАГОНАЛЬНИЙ СИЛОСНИЙ КОРПУС. Патент на корисну модель. Номер патенту 97920. Винахідники: Ільченко В.В., Карюк А.М.,     Міщенко Р.А., Сердюк Д.В.
 4. ВУЗОЛ ЗЄДНАННЯ МОНОЛІТНОГО ЗАЛІЗОБЕТОННОГО БЕЗБАЛКОВОГО ПЕРЕКРИТТЯ З ТРУБОБЕТОННОЮ КОЛОНОЮ. Номер патенту 98330. Винахідники: Стороженко Л.І., Дмитренко А.О., Дмитренко Л.А.
 5. КОМБІНОВАНА МЕТАЛЕВА КОНСТРУКЦІЯ ФЕРМИ. Номер патенту 98331. Винахідники: Пічугін С.Ф., Чічулін В.Ф., Чічуліна К.В.
 6. РЕСУРСОЕКОНОМНА КОМБІНОВАНА МЕТАЛЕВА КОНСТРУКЦІЯ. Номер патенту 98332. Винахідники: Пічугін С.Ф., Чічулін В.Ф., Чічуліна К.В.
 7. ПІДСИЛЕНА ЗАЛІЗОБЕТОННА БАЛКА. Номер патенту 98481. Винахідники: Бондар В.О., Степова О.В.
 8. ЗБІРНИЙ ГЕКСАГОНАЛЬНИЙ СИЛОСНИЙ КОРПУС З ПРОСТОРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Патент на корисну модель. Номер патенту 98235. Винахідники: Ільченко В.В., Хазін В.Й., Скребець Р.В., Сердюк Д.В.
 9. СПОСІБ ЗЕДНАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ В БУДІВЛЯХ БЕЗКАПІТЕЛЬНО-БЕЗБАЛКОВОЇ КОНСТРУКТИВНОЇ СИСТЕМИ. Патент на корисну модель. Номер патенту 98916. Винахідники: Павліков А.М., Качан Т.Ю., Федоров Д.Ф., Балясний Д.К.
 10. СТАНЦІЯ ШТУКАТУРНА З ГІДРАВЛІЧНИМ ПРИВОДОМ РОБОЧИХ ОРГАНІВ. Патент на корисну модель. Номер патенту 98285. Винахідник    Коробко Б.О.
 11. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ СТРІЧКОВИЙ ВОДОПІДІЙМАЧ. Патент на корисну модель. Номер патенту 98853. Винахідники: Срібнюк С.М., Забишний В.І., Плахотник А.В.
 12. ТЕРМОС З СОНЯЧНИМ ТЕПЛОНАГРІВАЧЕМ. Патент на корисну модель. Номер патенту 99484. Винахідники: Срібнюк С.М., Забишний В.І., Гайдай І.В.
 13. ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЗМІШУВАЧ ІЗ ШНЕКОВОЮ СТРІЧКОЮ ЗІ ЗМІННОЮ ТВІРНОЮ. Патент на корисну модель. Номер патенту 99566. Винахідники:    Коробко Б.О., Васильєв О.С., Рогозін І.А.
 14. ВІБРОЗБУДЖУВАЧ З РЕГУЛЮВАННЯМ АМПЛІТУДИ КОЛИВАНЬ. Патент на корисну модель. Номер патенту 99566. Винахідники: Нестеренко М.П., Молчанов П.О., Савик В.М.
 15. УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ БЕТОННИХ ВИРОБІВ. Патент на корисну модель. Номер патенту 100540. Винахідники: Шульгін В.В.,       Кугаєвська Т.С.    
 16. СОНЯЧНИЙ ТЕПЛОФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ КОЛЕКТОР. Патент на корисну модель. Номер патенту 100541. Винахідники: Кутний Б.А., Осіпа М.В.
 17. СПОСІБ ПІДСИЛЕННЯ ТРУБОБЕТОННОЇ СТІЙКИ З ЛОКАЛЬНИМИ МЕХАНІЧНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ ТРУБИ-ОБОЛОНКИ. Патент на корисну модель. Номер патенту 101047. Винахідники: Семко О.В.,        Воскобійник О.П., Пархоменко І.О.
 18. ШЛАМОВИЙ АМБАР З ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНОЮ ЗАВІСОЮ «СТІНА У ГРУНТІ». Патент на корисну модель. Номер патенту 101183. Винахідники: Зоценко М.Л., Тимофєєва К.А.
 19. ЛЮК ОГЛЯДОВОГО КОЛОДЯЗЯ. Патент на корисну модель. Номер патенту 101182. Винахідники: Ільченко В.В., Гузинін О.І., Литвиненко Т.П., Гузинін О.О.
 20. ДОЩОПРИЙМАЧ ЗЛИВОСТІЧНОГО КОЛОДЯЗЯ. Патент на корисну модель. Номер патенту 101184. Винахідники: Ільченко В.В., Гузинін О.І.,       Тимошевський В.В., Гузинін О.О.

 

Патенти винахідників ПолтНТУ у 2014 році

1. ЛАБОРАТОРНИЙ НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ СТЕНД. Патент на корисну модель. Номер патенту 87533. Винахідники: Коробко Богдан Олегович, Васильєв Євген Анатолійович.

2. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРИСТОСТІ. Патент на корисну модель. Номер патенту: 87389.
Винахідник Сушко Володимир Олексійович.

3. СУШИЛЬНА КАМЕРА-ЦИКЛОН ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ. Патент на корисну модель. Номер патенту: 87397. Винахідники: Гузик Дмитро Володимирович,  Мягкохліб Роман Сергійович.

4. ШЛАМОВИЙ АМБАР ІЗ СУЦІЛЬНИМ ҐРУНТОЦЕМЕНТНИМ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНИМ ЕКРАНОМ ДЛЯ НАКОПИЧУВАННЯ І ЗАХОРОНЕННЯ ТОКСИЧНИХ ВІДХОДІВ БУРІННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН. Патент на корисну модель. Номер патенту 87868. Винахідник Тимофєєва Катерина Анатоліївна.

5. СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ЙОДУ З МІНЕРАЛІЗОВАНИХ ПЛАСТОВИХ ВОД.
Патент на корисну модель. Номер патенту 89468. Винахідники: Бандуріна Олена Володимирівна; Наливайко Олександр Іванович; Наливайко Людмила Геннадіївна; Іваницька Ірина Олександрівна.

6. ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО БАГАТОПОЗИЦІЙНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ З ІНДИВІДУАЛЬНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ І КОНТРОЛЕМ РЕЖИМУ РОБОТИ. Патент на корисну модель. Номер патенту 89753. Винахідники: Дрючко Олександр Григорович; Стороженко Дмитро Олексійович; Бунякіна Наталія Володимирівна; Іваницька Ірина Олександрівна.

7. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАКЕРА.
Патент України на винахід. Номер патенту: 105583.
Винахідники: Дорохов Максим Анатолійович; Троцький Василь Пилипович; Шульга Анатолій Михайлович.

8. СПОСІБ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ. Патент на корисну модель. Номер патенту:   90487. Винахідники: Кугаєвська Тетяна Сергіївна; Шульгін Володимир Васильович.

9. ЗВОРОТНИЙ ВУЗОЛ З'ЄДНАННЯ ГНУЧКИХ ЕЛЕМЕНТІВ НИЖНЬОГО ПОЯСА СТРУКТУРНО-ВАНТОВОГО ПОКРИТТЯ. Патент на корисну модель Номер патенту 9080. Винахідники: Стороженко Леонід Іванович; Гасій Григорій Михайлович.

10. ПЛИТА ЗІ СТАЛЕВИМ ОБРАМЛЕННЯМ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОГО СТРУКТУРНО-ВАНТОВОГО ПОКРИТТЯ. Патент на корисну модель. Номер патенту 90806. Винахідники: Стороженко Леонід Іванович; Гасій Григорій Михайлович.

11. СПОСІБ З'ЄДНАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПАНЕЛЕЙ ДІАФРАГМ ЖОРСТКОСТІ В БУДІВЛЯХ БЕЗКАПІТЕЛЬНО-БЕЗБАЛКОВОЇ КОНСТРУКТИВНОЇ СИСТЕМИ. Патент на корисну модель. Номер патенту 91267. Винахідники: Павліков Андрій Миколайович; Федоров Дмитро Федорович; Качан Тарас Юрійович.

12.  СПОСІБ РОЗРОБКИ МОРСЬКИХ ГАЗОГІДРАТНИХ ПОКЛАДІВ. Патент на корисну модель. Номер патенту: 90857. Винахідники: Педченко Лариса Олексіївна; Педченко Назар Михайлович; Педченко Михайло Михайлович.

13. СПОСІБ ВИДОБУВАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ГАЗОВИХ І ГАЗОГІДРАТНИХ МОРСЬКИХ РОДОВИЩ. Патент на корисну модель. Номер патенту 92206. Винахідники: Педченко Лариса Олексіївна; Педченко Назар Михайлович; Педченко Михайло Михайлович.

14.  ЗАКЛАДНА ДЕТАЛЬ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН. Патент на корисну модель. Номер патенту 92586. Винахідники: Малюшицький Олександр Володимирович; Качан Тарас Юрійович; Ярема Юрій Ігорович; Зейб Марія Володимирівна.

15.  СТАЛЕВА БАЛКА З ОДИНАРНОЮ ПОПЕРЕЧНО ПРОФІЛЬОВАНОЮ СТІНКОЮ ТРАПЕЦЕЇДАЛЬНОГО ОБРИСУ З ПОЯСАМИ ЗІ ШВЕЛЕРІВ. Патент на корисну модель. Номер патенту 92503. Винахідники:: Пічугін Сергій Федорович; Чичулін Віктор Петрович; Чичуліна Ксенія Вікторівна

16.  СТАЛЕВА БАЛКА З ОДИНАРНОЮ ПОПЕРЕЧНО ПРОФІЛЬОВАНОЮ СТІНКОЮ СИНУСОЇДАЛЬНОГО ОБРИСУ З ПОЯСАМИ ЗІ ШВЕЛЕРІВ Патент на корисну модель. Номер патенту 9250. Винахідники: Пічугін Сергій Федорович; Чичулін Віктор Петрович; Чичуліна Ксенія Вікторівна.

17.  З'ЄДНАННЯ ПЛИТ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОГО СТРУКТУРНО-ВАНТОВОГО ПОКРИТТЯ НА ПОЛИЧКАХ. Патент на корисну модель. Номер патенту 92877. Винахідники:             Стороженко Леонід Іванович; Гасій Григорій Михайлович; Гапченко Сергій Андрійович.

18.  ВУЗОЛ З'ЄДНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НИЖНЬОГО ПОЯСА ЗІ СТАЛЕВИХ СМУГ СТРУКТУРНО-ВАНТОВОГО ПОКРИТТЯ. Патент на корисну модель. Номер патенту 92878. Винахідники:           Стороженко Леонід Іванович; Гасій Григорій Михайлович; Гапченко Сергій Андрійович.

19.  ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БЕЗКАПІТЕЛЬНО-БЕЗБАЛКОВИЙ КАРКАС БУДІВЛІ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА. Патент на корисну модель. Номер патенту 93195. Винахідники: Павліков Андрій Миколайович; Гарькава Ольга Вікторівна; Федоров Дмитро Федорович; Фаренюк Геннадій Григорович; Петтер Борис Миколайович; Бовкун Жанна Михайлівна.

20.  СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ЙОДУ ІЗ МІНЕРАЛІЗОВАНИХ ПЛАСТОВИХ ВОД Патент на корисну модель. Номер патенту 93268. Винахідники: Бандуріна Олена Володимирівна; Наливайко Олександр Іванович; Наливайко Людмила Геннадіївна.

21.  СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ЙОДУ З ПЛАСТОВИХ ВОД. Патент на корисну модель Номер патенту 93266. Винахідники: Бандуріна Олена Володимирівна; Наливайко Олександр Іванович; Наливайко Людмила Геннадіївна; Іваницька Ірина Олександрівна.

22.  СПОСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВОДИ В СИСТЕМАХ ОБІГОВОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ. Патент на корисну модель. Номер патенту 93766. Винахідники: Новохатній Валерій Гаврилович; Костенко Сергій Олександрович.

23.  РОЗ'ЄМНИЙ СТИК ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ЗАХОВАНИМИ БОЛТАМИ. Патент на корисну модель. Номер патенту 93767. Винахідники: Стороженко Леонід Іванович; Семко Павло Олександрович.

24.  РОЗ'ЄМНИЙ СТИК ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗІ СТАЛЕВОЮ МУФТОЮ. Патент на корисну модель. Номер патенту 93768. Винахідники: Стороженко Леонід Іванович; Семко Павло Олександрович.

25.  РОЗ'ЄМНИЙ СТИК ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ЦЕНТРУЮЧОЮ ПЛАСТИНОЮ. Патент на корисну модель. Номер патенту: 93769. Винахідники: Стороженко Леонід Іванович; Семко Павло Олександрович.

26.  РОЗ'ЄМНИЙ СТИК ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ХРЕСТОПОДІБНИМИ ВСТАВКАМИ НА ЛИСТОВИХ НАКЛАДКАХ. Патент на корисну модель. Номер патенту 93770. Винахідники: Стороженко Леонід Іванович; Семко Павло Олександрович.

27.  РОЗНІМНИЙ СТИК ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ПОЗДОВЖНІМИ РЕБРАМИ. Патент на корисну модель. Номер патенту 93771. Винахідники: Стороженко Леонід Іванович; Семко Павло Олександрович.

28.  СПОСІБ СКРИТОЇ ЗАМІНИ ЕКІПАЖУ ПІДВОДНОГО СУДНА. Патент на корисну модель. Номер патенту 87017. Винахідники: Срібнюк Степан Михайлович; Срібнюк Михайло Степанович; Степанович Вадим Михайлович.

29.  ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЮВАННЯ АДРЕСИ. Патент на корисну модель. Номер патенту 83227. Винахідники: Одноралов Ігор Васильович; Козелкова Катерина Сергіївна; Гавриленко Валерій Володимирович; Шульга Олександр Васильович.

30.  ЗАСТОСУВАННЯ РІДИННО-ГАЗОВОГО СТРУМИННОГО АПАРАТА З ПОДОВЖЕНОЮ КАМЕРОЮ ЗМІШУВАННЯ ЯК КОНТАКТНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ УТВОРЕННЯ ГАЗОВИХ ГІДРАТІВ. Патент України на винахід. Номер патенту 105208. Винахідники: Педченко Лариса Олексіївна; Педченко Михайло Михайлович.

31.  СПОСІБ ЗАХИСТУ ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСА ВІД КАВІТАЦІЇ. Патент на корисну модель. Номер патенту 89506. Винахідники: Срібнюк Степан Михайлович; Земогляд Вікторія Дмитрівна; Забишний Віктор Іванович; Медведовський Валерій Володимирович; Медведовський Євген Валерійович.

32.  ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСА ВІД КАВІТАЦІЇ НА БАЗІ ЕФЕКТУ КОАНДА. Патент на корисну модель. Номер патенту 90499. Винахідники: Срібнюк Степан Михайлович; Земогляд Вікторія Дмитрівна; Забишний Віктор Іванович; Медведовський Валерій Володимирович; Медведовський Євген Валерійович.

33.  УСМОКТУВАЛЬНИЙ ПАТРУБОК СВЕРДЛОВИННОГО НАСОСА. Патент на корисну модель. Номер патенту 90500. Винахідники: Срібнюк Степан Михайлович; Черничук Дар'я Олегівна; Забишний Віктор Іванович; Медведовський Валерій Володимирович; Медведовський Євген Валерійович.

34.  ФІЛЬТРУВАЛЬНО-ТЕПЛООБМІННИЙ МОДУЛЬ. Патент на корисну модель. Номер патенту 91241. Винахідники: Срібнюк Степан Михайлович; Забишний Віктор Іванович; Грушко Жанна Олегівна; Медведовський Валерій Володимирович; Медведовський Євген Валерійович.

35.  СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРІЧКОВОГО ВОДОПІДІЙМАЧА. Патент на корисну модель. Номер патенту 92504. Винахідники: Срібнюк Степан Михайлович; Забишний Віктор Іванович; Плахотник Андрій Володимирович; Медведовський Валерій Володимирович; Медведовський Євген Валерійович.

36. ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА КОРЕКЦІЇ ПОМИЛОК ДАНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРИСТРОЇВ КОМУТАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ВУЗЛА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ У КЛАСІ ЛИШКІВ. Патент України на винахід. Номер патенту 105436. Винахідники: Краснобаєв Віктор Анатолійович; Мавріна Марина Олексіївна; Кошман Сергій Олександрович; Тиртишніков Олексій Іванович; Слюсарь Ігор Іванович.

37. ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДАНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРИСТРОЇВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ У КЛАСІ ЛИШКІВ. Патент України на винахід. Номер патенту 105455. Винахідники: Краснобаєв Віктор Анатолійович; Мавріна Марина Олексіївна; Кошман Сергій Олександрович; Тиртишніков Олексій Іванович; Орищенко Сергій Анатолійович.

38. ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПОМИЛОК ДАНИХ У КОМП'ЮТЕРНИХ ПРИСТРОЯХ КОМУТАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ВУЗЛА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ У КЛАСІ ЛИШКІВ. Патент України на винахід. Номер патенту 105742. Винахідники: Краснобаєв Віктор Анатолійович; Мавріна Марина Олексіївна; Кошман Сергій Олександрович; Тиртишніков Олексій Іванович; Курчанов Валерій Микитович.

39. СПОСІБ ПІДСИЛЕННЯ ЦЕГЛЯНОГО СТОВПА ЦЕГЛЯНОЮ ОБОЙМОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ З'ЄДНУВАЛЬНОЇ АРМАТУРИ. Патент на корисну модель. Номер патенту 94271. Винахідники: Клименко Євгеній Володимирович; Білоус Іван Олексійович.

40. ГАЗОГЕНЕРАТОР ВОЛОГОЇ БІОМАСИ. Патент України на винахід. Номер патенту 107132.  Винахідник: Колієнко Володимир Анатолійович.

41. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТАБЛИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ МНОЖЕННЯ ТА ДОДАВАННЯ ЧИСЕЛ ЗА МОДУЛЕМ mi КЛАСУ ЛИШКІВ. Патент України на винахід. Номер патенту 106343. Винахідники: Краснобаєв Віктор Анатолійович; Янко Аліна Сергіївна; Кошман Сергій Олександрович.

42. ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЇ МНОЖЕННЯ ДВОХ ЧИСЕЛ У КЛАСІ ЛИШКІВ. Патент на корисну модель. Номер патенту 91321. Винахідники: Краснобаєв Віктор Анатолійович; Янко Аліна Сергіївна; Кошман Сергій Олександрович.

43. МАСТИКА ВІБРОЗВУКОПОГЛИНАЛЬНА. Патент на корисну модель. Номер патенту 93258. Винахідники: Паращієнко Ірина Миколаївна; Биковський Анатолій Іванович; Шпірько Микола Васильович; Богданов Юрій Володимирович; Сафонов Володимир Васильович.

44. МАСТИКА ПОЛІМЕРНА ВІБРОЗВУКОПОГЛИНАЛЬНА "ВІБРОМАСТ". Патент на корисну модель. Номер патенту 93319. Винахідники: Паращієнко Ірина Миколаївна; Богданов Юрій Володимирович; Шпірько Микола Васильович; Сафонов Володимир Васильович; Биковський Анатолій Іванович.

45.  СПОСІБ ПЛОСКОГО ТОРЦЕВОГО ШЛІФУВАННЯ. Патент на корисну модель. Номер патенту 92792. Винахідники: Пижов Іван Миколайович; Клименко Віталій Григорович.

46.  ГАЗОГЕНЕРАТОР НИЗХІДНОГО ПОТОКУ ДЛЯ БІОМАСИ З ПІДВИЩЕНОЮ ВОЛОГІСТЮ. Патент України на винахід. Номер патенту 107258. Винахідники: Костенко Сергій Васильович; Колієнко Володимир Анатолійович.

47.  СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ГІДРАТІВ ПОПУТНОГО НАФТОВОГО ГАЗУ З МЕТОЮ ЇХ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ. Патент України на винахід. Номер патенту 101882. Винахідники: Педченко Лариса Олексіївна; Педченко Михайло Михайлович.

48.  ПРИСТРІЙ ДЛЯ АДРЕСАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ БЛОКІВ. Патент на корисну модель. Номер патенту 82286. Винахідники: Одноралов Ігор Васильович; Козелкова Катерина Сергіївна; Гавриленко Валерій Володимирович; Шульга Олександр Васильович.

49. ПРИСТРІЙ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ. Патент на корисну модель. Номер патенту 82284. Винахідники: Одноралов Ігор Васильович; Козелкова Катерина Сергіївна; Гавриленко Валерій Володимирович; Шульга Олександр Васильович.

50. ВУЗОЛ З'ЄДНАННЯ НАДКОЛОННОЇ ПЛИТИ З КОЛОНОЮ У ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ БЕЗКАПІТЕЛЬНО-БЕЗБАЛКОВИХ ПЕРЕКРИТТЯХ. Патент на корисну модель. Номер патенту 95177. Винахідники: Довженко Оксана Олександрівна; Погрібний Володимир Володимирович; Чурса Юлія Володимирівна; Бігдан Аліна Олександрівна.

51. ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО БАГАТОПОЗИЦІЙНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ З ІНДИВІДУАЛЬНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ І КОНТРОЛЕМ РЕЖИМУ РОБОТИ. Патент України на винахід. Номер патенту 107432. Винахідники: Дрючко Олександр Григорович; Стороженко Дмитро Олексійович; Бунякіна Наталія Володимирівна; Іваницька Ірина Олександрівна.

 

Послуги:

Здійснення консультаційних послуг з питань захисту прав інтелектуальної власності, отримання патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Студентське проектно-конструкторське бюро (СПКБ) сформоване в травні 2011р. згідно наказу №156 від 25.05.2011 року, з метою подальшого удосконалення організаційної структури Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, підвищення якості підготовки фахівців, шляхом активного залучення студентів та аспірантів до проведення проектно-конструкторських, вишукувальних, інжинірингових робіт, розвитку в них інженерних навичок у процесі реального проектування.

Основні завдання та напрямки роботи СПКБ:

– розроблення проектно-кошторисної документації, проведення дослідно-конструкторських, вишукувальних, проектних, технологічних, впроваджувальних, інжинірингових робіт на госпдоговірній основі на замовлення юридичних і фізичних осіб;

– обстеження технічного стану, оцінювання надійності несучих будівельних конструкцій, розроблення проектів реконструкції (ремонту й підсилення);

– надання висновків про можливість реконструкції, надбудови або добудови існуючих будівель з розробленням відповідної проектної документації;

– розвиток у студентів, аспірантів університету навичок колективної творчої наукової, проектної та інжинірингової роботи, оволодіння новітніми досягненнями науки, техніки і закріплення їх професійних навичок.

– економія коштів університету за рахунок виконання проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції, технічного переобладнання, ремонту об’єктів ПолтНТУ власними силами.

Результати роботи СПКБ:

Виконано робочий проект «Капітальний ремонт будівлі Деревківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котелевського району Полтавської області» Замовником якого є Відділ освіти Котелевської районної державної адміністрації. При розробці даного проекту було залучено викладачів – 3, студентів – 3. Вартість робочої документації 15 тис. грн.

Виконано робочий проект «Реконструкція проїзної частини вул. Миру обмеженої вул. Садовою та вул. Половка в с. Супрунівка, Полтавського району Полтавської області» Замовником якого є Супрунівська сільська рада. При розробці даного проекту було залучено викладачів – 4, студентів – 2. Вартість робочої документації 19,8 тис. грн.

Сектор по зв’язкам з виробництвом сприяє впровадженню в практику наукових розробок шляхом укладення кафедрами університету договорів з підприємствами та установами  на створення (передачу) наукової, науково-технічної, проектної, інженерно-пошукової продукції, а саме:

  • виконання проектних робіт для будівництва, реконструкції, переобладнання об’єктів  різного призначення;
  • паспортизація будівель, споруд, вентиляційних і аспіраційних систем, об’єктів  водопостачання й водовідведення тощо;
  • конструювання технологічного обладнання;
  • розроблення новітніх і модернізація діючих технологічних процесів у будівництві та виробництві будівельних матеріалів і виробів;
  • комплексні економічні дослідження з аналізу ефективності функціонування підприємств різних форм власності з розробленням заходів для поліпшення їх техніко-економічних та фінансових показників;
  • розроблення бізнес-планів;
  • розроблення програмного забезпечення для комп’ютерних систем;
  • обґрунтування на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
  • обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин для підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності;
  • розроблення, коригування й узгодження нормативів граничнодопустимих викидів в атмосферу для підприємств і організацій;
  • інвентаризація стаціонарних джерел викиду шкідливих речовин в атмосферу;
  • пусконалагоджувальні роботи систем вентиляції й кондиціювання повітря, споруд водопостачання та каналізації з улаштуванням інженерних мереж, будівельно-монтажні роботи;
  • удосконалення систем газопостачання населених пунктів та підприємств;
  • удосконалення систем теплопостачання населених пунктів та підприємств;
  • удосконалення систем водопостачання населених пунктів та підприємств;
  • розроблення біохімічних систем очищення малих об’ємів стічних вод;
  • розроблення раціональних схем каналізування населених пунктів;
  • атестація робочих місць щодо умов праці для підтвердження пільг професій Списків № 1 і № 2, а також визначення та підтвердження доплат і компенсацій за шкідливі, важкі та небезпечні умови праці.

Математика

Машинобудування

Механіка

Приладобудування

Авіаційно-космічна техніка і транспорт

Технології будівництва, дизайн, архітектура (14Технічні науки)

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

Хімія

Економіка

Право

Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту

Інформатика та кібернетика

Соціально-історичні науки

Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство

Науки про Землю

Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії

Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології

Загальна фізика

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

Наукові проблеми матеріалознавства (06Технічні науки)

Енергетика та енергоефективність

Технології видобутку та переробки корисних копалин

Охорона навколишнього середовища

Институциональный репозитарий
120 годовщина со дня рождения
Юрия Кондратюка
Аттестация лиц,
которые претендуют на поступление
на государственную службу
интернет-ресурс
дистанционного обучения
ПолтНТУ
студенческая
жизнь
Подготовительное отделение
доуниверситетской
подготовки ПолтНТУ
конференции
профильные
издания
отдел
международного
сотрудничества
Олимпиады
центр юридической
помощи
воинам АТО
профком
работников
университета

КОНТАКТЫ
36011, г. Полтава,
Первомайский проспект, 24.
Телефон приемной комиссии:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

КАК НАС НАЙТИ

СЕРТИФИКАТ

Ящик доверия

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2018