Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Веб-сайт: emf.pntu.edu.ua

Електромеханічний факультет заснований у 1992 році на базі Полтавського інженерно-будівельного інституту. Ініціатором та організатором створення факультету був видатний вчений, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи України Олександр Онищенко. Перший випуск фахівців відбувся у 1994 році. Підготовка фахівців по 2007 р. велася за двома напрямами вищої освіти (інженерна механіка; електромеханіка) та чотирма спеціальностями. Цей період діяльності факультету ознаменувався подальшим розвитком його матеріально-технічної бази, зростанням науково-методичного потенціалу та професорсько-викладацького складу. В результаті покращилась якість підготовки спеціалістів, збільшилась номенклатура спеціальностей. Це дозволило з 2007 року здійснювати підготовку висококваліфікованих інженерів за чотирма напрямами: машинобудування, інженерна механіка, автомобільний транспорт, електромеханіка, що відповідає підготовці фахівців за професійними спрямуваннями:

 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання;
 • технології машинобудування;
 • автомобілі та автомобільне господарство;
 • електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Підготовка фахівців ведеться за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр.

Протягом всього періоду існування факультету підготовлено за всіма спеціальностями близько 2000 кваліфікованих інженерів, які успішно працюють на провідних підприємствах і установах області та України і, навіть, за кордоном. Очевидним є те, що у сучасному суспільстві невпинно зростає попит на фахівців інженерного профілю добре обізнаних із особливостями практичної діяльності та підготовлених до виконання своїх професійних функцій з урахуванням галузевих особливостей. Саме тому замовлення на спеціалістів, що закінчують електромеханічний факультет саме Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, в декілька разів перевищують кількість випускників нашого факультету. Наші випускники користуються неабияким попитом на ринку праці в галузях машинобудування, механізації будівельних робіт, автотранспорту, енергетики тощо.

Щорічно студенти факультету виступають з доповідями на студентських науково-технічних конференціях нашого ВНЗ, виконують курсові та дипломні проекти по індивідуальним завданням з елементами науково-дослідної роботи. Тематика дипломних проектів орієнтована на вирішення реальних виробничих задач, що дозволяє випускникам факультету вже з перших днів роботи на підприємствах почувати себе впевнено. Понад 30% дипломних проектів виконуються з дослідницькою частиною, що дозволяє продовжувати навчання в аспірантурі.

На даний час в склад факультету входять чотири кафедри, три з яких випускаючі. Нині на факультеті навчається близько 900 студентів, які вдосконалюють здобуті теоретичні знання в понад 20-ти сучасних лабораторіях, обладнаних натурним устаткуванням, серед яких навчальна лабораторія з експлуатації та діагностики автомобілів, навчальний цех із металорізальними верстатами та інші. Кожна кафедра факультету має власну комп’ютерну лабораторію, що доступна для студентів практично в будь-який час. Вже з третього курсу навчання за направленням з університету студенти факультету мають змогу проходити виробничу практику на провідних підприємствах та установах області з оплатою праці, а протягом четвертого та п’ятого курсів для всіх бажаючих є можливість паралельно здобути другу вищу освіту за іншою спеціальністю.

Науково-педагогічний колектив кафедр факультету забезпечує якісну підготовку фахівців, про що свідчать переконливі перемоги студентів на Загальноукраїнських олімпіадах, Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, а відмінники навчання одержують іменні стипендії.

В 2010 році в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відбулося урочисте підписання тристоронньої Угоди про відкриття навчального центру Delcam в рамках єдиного проекту «Передові комп’ютерні технології для університетів України». З того часу студенти електромеханічного факультету мають змогу навчатися та проходити стажування за кордоном за новітніми сучасними ліцензійними комп’ютерними програмами британської фірми Delcam, яка являється світовим лідером на європейському ринку розробки програмного забезпечення для моделювання, виготовлення і контролю складних виробів та технологічного оснащення.

За спеціальностями випускаючих кафедр факультету, а саме: будівельних машин та обладнання імені Олександра Онищенка; технології машинобудування; автоматики та електроприводу в університеті діє аспірантура та спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Завдяки ефективній політиці з підготовки висококваліфікованих кадрів нашого ВНЗ, аспіранти мають змогу виконувати наукові роботи в лабораторіях університету на сучасному обладнанні, яке постійно оновлюється, а також проходити стажування за кордоном, здобуваючи іноземний досвід. Все це дає змогу вчасно захищати дисертаційні роботи та продовжувати працювати в університеті вже на викладацьких посадах. Лише за останні роки аспірантами з електромеханічного факультету успішно захищено понад 20 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Період становлення відносно молодого електромеханічного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, який об’єднав затребувані спеціальності не був простим крокуванням уперед. Проте за порівняно короткий час його існування, завдяки визначеній стратегії забезпечення якості освіти, а також обраному шляху, здобув значних досягнень у розвитку.

Декан

Шульга Олександр Васильович,

доктор технічних наук, доцент

Заступник декана

з наукової та міжнародної діяльності

Плюхін Олексій Геннадійович

Кафедра автоматики та електропривода, кафедра будівельних машин і обладнання імені Олександра Онищенка, кафедра технології машинобудування, кафедра вищої математики.

На факультеті здійснюється прийом на навчання за напрямами: "Механічна інженерія", "Транспорт", "Електрична інженерія", що відповідає  підготовці фахівців за професійними спрямуваннями: "Галузеве машинобудування","Автомобільний транспорт", "Прикладна механіка", "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод").

Також проводиться набір на навчання за скороченим терміном (бакалавр за 3 роки) випускників технікумів і коледжів, які навчаються за окремими інтегрованими навчальними планами.

Фахівці-механіки, машинобудівники та автомобілісти орієнтовані на такі сфери діяльності, як конструювання, експлуатація, ремонт, монтаж, виробництво. Вони готуються для роботи у конструкторських та технологічних відділах підприємств, інститутів і бюро, у монтажних, ремонтних службах, в організаційно-управлінських службах, а також у різноманітних науково-дослідних інститутах, лабораторіях, у комерційних фірмах, пов'язаних із сервісом та продажем технологічного обладнання та машин, у рекламних агентствах аналогічного профілю.

Фахівці-електромеханіки у своїй діяльності орієнтовані на об'єкти, основу яких становить електромеханічне перетворення енергії і керування нею. Сферою їх діяльності є автоматизовані електроприводи промислових установок і технологічних комплексів, виробництво електричних машин та апаратів, електропобутова техніка, електрообладнання транспортних засобів, гірнича електромеханіка, електротехнологічні установки й системи. Вони можуть працювати у сфері проектування, виробництва, експлуатації, організаційно-управлінської, інженерно-економічної, екологічної та комерційної діяльності, а також займатися науково-дослідницькою та викладацькою роботою.

Підготовка фахівців здійснюється за чотирма напрямами:

«Механічна інженерія" (Галузеве машинобудування):

 • освітньо-кваліфікаційний рівень: "бакалавр","магістр";
 • кваліфікація фахівця: "бакалавр машинобудування", "магістр машинобудування ";
 • профіль роботи: дослідження, розроблення, виготовлення, експлуатація, ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин, автоматизованих комплексів і устаткування;
 • основні місця роботи: проектні, конструкторські, науково-дослідні організації з розроблення та проектування засобів механізації й автоматизації вантажно-розвантажувальних, будівельних, дорожніх робіт; організації, котрі займаються ремонтом та експлуатацією підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання, навчальні заклади всіх рівнів акредитації;
 • можливі посади: інженер-конструктор, майстер, технолог, начальник ремонтно-механічного цеху, машинобудівних, автотранспортних підприємств, заводів залізобетонних виробів, підприємств із виробництва будівельних матеріалів та будівельних конструкцій; інженер-механік дорожньо-будівельних управлінь, ПМК, управлінь механізації та меліорації, відділу головного механіка; науковий працівник науково-дослідних установ, майстер виробничого навчання, старший лаборант, викладач професійно-технічного училища та ін. вищих навчальних закладів освіти І-ІV рівнів акредитації, старший лаборант, у вищих навчальних закладах освіти, працівник комерційної фірми, діяльність якої пов'язана з передпродажним сервісом та торгівлею будівельними машинами й технологічним обладнанням, рекламних фірм аналогічного профілю, інженер із випробовування і налагодження машин і обладнання у сервісних організаціях.

"Транспорт" ("Автомобільне господарство"):

 • освітньо-кваліфікаційний рівень: "бакалавр", "магістр";
 • кваліфікація фахівця: "бакалавр автомобільного транспорту", "магістр з автомобільного транспорту ";
 • профіль роботи: дослідження, розроблення, експлуатація, діагностування, ремонт автомобілів та організація діяльності автомобільного господарства;
 • основні місця роботи: проектні, конструкторські, науково-дослідні організації з розроблення та проектування автотранспортних засобів; організації, які займаються ремонтом й експлуатацією автотранспорту, автосервісні підприємства, автотранспортні підприємства, підприємства різних галузей промисловості, організаційно-управлінські служби, викладач професійно-технічного училища або вищого навчального закладу І-ІV рівнів акредитації, комерційні фірми, діяльність яких пов'язана з передпродажним сервісом та торгівлею автомобілями й технологічним обладнанням, рекламні фірми аналогічного профілю;
 • займані посади: майстер, старший майстер, механік або старший механік підприємств автомобільного сервісу, автобаз, автотранспортних цехів підприємств, пересувних механізованих колон, управлінь механізації, ремонтних майстерень тощо, викладач навчальних закладів усіх рівнів акредитації, старший лаборант, майстер виробничого навчання у вищих навчальних закладах освіти, майстер-виконавець робіт чи інженер із випробування й налагодження в сервісних організаціях; майстер, старший майстер на ремонтних підприємствах; інженер-конструктор спеціальних конструкторських бюро; викладач відповідних дисциплін у професійно-технічних училищах або вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації; інженер в інформаційних службах науково-виробничих об'єднань.

"Електрична інженерія" ("Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізація "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"):

освітньо-кваліфікаційний рівень: "бакалавр", "магістр";

 • кваліфікація фахівця: "бакалавр електромеханіки", "магістр електромеханіки";
 • профіль роботи: дослідження, проектування, розроблення автоматизованого електричного приводу загальнопромислових установок, механізмів, установок та систем автоматичного керування технологічними процесами; експлуатація, налагодження, випробування автоматизованих електроприводів, електрообладнання транспортних засобів, електропобутової техніки;
 • основні місця роботи: проектні, конструкторські, науково-дослідні організації з розроблення автоматизованого електроприводу різних механізмів; промислові підприємства, що мають установки й обладнання з автоматизованими електроприводами і системами комплексної автоматизації технологічних процесів, спеціалізовані монтажні та налагоджувальні організації; навчальні заклади освіти всіх рівнів акредитації; майстер-виконавець робіт, сервісні організації;
 • займані посади: інженер-проектувальник, інженер-дослідник, науковий працівник, майстер виробничого навчання, викладач, начальник дослідної лабораторії, інженер контрольно-вимірювальних приладів та автоматики у відділі головного енергетика підприємства, інженер із випробовування і налагодження у сервісних організаціях.

"Механічна інженерія" ("Прикладна механіка"):

 • освітньо-кваліфікаційний рівень: "бакалавр", "магістр";
 • кваліфікація фахівця: "бакалавр інженерної механіки", "магістр з інженерної механіки ";
 • профіль роботи: конструювання, експлуатація, ремонт, монтаж, виробництво машин й обладнання машинобудівних заводів;
 • основні місця роботи: проектні, конструкторські, науково-дослідні організації, навчальні заклади всіх рівнів акредитації, підприємства машинобудівного комплексу; енергетичного, важкого, транспортного, тракторного, гірничого, сільськогосподарського, будівельного машинобудування; верстатобудівної та інструментальної промисловості, хімічного й нафтохімічного машинобудування, машинобудування для легкої і харчової промисловості;
 • займані посади: інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер-механік, інженер з упровадження нової техніки і технології, з якості, механізації та автоматизації виробництва, науково-технічної інформації, організації і нормування праці, організації експлуатації й ремонту машин та механізмів, механік-налагоджувальник, механік цеху; старший лаборант, майстер виробничого навчання, викладач навчальних закладів усіх рівнів акредитації.

-

-

Для студентів електромеханічного факультету надано гуртожиток № 5. Це 9 поверхова цегляна будівля з блочною системою (з санвузлом у блоці), електричними плитами, ліфтом, тренажерним залом. У будівлі постійно впроваджуються енергоефективні технології, як приклад встановлені LED світильники.

Презедентом студентського парламенту є студент нашого факультету

гр. 502 – мМТ Даценко Володимир

 

Членом студентського парламенту від ЕМФ є Сапсай Юрій студент гр. 401 – МА і  він є одним із кураторів культурно - масового напряму діяльності парламенту.

В.о. обовязки голови самоврядування факультету Пишненко Валентин  студент гр. 201 – МЕ. Членами самоврядування факультету є старости усіх груп та активісти

Адреса:

36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, корпус В, ауд. 205

Телефон: (05322) 7-23-46

web: http://emf.pntu.edu.ua

Рейтинг студентів першого семестрового контролю за 2016/2017 н.р.

Рейтинг студентів другого семестрового контролю за 2016/2017 н.р.

Институциональный репозитарий
120 годовщина со дня рождения
Юрия Кондратюка
Аттестация лиц,
которые претендуют на поступление
на государственную службу
интернет-ресурс
дистанционного обучения
ПолтНТУ
студенческая
жизнь
Подготовительное отделение
доуниверситетской
подготовки ПолтНТУ
конференции
профильные
издания
отдел
международного
сотрудничества
Олимпиады
центр юридической
помощи
воинам АТО
профком
работников
университета

КОНТАКТЫ
36011, г. Полтава,
Первомайский проспект, 24.
Телефон приемной комиссии:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

КАК НАС НАЙТИ

СЕРТИФИКАТ

Ящик доверия

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017