Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

 

Кафедра державного управління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 24 квітня 2017 року №89 «Про затвердження обсягів державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» проводить набір слухачів на курси підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Для посадових осіб, які підпадають під дію Законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» підвищення кваліфікації за вказаними програмами здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Бажаючим пройти курси підвищення кваліфікації за професійними програмами та за короткостроковими семінарами звертатися за довідками:

+38095-926-95-10 або на e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


 

Сучасні тенденції становлення та розвитку української держави обумовлюють потребу в підготовці висококваліфікованих працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Історія становлення кафедри державного управління і права розпочалась  у 2011 році, коли з ініціативи ректора Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка д.е.н., проф. В.О. Онищенка створено секцію державного управління при кафедрі фінансів та банківської справи, а також започатковано підготовку магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба».

У 2011 році Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка було отримано ліцензію на навчання магістрів галузі знань 1501 «Державне управління» за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» 25 осіб денної та 25 осіб заочної форм навчання. У 2012 році отримано сертифікат про акредитацію цієї спеціальності (від 9.04.2012 року НД-ІV №1753197).

3 вересня 2012 року створено кафедру державного управління і права. До складу кафедри ввійшли фахівці галузей державного управління та права, що дозволило забезпечити належне наукове та методичне супроводження спеціальності «Державна служба».

Враховуючи високу якість організації навчання за спеціальністю «Державна служба» («Публічне управління та адміністрування»), Полтавському національному технічному університету імені Юрія Кондратюка щороку надається право на навчання магістрів спеціальності за державним замовленням.

З 2016 року спеціальність «Державна служба», згідно з чинним Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, трансформована в нову спеціальність – «Публічне управління та адміністрування».

Метою діяльності кафедри є забезпечення якісної фахової підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», надання ґрунтовних знань з правових дисциплін студентам Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, а також проведення наукових досліджень у галузях публічного управління і права.

Інформація оновлюється ...

КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРАВА

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ

МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Згідно чинного Закону України «Про державну службу» підготовка, перепідготовка, спеціалізація та підвищення кваліфікації державних службовців проводиться у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування». Відповідно, з 2016 року спеціальність «Державна служба» узгоджена з чинним Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та трансформована в нову спеціальність – «Публічне управління та адміністрування».

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка в процесі підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»  співпрацює з Національним агентством України з питань державної служби, зокрема погоджуються навчальні плани та програми. Щороку університет отримує місця державного замовлення на підготовку за магістерською програмою державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Програма магістерської підготовки є поєднанням теоретичної та практичної підготовки, включає вивчення актуальних на сьогоднішній день спеціалізованих дисциплін, як в галузі публічного управління, так і права, економіки, фінансів, соціології, психології, знання з яких забезпечать всебічний погляд та аналіз проблем, які виникають в практичній діяльності державних службовців, більш широкий спектр та ефективність рішень щодо їх подолання, в тому числі:

 1. Публічна політика
 2. Право в публічному управлінні
 3. Стратегічне управління
 4. Економіка та врядування
 5. Публічна служба
 6. Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні
 7. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека
 8. Психологія управління
 9. Організація місцевого самоврядування
 10. Антикризове управління
 11. Трудове право
 12. Регіональна соціально-економічна політика та інші.

Висока якість навчання фахівців зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» забезпечується висококваліфікованим науково-педагогічним колективом. До викладання також залучаються відомі фахівці в галузі державної служби та місцевого самоврядування, які мають великий досвід практичної роботи. Магістранти проходять практичну підготовку в органах державної влади та місцевого самоврядування.

На базі кафедри державного управління і права щороку проводяться спеціалізовані курси підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції.

Наукові інтереси працівників кафедри охоплюють:

 • систему місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах; адміністративно-територіальний устрій України, механізми взаємодії влади і громадян (к. держ. упр. Паутова Т.О.);
 • трудове право й систему оплати праці (д.ю.н. Божко В.М.);
 • реформування органів виконавчої влади в Україні та зарубіжних державах (к держ. упр. Кульчій І.О.);
 • підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування (старший викладач Трегубенко Г.П.);
 • регулювання правовідносин, що виникають у процесі виконання бюджету (старший викладач Бойко В.В.);
 •  систему публічного управління України та зарубіжних країн (асистент Неділько А.І.).

Кафедра державного управління і права щороку  виступає організатором
 наукових заходів:

 • Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні»;
 • Наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ (Секція правознавства);
 • Науково-комунікативних заходів приурочені Дню Конституції України та Дню Незалежності України;
 • Круглих столів до Всеукраїнського тижня права та інші визначних подій.

 

Протягом 2012-2016 років викладачами кафедри державного управління і права видано більше 300 публікацій, серед яких: 9 монографій; 16 навчальних посібників; 95 публікацій у фахових виданнях; 22 публікації, що включені в НМБД, 23 публікації у зарубіжних виданнях.

Шановні абітурієнти!

КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРАВА ЗАПРОШУЄ ВАС

ЗДОБУТИ ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»:

ü наявність ступеня «магістра» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» надає право вступу на державну службу для посад категорії «А» і «Б», згідно Закону України «Про державну службу»;

ü практично-орієнтовані знання;

ü перспективи професійного, наукового та творчого зростання

Навчання здійснюється у тісній співпраці з Національним агентством України з питань державної служби, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» №789 від 29.07.2009 р.

Фінансування підготовки магістрів за спеціальністю
281 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється:

 

– за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби;

 

– за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

 

УМОВИ ВСТУПУ:

На навчання приймаються за конкурсом вступники, які мають освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

За державним замовленням приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра/бакалавра/ спеціаліста, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент подання документів: за заочною формою - 45 років.

 

Документи, що подають вступники на денну та заочну форму навчання:

 1. чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;
 2. копії диплома про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією вищого навчального закладу;
 3. паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.

 

Термін навчання:

за денною формою – 18 місяців;

за заочною формою – 30 місяців

Вища освіта за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» дозволить

Вам працювати

- на посадах державної служби в органах державної влади, центральних і місцевих органах виконавчої влади;

- на посадах в органах місцевого самоврядування;

- на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;

- на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності;

- на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Кафедра державного управління і права пишається своїми випускниками, які успішно працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування, зокрема Полтавській обласній державній адміністрації, Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, виконавчому комітеті Полтавської міської ради, Регіональному відділенні фонду Державного майна України по Полтавській області, Головному управлінні статистики у Полтавській області, Управлінні Держпраці у Полтавській області, Держгеокадастрі в Полтавській області, виконавчих комітетах районних рад м. Полтави та області, та інших.

 

Будемо раді надати відповіді на запитання щодо навчання та вступу до магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, які Ви надішлете на наш e-mail: d_upravlinnya@pntu.edu.ua

Довідки за телефоном

066 – 570-9772

 

Чекаємо на Вас! 

Кафедра державного управління і права запрошує Вас отримати диплом за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

  

Умови вступу:

На навчання приймаються за конкурсом вступники, які мають освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

 

Документи, що подають вступником особисто до приймальної комісії на денну та заочну форму навчання:

 

 1.  чотири  кольорові  фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;
 2. копії диплома про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією вищого навчального закладу. 
 3. Паспорт пред’являється особисто.

 

Фінансування підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління і адміністрування» здійснюється:

–        за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

 

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами комплексного фахового іспиту та співбесіди з питань, що стосується державного управління.

 

Термін навчання:

за денною формою: 18 місяців; за заочною формою: 30 місяців

 

Вища освіта за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» дозволить Вам працювати

-  на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;

-  на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності;

- на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

 

Будемо раді надати відповіді на запитання щодо навчання та вступу до магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, які Ви надішлете на наш e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Довідки за телефоном - 066 – 570-9772

Магістранти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» є активними учасниками освітніх, наукових, виховних заходів. 

Кафедра державного управління і права постійно проводить науково-комунікативні заходи спрямовані, у тому числі, на досягнення правоосвітніх цілей, формування активної громадської позиції, залучення студентства до формування теоретичного підґрунтя розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні. 

Круглий стіл «Актуальні проблеми реалізації та удосконалення Конституції України»

 

З метою залучення молоді до наукових досліджень кафедрою державного управління і права створено студентсько-викладацький гурток «Правові ініціативи» (під керівництвом старшого викладача Трегубенко Г.П.). В межах роботи гуртка забезпечується моніторинг нормативно-правових актів, проводиться систематизація змін до законодавства та забезпечується постійне обговорення проблем та перспектив реформ в Україні. Студенти -учасники гуртка апробують результати своїх досліджень в ході проведення конференцій, «круглих столів», форумів, тренінгів.

Виступи студентів під час засідання наукового гуртка кафедри державного управління і права на тему: «Адаптація нормативно-правових актів до законодавства Європейського Союзу»

 

Круглий стіл присвячений захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні

 

Екскурсія на тему: «Органи державної влади та місцевого самоврядування м. Полтави»

 

Виховний захід приурочений Міжнародному дню студента

 

 

Студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» проходять практичну підготовку в органах державної влади та місцевого самоврядування м. Полтави та Полтавської області

 

Адреса: м. Полтава, проспект Першотравневий 24;
корпус А, аудиторія 214 А/2

E-mail: d_upravlinnya@pntu.edu.ua

Web-сторінка: www.pntu.edu.ua

Институциональный репозитарий
120 годовщина со дня рождения
Юрия Кондратюка
Аттестация лиц,
которые претендуют на поступление
на государственную службу
интернет-ресурс
дистанционного обучения
ПолтНТУ
студенческая
жизнь
Подготовительное отделение
доуниверситетской
подготовки ПолтНТУ
конференции
профильные
издания
отдел
международного
сотрудничества
Олимпиады
центр юридической
помощи
воинам АТО
профком
работников
университета

КОНТАКТЫ
36011, г. Полтава,
Первомайский проспект, 24.
Телефон приемной комиссии:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

КАК НАС НАЙТИ

СЕРТИФИКАТ

Ящик доверия

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017